Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø"

Transkript

1 30. oktober 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v. i arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder") 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved af lov nr. 300 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 15 a, stk. l, 2. pkt., indsættes efter "Arbejdstilsynet": ", som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. 1 '. 2. I 15 a, stk. 4, ændres "Arbejdsministeren" til: "Beskæftigelsesministeren". 3. I 21 indsættes som stk. 2: "Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. l, skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver." ændres "et direktorat under Arbejdsministeriet" til: "en styrelse under Beskæftigelsesministeriet" a affattes således: " 72 a. Arbejdstilsynet gennemfører screening af arbejdsmiljøet i virksomheder med ansatte med henblik på at afklare, hvilke virksomheder der har behov for tilsyn. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for screening." indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: "Stk. 3. Inspektionsorganer, der er akkreditere! til kontrol, periodiske undersøgelser, prøvninger eller lignende skal underrette Arbejdstilsynet, hvis de vurderer, at et teknisk hjælpemiddel eller dele af et teknisk hjælpemiddel er til fare, hvis der ikke gribes ind. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom". Stk. 3 bliver herefter stk a affattes således:

2 " 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang, varighed og de nærmere vilkår herfor." a affattes således: " 78 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse på grundlag af resultatet af tilsynet, herunder om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om på hvilken måde, i hvilken form og med hvilken varighed, virksomhedens arbejdsmiljø skal gøres tilgængelig for offentligheden." 9. I 82, stk. l, nr. l, indsættes efter " 75, stk. 3": "og 4". 2 Stk. I. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud) og bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud), finder fortsat anvendelse for påbud udstedt inden lovens ikrafttræden. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan virksomheder, der i medfør af 78 a i lov nr. 425 af 9. juni 2004 har været omfattet af symboler tildelt efter de hidtil gældende regler om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø, bliver omfattet af denne lov. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts /. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Hovedpunkterne i lovforslaget 3.1 Justering af reglerne om screening 3.2 Justering af reglerne om rådgivning 3.3 Justering af smiley-ordningen 3.4 Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af arbejdsmiljøforhold 3.5 Præcisering af regler om arbejdspladsvurdering (APV) 3.6 Underretningspligt for akkrediterede inspektionsorganer 3.7 Arbejdstilsynets benævnelse m.v. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 2, Indledning Regeringen indgik i februar 2004 en aftale om en arbejdsmiljøreform med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Som led i forligsaft al en om arbejdsmiljøreformen var regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om, at reformens elementer løbende skulle vurderes, således at der kunne tages stilling til, om de forskellige virkemidler i reformen skulle justeres. Siden arbejdsmiljøreformens vedtagelse er der endvidere truffet politisk beslutning om prioriteringen af de kommende års arbejdsmiljøindsats. Det skete på baggrund af regeringens "Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen" fra december De prioriterede arbejdsmiljøproblemer frem til og med 2010 er arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj, samt muskel- og skeletbesvær. Disse nye prioriteringer er blevet taget med i de betragtninger, der ligger til grund for vurderingen af behovet for justeringer af arbejdsmiljøreformen. Forligspartierne bag reformen og Socialdemokraterne har i oktober 2006 indgået en aftale om justering af arbejdsmiljøreformen, som bl.a. indebærer, at screeningsmetoden, rådgivningspåbuddene og smiley-ordningen justeres. Lovforslagets hovedindhold Screening Forslaget medfører, at screeningsbestemmelsen bliver mere fleksibel. Dette betyder, at der ved screening kan afgives fa påbud med frist, f. eks. om arbejdspladsvurdering (APV) eller sikkerhedsorganisation, således at tilsynet kan afsluttes allerede ved screeningen. Endvidere kan midlertidige og skiftende arbejdspladser kontaktes inden screening, når dette er nødvendigt for at finde frem til, hvor der foregår arbejde. Der lægges op til, at Arbejdstilsynet ved screeningen gennemgår virksomhedernes væsentlige arbejdsmiljøforhold, herunder at det psykiske arbejdsmiljø altid gennemgås. Arbejdstilsynet kan afslutte screeningen uden at prioritere virksomheden til et efterfølgende tilsyn, når der kun konstateres fa overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Resultatet af screeningen skal, hvor der er behov for et efterfølgende tilsyn, tillige kunne danne udgangspunkt for dette i modsætning til den praksis, der er i dag, hvor screeningen stopper, når den første overtrædelse af arbejdsmiljøloven er konstateret. Rådgivning

4 Forslaget indebærer, at bemyndigelsesbestemmelsen udvides. Bemyndigelsesbestemmelsen udmøntes ved, at de gældende problem- og periodepåbud erstattes af 3 nye typer af rådgivningspåbud: Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, rådgivningspåbud ved mange arbejdsmiljøproblemer og rådgivningspåbud ved gentagne arbejdsmiljøproblemer. Derudover indføres en ny og mere fremadrettet rådgivningspligt, og der åbnes op for, at der kan afgives påbud til andre pligtsubjekter end arbejdsgiveren. Smiley-ordn ingen Forslaget betyder, at bemyndigelsesbestemmelsen gøres bredere, således at smiley-ordningen kan udvides. Fremover vil screenede virksomheder, som ikke har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet, få en grøn smiley, og alle afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljøloven vil blive inddraget i smiley-ordningen. Certificerede virksomheder vil modtage et særligt anerkendende symbol i stedet for den grønne smiley. Endvidere kan emner for overtrædelser af arbejdsmiljøloven offentliggøres i en minimumsperiode. Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af psykiske arbejdsmiljøforhold Forslaget indebærer, at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet kan kræve, at undersøgelsespåbud efter 21 særligt inden for det psykiske område skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.. A rbejdspladsvurderingen Forslaget medfører, at det præciseres, at Arbejdstilsynet har hjemmel til at håndhæve alle dele af bestemmelsen om APV, herunder de enkelte indholdsmæssige elementer, som er identifikation og kortlægning, beskrivelse og vurdering, opstilling af en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning samt inddragelse af arbejdsretateret sygefravær. Underretningspligt for akkrediterede inspektionsorganer \ begyndelsen af 2007 privatiseres opgaverne med opstillingskontrol og periodiske undersøgelser på trykbærende udstyr (kedler og trykbeholdere m.v.). Med lovforslaget pålægges akkrediterede inspektionsorganer i særlige situationer en underretningspligt til Arbejdstilsynet om udstyr, der udgør en fare. Bestemmelsen er generel for alle tekniske hjælpemidler og foreslås strafsanktioner et. Arbejdstilsynets benævnelse m.v. Arbejdstilsynets benævnelse ændres fra direktorat til styrelse, og der gives hjemmel til, at fremtidige ændringer i Arbejdstilsynets organisationsform både kan offentliggøres ved bekendtgørelse og på anden måde. Den overordnede baggrund for lovforslaget Formålet med arbejdsmiljøreformen er at understøtte den enkelte virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsmiljøinitiativer, som den enkelte virksomhed iværksætter. Hensigten er, at virksomhederne løbende motiveres til at sikre et godt arbejdsmiljø. For at sikre dette formål er der behov for at justere enkelte af arbejdsmiljøreformens elementer, således at det forebyggende arbejde i den enkelte virksomhed i højere grad understøttes. Det drejer sig om screening, rådgivning og smiley-ordning. Herudover er der behov for ændringer i arbejdsmiljøloven på enkelte andre områder. Det er bl.a. fundet hensigtsmæssigt at etablere mulighed for at stille krav om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til undersøgelse af arbejdsmiljøforhold inden for det psykiske område. 3, Hovedpunkterne i lovforslaget

5 3.1 Justering af reglerne om screening Gældende ret På baggrund af arbejdsmiljøretbrmen blev screeningen af alle virksomheder med ansatte påbegyndt 1. januar 2005, jf. lovens 72 a. Et screeningsbesøg er et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Formålet med screeningen er at gennemgå virksomhedernes arbejdsmiljø med henblik på at prioritere virksomheder, der overtræder arbejdsmiljøloven, til et efterfølgende tilsyn. Arbejdstilsynet træffer som udgangspunkt ikke afgørelser ved screening, bortset fra forbud eller strakspåbud, hvis Arbejdstilsynet konstaterer fare for de ansatte. Screening er i dag en såkaldt stopprøve, som medfører, at Arbejdstilsynet afbryder screeningen, når den første overtrædelse af arbejdsmiljø lo ven konstateres, hvorefter virksomheden prioriteres til tilsyn. Ved det efterfølgende tilsyn foretages en niveauplacering, hvor virksomhederne indplaceres på 3 niveauer ud fra en samlet vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø med henblik på, at Arbejdstilsynet målretter tilsynet mod de virksomheder, der har behov herfor. Arbejdstilsynet kan alene i enkelte tilfælde, hvor det efter en konkret vurdering af praktiske grunde kan være nødvendigt, tage kontakt til virksomheden forud for screeningen, f. eks. hvor der udføres arbejde på skiftende arbejdssteder udenfor virksomheden. Virksomheder, der har dokumentation for at gøre en ekstraordinær indsats for et godt arbejdsmiljø, er fritaget for screening. Det drejer sig om virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat efter lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (med senere ændringer), og virksomheder, der har opnået et certifikat efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse af DS/OHSAS mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø. Overvejelser Det har vist sig, at mange virksomheder ved screening prioriteres til et efterfølgende tilsyn, fordi virksomheden overtræder regler om APV. Imidlertid har mange virksomheder ikke haft andre overtrædelser ved det efterfølgende tilsyn. Der er derfor behov for at sikre, at Arbejdstilsynet kan gennemgå virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold allerede ved screeningen, således at tilsynet kan afsluttes på dette tidspunkt, når virksomheden generelt set har orden i arbejdsmiljøet, uden at skulle bruge både virksomhedens og Arbejdstilsynets tid på et unødigt efterfølgende tilsyn. Rammerne for Arbejdstilsynets tilsyn bør endvidere være så fleksible, at de kan tilpasses og tage højde for arbejdsmiljøforholdene på tværs af virksomhedsstørrelser og brancher, f. eks. særlige forhold i bygge- og anlægsbranchen. Herudover er der behov for fleksibilitet i tilgangen til screening i relation til atypiske arbejdsforhold såsom frivilligt arbejde, løsarbejde m.v. Det kan være vanskeligt at finde frem til virksomheder med skiftende eller midlertidige arbejdssteder. Dette er særlig aktuelt i forhold til screening i bygge- og anlægsbranchen. Der er derfor behov for en lidt videre adgang for Arbejdstilsynet til, når det er nødvendigt, at kunne

6 kontakte virksomhederne inden screeningen med henblik på at få oplyst, hvor virksomhederne udfører arbejde for øjeblikket. Der er endelig fundet behov for i bestemmelsen at give beskæftigelsesministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for screening. Tilsvarende fremgår allerede af lovbemærkningerne til lov nr. 425 af 9. juni 2004 om ændring af lov om arbejdsmiljø. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Forslaget indebærer, at bestemmelsen om screening gives bredere rammer. Bestemmelsen om screening tænkes for indeværende udmøntet ved en mere fleksibel ordning. Der kan dog i fremtiden vise sig behov for visse justeringer i den foreslåede screeningsordning på baggrund af bl.a. ændret erhvervsstruktur og indhøstede erfaringer m.v. med ordningen om screening og tilsyn, som således vil kunne gennemføres administrativt inden for rammerne af den foreslåede bestemmelses anvendelsesområde. Der tænkes for indeværende indført en ordning, hvor screeningen både har til formål at afklare, om der er behov for et efterfølgende tilsyn, og at danne udgangspunkt for dette tilsyn. Screeningen og det efterfølgende tilsyn vil derved udgøre et samlet tilsynsforløb. Arbejdstilsynet vil ved screeningen i alle tilfælde se på både det formelle arbejdsmiljø, det vil sige elementer i egenindsatsen som f.eks. APV og sikkerhedsorganisation, og det materielle arbejdsmiljø. Herved skabes en bedre sammenhæng mellem screeningen og det efterfølgende tilsyn. Det er hensigten med ordningen, at Arbejdstilsynet i forbindelse med screeningen også skal kunne afgive påbud med frist på virksomheder med få overtrædelser af arbejdsmiljøloven som f. eks. manglende APV og manglende sikkerhedsorganisation. Arbejdstilsynet vil fortsat kontrollere efterkommeisen af de påbud, der afgives ved screeningen, idet virksomheden som hidtil skal melde tilbage til Arbejdstilsynet, når problemet er blevet løst. Endvidere indebærer forslaget, at det psykiske arbejdsmiljø fremover medtages ved samtlige screeninger. Arbejdstilsynet vil fortsat følge op med tilsyn på virksomheder, hvor screening og tilsyn viser, at virksomheden ikke selv evner at løfte arbejdsmiljøarbejdet. Det er dog hensigten, at det efterfølgende tilsyn justeres således, at niveauplaceringen, hvor virksomhederne inddeles på 3 niveauer, bliver overflødig. Dette sker som følge af, at prioriteringen af virksomheder til efterfølgende tilsyn allerede bliver foretaget ved screeningsbesøget. Derfor afskaffes niveauplaceringen. Prioriteringen af virksomhederne til et efterfølgende tilsyn vil som hidtil være en procesledende beslutning, og der vil således fortsat ikke være tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som virksomhederne kan klage over. Det er ikke tiltænkt, at der skal ændres ved, at Arbejdstilsynet foretager stikprøvevise screeningsbesøg, indtil arbejdsmiljøreformen fra 2004 er fuldt ud gennemført i Således vil

7 ingen virksomheder kunne føle sig fredet for Arbejdstilsynets kontrol og dermed udskyde nødvendige arbejdsmiljøinitiativer. Herved sikres, at den enkelte virksomhed løbende har fokus på arbejdsmiljøet. Ordningen med screening af virksomhederne tænkes for indeværende udmøntet således, at Arbejdstilsynet i lidt flere tilfælde end forudsat ved arbejdsmiljøreformen far mulighed for inden screeningen at kontakte virksomheder, hvis arbejde udføres fra midlertidige og skiftende arbejdssteder, f. eks. inden for bygge- og anlægsområdet, for at fa oplyst, hvor der udføres arbejde for øjeblikket, hvis dette er nødvendigt, for at Arbejdstilsynet kan finde virksomheder, der hele tiden skifter arbejdssted. Dette vil ikke medføre nogen ændring i forhold til varslingen af screening. Der vil således fortsat være tale om et uvarslet screeningsbesøg. Beskæftigelsesministeren gives endvidere med bestemmelsen bemyndigelse til at kunne fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for screening. 3.2 Justering af reglerne om rådgivning Gældende ret Med gennemførelsen af arbejdsmiljøreformen blev der fastsat en ny bemyndigelsesbestemmelse i 77 a for beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet kan give arbejdsgiveren påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, herunder i en nærmere bestemt periode. Bestemmelsen giver endvidere bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om rådgivningspåbuddenes indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor, herunder arbejdsgivers pligter. Når Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterer overtrædelser, der er nærmere fastsat i de administrative forskrifter, som medfører reaktioner i form af afgørelser efter arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet afgive rådgivningspåbud. Der findes i dag 2 typer af rådgivningspåbud. Påbud om rådgivning til løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for bestemte områder afgives, når Arbejdstilsynet konstaterer væsentlige, materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor det er nødvendigt at anvende rådgivning til løsning af problemet (problempåbud). Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af rådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud). Påbud om rådgivning for en periode på l eller 2 år afhængig af virksomhedens størrelse afgives, når Arbejdstilsynet konstaterer væsentlige, materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen samtidig med, at virksomhedens arbejdsmiljøindsats - egenindsats - er mangelfuld (periodepåbud). Reglerne herom følger af bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud).

8 Virksomhedens egenindsats er mangelfuld, hvis virksomhedens APV ikke er udarbejdet eller er mangelfuld, eller hvis virksomheden, der har pligt til at have en sikkerhedsorganisation, enten ikke har en sikkerhedsorganisation, eller reglerne om sikkerhedsorganisationens arbejde er tilsidesat. En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, har pligt til at bruge en autoriseret rådgiver. Der er i de administrative forskrifter fastsat minimumskrav til indholdet af den aftale, arbejdsgiveren skal indgå med rådgiveren. Den autoriserede rådgiver påtegner alle virksomhedens tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet, såfremt rådgiveren vurderer, at påbuddet, herunder pligten til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, er efterkommet. Overvejelser Det var en forudsætning, at det nye rådgivningssystem skulle sikre, dels at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud til virksomheder, hvor der er konstateret et konkret behov for rådgivning, og dels, at den påbudte rådgivning har den ønskede effekt på virksomhedens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Der er i dag ikke mulighed for at afgive rådgivningspåbud til andre end arbejdsgiveren. Nogle rådgivnings egnede arbejdsmiljøproblemer udspringer imidlertid af pligter, der påhviler andre aktører, som f eks. bygherrer, og dette rådgivningsbehov bør også dækkes af rådgivningspåbud. Endvidere har der vist sig behov for, at virksomheder, der har mange materielle arbejdsmiljøproblemer, kan modtage rådgivningspåbud, selvom virksomheden opfylder de formelle krav til APV og sikkerhedsorganisation. Endelig er der behov for, at der kan afgives rådgivningspåbud til juridiske enheder med flere produktionsenheder, når den juridiske enhed ikke i tilstrækkeligt omfang kan løfte sit arbejdsmiljøarbejde på tværs af de forskellige arbejdssteder. Dette vil f.eks. være tilfældet, når der igen og igen må afgives påbud inden for samme emne, som f. eks. ergonomi, til en virksomheds forskellige arbejdssteder. Der er således behov for en justering, der giver'mulighed for, at der i videre omfang end efter de gældende regler kan afgives rådgivningspåbud. På baggrund heraf bør en række begrænsninger i de nuværende rammer for rådgivningspåbud justeres. Det er vigtigt, at virksomheden ved rådgiverens hjælp bliver i stand til at forebygge de konkrete arbejdsmiljøproblemer, så problemerne ikke gentager sig. Rådgivningen skal således ikke alene fokusere på at løse det konkrete problem nu og her. Den skal samtidig sikre, at et lignende problem ikke opstår på virksomheden på et senere tidspunkt. Efter de gældende regler er det primære fokus i rådgivningspligten at få løst de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Der er på den baggrund behov for at justere rådgivningspligten, så den i højere grad også forpligter virksomheden til at modtage rådgivning, der sigter på at forebygge, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår på et senere tidspunkt. Den ordning, som lovforslaget lægger op til

9 Forslaget om den justerede bemyndigelsesbestemmelse indebærer, at bestemmelsen om rådgivning gives rnere fleksible rammer. Bestemmelsen om rådgivning tænkes på nuværende tidspunkt udnyttet, således som det nærmere er beskrevet nedenfor. Det skal dog fremhæves, at der kan være behov for fremtidige justeringer i rådgivningspligten og fastsættelse af nye typer rådgivningspåbud, som følge af bl.a. ændrede erhvervsstrukturer og indhøstede erfaringer. Disse ændringer vil i givet fald kunne foretages inden for rammerne af den foreslåede bestemmelses anvendelsesområde, herunder i administrative forskrifter. Det er hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen for indeværende anvendes til, at de gældende problem- og periodepåbud erstattes af 3 typer af rådgivningspåbud: Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, rådgivningspåbud ved mange arbejdsmiljøproblemer og rådgivningspåbud ved gentagne arbejdsmiljøproblemer. Det er endvidere hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen i de administrative forskrifter vil blive anvendt således, at der indføres en mere målrettet rådgivningspligt for modtagerne af rådgivningspåbud, således at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes. Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer vil dække de samme områder, som de gældende problemområder. Det vil sige, at rådgivningspåbuddet vil blive afgivet til løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer, når Arbejdstilsynet konstaterer væsentlige, materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Det er endvidere hensigten, at der fremover også kan afgives rådgivningspåbud, når der konkret konstateres formelle mangler, der har stor arbejdsmiljømæssig betydning for forebyggelse af de materielle arbejdsmiljøproblemer. Formålet er bl.a. i højere grad at sikre, at flere arbejdsmiljøproblemer inden for bygge- og anlægsområdet og inden for de særligt prioriterede arbejdsmiljøproblemer omfattes af påbud om rådgivning. Der er således tale om en udvidelse i forhold til det nuværende område for problempåbud. Når Arbejdstilsynet afgiver mange påbud om arbejdsmiljøproblemer på en virksomhed, til trods for at virksomheden opfylder arbejdsmiljølovens krav vedrørende APV og sikkerhedsorganisation, kan dette være udtryk for, at der er generelle problemer med at løfte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Med bemyndigelsen åbnes der mulighed for, at det fastsættes i de administrative forskrifter, at der kan afgives rådgivningspåbud til virksomheder, der har modtaget et bestemt antal afgørelser fra Arbejdstilsynet, uanset om der er tale om formelle eller materielle overtrædelser. Det vil således ikke være en betingelse, at der samtidig er afgivet påbud om udvalgte formelle overtrædelser omkring APV eller sikkerhedsorganisation. Herved adskiller denne type rådgivningspåbud sig fra det nuværende periodepåbud. Periodepåbuddet bliver således erstattet af en ny type rådgivningspåbud ved mange arbejdsmiljøproblemer. Bemyndigelsen tænkes endvidere anvendt til i de administrative forskrifter at fastsætte regler om, at virksomheder (juridiske enheder), der ikke i tilstrækkelig grad har taget ansvar for at løse tilsvarende arbejdsmiljøproblemer på tværs af de enkelte afdelinger eller arbejdssteder (produktionsenhederne), påbydes at bruge en autoriseret rådgiver. Det vil f. eks. være tilfældet, når flere af de underliggende produktionsenheder under samme juridiske enhed over en nærmere fastsat periode gang på gang modtager afgørelser fra Arbejdstilsynet vedrørende væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Rådgivningspåbuddet tænkes udløst til juridiske enheder med flere

10 underliggende produktionsenheder, når der er afgivet et nærmere fastsat antal afgørelser over en vis periode. Denne type af rådgivningspåbud vil således primært være aktuel for store virksomheder. Efter de gældende regler er det kun arbejdsgiveren, der kan få rådgivningspåbud. Det foreslås, at bemyndigelsen fremover anvendes således, at der kan afgives rådgivningspåbud til andre, der har pligter efter loven. Rådgivningen skal fortsat målrettes løsningen af de konkrete arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for rådgivningspåbuddet. Dette skal dokumenteres ved, at rådgiveren påtegner, at påbuddet er efterkommet. Som det er fastsat i de gældende administrative forskrifter, er det fortsat en betingelse, for at rådgiveren kan påtegne, at rådgivningspåbuddet er efterkommet, at rådgiveren har udarbejdet en redegørelse over rådgivningsforløbet, og at sikkerhedsorganisationen har været inddraget. Pligten til at benytte en rådgiver skal desuden tilpasses de nye typer af rådgivningspåbud. Derfor tænkes bemyndigelsesbestemmelsen udmøntet således, at rådgivningen skal understøtte virksomhedens forebyggende egenindsats gennem rådgiverens bistand i forbindelse med APVprocessen og gennem rådgiverens støtte til sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Rådgivningspligten udvides dermed til ikke kun at sigte på at løse det konkrete arbejdsmiljøproblem. Det foreslås, at rådgivningspligten koncentreres om en revision af virksomhedens APV med henblik på at forebygge, at de samme problemer opstår igen. Det vil f. eks. ikke være tilstrækkeligt at løse problemer med ulykkesrisici her og nu uden samtidig at indarbejde i virksomhedens arbejdsgange, hvordan virksomheden undgår ulykkesrisici i fremtiden. Endvidere tænkes bemyndigelsen udmøntet således, at rådgivningspligten ved "gentagne påbud" skal fokusere på at fa opbygget arbejdsgange i sikkerhedsorganisationen, der gør, at virksomheden fremover bliver bedre til at løse de problemer, der har udløst rådgivningspåbuddet. Ved de øvrige rådgivningspåbud skal der også være fokus på sikkerhedsorganisationens arbejde, hvor det er relevant. Endvidere skal rådgivningspligten tilpasses, så andre end arbejdsgiveren, der har pligter efter loven, også kan få rådgivningspåbud. Udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelsen tænkes således at lægge vægt på, at den nye rådgivningspligt skal have et forebyggende og fremadrettet sigte. Med indførelsen af den nye rådgivningspligt afskaffes de faste rådgivningsperioder på l eller 2 år i tilknytning til periodepåbud. 3.3 Justering af smiley-ordningen Gældende ret Med gennemførelsen af arbejdsmiljøreforrnen blev der indført en bemyndigelsesbestemmelse i 78 a til at fastsætte regler om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø og derved synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø. De nærmere rammer for offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside via en smiley-ordning er udmøntet i bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. (Smiley-ordning) nr af 20. december

11 Der er således etableret 3 smiley'er samt et screeningssymbol, der oplyser, hvornår virksomheden sidst blev screenet. Smiley'erne offentliggøres på grundlag af afgørelser truffet ved Arbejdstilsynets besøg på virksomhederne. Smiley-ordningen har følgende symboler: Positiv, grøn smiley, der viser, at virksomheden har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Negativ, gul smiley, der viser, at Arbejdstilsynet har truffet afgørelse (påbud, herunder problempåbud, m.v.) om overtrædelse af arbejdsmiljøloven med en vis frist for efterkommelse. Mest negativ, rød smiley, der viser, at virksomheden har fået påbud om rådgivning for en periode (periodepåbud). Screeningssymbol, der oplyser om dato for, hvornår virksomheden er blevet screenet. Offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse via tildelte smiley'er og oplysning om tidspunktet for den seneste screening sker alene på Arbejdstilsynets hjemmeside. Overvejelser Der er fundet behov for at styrke smiley-ordningen. Ordningen skal fortsat motivere virksomhederne til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og fastholde et godt arbejdsmiljø. Derudover er det nødvendigt at tilpasse Smiley-ordningen til de foreslåede justeringer af rammerne for screening og rådgivning. Virksomheder, der har orden i arbejdsmiljøet, bør endvidere tilgodeses ved tildeling af en positiv smiley. De mest alvorlige og akutte overtrædelser af arbejdsmiljøloven er ikke omfattet af smileyordningen. Dette skyldes, at problemer, der medfører forbud og strakspåbud, skal løses med det samme. Disse overtrædelser af arbejdsmiljøloven bør også synliggøres via smiley-ordningen. Den røde og mest negative smiley bør endvidere i højere grad end i dag tilknyttes alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Endelig bør det tydeliggøres med et særligt symbol, der er adskilt fra de smiley'er, som Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser medfører, hvilke virksomheder der har dokumenteret en særlig høj indsats på arbejdsmiljøområdet. Der bør endvidere gives mulighed tor, at smiley-ordningen kan offentliggøres andre steder end på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor det findes relevant. Herudover bør emnerne for de enkelte påbud offentliggøres i tilknytning til smiley'en, således at offentligheden far indblik i karakteren af de problemer, der har udløst smiley'en. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Forslaget indebærer, at bemyndigelsesbestemmelsen om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø gøres mere fleksibel. 11

12 Det skal dog fremhæves, at der i forhold til, hvordan ordningen tænkes udmøntet på nuværende tidspunkt, kan være behov for fremtidige justeringer i den foreslåede smiley-ordning bl.a. for at tage højde for ændrede erhvervsstrukturer og indhøstede erfaringer m.v. med ordningen. Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø på andre måder og i andre former end den foreslåede smiley-ordning vil således kunne gennemføres i administrative forskrifter inden for rammerne af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse. Det er hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen udmøntes ved, at der for indeværende indføres en positiv grøn smiley. Den positive smiley tildeles screenede virksomheder, som ikke har, eller ikke længere har, et udestående med Arbejdstilsynet. Tildelingen af en positiv smiley skal således signalere, at der er tale om en virksomhed, der ikke har modtaget påbud elier andre afgørelser fra Arbejdstilsynet. Den positive smiley vil som udgangspunkt indeholde en dato. Det er dermed tydeligt, på hvilket tidspunkt virksomheden er blevet screenet uden at modtage afgørelser fra Arbejdstilsynet. Tilsvarende vil gælde for en screenet virksomhed, der har efterkommet påbud og derfor er ophørt med at have en negativ smiley. Hensigten med den positive smiley er løbende at motivere virksomhederne til at fastholde det gode arbejdsmiljø. For at styrke denne motivation er det tiltænkt, at alle afgørelser med frist, herunder rapport om psykisk arbejdsmiljø og strakspåbud, skal udløse en negativ gul smiley, og at offentliggørelsen af denne smiley vil blive fastholdt i en minimumsperiode. Såfremt virksomheden ikke har løst arbejdsmiljøproblemet inden for minimumsperioden, vil den negative smiley blive fastholdt på samme måde som i dag, indtil arbejdsmiljøproblemet er blevet løst. Alle virksomheder, der far rådgivningspåbud og afgørelser, der medfører forbud, vil blive offentliggjort med den mest negative røde smiley. Den mest negative smiley vil, ligesom den negative smiley, blive vist i en minimumsperiode. Hvis arbejdsmiljøproblemet ikke er løst inden for minimumsperioden, vil dette medføre, at den mest negative smiley fastholdes, indtil problemet er løst. Virksomheder, der af egen drift har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre et højt arbejdsmiljøniveau, f.eks. certificerede virksomheder, skal tilgodeses med et nyt særligt anerkendende symbol. Det særligt anerkendende symbol er ikke nødvendigvis en smiley, men kan være et symbol, der adskiller sig fra de smiley'er, som udløses på baggrund af Arbejdstilsynets tilsyn eller afgørelser. Bemyndigelsen tænkes endvidere anvendt til offentliggørelse af emnet for arbejdsmiljøproblemet, der danner grundlag for de gule og røde smiley'er. Det er tiltænkt, at alle virksomheder, der i dag har en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside og fortsat opfylder betingelserne herfor, automatisk vil fa tildelt det nye særligt anerkendende symbol. Med den forslåede udmøntning af bestemmelsen mister screeningssymbolet gradvist sin betydning, fordi den positive smiley både synliggør, at virksomheden er blevet screenet, og at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Som følge heraf vil screeningssymbolet blive udfaset i takt med, at virksomheder, der allerede er screenet, screenes på ny. 12

13 Det er for nærværende hensigten, at offentliggørelse af tildelte smiley'er som hidtil først og fremmest vil ske på Arbejdstilsynets hjemmeside. Med henblik på at give smiley-ordningen en så bred tilgangsflade som muligt, er det hensigten, at bemyndigelsen også giver hjemmel til, at offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø vil kunne ske i andre fora, f. eks. på andre hjemmesider, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes anvendt til at fastsætte nærmere regler om, at anden dokumentation kan give virksomheder ret til at få deres arbejdsmiljøniveau offentliggjort med det særligt anerkendende symbol, hvis der i fremtiden etableres nye former for dokumentation for et godt arbejdsmiljø. 3.4 Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af arbejdsmiljøforhold Gældende ret Arbejdsmiljøloven fastsætter i 21, at når Arbejdstilsynet forlanger det, eller forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Bestemmelsen giver hjemmel til at kræve undersøgelser foretaget, både i tilfælde af konkret mistanke vedrørende forholdene i en virksomhed og som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i en branche eller lignende. Bestemmelsen giver endvidere hjemmel til at kræve, at undersøgelser skal ske ved særligt sagkyndige. Arbejdstilsynet kan ikke i dag stille krav om, at undersøgelser skål foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Udgifterne til undersøgelser m.v. skal afholdes af arbejdsgiveren. Undersøgelser i tilfælde af konkret mistanke har særligt været benyttet inden for områderne indeklima og støj, hvor Arbejdstilsynet har henvist virksomhederne til at rette henvendelse til bedriftssundhedstjenesterne for at få bistand til undersøgelserne. Arbejdsgiveren har endvidere, selvom der ikke foreligger noget krav herom fra Arbejdstilsynet, pligt til, eventuelt efter samråd med sikkerhedsorganisationen, at lade undersøgelser foretage på eget initiativ på områder, hvor de sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold gør det påkrævet. Undersøgelsespligten gælder planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet. Overvejelser Nogle arbejdsmiljøproblemer kan være vanskelige at dokumentere, eksempelvis psykiske arbejdsmiljøproblemer som komplicerede mobningssager eller komplekse psykiske arbejdsmiljøforhold, hvor der er uenighed om problemerne på virksomheden, samt i sager hvor der er kendskab til gener hos medarbejdere, men hvor arbejdsgiver afviser, at generne kan skyldes arbejdet. Med arbejdsmiljøreformen er der etableret en ordning, hvor Arbejdstilsynet autoriserer arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder, som modtager et rådgivnings påbud fra Arbejdstilsynet. 13

14 Disse rådgivere er autoriserede, fordi de besidder en særlig arbejdsmiljømæssig kompetence, både vedrørende forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og vedrørende processen frem til løsningen heraf. Der er behov for, at også undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, når Arbejdstilsynet har en konkret mistanke f. eks. vedrørende psykiske arbejdsmiljøproblemer i en virksomhed, kan ske ved at anvende autoriserede rådgivere. Dermed opnås, at virksomheden far den bedst mulige kvalificerede tilgang ved undersøgelsen af, hvorvidt arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Formålet med forslaget om at indføre en bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere regler om, at undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene skal ske ved hjælp af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, er at sikre, at alle relevante faktorer ud fra en arbejdsmiljømæssig vinkel inddrages i undersøgelser af den karakter, som bestemmelsen i øvrigt lægger op til, nemlig om arbejdsmiljøforholdene i en virksomhed er forsvarlige. Det foreslås i den forbindelse, at de almindelige regler om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere finder anvendelse, jf. den foreslåede bestemmelse herom i lovforslagets 77 a. Herudover vil forslaget betyde, at der sker en kvalificering af kravene til arbejdsgiveren om den undersøgelse, der skal foretages af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver vedrørende arbejdsmiljøproblemet, til brug for Arbejdstilsynets vurdering af dette. Bemyndigelsen til at stille krav om anvendelse af en autoriseret rådgiver i denne forbindelse, tænkes alene på nuværende tidspunkt udmøntet i administrative forskrifter for undersøgelser, som Arbejdstilsynet kræver udført vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Hvis undersøgelsen af de psykiske arbejdsmiljøforhold medfører, at Arbejdstilsynet efterfølgende afgiver rapport om, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, vil virksomheden modtage en vilje-evne-høring i overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt af Metodeudvalget. I Metodeudvalget er det præciseret, hvornår Arbejdstilsynet går ind i konkrete sager om psykisk arbejdsmiljø. 3.5 Præcisering af regler om arbejdspladsvurdering (APV) Gældende ret Kravet om, at virksomhederne skal udarbejde en arbejd s plads vurdering (APV), stammer fra Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 (det såkaldte rammedirektiv) om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. APV-kravet blev via de dagældende regler om arbejdets udførelse gennemført i den danske arbejdsmiljølovgivning med virkning fra den l. januar 1993 for visse brancher. Med gennemførelsen af handlingsprogrammet "Rent arbejdsmiljø år 2005" og vedtagelsen af 15 a i lov nr. 379 af 10. juni 1997 blev det fastsat, at alle virksomheder med ansatte fremover skal 14

15 udarbejde en skriftlig APV. Kravet om udarbejdelse af en skriftlig APV blev dermed omfattet af de almindelige pligter, som arbejdsgiveren har efter loven. Det fremgår af bemærkningerne til 15 a, at det vil være naturligt, at Arbejdstilsynet i sin tilsynsvirksomhed tager udgangspunkt i virksomhedernes APV'er. Arbejdstilsynet vil påse, om der er udarbejdet en skriftlig APV, jf. lovens krav, og påtale, hvis det ikke er tilfældet. APV'en er imidlertid ikke et selvstændigt tilsynsobjekt, men må ses i sammenhæng med de faktiske arbejdsmiljøforhold på virksomheden. De indholdsmæssige elementer af APV'en følger af 15 a, stk. 2, samt de udstedte administrative forskrifter og udgør identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af virksomhedens arbejdsrelaterede sygefravær, prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, samt retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen. De nærmere regler om APV, der udmønter lovens 15 a, er fastsat i bestemmelserne om APV i 6 a-c i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Arbejdsmiljøklagenævnet har imidlertid ophævet et påbud om APV fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet havde givet påbud om udarbejdelse af APV med henvisning til, at virksomhedens APV var indholdsmæssigt mangelfuld, fordi den ikke indeholdt en handlingsplan med tidsangivelse for løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbuddet med den begrundelse, at når virksomhedens APV opfyldte de såkaldte formelle krav, hvilket vil sige, at virksomheden havde en APV, som var skriftlig og tilgængelig, og sikkerhedsorganisationen herudover havde været inddraget ved udarbejdelsen af APV'en, kunne Arbejdstilsynet ikke afgive påbud om indholdsmæssigt mangelfuld APV. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at en APV ikke er et selvstændigt tilsynsobjekt, og at de indholdsmæssige mangler ikke var så væsentlige, at der i realiteten ikke forelå en APV. Afgørelsen fra Arbejdsmiljøklagenævnet har givet anledning til tvivl om rækkevidden af Arbejdstilsynets mulighed for håndhævelse af de indholdsmæssige krav til udarbejdelse af APV. Overvejelser Den administrative håndhævelse af kravet om en skriftlig APV har ændret sig gennem de senere år. Tilsynet hermed omfatter i dag ikke blot tilsyn med, om de såkaldte formelle krav om skriftlighed m.v. er opfyldt, men også om de indholdsmæssige elementer er opfyldt. Arbejdstilsynet kan dog ikke afgive påbud herom efter den gældende praksis. For at sikre at virksomhederne ikke blot formelt set udarbejder en skriftlig APV, men også aktivt inddrager og løser deres arbejdsmiljøproblemer gennem APV'en og sammen med sikkerhedsorganisationen, er der behov for, at de enkelte indholdsmæssige elementer hver for sig kan håndhæves. Med Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er der opstået usikkerhed om, hvorvidt rammerne for de gældende regler i tilstrækkelig grad sikrer, at der kan føres tilsyn med, at virksomhedernes APV 15

16 opfylder de enkelte krav i arbejdsmiljøloven, således at intentionerne bag arbejdsmiljøreformen kan opfyldes. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Formålet med forslaget er at tydeliggøre og præcisere, at APV i sin helhed, jf. lovens krav i 15 a, stk. 1-3, er et selvstændigt tilsynsobjekt, der er omfattet af Arbejdstilsynets sædvanlige tilsynsbeføjelser, jf. lovens 72 og 77. Forslaget har til formål at fjerne den fortolkningstvivl, der er opstået omkring rækkevidden af Arbejdstilsynets håndhævelse i forhold til virksomhedernes APV-arbejde. 3.6 Underretningspligt for akkrediterede inspektionsorganer Gældende ret Det er i dag Arbejdstilsynet, der varetager opgaverne med opstillingskontrol og med periodiske undersøgelser aftrykbærende udstyr og elevatorområdet. Ved udførelse af disse arbejdsopgaver har Arbejdstilsynet hidtil herved faet kendskab til udstyret og har kunnet gribe ind med påbud, hvis der er fare. Overvejelser Regeringen har besluttet, at opgaverne med opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr og elevatorer skal privatiseres. Fra begyndelsen af 2007 vil opgaven derfor blive varetaget af akkrediterede inspektionsorganer. Et akkreditere! inspektionsorgan er en privat virksomhed uden myndighedskompetence. Det kan f. eks. ikke påbyde ejeren af et teknisk hjælpemiddel at tage udstyret ud af brug, hvis det udgør en fare. Dette kan alene Arbejdstilsynet. Når Arbejdstilsynet ikke varetager disse opgaverne mere, er der behov for at fastsætte, at Arbejdstilsynet skal have kendskab til det udstyr, der udgør en fare, således at Arbejdstilsynet kan afgives påbud om at tage udstyret ud af brug, indtil fejlen er afhjulpet. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Det foreslås, at bemyndigelsen tænkes udmøntet således, at det i de administrative forskrifter fastsættes, at de akkrediterede inspektionsorganer, der fremover jævnligt skal undersøge tekniske hjælpemidler, pålægges at indberette det tekniske hjælpemiddel til Arbejdstilsynet, når organet vurderer, at udstyret er til fare for omgivelser eller personer. Det foreslås, at de akkrediterede inspektionsorganer vil skulle indberette de tekniske hjælpemidler, hvor organets kontrol eller undersøgelse ikke kan afsluttes med en påtegning eller lignende, hvoraf det fremgår, at det tekniske hjælpemiddel opfylder arbejdsmiljølovgivningens regler. Aktuelt vil bestemmelsen finde anvendelse på de tekniske hjælpemidler, som udgør en fare, der vil kunne medføre akut personskade, hvis der ikke gribes ind. Der kan fremover vise sig behov for, at inspektionsorganerne underretter i andre faresituationer end den nævnte, således at Arbejdstilsynet kan gribe ind. Dette vil også være omfattet af bemyndigelsesbestemmelsen. 16

17 Bestemmelsen foreslås strafsanktioneret. 3.7 Arbejdstilsynets benævnelse m.v. Gældende ret I 70 i lov nr. 379 af 10. juni 1997 om ændring af arbejdsmiljøloven (gennemførelse af handlingsprogrammet "Rent arbejdsmiljø år 2005" m.v.) fremgår, at Arbejdstilsynet er et direktorat under Arbejdsministeriet, der består af en central afdeling og en række lokale afdelinger. Direktøren for Arbejdstilsynet fastlægger opgavernes fordeling mellem afdelingerne, og den nærmere fastlæggelse af Arbejdstilsynets organisatoriske struktur forudsættes fastlagt i en bekendtgørelse fra direktøren for Arbejdstilsynet. Overvejelser Det er fundet hensigtsmæssigt at ændre formulering af 70 om Arbejdstilsynets organisationsform, idet Arbejdstilsynet bør benævnes en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Der er endvidere behov for, at offentliggørelse af Arbejdstilsynets organisationsform kan ske på flere måder end blot i bekendtgørelsesform. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Ændringsforslaget indebærer, at Arbejdstilsynets benævnelse ændres fra direktorat til styrelse. Endvidere foreslås det, at Arbejdstilsynets organisatoriske struktur kan offentliggøres i bekendtgørelsesform, på Arbejdstilsynets hjemmeside eller på andre måder, der er let tilgængelige for offentligheden. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De økonomiske konsekvenser af lovændringen er knyttet til 21, stk. 2, om, at undersøgelser efter krav fra Arbejdstilsynet skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, samt til 77 a om ændringer i kriterierne for at give rådgivningspåbud og indholdet af rådgivningen. De nye kriterier vil medføre et større antal rådgivningspåbud end hidtil. Eventuelle merudgifter påhviler det offentlige som arbejdsgiver, men kun i det omfang offentlige arbejdsgivere modtager 21-påbud om undersøgelser eller rådgivningspåbud som følge af overtrædelser af gældende lovgivning. Krav om 21-undersøgelser ved særligt sagkyndige stilles i dag hovedsageligt ved konkret mistanke om problemer med hensyn til støjniveauet og indeklimaet samt i stigende omfang inden for det psykiske arbejdsmiljø. Den økonomiske konsekvens af, at der kan stilles krav om, at arbejdsgiveren skal vælge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelsen, er eventuelt, at undersøgelsen bliver dyrere. Det vurderes, at ændringen i 21 kan sikre en kvalificering af undersøgelser med klarere resultater på det psykiske område, og at Arbejdstilsynet derfor vil benytte muligheden i større omfang. Omfanget er dog formentlig langt under 100 påbud årligt til det offentlige på det psykiske område. 17

18 Da de indholdsmæssige kriterier for 21-undersøgelserne på det psykiske område først vil blive fastlagt ved administrativ forskrift, er det ikke muligt at skønne over omfanget af merudgifter for det offentlige. Merudgiften pr. rådgivningspåbud afhænger dels af de minimumskrav for indholdet, der vil blive fastlagt ved administrativ forskrift, dels af de konkrete rådgivningsbehov for de virksomheder, der modtager rådgivningspåbud. Det er i sagens natur yderst vanskeligt at forudsige det faktiske rådgivningsbehov for de enkelte virksomheder. Derfor er det ikke muligt at give et bud på det samlede omfang af den rådgivning, som er nødvendig for virksomhederne. I stedet bliver der taget udgangspunkt i minimumskrav til indholdet af rådgivningen. Disse vurderes foreløbigt til et omfang af: minimum 15 timer for rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer og rådgivningspåbud på grund af mange arbejdsmiljøproblemer. - minimum 25 timer for rådgivning til juridiske enheder med rådgivningspåbud ved gentagne arbejdsmiljøproblemer. Antallet af rådgivningspåbud til det offentlige som arbejdsgiver forventes at stige med 25 % til 100 % i forhold til det niveau, man ville få uden lovændringen. Der må forventes ret store variationer fra år til år, bl.a. afhængigt af hvilke offentlige brancher med mange produktionsenheder, der bliver screenet. Ud fra en stigning på 25 % til 100 % i antallet af rådgivningspåbud med en skønnet pris pr. rådgivningstime på 900 kr. kan meromkostningerne knyttet til de nye kriterier for rådgivningspåbud for den offentlige sektor derfor beregnes til mellem 0,8 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Meromkostninger i forbindelse med rådgivningspåbud i det offentlige. Mio. kr. årligt Kommuner Staten Regioner ,5 mio. til 1,7 mio. kr. 0,3 mio. til 0,8 mio. kr. 0,0 mio. kr ,5 mio. til 1,7 mio. kr. 0,3 mio. til 0,8 mio. kr. 0,0 mio. kr. Sektorfordelingen af rådgivningspåbud påvirkes af fordelingen af alle de typer af tilsynsbesøg, som påbuddene gives på, screening med efterfølgende tilsynsbesøg, plus detailtilsyn og eventuelt særlige aktioner. Ovenstående er baseret på beregningerne til arbejdsmiljøreformen i De offentlige arbejdspladser, der er med i screeningsplanen for , blev hovedsageligt besøgt i 2005, hvorfor det offentlige har en relativt lille vægt i screeningsplanen og i det samlede billede i Der skal i screenes et betydeligt antal virksomheder i brancher, der mangler screening, herunder en række offentlige brancher, men fordelingen af tilsyn justeres løbende, for at Arbejdstilsynets ressourcer prioriteres der, hvor der er behov. Der må forventes et lidt højere niveau for det offentlige efter 2008, men det er umuligt at skønne mere præcist over omfanget. Der må i alle tilfælde forventes betydelige udsving i antallet af rådgivningspåbud i det offentlige fra år til år. Merudgifterne ved rådgivningspåbud påhviler kun virksomheder, der overtræder gældende arbejdsmiljøregler. Merudgifterne er derfor ikke omfattet af DUT-reguleringen. Da princippet om rådgivningspåbud blev indført fra 2005, var ændringen heller ikke omfattet af DUT-reguleringen. 18

19 Eventuelle merudgifter knyttet til 21-påbud er knyttet til konkret mistanke om overtrædelse af gældende arbejdsmiljøregler, men en eventuel overtrædelse kan først vurderes, når resultatet af undersøgelsen foreligger. Det vil være op til en konkret forhandling, i hvilket omfang der skal DUT-kompenseres. Flere rådgivningspåbud og 21-påbud vil betyde en lille administrativ belastning i form af indgåelse af kontrakter med autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvis offentlige virksomheder modtager påbud som konsekvens af overtrædelse af gældende arbejdsmiljøbestemmelser. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. De økonomiske konsekvenser af lovændringen er knyttet til 21, stk. 2, om, at undersøgelser efter krav fra Arbejdstilsynet skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, samt til 77 a om ændringerne i kriterierne for at give rådgivningspåbud og indholdet af rådgivningen. De nye kriterier vil medføre et større antal rådgivningspåbud end hidtil. Kxav om 21 -undersøgelser stilles i dag hovedsageligt ved konkret mistanke om problemer med hensyn til støjniveauet, indeklimaet og det psykiske arbejdsmiljø. Den økonomiske konsekvens af, at der kan stilles krav om, at undersøgelsen gennemføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, er eventuelt, at undersøgelsen bliver dyrere. Det vurderes, at ændringen i 21 kan sikre en kvalificering af undersøgelser med klarere resultater på det psykiske område, og at Arbejdstilsynet derfor vil benytte muligheden i større omfang. Dette vil medføre visse merudgifter. Da kriterierne for, hvad undersøgelserne på det psykiske område skal indeholde, ikke er fastlagt, er det imidlertid ikke muligt at skønne over omfanget af merudgifter for erhvervslivet. I forhold til det hidtidige niveau for rådgivningspåbud forventes justeringerne at medføre en stigning på 25 % til 100 %. Der må forventes ret store variationer fra år til år, bl.a. afhængigt af, hvilke brancher med mange produktionsenheder der bliver screenet. Ud fra stigningen i antallet af rådgivningspåbud samt prisforudsætninger m.v. (se afsnittet om det offentlige) beregnes meromkostningerne for den private sektor til mellem 9 og 31 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel. Meromkostninger i forbindelse med rådgivningspåbud til erhvervslivet Mio. kr. årligt Privat sektor mio. kr mio. kr. Sektorfordelingen afhænger af fordelingen af antallet af tilsynsbesøg, i første omgang screening med efterfølgende tilsynsbesøg, men også detailtilsyn samt eventuelt særlige aktioner. Ovenstående er baseret på beregningerne til arbejdsmiljøreformen i Det private erhvervsliv forventes at fa en relativt stor del af de rådgivningspåbud, der vil blive givet , fordi screen i ngsp l anen i denne periode omfatter ret fa offentlige virksomheder. Der skal i screenes et betydeligt antal virksomheder i brancher, der mangler screening, og hertil kommer genbesøg på en del virksomheder, der har haft problemer. Som det er nævnt i beregningen for det offentlige, er det ikke fastlagt, i hvilke brancher og hvornår tilsynsbesøgene vil blive udført, da udfasningen af BST-pligten på det tidspunkt er afsluttet. Det samlede billede af 19

20 tilsynsbesøgenes fordeling er derfor ukendt, og derfor kan der ikke skønnes over omfanget af rådgivningspåbud efter Merudgifterne til nye typer af rådgivningspåbud påhviler kun virksomheder, der overtræder gældende arbejdsmiljøregler. Eventuelle merudgifter til 21 -undersøgelser er knyttet til konkret mistanke om arbejdsmiljøproblemer, men ikke altid til overtrædelse af gældende regler. Reglerne skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser på over timer i den private sektor, og, som nævnt ovenfor, vil de alene påhvile virksomheder, der overtræder gældende regler, og som derfor skal indgå kontrakter med autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanel et. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 6. De administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder enkelte bestemmelser, der via lovgivning berører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (rammedirektivet) som offentliggjort i EF-tidende den 29. juni 1989, som blev implementeret i den danske arbejdsmiljølovgivning den 1. januar Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser /mindreudgifter Ingen Ingen Negative konsekvenser /merudgifter 21 -påbud: Visse merudgifter Rådgivningspåbud: 0,8-2,5 mio. kr. årligt Merudgifter ikke omfattet af DUT, da det kun vedrører arbejdsgivere, der overtræder gældende regler Kun virksomheder, der får 21 -påbud og 20

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven Arbejdsmarkedsudvalget L 90 - Bilag 1 Offentligt Notat Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynet har modtaget en række høringssvar vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 8.6.2007 Notat 15146 JAKA Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 Notat gennemgår de ændringer af Arbejdsmiljøloven, der er gennemført med det såkaldte "Serviceeftersyn".

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. lov om ændring af lov om arbejdsmiljø UDKAST 14. juni 2017 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat

Læs mere

Evaluering af arbejdsmiljøreformen

Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdstilsynet Evaluering af arbejdsmiljøreformen Slutrapport September 2010 i samarbejde med COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Arbejdstilsynet

Læs mere

Hvilket udsagn er du mest enig i?

Hvilket udsagn er du mest enig i? Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 1 Hvilket udsagn er du mest enig i? Arbejdsmiljøreformens virkemidler løfter primært de virksomheder med det dårligste arbejdsmiljø op i

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Den 15. marts 2004 6WDWXVSnDUEHMGVPLOM UHIRUPHQ Regeringens arbejdsmiljøreform har afledt i alt 9 regeludvalg. Arbejdet i de sidste 6 regeludvalg er nu afsluttet som led i implementeringen af reformen.

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Tilsynscenter Nord Postboks 1228 900 København C Tlf 70121288 Fax 70121289 at@atdk wwwatdk CVR-nr 21481815 Rådgivningspåbud Arbejdstilsynet har truffet 19 afgørelser

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget.

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 112 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven og ophævelse af certifikatloven (Præcisering af anvendelsesområdet

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder 15. oktober 2012 Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførelse af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer

Når Arbejdstilsynet kommer Når Arbejdstilsynet kommer Det er i Aalborg Universitets interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. Gennem denne dialog får AAU s institutter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 Udkast til Forslag (15.09.08 - ekstern høring) til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter, supplerende bestemmelser til reglerne om undersøgelsespåbud

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009 Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni 2009 26. august 2009 Nye screeningsbesøg og tilsyn Arbejdstilsynet har i perioden 2. juni 2009 26. august 2009

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven... Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 51 O 1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v....2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...4

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere