Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol -

2 Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på genbrugsstationer. Jammerbugt Kommune har politisk besluttet, at genbrugspladserne skal»løftes«. Der er således bygget en ny genbrugsplads i Fjerritslev, som skal bestykkes med containere samt komprimatoranlæg. Ligeledes gennemføres en generel opdatering af Jammerbugt Genbrugs containerpark med udskiftning af containere. Der er således indbygget mulighed for yderligere udskiftninger. Udbuddet omfatter følgende 2 delaftaler: Delaftale : Containere Delaftale 2: Komprimatorenheder og beholdere Der kan afgives tilbud på en eller begge delaftaler. Jammerbugt Kommune anvender i dag lejet materiel, der skal opsiges i overensstemmelse med leverancerne i denne kontrakt. Levering skal ske til nærmere angivne adresser i Jammerbugt Kommune. Leverandøren kan efter eget valg foretage leveringen af hovedleverancen i form af en eller flere leverancer. Tilkøb skal leveres inden for en fastsat leveringsfrist på maksimalt 4 måneder. Leverancerne skal være fuldendte senest ultimo oktober 204. CPV: , Geostad ApS Porsborgvej Støvring Telefon: Internetadresse: Geostad ApS Porsborgvej Støvring Telefon: Internetadresse:

3 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. skopisøjle med lyskilde, videoprocessor og printer. 5 stk. videokoloskoper. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFORENING Himmerland Boligferening ombygning af afdeling 6, Magisterparken, Aalborg. Elevatorentreprise vedr. renovering af Himmerland Boligforening, afd. 6, Magisterparken CPV: PD Elevator A/S Ole Rømersvej 600 Haderslev Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFORENING, KILDEPARKEN 2020 Kildeparken 2020: Gennemgående teknisk rådgivning. Himmerland Boligforenings afdelinger på Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd.52) er en del af en større byplan fra 960'erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig tale»kildeparken«, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken og består af både etageboligbebyggelse og gårdhavehuse. Helhedsplanen»Kildeparken 2020«indeholder som navnet indikerer tiltag og initiativer, der strækker sig over en årrække. Derfor har man også fra Boligorganisationens og fra Landsbyggefondens side valgt at helhedsplanens udmøntning skal ske i etaper. Første etape af helhedsplanen var gennemførelsen af Sundheds og Kvartershuset, som netop er taget i brug, og som allerede har tilført det østlige Aalborg et markant løft og en åbning til boligområdet i forhold til sin omverden. Anden etape af helhedsplanen, er den fysiske renovering og forandring af de eksisterende boligblokke og gårdhavehusene og den fysiske struktur i friarealerne og adgangsforhold. Anden etape skal af hensyn til den fastlagte skematik gennemføres afdelingsvis for de 3 afdelinger Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52). Herudover skal der varetages en række tværgående og koordinerende opgaver, hvorfor Himmerland Boligforening til varetagelse af planlægning og styringsopgaver samt teknisk rådgivning for de enkelte etaper, har besluttet, at der skal tilknyttes: En tværgående teknisk rådgiver (nærværende udbud) med overordnet og koordinerende ansvar for trafikplanlægning, vejanlæg, ledningsanlæg i terræn, regnvandsopsamling samt landskab. En totalrådgiver der varetager alle projekteringsydelser herunder landskabsydelser, i relation til realisering af byudviklingsopgaven vedrørende Blåkildevej, afdeling 5. Udbudsopgaven med at udpege den ovenfor beskrevne totalrådgiver afd. 5 pågår og afsluttes i sept For at skabe liv i området skal infrastrukturen forbedres således, at der opnås et sammenhængende vejsystem for området, der kan give adgang til gennemkørende sivetrafik for både biler og busser, ligesom kobling til det overordnede vejnet og en sammenbinding af området med byområdet skal belyses, for at synliggøre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Udviklingen af infrastrukturen skal gennemføres inden for rammerne af»city in between«konkurrencen om udvikling af det østlige Aalborg, der bl.a. forudsætter ændring af bydelens trafikstruktur. Med en særlig bevilling har Landsbyggefonden støttet en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et system for lokal håndtering af regnvand. Undersøgelsen har vist, at de lokale forhold giver mulighed for at hele området i princippet kan frakobles det offentlige system ved etablering af kanaler, søer og nedsivningsområder, som tillige kan styrke områdets herlighedsværdier. Den gennemgående tekniske bygherrerådgiver skal forestå udarbejdelsen af den trafikale helhedsplan samt forestå den overordnede rådgivningsopgave vedrørende håndtering af regnvand og spildevand, dog i et tæt samarbejde med totalrådgiveren. Den tekniske rådgivning skal danne basis for de væsentligste tekniske beslutninger videre frem i projektet. Den tekniske rådgiver forventes at fortsætte videre ind i detailfasen med udarbejdelse af grundlæggende

6 rammer for trafik- og ledningsomlægninger samt udarbejdelse af projektgrundlag for udbud af anlægsarbejderne. Den gennemgående tekniske rådgiver skal som udgangspunkt forestå den gennemgående disponering af alle funktioner, samt forestå byggeledelse og fagtilsyn som totalrådgivning, herunder gennemfører de tekniske ydelser der er nødvendige for at sikre projektets kvalitet, tidsplan, anlægsbudget, omdømme og identificere risici og sikre, at de fundne risici håndteres og implementeres hensigtsmæssigt, samt bistå Himmerland Boligforening over for myndighederne. Projektets kompleksitet medfører imidlertid, at det på udbudstidspunktet og kontraheringstidspunktet er vanskeligt at fastlægge det endelige indhold i rådgivningsopgaven. Den gennemgående tekniske rådgivning kan indeholde i overskrifter følgende væsentlige tekniske ydelser: Miljøvurdering og arealforhold Befolkningens sundhed og sikkerhed Koordinering af projektafsnit vedr. renovering afdeling 50, 5 og 52 Generel teknisk bygherrerådgivning Omfang af trafik og transport Plangrundlag Infrastruktur Før trafikken igennem området Kollektiv trafik Etabler gader, fortove m.m. Infrastrukturel rygrad Astrupstien Kollektiv trafik Tekniske anlæg i terræn Kloak Vand Fjernvarme Vand og landskab Ny struktur til håndtering af regnvand Landskab og friluftsliv Jord, vand, luft og klimaforhold Forhold for dyr og planter Forsyninger Energimæssige tiltag. Den tekniske rådgiver skal tillige successivt sikre den nødvendige koordinerende indsats af de enkelte projekter under helhedsplanen. Der forventes følgende overordnede faser, hvor ydelserne skal gennemføres: Projekteringsfasen Udbuds- og kontraktfasen Opfølgnings-, koordinerings-, tilsyns-, afleverings- og testfasen Fagtilsyn og byggeledelse ift. De enkelte byggeafsnit. I forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen fastlægges den tekniske rådgivers ydelser i et ydelseskatalog og en ydelsesbeskrivelse med tilhørende arbejds- og beslutningsplan. Ydelseskataloget forudsættes i den forbindelse, udarbejdet af parterne i fællesskab i forbindelse med eller umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Ydelseskataloget skal afspejle rådgivningsopgavens fleksible og dynamiske karakter. Parterne skal således i fællesskab i takt med det samlede projekts udvikling og forløb løbende opdatere og revurdere ydelseskataloget. På baggrund af ydelseskataloget udarbejdes der desuden en ydelsesbeskrivelse med tilhørende arbejds- og beslutningsplan mv., som angiver de ydelser, der nærmere er aftalt, at den tekniske rådgiver skal bistå Himmerland Boligforening med. Den tekniske rådgiver skal som led i den tekniske rådgivning til enhver tid forestå fyldestgørende projekteringsledelse af opgaven og i den forbindelse implementere de nødvendige ledelses- og styringsmæssige værktøjer og dermed sikre, at opgaven gennemføres med en høj faglighed og i overensstemmelse med de økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige rammer samt i øvrigt i henhold til den tekniske rådgivers metodebeskrivelse. En vigtig opgave er løbende at vurdere og optimere projektets totaløkonomi. Den tekniske rådgiver skal endvidere sikre, at de gennemførte ydelser koordineres i forhold til opgavens øvrige aktører herunder Himmerland Boligforenings projektorganisation, de kommende projektorganisationer 2

7 omkring renovering af afd. 50, 5 og 52, kommunens myndighedsafdeling, eksterne myndigheder samt øvrige interessenter. Den gennemgående tekniske rådgivers ydelser forventes i øvrigt at relatere sig til FRI, PLR og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse for anlæg og planlægning, april 2004 samt ovennævnte hovedydelser. Listen er ikke udtømmende. CPV: 73000, COWI A/S Visionsvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG Levering af annoncetegning, trykning, adressering og distribution af magasinet Vital. Kontrakten omfatter levering af ydelserne: annoncetegning, trykning, adressering og distribution af magasinet Vital. Magasinet udarbejdes af HR-Kommunikations afdelingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune. CPV: , F.E. Bording A/S Turbinevej Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

9 Danmark-Aarhus: Byggearbejde MUSHOLMFONDEN Musholm Bugt Feriecenter eape 2b. Udbygning af eksisterende feriecenter med i alt ca m2. Udbygning omfatter multihal med særlig vægt på handicapidræt og konferencer med særlig høj tilgængelighed, ny restaurant med køkkenfaciliteter, udvidelse af konference faciliteter, 24 nye ferieboliger samt udvidelse og omdisponering af udearealer og parkeringsanlæg. Byggearbejder påbegyndes marts 204 og afsluttes maj 205. CPV: Anker Hansen & CO A/S Kalvøvej Frederikssund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

10 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Flowcytometre til celleanalyse ifm. klinisk diagnostik og sygdoms monitorering. Flowcytometre til celleanalyse ifm. klinisk diagnostik og sygdoms monitorering. CPV: Ramcon A/S Birkerød 3460 Birkerød

11 Danmark-Aarhus: Pacemaker REGION MIDTJYLLAND Udbud af pacemakere, ICD'er, loop recorder samt elektroder. Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Pacemakere, ICD'er og højvoltselektroder, Loop Recorder samt LV-elektroder (elektroder til biventrikulære pacemakere). Udbuddet er delt på 5 delaftaler. Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed. En høj hygiejnestandard skal herunder opretholdes til gavn for patienter og personale, ligesom der skal opretholdes en konstruktiv prioritering af respekt for de økonomiske midler. CPV: , , BIOTRONIK ApS Lyngsø Alle Hørsholm Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsebs Alle København S St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Vicare Medical A/S Birkerød Kongevej 50B 3460 Birkerød

12 Danmark-Ballerup: Krigsskibe DANISH ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) Et tredje skib i Knud Rasmussen-klassen. Forsvaret ønsker Karstensens Skibsværft på et tredje skib af Knud Rasmussen-klassen. Skibet skal bygges I henholdt til de oprindelige specifikationer for denne skibsklasse. CPV:

13 Danmark-Ballerup: Maskingeværer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Maskingeværer.

14 Danmark-Ballerup: Pumper og kompressorer DANISH ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Pumper og kompressorer. Dykkerinstrumenter eller tilbehør. Aquatic Marine A/S 8 Bredskiftevej 820 Aarhus V Telefon:

15 Danmark-Ballerup: Slamsugere AFLØB BALLERUP A/S Indkøb af slamsuger. Ballerup Forsyning varetager drift af rensning og afledning af spildevandsledninger samt tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune. For at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af kommunens kloakeringsnet m.v., udbyder Ballerup Forsyning en kontrakt på levering af en færdigbygget slamsuger. Leverandøren skal opbygge slamsugeren i overensstemmelse med den kravsspecifikation, som er en del af udbudsmaterialet. Kontrakten indeholder endvidere en option på en serviceaftale. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S Lillehøjvej Silkeborg Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Ballerup: Tunge motorkøretøjer FORSVARETS MATERIELTJENESTE Gruppekøretøjer til Hjemmeværnet Til levering d ønskes 90 stk. civile køretøjer med plads til 9 personer inkl. føreren med en indvendig opbygning, der tilgodeser opbevaring af materiel og udrustning. Køretøjerne skal som udgangspunkt være et Commercial Off The Shelf produkt (COTS). Mulighed for tilkøb af yderligere ca. 50 stk. med eller uden opbygning i aftalens løbetid, Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, Mulighed for service, vedligeholdelse, Mulighed for tilkøb af reservedele, Mulighed for tilkøb af specialværktøj og testudstyr, Mulighed for tilkøb af uddannelse og træning af kørere og mekanikere. Forsvarets Materieltjeneste har ikke endeligt besluttet, hvorvidt der ønskes service på de initialanskaffede 90 stk. køretøjer samt på efterfølgende anskaffelser, eller om forsvarets hovedværksteder selv skal forestå service. Forsvaret ønsker dog at indgå en rammeaftale på service således, at muligheden står åben. Beslutningen træffes endeligt på tidspunktet for afgivelse af indkøbsordre på køretøjerne. Der bliver således tale om indgåelse af 2 rammeaftaler; en rammeaftale på køretøjerne, ekstraudstyr,reservedele, specialværktøj, testudstyr, samt uddannelse og en rammeaftale på service. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge aftaler. Aftalerne skal være gældende for samtlige myndigheder under Forsvarsministeriets område, der alle skal kunne rekvirere på aftalerne. CPV: , , ,

17 Danmark-Birkerød: Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse BEREDSKABSSTYRELSEN Genudbud af rammeaftale vedrørende levering af kemikalieindsatsdragter. Nærværende udbudsforretning vedrører udbud af en rammeaftale på kemikalieindsatsdragter til»emergency Teams«type A samt tilbehør hertil. Derudover efterspørges en option på kemikalieindsatsdragter til»emergency Teams«type B. CPV: Dräger Safety Danmark A/S Generatorvej 6 B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Fax:

18 Danmark-Brande: Indsamling af husholdningsaffald IKAST-BRANDE KOMMUNE, TEKNISK OMRÅDE (DA) Indsamling af dagrenovation. Indsamling og transport af dagrenovation i Ikast-Brande Kommune. Som opsamlingsmateriel benyttes hovedsagelig 2-delte affaldsbeholdere til bioog restaffald. Ordren udbydes med henblik på at indgå en aftale om at gennemføre opgaven i et servicepartnerskab, men Ikast-Brande Kommune kan efter tilbudsbedømmelsen vælge at indgå en traditionel kontrakt på opgaven. CPV: MiljøTeam A/S Lægårdsvej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Charlottenlund: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing GENTOFTE KOMMUNE Kontrakt om formidling og administration af info- og rekrutteringsannoncer for Gentofte Kommune. Udbuddet gennemførtes som et begrænset udbud. 4 virksomheder blev prækvalificeret og afgav efterfølgende tilbud. Virksomheden Promedia vandt kontrakten om at håndtere publicering af rekrutterings- og informationsannoncer samt foretage forhandlinger af årsaftaler, rabatter m.v. med relevante medier. CPV: Promedia A/S Antonigade 2 06 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 Danmark-Esbjerg: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Grovbeklædning, profil/letbeklædning, sikkerhedssko og alm. erhvervssko. Udbuddet omfatter grov arbejdsbeklædning herunder EN-47 beklædning, let/profilbeklædning, sikkerhedssko, arbejdssko. CPV: , , , , , Reporto Industriparken 2A 782 Bredsten STARK DT Group A/S Søren Frichs Vej Århus J.A.K Workwear A/S Energivej 6700 Esbjerg

21 Danmark-Esbjerg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Fødevarer til Esbjerg Kommune. Udbuddet vedrører levering af fødevarer til Esbjerg Kommune herunder: Øvrige fødevarer Frisk frugt og grønt Kød og pålæg. Aftalen vil være obligatorisk og dermed bindende for alle afdelinger og institutioner hos ordregiver. Udbuddet omfatter levering af fødevarer til ordregivers afdelinger og institutioner. CPV: , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Vestfrugt Stærevej Esbjerg Ø Dansk Cater Vidalsvej Svenstrup J Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J

22 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester ENERGINET.DK Erhvervs- og produktansvarspolice samt professionelt ansvarsforsikring. Energinet.dk ønsker pr at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring samt professionelt ansvarsforsikring for virksomhedens aktiviteter. CPV: , AXA Forsikring Ahlefeldtsgade København K Telefon:

23 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Absalon Capital Fondsmæglerselskab Tuborg Havnevej Hellerup

24 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Carnegie Asset Management Dampfærgevej Copenhagen

25 Udbudsresumé Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 204/S Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Tjenesteydelser Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde ens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud CPV-produktkode/Brancher Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Indgåede aftaler Begrænset udbud GLOSTRUP KOMMUNE GLOSTRUP Ikke oplyst Ikke oplyst It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Programmelrelaterede tjenester Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, løn-, vagtplan- og debitorsystem. Glostrup Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, løn-, vagtplan-, debitor- og indkøbssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling, fx i forhold til krav til kommunale budget- og regnskabssystemer, lovgivningen på indkøbsområdet og i forhold til overenskomster, herunder opdatering med overenskomstbestemt lønudvikling. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler samlet leverance med hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Glostrup Kommune til drift senest pr CPV: , , Udbuddets fulde tekst Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Tjenesteydelser Direktiv 2004/8/EF Del I: Ordregivende myndighed I.) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Glostrup Kommune Rådhusparken 2 Att : Centerchef Christian Nielsen 2600 Glostrup Mailadresse : Telefon : Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: I.2) I.3) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester

26 I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del II: Kontraktens genstand II.) Beskrivelse II..) Betegnelse for kontrakten Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, løn-, vagtplan- og debitorsystem. II..2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser NUTS-kode DK02 II..3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem II..4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Glostrup Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, løn-, vagtplan-, debitor- og indkøbssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling, fx i forhold til krav til kommunale budget- og regnskabssystemer, lovgivningen på indkøbsområdet og i forhold til overenskomster, herunder opdatering med overenskomstbestemt lønudvikling. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler samlet leverance med hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Glostrup Kommune til drift senest pr II..5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Programmelrelaterede tjenester Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel II..6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi II.2.) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi Del IV: Procedure IV.) Type procedure IV..) Type procedure Begrænset IV.2) Tildelingskriterier IV.2.) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af. Kvalitet af den tilbudte løsning. Vægtning Økonomi. Vægtning Servicemål- og serviceniveau. Vægtning 0 IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der er anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelsens nummer i EUT: 203/S af

27 Del V: Kontrakttildeling V.) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: V.2) V.3) V.4) V.5) Oplysninger om tilbud Antal modtagne bud: 2 at indgå kontrakt med Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon : Internet: Oplysninger om kontraktens værdi Oplysninger om underentreprise Del VI: Supplerende oplysninger VI.) Oplysninger om EU-midler VI.2) VI.3) Yderligere oplysninger: Klageprocedurer VI.3.) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Internetadresse : Mailadresse : Internet: VI.3.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. 7, stk. 2, nr. gælder følgende frister for indgivelse af klage: 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 3, stk.. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens 2, stk.. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Internetadresse : Mailadresse : Internet: VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr. 55/204 Publikationsdato

28 Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til Heading 0303 Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Kilde Scanning af udbudet Levering af tjenesteydelser De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Lokale myndigheder Finder ikke anvendelse Det økonomisk mest fordelagtige bud DK02 Københavns omegn DK DA Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon: Internetadresse: UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 4

29 Danmark-Glostrup: Affaldscontainere og -spande I/S VESTFORBRÆNDING ( ) Rammeaftale på indsamlingsmateriel. Vestforbrænding er ejet af 9 kommuner, som alle kan benytte sig af aftalen. Indkøbet sker gennem Vestforbrænding. På baggrund af regeringens ressource strategi forventer I/S Vestforbrænding at mange af vores 9 ejer kommuner i de kommende år vil indfører indsamling af kildesorteret husholdnings affald, i følgende fraktioner: restaffald, madaffald, papir, glas, plast, metal og farligt affald. Det forventes at kommunerne skal indkøbe fra en til 3 stk. affaldsbeholdere pr. parcelhus/havebolig over de kommende 4 år. Svarende til fra ca ca stk. to-hjulede affaldsbeholdere i fordelt på størrelserne 40, 90 og 240 liter (240 liter med et- eller to-kammer). Alternativt forventes nogle kommuner at ville benytte firkammerbeholdere i størrelserne 240 eller 370 liter. affald. Her til kommer opsamlingsmateriel i form af firhjulede minicontainere fordelt på størrelserne liter til et lignende antal etageboliger. På den baggrund udbyder I/S Vestforbrænding rammeaftaler på indsamlingsmateriel, som udbydes i 4 delaftaler.. Kort om den udbudte leverance: Udbud af rammeaftale på indsamlingsmateriel, er et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af Leverancen er opdelt i 4 delaftaler der omfatter følgende:. Delaftale = Tohjulede beholdere et- og to-kammer. Et-kammer beholdere med følgende volumen 40, 90 og 240 liter. To-kammer beholdere på 240 liter, med opdeling skillevæg (testes). 2. Delaftale 2 = Firehjulede minicontainere. Med følgende volumen 400 og 660 liter. 3. Delaftale 3 = 4-kammerbeholdere. Med følgende volumen 240 og 370 liter, med 4-rumsopdeling/skillevæg/indsats (testes). 4. Delaftale 4 = Miljøbokse. Med følgende volumen 2 og 42 liter UN-godkendte miljøkasser inkl. en skillevæg. Der skal endvidere afgives tilbud på leverance af følgende optioner: Levering og montering af RFID-chips (Radio Frequency IDentification). Prægning på beholder låg og/eller krop, på alle leverancer. Indstøbning reliefindsatser i låg på alle leverancer. Gravitationslås. Speciel indkast til papir, plast, metal og glas. På baggrund af tilbuddene, indgås selvstændige aftaler om hver delaftale.(4 aftaler). Det vil sige, at en tilbudsgiver kan vinde en eller flere af ovennævnte delaftaler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at byde på alle 4 delaftaler. Der er tale om rammeaftaler, hvilket vil sige at beholderne skal leveres i etaper når kommunerne ønsker dette. Det nærmere antal, typer og leverings plan afstemmes, forud for hver levering. Leverancen er nærmere beskrevet i 2 kravspecifikation. Kontrakterne er 4-årige. Kontraktstart forventes medio januar 204. CPV: ,

30 Plastic Omnium Aktiebolag Box 04 SE Trelleborg SVERIGE Plastic Omnium Aktiebolag Box 04 SE Trelleborg SVERIGE PWS Danmark A/S Skejby Nordlandsvej Aarhus n PWS Danmark A/S Skejby Nordlandsvej Aarhus n 2

31 Danmark-Glostrup: Ledningsgas I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af gas i ledningsnet. Køb af gas til et antal målere. CPV: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Danmark-Svendborg:

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune.

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37685920.aspx Ekstern udbuds ID 199725-2013

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune.

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41117071.aspx Ekstern udbuds ID 320691-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet.

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. 14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47006905.aspx Ekstern udbuds ID 333513-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Rengøring hos Forsyning Helsingør.

Rengøring hos Forsyning Helsingør. Rengøring hos Forsyning Helsingør. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37320797.aspx Ekstern udbuds ID 311274-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner.

Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37142003.aspx Ekstern udbuds ID 81041-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat 2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/31343483.aspx Ekstern udbuds ID 178707-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse.

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39974541.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken.

Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38993265.aspx Ekstern udbuds ID 280862-2013 Udbudstype

Læs mere

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39490648.aspx Ekstern udbuds ID 194609-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune.

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44210418.aspx Ekstern udbuds ID 290303-2014

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter.

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/28083057.aspx Ekstern udbuds ID 162863-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune.

EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune. EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41266212.aspx Ekstern udbuds ID 428597-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler.

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45558566.aspx Ekstern udbuds ID 377035-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 1410i Aalborg Byggrunde og 119b Aalborg Markjorder byggefelt 1A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42615966.aspx

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29126726.aspx Ekstern udbuds ID 76753-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41957128.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune.

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38523385.aspx Ekstern udbuds ID 207300-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune.

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39194018.aspx Ekstern udbuds ID 279895-2013 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013.

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34613920.aspx Ekstern udbuds ID 196525-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Rammeaftale om levering af personlig hjælp.

Rammeaftale om levering af personlig hjælp. Rammeaftale om levering af personlig hjælp. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43959931.aspx Ekstern udbuds ID 323591-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord.

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38332000.aspx Ekstern udbuds ID 159178-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Opbygning af prototype til Mid Life Update til Leopard 2.

Opbygning af prototype til Mid Life Update til Leopard 2. Opbygning af prototype til Mid Life Update til Leopard 2. Info Version 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/52113710.aspx Ekstern udbuds ID 238368-2015 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse

Læs mere

Jobsko - sko, støvler og sandaler.

Jobsko - sko, støvler og sandaler. Jobsko - sko, støvler og sandaler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36069097.aspx Ekstern udbuds ID 327153-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indkøb af møbler til Navitas (70833).

Indkøb af møbler til Navitas (70833). Indkøb af møbler til Navitas (70833). Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/42422962.aspx Ekstern udbuds ID 238637-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36989702.aspx Ekstern udbuds ID 403928-2012 Udbudstype Tildeling af

Læs mere

Køb af rekrutteringsydelser.

Køb af rekrutteringsydelser. Køb af rekrutteringsydelser. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35193722.aspx Ekstern udbuds ID 255243-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«).

Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«). Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«). Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41766704.aspx Ekstern udbuds ID 368947-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Rengøringsservice Billund Kommune.

Rengøringsservice Billund Kommune. Rengøringsservice Billund Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30164815.aspx Ekstern udbuds ID 30042-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer 2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33429305.aspx Ekstern udbuds ID 376728-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012.

Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012. Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31871592.aspx Ekstern udbuds ID 41770-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det danske motorvejsnet.

Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det danske motorvejsnet. Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/42322984.aspx Ekstern udbuds ID 286319-2014

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler.

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31720789.aspx Ekstern udbuds ID 28061-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer.

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41367719.aspx Ekstern udbuds ID 336674-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland.

Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland. Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30332393.aspx Ekstern udbuds ID 60669-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47 Københavns Kommunes rammeaftale til indkøb af telefoni, mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobilt bredbånd, mobile modemmer samt tilknyttede serviceydelser. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38018712.aspx

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise.

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/43931034.aspx Ekstern udbuds ID 307206-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere