Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период"

Transkript

1 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51/ Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период Број: РВ Бања Лука,

2

3 САДРЖАЈ I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА... 1 Извјештај о ревизији финансијских извјештаја... 1 II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА... 5 Извјештај о ревизији усклађености... 5 III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА... 6 IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ... 7 V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) Увод Провођење препорука из претходног извјештаја Закључак о функционисању система интерних контрола Набавке Припрема и доношење плана пословања и финансијског плана Финансијски извјештаји Биланс успјеха Приходи Расходи Финансијски резултат Биланс стања Актива Пасива Ванбилансна евиденција Биланс новчаних токова Временска неограниченост пословања Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе Напомене уз финансијске извјештаје... 22

4

5 I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Мишљење са резервом Извршили смо ревизију финансијских извјештаја ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука који обухватају: Биланс стања Извјештај о финансијском положају, Биланс успјеха Извјештај о укупном резултату у периоду, Биланс токова готовине Извјештај о токовима готовине и Извјештај о промјенама на капиталу са стањем на дан 31. децембар и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, финансијски извјештаји ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука, истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан , финансијску успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. Основ за мишљење са резервом Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије Наша одговорност за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију смо спровели у складу са ISSAI 30 Етичким кодексом, испунили смо наше остале етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора. Као што је наведено под тачком извјештаја: Усљед погрешне класификације средстава примљених из буџета Града Бања Лука по основу финансирања развоја пливачког спорта за дјецу и омладину у износу од КМ прецијењени су приходи од продаје учинака у Републици Српској, а потцијењени приходи од продаје учинака повезаним правним лицима. Такође, приходи од продаје робе у Републици Српској су прецијењени, док су истовремено потцијењени приходи од продаје робе повезаним правним лицима минимално за износ од КМ. Као што је наведено под тачком извјештаја: Укупна вриједност погрешних класификација у оквиру групе конта трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износи КМ. Позиције трошкова бруто накнада члановима надзорног одбора; расхода по основу расходовања залиха материјала и робе и трошкова запослених на службеном путу су прецијењене, док су истовремено позиције трошкова бруто накнада члановима одбора за ревизију; трошкова отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду и трошкова бруто осталих личних расхода потцијењене за износе од: КМ, КМ и КМ респективно. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 1

6 Као што је наведено под тачком извјештаја: Као посљедица погрешне презентације вриједности земљишта на којем су смјештени објекти воденог парка у Бањој Луци прецијењена је нематеријалнa имовинa за износ од КМ, док је истовремено вриједност земљишта потцијењена за исти износ. Као што је наведено под тачком извјештаја: Није извршена исправка вриједности потраживања од купаца са значајним ризиком наплате, што није у складу са параграфима 58 и 59 МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање. Тиме су потраживања од купаца у земљи прецијењена, док су расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања потцијењени минимално за износ од КМ. Као што је наведено под тачкама и извјештаја: Камате по основу репрограма пореских обавеза које на плаћање доспијевају у будућим обрачунским периодима (периоди од до ) у цјелости су признате у обрачунском периоду на позицијама активних временских разграничења и осталих дугорочних обавеза, што није у складу са начелом узрочности прихода и расхода (параграфи 22, 60 и 61 Оквира за састављање и презентацију финансијских извјештаја, односно 27 и 28 МРС 1 Презентација финансијских извјештаја). Укупан износ камате коју је ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука по наведеном основу признало као обавезу износи КМ. За наведени износ прецијењена су остала активна временска разграничења, као и остале дугорочне обавезе. Као што је наведено под тачком извјештаја: Упоредни подаци приказани у финансијским извјештајима за годину (подаци који се односе на годину), а који се односе на обавезе за зараде и накнаде зарада, затим обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, као и обавезе за камате и расходе финансирања су прецијењени за износе од КМ, КМ и КМ респективно, док су истовремено остале дугорочне обавезе и дио дугорочних кредита који доспијевају за плаћање до једне потцијењени за износе од КМ и КМ респективно. Наведене разлике на поменутим позицијама упоредних података настале су као резултат књижења репрограма пореских обавеза у обрачунском периоду 2016., а не у обрачунском периоду када се репрограм и десио. Такав третман пословних догађаја који су се десили у ранијем обрачунском периоду није у складу са одредницама параграфа 42 и 49 МРС 8 Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке. Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја: ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука није, у складу са параграфима 25 и 26 МРС 1 Презентација финансијских извјештаја, извршило процјену способности друштва да настави да неограничено послује у смислу сталности пословања. Скретање пажње Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под тачком 6.5. извјештаја: ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука се јавља као тужена страна у судском спору који је покренула фирма Atzwanger S.p.a. Италија по основу додатних, непредвиђених и 2 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

7 накнадних радова. Укупна вриједност овог спора износи КМ без потенцијалних ефеката затезних камата и судских трошкова. Имајући у виду карактер уговора о грађењу (систем кључ у руке ) и уговорену фиксну цијену процјене руководства су да ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука неће бити изложена материјално значајним потенцијалним губицима по наведеном основу. У финансијским извјештајима нису извршена резервисања по основу неповољних исхода судских спорова. Кључна питања ревизије Кључна питања ревизије су она питања која су по нашем професионалном мишљењу била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се завршава на дан 31. децембар Ова питања смо размотрили у оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаног у пасусу Основ за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о ревизији. Одговорност руководства за финансијске извјештаје Директор ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања везана за временску неограниченост пословања. Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај који садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се материјално значајним ако појединачно или заједно могу утицати на економске одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 3

8 ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије. Бања Лука, В.д. главног ревизора Јово Радукић, с. р. 4 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

9 II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА Мишљење Извјештај о ревизији усклађености Уз ревизију финансијских извјештаја ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука за годину извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима. По нашем мишљењу активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука за годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. Основ за мишљење Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске и ISSAI 4000 Стандард за ревизију усклађености. Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима којима су регулисане. Одговорност руководства за усклађеност Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја директор ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима су регулисане. Одговорност ревизора за ревизију усклађености Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука. Бања Лука, В.д. главног ревизора Јово Радукић, с. р. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 5

10 III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА Препоруке везане за финансијске извјештаје Препоручујемо директору ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука да обезбиједи да се: 1) класификација прихода од продаје робе или учинака повезаним правним лицима врши на одговарајући конто; 2) изврши правилна класификација бруто накнада члановима одбора за ревизију; трошкова помоћи запосленима у складу са прописима о раду, као и трошкова превоза запослених на радно мјесто и са радног мјеста; 3) расходи признају у складу са начелом узрочности прихода и расхода; 4) презентација земљишта на којем се налазе објекти воденог парка у Бањој Луци изврши у складу са одредбама релевантних међународних рачуноводствених стандарда; 5) у складу са усвојеним рачуноводственим политикама врши процјена ризика наплативости потраживања од купаца и у складу с тим исправка вриједности тих потраживања; 6) изврши сторнирање вриједности недоспјелих камата наведених у рјешењу о одгођеном плаћању пореског дуга са позиција осталих активних временских разграничења и осталих дугорочних обавеза; 7) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане све релевантне информације у складу са захтјевима МРС 1 Презентација финансијских извјештаја, као и остала објелодањивања захтијевана релевантним појединачним међународним рачуноводственим стандардима. Препоруке везане за усклађеност пословања Препоручујемо директору ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука да обезбиједи да се: 1) приликом запошљавања радника поштују начела забране дискриминације наведена у Закона о раду; 2) приликом провођења поступака јавних набавки у потпуности поштују чланови 87. став 3; 88. став 1. и 98. став 5. Закона о јавним набавкама, као и чланови 7. став 4. и 9. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије; 3) уплате доприноса на рачуне јавних прихода врше у складу са одредбама Закона о доприносима. 6 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

11 IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ Прописи који су коришћени као критеријуми у ревизији усклађености су сљедећи: Закон о јавним предузећима; Закон о привредним друштвима; Закон о јавним набавкама; Закон о порезу на добит; Закон о порезу на доходак; Закон о доприносима; Закон о посебном доприносу за солидарност; Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености; Закон о раду; Правилник о примјени Закона о порезу на добит; Правилник о примјени Закона о порезу на доходак; Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса; Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза; Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 7

12 V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 1. Увод Јавно предузеће Aquana водени парк д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво ) првобитно је основано као Трговачко услужно предузеће Аquana д.о.о. Бања Лука на основу одлуке Града Бања Лука (у даљем тексту: Град) од Оснивачи су били: Град Бања Лука (са учешћем од 74,66%), Atzwanger AG Bozen, Италија (са учешћем од 17,55%) и привредно друштво ГП Крајина а.д. Бања Лука (са учешћем од 7,78%). Одлукoм Скупштине Града Бања Лука од г. ( Службени гласник Града Бања Лука, број 22/08) извршена је реорганизација Друштва чиме је оно организовано као јавно предузеће у потпуном власништву Града. Наведене промјене регистроване су у судском регистру Основног суда у Бањој Луци рјешењем број REG од дана Најзначајније дјелатности Друштва су пружање услуга забавних и рекреативних активности, тј. образовања у области спорта и рекреације, као и дјелатности ресторана и кетеринга, послуживања пића, трговине, изнајмљивања пословних простора, рад спортских објеката, рад умјетничких и спортских објеката и слично. Органи Друштва су: скупштина, надзорни одбор и управа. Предсједник скупштине је градоначелник Града Бања Лука. Именован је одбор за ревизију у складу са чланом 25. Закона о јавним предузећима. Друштво има запосленог једног интерног ревизора. Пословање Друштва организовано је у три сектора: - сектор за подршку у оквиру којег послују служба набавке, продаје и маркетинга; служба финансија и рачуноводства и служба општих послова; - сектор за техничке послове воденог парка и - сектор угоститељства у оквиру којег послују служба кухиње и служба организационе јединице угоститељства. Рјешењима Окружног привредног суда у Бањој Луци основане су пословне јединице (у даљем тексту: ПЈ) изван сједишта Друштва, као његови саставни дијелови, које немају статус правног лица те иступају у име и за рачун Друштва а то су: ПЈ Градски олимпијски базен од г, ПЈ Музички павиљон од г. и ПЈ Ресторан у згради МУП-а од Пословне књиге Друштва у г. је водио и финансијске извјештаје за поменути период сачинио и потписао књиговодствени биро Милениј д.о.о. Бања Лука на основу закљученог уговора са Друштвом. На достављени нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било примједби. Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване су и писане италик словима. 8 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

13 2. Провођење препорука из претходног извјештаја Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске први пут проводи финансијску ревизију ЈП AQUANA д.о.о. Бања Лука. 3. Закључак о функционисању система интерних контрола Друштво је на дан г. запошљавало укупно 95 радника од чега је у радном односу на неодређено вријеме било 89 радника и у радном односу на одређено вријеме 6 радника (на дан г. такође 95 радника од којих је 82 на неодређено и 13 радника на одређено вријеме). Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака усвојен је одлуком Управе Друштва од До краја г. биле су и двије измјене поменутог правилника. Правилником је систематизовано укупно 47 радних мјеста за 98 извршилаца. У току г. Друштво је извршило пријем укупно седам радника у радни однос на неодређено вријеме закључивањем уговора о раду. Ради се о радницима чији је пријем у радни однос на одређено вријеме извршен у току г., затим је закључено више анекса уговора о раду на одређено вријеме у периоду од до Након периода рада на одређено вријеме у трајању од двије извршен је пријем у радни однос на неодређено вријеме без расписивања јавног конкурса, односно без посредовања Завода за запошљавање Републике Српске или друге институције која обавља послове посредовања у запошљавању. Пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радна мјеста која су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака систематизована без расписивања јавног конкурса или без посредовања институције овлашћење за обављање послова посредовања у запошљавању може довести до нарушавања начела недискриминације дефинисана у Закону о раду ( Службени гласник Републике Српске, број 1/16). Такође, у току г. у радни однос на одређено вријеме Друштво је примило шест радника без расписивања јавног конкурса. Пријем радника на одређено вријеме вршен је на основу члана 39. Закона о раду због унапријед одређених објективних разлога привременог повећања обима посла. Финансијски извјештаји Друштва састављени су у складу са важећим рачуноводственим политикама дефинисаним у Правилнику о рачуноводственим политикама. Поменути правилник ступио је на снагу у јануару У г. извршена је једна измјена и допуна поменутог правилника, а односила се на исправку уочене грешке. Остали важнији акти којима Друштво настоји успоставити функционалан систем интерних контрола су сљедећи: Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима, Правилник о раду, Правилник о јавним набавкама, Правилник о поступку директног споразума и слично. Друштво у свом саставу има одјељење за интерну ревизију. У поменутом одјељењу запослена је једна особа интерни ревизор. У току г. интерни ревизор је извршио укупно пет прегледа и том приликом нису уочене битне неправилности и дата је једна препорука. У току г. извршено је седам интерних прегледа и нису утврђене значајне неправилности сем у једном случају. Дата је и једна препорука за унапређење контроле наплате потраживања. Неправилност која је уочена од стране интерног ревизора Друштва у г. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 9

14 односила се на архивску дјелатност која није организована у складу са релевантним прописима. Интерни ревизор своје извјештаје подноси Одбору за ревизију Друштва кога чине три члана. Одбор за ревизију своје извјештаје подноси Надзорном одбору Друштва. Надзорни одбор је поднио извјештај о свом раду за г. Скупштини Друштва. Финансијски извјештаји Друштва, укључујући и Напомене уз финансијске извјештаје, упућени су од стране управе Друштва Надзорном одбору на усвајање Надзорни одбор Друштва је те извјештаје усвојио Поменути извјештаји су усвојени од стране Градоначелника Града Бања Лука у функцији Скупштине акционара На основу извршене финансијске ревизије Друштва и тестова контрола утврдили смо да успостављени систем интерних контрола није у довољној мјери функционисао на начин да обезбиједи финансијске извјештаје Друштва без могућих грешака и неправилности, што је наведено у наредним тачкама овог извјештаја. Препоручујемо директору да се приликом запошљавања радника поштују начела забране дискриминације наведена у Закона о раду. 4. Набавке Друштво је планом набавки за г. (усвојеног од стране надзорног одбора Друштва у фебруару г.) предвидјело вриједност набавки роба, услуга и радова у износу од укупно КМ (износи су без укљученог пореза на додату вриједност у наставку ПДВ). Измјенама и допунама поменутог плана измијењене су поједине и додане нове ставке набавки у оквиру роба и услуга, тако да укупна планирана вриједност набавки за г. износи КМ. Будући да нису планирани појединачни поступци набавки преко КМ, план набавки није објављен на веб страници Друштва, што је у складу са чланом 17. став 2. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Босне и Херцеговине, број 39/14). Према прегледу проведених поступака у току г. Друштво је провело укупно 101 поступак јавних набавки укупне уговорене вриједности КМ и то: један преговарачки поступак без објаве обавјештења уговорене вриједности КМ, осам конкурентских захтјева за достављање понуда укупне уговорене вриједности КМ, четири поступка набавке услуга из анекса II дио Б закона укупне уговорене вриједности КМ и 88 директних споразума укупне вриједности КМ. Поред наведеног, у г. закључени су уговори по три оквирна споразума проведена у г. на период од три, а након проведених отворених поступака јавних набавки из г. (односе се на набавку пелета, алкохолног и безалкохолног пића и прехрамбених производа). По поменутим оквирним споразумима у току г. закључени су уговори о јавним набавкама роба укупне вриједности КМ. Провјером преговарачког поступка без објаве обавјештења уговорене вриједности КМ уочено је да нису потписане изјаве о непристрасности и повјерљивости, те непостојању сукоба интереса чланова комисије задужене за избор понуђача, као и да није сачињен пословник о раду комисије, што није у складу са члановима Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

15 став 4. и 9. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије ( Службени гласник Босне и Херцеговине, број 103/14). Провјерени су и поступци проведени конкурентским захтјевом за достављање понуда укупно уговорене вриједности од КМ, чиме је обухваћено 96% поступака набавки проведених овим поступком. Уочене су сљедеће неправилности: у поступку набавке услуга дизајна и штампе захтјев за достављање понуда није упућен на минимално три адресе, иако је јавно објављен на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, што није у складу са чланом 88. став 1. поменутог закона; у поступку набавке хемијских средстава за базене, у којем није било жалби на одлуку о избору најповољнијег понуђача, уговор није закључен у року од 10 дана од дана када су понуђачи обавијештени о избору, што није у складу са чланом 98. став 5. наведеног закона; у поступку набавке потрошног материјала за чишћење нису потписане изјаве о непристрасности и повјерљивости, те непостојању сукоба интереса чланова комисије, што није у складу са чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду комисије; није сачињен пословник о раду комисије, што није у складу са чланом 9. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије. Извршена је провјера поступака набавки услуга из анекса II дио Б закона укупне вриједности од КМ или 95% од укупно уговорене вриједности набавки проведених овим поступком. Нису уочене неправилности приликом провођења поступака набавки поменутих услуга. Укупна вриједност набавки проведених директним споразумима у г. износи КМ. Извршена је провјера 52 поступка проведена путем директних споразума или 93% од укупне вриједности набавки проведених овим поступком. Уоченo је да је у једном случају проведена набавкa једне те исте врсте робе (ознака у јединственом рјечнику јавних набавки) у три одвојена директна поступка чија укупна уговорена вриједност износи КМ. Тиме је премашено ограничење за примјену поменутог поступка дефинисаног чланом 87. став 3. поменутог закона. Дијељење предмета набавке с намјером избјегавања примјене одговарајућег поступка није у складу са чланом 15. став 6. закона. Извршена је и провјера проведених отворених поступака јавних набавки роба односно оквирних споразума из г. по основу којих су закључени уговори у г. укупне уговорене вриједности КМ. Нису уочене неправилности приликом провођења наведених поступака. Препоручујемо директору да обезбиједи да се приликом провођења поступака јавних набавки у потпуности поштују чланови 87. став 3; 88. став 1. и 98. став 5. Закона о јавним набавкама, као и чланови 7. став 4. и 9. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије. 5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског плана Друштво је у марту г. донијело план пословања за г. који је усвојен од стране Скупштине Друштва такође у марту Поменути план Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 11

16 пословања урађен је на основу трогодишњег плана пословања Друштва за период У оквиру плана пословања садржан је и финансијски план, док је у оквиру финансијског плана посебно издвојено пословање градског олимпијског базена у Бањој Луци. Финансијским дијелом плана пословања предвиђени су укупни приходи Друштва за г. у износу од КМ. Укупни расходи су планирани у износу од КМ, док је бруто добит за г. планирана у износу од КМ. Планирано је да број радника на крају г. буде 95. Планом су предвиђена и инвестициона улагања у износу од КМ. Друштво није остварило зацртани финансијски план за годину по питању планиране добити јер је остварен губитак. Приходи Друштва за г. остварени су у висини од око 79% у односу на планиране приходе, док су расходи били приближно у висини планираних укупних расхода. Бруто губитак за пословну г. исказан је у износу од КМ. Број радника на крају г. у потпуности се подудара са планираним бројем, док су инвестиције реализоване у приближном износу у односу на план. 6. Финансијски извјештаји 6.1. Биланс успјеха Приходи Укупни приходи Друштва у периоду г. исказани су у износу од КМ. Од тога се на пословне приходе односи износ од КМ, док се преостали износ највећим дијелом односи на остале приходе. Пословне приходе највећим дијелом чине приходи од продаје робе у Републици Српској у износу од КМ, приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у износу од КМ, приходи од продаје учинака у Републици Српској у износу од КМ, приходи од закупнина у износу од КМ и приходи од донација у износу од КМ. Приходе од продаје робе у Републици Српској чине приходи остварени по основу продаје робе на мало у малопродајним угоститељским објектима. Утврђено је да је Друштво поменуте приходе прецијенило минимално за износ од КМ и истовремено потцијенило приходе од продаје робе повезаним правним лицима јер је извршена погрешна класификација робе која је продата повезаном правном лицу Граду Бања Лука. Приходи од продаје учинака у Републици Српској се односе на приходе од: продаје на мало у угоститељским објектима (готова јела у ресторанима или доставама), вршења угоститељских или сличних услуга, продаје улазница за коришћење базена, по основу обуке непливача и остале услуге. Уочено је да је Друштво извршило погрешну класификацију средстава примљених из буџета Града по основу финансирања развоја пливачког спорта за дјецу и омладину у износу од КМ. Како су средства примљена од стране повезаног правног лица њихова класификација као прихода од продаје учинака у Републици Српској није одговарајућа. Усљед погрешне класификације прецијењени су приходи од продаје учинака у Републици Српској, а потцијењени приходи од продаје учинака повезаним правним лицима. 12 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

17 Приходи од закупнина се односе на приходе остварене од издавања у закуп пословних објеката обично на дужи период (од неколико мјесеци до неколико година) и од издавања угоститељских објеката на краћи период. Приходи од донација се највећим дијелом односе на приходе остварене по основу годишњег гранта планираног у буџету Града за суфинансирање оперативног рада градског олимпијског базена (учешће у финансирању трошкова) у износу од КМ. Поред поменутог гранта приходе од донација највећим дијелом (у износу од КМ) чине и средства добијена од Фонда солидарности за обнову Републике Српске по основу санирања посљедица поплава из Препоручујемо директору да обезбиједи да се класификација прихода од продаје робе или учинака повезаним правним лицима врши на одговарајући конто Расходи Укупни расходи исказани су у износу од КМ и чине их: пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи. Пословни расходи Друштва исказани су у укупном износу од КМ и састоје се од: набавне вриједности продате робе; трошкова материјала; трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; трошкова производних услуга; трошкова амортизације и резервисања; нематеријалних трошкова и трошкова пореза и доприноса. Набавна вриједност продате робе исказана је у износу од КМ и односи се на набавну вриједност робе продате у малопродајним објектима (ресторанима и другим угоститељским објектима). Трошкови материјала исказани су у укупном износу од КМ и састоје се од: трошкова материјала за израду учинака (приликом припреме готових јела у ресторанима) у износу од КМ, трошкова осталог материјала (хемијска средства за одржавање базена, потрошни материјали у ресторанима и угоститељским објектима, рекламни материјали и сл.) у износу од КМ и трошкова горива и енергије у износу од КМ. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода састоје се од трошкова бруто зарада и бруто накнада зарада у износу од КМ и осталих личних расхода у износу од КМ. Tрошкови бруто зарада и бруто накнада зарада састоје се од трошкова: бруто зарада у износу од КМ, бруто накнада зарада у износу од КМ и бруто накнада члановима надзорног одбора у износу од КМ. Остали лични расходи односе се на трошкове запослених на службеним путовањима у износу од КМ и трошкове осталих бруто личних примања у износу од КМ. Трошкови бруто зарада запослених састоје се од трошкова нето зарада за редован рад у износу од КМ, пореза у износу од КМ и трошкова доприноса у износу од КМ. Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора односе се на бруто накнаде члановима надзорног одбора у износу од КМ и бруто накнаде члановима одбора за ревизију у износу од КМ. Како је чланом 40. став (4) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ( Службени гласник Републике Српске, број 106/15) прописано да се на ову позицију класификују само накнаде управном и Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 13

18 надзорном одбору Друштво је извршило погрешну класификацију накнада члановима одбора за ревизију у износу од КМ. Друштво је у току г. извршило исплату помоћи у случају смрти члана уже породице за два запослена радника у укупном износу од КМ. Наведени расходи су класификовани на позицију расхода по основу расходовања залиха материјала, робе и осталих расхода, што није у складу са чланом 40. став (6) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. У оквиру позиције трошкова запослених на службеним путовањима Друштво је евидентирало трошкове превоза запослених на радно мјесто и са радног мјеста у укупном износу од КМ. Такав начин класификације трошкова превоза запослених на радно мјесто и са радног мјеста није у складу са чланом 40. ставови (7) и (8) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. Трошкови бруто осталих личних расхода се односе на трошкове накнада за: топли оброк (у износу од КМ); порез на топли оброк (у износу од КМ); доприносе на топли оброк (у износу од КМ); накнаде за ауторске хонораре (у износу од КМ); накнаде за уговор о дјелу (у износу од КМ) и накнаде за привремене и повремене послове (у износу од 900 КМ). Трошкови производних услуга исказани су у износу од КМ и односе се на: трошкове транспортних услуга у износу од КМ, трошкове услуга одржавања у износу од КМ, трошкове закупа у износу од КМ, трошкове рекламе и пропаганде у износу од КМ и трошкове осталих услуга у износу од КМ. Трошкови амортизације и резервисања исказани су у укупном износу од КМ и у потпуности се односе на трошкове амортизације некретнина, постројења и опреме, као и нематеријалних средстава у години. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) исказани су у укупном износу од КМ и односе се на трошкове: непроизводних услуга у износу од КМ, репрезентације у износу од КМ, премија осигурања у износу од КМ, платног промета у износу од КМ, чланарина у износу од 76 КМ и осталих нематеријалних трошкова у износу од КМ. У оквиру непроизводних услуга исказана је и накнада адвокатској фирми која заступа Друштво у судском спору против фирме Atzwanger S.p.a. Италија (тачка 6.5. извјештаја) по основу заступања на рочиштима пред Окружним привредним судом у Бањој Луци која су највећим дијелом (четири рочишта од укупно пет) одржана у години. Како су расходи по том основу највећим дијелом настали у г. њихово исказивање у обрачунском периоду г. није у складу са начелом узрочности прихода и расхода (параграф 22 Оквира за састављање и презентацију финансијских извјештаја). Укупан износ расхода насталих по том основу је КМ. Трошкови пореза исказани су износу од КМ и највећим дијелом (у износу од КМ) се односе на порез на непокретности за годину. Финансијски расходи су исказани у укупном износу од КМ, а односе се на расходе по основу затезних камата усљед неблаговременог измиривања обавеза у износу од КМ (највећим дијелом према ЗП Електрокрајина а.д. Бања Лука, Топлана а.д. Бања Лука и М: тел а.д. Бања Лука) и расхода камата по основу 14 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

19 репрограма пореских обавеза за г. у износу од КМ (тачка извјештаја). Остали расходи исказани су у укупном износу од КМ и састоје се од губитака по основу продаје и расходовања опреме у износу од КМ, мањкова у износу од КМ, као и расхода по основу расходовања залиха материјала и робе и осталих расхода у износу од КМ. Препоручујемо директору да обезбиједи да се: - изврши правилна класификација бруто накнада члановима одбора за ревизију; трошкова помоћи запосленима у складу са прописима о раду, као и трошкова превоза запослених на радно мјесто и са радног мјеста; - расходи признају у складу са начелом узрочности прихода и расхода Финансијски резултат Друштво је за пословну г. исказало губитак прије опорезивања у износу од КМ. Како Друштво није извршило корекцију вриједности потраживања од купаца са значајним ризиком наплате (тачка извјештаја) расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања, а тиме и исказани губитак Друштва за г. потцијењени су минимално за износ од КМ. Нето губитак је идентичан губитку прије опорезивања. Приходи исказани у пореске сврхе су мањи од расхода признатих у пореском билансу у складу са пореским прописима важећим у Републици Српској у г., усљед чега је губитак исказан у пореске сврхе у износу од КМ Биланс стања Актива Пословна актива исказана је у нето износу од КМ. Чине је стална и текућа средства Стална средства Стална средства су исказана у нето износу од КМ. Структуру сталне имовине чине: нематеријална средства и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине. Нематеријална средства су на дан г. имала идентичну бруто и нето вриједност у износу од КМ. Нето вриједност ове имовине на дан г. износила је такође КМ. Друштво је као нематеријалну имовину презентовало вриједност земљишта на којем се налазе објекти воденог парка у Бањој Луци. Површина поменутог земљишта износи м 2 и у потпуном је посједу Друштва. У земљишнокњижном изватку као власник је наведено општенародна имовина, док је у посебном дијелу тог листа наведено да се укњижује право управљања и располагања на поменутим некретнинама у корист Друштва. Из наведеног произилази да Друштво поред тога што је корисник поменутог земљишта и што по том основу остварује пословне приходе обављањем своје основне дјелатности оно такође полаже право на потпуно власништво над тим земљиштем. Таква врста имовине не задовољава дефиницију нематеријалне имовине наведене у параграфу 8 МРС 38 Нематеријална имовина. Поред Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 15

20 наведеног Друштво је такву нематеријалну имовину одмјерило као вриједност земљишта на основу процјене овлашћеног вјештака грађевинске струке, што није у складу са параграфом 24 поменутог стандарда. Неко право коришћења не може се поистовјетити и одмјерити као вриједност реалне имовине у овом случају земљишта. Усљед наведеног Друштво је прецијенило вриједност нематеријалних средстава за износ од КМ, док је истовремено вриједност земљишта потцијењена за исти износ. Презентација такве имовине као земљишта (односно као некретнина, постројења и опреме) је у складу са дефиницијом такве имовине наведене у параграфу 6 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема. Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине су на дан г. имале укупну бруто вриједност у износу од КМ, исправку вриједности у износу од КМ и нето вриједност у износу од КМ. Нето вриједност ове имовине на дан г. износила је КМ. Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине Друштва састоје се од вриједности грађевинских објеката у нето износу од КМ, постројења и опреме у нето износу од КМ и некретнина, постројења и опреме у припреми у нето износу од КМ. Укупно повећање вриједности на овим позицијама у току г. износило је КМ и у потпуности се односило на повећање на опреми набавка рефлектора за освјетљење базенског простора у износу од КМ, рачунарске опреме у вриједности од КМ, базенске опреме у вриједности од KM и осталих набавки мањих појединачних вриједности у укупном износу од КМ. Укупно смањење вриједности на некретнинама, постројењима и опреми у току г. износило је (не укључујући вриједност редовне амортизације) КМ и у потпуности се односило на смањења на опреми расходовања возила и отписи и расходовања остале опреме Текућа средства Текућа средства су на дан г. имала укупну бруто вриједност у износу од КМ, исправку вриједности у износу од КМ и нето вриједност у износу од КМ. Нето вриједност ове имовине на дан г. износила је КМ. Структуру текуће имовине чине: залихе и краткорочна потраживања, пласмани и готовина. Залихе су исказане у укупном износу од КМ и односе се на вриједност залиха материјала у складиштима појединих ресторана који служе за производњу готових јела (у износу од КМ) и залиха робе у складиштима ресторана и других угоститељских објекта (у износу од КМ). Краткорочна потраживања, пласмани и готовина су на дан г. исказани у бруто и нето износу од КМ (није вршена исправка вриједности ове врсте имовине у години). Нето вриједност ове имовине на дан г. износила је КМ. Ову имовину на дан г. чине: краткорочна потраживања, готовински еквиваленти и готовина, порез на додату вриједност и активна временска разграничења. Краткорочна потраживања чине потраживања од: купаца повезаних правних лица исказаних у износу од КМ, купаца у земљи у износу од КМ, сумњивих и спорних потраживања у износу од КМ и других краткорочних потраживања у износу од 804 КМ. Усаглашавањем салда (конфирмацијом салда) 16 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

21 са најзначајнијим купцима са стањем на дан г. нису утврђена значајна одступања од већ укњижених износа потраживања. Старосном анализом потраживања од купаца у земљи утврђено је да је укупна вриједност ових потраживања која су доспјела на наплату, а која у току г. нису наплаћена (која нису наплаћена у периоду дужем од годину дана) износи укупно КМ. На крају обрачунског периода за г. нису рађене процјене наплативности ових потраживања како је то наведено у рачуноводственим политикама Друштва. Како је временски период од годину дана довољан да би купци који су у могућности и који су вољни да изврше своје обавезе то и учинили свако даљње одуговлачење може указивати да се ради о потраживањима са значајним ризиком наплате. Најзначајнији износ потраживања (износ од КМ) који није наплаћен у наведеном року односи се на ФК Борац Бања Лука, а настао је по основу конзумације јела и пића у ресторанима. Друштво је против поменутог клуба покренуло судски спор ради наплате наведених потраживања. Друштво није извршило исправку вриједности поменутих потраживања, иако је неизвјесност њихове наплате велика, што није у складу са параграфима 58 и 59 МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање. Тиме су потраживања од купаца у земљи прецијењена, док су расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања потцијењени минимално за износ од КМ. Готовински еквиваленти и готовина исказани су у укупном износу од КМ од чега је на жиро рачунима у пословним банкама у Републици Српској износ од КМ и у благајни износ од 139 КМ. Активна временска разграничења Друштва исказана су у укупном износу од КМ и највећим дијелом (у износу од КМ) се односе на унапријед признате обавезе за камате по основу репрограма пореских обавеза (тачка извјештаја). Према одредбама члана 20. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике позиција активних временских разграничења није предвиђена за књижење расхода камата које ће доспјети на наплату у неком будућем периоду. Препоручујемо директору да обезбиједи да се: - презентација земљишта на којем се налазе објекти воденог парка у Бањој Луци изврши у складу са одредбама релевантних међународних рачуноводствених стандарда; - у складу са усвојеним рачуноводственим политикама врши процјена ризика наплативости потраживања од купаца и у складу с тим исправка вриједности тих потраживања Пасива Капитал Капитал је на крају г. исказан у укупном износу од КМ и састоји се од: основног капитала, ревалоризационих резерви и губитка до висине капитала. У односу на г., сем повећања на губитку до висине капитала због оствареног губитка за обрачунски период г., није било других промјена. Основни капитал је исказан у износу од КМ и у цјелости га чини удио друштва са ограниченом одговорношћу у власништву Града Бања Лука. Посљедње повећање основног капитала извршено је у г. по основу преузимања дуга од стране оснивача и јединог власника. Тиме је основни капитал Друштва повећан за износ од КМ. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа 17

22 Ревалоризационе резерве су исказане у износу од КМ и састоје се од позитивних ефеката процјене вриједности земљишта на којем је смјештен водени парк у Бањој Луци извршене у години. Губитак до висине капитала исказан је у укупном износу од КМ. Губитак ранијих година износи КМ, док је губитак текуће исказан у износу од КМ Обавезе Обавезе су на крају г. исказане у укупном износу од КМ, од чега се на дугорочне обавезе односи износ од КМ, а на краткорочне износ од КМ. На крају г. обавезе су износиле укупно КМ. Дугорочне обавезе односе се само на остале дугорочне обавезе. Поменуте обавезе су настале по основу репрограмираних обавеза према ЗП Електрокрајина а.д. Бања Лука по основу утрошене електричне енергије у претходном периоду у укупном износу од КМ (укупно три репрограма споразума о нагодби потписана у току г.), затим на репрограмиране обавезе према Водоводу а.д. Бања Лука у износу од КМ, као и на пореске обавезе утврђене према евиденцијама Пореске управе Републике Српске у укупном износу од КМ. Друштво је у новембру г. од Министарства финансија Републике Српске добило рјешење о одгађању плаћања пореског дуга за пореске обавезе утврђене према евиденцијама Пореске управе Републике Српске (репрограм пореских обавеза). Допунско рјешење о одгађању плаћања пореског дуга од г. је у односу на основно рјешење допуњено обрачунатом затезном каматом за период од новембра г. до дана пријема рјешења (децембар ). Поменуте пореске обавезе репрограмиране су на период од 60 мјесеци (до новембра ). На основу такве књиговодствене исправе извршена су додатна књижења и прекњижавања чиме су поменуте обавезе презентоване и рекласификоване у обрачунском периоду г., а не у периоду у којем је поменуто рјешење и донесено. Друштво није извршило исправку грешке у складу са одредницама параграфа 42 МРС 8 Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке, јер није извршило корекцију упоредних износа, као ни одговарајућа објелодањивања у финансијским извјештајима за г., што није у складу са параграфом 49 наведеног стандарда. Због тога су упоредни подаци приказани у финансијским извјештајима за г., а који се односе на обавезе за зараде и накнаде зарада, затим обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине, као и обавезе за камате и расходе финансирања прецијењене за износе од КМ, КМ и КМ респективно, док су истовремено остале дугорочне обавезе и дио дугорочних кредита који доспијевају за плаћање до једне потцијењени за износе од КМ и КМ респективно. По истом основу Друштво је извршило признавање камате по основу репрограма пореских обавеза за цијели период за који су обавезе репрограмиране као остале дугорочне обавезе, иако те обавезе нису биле доспјеле. Такав рачуноводствени третман обавеза за камате које нису доспјеле није у складу са начелом узрочности прихода и расхода (параграфи 22, 60 и 61 Оквира за састављање и презентацију финансијских извјештаја, односно 27 и 28 МРС 1 Презентација финансијских извјештаја) јер се доспијеће наведених камата није догодило у г. па тиме и не треба да утиче на финансијске извјештаје за обрачунски период г., већ на будуће обрачунске периоде како камате буду доспијевале према отплатном плану. 18 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere