Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Oversigt over aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal Nyt medlem af Integrationsrådet Godkendelse af mødeplan Lukket - Borgersag Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...17 Bilagsliste...18

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27553 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Per Tærsbøl Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Oversigt over aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/15901 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget ønskede på sit møde den 10. juni 2015 at få et større indblik i sammensætningen af aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune. I nedenstående sagsfremstilling redegøres for sammensætningen af aktivitetsparate fordelt på alder, køn og etnicitet. Herudover redegøres for de udfordringer, som ofte ses hos aktivitetsparate borgere, herunder misbrug. Endelig redegøres der kort for hvilke beskæftigelsesrettede indsatser, Helsingør Kommune anvender for at bringe de aktivitetsparate borgere tættere på uddannelse og beskæftigelse. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Integrationsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående følger en karakteristik af gruppen af aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune. 1. Aktivitetsparate ser i forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere Der er kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Helsingør Kommune. Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere udgør ca. 70 % af Helsingør Kommunes kontanthjælpsmodtagere, hvilket svarer til 868 personer. Der er 463 uddannelseshjælpsmodtagere. Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere udgør ca. 40 % af uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket svarer til 181 personer. Kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven er flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark inden for de seneste 3 år. Alle 130 kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven i Helsingør Kommune er på nuværende tidspunkt aktivitetsparate. Tabel 1: Aktivitetsparate fordelt efter alder og køn Kontanthjælpsmodtagere omfattet modtagere Kontanthjælps- af integrationsloven LAB 2, stk. 3 Uddannelseshjælpsmodtagere LAB 2, stk. 13 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder år * 6* Over 30 år I alt *Unge aktivitetsparate med en erhvervskompetencegivende uddannelse Ovenstående tal er baseret på udtræk fra KMD Opera (jobcenterets fagsystem), juli 2015 INL: Integrationsloven LAB: Beskæftigelsesindsatsloven

4 4 2. Aktivitetsparate født i Danmark set i forhold til det samlede antal aktivitetsparate Der er 621 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er født i Danmark, hvilket svarer til ca. 70 %. Der er 170 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er født i Danmark, hvilket svarer til ca. 95 %. Tabel 2: Aktivitetsparate fordelt efter herkomst Kontanthjælpsmodtagere modtagere Kontanthjælps- Aktivitetsparate fordelt efter herkomst INL LAB 2, stk. 3 Uddannelseshjælpsmodtagere LAB 2, stk. 13 Født i Danmark Indvandrere fra ikkevestlige lande Indvandrere fra vestlige lande Ovenstående tal er baseret på udtræk fra KMD Opera (jobcenterets fagsystem), juli 2015 INL: Integrationsloven LAB: Beskæftigelsesindsatsloven 3. Unge aktivitetsparate Målgruppen af aktivitetsparate unge er ofte kendetegnet ved en række udfordringer som nævnt nedenfor. Psykiske problemer Misbrug Boligsituation (stor mangel på boliger, som de unge kan betale) Mangel på indsigt i egne problemer Nogle unge er kriminalitetstruede (eller kriminelle) Mangler skolekundskaber og har dårlige erfaringer med skolegang Mangler sociale kompetencer/har svært ved at begå sig Dagligdagen fungerer ikke Nogle unge med anden etnisk baggrund end dansk har en række udfordringer, der kan sammenfattes: o Problemer på hjemmefronten (ære/kultur sætter begrænsninger for de unges integration i Danmark, manglende opbakning i hjemmet til uddannelse) o Isolerede i Danmark ikke inde i de samfundsmæssige fællesskaber (arbejdsmarked, uddannelse forenings-/fritidsliv/civilsamfund) o Utilpassede 4. Misbrug Jobcenteret har ikke registreret, hvor mange borgere, der eksempelvis har et misbrug. Jobcenteret lavede dog i 2012 en opgørelse i Team Unge, og resultatet af denne ses herunder. Team Unge havde på daværende tidspunkt en målgruppe på ca. 750 unge under 30 år. Samme målgruppe udgør i dag ca. 500 modtagere af kontant- og uddannelseshjælp under 30 år. Team Unge vurderer dog, at tallene fortsat giver et retvisende billede af ungeteamets målgruppe. Der er ikke lavet lignende opgørelser for de over 30-årige ydelsesmodtagere.

5 5 Opgørelse over misbrug for unge under 30 år, som modtog kontanthjælp (nu uddannelseshjælp/kontanthjælp) Misbrugere i alt 85 Misbrugere i (misbrugs-)behandling 24 Misbrugere med psykiske problemstillinger (ikke nødvendigvist diagnosticerede, men begrundet mistanke) 64 Misbrug af hash 64 Misbrug af alkohol 10 Misbrug af hårde stoffer 6 Misbrug af piller, kokain, amfetamin eller andre feststoffer 17 Ovenstående opgørelse viser, at ca. 11 % af de unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp vurderes at have et misbrug. Heraf har 64 unge, svarende til ca. 9 % af alle unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp et misbrug i kombination med psykiske problemstillinger. 5. Beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune For de unge aktivitetsparate, hvor målet på kort eller lang sigt er uddannelse, benyttes som beskæftigelsesrettede tilbud ofte diverse uddannelsestilbud som Almen voksenuddannelse (AVU) samt Forberedende voksundervisning (FVU), ligesom mentor som uddannelsesmodnende tilbud også bruges i vid udstrækning. Mentor benyttes ofte i kombination med andre tilbud. Virksomhedsrettede tilbud, som virksomhedspraktik, anvendes i vidt omfang og foretrækkes fremfor brug af eksempelvis særligt tilrettelagte projekter. Jobcenterets arbejde omkring de unge (både aktivitetsparate og uddannelsesparate) foregår i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Øresund). For de aktivitetsparate over 30 år med psykiske problemstillinger har jobcenteret gode erfaringer med brug af coachforløb bestående af ugentlige samtaler, mens der til de aktivitetsparate over 30 år med primært fysiske helbredsmæssige udfordringer benyttes særligt tilrettelagte projekter med fokus på motion og livstil. Helsingør Kommune har eksempelvis gennemført FIT-projekt (Fleksible Individuelle Tilbud) for aktivitetsparate borgere med muskel- /skeletlidelser og lignende. Motion, motivation og livsstil var nogle af de bærende elementer i forløbet, der havde til formål at medvirke til at forbedre borgernes muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle deltagere har efter projektets afslutning evalueret på forløbet. I evalueringen svarede 21 ud af de 25 borgere, at de havde fået noget positivt ud af at deltage i FIT. Diverse svar er tematiseret herunder. Nogle borgere pegede imidlertid på op til flere elementer fra FIT, som var indbringende for dem, hvorfor antallet af svar overstiger borgere peger på, at det sociale har haft meget positiv betydet 7 borgere har fået mere energi, overskud, humør, motivation 6 borgere peger på at have fået mere viden om og redskaber til at arbejde med sundhed/motion 5 borgere peger på det positive omkring træning, øvelser og bedre motionsvaner 3 borgere oplyser, at de har fået sundere kostvaner 2 borgere har fundet mere indre ro For aktivitetsparate borgere omfattet af integrationsloven er danskuddannelse på Sprogcenter Nordsjælland den primære aktivitet ofte i kombination med virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik. Økonomi/Personaleforhold

6 6 Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen drøftes, og der træffes beslutning om eventuelle yderligere indsatser. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den På baggrund af drøftelsen besluttede Udvalget følgende: Forstærket indsats i forhold til aktivitetsparate borgere, der er omfattet om integrationsloven. At Centret vurderer hvordan kommunen kan øge indsatsen omkring misbrug og de tilbud der eksisterer for familier med misbrugsproblemer, fx Tuba. Udvalget ønsker en status 3 gange om året på området. Udvalget blev orienteret om, at siden ansættelse af ny virksomhedskonsulent pr. 1. maj 2015, er 23 borgere kommet i praktik/løntilskud og 1 i varigt job, svarende til, at 96 % af de henvisninger virksomhedskonsulenten får fra jobkonsulenterne kommer i praktik/løntilskud/job.

7 7 03. Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/15905 Beskæftigelsesudvalget Status på beskæftigelsesindsatsen 2 kvartal 2015 Indledning/Baggrund Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i beskæftigelsesplanen. Dette er status for 2. kvartal for Beskæftigelsesindsatsen i Der følges op på de fastsatte resultatkrav både i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling samt i forhold til udviklingen i de sammenlignelige kommuner, kaldet Klyngen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplanen for 2015 er det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere, med at vende tilbage til beskæftigelse. Udover det overordnede mål er ministerens mål for 2015: Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Der er ikke fastsat konkrete resultatkrav for de enkelte indsatsområder, men Beskæftigelsesudvalget har besluttet at følge udviklingen inden for de forskellige ministermål for Helsingør Kommune og i forhold til udviklingen i Klyngen. Nedenfor gennemgås Jobcentrets resultater for 2. kvartal Resultater for 2015 Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør for 2015: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Resultatkravet for indsatsen er: Resultatkrav 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for Klyngen. Antallet af borgere på forsørgelsesydelser i maj/juni 2015 i forhold til antallet i december 2014 viser, at Helsingør samlet set har haft en mere positiv udvikling end Klyngen med et fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser på 7,5 %. Klyngen har haft et fald på 4,2 %.

8 8 Sygedagpengeområdet udmærker sig ved at have et markant fald i antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Faldet skyldes blandt andet, at sygedagpengeafdelingen i de sidste 2 3 år har arbejdet målrettet med forskellige gruppe af borgere, som erklæres uarbejdsdygtige. Specifikt er der arbejdet med forsikrede ledige, som erklæres uarbejdsdygtige samt lønmodtagere, som er uarbejdsdygtige grundet stress og depression. Erfaringerne fra indsatserne er videreført til afdelingens øvrige indsatsområder. En anden væsentlig årsag til det øget fald i antal sygedagpengesager er indsatsen med at arbejdsfastholde borgere, som står foran en sygemelding, hvor en fastholdelseskonsulent er i dialog med arbejdsgivere omkring mulighederne for at undgå at borgeren sygemeldes. Endelig kan faldet tilskrives det gode arbejdsmiljø i afdelingen, et lavt sygefravær blandt medarbejderen samt at antallet af sager pr. medarbejder i afdelingen er relativt lavt sammenlignet med i Klyngen. Tabel 1: Udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettet forsørgelse i december 2014 og maj/juni 2015 Jobcenter Helsingør Klyngen Maj/ Dec Jun Ændring Ændring Maj/ Dec Jun Ændring Ændring 2014 % 2014 % A-dagpenge , ,4 Kontanthjælp* , ,5 Uddannelseshjælp* , ,2 Sygedagpenge* , ,2 I alt , ,2 Kilde: Jobindsats.dk specifikke ydelser antal fuldtidspersoner Beskæftigelsesministerens fire mål for Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Resultatkrav 1.1.: Følge udviklingen i hvor mange unge, der påbegynder en uddannelse Resultatkrav 1.2: Følge udviklingen i hvor mange unge, der afbryder uddannelse og kommer retur til forsørgelsesydelse Resultatkrav 1.3: Følge udviklingen i hvor mange unge, der kommer i beskæftigelse Resultatkrav 1.4: Sammenligner udviklingen i resultatkrav 1+3 med klyngen. Nedenfor i tabel 2 vises antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i Det fremgår endvidere, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har marginale månedlige udsving i det første halvår af Ud af det samlede antal, der hver måned ophører med uddannelseshjælp er i alt 84 unge ophørt til ordinær uddannelse og 58 unge ophørt til ordinær beskæftigelse. Udover de i tabel 2 nævnte ophørsårsager, ophører de unge med følgende årsager: Andet, fraflyttet, formue, fængsel, manglende medvirken, skift til anden målgruppe (f.eks. kontanthjælp) m.m. Tabel 2: Antal påbegyndte forløb, antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp samt antal ophørte til ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse i 2015

9 9 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Antal påbegyndte forløb Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Antal ophørt til ordinær uddannelse Antal ophørt til ordinær beskæftigelses Kilde: Jobindsats.dk samt lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse og beskæftigelse I tabel 3 ses en lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse i perioden oktober 2014 april Den viser, at i alt 114 unge er påbegyndt en ordinær uddannelse. Indenfor nævnte periode er i alt 24 unge vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 7 måneder efter ophør/afbrydelse af uddannelseshjælp, hvilket svarer til et tilbageløb på 21 %. Nedenfor i tabel 3 ses en lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse i perioden januar juni Den viser at i alt 84 unge er påbegyndt en ordinær uddannelse. Indenfor nævnte periode er i alt 13 unge vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 6 måneder efter ophør/afbrydelse af uddannelseshjælp, hvilket svarer til et tilbageløb på 15,5 %. Tabel 3: Unge ophørt til ordinær uddannelse Antal I alt ophørt måned 6 Vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 1-2 mdr mdr mdr. 5 I alt vendt tilbage 24 April Marts Februar Uddannelseshjælp ophørt Januar December November Oktober I alt ikke vendt tilbage (endnu) 90 Kilde: Lokal opgørelse af startede og stoppede forløb på uddannelseshjælp Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør viser nedenstående figur 2 udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør og i Klyngen. Af figuren fremgår det, at Klyngen har haft en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp i forhold til december 2014, og Jobcentret har haft en mere positiv udvikling med en mindre stigning i antallet. Figur 2: Udviklingen i antallet af unge (fuldtidspersoner) på uddannelseshjælp sammenholdt med Klyngen for 2015 med udgangspunkt i december 2014

10 10 3. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Resultatkrav 2.1: Følge udviklingen i antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Resultatkrav 2.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen Helsingør vil øge indsatsen for at få langvarigt forsørgede tilbage i job, og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. I Helsingør er det samlede antal af langvarigt forsørgede steget med 9 % fra december 2013 til december I Klyngen er antallet steget med knap 5 %. Helsingør har mindsket tilgangen til førtidspension med 1 person svarende til 1 % færre borgere end i 2014, hvorimod Klyngen har haft en tilgang på 8 borgere, svarende til en ændring på 12,3 %. Beskæftigelsesudvalget har ønsket at følge forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der har fået deres sag behandlet i Rehabiliteringsteamet. I bilag til sagen vises en oversigt over, hvilke ydelser borgerne kommer fra, inden deres sager behandles på Rehabiliteringsteamets møde, og hvilken ydelse borgerne får efter, sagen er behandlet. 4. Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultatkrav 3.1: Følge udviklingen i antallet af langtidsledige Resultatkrav 3.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen Jobcentret har et særligt fokus på de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder de a-dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af deres dagpengeperiode. Indsatsen omfatter alle a-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger.

11 11 Helsingør har et samlet fald på knap 2 % i forhold til december Der er et større fald på A-dagpenge og en stigning i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Gennemsnittet i Klyngen viser et samlet fald på knap 1 %. Udviklingen i Klyngen viser ligesom Jobcenter Helsingør et fald i antallet på a-dagpenge og en lille stigning for borgere på kontanthjælp. 5. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Resultatkrav 4.1: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges Der er ingen tal fra jobindsats vedrørende ministermålet om virksomhedernes samarbejdsgrad. Seneste opgørelse er for oktober Nye tal forventes klar den 6. august, men det er uvist for hvilken periode, der leveres data. Resultatkrav 4.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så gode som gennemsnittet i klyngen. Der er ingen tal fra jobindsats vedrørende ministermålet om virksomhedernes samarbejdsgrad. Seneste opgørelse er for oktober Nye tal forventes klar den 6. august, men det er uvist for hvilken periode, der leveres data. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at 2. kvartals status for beskæftigelsesindsatsen i 2015 godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

12 Nyt medlem af Integrationsrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/11634 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Priscila Bueno Lützhøft har ønsket at trække sig som fast medlem af Integrationsrådet og i stedet fungere som suppleant. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Carol Krogstrup indtræder som 1. suppleant som fast medlem af Integrationsrådet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Carol Krogstrup udpeges som fast medlem af Integrationsrådet. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Dragan Milenkovic, Hüdaverdi Kilic, Pricilla Lützhøft, Zeki Kibar, Birgitte Kongsted, Duygu A. Ngotho, Philip Læborg Indstillingen anbefales Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

13 Godkendelse af mødeplan 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6308 Beskæftigelsesudvalget Udkast mødeplan udgave Indledning/Baggrund Byrådet godkendte på mødet den 22. juni 2015 mødeplan Samtidig blev det bemærket, at mødeplanen efterfølgende skulle drøftes i fagudvalgene. Sagsfremstilling Mødeplanen er efter Byrådets møde revideret, idet Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni 2016 er flyttet til torsdag den 9. juni Endvidere er folkemødet flyttet fra den juni til den juni Den reviderede mødeplan foreligger således til godkendelse. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at den reviderede mødeplan for 2016 godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

14 Lukket - Borgersag Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16542 Beskæftigelsesudvalget

15 Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27558 Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme orientering Økonomi og Ejendomme Hvert kvt. HH-Handleplan 2016 Job og Uddannelse/ Kultur, Idræt og Byudvikling Leje af ejendom til midlertidig placering af flygtninge Temamøde med Integrationsrådet om beskæftigelse Kvartalvis status for flygtninge- og indvandrerindsatsen Forslag til mødeoplæg for fællesmøde med arbejdsmarkedets parter Godkendelse af 2. budgetrevision pr. 31. august 2015 Job og Uddannelse Job og Uddannelse Job og Uddannelse Job og Uddannelse Økonomi og Ejendomme Den fremtidige indsats på flygtningeområdet Job og Uddannelse Oplæg til workshop om handicapindsatsen Job og Uddannelse/ Særlig Social Indsats Forslag til mødeoplæg for fællesmøde med arbejdsmarkedets parter Job og Uddannelse Uddeling af en årlig beskæftigelsespris Job og Uddannelse Orientering om vedtaget budget Økonomi og Ejendomme Dialogmøde/borgermøde i forhold til modtagelse af flygtninge Job og Uddannelse Ultimo 2015 Årligt møde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget Kultur, Idræt og Byudvikling Primo 2016 Tværkommunale samarbejder på Job og Uddannelse Primo 2016

16 beskæftigelsesområdet i KKR Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur Job og Uddannelse Flygtningeprojekt Job og Uddannelse Eventuelt samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Danske Handicaporganisationer Job og Uddannelse Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget. Ny sag Helsingør Kommunes indsats omkring krigsveteraner orientering Ikke datofastsat.

17 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27554 Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling Udvalgets møde den 10. september 2015 Temamøde med Integrationsrådet om beskæftigelse Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalgsformand Allan Berg Mortensen (Ø) orienterede om borgersag. John Calberg (C) orienterede om svensk Projekt Sommerløn omtalt i Nordsjælland i uge 33. Ideen vil han viderebringe Børne- og Uddannelsesudvalget. Udvalgsmødet den 10. september 2015 aflyses pga. af studietur. Sagen vedr. HH- Handleplan 2016 sendes til udvalgets medlemmer til kommentering pr. mail. Temamøde med Integrationsrådet om beskæftigelse er fastsat til den 23. september Der mangler at fastsættes tidspunkt.

18 18 Bilagsliste 3. Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal Status på beskæftigelsesindsatsen 2 kvartal 2015 (196738/15) 5. Godkendelse af mødeplan Udkast mødeplan udgave (172932/15)

19 Bilag: 3.1. Status på beskæftigelsesindsatsen 2 kvartal 2015 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget : 20. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal

21 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling samt i forhold til udviklingen i kommuner med samme rammevilkår (Klyngen). Resultaterne i notatet hentes i vid udstrækning fra Jobindsats.dk. Status udarbejdes tre gange i det indeværende år og afsluttes efterfølgende med en opgørelse for hele året. Dette er den anden status på beskæftigelsesindsatsen i 2015 og indeholder de senest tilgængelige resultater for Helsingør Kommune har et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen for 2015: At fastholde borgere i arbejde og uddannelse samt hjælpe borgere med at vende tilbage til arbejde og beskæftigelse: Resultatkrav 1.0: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for Klyngen Det overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i de seneste år set i forhold til gennemsnittet i Klyngen samt forventningerne til igangværende og kommende beskæftigelsesindsatser i kommunen. Med udgangspunkt i 2012 ses udviklingen i det samlede antal borgere på henholdsvis a- dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge sammenholdt med udviklingen i Klyngen nedenfor i figur 1. Antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser er faldet jævnt siden 2012 både i Jobcenter Helsingør og i Klyngen, dog er faldet større i Helsingør end i Klyngen. Figur 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser med udgangspunkt i 2012 Kilde: Jobindsats.dk antal fuldtidspersoner 2

22 Antallet af borgere på forsørgelsesydelser i maj/juni 2015 i forhold til antallet i december 2014 viser, at Helsingør samlet set har haft en mere positiv udvikling end Klyngen med et fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser på 7,5 procent. Klyngen har haft et fald på 4,2 procent. Tabel 1: Udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettet forsørgelse i december 2014 og maj/juni Dec 2014 Maj/Jun 2015 Ændring Ændring % Dec 2014 Maj/Jun 2015 Ændring Ændring % JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør Kilde: Jobindsats.dk specifikke ydelser antal fuldtidspersoner. **= Antal vises for maj 2015 JC Helsingør Klynge Klynge Klynge Klynge A-dagpenge , ,4 Kontanthjælp* , ,5 Uddannelseshjælp* , ,2 Sygedagpenge* , ,2 I alt , ,2 I Helsingør Kommune er udviklingen i antallet af borgere, der modtager A-dagpenge, sygedagpenge og uddannelseshjælp mere positiv end i Klyngen, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere har udviklet sig mindre positivt i Helsingør end i Klyngen. Beskæftigelsesministerens fire mål for Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Resultatkrav 1.1: Følge udviklingen i hvor mange unge, der påbegynder en uddannelse Resultatkrav 1.2: Følge udviklingen i hvor mange unge, der afbryder uddannelse og kommer retur til forsørgelsesydelse Resultatkrav 1.3: Følge udviklingen i hvor mange unge, der kommer i beskæftigelse Resultatkrav 1.4: Sammenligner udviklingen i resultatkrav 1+3 med klyngen. Helsingørs udvikling skal være minimum lige så god som gennemsnittet i klyngen Nedenfor i tabel 2 vises antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i Det fremgår endvidere, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har marginale månedlige udsving i det første halvår af Ud af det samlede antal, der hver måned ophører med uddannelseshjælp er i alt 84 unge ophørt til ordinær uddannelse og 58 unge ophørt til ordinær beskæftigelse. Tabel 2: Antal påbegyndte forløb, antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp samt antal ophørte til ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse i

23 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Antal påbegyndte forløb Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Antal ophørt til ordinær uddannelse Antal ophørt til ordinær beskæftigelse Kilde: Jobindsats.dk samt lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse og beskæftigelse Nedenfor i tabel 3 ses en lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse i perioden januar juni Den viser at i alt 84 unge er påbegyndt en ordinær uddannelse. Indenfor nævnte periode er i alt 13 unge vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 6 måneder efter ophør/afbrydelse af uddannelseshjælp, hvilket svarer til et tilbageløb på 15,5 procent. Nedenfor i tabel 3 opgøres der, hvor mange og hvor hurtigt de 13 unge er vendt tilbage til uddannelseshjælp, derudover fremgår det, hvornår de 71 unge, der ikke er vendt tilbage, er ophørt med uddannelseshjælp. Flere unge kan naturligvis endnu vende tilbage til uddannelseshjælp. Tabel 3: Unge ophørt til ordinær uddannelse I alt ophørt vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor Antal 84 1 måned mdr mdr mdr. 7 I alt vendt tilbage 13 januar februar 15 3 Uddannelseshjælp ophørt marts 15 8 april 15 9 maj 15 1 juni I alt ikke vendt tilbage (endnu) 71 Kilde: Lokal opgørelse af startede og stoppede forløb på uddannelseshjælp. Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør viser nedenstående figur 2 udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør og i Klyngen. Af figuren fremgår det, at Klyngen har haft en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp i forhold til december 2014, og Jobcentret har haft en mere positiv udvikling med en mindre stigning i antallet. Figur 2: Udviklingen i antallet af unge (fuldtidspersoner) på uddannelseshjælp sammenholdt med Klyngen for 2015 med udgangspunkt i december

24 Kilde: Jobindsats.dk. december 2014 er indeks Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultatkrav 2.1: Følge udviklingen i antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Resultatkrav 2.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen Helsingør vil øge indsatsen for at få langvarigt forsørgede tilbage i job, og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Nedenfor i tabel 4 opgøres det samlede antal af borgere, der i en sammenhængende periode på mindst 3 år har modtaget offentlig forsørgelse. Det fremgår, at det samlede antal af langvarigt forsørgede er steget med knap 3 procent fra december 2014 til marts 2015 i Jobcenter Helsingør, for Klyngen gælder det, at antallet er steget med 0,5 procent. Tabel 4: Udviklingen i antallet af langtidsforsørgede i december 2014 og marts 2015 sammenholdt med Klyngen. Antal langtidsforsørgede Dec 2014 Mar 2015 Ændring Ændring % Jobcenter Helsingør ,8 Gns. af 26 jobcentre med samme rammevilkår ,5 Kilde: Jobindsats.dk Til langtidsforsørgede hører modtagere af A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse. Tilgangen til førtidspension for Jobcentret og Klyngen ses nedenfor i tabel 5. 5

25 Tabel 5: Udviklingen i tilgangen til førtidspension i 2014 og marts 2015 sammenholdt med Klyngen. Tilgang til førtidspension Dec 2014 Jun 2015 Ændring Ændring % Jobcenter Helsingør ,0 Gns. af 26 jobcentre med samme rammevilkår ,3 Kilde: Jobindsats.dk Ministermål Note: Perioden måles bagud 1 år. Af tabellen fremgår det, at i Helsingør er tilgangen til førtidspension mindsket med 1 person svarende til 1 procent færre borgere end i 2014, hvorimod Klyngen har haft en tilgang på 8 borgere, svarende til en stigning på 12,3 procent. Beskæftigelsesudvalget har ønsket at følge forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der har fået deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Nedenfor vises tre tabeller over, hvilke ydelser borgerne kommer fra, inden deres sager behandles på rehabiliteringsteamets møde, hvilken afgørelse rehabiliteringsteamet har truffet, og hvilken ydelse borgeren modtager efter afgørelsen. Rehabiliteringsteamet har truffet afgørelse for 135 borgere i 2. kvartal Borgere der har modtaget et afslag på pension, samt borgere hvis afgørelse er tilbagevist, modtager i dag den ydelse, de kom fra. Det samme gælder for borgere, hvis sag endnu ikke er afgjort. Tabel 6: Sager behandlet i rehabiliteringsteamet i 2. kvartal 2015 Borger modtog før afgørelse i rehabiliteringsteam Antal Sygedagpenge 27 Jobafklaring 48 Kontanthjælp/uddannelsesydelse 56 Ledighedsydelse/Pension 4 Ingen ydelse 0 I alt 135 Afgørelse i rehabiliteringsteam Antal Bevilget fleks 11 Bevilget pension 22 Bevilget ressourceforløb 19 Jobafklaring 42 Afslag i h.t Tilbagevist 21 Endnu ikke afklaret 16 I alt 135 6

26 Borger modtager nu Antal Fleks/LY 14 Pension 22 Ressourceforløbsydelse 19 Jobafklaring 48 Sygedagpenge 13 Kontanthjælp 19 I alt 135 Kilde: Lokal opgørelse 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Resultatkrav 3.1: Følge udviklingen i antallet af langtidsledige Resultatkrav 3.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen Jobcentret har et særligt fokus på de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder de a-dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af deres dagpengeperiode. Indsatsen omfatter alle a-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. I tabel 7 fremgår det, at Jobcenter Helsingør har et samlet fald på knap 2 procent i forhold til december Der er et større fald på A-dagpenge og en stigning i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Gennemsnittet i Klyngen viser et samlet fald på knap 1 procent. Udviklingen i Klyngen viser ligesom Jobcenter Helsingør et fald i antallet på a-dagpenge og en lille stigning for borgere på kontanthjælp. Tabel 7: Udviklingen i antallet af langtidsledige fra december 2015 til juni 2015 sammenholdt med den sammenlignelige Klynge. Jobcenter Helsingør Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Gns. i Klyngen Dec 2014 Jun 2015 Ændring Ændring % Dec 2014 Jun 2015 Ændring Ændring % Ydelsesgrupper i alt , ,8 A-dagpenge , ,0 Kontanthjælp (jobklar) , ,5 7

27 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Resultatkrav 4.1: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges Der er ingen tal fra jobindsats vedrørende ministermålet om virksomhedernes samarbejdsgrad. Seneste opgørelse er for oktober Nye tal forventes klar den 6. august, men det er uvist for hvilken periode, der leveres data. Resultatkrav 4.2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen. Der er endnu ingen tal fra jobindsats vedrørende ministermålet om virksomhedernes samarbejdsgrad. Seneste opgørelse er for oktober Nye tal forventes klar den 6. august, men det er uvist for hvilken periode, der leveres data. 8

28 Bilag: 5.1. Udkast mødeplan udgave Udvalg: Beskæftigelsesudvalget : 20. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Mødetidspunkter: ÅRSOVERSIGT HALVÅR - UDKAST III BY: ØK: BEU: BU: KTU: SIF: SU: TMK: 17.00/16.30 v/bev-møde KCL DIR JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI F 1 Nytårsdag 53 M 1 KTU BU 5 T 1 KTU BU DIR F 1 S 1 O 1 L 2 T 2 DIR O 2 L 2 M 2 18 T 2 S 3 O 3 T 3 S 3 T 3 SU TMK DIR F 3 M 4 1 T 4 F 4 M 4 14 O 4 BEU L 4 T 5 DIR F 5 L 5 T 5 DIR SU T 5 Kr. Himmelfart S 5 Grundlovsdag O 6 L 6 S 6 O 6 F 6 M 6 KTU BU 23 T 7 SIF S 7 M 7 10 T 7 SIF L 7 T 7 SU TMK/BEV DIR F 8 M 8 6 T 8 TMK DIR F 8 S 8 O 8 BEU L 9 T 9 SU TMK/BEV DIR O 9 L 9 M 9 KTU BU 19 T 9 SIF S 10 O 10 BEU T 10 KL Kommunal- S 10 T 10 DIR SIF F 10 M 11 KTU BU 2 T 11 SIF F 11 Politisk Topmøde M 11 KTU BU 15 O 11 L 11 T 12 SU TMK DIR F 12 L 12 T 12 TMK/BEV DIR T 12 KL Social- og Sundheds- S 12 O 13 BEU L 13 S 13 O 13 BEU F 13 Politisk Forum M 13 ØK 24 T 14 KL Kommunal- S 14 M 14 BU regnskab 11 T 14 KL Politisk Forum L 14 T 14 DIR F 15 økonomisk Forum M 15 Vinterferie 7 T 15 SU SIF DIR F 15 KL Politisk Forum S 15 Pinsedag O 15 L 16 T 16 Vinterferie O 16 BEU L 16 M pinsedag 20 T 16 Folkemøde S 17 O 17 Vinterferie T 17 ØK S 17 T 17 DIR F 17 Folkemøde M 18 ØK 3 T 18 Vinterferie F 18 M 18 ØK 16 O 18 L 18 Folkemøde T 19 KL Børn&Unge topmøde DIRF 19 Vinterferie L 19 T 19 DIR T 19 S 19 Folkemøde O 20 KL Børn&Unge topmøde L 20 Vinterferie S 20 O 20 F 20 M 20 BY 25 T 21 S 21 Vinterferie M T 21 strategiseminar L 21 T 21 DIR F 22 M 22 ØK 8 T 22 F 22 St. Bededag S 22 O 22 L 23 T 23 DIR O 23 L 23 M 23 ØK 21 T 23 Sankt Hans S 24 O 24 T 24 Skærtorsdag S 24 T 24 DIR F 24 infomøde budget 9-10 M 25 BY 4 T 25 F 25 Langfredag M 25 BY 17 O 25 L 25 T 26 KL Sundhed DIR F 26 L 26 T 26 DIR T 26 S 26 O 27 L 27 S 27 Påskedag O 27 F 27 M T 28 S 28 M påskedag 13 T 28 L 28 T 28 F 29 M 29 BY 9 T 29 BY DIR F 29 S 29 O 29 L 30 O 30 L 30 M 30 BY 22 T 30 S 31 T 31 T 31 DIR Forkortelser: BY: Byrådet ØK: Økonomiudvalget CR: Centerrådet DIR: Direktionen BEU: Beskæftigelsesudvalget BU: Børne- og Uddannelsesudvalget KTU: Kultur- og Turismeudvalget SIF: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget SU: Socialudvalget TMK: Teknik-, Miljø- og Kilmaudvalget BEV: Bevillingsnævnet (under TMK) Mødetidspunkter: ÅRSOVERSIGT HALVÅR - UDKAST III BY: ØK: BEU: BU: KTU: SIF: SU: TMK: 17.00/16.30 v/bev-møde KCL DIR JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER F 1 M 1 31 T 1 L 1 T 1 DIR T 1 SU TMK/BEV L 2 T 2 F 2 S 2 O 2 F 2 S 3 O 3 L 3 M 3 BY (2. beh.) 40 T 3 L 3 M 4 27 T 4 S 4 T 4 TMK/BEV DIR F 4 S 4 T 5 F 5 M 5 BY (1. beh.) 36 O 5 BEU L 5 M 5 KTU BU 49 O 6 L 6 T 6 SU TMK DIR T 6 S 6 T 6 SIF DIR T 7 S 7 O 7 BEU F 7 M 7 KTU BU 45 O 7 BEU F 8 M 8 32 T 8 KTU BU L 8 T 8 SU TMK DIR T 8 L 9 T 9 DIR F 9 S 9 O 9 BEU F 9 S 10 O 10 L 10 M 10 KTUBUMisbrugskonf.41 T 10 KL Jobcamp SIF L 10 M T 11 S 11 T 11 SU DIR F 11 KL Jobcamp S 11 T 12 F 12 M 12 ØK 37 O 12 L 12 M 12 ØK 50 O 13 L 13 T 13 SIF DIR T 13 SIF S 13 T 13 DIR T 14 S 14 O 14 budgetforhandlingsseminar F 14 M O 14 F 15 M 15 KTU BU 33 T 15 budgetforhandlingsseminar L 15 T 15 DIR T 15 L 16 T 16 SU TMK/BEV DIR F 16 S 16 O 16 F 16 S 17 O 17 BEU L 17 M 17 Efterårsferie 42 T 17 L 17 M T 18 SIF S 18 T 18 Efterårsferie F 18 S 18 T 19 F 19 M 19 BY 38 O 19 Efterårsferie L 19 M 19 BY 51 O 20 L 20 T 20 DIR T 20 Efterårsferie S 20 T 20 DIR T 21 S 21 O 21 F 21 Efterårsferie M 21 ØK 47 O 21 F 22 M T 22 L 22 Efterårsferie T 22 DIR T 22 L 23 T 23 DIR F 23 S 23 Efterårsferie O 23 F 23 S 24 O 24 L 24 M 24 ØK 43 T 24 L 24 M T 25 S 25 T 25 DIR F 25 S 25 Juledag T 26 F 26 M 26 ØK (2. beh.) 39 O 26 L 26 M juledag 52 O 27 L 27 T 27 DIR T 27 S 27 T 27 T 28 S 28 O 28 F 28 M 28 BY 48 O 28 F 29 M 29 ØK (1. beh.) 35 T 29 L 29 T 29 DIR T 29 L 30 T 30 DIR F 30 S 30 O 30 F 30 S 31 O 31 M 31 BY 44 L 31 Acadre sag 15/

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere