Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne"

Transkript

1 Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt Fakultet Syddansk Universitet December 2012

2 BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation er en 3-årig bacheloruddannelse indenfor almen erhvervsøkonomi. Som noget unikt ved uddannelsen skal den studerende have en ulønnet studieplads i en værtsvirksomhed gennem 2 ¼ år af det 3-årige studieforløb. I de særlige fag, som kendetegner uddannelsen, skal den studerende udarbejde projektopgaver med tilknytning til virksomheden og dennes problemstillinger. Målet er, at den studerende løbende opnår et samspil mellem den teoretiske viden fra universitetet og de praktiske udfordringer i virksomhedens problemstillinger, de stilles over for. Det er således helt centralt for uddannelsen, at de færdige bachelorer bliver i stand til at forholde sig selvstændigt og konstruktivt til, hvordan arbejdsgange, rutiner og tankegange i virksomheden løbende kan udvikles for at understøtte virksomhedens konkurrenceevne. Derved lærer de deltagende virksomheder noget af de studerende og opnår tilknytning til et fagligt universitetsmiljø. Uddannelsens opbygning og fag kan ses af oversigten på næste side. Fagene markeret med farve er fag, der er tilrettelagt specielt til linjen Entreprenørskab og Innovation. I fagene markeret med * arbejdes med projekter i samspil med virksomheden. I denne folder findes en beskrivelse af hver enkelt obligatorisk opgave og en beskrivelse af faget, hvori opgaven skal skrives, samt eksempler på tidligere studerendes opgaveemner. Ligeledes findes eksempler på opgaver, tidligere studerende har løst efter ønske fra deres værtsvirksomheder. De øvrige fag på uddannelsen er samlæst med andre erhvervsøkonomiske bachelorlinjer og sikrer et bredt fagligt fundament indenfor centrale erhvervsøkonomiske discipliner. De 3 studieår er fordelt på 6 semestre. 1

3 6.sem 5.sem 4.sem 3.sem 2.sem 1.sem Valgfag Samfundsøkonomiske rammebetingelser Virksomhedens økonomi Bachelorprojekt 20 ECTS Valgfag Regnskab Kvantitative Analyseredskaber Valgfag Erhvervsjura Strategi Kvantitativ markedsanalyse Finansiering af vækst Marketing og dataindsamling Organisation Human Ressource Management * Strategisk ledelse af vækstprocesser * Arbejdsret International virksomhedsanalyse * Innovations- og projektledelse * Relations- og servicemarketing * Administrative systemer * Forretningsudvikling * Entreprenørskab og ledelse Den studerende starter i værtsvirksomheden i løbet af 2. Semester. Over det efterfølgende 2 ¼ årige forløb skal den studerende således skrive 7 obligatoriske opgaver og evt. et bachelorprojekt i samspil med værtsvirksomheden. Disse opgaver er alle direkte knyttet til fag på uddannelsen. Derudover er der tid til, at den studerende løser opgaver, som virksomheden ønsker løst. De sidste kalder vi løse opgaver. Erfaringen viser, at den studerende i gennemsnit bruger ca. 50 % af tiden i virksomheden på de obligatoriske opgaver, og den resterende tid kan virksomheden og studerende frit aftale opgaver, der skal løses. Emnet for de obligatoriske opgaver udarbejdes i et samarbejde mellem værtsvirksomheden og den studerende, så opgaven afspejler virksomhedens ønsker under hensyntagen til den studerendes læringsmål. Universitetet hjælper med faglig vejledning på opgaven via underviseren i faget. 2

4 Obligatoriske opgaver i virksomhederne Forretningsudvikling Forår 2013 I dette fag skal de studerende skrive deres første opgave i relation til værtsvirksomheden. Formålet med denne opgave er, at give den studerende et indblik i virksomheden på en måde, der giver udgangspunkt for at anskue virksomheden i et udviklingsorienteret perspektiv. Grundideen er at virksomhedens historie udgør et fundament for virksomhedens fremtidige udviklingspotentialer. Derved har opgaven fokus på samspillet mellem fortid, nutid og fremtid for virksomheden, hvor den studerendes anvendelse af teorier til at identificere fremtidsscenarier sammen med analysen af fortiden udgør et væsentligt element. - Analyse af værtsvirksomhedens udvikling med afsæt i fasemodel. Hvilke udfordringer venter virksomheden, og hvordan kan ledelsen arbejde med dette. - Analyse af hvorfor værtsvirksomheden oplevede problemer med ny chef og medarbejdere. Relations- og servicemarketing Efterår 2013 Virksomheder benytter sig af forskellige måder at markedsføre deres produkter på. Markedsføringen kan beskrives som et kontinuum mellem transaktionsmarketing og relationsmarketing. Transaktionsmarketing har fokus på bred markedsføring til et bredt marked, hvor målet er at øge antallet kunder. Relationsmarketing er en mere fokuseret tilgang, hvor målet er at opbygge længerevarende relationer til udvalgte kunder med henblik på at udvikle længerevarende samarbejdsrelationer, som begge parter drager nytte af. Historisk er der sket et skift sådan, at relationsmarketing generelt er blevet en stadig mere vigtig del af virksomheders måde at markedsføre sig på. Den ene del af dette fag sætter fokus på relationsmarketing. 3

5 De produkter virksomheder sælger kan deles op i en fysisk komponent og en service komponent. Langt de fleste produkter rummer en betydelig servicekomponent. I dag dominerer servicekomponenten mange produkter. En anden måde at sige det samme på er, at færre og færre mennesker er beskæftiget med at producere fysiske produkter. Antallet af mennesker i et samfund som det danske, der er beskæftiget med at producere service, overstiger klart antallet af mennesker, der producerer fysiske produkter. Det hænger bl.a. sammen med, at mange virksomheder konkurrerer på servicekomponenter snarere end på fysiske komponenter fordi virksomheder bedre kan differentiere sig fra hinanden på servicekomponenterne. Markedsføringen af produkter domineret af service adskiller sig fra markedsføringen af fysiske produkter. Den anden del af dette fag sætter fokus servicemarketing. Viden om og anvendelse af afsætningsøkonomiske teorier og metoder indenfor relationsmarketing og servicemarketing er derfor vigtig for hovedparten af virksomheder for, at de kan nå deres målsætninger. Opgaven, den studerende skal skrive for værtsvirksomheden i dette fag, retter fokus ind på, hvordan virksomheden kan arbejde med disse udfordringer i forhold til at skabe sig konkurrencemæssige fordele på markedet. - Udarbejde forslag til værtsvirksomhedens servicekoncepter - Analyse af hvordan værtsvirksomheden arbejder med service og relationsmarketing i forhold til kunderne, og hvilke omkostninger er der forbundet med dette Administrative informationssystemer Efterår 2013 Gennem faget gøres den studerende bekendt med input, databehandling, præsentation og administrativ behandling af data for at sætte ham eller hende i stand til at forstå virksomhedens koordinerings- og kontrolopgaver. Faget giver indsigt i metoder til udvikling, implementering og administration af informationssystemer. Virksomhedernes brug af ERP-systemer og Internettet indgår i pensum. Faget er dog ikke programmeringsorienteret. Fagets sigte er, at den studerende opnår kendskab til software-baserede informationssystemers fordele, ulemper, tilpasningsmuligheder og integrationsmuligheder 4

6 for at sætte den studerende i stand til at medvirke ved udvikling og forbedring af virksomhedens forretningsgange, idet der tages hensyn til virksomhedens organisatoriske og strategiske forhold. Den viden, de studerende opnår, knyttes konkret til værtsvirksomheden ved, at de udarbejder en opgave, som kortlægger og analyserer et administrativt informationssystem og de forretningsgange, som udfolder sig i og omkring dette system i deres værtsvirksomhed. Eksemplerne herpå kan være virksomhedens ERP-system, e-handelssystemer, bookingsystemer, fraværsregistrering, planlægningsrutiner, kvalitetskontrol, lagerstyring, virksomhedens forretningsgange omkring salg, osv. Målsætningen med faget er, at gøre den studerende i stand til at beskrive, hvorledes virksomheder kan anvende informationssystemer til at effektivisere daglige arbejdsgange. Den studerende opøves i at analysere forretningsprocesser og foretage ændringer af sådanne gennem en implementering af software-baserede informationssystemer. I faget præsenteres forskellige teorier omkring udvikling, implementering og drift af informationssystemer, som den studerende i opgaven i værtsvirksomheden skal anvende på en konkret problemstilling. En sådan problemstilling skal vedrøre analyser af informationssystemer og udarbejdelse af konkrete forbedringstiltag ved ændringer af eksisterende systemer eller implementering af nye systemer. - Analyse af arbejdsgange til/fra lager; formålet er at opnå forbedring og større effektivitet ved konsekvent brug af eksisterende ERP-system (ERP = Enterprise Ressource Planning). - Udformning af vejledning til fastsættelse af tidsestimat; formålet er at have en vejledning, der gør det lettere at fastsætte en tidshorisont for produktion og forsendelse af projektarbejde. - Vejledning til håndtering af implementeringsfasen af et CRM-system: Virksomheden påtænker at implementere et CRM-system; formålet med opgaven er at vejlede den i en optimal implementering i forhold til ledelse og medarbejdere. 5

7 - Ordrehåndtering: Beskrivelse og analyse af, hvordan ordrer modtages og håndteres gennem virksomheden, til kunden modtager det bestilte. - Informationsbehandling: Forbedring af virksomhedens indsamling og analyse af markeds- og kundeinformationer. - Analyse af proces ved oprettelse af produkter i værtsvirksomhedens ERP system og vurdering af muligheder for optimering, samt hvilke ressourcer det vil frigive for virksomheden. Innovations- og projektledelse Forår 2014 Faget rummer to fagområder nemlig innovationsledelse og projektledelse. Sigtet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse indenfor begge fagområder og særligt at forstå projekter ud fra et innovationsperspektiv. Sigtet med innovationsledelsesdelen er at give de studerende en grundlæggende forståelse for ledelse af innovationsprocesser, som omfatter produkt-, service- og procesinnovationer. Ligeledes gives der en indsigt i metoder og værktøjer, bl.a. inden for idégenerering, konceptudvikling og involvering af brugeren i innovationsprocessen. Der er speciel fokus på de tidlige stadier i udviklingsprocessen. Et projekt er en speciel organisationsform, der hyppigt anvendes til at gennemføre midlertidige aktiviteter som f.eks. udviklingsopgaver. Projektledelse er tæt knyttet til hver af de erhvervsøkonomiske hoveddiscipliner, idet udvikling og iværksættelse af nye initiativer, hvad enten det er indenfor organisation, marketing, regnskab, finansiering, eller produktion m.m., ofte organiseres indenfor rammerne af et projekt. Projektledelse er et multidisciplinært fagområde, der indeholder elementer indenfor eksempelvis organisation, teori om teams, psykologi, ledelse, operationsanalyse, etc. - Hvilket formål havde projektet med forbedring af arbejdsmiljø, og blev disse formål opnået med projektet? - Evaluering af 3 større projekter i virksomheden: Hvad kan gøres for at opnå en mere effektiv ledelse af projekterne gennem målformulering og opstilling af milepæle? 6

8 - Hvordan kan værtsvirksomheden fastholde læring fra et projekt til de næste? Hvilke ændringer af f.eks. procedurer og organisation skal gennemføres for at øge læring? - Virksomheden har gennemført en række projekter, men resultaterne fra projekterne er kun i begrænset omfang blevet implementeret. Gennemførelse af en analyse af interessenter og ansvar for projektet for at finde mulige årsager til manglende implementering. - Hvordan øger virksomheden hastigheden i deres projektgennemførsler? - Analyse af innovationsprocessen i virksomheden. Hvordan forbedres processen? - Hvordan kan kunder involveres i produktudvikling? - Hvordan samarbejder virksomheden med dens kunder om produktudvikling? - Hvad er kreativitet, og hvordan kan man forbedre virksomhedens kreative processer? - Hvordan gøres virksomheden mere innovativ? Fokus på organisering og kultur - Hvordan udvikler virksomheden nye serviceydelser? - Hvordan kan virksomheden prioritere deres innovative projekter? En porteføljetankegang. - Hvordan kan ledelsesstil fremme eller hæmme innovationen i organisationen? - Analyse af værtsvirksomhedens proces i forbindelse med indførelsen af LEAN og hvorvidt denne proces kan optimeres - Analyse af virksomhedens produktudviklingsfase Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv Efterår 2014 Alle virksomheder konkurrerer i en verden med stigende international konkurrence. Det gælder både store og små virksomheder, internationalt orienterede og hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Hjemmemarkedet påvirkes også direkte og indirekte af den internationale konkurrence. Internationaliseringen sker både på salgs- og indkøbssiden. Dette indebærer store udfordringer for virksomheder, da de er tvunget til at orientere sig mod international afsætning af deres varer og tjenesteydelser og mod indkøb og eventuelt placering af dele af produktionen internationalt. 7

9 Formålet med dette fag er at give den studerende en teoretisk forståelse af virksomheden i et internationalt perspektiv, og kunne bruge denne teoretiske indsigt samt metoder og værktøjer fra faget til at gennemføre en analyse af et konkret problem i værtsvirksomheden. - Undersøge afsætningen på det amerikanske marked: Opstilling af trusler og muligheder, som sammenholdes med en værdikædeanalyse af egne og kunders værdier for at sikre et match. - Hvor attraktivt er det baltiske marked? Undersøgelse af det baltiske marked generelt som samhandelsland, og mulige samarbejdspartnere og konkurrenter inden for den aktuelle branche. - På hvilke internationale markeder vil virksomheden kunne udvide sit salg eller engagement, samt hvorledes dette skal gribes an. - Beskrivelse og analyse af nationale og internationale kunder og leverandører. - Analyse af mulighed for at outsource aktiviteter til underleverandører. - Analyse af konkurrenter i Danmark og udlandet. - Analyse af hvilken entry mode værtsvirksomheden bør vælge ved opstart på det polske marked og hvad konsekvenserne heraf vil være for virksomheden? Strategisk ledelse af vækstprocesser Efterår 2014 Vækst er et begreb, som ofte får en stor opmærksomhed i pressen. Undersøgelser af f.eks. nystartede virksomheder viser, at kun de færreste virksomheder vokser. De virksomheder som vokser står til gengæld for en betydelig del af de nye jobs, der bliver skabt. Når der er en betydelig interesse for vækst på samfundsniveau skyldes det at vækst forbindes med det at skabe jobs og skabe jobs med bedre løn mm. På virksomhedsniveau er vækst ofte forbundet med skabelse af større værdier i virksomheden, f.eks. målt på omsætning, antal ansatte eller profit og dermed påvirkes virksomhedens værdi som regel også positivt af vækst. Vækst er et begreb, som kan have forskellig betydning alt efter om man taler om kvantitativ vækst (f.eks. øget omsætning) eller kvalitativ vækst (f.eks. ændringer i virksomhedens kompetencer, ledelse og organisering). Mange forbinder vækst med, at en virksomheds omsætning og antal ansatte vokser år for år. Men det er faktisk kun en del af virksomhederne som oplever denne type vækstproces. Andre virksom- 8

10 heder oplever meget mere ujævne vækstprocesser eller andre forløb af vækstprocesser. Ledelse af vækstprocesser er ofte forbundet med betydelig usikkerhed. Det kan være usikkerhed forbundet med kunder og leverandører. Og usikkerhed forbundet med ledelse og organisering af vækstprocesser. Eller sagt kort: Vækstprocesser kan være komplekse at forstå og forklare og dermed også vanskelige at få greb om. Faget sigter mod at give den studerende en grundlæggende indsigt i, hvad der forstås ved vækst og nogle grundlæggende forslag til ledelse af vækstprocesser og virksomheders strategier for vækst, herunder en forståelse af i hvilken udstrækning vækst kan ledes. Human Ressource Management Forår 2015 Små og mellemstore virksomheder har i reglen ikke specialiserede HRM-afdelinger, og faget tager derfor sigte på at give en bred indføring, der omfatter centrale områder som ansættelse og afskedigelse af medarbejdere; kompetenceopbygning, såvel i form af uddannelse og efteruddannelse som i form af on-the-job-training ; motivation, evaluering og aflønning samt konflikthåndtering. Sideløbende med undervisningen udformer de studerende problemstillinger, som skal belyses teoretisk og empirisk i forhold til deres værtsvirksomheder. Projekternes problemstillinger skal godkendes af såvel vejledere som virksomheder. Faget kombinerer en teoretisk undervisning i Human Ressource Management med en praktisk erfaringsdannelse gennem projektarbejde, hvori den studerende arbejder med en udvalgt HRM-problemstilling i værtsvirksomheden og belyser sammenhængen mellem de menneskelige ressourcer og virksomhedens strategiske muligheder. - Analyse af medarbejdernes motivation - Analyse af hvordan HR afdelingen indgår i værtsvirksomhedens overordnede strategi og hvordan dette er fordelagtigt for virksomheden 9

11 Bacheloropgave Forår 2015 Den afsluttende opgave, kronen på værket. Langt de fleste studerende vælger at skrive bachelorprojektet i virksomheden, men har mulighed for at vælge en alternativ løsning. Den studerende kan skrive opgave for virksomheden ved at inddrage et problem, som inddrager et tværfaglig tilgang. Denne opgave er længere end de andre opgaver, og dermed kan der behandles mere komplekse problemstillinger. Nogle kigger på virksomhedens strategi og kommer med en analyse, vurdering og forslag til forbedringer for hele virksomheden eller udvalgte dele. - Klarlægning af omkostningsstruktur i en bagerbutik. - Strategisk virksomhedsanalyse af Danske Bank/Jyske Bank. - Investering i udlejningsejendom i Berlin. - Alternativ energi hvilke andre alternativer er der og hvorfor er der ikke kommet mere ud? - Segmentering og positionering af QL markedsanalyses kunder, med henblik på at opnå tættere relationer med udvalgte kunder. - Forbrugerundersøgelse En undersøgelse af forbrugeres holdning til et givet fænomen vha. en kvalitativ undersøgelse. - Ledelse af en virksomhed i vækst. - Analysere værtsvirksomhedens brandværdi og udarbejde forslag til kommunikationskampagne - Udarbejde og analyse af medarbejderundersøgelse - Re-design af værtsvirksomhedens incitamentsstruktur for medarbejdere med hjemmearbejdspladser i forhold til medarbejdere uden hjemmearbejdspladser, således at moral hazard undgås. 10

12 2. De løse opgaver Ved siden af de obligatoriske opgaver beskrevet ovenfor kan de studerende gennemføre en række opgaver, der aftales direkte med virksomheden. Opgaverne skal så vidt muligt have relevans for studiet. Neden for findes en liste med eksempler på opgaver, som ældre studerende har løst i deres virksomheder. Langt de fleste opgaver er løst i tæt samarbejde med en person i virksomheden. Det er mest hensigtsmæssigt, at den studerende har mulighed for at søge vejledning hos personen, der har stillet opgaven. Formålet med disse løse opgaver er at give de studerende en bred indsigt i virksomhedens dagligdag, arbejdsområder og arbejdsgange. Derfor er ingen opgave for lille og kun få for store. Eksempler på opgaver - Oprettelse af referencedatabase; indhentning af lister over arbejde lavet for virksomhedens vigtigste kunder, og indtastning i database. - Arbejdsgangsanalyse; beskrivelse af papirgange, samt udfærdiget anbefalinger for forbedringer. - Deltagelse på messer; for læringens skyld, og besvarelse af kunde henvendelser. - Søgning efter oplysninger om potentielle kunder inden for nye forretningsområder; efterfølgende anvendt af salgspersonalet. - Udfærdigelse af kursusbeviser; gennemgang af kursusmateriale, for efterfølgende at kunne angive kursets indhold. - Deltagelse i projektgruppe om procesbeskrivelse for udvikling af idéer; udarbejdelse af de faser en ny idé fra virksomhedens medarbejdere skal gennemgå, og hvilke personer, der er ansvarlige for disse. - Ajourføring af oplysninger i præ-kvalifikation; indhentning af oplysninger vedrørende personale, økonomi, bankforhold, o. lign. - Undersøge udbydere af CRM løsninger; priser og funktioner, forskellige udbydere kan tilbyde. - Lagerstyring af markedsføringsmateriale; optælling, og bestilling af materialer. - Arbejdspladsvurdering; undersøge miljø-, sikkerheds-, og kvalitetskrav. 11

13 - Hjemmesideopdatering. - Udfærdigelse af styklister. - Forslag til forbedring af indretning af butik. - Udfærdigelse af butikskoncept. - Udarbejdelse af produktkataloger. - Koordineringsopgave i forbindelse med flytning. - Etablering af nyt faktureringssystem. - Materialeindkøb. - Fremstilling af brochure i forbindelse med lancering af ny produktserie. - Hjælpe med opgaver i forbindelse med godkendelse af produktserie. - Renskrive salgsmateriale. - Udfærdigelse af salgstilbud. - Pakning af markedsføringsmateriale. - Søge efter nye kunder og nye agenter. - Tage billeder til markedsføringsmateriale. - Kundekontakt. - Markedsundersøgelser. - Markedsføringsplan. - Undersøge medarbejderønsker til funktioner i et CRM system. - Lokalisere potentielle leverandører. - Gennemføre kundetilfredshedsanalyse. - Udarbejdelse af strategioplæg. - Opstilling af formelle/uformelle organisationsstrukturer. - Priskalkulation. - Udarbejdelse af delbudget. - Udarbejdelse af prisliste på baggrund af konkrete forventninger. - Lave kundedetaljeret købsoversigt. - Udarbejdelse af salgsstatistikker. - Opfølgning på priskalkulationer. - Arkivering. - Diverse tasteopgaver. 12

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Linjebeskrivelse for Design

Linjebeskrivelse for Design Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for Design Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI, HA. 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

ERHVERVSØKONOMI, HA. 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet ERHVERVSØKONOMI, HA 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Adgang til erhvervslivet på Business Class Brænder du for at arbejde med strategi, ledelse, innovation,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere