Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol -

2 Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på genbrugsstationer. Jammerbugt Kommune har politisk besluttet, at genbrugspladserne skal»løftes«. Der er således bygget en ny genbrugsplads i Fjerritslev, som skal bestykkes med containere samt komprimatoranlæg. Ligeledes gennemføres en generel opdatering af Jammerbugt Genbrugs containerpark med udskiftning af containere. Der er således indbygget mulighed for yderligere udskiftninger. Udbuddet omfatter følgende 2 delaftaler: Delaftale : Containere Delaftale 2: Komprimatorenheder og beholdere Der kan afgives tilbud på en eller begge delaftaler. Jammerbugt Kommune anvender i dag lejet materiel, der skal opsiges i overensstemmelse med leverancerne i denne kontrakt. Levering skal ske til nærmere angivne adresser i Jammerbugt Kommune. Leverandøren kan efter eget valg foretage leveringen af hovedleverancen i form af en eller flere leverancer. Tilkøb skal leveres inden for en fastsat leveringsfrist på maksimalt 4 måneder. Leverancerne skal være fuldendte senest ultimo oktober 204. CPV: , Geostad ApS Porsborgvej Støvring Telefon: Internetadresse: Geostad ApS Porsborgvej Støvring Telefon: Internetadresse:

3 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. stk. skopisøjle med lyskilde, videoprocessor og printer. 5 stk. videokoloskoper. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFORENING Himmerland Boligferening ombygning af afdeling 6, Magisterparken, Aalborg. Elevatorentreprise vedr. renovering af Himmerland Boligforening, afd. 6, Magisterparken CPV: PD Elevator A/S Ole Rømersvej 600 Haderslev Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFORENING, KILDEPARKEN 2020 Kildeparken 2020: Gennemgående teknisk rådgivning. Himmerland Boligforenings afdelinger på Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd.52) er en del af en større byplan fra 960'erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig tale»kildeparken«, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken og består af både etageboligbebyggelse og gårdhavehuse. Helhedsplanen»Kildeparken 2020«indeholder som navnet indikerer tiltag og initiativer, der strækker sig over en årrække. Derfor har man også fra Boligorganisationens og fra Landsbyggefondens side valgt at helhedsplanens udmøntning skal ske i etaper. Første etape af helhedsplanen var gennemførelsen af Sundheds og Kvartershuset, som netop er taget i brug, og som allerede har tilført det østlige Aalborg et markant løft og en åbning til boligområdet i forhold til sin omverden. Anden etape af helhedsplanen, er den fysiske renovering og forandring af de eksisterende boligblokke og gårdhavehusene og den fysiske struktur i friarealerne og adgangsforhold. Anden etape skal af hensyn til den fastlagte skematik gennemføres afdelingsvis for de 3 afdelinger Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52). Herudover skal der varetages en række tværgående og koordinerende opgaver, hvorfor Himmerland Boligforening til varetagelse af planlægning og styringsopgaver samt teknisk rådgivning for de enkelte etaper, har besluttet, at der skal tilknyttes: En tværgående teknisk rådgiver (nærværende udbud) med overordnet og koordinerende ansvar for trafikplanlægning, vejanlæg, ledningsanlæg i terræn, regnvandsopsamling samt landskab. En totalrådgiver der varetager alle projekteringsydelser herunder landskabsydelser, i relation til realisering af byudviklingsopgaven vedrørende Blåkildevej, afdeling 5. Udbudsopgaven med at udpege den ovenfor beskrevne totalrådgiver afd. 5 pågår og afsluttes i sept For at skabe liv i området skal infrastrukturen forbedres således, at der opnås et sammenhængende vejsystem for området, der kan give adgang til gennemkørende sivetrafik for både biler og busser, ligesom kobling til det overordnede vejnet og en sammenbinding af området med byområdet skal belyses, for at synliggøre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Udviklingen af infrastrukturen skal gennemføres inden for rammerne af»city in between«konkurrencen om udvikling af det østlige Aalborg, der bl.a. forudsætter ændring af bydelens trafikstruktur. Med en særlig bevilling har Landsbyggefonden støttet en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et system for lokal håndtering af regnvand. Undersøgelsen har vist, at de lokale forhold giver mulighed for at hele området i princippet kan frakobles det offentlige system ved etablering af kanaler, søer og nedsivningsområder, som tillige kan styrke områdets herlighedsværdier. Den gennemgående tekniske bygherrerådgiver skal forestå udarbejdelsen af den trafikale helhedsplan samt forestå den overordnede rådgivningsopgave vedrørende håndtering af regnvand og spildevand, dog i et tæt samarbejde med totalrådgiveren. Den tekniske rådgivning skal danne basis for de væsentligste tekniske beslutninger videre frem i projektet. Den tekniske rådgiver forventes at fortsætte videre ind i detailfasen med udarbejdelse af grundlæggende

6 rammer for trafik- og ledningsomlægninger samt udarbejdelse af projektgrundlag for udbud af anlægsarbejderne. Den gennemgående tekniske rådgiver skal som udgangspunkt forestå den gennemgående disponering af alle funktioner, samt forestå byggeledelse og fagtilsyn som totalrådgivning, herunder gennemfører de tekniske ydelser der er nødvendige for at sikre projektets kvalitet, tidsplan, anlægsbudget, omdømme og identificere risici og sikre, at de fundne risici håndteres og implementeres hensigtsmæssigt, samt bistå Himmerland Boligforening over for myndighederne. Projektets kompleksitet medfører imidlertid, at det på udbudstidspunktet og kontraheringstidspunktet er vanskeligt at fastlægge det endelige indhold i rådgivningsopgaven. Den gennemgående tekniske rådgivning kan indeholde i overskrifter følgende væsentlige tekniske ydelser: Miljøvurdering og arealforhold Befolkningens sundhed og sikkerhed Koordinering af projektafsnit vedr. renovering afdeling 50, 5 og 52 Generel teknisk bygherrerådgivning Omfang af trafik og transport Plangrundlag Infrastruktur Før trafikken igennem området Kollektiv trafik Etabler gader, fortove m.m. Infrastrukturel rygrad Astrupstien Kollektiv trafik Tekniske anlæg i terræn Kloak Vand Fjernvarme Vand og landskab Ny struktur til håndtering af regnvand Landskab og friluftsliv Jord, vand, luft og klimaforhold Forhold for dyr og planter Forsyninger Energimæssige tiltag. Den tekniske rådgiver skal tillige successivt sikre den nødvendige koordinerende indsats af de enkelte projekter under helhedsplanen. Der forventes følgende overordnede faser, hvor ydelserne skal gennemføres: Projekteringsfasen Udbuds- og kontraktfasen Opfølgnings-, koordinerings-, tilsyns-, afleverings- og testfasen Fagtilsyn og byggeledelse ift. De enkelte byggeafsnit. I forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen fastlægges den tekniske rådgivers ydelser i et ydelseskatalog og en ydelsesbeskrivelse med tilhørende arbejds- og beslutningsplan. Ydelseskataloget forudsættes i den forbindelse, udarbejdet af parterne i fællesskab i forbindelse med eller umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Ydelseskataloget skal afspejle rådgivningsopgavens fleksible og dynamiske karakter. Parterne skal således i fællesskab i takt med det samlede projekts udvikling og forløb løbende opdatere og revurdere ydelseskataloget. På baggrund af ydelseskataloget udarbejdes der desuden en ydelsesbeskrivelse med tilhørende arbejds- og beslutningsplan mv., som angiver de ydelser, der nærmere er aftalt, at den tekniske rådgiver skal bistå Himmerland Boligforening med. Den tekniske rådgiver skal som led i den tekniske rådgivning til enhver tid forestå fyldestgørende projekteringsledelse af opgaven og i den forbindelse implementere de nødvendige ledelses- og styringsmæssige værktøjer og dermed sikre, at opgaven gennemføres med en høj faglighed og i overensstemmelse med de økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige rammer samt i øvrigt i henhold til den tekniske rådgivers metodebeskrivelse. En vigtig opgave er løbende at vurdere og optimere projektets totaløkonomi. Den tekniske rådgiver skal endvidere sikre, at de gennemførte ydelser koordineres i forhold til opgavens øvrige aktører herunder Himmerland Boligforenings projektorganisation, de kommende projektorganisationer 2

7 omkring renovering af afd. 50, 5 og 52, kommunens myndighedsafdeling, eksterne myndigheder samt øvrige interessenter. Den gennemgående tekniske rådgivers ydelser forventes i øvrigt at relatere sig til FRI, PLR og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse for anlæg og planlægning, april 2004 samt ovennævnte hovedydelser. Listen er ikke udtømmende. CPV: 73000, COWI A/S Visionsvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG Levering af annoncetegning, trykning, adressering og distribution af magasinet Vital. Kontrakten omfatter levering af ydelserne: annoncetegning, trykning, adressering og distribution af magasinet Vital. Magasinet udarbejdes af HR-Kommunikations afdelingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune. CPV: , F.E. Bording A/S Turbinevej Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

9 Danmark-Aarhus: Byggearbejde MUSHOLMFONDEN Musholm Bugt Feriecenter eape 2b. Udbygning af eksisterende feriecenter med i alt ca m2. Udbygning omfatter multihal med særlig vægt på handicapidræt og konferencer med særlig høj tilgængelighed, ny restaurant med køkkenfaciliteter, udvidelse af konference faciliteter, 24 nye ferieboliger samt udvidelse og omdisponering af udearealer og parkeringsanlæg. Byggearbejder påbegyndes marts 204 og afsluttes maj 205. CPV: Anker Hansen & CO A/S Kalvøvej Frederikssund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

10 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Flowcytometre til celleanalyse ifm. klinisk diagnostik og sygdoms monitorering. Flowcytometre til celleanalyse ifm. klinisk diagnostik og sygdoms monitorering. CPV: Ramcon A/S Birkerød 3460 Birkerød

11 Danmark-Aarhus: Pacemaker REGION MIDTJYLLAND Udbud af pacemakere, ICD'er, loop recorder samt elektroder. Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Pacemakere, ICD'er og højvoltselektroder, Loop Recorder samt LV-elektroder (elektroder til biventrikulære pacemakere). Udbuddet er delt på 5 delaftaler. Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed. En høj hygiejnestandard skal herunder opretholdes til gavn for patienter og personale, ligesom der skal opretholdes en konstruktiv prioritering af respekt for de økonomiske midler. CPV: , , BIOTRONIK ApS Lyngsø Alle Hørsholm Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsebs Alle København S St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Vicare Medical A/S Birkerød Kongevej 50B 3460 Birkerød

12 Danmark-Ballerup: Krigsskibe DANISH ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) Et tredje skib i Knud Rasmussen-klassen. Forsvaret ønsker Karstensens Skibsværft på et tredje skib af Knud Rasmussen-klassen. Skibet skal bygges I henholdt til de oprindelige specifikationer for denne skibsklasse. CPV:

13 Danmark-Ballerup: Maskingeværer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Maskingeværer.

14 Danmark-Ballerup: Pumper og kompressorer DANISH ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Pumper og kompressorer. Dykkerinstrumenter eller tilbehør. Aquatic Marine A/S 8 Bredskiftevej 820 Aarhus V Telefon:

15 Danmark-Ballerup: Slamsugere AFLØB BALLERUP A/S Indkøb af slamsuger. Ballerup Forsyning varetager drift af rensning og afledning af spildevandsledninger samt tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune. For at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af kommunens kloakeringsnet m.v., udbyder Ballerup Forsyning en kontrakt på levering af en færdigbygget slamsuger. Leverandøren skal opbygge slamsugeren i overensstemmelse med den kravsspecifikation, som er en del af udbudsmaterialet. Kontrakten indeholder endvidere en option på en serviceaftale. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S Lillehøjvej Silkeborg Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Ballerup: Tunge motorkøretøjer FORSVARETS MATERIELTJENESTE Gruppekøretøjer til Hjemmeværnet Til levering d ønskes 90 stk. civile køretøjer med plads til 9 personer inkl. føreren med en indvendig opbygning, der tilgodeser opbevaring af materiel og udrustning. Køretøjerne skal som udgangspunkt være et Commercial Off The Shelf produkt (COTS). Mulighed for tilkøb af yderligere ca. 50 stk. med eller uden opbygning i aftalens løbetid, Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, Mulighed for service, vedligeholdelse, Mulighed for tilkøb af reservedele, Mulighed for tilkøb af specialværktøj og testudstyr, Mulighed for tilkøb af uddannelse og træning af kørere og mekanikere. Forsvarets Materieltjeneste har ikke endeligt besluttet, hvorvidt der ønskes service på de initialanskaffede 90 stk. køretøjer samt på efterfølgende anskaffelser, eller om forsvarets hovedværksteder selv skal forestå service. Forsvaret ønsker dog at indgå en rammeaftale på service således, at muligheden står åben. Beslutningen træffes endeligt på tidspunktet for afgivelse af indkøbsordre på køretøjerne. Der bliver således tale om indgåelse af 2 rammeaftaler; en rammeaftale på køretøjerne, ekstraudstyr,reservedele, specialværktøj, testudstyr, samt uddannelse og en rammeaftale på service. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge aftaler. Aftalerne skal være gældende for samtlige myndigheder under Forsvarsministeriets område, der alle skal kunne rekvirere på aftalerne. CPV: , , ,

17 Danmark-Birkerød: Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse BEREDSKABSSTYRELSEN Genudbud af rammeaftale vedrørende levering af kemikalieindsatsdragter. Nærværende udbudsforretning vedrører udbud af en rammeaftale på kemikalieindsatsdragter til»emergency Teams«type A samt tilbehør hertil. Derudover efterspørges en option på kemikalieindsatsdragter til»emergency Teams«type B. CPV: Dräger Safety Danmark A/S Generatorvej 6 B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Fax:

18 Danmark-Brande: Indsamling af husholdningsaffald IKAST-BRANDE KOMMUNE, TEKNISK OMRÅDE (DA) Indsamling af dagrenovation. Indsamling og transport af dagrenovation i Ikast-Brande Kommune. Som opsamlingsmateriel benyttes hovedsagelig 2-delte affaldsbeholdere til bioog restaffald. Ordren udbydes med henblik på at indgå en aftale om at gennemføre opgaven i et servicepartnerskab, men Ikast-Brande Kommune kan efter tilbudsbedømmelsen vælge at indgå en traditionel kontrakt på opgaven. CPV: MiljøTeam A/S Lægårdsvej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Charlottenlund: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing GENTOFTE KOMMUNE Kontrakt om formidling og administration af info- og rekrutteringsannoncer for Gentofte Kommune. Udbuddet gennemførtes som et begrænset udbud. 4 virksomheder blev prækvalificeret og afgav efterfølgende tilbud. Virksomheden Promedia vandt kontrakten om at håndtere publicering af rekrutterings- og informationsannoncer samt foretage forhandlinger af årsaftaler, rabatter m.v. med relevante medier. CPV: Promedia A/S Antonigade 2 06 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 Danmark-Esbjerg: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Grovbeklædning, profil/letbeklædning, sikkerhedssko og alm. erhvervssko. Udbuddet omfatter grov arbejdsbeklædning herunder EN-47 beklædning, let/profilbeklædning, sikkerhedssko, arbejdssko. CPV: , , , , , Reporto Industriparken 2A 782 Bredsten STARK DT Group A/S Søren Frichs Vej Århus J.A.K Workwear A/S Energivej 6700 Esbjerg

21 Danmark-Esbjerg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Fødevarer til Esbjerg Kommune. Udbuddet vedrører levering af fødevarer til Esbjerg Kommune herunder: Øvrige fødevarer Frisk frugt og grønt Kød og pålæg. Aftalen vil være obligatorisk og dermed bindende for alle afdelinger og institutioner hos ordregiver. Udbuddet omfatter levering af fødevarer til ordregivers afdelinger og institutioner. CPV: , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Vestfrugt Stærevej Esbjerg Ø Dansk Cater Vidalsvej Svenstrup J Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J

22 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester ENERGINET.DK Erhvervs- og produktansvarspolice samt professionelt ansvarsforsikring. Energinet.dk ønsker pr at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring samt professionelt ansvarsforsikring for virksomhedens aktiviteter. CPV: , AXA Forsikring Ahlefeldtsgade København K Telefon:

23 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Absalon Capital Fondsmæglerselskab Tuborg Havnevej Hellerup

24 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Carnegie Asset Management Dampfærgevej Copenhagen

25 Udbudsresumé Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 204/S Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Tjenesteydelser Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde ens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud CPV-produktkode/Brancher Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Indgåede aftaler Begrænset udbud GLOSTRUP KOMMUNE GLOSTRUP Ikke oplyst Ikke oplyst It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Programmelrelaterede tjenester Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, løn-, vagtplan- og debitorsystem. Glostrup Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, løn-, vagtplan-, debitor- og indkøbssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling, fx i forhold til krav til kommunale budget- og regnskabssystemer, lovgivningen på indkøbsområdet og i forhold til overenskomster, herunder opdatering med overenskomstbestemt lønudvikling. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler samlet leverance med hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Glostrup Kommune til drift senest pr CPV: , , Udbuddets fulde tekst Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Tjenesteydelser Direktiv 2004/8/EF Del I: Ordregivende myndighed I.) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Glostrup Kommune Rådhusparken 2 Att : Centerchef Christian Nielsen 2600 Glostrup Mailadresse : Telefon : Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: I.2) I.3) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester

26 I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del II: Kontraktens genstand II.) Beskrivelse II..) Betegnelse for kontrakten Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, løn-, vagtplan- og debitorsystem. II..2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser NUTS-kode DK02 II..3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem II..4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Glostrup Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, løn-, vagtplan-, debitor- og indkøbssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling, fx i forhold til krav til kommunale budget- og regnskabssystemer, lovgivningen på indkøbsområdet og i forhold til overenskomster, herunder opdatering med overenskomstbestemt lønudvikling. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler samlet leverance med hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Glostrup Kommune til drift senest pr II..5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Programmelrelaterede tjenester Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel II..6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi II.2.) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi Del IV: Procedure IV.) Type procedure IV..) Type procedure Begrænset IV.2) Tildelingskriterier IV.2.) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af. Kvalitet af den tilbudte løsning. Vægtning Økonomi. Vægtning Servicemål- og serviceniveau. Vægtning 0 IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der er anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelsens nummer i EUT: 203/S af

27 Del V: Kontrakttildeling V.) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: V.2) V.3) V.4) V.5) Oplysninger om tilbud Antal modtagne bud: 2 at indgå kontrakt med Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon : Internet: Oplysninger om kontraktens værdi Oplysninger om underentreprise Del VI: Supplerende oplysninger VI.) Oplysninger om EU-midler VI.2) VI.3) Yderligere oplysninger: Klageprocedurer VI.3.) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Internetadresse : Mailadresse : Internet: VI.3.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. 7, stk. 2, nr. gælder følgende frister for indgivelse af klage: 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 3, stk.. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens 2, stk.. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Internetadresse : Mailadresse : Internet: VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr. 55/204 Publikationsdato

28 Dato for modtagelse af EUR-OP Ikke oplyst Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til Heading 0303 Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Kilde Scanning af udbudet Levering af tjenesteydelser De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Lokale myndigheder Finder ikke anvendelse Det økonomisk mest fordelagtige bud DK02 Københavns omegn DK DA Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon: Internetadresse: UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 4

29 Danmark-Glostrup: Affaldscontainere og -spande I/S VESTFORBRÆNDING ( ) Rammeaftale på indsamlingsmateriel. Vestforbrænding er ejet af 9 kommuner, som alle kan benytte sig af aftalen. Indkøbet sker gennem Vestforbrænding. På baggrund af regeringens ressource strategi forventer I/S Vestforbrænding at mange af vores 9 ejer kommuner i de kommende år vil indfører indsamling af kildesorteret husholdnings affald, i følgende fraktioner: restaffald, madaffald, papir, glas, plast, metal og farligt affald. Det forventes at kommunerne skal indkøbe fra en til 3 stk. affaldsbeholdere pr. parcelhus/havebolig over de kommende 4 år. Svarende til fra ca ca stk. to-hjulede affaldsbeholdere i fordelt på størrelserne 40, 90 og 240 liter (240 liter med et- eller to-kammer). Alternativt forventes nogle kommuner at ville benytte firkammerbeholdere i størrelserne 240 eller 370 liter. affald. Her til kommer opsamlingsmateriel i form af firhjulede minicontainere fordelt på størrelserne liter til et lignende antal etageboliger. På den baggrund udbyder I/S Vestforbrænding rammeaftaler på indsamlingsmateriel, som udbydes i 4 delaftaler.. Kort om den udbudte leverance: Udbud af rammeaftale på indsamlingsmateriel, er et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af Leverancen er opdelt i 4 delaftaler der omfatter følgende:. Delaftale = Tohjulede beholdere et- og to-kammer. Et-kammer beholdere med følgende volumen 40, 90 og 240 liter. To-kammer beholdere på 240 liter, med opdeling skillevæg (testes). 2. Delaftale 2 = Firehjulede minicontainere. Med følgende volumen 400 og 660 liter. 3. Delaftale 3 = 4-kammerbeholdere. Med følgende volumen 240 og 370 liter, med 4-rumsopdeling/skillevæg/indsats (testes). 4. Delaftale 4 = Miljøbokse. Med følgende volumen 2 og 42 liter UN-godkendte miljøkasser inkl. en skillevæg. Der skal endvidere afgives tilbud på leverance af følgende optioner: Levering og montering af RFID-chips (Radio Frequency IDentification). Prægning på beholder låg og/eller krop, på alle leverancer. Indstøbning reliefindsatser i låg på alle leverancer. Gravitationslås. Speciel indkast til papir, plast, metal og glas. På baggrund af tilbuddene, indgås selvstændige aftaler om hver delaftale.(4 aftaler). Det vil sige, at en tilbudsgiver kan vinde en eller flere af ovennævnte delaftaler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at byde på alle 4 delaftaler. Der er tale om rammeaftaler, hvilket vil sige at beholderne skal leveres i etaper når kommunerne ønsker dette. Det nærmere antal, typer og leverings plan afstemmes, forud for hver levering. Leverancen er nærmere beskrevet i 2 kravspecifikation. Kontrakterne er 4-årige. Kontraktstart forventes medio januar 204. CPV: ,

30 Plastic Omnium Aktiebolag Box 04 SE Trelleborg SVERIGE Plastic Omnium Aktiebolag Box 04 SE Trelleborg SVERIGE PWS Danmark A/S Skejby Nordlandsvej Aarhus n PWS Danmark A/S Skejby Nordlandsvej Aarhus n 2

31 Danmark-Glostrup: Ledningsgas I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af gas i ledningsnet. Køb af gas til et antal målere. CPV: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DHE Skjern - Udvidelse af efterskole

DHE Skjern - Udvidelse af efterskole DHE Skjern - Udvidelse af efterskole Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud DHE Skjern - Udvidelse

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177573-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Fodtøj

Danmark-Aabenraa: Fodtøj Danmark- Aabenraa: Fodtøj Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aabenraa: Fodtøj Indgåede

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397116-2013:text:da:html Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27044-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Laboratorieundersøgelser

Danmark-Aabenraa: Laboratorieundersøgelser Danmark- Aabenraa: Laboratorieundersøgelser Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud CPV-produktkode/Brancher

Læs mere