It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor"

Transkript

1 White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010

2 Finansiel sektor i forandring driver nye it-behov Den finansielle sektor i Danmark og den øvrige verden er i dynamisk forandring. Finanskrisen, bankpakker og et mere omkostningsbevidst marked skaber nye rammevilkår og driver dermed nye itbehov for den finansielle sektor. Forandringerne kommer i form af nye regulative krav fra myndigheder primært krav om compliance, dvs. øget åbenhed og dokumentation af forretningsprocesser. De nye krav kommer samtidig fra markedet, hvor mere omkostningsbevidste kunder lægger vægt på mere gennemskuelighed og, til dels, afvikling af forretninger på nye teknologier. De nye krav sætter de finansielle virksomheders nuværende it-infrastruktur under pres. Et sikkert og fleksibelt itsystem vil i endnu højere grad end tidligere være nøglen for en succesfuld finansiel virksomhed fremover. Dette white paper tager sigte på at beskrive forandringerne overordnet og tager i en undersøgelse gennemført i marts 2010 pulsen på de aktuelle behov hos den finansielle sektors it-chefer. Konklusionerne er: 1. Nye regulative krav sætter pres på it-anvendelsen og driver nyt it-behov frem, der ofte ikke løses i egen virksomhed. Mindst 54% af it-cheferne er i markedet for øget ekstern assistance. 2. Den finansielle sektors it-chefer skal holde en kompleks balance mellem sikkerhed, effektiv drift og nye compliance-krav. 3. Sektoren har markante behov for bedre dokumenthåndtering og ønsker om migration fra mainframe til serverbaserede løsninger. 4. Et relativt fasttømret marked for it-leverandører til den finansielle sektor vil på baggrund af ny regulative krav åbne op og opgaverne vil have en kompleksitet, der gør samspil med eksterne leverandører oplagt. Den finansielle sektor 2010 compliance og skærpet konkurrence er prisen for krisen Udviklingen i den globale produktion, udviklingen i verdenshandelen og udviklingen i aktiekurserne tegner 20 måneder efter finanskrisens start et bedre billede end ved den seneste dybe globale finanskrise i 1930erne. Bankpakker har i Danmark og andre lande været et væsentligt værktøj til at navigere igennem finanskrisen uden for store samfundsmæssige tab. Den politiske pris for krisen er en række kommende myndighedskrav om compliance øget åbenhed og øget indsigt s forretningsprocesser. Disse krav vil sammen med markedsdrevne ønsker fra omkostningsbevidste kunder drive nye it-behov og lægge pres på de finansielle virksomheder for udvikling af it-systemer, der kan håndtere en række funktioner så enkelt som muligt. De nye krav rammer en sektor, der i forvejen er under pres for, med begrænsede it-budgetter, at hæve kvaliteten. De finansielle virksomheder skal derfor i en delikat balance i de kommende år forny en væsentlig del af itinfrastrukturen, så de enkelte forretningsprocesser bliver gennemskuelige og dokumenterede samtidig med at sektorens kerneværdier om tryghed og sikkerhed ikke sættes over styr. 2

3 Den aktuelle undersøgelse viser, at kunders tryghed og tillid til systemerne fortsat er i fokus for investeringerne i sektoren de kommende år. Over halvdelen af de it-chefer, der er i markedet for ekstern it-assistance, vurderer, at dette i meget høj grad er tilfældet. Og de it-chefer, der sætter tryghed og tillid i højsædet, vægter også sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange. Der er en lige linje mellem klassiske it-investeringer i fx dokumenthåndteringssystemer og CRM-systemer og de kommende, endnu ikke til fulde kendte, krav om compliance. Myndighedskrav: Lovgivning og regulering Det er for tidligt at vurdere, præcis hvilken og hvor hård regulering, der kommer til at gælde i fremtidens finansielle sektor. Men en række af konkrete reguleringskrav er på vej på nationalt og internationalt niveau. Med nye reguleringskrav menes de aktuelle krav fra nationale og internationale myndigheder, som er varslet i kølvandet på finanskrisen. Der er bl.a. tale om krav til en markant øget grad af dokumentation for transaktioner og forretningsprocesser. Den finansielle sektor er ikke homogen. Banker reguleres ikke på samme måde som bankcentraler, forsikrings- og pensionsselskaber eller kapitalfonde. Tendensen i kravene til de finansielle institutioner er imidlertid langt hen ad vejen identiske. Finansrådet har i november 2009 sammenfattet en række af disse forventede krav om regulering i en rapport, der har til formål at skabe overblik. Rapporten kan hentes på hvor i alt ca. 100 kommende regulative krav omtales. Finansrådet vurderer, at de nye krav falder inden for ni hovedområder: regnskabsområdet, kapitalområdet, likviditetsområdet, egenkapitalelementer, værdipapirhandelsområdet, corporate governance, kreditvurdering, krisestyring og tilsyn. En række krav kan honoreres med systemer, som allerede er indført eller under indførelse. Hvorimod andre krav kræver omlægning og nyinvestering i it-løsninger. Hvor sektorens it-chefer i dag har grundlag for at bedømme investeringsbehov i forbindelse med traditionelle itomlægninger, så er compliance-kravene en udefrakommende og til dels ukendt faktor i it-planlægningen. Undersøgelsen i dette whitepaper viser, at sektorens it-chefer allerede er opmærksomme på de udfordringer, der ligger forude og indtænker dem i planlægningen. 38% af de adspurgte it-chefer placerer således de regulative krav som top-of-mind i den kommende periode. Markedets krav: Kritiske kunder Den finansielle sektor har i dansk sammenhæng været absolut frontløber på it-området og et foregangsområde på digitalisering, som gennem de seneste 15 år berettiget har været beundret af andre sektorer. Introduktionen af netbankerne er et godt eksempel. Det danske finansmarked er i dag præget af begrænset kundevækst og stadig mere omkostningsbevidste kunder, der har fokus på lave transaktionsomkostninger. Den enkelte finansielle aktør kommer derfor under pres for at kontrollere og dokumentere, at netop deres virksomhed fremstår som troværdig og gennemskuelig i markedet. Oven i denne udvikling kommer nye teknologier. Fremtidens kunder vil kræve mobile bankløsninger. Introduktionen af disse vil blive et konkurrenceparameter og en sikkerhedsudfordring. Uanset hvornår mobile banktjenester indføres, vil finanssektorens it-systemer skulle til revision. På den ene side kræver nye services en fleksibel it-infrastruktur, der hurtigt kan tilpasse sig nye behov. På den anden side skal fortsat leveres slidstærke kerneværdier som tryghed, tillid og stabil drift. 3

4 Teknologier, der rykker og åbner markedet De it-ansvarlige i sektoren skal sideløbende holde øje med teknologier, der kan indeholde løsningen på nogle af de nye udfordringer fra en omverden i forandring. Her tænkes ikke kun på kunders ønske om mobile bankforretninger, men også på nye teknologier omkring cloud computing og nye løsninger, hvor der internt i organisationerne migreres fra mainframe til distribuerede systemer. Det er for hver enkelt aktør et relevant spørgsmål, hvor store dele af ovenstående udfordringer man er i stand til at løse omkostningseffektivt i egen it-afdeling og i hvor høj grad løsningerne skal søges udenfor. Undersøgelsen i dette white paper viser, at behovet for løsninger leveret gennem eksterne partnere er betydeligt. 54% af de adspurgte it-chefer er i markedet for ekstern assistance de næste 24 måneder. De nye omverdenskrav, primært de skærpede krav om compliance, vil åbne markedet for nye it-leverandører, der har erfaring med levering af it-systemer, hvor compliance og detaljeret dokumentation af forretningsprocesser allerede i dag spiller en afgørende rolle. Det må derfor formodes, at et stabilt marked af eksterne leverandører til den finansielle sektor udvides med nye aktører i takt med, at de nye it-behov slår igennem i de enkelte finansielle virksomheder. De finansielle it-chefers aktuelle udfordringer HENRY Corporation har i samarbejde med IDG Direct spurgt 50 it-chefer på tværs af den finansielle sektor, hvordan de oplever markedet. It-cheferne repræsenterer branchen bredt fra store aktører til mindre. Fra bankvirksomhed til forsikring/pension og leasing. Undersøgelsen er foretaget medio marts 2010 og afspejler det aktuelle øjebliksbillede og dermed også den forventede investeringshorisont for sektoren i de næste 24 måneder. Undersøgelsen har som forudsætning, at de finansielle virksomheder i dag fungerer forskelligt på it-området. Nogle benytter primært in-house løsninger. Andre bruger i høj grad allerede eksterne leverandører. Nogle har allerede implementeret hele eller dele af systemer, der kan møde regulative krav. Andre er i markedet for dette. Med dette i betragtning konkluderer undersøgelsen, at over halvdelen af de adspurgte it-chefer vil være i markedet for ekstern i IT assistance: I hvor høj grad har din virksomhed behov for ekstern assistance for at håndtere nye krav til jeres IT systemer de kommende 24 måneder? 12% 18% 10% 32% 28% Slet Ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Sammenlagt angiver 54% behov for ekstern assistance. Hertil skal føjes, at 12% i meget høj grad og 10% i høj grad angiver dette behov. De fleste angiver i nogen grad, hvilket måske kan tolkes som en naturlig vent-og-se holdning i branchen. Kun 18% angiver, at de slet ikke er i markedet for ekstern assistance. De områder, der forventes at kræve ekstern assistance, afspejles herunder: 4

5 Hvilke løsningsområder forventer du især vil kræve ekstern assistance? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Cloud computing Mobile løsninger Migration fra mainframe til serverbaserede løsninger Dokumenthåndtering CRM Application Management Andre Ingen Ved ikke De finansielle institutioners it-chefer har fokus på dokumenthåndtering (46%) og CRM-systemer (20%), mens nye teknologivalg som cloud computing i sammenhængen endnu er sekundært. Den tydelige orientering mod kerneområderne og driften af en effektiv forretning passer godt med den finansielle sektors grundværdier på it-området: drift, sikkerhed og tryghed i fokus. Investeringerne i dokumenthåndtering og CRM må imidlertid også ses som en forudsætning for håndteringen af kommende regulative krav. Interessant er også de 16%, der forventer en migration fra mainframe til serverbaserede løsninger en kompleks opgave, der traditionelt kræver betydeligt samspil med eksterne leverandører. Kundetryghed er altoverskyggende Interessant er at følge fordelingen af ønskerne hos de 54% af it-cheferne, der erklærer at være i markedet for ekstern assistance. Hos denne gruppe tegner sig endnu tydeligere mønstre, som viser sammenhængen mellem de klassiske it-opgaver med at sikre drift, tryghed og tillid. Hvilke løsningsområder forventes kræver ekstern assistance Ved ikke Andet Applikation Management Cloud Computing Mobile løsninger CRM Migration Dokumenthåndtering Dokumenthåndtering, CRM og applikationshåndtering står for knap halvdelen af den ventede eksterne assistance. Mere teknologirettet innovation i form af cloud computing, mobile løsninger og migration påkalder sig interesse, men hver for sig hos et mindre segment på 10-20% af markedet. 5

6 Blandt it-chefer, der har høje, meget høje eller i nogen grad ønsker om ekstern assistance, er der massive ønsker om it-sikkerhed og fastholdelse af kundetryghed: I hvor høj grad er følgende områder en IT mæssig udfordring de kommende 24 måneder? It sikkerhed? Behov for øget fleksibilitet i arbejdsgange? Sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange? Kunders tryghed og tillid til systemerne? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kvalitetsstyring og certificering for at dokumentere compliance? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Over 50% har således i meget høj grad sikkerheden i fokus. Knap 50% fokuserer i meget høj grad på kundernes tryghed og tillid. Kun få har slet ikke dette fokus og det må formodes, at disse allerede har etableret løsninger på området. Kundetrygheden er altså altoverskyggende i de eksterne investeringer, hvilket antyder en bevidsthed om, at netop en god kunderelation netop nu er den vigtigste forretningsparameter i sektoren. Bemærkelsesværdigt er dog, at 3 ud af 4 it-chefer i meget høj grad eller i høj grad får behov for sporbarhed og dokumentation af arbejdsgange og at over halvdelen på samme vis har høje behov for kvalitetsstyring og compliance. Tryghed og sikkerhed går hånd i hånd med ønsket om sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange. Det vil være afgørende at introducere systemer, som samtidig kan leve op til compliancekrav. I forhold til ovenstående er behovet for fleksibilitet i arbejdsgange relativt mindre. Dette indikerer bestemt, at behovet for at omstille og optimere forretningsprocesser er til stede i et hurtigt konkurrerende marked, men at tryghed, tillid og sikkerhed er vigtigere. Undersøgelsen har endelig spurgt, hvad den finansielle sektors it-systemer først og fremmest skal tjene til. (Alle respondenter) Vores IT systemer skal først og fremmest... Være integreret i alle dele af vores forretning Være middel til at leve op til regulative krav Være en afgørende faktor for kundetilfredshed Være en væsentlig konkurrenceparameter for vores forretning Understøtte effektivisering og automatisering af arbejdsgange Optimeres på omkostningseffektive standardplatforme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Her viser tallene, når samtlige besvarelser medregnes (i det hver respondent har haft op til tre svarmuligheder), et massivt flertal på knap 80% for, at it skal understøtte og effektivisere arbejdsgange. Dette indikerer, at de finansielle virksomheder også fremover har behov for at slanke omkostningerne. 6

7 Markant er, at relativt mange (38%) har som top-of-mind, at it skal være et middel til at leve op til regulative krav. Snævres ind til de it-chefer, som erklærer sig klar til øget ekstern assistance, bliver billedet tydeligere. (Kun de, der søger ekstern assistance) Vores IT systemer skal først og fremmest. Være integreret i alle dele af vores forretning Være middel til at leve op til regulative krav Være en afgørende faktor for kundetilfredshed Være en væsentlig konkurrenceparameter for vores forretning Understøtte effektivisering og automatisering af arbejdsgange Optimeres på omkostningseffektive standardplatforme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Også her peger et stort flertal på behovet for at kunne effektivisere og automatisere arbejdsgange. Bemærkelsesværdigt er her, at over 50% peger på regulative krav som én af deres 3 vigtigste prioriteter. Altså betydeligt flere, end for alle de adspurgte tilsammen. Igen ses bevidstheden om, at de mere effektive forretningsgange skal tilrettelægges, så også eksterne, regulative krav tilgodeses. Konklusion Dette whitepaper viser, at den finansielle sektors it-chefer i de kommende år vil gå balancegang mellem basale krav om driftsikkerhed og tryghed og nye, udefra kommende konkrete krav om compliance og markedskrav om åbenhed. At honorere begge udfordringer vil være essentielt for at drive succesfuld finansiel virksomhed i et presset marked. Det, der kan holde den finansielle sektors it-chefer vågen om natten, er naturligvis frygten for at miste balancen. Sektoren har ikke råd til at miste troværdighed hverken i forhold til sikkerhed eller compliance. Undersøgelsen viser, at den finansielle sektors it-chefer er klar over dette og at sektoren er klar til at hente øget assistance i markedet. 7

8 Om NNIT NNIT er specialiseret i at levere systemer og services til intenst regulerende brancher, herunder den finansielle sektor nærmere betegnet skandinaviske finansselskaber i form af pengeinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber samt realkreditinstitutter. Til finanssegmentet har NNIT som mål at levere systemer og services, der tilfører markant værdi til forretningsprocesser i administrative back-office funktioner fx sagsbehandlings- og kundehåndteringssystemer. NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger til regulerede brancher. Hermed understøtter man kundernes forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, har over medarbejdere og omsatte i 2009 for mere end 1,6 mia. kr. Læs mere i e- magasinet Inside NNIT på og på: Om HENRY Corporation The HENRY Corporation offer ICT research, advice and assistance on marketing strategies and go-to-market plans in the Western European markets. Our assets are a fellowship of experienced consultants within executive ICT business and marketing advice, access to high-end ICT decision makers, and a network of research analysts globally. OM IDG Direct IDG Direct er et selvstændigt direct marketing- og researchbureau i mediekoncernen IDG Danmark A/S. 8

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

En kilde til forbedringer

En kilde til forbedringer En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere