den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen"

Transkript

1 Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Rønde Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Åben dagsorden 622 Budget genåbning af budget Kommunens likviditet opgjort pr. den 31. december Byfornyelsesbeslutning, Hovedgaden 42, 8410 Rønde Arealoverdragelse i forbindelse med byfornyelsessag, Hovedgaden 42a og b Ad Hoc gruppe vedrørende lokalplan for Bjødstrup landsby Ajourføring af affaldsregulativer på baggrund af ændret lovgivning Overførsel - Budgetbeløb Skovbørnehaven Orientering Lukket dagsorden 630 Personalesag Åben dagsorden /00499/00.01S02

2 Budget genåbning af budget Regeringen har med brev af 21. december 2005 bedt samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL den 10. juni Efter gennemgangen skal kommunerne senest den 15. februar 2006 indberette ændringer af de oprindelige budgetter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der lægges i brevet op til, at sammenlægningsudvalget skal godkende ændringerne. Det fremgår af avisernes referat fra den åbne del af sammenlægningsudvalgets møde den 5. januar 2006, at genåbning af budgetterne for 2006 blev drøftet på mødet. Lovgrundlag: Regeringen har fået lovhjemmel til at modregne et beløb i statstilskuddet for 2006, såfremt revurderingen af budgetterne ikke giver det forudsatte resultat. Fordelingen af modregningen kan ske ud fra kommunens andel af beskatningsgrundlaget eller kommunens relative andel af udgiftsvæksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. Der vil være mulighed for at søge om dispensation for modregningen. I henhold til brevet vil ansøgningerne om låneadgang til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen først blive behandlet, når der er skabt overblik over de reviderede budgetter. Endvidere vil det blive vurderet, om der skal ske en udsættelse af frigivelsen af de midler, der blev deponeret med henvisning til overskudslikviditeten. Økonomiske konsekvenser: Af ministeriernes beregning fremgår det, at Rønde Kommunes vækst i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 udgør 5,6% i løbende priser. Den tilsvarende beregning er vist i vedlagte bilag af 12. januar Tages der højde for pris- og lønstigninger, korrektion for tjenestemandspensioner, ændrede momsregler og lov- og cirkulæreprogram (især statens overtagelse af skat og inddrivelse) er kommunens realvækst på 2,9%. Den aftalte ramme for realvækst var på 0,25% således, at stigningen i serviceudgifter udover rammen udgør 2,6% svarende til 5,7 mio. kr. Det kan drøftes om der bør ske en korrektion af tallet for mindreindtægter i.f.m. ændring af forældrebetaling, merudgifter som følge af den demografiske udvikling og udgifterne til sammenlægningsudvalget. Ifølge KL s statistikker er serviceudgiften pr. indbygger i Rønde Kommune på kr. i budget 2005 fremskrevet til 2006 priser. Der forudsættes i budget 2006 at være en stigning på 128 indbyggere svarende til en demografisk vækst på 3,9 mio. kr. Man skal være opmærksom på, at den hidtidige befolkningsudvikling i 2006 tyder på at befolkningstilvæksten vil være lavere. Det vil være vanskeligt, i samarbejde med serviceområderne/institutionerne, at pege på konkrete besparelsesforslag inden den 15. februar Såfremt der ønskes indarbejdet reduktioner i budgettet, kan dette ske som puljer under de enkelte institutioner med henblik på efterfølgende udmøntning. Bilag:

3 Oversigt af 12. januar Centralforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter sagen. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 565 Det konstateres, at Rønde Kommune med inddragelse af lovændring vedr. forældrebetaling, éngangsudgifter til sammenlægning samt den budgetterede demografiske udvikling (befolkningstilvækst) ikke har overskredet KL s og Regeringens aftale om højst 0,25% i realvækst på serviceudgifter. På denne baggrund indstilles det, at Rønde Kommune bærer kommunens forholdsmæssige andel af overskridelsen på landsplan fratrukket éngangsudgifter til sammenlægning, d.v.s. en besparelse på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. som fordeles på de forskellige områder i forhold til andel af nettoserviceudgifter. Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 622 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00208/00.01Ø10 Kommunens likviditet opgjort pr. den 31. december 2005 Beregningen af likviditeten efter lånebekendtgørelsen viser pr. 31. december 2005 en kassebeholdning på ,97 kr. Der er udskrevet en graf som viser udviklingen i kassebeholdningen. Lovgrundlag: Af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fremgår det af 10 stk. 1, at gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50, kassekreditter og byggelån, ikke må overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver. Den oplyste kassebeholdning er således et gennemsnit af kassebeholdningen i de seneste 12 måneder frem til og med den 31. december Bilag: Oversigt pr. 10. januar 2006 Centralforvaltningen indstiller, at sagen forelægges medlemmerne af byrådet. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 566 Forelægges byrådet. Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 623 Til orientering. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling.

4 /00627/01.11A00 Byfornyelsesbeslutning, Hovedgaden 42, 8410 Rønde Rønde by har igennem de sidste 5 år fået gennemført en række byfornyelsesprojekter ved benyttelse af Byfornyelseslovens regler om Helhedsorienteret Byfornyelse. I kommentarerne til loven udtrykkes der et stort ønske om at tilskynde til private følgeinvesteringer samt anvendelse af forskellige byfornyelsestyper ved anvendelse af den helhedsorienterede byfornyelse. I Rønde er der flere eksempler på begge følgevirkninger. Hovedgaden 42 er nabo til Posthustorvet, der netop nu er under istandsættelse. Ejeren af ejendommen har forhørt sig om muligheden for at få støtte gennem byfornyelsesloven til at bringe ejendommens friarealer og adgangen hertil i en tidssvarende forfatning. Idet en istandsættelse af ejendommens havemure og skure vil give et stort løft til ejendommens friarealer for et relativt lavt støttebeløb, har Rønde Kommune arbejdet videre med sagen, og vurderet, at der kan gives kr. inkl. moms i byfornyelsesstøtte til ejendommen. Ejeren står som bygherre på alle dele af aktiviteterne, men er forpligtet til at være i dialog med Rønde Kommune omkring projektet med henblik på at sikre sammenhæng med omkringliggende byrum og ejendomme. Støtten gives til opførelse af havemure omkring ejendommens friarealer samt udhus. Lovgrundlag: Lov nr af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 726 af 28. juni 2004 om tilbagebetaling af tilskud mm. Bekendtgørelse nr. 166 af 17. marts 2004 om støtteberettigede ombygningsudgifter til bygningsfornyelse mm. Økonomiske konsekvenser: Byfornyelsesrammen for Rønde Kommune belastes med ,- kr. Af den samlede støtte på kr. yder Rønde Kommune ,- kr., der finansieres af midler, der er bevilget til byfornyelse af pladser og torve. Bilag: Tilsagn til ejer af Hovedgaden 42, 8410 Rønde. Staben indstiller, at der sker byfornyelse af ejendommen Hovedgaden 42, Rønde, der ydes byfornyelsesstøtte fra Staten og Rønde Kommune med kr. fra hver, Rønde Kommunes andel finansieres af byfornyelsesbevillingen til torve og pladser. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 567 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 624

5 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00627/01.11A00 Arealoverdragelse i forbindelse med byfornyelsessag, Hovedgaden 42a og b Der gennemføres i foråret 2006 to byfornyelsessager på og omkring ejendommen Hovedgaden 42 a og b i Rønde. I forbindelse med disse sager foretages der en række arealjusteringer med henblik på at sikre den fremtidige anvendelse af området. Rønde Kommune overfører, som en del af de samlede arealjusteringer, ca. 40 m² fra matr. nr. 2 bf, Rønde By, Bregnet til matr. nr. 2 t, Rønde By, Bregnet, Hovedgaden 42 a og b. Arealet, der er et vejareal, ejes af Rønde Kommune og overføres vederlagsfrit, som led i den samlede aftale. På ejendommen matr. nr. 2 t, Rønde by Bregnet beliggende Hovedgaden 42, pålægges tinglyst deklaration om offentlighedens færden på ca. 105 m², der grænser op til naboejendommen. Arealet indgår i det samlede torveareal, der herved kommer til at udgøre en helhed med samme belægning. Ligeledes er der indgået aftale med ejeren af ejendommen matr. nr. 2 au, Rønde by, Bregnet beliggende Hovedgaden 40, om, at der på denne ejendom kan tinglyses deklaration om offentlighedens færden. Arealet er en del af det samlede torveareal, der udgør en samlet helhed med samme belægning. For begge deklarationer gælder det, at Rønde Kommune er påtaleberettiget. Økonomiske konsekvenser: Et vejareal på ca. 40 m² udgår af Rønde Kommunes ejendomsbeholdning. Ejendomsværdien er vurderet til 0 kr. Bilag: Kortbilag Staben indstiller, at der arealoverføres ca. 40 m² fra matr. nr. 2bf, Rønde By, Bregnet til matr. nr. 2 t, Rønde By, Bregnet, Hovedgaden 42 a og b. Arealet overføres vederlagsfrit, som en del af en samlet arealjustering. der pålægges deklaration på ejendommene matr. nre. 2 t og 2 au, begge Rønde by, Bregnet med Rønde Kommune som påtaleberettiget. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 568 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 625

6 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00013/ P16 Ad Hoc gruppe vedrørende lokalplan for Bjødstrup landsby Rønde Byråd har i forbindelse med kommuneplanlægningen besluttet, at der skal udarbejdes landsbylokalplaner for Rostved, Bjødstrup og Følle i nævnte rækkefølge. Lokalplan nr. 62 for Rostved landsby blev vedtaget af Byrådet den 15. juni Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening indsendte den 2. juli 2001 forslag til Rønde Kommuneplan 2001 om, at der udarbejdes landsbylokalplan for Bjødstrup. Grundejer- og Beboerforeningen vil gerne have indflydelse på kommuneplanens realisering i området og være med til at sikre landsbyens bevaringsværdige miljøer og specifikke lokale interesser. I brev den 3. marts 2004 ønskes Bjødstrup landsby fastholdt som næste landsbylokalplan, og Byrådet opfordres til, at der nedsættes et lokalplanudvalg for Bjødstrup. Det er derfor vurderingen, at arbejdet med lokalplan for Bjødstrup igangsættes nu, og at der i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4, dannes en ad hoc gruppe: Bjødstrup-udvalget. Anledningen til, at lokalplanarbejdet igangsættes netop nu er desuden, at en arkitektstuderende ansættes i en praktikperiode fra februar juni 2006 ved Rønde Kommunes Planlægningskontor, og at den arkitektstuderende gerne vil være med til at udarbejde lokalplanen for Bjødstrup landsby. Det foreslås, at Bjødstrup-udvalget bliver på 8 medlemmer: 2 byrådsmedlemmer, 3 medlemmer udpeget fra Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening, 3 fra administrationen: arkitektstuderende, byplanlægger og vejingeniør. Modellen for lokalplanarbejdet er hentet fra arbejdet med lokalplan nr. 47 for Kejlstrup landsby og lokalplan nr. 62 for Rostved landsby. Bjødstrup-udvalget har til opgave at udarbejde et udkast til lokalplan for hele Bjødstrup landsby. Udvalget fremsætter selv ideer og forslag til lokalplanens indhold inden for rammerne af planloven, ligesom udvalget kan vælge at inddrage resten af landsbyens beboere i arbejdet, f.eks. ved borgermøde(r) undervejs i arbejdet. I 2007 er der afsat kr. på anlægsbudgettet til forskønnelse af mindre byer. Rønde Byråd besluttede på sit møde den 8. november 2005, at dette beløb afsættes til projekter i Bjødstrup. Lovgrundlag: Styrelsesloven og Planloven. Bilag: Kommissorium for Bjødstrup-udvalget. Staben indstiller, at

7 der nedsættes et udvalg efter Styrelseslovens 17, stk. 4 til at forestå udarbejdelsen af et udkast til lokalplan for Bjødstrup, udvalgets opgaver fastlægges som beskrevet i kommissorium for Bjødstrup-udvalget. byrådet vælger 2 medlemmer til udvalget, udvalget konstituerer sig selv med formand. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 569 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 626 Holger Degn og Birte Kjær blev valgt til udvalget. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00816/ P24 Ajourføring af affaldsregulativer på baggrund af ændret lovgivning Reno Djurs I/S har i samarbejde med teknikergruppen udarbejdet følgende forslag til ajourføring af de 3 fælles affaldsregulativer for de 8 kommuner på Djursland: Regulativ for affald Regulativ for dagrenovation Regulativ for genbrugsstationer Ajourføringen af de tre regulativer har baggrund i følgende nye regler: 1) Som følge af en revision af Bekendtgørelse om affald skal alle kommuner udarbejde nye regulativer for plast-, metal- og træemballage. Regulativerne skal senest være vedtaget den 1. februar 2006, og senest træde i kraft den 1. august ) Som følge af en revision af Bekendtgørelse om håndtering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr træder nye bestemmelser om producenters og importørers tilbagetagningspligt af dette affald i kraft den 1. april Regulativerne skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed. Som konsekvens af de nye regler tilrettelægger Reno Djurs I/S indsamlingsordninger i form af bringeordninger til genbrugsstationerne for plast- og metalemballage fra husholdninger. For erhverv fastsættes der anvisningsordninger for plast-, metal- og træemballage. Reno Djurs I/S anbefaler i overensstemmelse med lovgivningen, at de reviderede regulativer godkendes af kommunalbestyrelsen så de kan træde i kraft 1. april Forslag til ajourførte regulativer er indlagt i sagen, idet de ajourførte bestemmelser er markeret med gult.

8 Ud over de ændringer, som følger af lovændringerne vedrørende affald, er der enkelte forslag til supplerende ændringer med henblik på at sikre, at regulativernes bestemmelser generelt er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende praksis. Det bemærkes, at der som følge af kommunalreformen vil blive behov for at foretage yderligere tilpasninger af affaldsregulativerne i Regulativ for affald indeholder f.eks. individuelle særbestemmelser for enkelte kommuner. I disse tilfælde forudsættes det, at sammenlægningsudvalgene i løbet af 2006 med udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet træffer beslutning om, hvorvidt de pågældende ordninger skal fastholdes (og dermed udbygges til at omfatte hele den sammenlagte kommune) eller nedlægges. Regulativet skal herefter justeres i overensstemmelse med sammenlægningsudvalgenes beslutninger. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald, Nr. 619 af 27. juni Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr Nr. 664 af 27. juni Centralforvaltningen indstiller at, forslag til ændringer i Regulativ for affald godkendes til ikrafttrædelse den 1. april 2006, forslag til ændringer i Regulativ for genbrugsstationer godkendes til ikrafttrædelse den 1. april 2006, samt forslag til ændringer i Regulativ for dagrenovation godkendes til ikrafttrædelse den 1. april Beslutning: Driftsudvalget, den 3. januar 2006, punkt 625 Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 570 Beslutning:Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 627 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00781/16.06S04 Overførsel - Budgetbeløb Skovbørnehaven På grund af en fejl fik Skovbørnehaven ikke søgt om overførsel af budgetbeløb fra 2005 til 2006 i november Det drejer sig om kr. på konto til indvendig vedligeholdelse og kr. på bestyrelseskontoen.

9 Borgerforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2006 til Skovbørnehaven på kr. fordelt med kr. til konto til indvendig vedligeholdelse og kr. til bestyrelseskontoen under henvisning til uforbrugte midler i Beslutning: Driftsudvalget, den 3. januar 2006, punkt 632 Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. januar 2006, punkt 571 Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 628 Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling /00825/00.01G01 Orientering 1. KL s delegeretmøde KL s budgetredegørelse Finansministeren fremsender brev vedr. kommunernes budgetter for Beslutning: Byrådet, den 24. januar 2006, punkt 629 Orientering. Per Zeidler og Carsten Bech Jensen deltog ikke i sagens behandling. Sidst ændret den 25. januar 2006 Udskriv side

10 Referat af byrådets møde den 28. februar Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 28. februar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup 4 tilhørere Rønde Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Åben dagsorden 631 Lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord - 1.etape af nyt boligområde - forslag til offentlig fremlæggelse Lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllersvej - vurdering af indsigelser og endelig vedtagelse Særskilte anlægsarbejder driftsudvalget Særskilte årsredegørelser driftsudvalget Rådighedsbeløb fra 2005 til driftsudvalget Særskilte anlægsregnskaber økonomiudvalget Særskilte årsredegørelser økonomiudvalget Rådighedsbeløb fra 2005 til økonomiudvalget Beretning nr. 106 over revisionsbesøg fra oktober til december Arkivinstruks for Rønde 765

11 Kommune Ekspropriation Sølystvej Salg af ejendommen Molsvej 2, Rønde Salg af ejendommen Skolevej 28, Rønde Åben dagsorden /00774/ P16 Lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord - 1.etape af nyt boligområde - forslag til offentlig fremlæggelse. Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af vinderforslag i arkitektkonkurrence. Lokalplanens område er på ca. 22 ha. Området ligger ved planens udarbejdelse i landzone, og det ejes dels privat, dels af Rønde Kommune. Planen tager sit udgangspunkt i, at alle gode boliger knytter sig tæt til et større landskabselement. Planen bebygger derfor landskabets højdedrag med markante plantelunde, som forstærker oplevelsen af det kuperede landskab. Samtidig bebygges landskabet af 3 meter brede, levende skelhegn på tværs af bakkerne. Sammenhæng og helhed dannes af beplantningen, mens der bliver stor frihed for den enkelte til at udforme den private bolig. Planen fremstår som en beplantningsplan som ramme for en bebyggelsesplan. Den kan nærmest karakteriseres som en landskabsby. Planen indeholder i alt ca. 115 nye boliger som en blanding af parcelhuse, dobbelthuse og områder til tæt-lav bebyggelse som række-, klynge- eller gårdhavehuse. Lov om miljøvurdering af planer og programmer lov nr. 316 af 5. maj Rønde Byråd vurderer, at indholdet i lokalplan nr. 71 ikke kræver en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Lovgrundlag: Lov om Planlægning Bilag: Forslag til lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord. Staben indstiller, at forslag til lokalplan nr. 71 for landskabsbyen Rønde Nord fremlægges til offentlig høring.

12 Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 574. Indstilles godkendt til offentlig fremlæggelse. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 631. Godkendt til offentlig fremlæggelse /00775/ P16 Lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllersvej - vurdering af indsigelser og endelig vedtagelse. Der var ved indsigelsesfristens udløb den 23. november 2005 indkommet 15 indsigelser og bemærkninger. Kopier af disse skrivelser samt referat fra borgermøde om lokalplanforslaget blev udleveret til byrådets medlemmer umiddelbart efter debatperiodens udløb. Vedlagte notat af 9. februar 2006 indeholder Stabens vurderinger af indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Bl.a. følgende ændringsforslag indstilles imødekommes: Forslag om at sikre en privatretlig aftale om fordeling af udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af adgangsveje til område. Forslag om at lade alternativet med tæt-lav byggeri i delområde IV udgå. Forslag om alternativ udstykning af fire sommerhusgrunde i delområde IV. Forslag om at udendørs belysning skal være nedadrettet. Forslag om omtale af beskyttelseslinie omkring Følle Strands Vandværk. Forslag om grundejerforening. Bl.a. følgende ændringsforslag imødekommes ikke: Forslag om at undlade byggeri på hele eller dele af området. Forslag om alternative adgangsveje. Forslag om krav til tagmaterialer. Forslag om byggefelter, bygningshøjde og beplantning. Bilag: Notat af 9. februar 2006 med vurderinger af indsigelser og bemærkninger. Staben indstiller, at lokalplan nr. 68 for nyt sommerhusområde ved Søren Møllers Vej ved Følle Strand vedtages endeligt med ændringer som angivet i notat af 9. februar Beslutning:Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 575. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00054/00.01S08

13 Særskilte anlægsarbejder driftsudvalget. Behandling af anlægsregnskaber for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udfærdiget særskilt anlægsregnskab for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Afvigelse Bassinanlæg Ugelbølle Integreret institution Ugelbølle Økonomiske konsekvenser: Afvigelser med plus svarer til besparelse på bevilling i forhold til byrådets forventning til forbrug af likvide midler. Centralforvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes med de konstaterede afvigelser. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 645. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 576. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00052/00.01S08 Særskilte årsredegørelser driftsudvalget. Behandling af årsredegørelser for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt årsredegørelse for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget indtil årsskiftet er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Rest bev Kloakering lokalplan Kloakrenovering

14 Ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2005 for kloakering lokalplan 60 på kr. og kr. på kloakrenovering 2005 søges overført til Overførsel søges i særskilt sag. Centalforvaltningen indstiller, at årsredegørelserne godkendes. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 647. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 578. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00055/00.01S06 Rådighedsbeløb fra 2005 til driftsudvalget. For igangværende anlægsarbejder søges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2005 på i alt kr.. Overførsel gælder følgende anlægsarbejder: Kloakering lokalplan 60 U Kloakrenovering 2005 U Bassinanlæg Rønde Knubbro bæk U Såfremt overførslerne godkendes skal disse forelægges Sammenlægningsudvalget for Syddjurs kommune. Centralforvaltningen indstiller, at tillæg til rådighedsbeløb i 2006 bevilges som ansøgt over likvide midler. Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 649. Klaus B. Mikkelsen og Jens Peter Andersen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 580. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 635.

15 /00060/00.01S08 Særskilte anlægsregnskaber økonomiudvalget. Behandling af anlægsregnskaber for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udfærdiget særskilt anlægsregnskab for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Afvigelse Moesbakken salg af grunde U I Salg Hvedevangen 2 U I Ekspropriation busterminal U Arealerhvervelse Rønde Nord U Udvidelse Rønde skole U Lån til grundkapital alm. boliger I Lån til kloakering i 2004 I Lån til jordforsyn. Rønde Nord I Økonomiske konsekvenser: Afvigelser med plus svarer til besparelse på bevilling i forhold til byrådets forventning til forbrug af likvide midler. Centralforvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes med de konstaterede afvigelser. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 581. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00057/00.01S08 Særskilte årsredegørelser økonomiudvalget. Behandling af årsredegørelser for 2005, hvor anlægsbevilling overstiger 1 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt årsredegørelse for det enkelte anlægsarbejde. Forbruget indtil årsskiftet er opgjort i forhold til byrådets anlægsbevilling og udgør følgende: Regnskab Bevilling Rest bev.

16 Byggemodning Moesbakken U Byggemodn. Hvedevangen 2 U Byggemodn. lokalplan 66 U Byggemodn. Hvedevangen 3 U Byggemodn. lokalplan 55 U Salgsindtægt lokalplan 55 U I Byggemodn. Grødehøjvænget U Salgsindt. Grødehøjvænget I Salgsindt. Følle industri III U I Salg Bækkelundsvej 2 U I Byfornyelse Rønde HOB U I Byfornyelse Rønde Midtby U I Tilslutningsbidrag lokalplan 66 I Tilslutningsbidrag Gåsebakken I Kloakering lokalplan 55 U Kloakering lokalplan 63 U Vejreguleringer Thorsager U Torve, pladser og begrønning U Rutebilstation, Rønde I U Ombygning hallen Thorsager U Tilskud servicearealer I Tandreguleringsklinik Dj.land U Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2006 i særskilt sag. Centralforvaltningen indstiller, at årsredegørelserne godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 583. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00061/00.01S06 Rådighedsbeløb fra 2005 til økonomiudvalget.

17 For igangværende anlægsarbejder søges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2005 på i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Overførsel gælder følgende anlægsarbejder: Byggemodning Hvedevangen 2 U Byggemodning lokalplan 66, Følle U Byggemodning Hvedevangen 3 U Byggemodning Grødehøjvænget U Kloakering lokalplan 63 U Torve, pladser og begrønning HOB U tilskud til arbejdet I Rostved U Busterminal Rønde U tilskud fra FærdselsstyrelsenI Ombygning hallen i Thorsager U Tandreguleringsklinik for Djursland U Såfremt overførslerne godkendes skal disse forelægges Sammenlægningsudvalget for Syddjurs kommune. Centralforvaltningen indstiller, at tillæg til rådighedsbeløb i 2006 bevilges som ansøgt over likvide midler. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 585. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00037/00.01K01 Beretning nr. 106 over revisionsbesøg fra oktober til december Revisionen har i perioden oktober til december 2005 udført løbende revision i Rønde kommune. I den anledning fremsendes beretning nr. 106, der i afsnit 1.2 oplyser, at i forhold til god offentlig revisionsskik påhviler det revisor at fremsende en redegørelse for det udførte revisionsarbejde i form af en revisionsberetning til kommunens ledelse. Revisionen har omfattet kasseeftersyn ved hovedkassen, regnskabsføring, afstemning af likvide aktiver og balancens øvrige konti, lov om offentlige betalinger, lønninger og vederlag, it-sikkerhed og områder vedrørende overførselsindkomster m.v. Revisionen konkluderer, at forretningsgange omkring hovedkassen er hensigtsmæssigt tilrettelagt, regnskabsføring foretages i overensstemmelse med gældende regler og danner et korrekt grundlag for den løbende økonomirapportering,

18 de likvide midler var til stede pr. eftersynsdatoen, der er enkelte mellemregningskonti med beløb af ældre dato. Det er aftalt at alle ældre poster så vidt muligt, vil være udlignet inden afslutning af regnskab 2005, kommunen omkring lov om offentlige betalinger generelt har gode forretningsgange i bogføringsprocessen. Der har været problemer med fejl i bilag fra læs-ind bureau, men kommunen har med tilbagevirkende kraft foretaget stikprøver og kontrolleret at udbetalinger er sket til rette modtager. Denne kontrol har ikke givet anledning til yderligere, forretningsgange og procedurer for lønadministration er hensigtsmæssugt tilrettelagt og bidrager til at sikre arbejdets kvalitet, gennemgang af it-anvendelse viser, at revisionen kan basere sin revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at lokale it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af revisionen. Revisionen har alligevel givet anledning til forslag og anbefalinger, som er oplyst til itkontorets ledelse og dels fremgår af særskilt rapport. Området vedrørende overførselsindkomster m.v. har givet anledning til følgende bemærkning: I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at sagsadministration på områder under Beskæftigelsesministeriet ikke i alle tilfælde er sket i henhold til lovgivningen, jf. afsnit Vi har tidligere afgivet bemærkning til kommunens administration af de sociale ydelser i revisionsberetning nr. 104 vedrørende vor gennemgang af Rønde Byråd har behandlet denne beretning den 24. maj 2005, og det fremgik af sagsfremstillingen, at der iværksættes en række initiativer til at rette op på forholdene i Vi konstaterer, at initiativerne først er igangsat i sommeren 2005, og derfor ikke har haft en effekt i de reviderede sager på Beskæftigelsesministeriets områder for januar til juni Det er endvidere for tidligt at vurdere, om de har en effekt for efteråret 2005 og fremefter. I afsnit omtaler revisionen væsentlige fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til områderne for kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, fleksjob og dagpenge under sygdom med hensyn til kontaktforløb. Forvaltningen har den 10. februar 2006 udarbejdet udkast til besvarelse af revisionens bemærkning. Udkast vedlagt sagen. Lovgrundlag: Efter Styrelseslovens 42, stk. 3 påhviler det revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Centralforvaltnignen indstiller, at beretningen tages til efterretning udkast til besvarelse godkendes Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 586.

19 Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt /00090/ A00 Arkivinstruks for Rønde Kommune I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 skal Rønde Kommune gennemføre et projekt om organisering af alle kommunens arkiver på såvel kontorer, i institutioner som i nær- og fjernarkiver. Der skal foretages en oprydning og kassation samt udarbejdes en samlet arkivinstruks for kommunen. Det samme gør sig gældende for de kommuner som Rønde Kommune skal sammenlægges med til Syddjurs Kommune. På baggrund heraf er der udarbejdet en ensartet arkivinstruks for de fire kommuner. Instruksen vil danne grundlag for den instruks, der skal udarbejdes for Syddjurs Kommune og vil senere blive forelagt for sammenlægningsudvalget. Instruksen indeholder bestemmelser om tiltag i Rønde Kommune, der skal være foretaget senest den 1. august 2006, således ikke-bevaringsværdige arkivalier, der efter arkivlovgivningen må kasseres, fjernes fra arkivet og de ikke-bevaringsværdige arkivalier, der fortsat er i brug, adskilles fra de bevaringsværdige, således kommunens arkiv kan opdeles i et historisk arkiv og et forvaltningsarkiv. Der udarbejdes herefter en arkivoversigt til det videre brug for Syddjurs Kommune. Efter arkivloven kan opbevaring af bevaringsværdige arkivalier ske i eget arkiv, afleveres til et fælles kommunalt arkiv eller afleveres til Statens arkiver. Indtil Syddjurs Kommune træffer politisk beslutning om, hvor arkivalierne skal opbevares, vil arkivalierne for Rønde Kommune blive på Rønde Rådhus. Lovgrundlag: Arkivloven, nr fra 17. december 2002 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Økonomiske konsekvenser: Ingen ved opbevaring på Rønde Rådhus Staben indstiller at, arkivinstruks for Rønde Kommune med bilag 1-9 godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget, den 21. februar 2006, punkt 587. Beslutning: Byrådet, den 28. februar 2006, punkt 640.

20 /01088/05.02A01 Ekspropriation Sølystvej Den 11. oktober 2005 besluttede Rønde Byråd, at optage den del af Sølystvej som er beliggende på matr. nr. 4k og 4c, Rostved By, Thorsager, som kommunevej. Det blev i samme sag besluttet at iværksætte en ekspropriation af det nødvendige areal. Vejens bredde bliver 4,00 m og der etableres en hjørneafskæring på 5 m ved tilslutningen til Rostvedvej. Den 8. december 2005 er der afholdt åstedsforretning i området med ejere og brugere af Sølystvej, hvor det blev forklaret, hvilket areal der forventes eksproprieret og at arealet forsat skal anvendes som vej. Om hændelsesforløbet ved åstedsforretningen er ført en protokol, som er indlagt i sagen. Heraf fremgår det blandt andet, at ejeren af arealet ikke finder ekspropriationen nødvendig, fordi hun aldrig har villet forhindre adgang til sportspladsen ad vejen. Hun finder derfor ikke, at hensynet til almenvellet kræver ekspropriation. Efter åstedsforretningen har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte er berørt af ekspropriationen en frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Rønde Kommune har inden fristens udløb modtaget bemærkninger fra en lodsejer i området vedrørende vejret over et andet matrikel nummer i området og vedrørende vejens bredde. Bemærkningerne er indlagt i sagen. Efter udløbet af 3 ugers fristen kan byrådet træffe beslutning om ekspropriationens gennemførelse. Til brug for overførelse af den beskrevne del af Sølystvej som kommunevej er det nødvendigt at eksproprierer et areal på ca. 130 m 2. Arealangivelsen er skønnet, og der kan ved den endelige udstykning blive tale om mindre ændringer i arealstørrelsen. Ved fastlæggelse af arealets størrelse er der lagt vægt på, at en vejbredde på 4 meter vurderes tilstrækkelig på stedet. Lovgrundlag: Vejloven herunder vejlovens 43: Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg. Centralforvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om ekspropriation af et delareal på 130 m 2 af matr. nr. 4 k og 4 c, Rostved By, Thorsager, med virkning fra 1. marts Beslutning: Driftsudvalget, den 7. februar 2006, punkt 651.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere