Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne"

Transkript

1 Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt Fakultet Syddansk Universitet December 2012

2 BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation er en 3-årig bacheloruddannelse indenfor almen erhvervsøkonomi. Som noget unikt ved uddannelsen skal den studerende have en ulønnet studieplads i en værtsvirksomhed gennem 2 ¼ år af det 3-årige studieforløb. I de særlige fag, som kendetegner uddannelsen, skal den studerende udarbejde projektopgaver med tilknytning til virksomheden og dennes problemstillinger. Målet er, at den studerende løbende opnår et samspil mellem den teoretiske viden fra universitetet og de praktiske udfordringer i virksomhedens problemstillinger, de stilles over for. Det er således helt centralt for uddannelsen, at de færdige bachelorer bliver i stand til at forholde sig selvstændigt og konstruktivt til, hvordan arbejdsgange, rutiner og tankegange i virksomheden løbende kan udvikles for at understøtte virksomhedens konkurrenceevne. Derved lærer de deltagende virksomheder noget af de studerende og opnår tilknytning til et fagligt universitetsmiljø. Uddannelsens opbygning og fag kan ses af oversigten på næste side. Fagene markeret med farve er fag, der er tilrettelagt specielt til linjen Entreprenørskab og Innovation. I fagene markeret med * arbejdes med projekter i samspil med virksomheden. I denne folder findes en beskrivelse af hver enkelt obligatorisk opgave og en beskrivelse af faget, hvori opgaven skal skrives, samt eksempler på tidligere studerendes opgaveemner. Ligeledes findes eksempler på opgaver, tidligere studerende har løst efter ønske fra deres værtsvirksomheder. De øvrige fag på uddannelsen er samlæst med andre erhvervsøkonomiske bachelorlinjer og sikrer et bredt fagligt fundament indenfor centrale erhvervsøkonomiske discipliner. De 3 studieår er fordelt på 6 semestre. 1

3 6.sem 5.sem 4.sem 3.sem 2.sem 1.sem Valgfag Samfundsøkonomiske rammebetingelser Virksomhedens økonomi Bachelorprojekt 20 ECTS Valgfag Regnskab Kvantitative Analyseredskaber Valgfag Erhvervsjura Strategi Kvantitativ markedsanalyse Finansiering af vækst Marketing og dataindsamling Organisation Human Ressource Management * Strategisk ledelse af vækstprocesser * Arbejdsret International virksomhedsanalyse * Innovations- og projektledelse * Relations- og servicemarketing * Administrative systemer * Forretningsudvikling * Entreprenørskab og ledelse Den studerende starter i værtsvirksomheden i løbet af 2. Semester. Over det efterfølgende 2 ¼ årige forløb skal den studerende således skrive 7 obligatoriske opgaver og evt. et bachelorprojekt i samspil med værtsvirksomheden. Disse opgaver er alle direkte knyttet til fag på uddannelsen. Derudover er der tid til, at den studerende løser opgaver, som virksomheden ønsker løst. De sidste kalder vi løse opgaver. Erfaringen viser, at den studerende i gennemsnit bruger ca. 50 % af tiden i virksomheden på de obligatoriske opgaver, og den resterende tid kan virksomheden og studerende frit aftale opgaver, der skal løses. Emnet for de obligatoriske opgaver udarbejdes i et samarbejde mellem værtsvirksomheden og den studerende, så opgaven afspejler virksomhedens ønsker under hensyntagen til den studerendes læringsmål. Universitetet hjælper med faglig vejledning på opgaven via underviseren i faget. 2

4 Obligatoriske opgaver i virksomhederne Forretningsudvikling Forår 2013 I dette fag skal de studerende skrive deres første opgave i relation til værtsvirksomheden. Formålet med denne opgave er, at give den studerende et indblik i virksomheden på en måde, der giver udgangspunkt for at anskue virksomheden i et udviklingsorienteret perspektiv. Grundideen er at virksomhedens historie udgør et fundament for virksomhedens fremtidige udviklingspotentialer. Derved har opgaven fokus på samspillet mellem fortid, nutid og fremtid for virksomheden, hvor den studerendes anvendelse af teorier til at identificere fremtidsscenarier sammen med analysen af fortiden udgør et væsentligt element. - Analyse af værtsvirksomhedens udvikling med afsæt i fasemodel. Hvilke udfordringer venter virksomheden, og hvordan kan ledelsen arbejde med dette. - Analyse af hvorfor værtsvirksomheden oplevede problemer med ny chef og medarbejdere. Relations- og servicemarketing Efterår 2013 Virksomheder benytter sig af forskellige måder at markedsføre deres produkter på. Markedsføringen kan beskrives som et kontinuum mellem transaktionsmarketing og relationsmarketing. Transaktionsmarketing har fokus på bred markedsføring til et bredt marked, hvor målet er at øge antallet kunder. Relationsmarketing er en mere fokuseret tilgang, hvor målet er at opbygge længerevarende relationer til udvalgte kunder med henblik på at udvikle længerevarende samarbejdsrelationer, som begge parter drager nytte af. Historisk er der sket et skift sådan, at relationsmarketing generelt er blevet en stadig mere vigtig del af virksomheders måde at markedsføre sig på. Den ene del af dette fag sætter fokus på relationsmarketing. 3

5 De produkter virksomheder sælger kan deles op i en fysisk komponent og en service komponent. Langt de fleste produkter rummer en betydelig servicekomponent. I dag dominerer servicekomponenten mange produkter. En anden måde at sige det samme på er, at færre og færre mennesker er beskæftiget med at producere fysiske produkter. Antallet af mennesker i et samfund som det danske, der er beskæftiget med at producere service, overstiger klart antallet af mennesker, der producerer fysiske produkter. Det hænger bl.a. sammen med, at mange virksomheder konkurrerer på servicekomponenter snarere end på fysiske komponenter fordi virksomheder bedre kan differentiere sig fra hinanden på servicekomponenterne. Markedsføringen af produkter domineret af service adskiller sig fra markedsføringen af fysiske produkter. Den anden del af dette fag sætter fokus servicemarketing. Viden om og anvendelse af afsætningsøkonomiske teorier og metoder indenfor relationsmarketing og servicemarketing er derfor vigtig for hovedparten af virksomheder for, at de kan nå deres målsætninger. Opgaven, den studerende skal skrive for værtsvirksomheden i dette fag, retter fokus ind på, hvordan virksomheden kan arbejde med disse udfordringer i forhold til at skabe sig konkurrencemæssige fordele på markedet. - Udarbejde forslag til værtsvirksomhedens servicekoncepter - Analyse af hvordan værtsvirksomheden arbejder med service og relationsmarketing i forhold til kunderne, og hvilke omkostninger er der forbundet med dette Administrative informationssystemer Efterår 2013 Gennem faget gøres den studerende bekendt med input, databehandling, præsentation og administrativ behandling af data for at sætte ham eller hende i stand til at forstå virksomhedens koordinerings- og kontrolopgaver. Faget giver indsigt i metoder til udvikling, implementering og administration af informationssystemer. Virksomhedernes brug af ERP-systemer og Internettet indgår i pensum. Faget er dog ikke programmeringsorienteret. Fagets sigte er, at den studerende opnår kendskab til software-baserede informationssystemers fordele, ulemper, tilpasningsmuligheder og integrationsmuligheder 4

6 for at sætte den studerende i stand til at medvirke ved udvikling og forbedring af virksomhedens forretningsgange, idet der tages hensyn til virksomhedens organisatoriske og strategiske forhold. Den viden, de studerende opnår, knyttes konkret til værtsvirksomheden ved, at de udarbejder en opgave, som kortlægger og analyserer et administrativt informationssystem og de forretningsgange, som udfolder sig i og omkring dette system i deres værtsvirksomhed. Eksemplerne herpå kan være virksomhedens ERP-system, e-handelssystemer, bookingsystemer, fraværsregistrering, planlægningsrutiner, kvalitetskontrol, lagerstyring, virksomhedens forretningsgange omkring salg, osv. Målsætningen med faget er, at gøre den studerende i stand til at beskrive, hvorledes virksomheder kan anvende informationssystemer til at effektivisere daglige arbejdsgange. Den studerende opøves i at analysere forretningsprocesser og foretage ændringer af sådanne gennem en implementering af software-baserede informationssystemer. I faget præsenteres forskellige teorier omkring udvikling, implementering og drift af informationssystemer, som den studerende i opgaven i værtsvirksomheden skal anvende på en konkret problemstilling. En sådan problemstilling skal vedrøre analyser af informationssystemer og udarbejdelse af konkrete forbedringstiltag ved ændringer af eksisterende systemer eller implementering af nye systemer. - Analyse af arbejdsgange til/fra lager; formålet er at opnå forbedring og større effektivitet ved konsekvent brug af eksisterende ERP-system (ERP = Enterprise Ressource Planning). - Udformning af vejledning til fastsættelse af tidsestimat; formålet er at have en vejledning, der gør det lettere at fastsætte en tidshorisont for produktion og forsendelse af projektarbejde. - Vejledning til håndtering af implementeringsfasen af et CRM-system: Virksomheden påtænker at implementere et CRM-system; formålet med opgaven er at vejlede den i en optimal implementering i forhold til ledelse og medarbejdere. 5

7 - Ordrehåndtering: Beskrivelse og analyse af, hvordan ordrer modtages og håndteres gennem virksomheden, til kunden modtager det bestilte. - Informationsbehandling: Forbedring af virksomhedens indsamling og analyse af markeds- og kundeinformationer. - Analyse af proces ved oprettelse af produkter i værtsvirksomhedens ERP system og vurdering af muligheder for optimering, samt hvilke ressourcer det vil frigive for virksomheden. Innovations- og projektledelse Forår 2014 Faget rummer to fagområder nemlig innovationsledelse og projektledelse. Sigtet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse indenfor begge fagområder og særligt at forstå projekter ud fra et innovationsperspektiv. Sigtet med innovationsledelsesdelen er at give de studerende en grundlæggende forståelse for ledelse af innovationsprocesser, som omfatter produkt-, service- og procesinnovationer. Ligeledes gives der en indsigt i metoder og værktøjer, bl.a. inden for idégenerering, konceptudvikling og involvering af brugeren i innovationsprocessen. Der er speciel fokus på de tidlige stadier i udviklingsprocessen. Et projekt er en speciel organisationsform, der hyppigt anvendes til at gennemføre midlertidige aktiviteter som f.eks. udviklingsopgaver. Projektledelse er tæt knyttet til hver af de erhvervsøkonomiske hoveddiscipliner, idet udvikling og iværksættelse af nye initiativer, hvad enten det er indenfor organisation, marketing, regnskab, finansiering, eller produktion m.m., ofte organiseres indenfor rammerne af et projekt. Projektledelse er et multidisciplinært fagområde, der indeholder elementer indenfor eksempelvis organisation, teori om teams, psykologi, ledelse, operationsanalyse, etc. - Hvilket formål havde projektet med forbedring af arbejdsmiljø, og blev disse formål opnået med projektet? - Evaluering af 3 større projekter i virksomheden: Hvad kan gøres for at opnå en mere effektiv ledelse af projekterne gennem målformulering og opstilling af milepæle? 6

8 - Hvordan kan værtsvirksomheden fastholde læring fra et projekt til de næste? Hvilke ændringer af f.eks. procedurer og organisation skal gennemføres for at øge læring? - Virksomheden har gennemført en række projekter, men resultaterne fra projekterne er kun i begrænset omfang blevet implementeret. Gennemførelse af en analyse af interessenter og ansvar for projektet for at finde mulige årsager til manglende implementering. - Hvordan øger virksomheden hastigheden i deres projektgennemførsler? - Analyse af innovationsprocessen i virksomheden. Hvordan forbedres processen? - Hvordan kan kunder involveres i produktudvikling? - Hvordan samarbejder virksomheden med dens kunder om produktudvikling? - Hvad er kreativitet, og hvordan kan man forbedre virksomhedens kreative processer? - Hvordan gøres virksomheden mere innovativ? Fokus på organisering og kultur - Hvordan udvikler virksomheden nye serviceydelser? - Hvordan kan virksomheden prioritere deres innovative projekter? En porteføljetankegang. - Hvordan kan ledelsesstil fremme eller hæmme innovationen i organisationen? - Analyse af værtsvirksomhedens proces i forbindelse med indførelsen af LEAN og hvorvidt denne proces kan optimeres - Analyse af virksomhedens produktudviklingsfase Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv Efterår 2014 Alle virksomheder konkurrerer i en verden med stigende international konkurrence. Det gælder både store og små virksomheder, internationalt orienterede og hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Hjemmemarkedet påvirkes også direkte og indirekte af den internationale konkurrence. Internationaliseringen sker både på salgs- og indkøbssiden. Dette indebærer store udfordringer for virksomheder, da de er tvunget til at orientere sig mod international afsætning af deres varer og tjenesteydelser og mod indkøb og eventuelt placering af dele af produktionen internationalt. 7

9 Formålet med dette fag er at give den studerende en teoretisk forståelse af virksomheden i et internationalt perspektiv, og kunne bruge denne teoretiske indsigt samt metoder og værktøjer fra faget til at gennemføre en analyse af et konkret problem i værtsvirksomheden. - Undersøge afsætningen på det amerikanske marked: Opstilling af trusler og muligheder, som sammenholdes med en værdikædeanalyse af egne og kunders værdier for at sikre et match. - Hvor attraktivt er det baltiske marked? Undersøgelse af det baltiske marked generelt som samhandelsland, og mulige samarbejdspartnere og konkurrenter inden for den aktuelle branche. - På hvilke internationale markeder vil virksomheden kunne udvide sit salg eller engagement, samt hvorledes dette skal gribes an. - Beskrivelse og analyse af nationale og internationale kunder og leverandører. - Analyse af mulighed for at outsource aktiviteter til underleverandører. - Analyse af konkurrenter i Danmark og udlandet. - Analyse af hvilken entry mode værtsvirksomheden bør vælge ved opstart på det polske marked og hvad konsekvenserne heraf vil være for virksomheden? Strategisk ledelse af vækstprocesser Efterår 2014 Vækst er et begreb, som ofte får en stor opmærksomhed i pressen. Undersøgelser af f.eks. nystartede virksomheder viser, at kun de færreste virksomheder vokser. De virksomheder som vokser står til gengæld for en betydelig del af de nye jobs, der bliver skabt. Når der er en betydelig interesse for vækst på samfundsniveau skyldes det at vækst forbindes med det at skabe jobs og skabe jobs med bedre løn mm. På virksomhedsniveau er vækst ofte forbundet med skabelse af større værdier i virksomheden, f.eks. målt på omsætning, antal ansatte eller profit og dermed påvirkes virksomhedens værdi som regel også positivt af vækst. Vækst er et begreb, som kan have forskellig betydning alt efter om man taler om kvantitativ vækst (f.eks. øget omsætning) eller kvalitativ vækst (f.eks. ændringer i virksomhedens kompetencer, ledelse og organisering). Mange forbinder vækst med, at en virksomheds omsætning og antal ansatte vokser år for år. Men det er faktisk kun en del af virksomhederne som oplever denne type vækstproces. Andre virksom- 8

10 heder oplever meget mere ujævne vækstprocesser eller andre forløb af vækstprocesser. Ledelse af vækstprocesser er ofte forbundet med betydelig usikkerhed. Det kan være usikkerhed forbundet med kunder og leverandører. Og usikkerhed forbundet med ledelse og organisering af vækstprocesser. Eller sagt kort: Vækstprocesser kan være komplekse at forstå og forklare og dermed også vanskelige at få greb om. Faget sigter mod at give den studerende en grundlæggende indsigt i, hvad der forstås ved vækst og nogle grundlæggende forslag til ledelse af vækstprocesser og virksomheders strategier for vækst, herunder en forståelse af i hvilken udstrækning vækst kan ledes. Human Ressource Management Forår 2015 Små og mellemstore virksomheder har i reglen ikke specialiserede HRM-afdelinger, og faget tager derfor sigte på at give en bred indføring, der omfatter centrale områder som ansættelse og afskedigelse af medarbejdere; kompetenceopbygning, såvel i form af uddannelse og efteruddannelse som i form af on-the-job-training ; motivation, evaluering og aflønning samt konflikthåndtering. Sideløbende med undervisningen udformer de studerende problemstillinger, som skal belyses teoretisk og empirisk i forhold til deres værtsvirksomheder. Projekternes problemstillinger skal godkendes af såvel vejledere som virksomheder. Faget kombinerer en teoretisk undervisning i Human Ressource Management med en praktisk erfaringsdannelse gennem projektarbejde, hvori den studerende arbejder med en udvalgt HRM-problemstilling i værtsvirksomheden og belyser sammenhængen mellem de menneskelige ressourcer og virksomhedens strategiske muligheder. - Analyse af medarbejdernes motivation - Analyse af hvordan HR afdelingen indgår i værtsvirksomhedens overordnede strategi og hvordan dette er fordelagtigt for virksomheden 9

11 Bacheloropgave Forår 2015 Den afsluttende opgave, kronen på værket. Langt de fleste studerende vælger at skrive bachelorprojektet i virksomheden, men har mulighed for at vælge en alternativ løsning. Den studerende kan skrive opgave for virksomheden ved at inddrage et problem, som inddrager et tværfaglig tilgang. Denne opgave er længere end de andre opgaver, og dermed kan der behandles mere komplekse problemstillinger. Nogle kigger på virksomhedens strategi og kommer med en analyse, vurdering og forslag til forbedringer for hele virksomheden eller udvalgte dele. - Klarlægning af omkostningsstruktur i en bagerbutik. - Strategisk virksomhedsanalyse af Danske Bank/Jyske Bank. - Investering i udlejningsejendom i Berlin. - Alternativ energi hvilke andre alternativer er der og hvorfor er der ikke kommet mere ud? - Segmentering og positionering af QL markedsanalyses kunder, med henblik på at opnå tættere relationer med udvalgte kunder. - Forbrugerundersøgelse En undersøgelse af forbrugeres holdning til et givet fænomen vha. en kvalitativ undersøgelse. - Ledelse af en virksomhed i vækst. - Analysere værtsvirksomhedens brandværdi og udarbejde forslag til kommunikationskampagne - Udarbejde og analyse af medarbejderundersøgelse - Re-design af værtsvirksomhedens incitamentsstruktur for medarbejdere med hjemmearbejdspladser i forhold til medarbejdere uden hjemmearbejdspladser, således at moral hazard undgås. 10

12 2. De løse opgaver Ved siden af de obligatoriske opgaver beskrevet ovenfor kan de studerende gennemføre en række opgaver, der aftales direkte med virksomheden. Opgaverne skal så vidt muligt have relevans for studiet. Neden for findes en liste med eksempler på opgaver, som ældre studerende har løst i deres virksomheder. Langt de fleste opgaver er løst i tæt samarbejde med en person i virksomheden. Det er mest hensigtsmæssigt, at den studerende har mulighed for at søge vejledning hos personen, der har stillet opgaven. Formålet med disse løse opgaver er at give de studerende en bred indsigt i virksomhedens dagligdag, arbejdsområder og arbejdsgange. Derfor er ingen opgave for lille og kun få for store. Eksempler på opgaver - Oprettelse af referencedatabase; indhentning af lister over arbejde lavet for virksomhedens vigtigste kunder, og indtastning i database. - Arbejdsgangsanalyse; beskrivelse af papirgange, samt udfærdiget anbefalinger for forbedringer. - Deltagelse på messer; for læringens skyld, og besvarelse af kunde henvendelser. - Søgning efter oplysninger om potentielle kunder inden for nye forretningsområder; efterfølgende anvendt af salgspersonalet. - Udfærdigelse af kursusbeviser; gennemgang af kursusmateriale, for efterfølgende at kunne angive kursets indhold. - Deltagelse i projektgruppe om procesbeskrivelse for udvikling af idéer; udarbejdelse af de faser en ny idé fra virksomhedens medarbejdere skal gennemgå, og hvilke personer, der er ansvarlige for disse. - Ajourføring af oplysninger i præ-kvalifikation; indhentning af oplysninger vedrørende personale, økonomi, bankforhold, o. lign. - Undersøge udbydere af CRM løsninger; priser og funktioner, forskellige udbydere kan tilbyde. - Lagerstyring af markedsføringsmateriale; optælling, og bestilling af materialer. - Arbejdspladsvurdering; undersøge miljø-, sikkerheds-, og kvalitetskrav. 11

13 - Hjemmesideopdatering. - Udfærdigelse af styklister. - Forslag til forbedring af indretning af butik. - Udfærdigelse af butikskoncept. - Udarbejdelse af produktkataloger. - Koordineringsopgave i forbindelse med flytning. - Etablering af nyt faktureringssystem. - Materialeindkøb. - Fremstilling af brochure i forbindelse med lancering af ny produktserie. - Hjælpe med opgaver i forbindelse med godkendelse af produktserie. - Renskrive salgsmateriale. - Udfærdigelse af salgstilbud. - Pakning af markedsføringsmateriale. - Søge efter nye kunder og nye agenter. - Tage billeder til markedsføringsmateriale. - Kundekontakt. - Markedsundersøgelser. - Markedsføringsplan. - Undersøge medarbejderønsker til funktioner i et CRM system. - Lokalisere potentielle leverandører. - Gennemføre kundetilfredshedsanalyse. - Udarbejdelse af strategioplæg. - Opstilling af formelle/uformelle organisationsstrukturer. - Priskalkulation. - Udarbejdelse af delbudget. - Udarbejdelse af prisliste på baggrund af konkrete forventninger. - Lave kundedetaljeret købsoversigt. - Udarbejdelse af salgsstatistikker. - Opfølgning på priskalkulationer. - Arkivering. - Diverse tasteopgaver. 12

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere