denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul."

Transkript

1 DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa Hjulets Sving. Figuren viser Hjulets Plads paa Stangens Haandtag. Endelig maa der mange Slags Kroge til, afpassede efter de Fiske, man vil fange, eller endog Krogesæt, d. v. s. Kroge, samlede efter en vis Plan, dels indrettede til at sætte i enten en Fisk, som bruges til Mading eller Lokkefisk, dels hængende frit uden om denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. Fisk. Fisk som Mading bruges f. Eks. ved det saakaldte Dyppejiskeri, hvis Navn skriver sig derfra, at man hist og her sænker eller dypper den paa en eller to eller flere Kroge fæstede Agnfisk i Vandet og bringer denne til at fare eller skyde gennem dette. Herved narres den lurende Gedde eller Ørred til at at jage til, nappe Agnfisken og mulig sluge den, om der er Vilje i Nappet og Kløgt hos Fiskeren. Man kan ogsaa trække en Agnfisk gennem Vandet eller lade den»spinde«igennem dette og derved ogsaa lokke større Rovfiske til at bide; man bruger i saa Fald, hvad man altid burde, en Svirvel paa Linen, hvorved opnaaes, at Agnen kan dreje sig, eller ogsaa fremmer man endda den drejende Bevægelse ved Hjælp af et Par Vinger, en Propel, som paa en Fartøjs-Skrue. - I Stedet for en virkelig Fisk bruger man ogsaa Efterligninger, lavede enten af Metal, Gummi, Silke eller af anden dertil tjenlig Masse. Almindeligere er det at fiske med»skeblad«eller Blink, d. v. s. Linen ender i en eller flere Svirvler, og i den sidste af disse er da hæftet et blankt Metalblad, som mere eller mindre har Skeform og i hvilket (yderst eller tillige i Siderne) er hæftet Kroge. Dette Redskab bruges fra Baad, som enten sejles op eller gives Fart ved Roning. Intet Lystfiskeri kræver dog. saa stor Sikkerhed i øje og Haand som Fluefiskeriet, ved hvilket man fanger Laks, Ørred og Stalling. Disse Fiske har nemlig megen Smag for Insekter, som svirrer omkring Vandløbene. Men Insekterne efterlignes, idet Fig. 65. Fn Lakseflue. man sammenbinder Fjer, ~aar, skinnende Metaltraade o. s. v. i Form af spraglede Insekter, en Slags Fantasiflue, eller man efterligner andre saa nær som nogenlunde muligt f. Eks. Døgnfluer. Laksefluer (Fig ) laves af skinnende Fjer, som dels staar ud fra Krogen som et ell~r andet Dyrs Vinger og dels staar frem som lange Halebørster, medens Krogens Skaft er smykket til at ligne Kroppen af et spraglet Dyr. Ørredfluen (Fig. 66) laves i mange Former og Farver. Nogle er som smaa Laksefluer, andre laves af Haar (f. Eks. Rævehaar), der bindes tæt om Krogskaftet, saa»fluen«ser ud som en eller anden laaden Larve. Det vilde dog føre os for langt, dersom vi skulde følge Lystfiskerens talrige Fremgangsmaader eller endog kun de Fig. 66. En 0rredflue. vigtigste af disse, som for Resten udførlig er skildret i den af Forfatteren udgivne Bog»Ferskvandsfiskeriet«. Fiskeavl har som al anden Avl det Maal, under større eller mindre Kontrol, at producere et for Mennesker brugeligt Udbytte, rigeligere end det, N a turen ved egen Hjælp kan frembringe. Fiskeavl udføres enten gennem Damkultur alene eller gennem kontrolleret Klækning af Fiskeæg i Forbindelse med Damkultur. Damkulturens Opgave er at bringe forskellige Fiske-Arter i dertil indrettede, aflukkede Vande under saadanne Vilkaar, at de ved stadigt Tilsyn og ved omhyggelig Pleje kan vokse op til en madnyttig Størrelse, eller kan bringes saa vidt i Vækst, at de kan sørge for sig selv i frit Fiskevand, dersom dette ellers byder dem heldige, naturlige Vilkaar for deres yderligere Vækst og Formereise. En fuldkommen Fiskedam maa være saaledes indrettet, at den hurtig og let kan tømmes (»tappes«) og atter paa ny kan fyldes med Vand (»spændes«). Dammene kan være af meget forskellig Størrelse. Denne retter sig væsenlig efter den Vandmængde, man kan skaffe Dammen. Man har endog saa store Damme, at de i Flademaal er flere H undrede Tdr. Land, saa at det tager mange Dage at tappe og atter fylde dem. Her i Landet har Fiskedammene i Almindelighed ingen videre Størrelse, ikke over 50 Tdr. Land; men f. Eks. Bøhmens samtlige Fiskedamme optager ikke færre end ti Kvadratmil. Men enten Dammene er store eller smaa, maa man kunne være Herre over dem, og man maa have deres naturlige Egenskaber afpassede efter de Fiske, man vil holde i dem. Nogle af dem afpasses efter Ungfiskenes Krav og er Vækstdamme, andre er Fededamme og atter andre er indrettet for de Fiskearter, man kan faa til at yngle i Damme. Den ældste danske Fiskeavl er vistnok Karpeavlen. I Almindelighed tænker man sig, at denne er saare gammel her i Landet; men dette kan ikke være Tilfældet, og det er et stort Spørgsmaal, om Karpen har været i Brug ved danske Klostre; de ved disse nævnte Fiskedamme har rimeligvis ikkun været Beholdere, hvori man gemte overflødig Fangst, indtil man fik Brug for den. Uheldigvis ved man særdeles lidt om ældre Dages Damkultur. Ikke en Gang i Bøhmen, dette de storartede Kunstdammes 536

2 DE~ DAi\SKE STAT Til en Karpeavl er det imidlertid ikke uvigtigt, hvilken Slags Avlsdyr man har, eller hvilken Race man vælger til Opvækst og Fedning. Uskikket til Avl er enhver Karpe, som endnu har Vildkwpens korte og høje Krop (Fig. 69). En Avlskarpe skal have en langstrakt Krop og godt udviklede Munddele med fire kraftige Skægtraade. Munddelene har nemlig hos flere Karpefiske (Fig. 70) en væsentlig forskellig Virksomhed fremfor andre Fi. skes. De skal nemlig h verken tjene til Bid eller Greb, men er et ejendommeligt Pumperedskab, hvormed Fig. 68. Føden, al Slags Smaakryb, særlig af næsten mikroskopisk Størrelse, pumpes ind i Mundhulen, i hvis bagre Del de stærke Svælgknokler sidder (Sp. 523, Fig. 54). - Karpeavlen har frembragt en Mængde Racer, imellem hvilke den galiciske er i godt Omdømllle for hurtig Vækst. En ejendommelig Race er Læderkarpen, som aldeles mangler Skæl eller kun har faa af dem og da kun nogle meget store langs Siderne (Spejlkarpe). Læderkarperne er især i Yndest i Sydtyskland. Den eneste almindelige Rege], man omtrent kan opstille angaaende Karpea viens Udbytte, er egentlig den, at det ikke lønner sig at fodre Karper op til en højere Vægt end 2-3 Pd. pr. Stk. En af Tysklands dygtigste og mest indsigtsfulde Karpeavlere regnede et større Anlægs Udbytte til / 2 Pd. Karpekød pr. Td. LalHl. Uden Fodring har man regnet, at Vægten af Hundrede sunde Karper er 2 Pd. det første Aar, i det andet... -\.ar vejer de 60 Pd., i det tredje 120 Pd og i det fjerde 200 Pd. ~Ien med 539 Fodring og i en fin Dam kan man i en Sommer fo~ hver Td. Fededam opnaa en Tilvækst af Pd. Jævnt hen vil den være omtrent Pd. Der fodres i Regelen med Lupin, Blodrnel, Kødmel o. s. v- Foruden paa Gisselfeld Gods er der et større Karpefiskeri paa Grevskabet Bregenlved. I de sidste Aar er indrettet Karpeavl flere Steder i Landet; det største Anlæg skyldes Aktieselskabet til Fremme af Dansk Ferskvandskullur. Medens Karpeavl og andet Fiskehold væsenligst sørger for at skafte de paagældende Fiske gode Ynglepladser og rigeligt Foder i Vande, som er sat ud af Samkvem med Frivandene og derfor er under Fiskeavlerens HerreØ-ømme, gaar en anden Retning af Fiskeavlen ud paa at sikre visse Fiskes Formereise ved under Kontrol at gøre deres Æg skikkede til Klækning, at bringe denne til Udførelse og dernæst enten at bringe den spæde Yngel ud i Frivandene eller i det mindste til en Tid fodre dem i dertil indrettede Damme. Den saakaldte kunstige Fiskeavl er først i indeværende Aarhundredes sidste Halvdel bleven almindelig og først i dets sidste Tredjedel har den faaet fastere Former. Omgangsmaaden er saare ligefrem, efter at man har skaffet sig kønsmodne Hunfiske, hvis ~1~g uden særlige Omstændigheder er modtagelige for de kønsmodne Hanfiskes Mælke, thi det er jo lnd Dammens sidste Fiske tages. "Virkningen af H anfiskens Mælke, som gør Æggene tjenlige til Klækning. Idel de i Fig. 70. En Karpefisks Munddele. Mælken indeholdte, saakaldte Sæd dyr, trænger ind i Æggene, vækkes disse til Liv, og Muligheden for et Fiskeliv er inde. Kort efter Befrugtningen af ~4:gget (Fig. 71, 1), deles Kimhøjen (2) ved en lidt efter lidt dybere blivende Fure (3) i to lige store Dele; lodret paa denne Fure danner der sig derpaa en ny, hvorved Kimhøjen deles i fire Dele, og Delingen skrider saa vidcl'e 540

3 paa Yderkassens øvre Rand; alle Kasserne kan let skilles fra hver andre. Æggene lægges i Kassen C paa dennes Bund af Virenæt, igennem hvilket Vandet tvinges op imellem Æggene. Kassen d, som ogsaa har Virebund, hindrer den klækkede Yngel i at undvige. Dersom alligevel Yngel skulde slippe fra Truget, falder den i Samlekassen B. For Resten har man mange Slags Klækningskar, og enkelte af disse, indrettede til smaa Æg (f. Eks. Hæltens eller Geddens), der er klæbende, naar de gydes, kræver en særlig Konstruktion og langt nøjere afpasset Vandstrøm, end de større Lakseflskes Æg, som ikke frembyder videre Vanskeligheder. Efterhaanden som»den kunstige Fiskeavl«har faaet fastere Former, har den ud viklet sig til Støtte for en Damkultur for Fiske, som man ikke tidligere i større Omfang indtog til Vækst og Fedning i Damme. Det er da især Laksefiske, som man, efter at have klækket dem under Kontrol, sætter i Damme til Fod- Saadanne Damkulturer er nu almindelige i Nord-Amerika, Tyskland, Frankrig o. fl. a. Steder. I Danmark kommer vi efterhaanden ogsaa med. Et af de senere Aars nyeste Anlæg er Frøjk, nær Holstebro (Fig. 74), hvor der tillige er en Klækningsanstalt, foruden de i Billedet viste Damme. Lignende Anlæg er ogsaa indrettet ved Kolding, og større Klækningsanstalter har allerede i længere Tid virket ved Viborg, Aalborg og Silkeborg. I de danske Klækningsanstalter har det hidtil mest været danske Ørredæg, som man har klækket, og Øjemedet har nærmest været at udsætte Yngelen i dertil skikkede Frivande, som enten er Llevne ørredtomme eller truer med at blive det. Men i de sidste Aar har man ogsaa optaget til Klækning de amerikanske Laksefiske Regnbueørreden, l{ildeørreden og den kaliforniske Laks, o ring. DEN DANSKE STAT fra det ene Kar til det lavere staaende. I Fig. 73 er A det kaliforniske Trug, set i Gennemsnit. Det er sammensat af det ydre Kar C, i hvilket er indsat to andre Zinkkasser, som begge ved en Krave hviler Fig. 73. D I ].~ llforni ke Trug. 543 fordi disse skønne Fiske vokser godt til i passende Damme, og fordi de tillige ogsaa egner sig for vore Frivande. Arbejdet for at bringe et Udbytte af vor Jordbunds vandfyldte Overflade er nu ikke nogen saadan ligefrem Sag. Lige saa lidt som det egentlige Ferskvandsfiskeri kan opretholdes, om man lader fem være lige og overlader Naturen at virke for os, om vi ogsaa sætter dens Virksomhed paa den haardeste Prøve ved at lade dens Produktionsevne kappes med vor og alle Slags Skadedyrs Rovdrift, lige saa lidt er det kulturelle Arbejde afsluttet ved at skaffe Vand, Fiskeyngel og Foder for de opvoksende Fiske. Der maa mere til, og da i første Række den største Paapasselighed over for Konkurrenterne, som ikke alene optræder over for os, naar vi fisker i de frie Vande, men som tillige gærne vil være med, hvor vi ligefrem dækker Bord for dem. Hvor tit røber ikke Ternen eller Maagen eller andre fiskende Fugle, hvor Fiskepladsen er? Hvor tit skønner vi ikke efter Odderens Træk, hvor der er et rigeligt Fiskevand eller den fyldige Krebseplads? Mens Fisken lurer paa de over Vandskorpen ilende Insekter, for i det rette Øjeblik at kunne snappe dem i et dristigt Spring, endog højt op over Van det, maa den til samme Tid holde U dkig med Fuglen, som pils nar kaster sig over den selv (Fig. 75). Men hvor Mennesket ved det kulturelle Arbejde paatager sig gennem den om hyggeligste Pleje at være Skæbne, maa han være paa sin Post over for Odder og Rotte, Terne og And, la endog over for saadanne Smaarøvere som Vandkalve, Vandtæger, Igler og andet Utøj, der kan volde ham store Tab. Fig. 74. Ørreddammene ved Frøjk. Det har været Opgaven paa disse Blade at vælike Interesse for Danmarks Ferskvande, dels ved i større Træk at skildre deres ejendommelige Natur og Sammenhæng med Landets Overfladebygning, dels ved 514

4 VORE FERSKE VANDE gennem passende Eksempler at oplyse om det i dem herskende, mangeartede Dyreliv. Men til samme Tid har Fremstillingen sigtet hen til desuden at vise, hvor megen Vigtighed de har og endnu yderligere kan faa for Landets Økonomi, dersom de bruges og plejes paa rette Maade. Men dersom Synet paa vore Ferskvande kunde udvides, dersom deres Nyttiggørelse kunde blive mere aabenbar for Folket, burde dog derved intet tabes, thi Digterens Billede, som han skildrer et af vore herligste Sølandskaber, Sorøegnens, burde ikke udviskes: Der leger Fisken mellem Blomsterenge, der synger Droslen ved den dybe Sø; der glider Baaden langsomt under Landet, mens Bølgen sukker under Aarens Slag; den ranke Hjort tit spejler sig i Vandet, naar Maanens Skin forvandler Nat til Dag. Fig. 75. Optrin af Dyrelivet i en Sø. Tegnet af ri/h. Fiseher. En Løje sætter op efter et Insekt, som den længe har fulgt. Samtidig skyder {'n Terne ned paa Løjen, men denne snappes i det sallllue af en lurende Aborre

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere