ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S"

Transkript

1 1

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S 2

3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S tirsdag den 23. marts 2010, kl , i Bella Center, Hal A, Center Boulevard 5, København. Dørene åbnes kl , og det vil være muligt at få en kop kaffe eller te indtil klokken Bestilling af adgangskort og stemmesedler Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Sidste frist for bestilling af adgangskort med stemmesedler er torsdag den 18. marts 2010 kl Alle bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP Investor Services. Dagsorden a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Danske Bank er omfattet af garantiordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet, lov nr af 10. oktober 2008, og må ikke i garantiordningens løbetid udbetale udbytte. b) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Alf Duch-Pedersen Eivind Kolding Peter Højland Mats Jansson Majken Schultz Sten Scheibye Claus Vastrup og Birgit Aagaard-Svendsen og valg af Ole Gjessø Andersen og Mr Michael Fairey Henning Christophersen og Niels Chr. Nielsen fratræder. På Danske Banks hjemmeside - com er gengivet oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlems baggrund. Der er i et bilag til dagsordenen oplysninger om såvel de nuværende bestyrelsesmedlemmers som de to nye kandidaters baggrund. c) Valg af ekstern revision. I henhold til vedtægternes 21 afgår: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. d) Bestyrelsens forslag om en række ændringer i vedtægterne (i vedhæftede bilag er optrykt det samlede forslag til nye vedtægter, dog eksklusive listen over binavne og Bilag til 6 stk. 9.) En række af forslagene er en følge af den ny lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Denne lov er ikke trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelse af dagsordenen til Danske Banks generalforsamling. De forslag, der er gengivet som betingede forslag nedenfor, er kun betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft: 2

4 d1) betingede forslag om, at de nye begreber i selskabsloven bliver indarbejdet, men således at de hidtidige begreber i en overgangsperiode bibeholdes i en parentes. Ændringer er gengivet i vedhæftede bilag. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d2) forslag om, at 3 stk. 1 om bankens hjemsted bliver flyttet til et nyt 1 stk. 2. d3) betingede forslag om, at der som ny 3 indsættes: Stk. 1 Danske Bank koncernen har udover dansk også engelsk som koncernsprog. Stk. 2 Udover dansk kan engelsk også anvendes på generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udfærdiges på engelsk. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d4) forslag om, at bemyndigelserne i 6 stk. 1 og stk. 3 forlænges til 1. marts d5) forslag om, at der i 6 stk. 3 tilføjes i lånebetingelserne i sidste sætning, som herefter bliver følgende: Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens aktiekapital, jf. ovenfor I, første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. d6) forslag om, at der i 6 stk. 4, sidste punktum, slettes på tidspunktet for bestyrelsens beslutning og foretages en ændring af, dog mindst kurs 105 til:, dog mindst 10,50 kr. pr. aktie a 10 kr. 6 stk. 4, sidste punktum, bliver følgende: Bankens aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs svarende til aktiernes markedskurs, dog mindst 10,50 kr. pr. aktie a 10 kr. Forslaget vedrørende 6 stk. 3 og 4 angår udover en justering af formulering af mindste kurs en præcisering af, at konverteringskursen fastsættes i lånebetingelserne, og en mere fleksibel fastsættelse af markedskursen. d7) betingede forslag om, at VP Investor Services A/S cvr-nummer indsættes i 7 stk. 2 i stedet for adressen. 7 stk. 2 bliver herefter: Stk. 2. Danske Bank A/S ejerbog (aktiebog) føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), cvrnummer Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d8) betingede forslag om, at der indføres elektronisk kommunikation, det vil sige anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post mellem banken og kapitalejerne (aktionærerne) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. 7 stk. 3 udgår og bliver erstattet af 7 stk. 3 7 med følgende indhold: Stk. 3. Investor-Portalen er en internetløsning, der leveres af VP Investor Services, som giver kapitalejerne (aktionærerne) mulighed for elektronisk tilmelding til elektroniske publikationer fra banken og give kontaktoplysninger, så banken kan anvende elektronisk udsendelse af materiale til de kapitalejere (aktionærer), som har givet kontaktoplysninger. Investor-Portalen giver også mulighed for, at kapitalejere (aktionærer) kan foretage elektronisk tilmelding til generalforsamling. Stk. 4. Al kommunikation fra banken til de enkelte kapitalejere (aktionærer) kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk 3

5 kommunikation) via bankens hjemmeside www. danskebank.com - og/eller Investor-Portalen med henblik på indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden, fuldstændige forslag og formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra banken til kapitalejerne (aktionærerne). Banken kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Stk. 5. Det er kapitalejerens (aktionærens) ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Stk. 6. Kommunikation fra kapitalejerne (aktionærerne) til banken kan ske ved elektronisk mail via Investor-Portalen til den deri angivne mailadresse, til eller danskebank.com. En fuldmagt til brug for en generalforsamling skal være skriftlig og dateret samt fremlægges. Stk. 7. Kapitalejerne (aktionærerne) kan på bankens hjemmeside, og/eller på VP Securities A/S hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d9) betingede forslag om tilpasning af 8 stk. 2 om ekstraordinær generalforsamling til den ny selskabslov. 8 stk. 2 bliver herefter: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af de generalforsamlingsvalgte revisorer har forlangt det. Kapitalejere (aktionærer), der tilsammen ejer 5 % af selskabskapitalen (aktiekapitalen), kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d10) betingede forslag om tilpasning af 9 om indkaldelse af generalforsamlinger til den ny selskabslovs bestemmelser herom. I forhold til den ny lov foreslår bestyrelsen dog, at indkaldelse til medarbejderne bibeholdes, at indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde det fulde indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, og at forslag fra kapitalejere (aktionærer) vil kunne optages på dagsordenen, hvis forslag er modtaget af bestyrelsen ugedagen efter offentliggørelse af årsrapporten, selvom denne dato måtte falde i perioden, der starter 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 9 bliver herefter: Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, bankens hjemmeside, og skriftligt til alle i ejerbogen (aktiebogen) noterede kapitalejere (aktionærer), som har fremsat begæring herom. Meddelelse om indkaldelse skal endvidere gives til bankens medarbejdere. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, angives forslagets fulde indhold i indkaldelsen. Stk. 3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal senest 2 uger før generalforsamlingen gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne (aktionærerne) og skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse være tilgængelige for kapitalejerne (aktionærerne) på bankens hjemmeside sammen med oplysninger om det samlede antal kapitalandele (aktier) og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og om de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev. 4

6 Stk. 4. Enhver kapitalejer (aktionær) har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, når kapitalejeren (aktionæren) skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom, og det modtages af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes eller senest ugedagen efter offentliggørelse af årsrapporten. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d11) forslag om udbygning af 10 om dirigenten. 10 stk. 1 bliver herefter: Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer og -måde, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Et bestyrelsesmedlem kan dog altid forlange skriftlig afstemning." d12) betingede forslag om tilpasning af 11 om deltagelse i generalforsamlingen til den ny selskabslov. 11 bliver herefter: Stk.1. Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort. Stk. 2 En kapitalejer (aktionær) har ret til at deltage i afstemning på en generalforsamling med den beholdning af kapitalandele (aktier), som kapitalejeren (aktionæren) besidder på registreringsdatoen. Stk. 3 Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele (aktier), den enkelte kapitalejer (aktionær) besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejerens (aktionærens) kapitalejerforhold i ejerbogen (aktiebogen) samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller VP Investor Services A/S (VP Services A/S) har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen (aktiebogen), men som endnu ikke er indført i ejerbogen (aktiebogen). Stk. 4. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel (aktie) a 10 kr. én stemme. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d13) betingede forslag om tilpasning af 12 om fuldmagt til den ny selskabslov. 12 bliver herefter: Stk. 1. Enhver kapitalejer (aktionær) har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Fuldmagt til bankens bestyrelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet kendt dagsorden. Ikrafttræden af forslaget er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. d14) forslag om, at der i 17 stk. 2 indsættes følgende som nyt 2. punktum: Møder i bestyrelsen kan udover på dansk afholdes på engelsk. e) En aktionær Jørgen Dahlberg har stillet følgende forslag til vedtægtsændringer: e1) Forslag til ny 2.2.: Banken skal senest i år 2015, ændre 2, stk til Banken driver bankvirksomhed af enhver art. e2) Forslag til ny 2.3.: Banken skal i 2010 starte arbejdet med afvikling af virksomheder eller virksomhedsområder, der ikke er forenelige med ny 2, stk Afviklingen skal være sket inden der afholdes ordinær generalforsamling i år e3) Forslag til ny 4.4.: Alle aktier udstedes på navn. e4) Forslag til ny 5.1.: Ved kontant forhøjelse af aktiekapitalen bortset fra forhøjelse af aktiekapitalen, der af bestyrelsen i henhold til 6 udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer har bankens 5

7 aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af de nye i henhold til aktieselskabslovens regler herom. e5) Forslag til ny 6.1.: Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 14. maj 2014 at forhøje bankens aktiekapital med indtil kr. Udvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens aktionærer har efter reglerne i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf. e6) Forslag om at 6.2. udgår e7) Forslag til ny 6.4.: Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, jfr. ovenfor I, første stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån. e8) Forslag om at 6.5. udgår e9) Forslag til ny 6.7.: De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktionærer og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. e10) Forslag til ny 7.4.: Uanset elektroniske ordninger må det aldrig være til hinder for, at aktionærer kan fremsende deres forslag eller anmodninger skriftligt eller via . Bestyrelsen har altid pligt til at anerkende modtagelse af sådanne henvendelser, med samme medie som de er modtaget. e11) Forslag til ny 10.1.: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Enhver aktionær kan forlange skriftlig afstemning. e12) Forslag til ny 10.2.: Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og efter konstitueringen af bestyrelsen tillige af bestyrelsens formand. e13) Forslag til ny 13.2.: a Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Der kan ikke udbetales nogen form for udbytte til aktionærerne før bankens aktiekapital, jfr. 4, med tillæg af lovpligtige og frie reserver, udgør 40% af bankens samlede udlån, uden nogen form for korrektioner. Ansvarlig lånekapital kan ikke indgå på nogen måde som reserver a1 Dog skal der altid henlægges 2% af bankens overskud til ny fond Åben & Ærlig Bank, hvis formål er at udbetale erstatninger til kunder, der ikke betjenes efter de standarder, som Danske Bank selv har offentliggjort på sin hjemmeside. F.eks. dårlig rådgivning om investering, manglende overholdelse af besvarelsesfrister og meget mere a.2 Bestyrelsen skal senest den udarbejde ny fundats for Åben & Ærlig Bank, inden for den beløbsmæssige ramme der er i 13.2.a1. samt forretningsorden og regler for fondens virke og udbetaling af erstatninger til kunder, hvor Danske Bank ikke har levet op til almindelig hæderlighed, kompetence, åbenhed, tilgængelighed. e14) Forslag til ny 15.1.: Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at behandle alle medlemmer ens. Der må ikke ske nogen forskelsbehandling af de enkelte medlemmer uanset på hvilket grundlag de sidder i bestyrelsen ligesom valgbaggrund eller anden form for diskrimination ikke må ske. 6

8 e15) Forslag til ny 15.3.: Genvalg kan ske, men intet medlem kan vælges for mere end en total 8 årig periode. e16) Forslag til ny 18.2.: Der må ikke udbetales nogen form for provision, bonus eller anden incitamentsaflønning, udover den for bestyrelse, direktion og enhver anden medarbejder aftalte løn eller honorar. Alle lønninger fra Filialdirektør til Bankdirektør, inkl. pensionsordninger skal offentliggøres på bankens hjemmeside, med bestyrelsens bekræftelse på, at der ikke sker anden form for honorering. e17) Forslag til ny 23.1.: Udover allerede anførte binavne, optages navnet Åben og Ærlig bank, Aktieselskab(Danske Bank A/S). Danske Banks bestyrelse kan ikke støtte forslagene fra aktionæren, Jørgen Dahlberg. f) En aktionær Egon Geertsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændringer: f1) Ved spørgsmål til et direktions- eller bestyrelsesmedlem som er til stede på generalforsamlingen, skal vedkommende selv svare direkte på hvert enkelt spørgsmål med henvisning til dette." f2) Der må ikke udbetales bonus eller anden form for præstationstillæg til ansatte eller bestyrelse i Danske Bank før aktiekursen overstiger kursen umiddelbart før de udenlandske bankopkøb." f3) 25 % af løn/honorarer til direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal udbetales som aktier bundet i 3 år." f4) Bestyrelse og direktion skal på hver generalforsamling redegøre for egne handler med Danske Bank aktier." f5) På sidste generalforsamling blev det afvist aktionærer at overvære stemmeoptællingen. a. Mindst 5 aktionærer skal overvære stemmeoptællingen. f6) Generalforsamlingen skal være åben for pressen, og det skal være tilladt at tage billeder og optage film. Bestyrelsen opfordres til at lade forslaget gælde for nærværende generalforsamling." f7) Generalforsamlingen skal optages på video, der lægges ud på Danske Banks hjemmeside og være tilgængelig for alle." f8) Ved afstemning skal aktionærer med mere end 5 % aktiekapital tilkendegive om de stemmer for eller imod nye forslag." f9) Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fra aktionærer med mindre end 5 millioner kr. af Danske Banks aktiekapital." f10) Hele bestyrelsen skal sidde på scenen, så man kan se dem." f11) Bankens bestyrelse og direktion har ikke vist den største evne til at opkøbe udenlandske banker de sidste køb var stærkt medvirkende til den konkursstatus banken havde ved sidste generalforsamling. a. Opkøb af udenlandske banker og andre større investeringer, der kan berøre værdien af Danske Banks aktiekapital skal godkendes af generalforsamlingen. f12) Når Danske Bank har tabt mere end 50 % af aktiekapitalen skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor alle bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed. f13) IT-udviklingen i Indien nedlægges og genetableres i Danmark og der iværksættes en reel IT-udvikling. Danske Banks bestyrelse kan ikke støtte forslagene fra aktionæren, Egon Geertsen. 7

9 g) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at lade banken erhverve egne kapitalandele (aktier) således: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil 1. marts at lade banken og koncernen erhverve egne kapitalandele (aktier) - til eje eller pant - inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens selskabskapital (aktiekapital), jf. selskabslovens 198. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs med mere end 10 %. Med den ny selskabslov er der mulighed for at give en bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år. En bemyndigelse indtil den 1. marts 2015 er betinget af, at den ny selskabslov træder i kraft. I modsat fald anmoder bestyrelsen om, at bemyndigelsen skal være gældende indtil den næste ordinære generalforsamling i h) Eventuelle yderligere emner. En aktionær Jørgen Dahlberg har stillet følgende forslag til emne til behandling på dagsordenen: Det henstilles til generalforsamlingen at pålægge bestyrelsen at finde en ny ordførende direktør uden for banken. Forslagene om ændringer i bankens vedtægter, punkt d), e) og f), skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Udbetaling af udbytte Danske Bank er omfattet af garantiordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet, lov nr af 10. oktober 2008, og må ikke i garantiordningens løbetid udbetale udbytte. Årsrapport 2009 Bankens Årsrapport 2009 forventes at foreligge i en trykt udgave den 15. februar 2010 og vil blive fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, sammen med dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag umiddelbart efter modtagelse fra trykkeri. Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Danske Banks aktiekapital udgør kr. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen den 24. februar 2010 kan findes på Dagsordenen med de fuldstændige forslag og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, er også tilgængelige på www. danskebank.com. Endvidere er der formularer, som kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende: Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem og danske dagblade har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Danske Bank A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge Danske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S. 8

10 Spørgeret Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål såvel forud for som på selve generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og bankens stilling i øvrigt, eller til forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Fuldmagt og rådgiver Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end ét år. På er en formular, som kan anvendes til fuldmagtsblanket, hvor det er muligt at vælge mellem en generel fuldmagt til en navngiven person eller til bestyrelsen i overensstemmelse med en nærmere beskrevet anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på fuldmagtsblanketten at afgive en nærmere instruktion om stemmeafgivelsen. På InvestorPortalen, som kan findes på com og på er der ligeledes mulighed for at afgive en elektronisk fuldmagt med instruktion om stemmeafgivelse. Hvis man ikke har bestilt adgangskort og ønsker at afgive en fuldmagt til en nærmere angiven tredjemand eller til bestyrelsen, skal en skriftlig og dateret fuldmagt sendes til og være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, i hænde senest torsdag den 18. marts 2010 kl Danske Bank A/S Bestyrelsen 9

11 KANDIDATER TIL GENVALG Følgende er indst illet t il valg som bestyrelses medlemmer på Danske Banks generalforsamlingen 23. marts alle er indstillet som uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Følgende foreslås genvalgt: Alf Duch-Pedersen Formand for bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende virksomheder, finansiel ekspertise og indsigt i og forståelse for betydningen af service- og markedsforhold. Hverv Group 4 Securicor plc., formand for bestyrelsen. Danmark-Amerika Fondet, medlem af bestyrelsen. Eivind Kolding Næstformand for bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende global virksomhed. Finansiel og økonomisk ekspertise som CFO for en global virksomhed. Hverv Skibsreder og partner, Firmaet A.P. Møller The European Liners Affairs Association, formand for bestyrelsen. Safmarine Container Lines N.V, formand for bestyrelsen. Box Club (International Council of Containership Operators), formand for bestyrelsen. Maersk Inc, medlem af bestyrelsen. Maersk Line Agency Holding A/S, medlem af bestyrelsen. 10

12 Peter Højland Mats Jansson Indtrådt i bestyrelsen den 30. november Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende virksomheder, økonomisk og finansiel ekspertise samt indsigt i og forståelse for betydningen af serviceog markedsforhold. Hverv Amrop-Hever A/S, formand for bestyrelsen. Bikuben fondene, formand for bestyrelsen. Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Hovedstadsregionen, formand for bestyrelsen. Frederiksbergfonden, medlem af bestyrelsen. Rambøll Gruppen A/S, formand for bestyrelsen. Siemens A/S, formand for bestyrelsen. Nordic Vision Clinics AS, medlem af bestyrelsen. Danmark-Amerika Fondet, medlem af bestyrelsen og forretningsudvalg. Indtrådt i bestyrelsen den 4. marts 2008 Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende virksomheder, økonomisk ekspertise og indsigt i nordisk og europæisk konsument- og dagligvaresektor. Hverv VD og Koncernchef i SAS AB 11

13 Sten Scheibye Majken Schultz Indtrådt i bestyrelsen den 31. marts Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende virksomheder og indsigt i internationale forretningsforhold. Hverv Novo Nordisk A/S, formand for bestyrelsen. Danmarks Tekniske Universitet, formand for bestyrelsen. Danmarks Eksportråd, formand for bestyrelsen. DADES A/S, medlem af bestyrelsen. Rambøll Gruppen A/S, medlem af bestyrelsen. Aase og Ejnar Danielsens Fond, medlem af bestyrelsen. Industriens Fond, medlem af bestyrelsen. Danmark-Amerika Fondet, formand for bestyrelsen. Fulbright Kommissionen i Danmark, medlem af bestyrelsen. Akademiet for de tekniske Videnskaber, medlem af bestyrelsen. Komiteen for god Selskabsledelse, formand. Indtrådt i bestyrelsen den 30. november Kompetenceprofil Ekspertise vedrørende strategi og identitet, HR og organisering, branding og omdømme samt indsigt i og forståelse for service- og markedsforhold. Hverv Professor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School COWI A/S, medlem af bestyrelsen. Realdania, medlem af bestyrelsen. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, medlem af bestyrelsen. Reputation Institute, medlem af bestyrelsen. Academy of Management, medlem af bestyrelsen 12

14 Claus Vastrup Birgit Aagaard-Svendsen Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar Kompetenceprofil Nationaløkonomisk og finansiel ekspertise samt indsigt i matematiske modeller til brug for risikostyring. Hverv Professor, dr. oecon. på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Aarhus Universitets Jubilæumsfond, medlem af bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen den 28. marts Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydende virksomheder og økonomisk ekspertise som CFO i international virksomhed. Hverv Direktør, J. Lauritzen A/S. Handyventure Singapore Pte., formand for bestyrelsen. Metroselskabet I/S, medlem af bestyrelsen. 13

15 NYVALG Ole Gjessø Andersen Michael Fairey Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydelige finansielle og internationale virksomheder, finansielle og økonomiske kompetencer. Tidligere ansættelser Senior Partner, EQT Partners Global chef, SEB Corporate Finance Administrerende direktør, SEB Corporate Finance, Danmark, Direktør, Alfred Berg Corporate Finance Partner, Trap & Kornum Partner, Capex Skandinavisk Holding Arthur Andersen Uddannelse HD 1985, Cand. merc. aud. 1988, Statsautoriseret revisor 1989 Kompetenceprofil Professionel erfaring vedrørende ledelse af store internationale finansielle virksomheder. Økonomisk viden. Indsigt i og forståelse af service og markedsforhold. Tidligere ansættelser LLoyds TSB Group PLC 1991 juni 2008 Barclays Uddannelse AIB Associate, Chartered Institute of Bankers Andre hverv Horizon PLC, formand for bestyrelsen Lloyds TSB Pension Fund, formand for bestyrelsen Northern Rock PLC, medlem af bestyrelsen Vertex Data, medlem af bestyrelsen Energy Saving Trust PLC, medlem af bestyrelsen Andre hverv Chr. Hansen Holding A/S, formand for bestyrelsen Privathospitalet Hamlet A/S, formand for bestyrelsen ISS Equity A/S, formand for bestyrelsen ISS Holding A/S, formand for bestyrelsen ISS A/S, formand for bestyrelsen Georg Jensen A/S, medlem af bestyrelsen Bang & Olufsen A/S, medlem af bestyrelsen Senior Advisor, EQT Partners 14

16 VEDTÆGTER Forslag til vedtægter med bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer eksklusive de betingede forslag 1 Stk. 1 Bankens navn er Danske Bank A/S. Stk. 2 Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Banken driver bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. 3 4 Stk. 1 Bankens aktiekapital udgør kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Stk. 2 Bankens aktier er omsætningspapirer. Stk. 3 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Forslag til vedtægter inklusive bestyrelsens betingede forslag om ændringer på baggrund af den nye selskabslov, herunder af terminologi. De betingede forslag er fremhævet bortset fra forslag om justering af terminologi. Forslagene er betinget af, at lov nr. 470 af 2. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) træder i kraft. Terminologi bliver ændret således: aktie til kapitalandel (aktie) aktiebog til ejerbog (aktiebog) aktiekapital til selskabskapital (aktiekapital) aktionær til kapitalejer (aktionær) 1 Stk. 1 Bankens navn er Danske Bank A/S. Stk. 2 Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Banken driver bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. Når den ny selskabslov træder i kraft, vil 3 blive affattet således: 3 Stk. 1 Danske Bank koncernen har udover dansk også engelsk som koncernsprog. Stk. 2 Udover dansk kan engelsk også anvendes på generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udfærdiges på engelsk. 4 Stk. 1 Bankens selskabskapital (aktiekapital) udgør kr. Selskabskapitalen (aktiekapitalen) er fuldt indbetalt. Stk. 2 Bankens kapitalandele (aktier) er omsætningspapirer. Stk. 3 Ingen kapitalandele (aktier) har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer (aktionær) er pligtig at lade sine kapitalandele (aktier) indløse hverken helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkning i kapitalandelenes (aktiernes) omsættelighed. 15

17 Stk. 4 Aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaver. Danske Bank aktier, der er eller bliver indlagt til forvaltning, opbevaring eller pant i depot i Danske Bank A/S, vil automatisk blive noteret på depotejers navn i aktiebogen, medmindre Danske Bank modtager anden besked. 5 Stk. 1 Ved kontant forhøjelse af aktiekapitalen - bortset fra forhøjelse af aktiekapitalen, der tilbydes bankens medarbejdere, eller forhøjelse af aktiekapitalen, der af bestyrelsen i henhold til 6 udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer - har bankens aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til aktieselskabslovens regler herom. Stk. 2 Generalforsamlingen kan med den nedenfor i 14, andet stykke, foreskrevne majoritet træffe beslutning om afvigelse fra foranstående bestemmelse om fortegningsret. 6 Stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2015 at forhøje bankens aktiekapital med indtil kr. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens aktionærer har efter reglen i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs, dog mindst til 10,50 kr. pr. aktie a 10 kr., og mod enten kontant betaling eller gældskonvertering. Stk. 2 De nye aktier, der kan udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, jf. første stykke, kan dog efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer helt eller delvis anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed. Stk. 4 Kapitalandelene (aktierne) udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaver. Danske Bank kapitalandele (aktier), der er eller bliver indlagt til forvaltning, opbevaring eller pant i depot i Danske Bank A/S, vil automatisk blive noteret på depotejers navn i ejerbogen (aktiebogen), medmindre Danske Bank A/S modtager anden besked. 5 Stk. 1 Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen (aktiekapitalen) - bortset fra forhøjelse af selskabskapitalen (aktiekapitalen), der tilbydes bankens medarbejdere, eller forhøjelse af selskabskapitalen (aktiekapitalen), der af bestyrelsen i henhold til 6 udbydes uden fortegningsret for bankens kapitalejere (aktionærer) - har bankens kapitalejere (aktionærer) ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele (aktier) i henhold til selskabslovens regler herom. Stk. 2 Generalforsamlingen kan med den nedenfor i 14, andet stykke, foreskrevne majoritet træffe beslutning om afvigelse fra foranstående bestemmelse om fortegningsret. 6 Stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2015 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil kr. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens kapitalejere (aktionærer) har efter reglen i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige kapitalejere (aktionærer), i hvilket tilfælde de nye kapitalandele (aktier) skal udbydes til markedskurs, dog mindst til 10,50 kr. pr. kapitalandel (aktie) a 10 kr., og mod enten kontant betaling eller gældskonvertering. Stk. 2 De nye kapitalandele (aktier), der kan udstedes uden fortegningsret for hidtidige kapitalejere (aktionærer), jf. første stykke, kan dog efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer helt eller delvis anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed. 16

18 II. Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2015 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens aktiekapital, jf. ovenfor I, første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Stk. 4 Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. ovenfor I, første stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs svarende til aktiernes markedskurs, dog mindst 10,50 kr. pr. aktie a 10 kr. Stk. 5 De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed. Stk. 6 Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. III. Stk. 7 De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i bankens aktiebog. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori II. Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2015 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til kapitalandele (aktier) (konvertible lån). Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital), jf. ovenfor I, første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Stk. 4 Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen (aktiekapitalen), jf. ovenfor I, første stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens kapitalejere (aktionærer) har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige kapitalejere (aktionærer), i hvilket tilfælde de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs svarende til kapitalandelenes (aktiernes) markedskurs, dog mindst 10,50 kr. pr. kapitalandel (aktie) a 10 kr. Stk. 5 De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer udstedes uden fortegningsret for hidtidige kapitalejere (aktionærer) som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed. Stk. 6 Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. III. Stk. 7. De nye kapitalandele (aktier) er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i bankens ejerbog (aktiebog). Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye kapitalandele 17

19 tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. (aktier) giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. De nye kapitalandele (aktier) giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Kapitalandelene (aktierne) skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige kapitalandele (aktier) og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige kapitalandele (aktier). Stk. 8 De nærmere vilkår for aktietegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af aktieselskabslovens regler herom. Stk. 8. De nærmere vilkår for tegning af kapitalandele (aktietegning) og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af selskabslovens regler herom. IV 6.9. a) I henhold til bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 2009 har banken den 5. maj 2009 uden fortegningsret for bankens aktionærer optaget et lån stort kr. som hybrid kernekapital, jfr. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, mod udstedelse af obligationer a 0,01 kr. Lånet er optaget til kurs 100. Lånevilkårene er fastsat i en særskilt aftale. b) På bankens ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009 er truffet beslutning om, at obligationerne kan konverteres til aktier i banken til markedskurs på konverteringstidspunktet opgjort i overensstemmelse med lånevilkårene. c) Obligationslånet er et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter nærmere regler fastsat i lov om finansiel virksomhed (hybrid kernekapital), der forrentes med en rente p.a., fastsat som summen af i) en referencesats i form af statens 5-årige nulkuponrente på sidste handelsdag før indgåelsen af låneaftalen, ii) med tillæg af 6,475 procentpoints og iii) yderligere med tillæg af 0,400 procentpoints, sidstnævnte dog alene i perioden til og med 14. maj Rentesatsen vil desuden kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger efter de i lånevilkårene anførte betingelser. De konvertible IV Stk. 9. a) I henhold til bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 2009 har banken den 5. maj 2009 uden fortegningsret for bankens kapitalejere (aktionærer) optaget et lån stort kr. som hybrid kernekapital, jfr. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, mod udstedelse af obligationer a 0,01 kr. Lånet er optaget til kurs 100. Lånevilkårene er fastsat i en særskilt aftale. b) På bankens ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009 er truffet beslutning om, at obligationerne kan konverteres til kapitalandele (aktier) i banken til markedskurs på konverteringstidspunktet opgjort i overensstemmelse med lånevilkårene. c) Obligationslånet er et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter nærmere regler fastsat i lov om finansiel virksomhed (hybrid kernekapital), der forrentes med en rente p.a., fastsat som summen af i) en referencesats i form af statens 5-årige nulkuponrente på sidste handelsdag før indgåelsen af låneaftalen, ii) med tillæg af 6,475 procentpoints og iii) yderligere med tillæg af 0,400 procentpoints, sidstnævnte dog alene i perioden til og med 14. maj Rentesatsen vil desuden kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger efter de i lånevilkårene anførte betingelser. De konvertible 18

20 obligationer kan 5 år efter lånets optagelse indfries af banken under nærmere i lånevilkårene fastsatte betingelser. De konvertible obligationer forfalder til indfrielse i tilfælde af bankens konkurs. d) De konvertible obligationer er udstedt som ihændehaverpapirer og som dematerialiserede værdipapirer i VP Securities A/S. Der gælder ingen indskrænkninger i de konvertible obligationers omsættelighed. e) Hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, jfr. lov om finansiel virksomhed, kan lånet eller dele heraf indtil 14. maj 2014 konverteres til aktier efter de i lånevilkårene anførte betingelser. Udgør den hybride kernekapital mere end 50 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, konverteres, indtil samme dato, lånet til aktiekapital, indtil den hybride kernekapital udgør mindre end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital. f) I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve eller opløsning, herunder fusion og spaltning, før konvertering er sket, forholdes som i lånevilkårene nærmere anført. g) Størstebeløbet, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes i forbindelse med en konvertering, er kr.; mindstebeløbet er kr. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med konvertering nødvendige vedtægtsændringer. h) I det omfang, der kan udbetales udbytte på bankens aktier, jfr. lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet og lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, er de nye aktier ligestillet med bankens øvrige aktier fra kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle andre rettigheder, herunder stemmeret, regnes fra samme tidspunkt. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med bankens øvrige aktier. obligationer kan 5 år efter lånets optagelse indfries af banken under nærmere i lånevilkårene fastsatte betingelser. De konvertible obligationer forfalder til indfrielse i tilfælde af bankens konkurs. d) De konvertible obligationer er udstedt som ihændehaverpapirer og som dematerialiserede værdipapirer i VP Securities A/S. Der gælder ingen indskrænkninger i de konvertible obligationers omsættelighed. e) Hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, jfr. lov om finansiel virksomhed, kan lånet eller dele heraf indtil 14. maj 2014 konverteres til kapitalandele (aktier) efter de i lånevilkårene anførte betingelser. Udgør den hybride kernekapital mere end 50 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, konverteres, indtil samme dato, lånet til selskabskapital (aktiekapital), indtil den hybride kernekapital udgør mindre end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital. f) I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve eller opløsning, herunder fusion og spaltning, før konvertering er sket, forholdes som i lånevilkårene nærmere anført. g) Størstebeløbet, hvormed selskabskapitalen (aktiekapitalen) kan forhøjes i forbindelse med en konvertering, er kr.; mindstebeløbet er kr. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med konvertering nødvendige vedtægtsændringer. h) I det omfang, der kan udbetales udbytte på bankens kapitalandele (aktier), jfr. lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet og lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, er de nye kapitalandele (aktier) ligestillet med bankens øvrige kapitalandele (aktier) fra kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle andre rettigheder, herunder stemmeret, regnes fra samme tidspunkt. Kapitalandelene (aktierne) skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige kapitalandele (aktier) og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med bankens øvrige kapitalandele (aktier). 19

21 7 Stk. 1 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i styk på 10 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S. Stk. 2 Danske Bank A/S aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, København. Stk. 3 Banken kan stille elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen (elektronisk kommunikation) til rådighed for aktionærerne via bankens hjemmeside og/eller Investor- Portalen med henblik på modtagelse af indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden og fuldmagtsformularer samt fuldstændige forslag, delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra banken til aktionærerne. Investor-Portalen er en internetløsning, der leveres af VP Investor Services, som giver aktionærerne mulighed for elektronisk at tilmelde elektroniske publikationer fra banken og give kontaktoplysninger, så banken kan anvende elektronisk udsendelse af materiale til de aktionærer, som har givet kontaktoplysninger. Investor-Portalen giver også mulighed for, at aktionærer kan foretage elektronisk tilmelding til generalforsamling og elektronisk afgive fuldmagt til en generalforsamling. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske krav kan findes på bankens hjemmeside respektive på VP Securities A/S hjemmeside 7 Stk. 1. Danske Bank A/S kapitalandele (aktier) udstedes gennem VP Securities A/S i styk a 10 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og udbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende kapitalandelene (aktierne) skal anmeldes til VP Securities A/S. Når den ny selskabslov træder i kraft, vil 7 stk. 2 blive affattet således: Stk. 2. Danske Bank A/S ejerbog (aktiebog) føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), cvr-nummer Når den ny selskabslov træder i kraft, vil 7 stk. 3-7 blive affattet således: Stk. 3. Investor-Portalen er en internetløsning, der leveres af VP Investor Services, som giver kapitalejerne (aktionærerne) mulighed for elektronisk tilmelding til elektroniske publikationer fra banken og give kontaktoplysninger, så banken kan anvende elektronisk udsendelse af materiale til de kapitalejere (aktionærer), som har givet kontaktoplysninger. Investor-Portalen giver også mulighed for, at kapitalejere (aktionærer) kan foretage elektronisk tilmelding til generalforsamling. Stk. 4. Al kommunikation fra banken til de enkelte kapitalejere (aktionærer) kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) via bankens hjemmeside og/ eller Investor-Portalen med henblik på indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden, fuldstændige forslag og formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra banken til kapitalejerne (aktionærerne). Banken kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Stk. 5. Det er kapitalejerens (aktionærens) ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. 20

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010 VEDTÆGTER Danisco A/S CVR nr. 11 35 03 56 19. august 2010 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere