Aftale om Gennemsni tsløngatarrti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Gennemsni tsløngatarrti"

Transkript

1 x /2010 Side 1 Aftale om Gennemsni tsløngatarrti KL Organisationer i KTO

2 Indholdsfortegnelse Side 09.21, * /2010 Side 2 Gennemsnitsløngatantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsiøngarantien Reguiering af gennemsnitsløngarantien Garantsfønsgrupper...5 Bilag Gennemsnitslønganntordningen OK08 forudsat lokale midler (1.,25o/o) i 2006,2007,2009 og201, Bilag Gennemsnttsløngarantiordningen OK08 forudsat lokale midler (1,25o/o) i2006,2007 og 201, Bilag 1C " "* :- :: ":'7::^::::::'"-": : 1':: ::*:::: l::ï -'-': l',:-1 ::)' Tf' o g ' Bilag 1D Gennemsnitsløngarantiotdningen OK08 forudsat lokale midler (1,25o/o) i2007 og (0,70%) í 201, ,6

3 09.21 x /201,0 Gen nemsn itsløn garant en Side 3 Gennemsnitslønganntten sikrer hver garantilønsgnrppe omfattet af IokaIløndannelse en vis lønudvikling på landsplan i overenskomsçerioden. Hvis den faktiske gennemsnitsløn for grupper er under den aftalte løngarani., foretages en opftldning op til.iøngarantien. Dvs. til den løn, som gfl;ppen er sikret som minimum. Der lægges dermed en bund for, hvor lav en lønudvikling en gruppe kan have på landsplan. Midler til opfyldning har hidtil været afsat fodods af den samlede ramme ellet af reguleringsotdningen og anvendelsen af midlet aftales mellem overenskomstens parter. Af bestemmelserne om gennemsnitsløngaranti i de enkelte aftaler om ny løndannels e / IokaI løndannelse fremgår følgende : "Stk. / i l Den en,ëelte garantiløn:gruppe sikres på landsplan gennemsnitslønnen (excl. oaerarbg'dsbetaling) ned udgangspunkt i lønniueaaet opgortfor nouember Stk. 2 Cennemsnitslønnen, jf. stk. /, reguleres med de afølte generelle lønstigninger, eut. adrzøntningfra reguleringmrdningen, de grappeuise omklassfrceringer og 72% af eut fnansiering af lokal løndannelse. Regøkringen kan dog ikke aere mindre end de generelk saßandringer. Euentuelle aþigelser ued fastlagelse af gennemsnitslønnen kan aftaksforgrupper med en aflpiskþrdelingog andre sørlige forho/d." Nedenfor er anføtt de principper for gennemsnitsløngarantrefl, som parterne er enþ om. I(orrektion af gennemsnitsløngarantigrupperne som følge af opgave- og strukturreformen gør gennemsnitsløngarantigrupperne sammenlignelige på opgørelsestidspunkterne. Bereg n i n gsg ru nd laget for gen nemsn itsløn gara nt en F astlagt lse / udregning af gennemsnits lø nne n Grundlaget for beregningen af gennemsnitsløngarantierne er gennemsnitslønnen excl. overarbejde novembe r enkelte garantigrupper gør det sig gældende, at der ikke findes fornødne oplysninger for alle medarbejderc tsl. at opgøre den samlede lønsum for heie gruppen. Det gælder sædigt for medarbejdere på selvejende institutioner. I så tilfælde foretager FLD en beregning af den gennemsni tigeløn for de indberettede medarbejdere i gruppen, hvilket herefter ganges op, så det korrekte antal fuldtidsbeskæftigede indgår i ganntten. Der eksisterer ikke lønoplysninger for ansatte i I(øbenhavns l(ommune for november 2004, dette skyldes manglende indberetninger. Grundlaget for beregningen af gennemsnitslønganntterne vedr. ansatte i Københavns l(ommune er derfor en estimeret løn.lønnen er esdmeret på grundlag af Iønntnger i Københavns l(ommune maj 2004 opregnet med den landsgennemsnitlige lønudviklingmaj 2004 tjl november 2004 (eksklusive ansatte i København) fot hver personalegruppe i de enkelte gatantigrupper. Beregningerne vedrøtende fastlæggelse og regulering af gennemsnitsløn foretages så vidt muligt excl. ekstraordinært ansatte mv.

4 Gennemsnitslønnen for de enkelte ganntslønssnrpper beregnes af Det Fælleskommunale Løndatakontot * /201.0 Side 4 I-øn og tid Grundprincippet ef, at nye rnidler, som anvendes til Iøn, indgfu i garantien. Midler, som anvendes til tid, indgår ikke i garantien. overarbejde indgår ikke, jf. ovenfor. så vidt angår afkøb af eksisterende rettigheder gælder føigende: 1. Når "lønkrofler" afkøbes og anvendes dl "lønkroner", påvfuker det ikke Iøngaranttet 2. Når "dd" afkøbes og anvendes tìl "tid", indgår det ikke iløngannnen. 3. Når "dd" afkøbes og anvendes dl"lønkroner", indgår beløbet iiøngarantien. 4. Når "lønkroner" afkøbes og anvendes til "dd", fratrækkes beløbet trøngaranren. 5. Når "overarbejde" afkøbes, som enten hatværet afspadseret eller udbetalt, og provenuet anvendes dl "lønkroner", indgår det i garantien. Pension Pensionsbidrag indgår i garantien med en beregnet værdi. Nogle garanttlønssrupper består af bãde tjenestemænd og overenskomstansatte med en tendens tì., at antal)et af tjenestemænd reduceres. Dette gælder sædigt LC's grupper, men også andre grupper med tjenestemænd (og reglementsansatte). Da tjenestemændenes pension ikke er medtaget i lønsummerì., mens pensionsbidrag for overenskomstansatte er med, vil en forskydning fra tjenestemandsansættelse til overenskomstans ættelse p åvirke gennem snitslønnen væs entligt. Fot at neutralis ere denne virkning er det aftalt, at tjenestemænd i beregningsgrundlalget for gennemsnitsløngannien opskrives med et pensionsbidrag svarende til den parallelle overenskomstgruppes pensionsbidrag. Reg u lering af gennemsn tsløn garant en C e n n e m s n its /ø ngaran tie n regu le re s efte r e n kro n o logi s k n o d e / Ved hver overenskom stp eriode tillægges gennem snitslønnen for ganntsløfl sgrupp eíne føþnde elementer på udmøntningstidspunktet: - Æ'ndnnget i centralt fastsat løn ved overenskomstfornyelsen, bortset fra midler anvendt til,a.tp. Merudgifterne opgøres ved organisationsforhandlingerne og tillægge s gennemsnitslønnen. Føþnde elementer tillægges reguleret gennemsnitslønnen på udmøntningstidspunktet: - Generelle lønstigninger frareguleringsordningen. Følgende elementer tillægges ureguleret gennemsnitslønnen på udmøn tningstid spunktet: - 72% af finansiering af lokal løndannelse. - Generelle lønforhøjelser. Af bilag 1 A-D fremgär eksempler på, hvordan evt. udmøntning fra genn em sni tslønganntten b eregne s.

5 x /201.0 Side 5 Hvis den faktiske gennemsnitsløn er mindre end garantilønnefl afsættes differencen fodods til organisationsforhandlingerne for den pågældende gruppe. Beløbet indgår i opgørelsen af den faktiske samlede lønudvikling fot den eftedølgende periode. Garantilønsgrupper Afgrø n s n i ng af ga ra n ti / ø n sgraþp e r Organisationer i I(TO og KL er enþ om følgende principper for afgrænsningen af de flævnte garanliønssrupper i bestemmelserne om gennemsnitsløngaranti i de enkelte aftaler om ny løndannelse/lokal løndannelse: 1. hver garant:jønsqnrppe þersoner omfattet af samme eller tilsvatende overenskomst) af en vis støtrelse beregnes en gennemsnitsløn på landsplan. 2. små overenskomstgrupper sigtes det mod en sammenlægning af gruppet med ens eller tilsvatende arbejdsopgaver med henblik pà,, at opgørelsen af gennemsnitslønnen omfatter minclst personer pr. garantilønsgruppe. 3. større ovetenskomstgrupper sigtes der mod en opdeling i en basisgruppe og i en ledergruppe. Er der tale om sædigt store grupper, kan disse opdeles i 3 ganntiønsqrupp er þ asisp ers onale, mellemledere h enholdsvis ledere), hvis spændvidden i grundlønnen ved opdeling i 2 gr"pper (en basisgtuppe og en ledergrupp e) er af en væsendig støtrelse. 4. En teknisk forudsætrring for opdelingenlgarantilønsgrupper et,atdette ermulig efter lønstatistikken. Aftaler om afgrænsning af personalegrupper indgået ved overenskomstfornyelsen respekteres. I(L og otganisationer i I(TO anbefale4 ^t det optages dtøftelser mellem parteme vedrørende de enkelte overenskomster om for indeværende periode at aftale en yderligere sammenlægning af små garantilønssrupper i overensstemmelse med de ovennævnte principper. Opdelte grapper Hvis det eksempelvis kun et de nyansatte, som umiddelbart omfattes af principperne for ny/iokal løndannelse, er der tale om "et snit ned gennem gruppen på den anden led". I den situation betragtes hele gruppen som overgået til ny/lokal løndannelse. Gennemsnitslønganntten for denne gruppe betegnes også på grundlag af hele gruppen. Det betyder herefter, at ailerede ansatte gennemløber deres nuværende lønfodøb som en slags personlig ordning. Da der ikke længere er hjemmel tt at yde decentral løn til de p ågældende, aft ales følgende overgangsordning: Der gives mulighed fo4 at der decentraltkan ydes kvalifikationsløn- og funktionsløndele til de pågældende. Det forudsættes, atmaîi de lokale forhandlinger afoasser niveauetne, således at der tages hensyn til, at kvalifikationsløn- og funktionsløndelene ikke lægges oven i en grundløn, merr oven i et anciennitetsfodøb. Resultatløn og andre decenttale løninstrumenter kan anvendes på lige fod med petsonale afiønnetmed udgangspunkt i en gnrndløn. Indberetning til FLD handling om ændret afgrænsningaf ganntiønsgrupper skal være afsluttet 1. oktober 201,0.

6 Midler anvendt ved organisationsfothandlingerne fordeles pä garantttønsgrupper. delingen meddeles FLD senest 1. oktober , */201,0 Side 6 København den t? ÐËfr. zfixt I''buuo ffurnl/rw Arkitektforbundet Blik- og Rørarbejderforbundet i DK BUPL - forbundet for pædagoger og kiubfoik Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk El-forbund Dansk mands ening Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund

7 * /201,0 Side 7 Dansk Metal D ansk So cialrådgiverforening Fagligt Fælles bund (3F) FOA - Fag og,\rbejde bundet Træ-Industri-Byg Foteningen af l(ommunale Chefer eningen af Speciallæget Fællesudvalget for Musikunden'isere inden for Musikskoleområdet Ml\Ð

8 09.21,,r /201,0 Side 8 Gymnasie skolerne s Lærerforening HK/KOMMUNÂL Ingeniørforeningen i Danmark Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Ledernes Hovedorganisation Lærernes Centralotganisation Pharmadanmark Malerfotbundet i Danmark Restaurations Branchens bund Servicefotbundet

9 /201,0 Side 9 Socialpædagogernes Lands forbund Tandlægeforeningen Tandlægetnes Nye Landsforenin g Teknisk Landsforbund

10 09.21 x /2010 Side 10 i i I å I i Bilag 1A. Gen nems n itsløn gara ntiord n i n gen OK08 forudsat lokale m id ler (1,25o/ol i 2006, 2007,2009 og 2010 Dato Tekst Reg i% Indeks A. Udgangspunkt november , Trin proiekt tillæq til A 1,52o/o 1.52 B. Gnstløngaranti pr , Generel lønstioninq tillæq af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr , Provenu af nv regordninq af C 0,20o/o 0]2 D. Gnstløngaranti pr , Lokale lønmidler (= 72% af 1.25%\ af A 0,90% 0,90 E. Gnstløngaranti pr , Centrale puljer omkls m.v, eksempel. af A 1,10o/o I,1O F. Gnstløngaranti pr , Requlerinqsordn af F 1,00o/o 1.04 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , LokalelønmidlerFT2o/oaf1,25o/o\afA 0,90% 0,90 H. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqninq af A 0,80% 0,80 l. Gnstløngaranti pr , Requlerinosordn af 0A1% 0,4S J. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqnino af J 4,09% 4.42 K. Gnstløngaranti pr ,54

11 x /201,0 Side Reguleringsordn af K 1.47o/o 1.65 L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,19 0l Lokale lønmidler F72o/o af 1.25o/o\ af J 0.90% 0.98 M. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigning af J N. Gnstløngaranti pr ,20Yo , Centrale puljer, ex af J 1,600/o 1.73 O. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigning af J.0,68% P. Gnstløngaranti pr. 1/ ,74 117, Reguleringsordn af P 0,48o/o 0,56 Q. Gnstløngarantil pr. 1/ Generel lønstigning af J 0,50% R. Gnstløngaranti pr , , højelse af SFG af J 0.40Yo 0.44 S. Gnstløngaranti pr , Lokale lønmidler (=72o/o aí 1,25o/o) af J_0,90% 0,97 T. Gnstløngaranti pr , Reguleringsordn 1/10-10 af T U. Gnstløngaranti pr ,32% - 0,39 119,97 Gennemsnitslønsgaranti pr. 1 I ,97

12 ,, /201,0 Side 12 Bilag lb. Gen nemsn itsløn gara ntiord n i n gen OK08 forudsat lokale m id ler (1,25%l I 2006, 2007 og 2010 Tekst Reg i% lndeks A. Udgangspunkt november , Trin proiekt tillæg til A 1,52% 1.52 B. Gnstløngaranti pr , Generel lønstionino tillæo af A 0.69% 0.69 C. Gnstløngaranti pr , Provenu af nv regordning af C 0,70o/o 0.72 D. Gnstløngaranti pr , Lokale lønmidler (= 72% af 1.25%\ af A 0,90% 0,90 E. Gnstløngaranti pr , Centrale puljer omkls m.v, eksempel, tillæo til E 1,10% 1.10 F. Gnstløngaranti pr , Reoulerinosordn af F 1.00% 1.04 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokalelønmidler(=72o/oaf1.25%\afA 0,90% 0.90 H. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqnino af A 0,80% 0,80 l. Gnstløngaranti pr , Requlerinqsordn af 0,41% 0.45 J. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqninq af J 4,09% 4.42 K. Gnstløngaranti pr ,54

13 x /201,0 Side Reguleringsordn af K L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,47o/o 1,65 114, Generel lønstigning af J M. Gnstløngaranti pr ,20% , Organisationspuljer, ex af J 3,29o/o 3,56 N. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigning af J 0,68% 0,73 O. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn. af O 0,48Yo P. Gnstløngaranti pr. 1/ ,57 119, Generel lønstigning af J 0,50% Q. Gnstløngaranti pr , , højelse af SFG af J 0.40o/o 0.43 R. Gnstløngaranti pr , Lokale lønmidler F72o/o af 1.25%\ af J 0.90% 0.98 S. Gnstløngaranti pr , Reguleringsordning 1/10-10 af S T. Gnstløngaranti pr ,32% - 0,39 120,83 Gen nems n itsløn ga ranti 1 n ,93

14 */201,0 Side 14 Bilag 1C. Gen nemsn itslønga ra ntiord n i n gen OK08 forudsat lokale m id ler (1,25o/ol i 2007 og 2010 Dato Reg i% Indeks A. Udgangspunkt november , Trin oroiekt tillæo til A 1,52% 1.52 B. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqninq tillæo af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr , Provenu af nv reqordninq af C 0,70o/o 0]2 D. Gnstløngaranti pr , Centrale pulier omkls m.v, eksempel, af A 1,94% 1,94 E. Gnstløngaranti pr ,AT Regulerinosordn (skønnet) af E 1,00% 1.04 F. Gnstløngaranti pr , Lokalelønmidler(=72%af1.25%\af{ 0,90% 0,90 G. Gnstløngaranti pr Generellønstioninq af A 0,80% 0,80 H. Gnstløngaranti pr , Requlerinqsordn af H 0,41o/o 0,4S l. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigninq af 4,09% 4,41 J. Gnstløngaranti pr. 1t , Reguleringsordn af J 1,47o/o 1.66 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,13

15 * /201,0 Side Generel lønstigning af I 0,20% 0.21 L. Gnstløngaranti pr , Organisationspuljer, ex af l_3,29% 3,56 M. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigning af 0,68% 0,73 N. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af N 0,48o/o 0.57 O. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigning af I 0,50% 0.54 P. Gnstløngaranti pr , højelse af SFG af I 0,40o/o 0.44 Q. Gnstløngaranti pr , Loka e ønmid er(=72o/oar1'25%)af -0,90%0,97 R. Gnstløngaranti pr , Reguleringsordn af af R S. Gnstløngaranti pr ,32o/o - 0,39 120,76 Gen nems n itsløn ga ranti 1 n I -1O 120,76

16 * /201.0 Side 16 Bilag 1D. Gen nemsn itsløn garantiord n i ngen OK08 forudsat lokale m id ler (1,25%l a 2007 og (0,70To) 2010 Dato Tekst Reg i% Indeks A. Udgangspunkt november , Trin proiekt tillæq til A 1,52o/o 1.52 B. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqninq tillæq af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr , Provenu af ny regordninq af C 0,70o/o 0.72 D. Gnstløngaranti pr , Centrale pulier omkls m.v, eksempel, tillæq til A 1,94o/o 1.94 E. Gnstløngaranti pr , Requlerinqsordn af E 1.00% 1.04 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokalelønmidler(=72o/oaf1,25o/o\afA 0,90% 0,90 G. Gnstløngaranti pr , Generel lønstigninq af A 0,80% 0.80 H. Gnstløngaranti pr , Requlerinqsordn af H 0,41% 0,45 l. Gnstløngaranti pr , Generel lønstiqninq af 4,09% 4.41 J. Gnstløngaranti pr , Reguleringsordn af J 1.47% 1.66 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,13

17 x /2010 Side Generel Lønstigning L. Gnstløngaranti pr ,20o/o , Organisationspuljer,ex af I M. Gnstløngaranti pr ,29To 3,56 117,90 0r Generel lønstigning af I N. Gnstløngaranti pr. 1/ ,68% 0,73 I 18, Reguleringsordn af N O. Gnstløngaranti pr. 1/ ,48o/o , Organisationspulje, ex af I 0,55o/o 0, P. Gnstløngaranti pr I 19, Generel lønstigning af I 0,50% Q. Gnstløngaranti pr ,54 120, højelse af SFG af I 0A0% 0.43 R. Gnstløngaranti pr , Loka e ønmid er(=72%afo,70%)af -0,50%0'54 S. Gnstløngaranti pr , Reguleringsordning af S T. Gnstløngranti pr ,32o/o - 0,38 120,93 Gennemsnitsløngaranti pr. 1 I ,93

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse 07.20 Side 2 Side Kapitel 1 Område, definition

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.20.5 Side 1 ORGANISATIONER I KTO ORGANISATIONER I AKADEMIKERNE FOA FAG og ARBEJDE AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE... 5 1. OMRÅDE...

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 04.39

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA AC AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

o.08 Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse

o.08 Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse o.08 retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse Herved fastsættes forretningsotden for de 8 paritenske nævn (ljævn) i henhold til besremmelserne

Læs mere

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler INDSTILLING 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler Bestyrelsen skal hermed orienteres om status medio december på forhandlingsprocessen vedrørende lokalaftalerne mm. som skal

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn 07.01 Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El bund Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

1. AFTALENS OMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER ØVRIGE BESTEMMELSER SUPPLERENDE PENSION OPSIGELSE... 4

1. AFTALENS OMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER ØVRIGE BESTEMMELSER SUPPLERENDE PENSION OPSIGELSE... 4 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN BLIK-OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER- FORBUND DANSK METAL MALERFORBUNDET I DANMARK FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK DANSK FUNKTIONÆRFORBUND

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere