den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen"

Transkript

1 Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Rønde Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Åben dagsorden 622 Budget genåbning af budget Kommunens likviditet opgjort pr. den 31. december Byfornyelsesbeslutning, Hovedgaden 42, 8410 Rønde Arealoverdragelse i forbindelse med byfornyelsessag, Hovedgaden 42a og b Ad Hoc gruppe vedrørende lokalplan for Bjødstrup landsby Ajourføring af affaldsregulativer på baggrund af ændret lovgivning Overførsel - Budgetbeløb Skovbørnehaven Orientering Lukket dagsorden 630 Personalesag Åben dagsorden /00499/00.01S02

2 Budget genåbning af budget Regeringen har med brev af 21. december 2005 bedt samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL den 10. juni Efter gennemgangen skal kommunerne senest den 15. februar 2006 indberette ændringer af de oprindelige budgetter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der lægges i brevet op til, at sammenlægningsudvalget skal godkende ændringerne. Det fremgår af avisernes referat fra den åbne del af sammenlægningsudvalgets møde den 5. januar 2006, at genåbning af budgetterne for 2006 blev drøftet på mødet. Lovgrundlag: Regeringen har fået lovhjemmel til at modregne et beløb i statstilskuddet for 2006, såfremt revurderingen af budgetterne ikke giver det forudsatte resultat. Fordelingen af modregningen kan ske ud fra kommunens andel af beskatningsgrundlaget eller kommunens relative andel af udgiftsvæksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. Der vil være mulighed for at søge om dispensation for modregningen. I henhold til brevet vil ansøgningerne om låneadgang til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen først blive behandlet, når der er skabt overblik over de reviderede budgetter. Endvidere vil det blive vurderet, om der skal ske en udsættelse af frigivelsen af de midler, der blev deponeret med henvisning til overskudslikviditeten. Økonomiske konsekvenser: Af ministeriernes beregning fremgår det, at Rønde Kommunes vækst i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 udgør 5,6% i løbende priser. Den tilsvarende beregning er vist i vedlagte bilag af 12. januar Tages der højde for pris- og lønstigninger, korrektion for tjenestemandspensioner, ændrede momsregler og lov- og cirkulæreprogram (især statens overtagelse af skat og inddrivelse) er kommunens realvækst på 2,9%. Den aftalte ramme for realvækst var på 0,25% således, at stigningen i serviceudgifter udover rammen udgør 2,6% svarende til 5,7 mio. kr. Det kan drøftes om der bør ske en korrektion af tallet for mindreindtægter i.f.m. ændring af forældrebetaling, merudgifter som følge af den demografiske udvikling og udgifterne til sammenlægningsudvalget. Ifølge KL s statistikker er serviceudgiften pr. indbygger i Rønde Kommune på kr. i budget 2005 fremskrevet til 2006 priser. Der forudsættes i budget 2006 at være en stigning på 128 indbyggere svarende til en demografisk vækst på 3,9 mio. kr. Man skal være opmærksom på, at den hidtidige befolkningsudvikling i 2006 tyder på at befolkningstilvæksten vil være lavere. Det vil være vanskeligt, i samarbejde med serviceområderne/institutionerne, at pege på konkrete besparelsesforslag inden den 15. februar Såfremt der ønskes indarbejdet reduktioner i budgettet, kan dette ske som puljer under de enkelte institutioner med henblik på efterfølgende udmøntning. Bilag:

3 Oversigt af 12. januar Centralforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter sagen. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 565 Det konstateres, at Rønde Kommune med inddragelse af lovændring vedr. forældrebetaling, éngangsudgifter til sammenlægning samt den budgetterede demografiske udvikling (befolkningstilvækst) ikke har overskredet KL s og Regeringens aftale om højst 0,25% i realvækst på serviceudgifter. På denne baggrund indstilles det, at Rønde Kommune bærer kommunens forholdsmæssige andel af overskridelsen på landsplan fratrukket éngangsudgifter til sammenlægning, d.v.s. en besparelse på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. som fordeles på de forskellige områder i forhold til andel af nettoserviceudgifter. Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 622 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00208/00.01Ø10 Kommunens likviditet opgjort pr. den 31. december 2005 Beregningen af likviditeten efter lånebekendtgørelsen viser pr. 31. december 2005 en kassebeholdning på ,97 kr. Der er udskrevet en graf som viser udviklingen i kassebeholdningen. Lovgrundlag: Af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fremgår det af 10 stk. 1, at gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50, kassekreditter og byggelån, ikke må overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver. Den oplyste kassebeholdning er således et gennemsnit af kassebeholdningen i de seneste 12 måneder frem til og med den 31. december Bilag: Oversigt pr. 10. januar 2006 Centralforvaltningen indstiller, at sagen forelægges medlemmerne af byrådet. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 566 Forelægges byrådet. Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 623 Til orientering. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling.

4 /00627/01.11A00 Byfornyelsesbeslutning, Hovedgaden 42, 8410 Rønde Rønde by har igennem de sidste 5 år fået gennemført en række byfornyelsesprojekter ved benyttelse af Byfornyelseslovens regler om Helhedsorienteret Byfornyelse. I kommentarerne til loven udtrykkes der et stort ønske om at tilskynde til private følgeinvesteringer samt anvendelse af forskellige byfornyelsestyper ved anvendelse af den helhedsorienterede byfornyelse. I Rønde er der flere eksempler på begge følgevirkninger. Hovedgaden 42 er nabo til Posthustorvet, der netop nu er under istandsættelse. Ejeren af ejendommen har forhørt sig om muligheden for at få støtte gennem byfornyelsesloven til at bringe ejendommens friarealer og adgangen hertil i en tidssvarende forfatning. Idet en istandsættelse af ejendommens havemure og skure vil give et stort løft til ejendommens friarealer for et relativt lavt støttebeløb, har Rønde Kommune arbejdet videre med sagen, og vurderet, at der kan gives kr. inkl. moms i byfornyelsesstøtte til ejendommen. Ejeren står som bygherre på alle dele af aktiviteterne, men er forpligtet til at være i dialog med Rønde Kommune omkring projektet med henblik på at sikre sammenhæng med omkringliggende byrum og ejendomme. Støtten gives til opførelse af havemure omkring ejendommens friarealer samt udhus. Lovgrundlag: Lov nr af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 726 af 28. juni 2004 om tilbagebetaling af tilskud mm. Bekendtgørelse nr. 166 af 17. marts 2004 om støtteberettigede ombygningsudgifter til bygningsfornyelse mm. Økonomiske konsekvenser: Byfornyelsesrammen for Rønde Kommune belastes med ,- kr. Af den samlede støtte på kr. yder Rønde Kommune ,- kr., der finansieres af midler, der er bevilget til byfornyelse af pladser og torve. Bilag: Tilsagn til ejer af Hovedgaden 42, 8410 Rønde. Staben indstiller, at der sker byfornyelse af ejendommen Hovedgaden 42, Rønde, der ydes byfornyelsesstøtte fra Staten og Rønde Kommune med kr. fra hver, Rønde Kommunes andel finansieres af byfornyelsesbevillingen til torve og pladser. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 567 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 624

5 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00627/01.11A00 Arealoverdragelse i forbindelse med byfornyelsessag, Hovedgaden 42a og b Der gennemføres i foråret 2006 to byfornyelsessager på og omkring ejendommen Hovedgaden 42 a og b i Rønde. I forbindelse med disse sager foretages der en række arealjusteringer med henblik på at sikre den fremtidige anvendelse af området. Rønde Kommune overfører, som en del af de samlede arealjusteringer, ca. 40 m² fra matr. nr. 2 bf, Rønde By, Bregnet til matr. nr. 2 t, Rønde By, Bregnet, Hovedgaden 42 a og b. Arealet, der er et vejareal, ejes af Rønde Kommune og overføres vederlagsfrit, som led i den samlede aftale. På ejendommen matr. nr. 2 t, Rønde by Bregnet beliggende Hovedgaden 42, pålægges tinglyst deklaration om offentlighedens færden på ca. 105 m², der grænser op til naboejendommen. Arealet indgår i det samlede torveareal, der herved kommer til at udgøre en helhed med samme belægning. Ligeledes er der indgået aftale med ejeren af ejendommen matr. nr. 2 au, Rønde by, Bregnet beliggende Hovedgaden 40, om, at der på denne ejendom kan tinglyses deklaration om offentlighedens færden. Arealet er en del af det samlede torveareal, der udgør en samlet helhed med samme belægning. For begge deklarationer gælder det, at Rønde Kommune er påtaleberettiget. Økonomiske konsekvenser: Et vejareal på ca. 40 m² udgår af Rønde Kommunes ejendomsbeholdning. Ejendomsværdien er vurderet til 0 kr. Bilag: Kortbilag Staben indstiller, at der arealoverføres ca. 40 m² fra matr. nr. 2bf, Rønde By, Bregnet til matr. nr. 2 t, Rønde By, Bregnet, Hovedgaden 42 a og b. Arealet overføres vederlagsfrit, som en del af en samlet arealjustering. der pålægges deklaration på ejendommene matr. nre. 2 t og 2 au, begge Rønde by, Bregnet med Rønde Kommune som påtaleberettiget. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 568 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 625

6 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00013/ P16 Ad Hoc gruppe vedrørende lokalplan for Bjødstrup landsby Rønde Byråd har i forbindelse med kommuneplanlægningen besluttet, at der skal udarbejdes landsbylokalplaner for Rostved, Bjødstrup og Følle i nævnte rækkefølge. Lokalplan nr. 62 for Rostved landsby blev vedtaget af Byrådet den 15. juni Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening indsendte den 2. juli 2001 forslag til Rønde Kommuneplan 2001 om, at der udarbejdes landsbylokalplan for Bjødstrup. Grundejer- og Beboerforeningen vil gerne have indflydelse på kommuneplanens realisering i området og være med til at sikre landsbyens bevaringsværdige miljøer og specifikke lokale interesser. I brev den 3. marts 2004 ønskes Bjødstrup landsby fastholdt som næste landsbylokalplan, og Byrådet opfordres til, at der nedsættes et lokalplanudvalg for Bjødstrup. Det er derfor vurderingen, at arbejdet med lokalplan for Bjødstrup igangsættes nu, og at der i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4, dannes en ad hoc gruppe: Bjødstrup-udvalget. Anledningen til, at lokalplanarbejdet igangsættes netop nu er desuden, at en arkitektstuderende ansættes i en praktikperiode fra februar juni 2006 ved Rønde Kommunes Planlægningskontor, og at den arkitektstuderende gerne vil være med til at udarbejde lokalplanen for Bjødstrup landsby. Det foreslås, at Bjødstrup-udvalget bliver på 8 medlemmer: 2 byrådsmedlemmer, 3 medlemmer udpeget fra Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening, 3 fra administrationen: arkitektstuderende, byplanlægger og vejingeniør. Modellen for lokalplanarbejdet er hentet fra arbejdet med lokalplan nr. 47 for Kejlstrup landsby og lokalplan nr. 62 for Rostved landsby. Bjødstrup-udvalget har til opgave at udarbejde et udkast til lokalplan for hele Bjødstrup landsby. Udvalget fremsætter selv ideer og forslag til lokalplanens indhold inden for rammerne af planloven, ligesom udvalget kan vælge at inddrage resten af landsbyens beboere i arbejdet, f.eks. ved borgermøde(r) undervejs i arbejdet. I 2007 er der afsat kr. på anlægsbudgettet til forskønnelse af mindre byer. Rønde Byråd besluttede på sit møde den 8. november 2005, at dette beløb afsættes til projekter i Bjødstrup. Lovgrundlag: Styrelsesloven og Planloven. Bilag: Kommissorium for Bjødstrup-udvalget. Staben indstiller, at

7 der nedsættes et udvalg efter Styrelseslovens 17, stk. 4 til at forestå udarbejdelsen af et udkast til lokalplan for Bjødstrup, udvalgets opgaver fastlægges som beskrevet i kommissorium for Bjødstrup-udvalget. byrådet vælger 2 medlemmer til udvalget, udvalget konstituerer sig selv med formand. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 569 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 626 Holger Degn og Birte Kjær blev valgt til udvalget. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00816/ P24 Ajourføring af affaldsregulativer på baggrund af ændret lovgivning Reno Djurs I/S har i samarbejde med teknikergruppen udarbejdet følgende forslag til ajourføring af de 3 fælles affaldsregulativer for de 8 kommuner på Djursland: Regulativ for affald Regulativ for dagrenovation Regulativ for genbrugsstationer Ajourføringen af de tre regulativer har baggrund i følgende nye regler: 1) Som følge af en revision af Bekendtgørelse om affald skal alle kommuner udarbejde nye regulativer for plast-, metal- og træemballage. Regulativerne skal senest være vedtaget den 1. februar 2006, og senest træde i kraft den 1. august ) Som følge af en revision af Bekendtgørelse om håndtering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr træder nye bestemmelser om producenters og importørers tilbagetagningspligt af dette affald i kraft den 1. april Regulativerne skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed. Som konsekvens af de nye regler tilrettelægger Reno Djurs I/S indsamlingsordninger i form af bringeordninger til genbrugsstationerne for plast- og metalemballage fra husholdninger. For erhverv fastsættes der anvisningsordninger for plast-, metal- og træemballage. Reno Djurs I/S anbefaler i overensstemmelse med lovgivningen, at de reviderede regulativer godkendes af kommunalbestyrelsen så de kan træde i kraft 1. april Forslag til ajourførte regulativer er indlagt i sagen, idet de ajourførte bestemmelser er markeret med gult.

8 Ud over de ændringer, som følger af lovændringerne vedrørende affald, er der enkelte forslag til supplerende ændringer med henblik på at sikre, at regulativernes bestemmelser generelt er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende praksis. Det bemærkes, at der som følge af kommunalreformen vil blive behov for at foretage yderligere tilpasninger af affaldsregulativerne i Regulativ for affald indeholder f.eks. individuelle særbestemmelser for enkelte kommuner. I disse tilfælde forudsættes det, at sammenlægningsudvalgene i løbet af 2006 med udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet træffer beslutning om, hvorvidt de pågældende ordninger skal fastholdes (og dermed udbygges til at omfatte hele den sammenlagte kommune) eller nedlægges. Regulativet skal herefter justeres i overensstemmelse med sammenlægningsudvalgenes beslutninger. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald, Nr. 619 af 27. juni Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr Nr. 664 af 27. juni Centralforvaltningen indstiller at, forslag til ændringer i Regulativ for affald godkendes til ikrafttrædelse den 1. april 2006, forslag til ændringer i Regulativ for genbrugsstationer godkendes til ikrafttrædelse den 1. april 2006, samt forslag til ændringer i Regulativ for dagrenovation godkendes til ikrafttrædelse den 1. april Beslutning: Driftsudvalget, den 3. januar 2006, punkt 625 Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 570 Beslutning:Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 627 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00781/16.06S04 Overførsel - Budgetbeløb Skovbørnehaven På grund af en fejl fik Skovbørnehaven ikke søgt om overførsel af budgetbeløb fra 2005 til 2006 i november Det drejer sig om kr. på konto til indvendig vedligeholdelse og kr. på bestyrelseskontoen.

9 Borgerforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2006 til Skovbørnehaven på kr. fordelt med kr. til konto til indvendig vedligeholdelse og kr. til bestyrelseskontoen under henvisning til uforbrugte midler i Beslutning: Driftsudvalget, den 3. januar 2006, punkt 632 Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 571 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 628 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00825/00.01G01 Orientering 1. KL s delegeretmøde KL s budgetredegørelse Finansministeren fremsender brev vedr. kommunernes budgetter for Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 629 Orientering. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling. Sidst ændret den 25. januar 2006 Udskriv side

10 Referat af byrådets møde den 28. februar Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 28. februar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup 4 tilhørere Rønde Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Åben dagsorden 631 Lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord - 1.etape af nyt boligområde - forslag til offentlig fremlæggelse Lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllersvej - vurdering af indsigelser og endelig vedtagelse Særskilte anlægsarbejder driftsudvalget Særskilte årsredegørelser driftsudvalget Rådighedsbeløb fra 2005 til driftsudvalget Særskilte anlægsregnskaber økonomiudvalget Særskilte årsredegørelser økonomiudvalget Rådighedsbeløb fra 2005 til økonomiudvalget Beretning nr. 106 over revisionsbesøg fra oktober til december Arkivinstruks for Rønde 765

11 Kommune Ekspropriation Sølystvej Salg af ejendommen Molsvej 2, Rønde Salg af ejendommen Skolevej 28, Rønde Åben dagsorden /00774/ P16 Lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord - 1.etape af nyt boligområde - forslag til offentlig fremlæggelse. Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af vinderforslag i arkitektkonkurrence. Lokalplanens område er på ca. 22 ha. Området ligger ved planens udarbejdelse i landzone, og det ejes dels privat, dels af Rønde Kommune. Planen tager sit udgangspunkt i, at alle gode boliger knytter sig tæt til et større landskabselement. Planen bebygger derfor landskabets højdedrag med markante plantelunde, som forstærker oplevelsen af det kuperede landskab. Samtidig bebygges landskabet af 3 meter brede, levende skelhegn på tværs af bakkerne. Sammenhæng og helhed dannes af beplantningen, mens der bliver stor frihed for den enkelte til at udforme den private bolig. Planen fremstår som en beplantningsplan som ramme for en bebyggelsesplan. Den kan nærmest karakteriseres som en landskabsby. Planen indeholder i alt ca. 115 nye boliger som en blanding af parcelhuse, dobbelthuse og områder til tæt-lav bebyggelse som række-, klynge- eller gårdhavehuse. Lov om miljøvurdering af planer og programmer lov nr. 316 af 5. maj Rønde Byråd vurderer, at indholdet i lokalplan nr. 71 ikke kræver en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Lovgrundlag: Lov om Planlægning Bilag: Forslag til lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord. Staben indstiller, at forslag til lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord fremlægges til offentlig høring.

12 Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 574. Indstilles godkendt til offentlig fremlæggelse. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 631. Godkendt til offentlig fremlæggelse /00775/ P16 Lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllersvej - vurdering af indsigelser og endelig vedtagelse. Der var ved indsigelsesfristens udløb den 23. november 2005 indkommet 15 indsigelser og bemærkninger. Kopier af disse skrivelser samt referat fra borgermøde om lokalplanforslaget blev udleveret til byrådets medlemmer umiddelbart efter debatperiodens udløb. Vedlagte notat af 9. februar 2006 indeholder Stabens vurderinger af indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Bl.a. følgende ændringsforslag indstilles imødekommes: Forslag om at sikre en privatretlig aftale om fordeling af udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af adgangsveje til område. Forslag om at lade alternativet med tæt-lav byggeri i delområde IV udgå. Forslag om alternativ udstykning af fire sommerhusgrunde i delområde IV. Forslag om at udendørs belysning skal være nedadrettet. Forslag om omtale af beskyttelseslinie omkring Følle Strands Vandværk. Forslag om grundejerforening. Bl.a. følgende ændringsforslag imødekommes ikke: Forslag om at undlade byggeri på hele eller dele af området. Forslag om alternative adgangsveje. Forslag om krav til tagmaterialer. Forslag om byggefelter, bygningshøjde og beplantning. Bilag: Notat af 9. februar 2006 med vurderinger af indsigelser og bemærkninger. Staben indstiller, at lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllers Vej ved Følle Strand vedtages endeligt med ændringer som angivet i notat af 9. februar Beslutning:Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 575. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00054/00.01S08

13 Særskilte anlægsarbejder driftsudvalget. Behandling af anlægsregnskaber for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udfærdiget særskilt anlægsregnskab for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Afvigelse Bassinanlæg Ugelbølle Integreret institution Ugelbølle Økonomiske konsekvenser: Afvigelser med plus svarer til besparelse på bevilling i forhold til byrådets forventning til forbrug af likvide midler. Centralforvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes med de konstaterede afvigelser. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 645. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 576. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00052/00.01S08 Særskilte årsredegørelser driftsudvalget. Behandling af årsredegørelser for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt årsredegørelse for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget indtil årsskiftet er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Rest bev Kloakering lokalplan Kloakrenovering

14 Ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2005 for kloakering lokalplan 60 på kr. og kr. på kloakrenovering 2005 søges overført til Overførsel søges i særskilt sag. Centalforvaltningen indstiller, at årsredegørelserne godkendes. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 647. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 578. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00055/00.01S06 Rådighedsbeløb fra 2005 til driftsudvalget. For igangværende anlægsarbejder søges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2005 på i alt kr.. Overførsel gælder følgende anlægsarbejder: Kloakering lokalplan 60 U Kloakrenovering 2005 U Bassinanlæg Rønde Knubbro bæk U Såfremt overførslerne godkendes skal disse forelægges Sammenlægningsudvalget for Syddjurs kommune. Centralforvaltningen indstiller, at tillæg til rådighedsbeløb i 2006 bevilges som ansøgt over likvide midler. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 649. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 580. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 635.

15 /00060/00.01S08 Særskilte anlægsregnskaber økonomiudvalget. Behandling af anlægsregnskaber for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udfærdiget særskilt anlægsregnskab for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Afvigelse Moesbakken salg af grunde U I Salg Hvedevangen 2 U I Ekspropriation busterminal U Arealerhvervelse Rønde Nord U Udvidelse Rønde skole U Lån til grundkapital alm. boliger I Lån til kloakering i 2004 I Lån til jordforsyn. Rønde Nord I Økonomiske konsekvenser: Afvigelser med plus svarer til besparelse på bevilling i forhold til byrådets forventning til forbrug af likvide midler. Centralforvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes med de konstaterede afvigelser. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 581. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00057/00.01S08 Særskilte årsredegørelser økonomiudvalget. Behandling af årsredegørelser for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt årsredegørelse for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget indtil årsskiftet er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Rest bev.

16 Byggemodning Moesbakken U Byggemodn. Hvedevangen 2 U Byggemodn. lokalplan 66 U Byggemodn. Hvedevangen 3 U Byggemodn. lokalplan 55 U Salgsindtægt lokalplan 55 U I Byggemodn. Grødehøjvænget U Salgsindt. Grødehøjvænget I Salgsindt. Følle industri III U I Salg Bækkelundsvej 2 U I Byfornyelse Rønde HOB U I Byfornyelse Rønde Midtby U I Tilslutningsbidrag lokalplan 66 I Tilslutningsbidrag Gåsebakken I Kloakering lokalplan 55 U Kloakering lokalplan 63 U Vejreguleringer Thorsager U Torve, pladser og begrønning U Rutebilstation, Rønde I U Ombygning hallen Thorsager U Tilskud servicearealer I Tandreguleringsklinik Dj.land U Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2006 i særskilt sag. Centralforvaltningen indstiller, at årsredegørelserne godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 583. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00061/00.01S06 Rådighedsbeløb fra 2005 til økonomiudvalget.

17 For igangværende anlægsarbejder søges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2005 på i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Overførsel gælder følgende anlægsarbejder: Byggemodning Hvedevangen 2 U Byggemodning lokalplan 66, Følle U Byggemodning Hvedevangen 3 U Byggemodning Grødehøjvænget U Kloakering lokalplan 63 U Torve, pladser og begrønning HOB U tilskud til arbejdet I Rostved U Busterminal Rønde U tilskud fra FærdselsstyrelsenI Ombygning hallen i Thorsager U Tandreguleringsklinik for Djursland U Såfremt overførslerne godkendes skal disse forelægges Sammenlægningsudvalget for Syddjurs kommune. Centralforvaltningen indstiller, at tillæg til rådighedsbeløb i 2006 bevilges som ansøgt over likvide midler. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 585. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00037/00.01K01 Beretning nr. 106 over revisionsbesøg fra oktober til december Revisionen har i perioden oktober til december 2005 udført løbende revision i Rønde kommune. I den anledning fremsendes beretning nr. 106, der i afsnit 1.2 oplyser, at i forhold til god offentlig revisionsskik påhviler det revisor at fremsende en redegørelse for det udførte revisionsarbejde i form af en revisionsberetning til kommunens ledelse. Revisionen har omfattet kasseeftersyn ved hovedkassen, regnskabsføring, afstemning af likvide aktiver og balancens øvrige konti, lov om offentlige betalinger, lønninger og vederlag, it-sikkerhed og områder vedrørende overførselsindkomster m.v. Revisionen konkluderer, at forretningsgange omkring hovedkassen er hensigtsmæssigt tilrettelagt, regnskabsføring foretages i overensstemmelse med gældende regler og danner et korrekt grundlag for den løbende økonomirapportering,

18 de likvide midler var til stede pr. eftersynsdatoen, der er enkelte mellemregningskonti med beløb af ældre dato. Det er aftalt at alle ældre poster så vidt muligt, vil være udlignet inden afslutning af regnskab 2005, kommunen omkring lov om offentlige betalinger generelt har gode forretningsgange i bogføringsprocessen. Der har været problemer med fejl i bilag fra læs-ind bureau, men kommunen har med tilbagevirkende kraft foretaget stikprøver og kontrolleret at udbetalinger er sket til rette modtager. Denne kontrol har ikke givet anledning til yderligere, forretningsgange og procedurer for lønadministration er hensigtsmæssugt tilrettelagt og bidrager til at sikre arbejdets kvalitet, gennemgang af it-anvendelse viser, at revisionen kan basere sin revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at lokale it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af revisionen. Revisionen har alligevel givet anledning til forslag og anbefalinger, som er oplyst til itkontorets ledelse og dels fremgår af særskilt rapport. Området vedrørende overførselsindkomster m.v. har givet anledning til følgende bemærkning: I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at sagsadministration på områder under Beskæftigelsesministeriet ikke i alle tilfælde er sket i henhold til lovgivningen, jf. afsnit Vi har tidligere afgivet bemærkning til kommunens administration af de sociale ydelser i revisionsberetning nr. 104 vedrørende vor gennemgang af Rønde Byråd har behandlet denne beretning den 24. maj 2005, og det fremgik af sagsfremstillingen, at der iværksættes en række initiativer til at rette op på forholdene i Vi konstaterer, at initiativerne først er igangsat i sommeren 2005, og derfor ikke har haft en effekt i de reviderede sager på Beskæftigelsesministeriets områder for januar til juni Det er endvidere for tidligt at vurdere, om de har en effekt for efteråret 2005 og fremefter. I afsnit omtaler revisionen væsentlige fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til områderne for kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, fleksjob og dagpenge under sygdom med hensyn til kontaktforløb. Forvaltningen har den 10. februar 2006 udarbejdet udkast til besvarelse af revisionens bemærkning. Udkast vedlagt sagen. Lovgrundlag: Efter Styrelseslovens 42, stk. 3 påhviler det revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Centralforvaltnignen indstiller, at beretningen tages til efterretning udkast til besvarelse godkendes Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 586.

19 Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00090/ A00 Arkivinstruks for Rønde Kommune I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 skal Rønde Kommune gennemføre et projekt om organisering af alle kommunens arkiver på såvel kontorer, i institutioner som i nær- og fjernarkiver. Der skal foretages en oprydning og kassation samt udarbejdes en samlet arkivinstruks for kommunen. Det samme gør sig gældende for de kommuner som Rønde Kommune skal sammenlægges med til Syddjurs Kommune. På baggrund heraf er der udarbejdet en ensartet arkivinstruks for de fire kommuner. Instruksen vil danne grundlag for den instruks, der skal udarbejdes for Syddjurs Kommune og vil senere blive forelagt for sammenlægningsudvalget. Instruksen indeholder bestemmelser om tiltag i Rønde Kommune, der skal være foretaget senest den 1. august 2006, således ikke-bevaringsværdige arkivalier, der efter arkivlovgivningen må kasseres, fjernes fra arkivet og de ikke-bevaringsværdige arkivalier, der fortsat er i brug, adskilles fra de bevaringsværdige, således kommunens arkiv kan opdeles i et historisk arkiv og et forvaltningsarkiv. Der udarbejdes herefter en arkivoversigt til det videre brug for Syddjurs Kommune. Efter arkivloven kan opbevaring af bevaringsværdige arkivalier ske i eget arkiv, afleveres til et fælles kommunalt arkiv eller afleveres til Statens arkiver. Indtil Syddjurs Kommune træffer politisk beslutning om, hvor arkivalierne skal opbevares, vil arkivalierne for Rønde Kommune blive på Rønde Rådhus. Lovgrundlag: Arkivloven, nr fra 17. december 2002 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Økonomiske konsekvenser: Ingen ved opbevaring på Rønde Rådhus Staben indstiller at, arkivinstruks for Rønde Kommune med bilag 1-9 godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 587. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 640.

20 /01088/05.02A01 Ekspropriation Sølystvej Den 11. oktober 2005 besluttede Rønde Byråd, at optage den del af Sølystvej som er beliggende på matr. nr. 4k og 4c, Rostved By, Thorsager, som kommunevej. Det blev i samme sag besluttet at iværksætte en ekspropriation af det nødvendige areal. Vejens bredde bliver 4,00 m og der etableres en hjørneafskæring på 5 m ved tilslutningen til Rostvedvej. Den 8. december 2005 er der afholdt åstedsforretning i området med ejere og brugere af Sølystvej, hvor det blev forklaret, hvilket areal der forventes eksproprieret og at arealet forsat skal anvendes som vej. Om hændelsesforløbet ved åstedsforretningen er ført en protokol, som er indlagt i sagen. Heraf fremgår det blandt andet, at ejeren af arealet ikke finder ekspropriationen nødvendig, fordi hun aldrig har villet forhindre adgang til sportspladsen ad vejen. Hun finder derfor ikke, at hensynet til almenvellet kræver ekspropriation. Efter åstedsforretningen har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte er berørt af ekspropriationen en frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Rønde Kommune har inden fristens udløb modtaget bemærkninger fra en lodsejer i området vedrørende vejret over et andet matrikel nummer i området og vedrørende vejens bredde. Bemærkningerne er indlagt i sagen. Efter udløbet af 3 ugers fristen kan byrådet træffe beslutning om ekspropriationens gennemførelse. Til brug for overførelse af den beskrevne del af Sølystvej som kommunevej er det nødvendigt at eksproprierer et areal på ca. 130 m 2. Arealangivelsen er skønnet, og der kan ved den endelige udstykning blive tale om mindre ændringer i arealstørrelsen. Ved fastlæggelse af arealets størrelse er der lagt vægt på, at en vejbredde på 4 meter vurderes tilstrækkelig på stedet. Lovgrundlag: Vejloven herunder vejlovens 43: Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg. Centralforvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om ekspropriation af et delareal på 130 m 2 af matr. nr. 4 k og 4 c, Rostved By, Thorsager, med virkning fra 1. marts Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 651.

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere