REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN"

Transkript

1 Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

2 Version 1 Dato Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK Beskrivelse PSS - Udbudseksemplar Ref Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 INDHOLD 1. Generelt 4 2. Beskrivelse af entreprisen 5 3. Arbejdsplan 5 4. Organisationsplan 5 5. Arbejdsområder og arbejdsplads 6 6. Færdselsområder 7 7. Områder med to eller flere arbejdsgivere (entreprenører/underentreprenører, ledningsejere, etc.) 8 8. Fælles foranstaltninger 8 9. Særligt farlige arbejder Kontrolprocedurer Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner Opstarts- og sikkerhedskoordineringsmøder Arbejdsulykker Særlige forhold og foranstaltninger Ajourføring og fordeling af PSS 11 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Arbejdsplan Entreprisens organisation Sikkerhedsorganisation for arbejdspladsen Tegninger med indretning af arbejdsplads og arbejdsområder Fællesområder Særligt farlige arbejder Fordeling af PSS Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder

4 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 4 1. GENERELT Denne plan for sikkerhed og sundhed (PSS) vedrører entreprisen Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. PSS er udarbejdet af bygherrens projekterende Rambøll, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg. PSS tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 vedrørende bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Bekendtgørelse af 15. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Projektmaterialet for entreprisen, herunder bestemmelserne i Almindelige arbejdsbeskrivelser for "Styring og samarbejde mindre entrepriser". Byggepladsen kan kategoriseres som mellemstor i henhold til BEK vedr. bygherrens pligter PSS har som forudsætning, at entreprenøren har udpeget en sikkerhedskoordinator, der på bygherrens vegne varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet, herunder ajourføring og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Sikkerhedskoordinatoren skal efter arbejdets overdragelse løbende ajourføre PSS, jf. bestemmelserne i arbejdsbeskrivelser for "Styring og samarbejde mindre entrepriser". Sikkerhedskoordinatoren skal endvidere foretage tilpasninger af journal, der indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder (PSS bilag 8). Bygherren prioriterer arbejdsmiljøet ved gennemførelsen af entreprisen højt med det mål at hindre arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Planen for arbejdspladsens sikkerhed og sundhed skal sammen med de enkelte entreprenørers arbejdspladsvurderinger (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på arbejdspladsen, har et godt arbejdsmiljø. For projektet har bygherren vedtaget følgende målsætninger i relation til arbejdsmiljø: Der skal foretages en registrering af alle ulykker og nærved-ulykker Ved alle ulykker og nærved-ulykker foretages en analyse af årsag og iværksættelse af foranstaltninger mod gentagelse af samme type ulykke/nærved-ulykke Der skal lægges vægt på og gives udtryk for, at arbejdsmiljø er vigtigt for alle Sikkerhedskoordineringen under udførelsen varetages såvel indenfor entreprisen som i forhold til andre parter, såsom naboer m.v. Planen omfatter alle arbejdsområder, herunder arbejds-, skur- og oplagspladser samt færdselsarealer til og fra arbejdsområdet. Planen omfatter alle, der arbejder, færdes eller opholder sig på arbejdsområderne. PSS skal være tilgængelig for alle, der har adgang til arbejdsområderne, og entreprenøren skal sikre, at alle informeres om planen, således at retningslinjerne samt den enkeltes opgaver og ansvar er kendt af alle berørte parter. Særligt farlige arbejder anført i bilag 1 i BEK vedr. bygherrens pligter identificeres og tilhørende APV er og arbejdsprocesbeskrivelser indarbejdes og vedlægges PSS.

5 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 5 I PSS anvendes betegnelserne "entreprenøren" (dvs. kontrakthaver) og "underentreprenør" (dvs. entreprenør, der arbejder for entreprenøren), hvor der i BEK vedrørende bygherrens pligter anvendes betegnelsen "arbejdsgiver". 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Entreprisen omfatter følgende arbejder: Demontering af autoværn samt afslutningsvis retablering af autoværn Opbrydning af eksisterende belægning, jorddække og kantsten ned til fugtisolering Nødvendig rydning og afgravning ved tunnelsider Opbrydning af eksisterende fugtisolering samt bortskaffelse Eventuel udbedring af overside med reparationsmørtel Omisolering af tunneloverside Udlægning af jorddække, kantsten og asfalt Afstribningsarbejder Trafikregulerende foranstaltninger Arbejdet omfatter al midlertidig og blivende afmærkning samt færdselsregulerende foranstaltninger under arbejdets udførelse. 3. ARBEJDSPLAN På basis af de i udbudsmaterialet anførte tidsfrister og tidsmæssige bindinger skal entreprenøren i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren udarbejde en detaljeret arbejdsplan. Arbejdsplanen skal udarbejdes i henhold til bestemmelser anført i arbejdsbeskrivelser (AAB) for Styring og samarbejde mindre entrepriser samt krav i BEK vedrørende bygherrens pligter. Arbejdsplanen skal angive: hvornår den enkelte entreprenør/underentreprenør har arbejdsopgaver på arbejdspladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlige risici, jf. bilag 1 til BEK vedrørende bygherrens pligter Arbejdsplanen skal forelægges til bygherrens kommentering, inden arbejdet påbegyndes. Arbejdsplanen skal som minimum foreligge i en foreløbig udgave ved opstartsmødet. Arbejdsplanen drøftes i forbindelse med byggemøder og sikkerhedskoordineringsmøder og skal i relevant omfang ajourføres på hvert møde. Gældende arbejdsplan indsættes som bilag 1 til PSS. 4. ORGANISATIONSPLAN Entreprenøren skal færdiggøre organisationsplanen for entreprisen, der fremgår af bilag 2, hvor alle aktører skal fremgå.

6 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 6 Af bilag 3 fremgår arbejdspladsens sikkerhedsorganisation, dvs. navne på sikkerhedsledere og -repræsentanter for de respektive entreprenører/underentreprenører på pladsen. Sikkerhedskoordinator for udførelse har blandt andet følgende opgaver: bidrage til arbejdspladstegning med hensyn til forhold af betydning for sikkerhed og sundhed bidrage til arbejdsplan med hensyn til forhold af betydning for sikkerhed og sundhed afgrænse fælles sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger koordinere arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsarbejde i forhold til aktiviteterne fra gennemførelsen af entreprise, underentrepriser og eventuelle aktiviteter fra ledningsejere, løbende drifts- og vedligeholdsarbejder mv. opdatere og ajourføre plan for sikkerhed og sundhed inklusive bilag kontrollere at aftaler om arbejdsmiljøforhold og samarbejde om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder overholdes kontrollere og samordne beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet, og ophænge kopi af anmeldelse afholde sikkerhedsmøder på arbejdspladsen mindst hver 14. dag samt udarbejde og udsende referat fra møderne ved projektændringer at sikre, at PSS og tilhørende retningslinjer ajourføres i overensstemmelse med de aftalte projektændringer foretage tilpasninger af journal, der indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder (PSS bilag 8) Sikkerhedskoordinator skal i øvrigt varetage opgaver i overensstemmelse med kravene i BEK vedrørende bygherrens pligter. Sikkerhedskoordinator skal opfylde kvalifikationskrav anført i BEK vedrørende bygherrens pligter. På forlangende skal sikkerhedskoordinator over for bygherren eller bygherrens tilsyn dokumentere, at kvalifikationskravene er opfyldt. 5. ARBEJDSOMRÅDER OG ARBEJDSPLADS Af udbudsmaterialet fremgår hvilke arbejdsområder, der stilles til rådighed for arbejdets udførelse. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde tegning(er) for arbejdspladsens og arbejdsområdernes placering og indretning. Indretning skal respektere krav i arbejdsbeskrivelser for Arbejdsplads samt BEK vedrørende byggepladsers indretning. Sikkerhedskoordinatoren skal medvirke ved udarbejdelse af tegningerne. Af tegningerne skal fremgå: Områder med særlige risici samt angivelse af de pågældende risici Adgangs-, transport- og flugtveje til/fra de forskellige arbejdsområder på broen og på den underførte vej. Placering af kran, hejs og stilladser Placering og udstrækning af materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Placering og udstrækning af velfærdsforanstaltninger Tilslutningspunkter til el, vand, kommunikation og kloak, samt placering af kabler og ledninger herfor Placering af alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr Placering af eksterne og interne installationer, kabler, ledninger mv.

7 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 7 Tegningerne skal forelægges til bygherrens kommentering, inden arbejdet påbegyndes. Tegningerne indsættes i bilag 4 til PSS. Tegningerne skal udfærdiges således, at de fremstår let tilgængelige for alle medarbejdere på byggepladsen, samt således, at så mange af oplysningerne i PSS som muligt fremgår af tegningerne Tegningerne eller udvalgte dele heraf - skal ophænges synligt for alle i mandskabsskure samt ved det enkelte arbejdssted. Skiltning med påbud om personlige værnemidler skal placeres synligt ved adgangsveje til arbejdsområderne. 6. FÆRDSELSOMRÅDER Adgangsveje til arbejdsplads og arbejdsområder fremgår af SAB-Arbejdsplads, afsnit 1. Adgangsvejene skal fremgå af tegninger nævnt under afsnit 5 i PSS. Af tegningerne skal endvidere fremgå færdselsområder på arbejdsplads og arbejdsområder. For færdsel på adgangsveje gælder følgende: Til- og frakørsel til arbejdsområder skal altid ske i kørselsretningen. Der skal ved indkørsel til arbejdsområder og arbejdsarealer udvises stor opmærksomhed således, at andre trafikanter ikke trækkes med ind i arealerne. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes og indarbejdes i PSS. For færdsel på arbejdsplads og arbejdsområder gælder følgende: (indsættes af entreprenøren) Entreprenøren skal løbende vedligeholde færdselsområder og sikre, at eventuel afmærkning i forbindelse med færdselsområder er på plads og i orden.

8 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 8 7. OMRÅDER MED TO ELLER FLERE ARBEJDSGIVERE (EN- TREPRENØRER/UNDERENTREPRENØRER, LEDNINGSEJE- RE, ETC.) De pågældende entreprenører/parter er forpligtet til at deltage i koordineringsaktiviteter, herunder sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, såfremt sikkerhedskoordinator finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Entreprenøren skal orientere sikkerhedskoordinatoren om anvendelse af underentreprenører, herunder angive i hvilke områder, der samtidigt skal udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere, samt hvilke aktiviteter, det drejer sig om. På tegninger med arbejdsområder og arbejdsplads, jf. afsnit 5, skal fremgå de områder, hvor flere entreprenører/underentreprenører og deres ansatte arbejder samtidigt. Ved sikkerhedskoordineringsmøder samt byggemøder aftales koordinerende tiltag, og der fastlægges nødvendige foranstaltninger til sikring af, at arbejderne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 8. FÆLLES FORANSTALTNINGER Ved fælles sikkerhedsforanstaltninger og -materiel forstås udstyr, der påregnes anvendt af beskæftigede fra to eller flere arbejdsgivere (entreprenører/underentreprenør etc.). Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner følgende fælles sikkerhedsforanstaltninger og - materiel på arbejdsplads og arbejdsområder: Byggepladsstrøm Orienteringsbelysning Parkeringsarealer Affaldscontainere Velfærdsforanstaltninger Førstehjælpsudstyr Mødelokaler for sikkerhedsmøder Befæstede arealer for gående færdsel mellem parkering, skurby og arbejdspladser herunder vinterforanstaltninger og snerydning Stilladser og lifte Kraner og løfteudstyr Afspærring/sikring mod fare for nedstyrtning fra arbejdspladser i højden Afspærring/skiltning med adgang forbudt for uvedkommende til arbejdsplads Markering af områder, hvor personlige værnemidler er påbudt Entreprenøren kan aftale, at en underentreprenør overtager ansvaret for én eller flere af ovenstående opgaver. Sikkerhedskoordinator skal i givet fald orienteres herom, og det skal fremgå af referater af sikkerhedskoordineringsmøder samt indføres i PSS. Uanset aftaler om udførelse af fælles sikkerhedsforanstaltninger har den enkelte entreprenør/underentreprenør ansvaret for, at arbejder gennemføres under forhold, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Entreprenører/underentreprenører er således forpligtet til at instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder og om indholdet i bygherrens PSS.

9 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 9 I bilag 5 til PSS er angivet oversigt med fællesområder i entreprisen, dvs. områder på byggepladsen, hvor der vil ske færdsel, og hvor der kan/vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. I oversigten er angivet hvilken entreprenør, der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, og kvalitetskravet til de enkelte sikkerhedsforanstaltninger. Oversigten skal færdiggøres af entreprenøren. Under kolonnen ansvarlig anføres entreprenør/underentreprenør med ansvar for at etablere, vedligeholde og fjerne de pågældende fælles foranstaltninger. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Den projekterende har identificeret arbejder, der er omfattet af reglerne for særligt farligt arbejde jf. bilag 1 til BEK om bygherrens pligter. Sådanne arbejder fremgår af bilag 6 til PSS. Entreprenøren skal med udgangspunkt i valgte udførelsesmetoder færdiggøre og supplere oversigten med særligt farlige arbejder og anføre foranstaltninger til at fjerne eller reducere risici. Ved projektændringer skal sikkerhedskoordinatoren sikre identifikation af eventuelle særligt farlige arbejder. Endvidere skal journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved eventuelle fremtidige arbejder ajourføres (PSS bilag 8). Den enkelte entreprenør/underentreprenør på pladsen udarbejder liste med særligt farligt arbejde, jf. bilag 1 til BEK vedrørende bygherrens pligter, samt oversigt med farlige stoffer og materialer, der opbevares eller anvendes på pladsen. Det er sikkerhedskoordinatorens ansvar at sikre, at alle entreprenører og underentreprenører udarbejder den pågældende liste og at oplysningerne samles og koordineres i nærværende PSS. Entreprenøren skal endvidere udarbejde tilhørende APV og arbejdsprocesbeskrivelse. Sikkerhedskoordinatoren indarbejder oplysningerne i PSS. Arbejder med særlige risici behandles på sikkerhedskoordineringsmøder. Det vurderes i den forbindelse enten om de pågældende arbejder kan udføres ved alternative metoder og produkter, der indebærer fjernelse eller reduktion af risikoen eller foranstaltninger, der skal iværksættes, for at de pågældende arbejder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

10 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN KONTROLPROCEDURER Entreprenøren fører dagligt tilsyn med, at de fælles sikkerhedsforanstaltninger, som er etableret, fungerer og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Entreprenøren skal indgå aftaler om løbende kontrol med de fælles sikkerhedsforanstaltninger og udstyr, hvor der er lovgivningsmæssige krav om løbende kontrol, herunder byggepladsstrøm (aftale med autoriseret installatør) stilladser lifte afspærringer og rækværker kran og løfteudstyr Sikkerhedskoordinatoren skal etablere en logbog, hvor kontroller af fælles sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr dokumenteres. Enhver entreprenør/underentreprenør på arbejdspladsen fører dagligt tilsyn med, at de øvrige sikkerhedsforanstaltninger, som vedkommende har ansvaret for, fungerer og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Entreprenøren/underentreprenøren skal indgå aftaler om løbende kontrol med de sikkerhedsforanstaltninger og udstyr, hvor der er lovmæssige krav om løbende kontrol. Sikkerhedskoordinator skal sammen med repræsentanter for de entreprenører/underentreprenører, der er til stede på pladsen, gennemføre regelmæssige sikkerhedsrunderinger jf. PSS afsnit 1. Resultatet skal dokumenteres og skal være et punkt på sikkerhedskoordineringsmøder. 11. BEREDSKABS-, EVAKUERINGS- OG ØVELSESPLANER Entreprenøren skal udarbejde beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner i henhold til krav i SAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal løbende evaluere behovet for beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. Entreprenøren skal etablere og vedligeholde det nødvendige udstyr og personale til gennemførelse af beredskab, evakuering og øvelser, herunder til ydelse af førstehjælp for alle beskæftigede på arbejdspladsen. 12. OPSTARTS- OG SIKKERHEDSKOORDINERINGSMØDER Sikkerhedskoordinatoren skal indkalde til og afholde opstartsmøde med entreprenøren og alle underentreprenører inden byggepladsstart samt ved ankomst af nye underentreprenører på pladsen. Der afholdes sikkerhedskoordineringsmøde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører/underentreprenører, leverandører m.v.), der har aktiviteter på pladsen på det givne tidspunkt og i den kommende periode inden næste periode, skal deltage i mødet. Forinden sikkerhedskoordineringsmøderne skal der være gennemført en sikkerhedsrundering på byggepladsen, og resultaterne af denne skal indgå som et fast punkt på dagsordenen på sikkerhedskoordineringsmøderne. Entreprenører/underentreprenører skal følge sikkerhedskoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed.

11 RENOVERING AF 2 STITUNNELSER, OVER BÆKKEN 11 Sikkerhedskoordinatoren udarbejder og udsender referater af sikkerhedskoordineringsmøder. 13. ARBEJDSULYKKER Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. Hændelser rapporteres med beskrivelse af årsager og iværksatte tiltag til tilsynet, bygherre og lokal sikkerhedsorganisation. 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER Følgende regler er gældende for alle på arbejdspladsen Lovmæssige krav/minimumskrav til personlige værnemidler og sikkerhedsprocedurer skal være ophængt synligt på den enkelte arbejdsplads samt ved indgang/indkørsel til arbejdspladsen. Alle på arbejdspladsen skal bære hjelm, sikkerhedssko (med sømværn) og synlighedsbeklædning. Der skal afholdes sikkerhedsintroduktioner, opstartsmøder om sikkerhed, regelmæssige sikkerhedsrunderinger, regelmæssige sikkerhedsmøder for samtlige ansatte på arbejdspladsen. Kompetencen hos personale og underentreprenører, hvis arbejde kræver specialviden, skal kontrolleres og eftervises. Underentreprenører og leverandører, der er beskæftiget på byggepladsen, skal instrueres i og leve op til de relevante sikkerhedskrav, før de får adgang til byggepladsen. Hvor der er øget risiko for øjenskader, skal der altid bæres sikkerhedsbriller eller ansigtsbeskyttelse. Faldsikringsudstyr skal anvendes ved arbejder i højden, hvor der ikke er opsat afskærmning, der sikrer mod nedstyrtning. Der er totalforbud for alle mod at være påvirket af eller indtage rusmidler på arbejdspladserne i arbejdstiden, og ingen alkohol og rusmidler må bringes inden for "hegnet" på arbejdsarealerne. Ved kørsel med teleskoplæsser skal lovens certifikatkrav overholdes, og som minimum skal føreren have truckcertifikat (B). Hver enkelt ansat har ansvaret for at sikkerhedsforanstaltninger, som den ansatte midlertidigt har fjernet sættes på plads igen snarest muligt. 15. AJOURFØRING OG FORDELING AF PSS Den systematiske opfølgning på PSS sker på sikkerhedskoordineringsmøder eller byggemøder. Sikkerhedskoordinator foretager løbende opdatering af PSS og forestår udsendelse af revisioner. PSS fordeles til alle arbejdsgivere på arbejdspladsen. PSS skal være tilgængelig for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Fordelingsliste findes anført i bilag 7 til PSS.

12 BILAG 1 BILAG 1 TIL PSS Arbejdsplan [udarbejdes af entreprenøren i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren]

13 BILAG 2 BILAG 2 TIL PSS Entreprisens organisation Funktion/firma Byggepladsens adresse Bygherre Firmanavn Adresse Kontaktperson Over Bækken 9530 Støvring Rebild Kommune Center Plan Byg og vej Hobrovej Støvring Telefon (T) Mobil (M) (E) T: E: Projekterende Tilsyn Mogens Busk Nielsen Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Anya Roskjær Knudsen Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Tilsynsleder/Byggeleder T/M: E: Tilsyn Entreprenør Underentreprenør 1 Entrepriseleder Formand 1 Formand 2... Underentreprenør 2... Ledningsejer 1 Ledningsejer 2... Andre aktører på pladsen R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser\03 1 PSS\PSS - Udbudseksemplar.docx

14 BILAG 2 Funktion/firma Firmanavn Adresse Kontaktperson Telefon (T) Mobil (M) (E) Sikkerhedskoordinator udførelse Sikkerhedskoordinator projektering Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Anya Roskjær Knudsen T/M: E: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser\03 2 PSS\PSS - Udbudseksemplar.docx

15 BILAG 3 BILAG 3 TIL PSS Sikkerhedsorganisation for arbejdspladsen Funktion/firma Bygherre Sikkerhedskoordinator udførelse Entreprenør Firmanavn Kontaktperson Rebild Kommune Center Plan Byg og vej Hobrovej Støvring Mogens Busk Nielsen Telefon (T) Mobil (M) (E) T: E: Underentreprenør 1 Underentreprenør 2 Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant... Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Ledningsejer 1 Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Ledningsejer 2 Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant... Sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Byggeleder/tilsyn Rambøll Danmark A/S

16 BILAG 4 BILAG 4 TIL PSS Tegninger med indretning af arbejdsplads og arbejdsområder [udarbejdes af entreprenøren i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren] Entreprenøren skal jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser samt SAB - søge endelig rådighedstilladelse over arealer hos Rebild Kommune eller lave aftaler om leje af arealer med pågældende lodsejere.

17 REBILD KOMUNE BILAG 5 BILAG 5 TIL PSS Fællesområder i entreprisen Fællesområder Fælles foranstaltninger Ansvarlig Kontrolfrekvens Kvalitetskrav (eksempler) Færdsels- og adgangsveje Afspærring og afmærkning iht. SAB 2 gange dagligt (min. ved arbejdstids begyndelse og ophør) Afspærring og afmærkning skal være intakt. Orienteringsbelysning (lys/blinklys på afspærring) 2 gange dagligt(min. ved arbejdstids begyndelse og ophør) Lamper er intakte. Pærer er intakte Lamper trænger ikke til rengøring. Ledninger er ophængt. Orden og ryddelighed Løbende. Minimum ved arbejdstids ophør. Holdes ryddeligt, lette genstande må ikke efterlades. Holdes fri for jord, mudder og sne. Vedligehold Løbende Holdes intakte og reguleres/retableres således at fremkommelighed er opretholdt. Flugtveje Ryddelighed på broen Løbende Korte afstande Ryddelighed under broen Løbende Holdes ryddeligt. Løse genstande og hindringer må ikke forefindes på flugtveje. Byggepladsen Orden og ryddelighed Løbende. Minimum ved arbejdstids ophør. Ryddes efter endt aktivitet. Ingen rod i områder, hvor der ikke foregår arbejder. Fejning Løbende. Minimum ved arbejdstids Friholdelse for jord og mudder. ophør. Materialeplads Adgangsvej til materialeplads Ved start af entreprisen Bæredygtig vej. Nødvendig vejafvanding etableret. Orden og ryddelighed Løbende. Minimum ved arbejdstids ophør. Holdes ryddelig for genstande. Holdes fri for mudder og sne. Affaldsplads Affaldshåndtering Løbende. Containere er placeret iht. byggepladsplanen. Tømning af containere. Skurby Installationer til skurby Løbende Minimum 1 gang ugentligt. Forsvarlig installation for el, vand, afløb. Forsyning El-tavler og strøm Løbende. Minimum ved arbejdstids begyndelse. Tavler er hængt op og intakte. Ledninger ophænges/nedgraves.

18 BILAG 6 BILAG 6 TIL PSS Særligt farlige arbejder Aktivitet (SAB) Særlige risici Aktivitet Krav Ansvarlig jf. BEK bilag 1 Arbejdsplads Fare for nedstyrtning Arbejder på tunneloversider ved ender Kørende trafik Opstilling, vedligehold og fjernelse af afmærkning mv. Etablering af skærme og rækværker Entreprenør/ underentreprenør Sikring mod nedstyrtning Anvendelse af faldsikringsudstyr (sikkerhedsbælte med line) (særlige tilfælde/arbejder) Kursus Vejen som arbejdsplads Entreprenør/ underentreprenør Godkendte sikkerhedsveste Godkendte afmærkningsplaner Autoværn og rækværker Tunge løft Demontering og retablering af Anvendelse af tekniske hjælpemidler Entreprenør/ underentreprenør vejautoværn Fugtisolering Tunge løft Transport og håndtering af fugtisoleringsmembraner Anvendelse af tekniske hjælpemidler Entreprenør/ underentreprenør Kemiske stoffer Grunding Påføring af membraner Brobelægninger Kemiske stoffer Udførelse af belægningsarbejder Elastiske fuger Kemiske stoffer Udførelse af elastiske fuger Andre arbejder Støj, støv og vi- Behugningsarbejder på over- Anvendelse af egnede produkter med laveste MAL-kode Entreprenør/ underentreprenør Personlige værnemidler (handsker, øjenbeskyttelse, masker) Ved krav om speciel uddannelse sikres at medarbejder har uddannelsesbevis Personlige værnemidler (handsker, øjenbeskyttelse, masker) Entreprenør/ underentreprenør Ved krav om speciel uddannelse sikres at medarbejder har uddannelsesbevis Anvendelse af egnede Entreprenør/ produkter med laveste underentreprenør MAL-kode Personlige værnemidler (handsker, øjenbeskyttelse, masker) Ved krav om speciel uddannelse sikres at medarbejder har uddannelsesbevis Personlige værnemidler Entreprenør/ (handsker, øjenbeskyttel- underentreprenør

19 BILAG 6 Aktivitet (SAB) Særlige risici Aktivitet Krav Ansvarlig jf. BEK bilag 1 brationer side betontunnel se, masker) Anvendelse af tekniske hjælpemidler

20 BILAG 7 BILAG 7 TIL PSS Fordeling af PSS [udarbejdes af entreprenøren i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren]

21 BILAG 8 BILAG 8 TIL PSS Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder

22 BILAG 8 GENERELT Sikkerhedskoordinator under projektering skal udarbejde journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til ved eventuelle fremtidige arbejder, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter (BEK om bygherrens pligter) 6 stk. 1, nr. 3. Sikkerhedskoordinator under udførelse skal foretage tilpasninger af journalen, jf. BEK om bygherrens pligter 11 stk. 2. Journalen skal indgå i dokumentationen, der afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning. Ud for hver af de risici og særlige forhold, der er anført, skal sikkerhedskoordinator oplyse hvilke arbejder, der er omfattet af de pågældende risici ved den fremtidige drift og vedligehold af anlægget.

23 BILAG 8 Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder Entreprise: Rebild Kommune Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken Sikkerhedskoordinator projektering: Anya Roskjær Knudsen, Rambøll Danmark A/S, mobil: Sikkerhedskoordinator udførelse: (navn, firma, telefonnummer) Særlige forhold Beskrivelse af særlige forhold Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/ Euratom Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde, der indebærer fare for drukning. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt. Reparations- og vedligeholdsarbejder på overside tunnel ved ender Opsætning af afskærmning/rækværker på stilladser. Anvendelse af sikkerhedsliner, faldsikringsudstyr, lift mv. Reparation af belægning og fugtisolering Anvendelse af egnede/godkendte materialer med laveste MAL-kode. Anvendelse af personlige værnemidler. Ved krav om speciel uddannelse sikres at medarbejder har uddannelsesbevis

24 BILAG 8 Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder Entreprise: Rebild Kommune Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken Sikkerhedskoordinator projektering: Anya Roskjær Knudsen, Rambøll Danmark A/S, mobil: Sikkerhedskoordinator udførelse: (navn, firma, telefonnummer) Særlige forhold Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Beskrivelse af særlige forhold Reparationsarbejder på overside tunnel som kræver fjernelse af vejautoværn Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der kan indebære en brand- eller eksplosionsfare. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige. Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold i øvrigt. Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter. Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige mængder af statisk elektricitet. Arbejder på eller ved trafikerede arealer Behugnings- og afrensningsarbejder på overside betontunnel Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Anvendelse af egnede personlige værnemidler. Reparations- og vedligeholdsarbejder på overside tunnel Anvendelse af godkendte afmærkningsplaner og afmærkningsmateriel. Medarbejdere har kursus "Vejen som arbejdsplads". Anvendelse af godkendt sikkerhedsbeklædning.

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker Aggersundbroen, omisolering (BYG-SV-ND-AGGE-ISO) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 Kirsten Riis kiri@vd.dk 7244 3438 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet af koordinator under projektering BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 Jens Kristian Tuxen jkt@vd.dk 7244 3333 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Lillebæltsbroen belægningsudskiftning

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED MØNBROEN. Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED MØNBROEN. Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED MØNBROEN Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside 2014-2016 JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2014 PSS Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. oktober 2013 PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Oddesundbroen, omisolering og udskiftning af fuger

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed. Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed. Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Revision Dato 2011-02-16 Udarbejdet af SYJ

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere