HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg"

Transkript

1 HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Udgivet af Dansk Institut lukningsanlæg 1

2 Forord Formålet med denne DBI retningslinie 231 Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse, er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg til gavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt myndigheder. Opmærksomheden henledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser, overholdes. 2

3 Denne retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med følgende sammensætning: Navn: Udpeget af: Bo Albin Hansen Mads Risgaard Knudsen Berit Johnsen Ove Holm Jensen Jan Juhl Petersen Finn Massesson Kim Kragh Jespersen Denne retningslinie er udsendt til høring hos: Beredskabsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG - Inspektion Sikkerhedsbranchen TEKNIQ Installatørernes Organisation Arbejdstilsynet Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektør Forening DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Foreningen af Rådgivende Ingeniører TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer RMG-Inspektion DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Certificering og godkendelse Generelle bemærkninger Lovgivning Normative referencer Anlægsprojektering System og systemdele Omfang Centraludstyr Røgdetektorer Placering af detektorer i forhold til loftsbjælker, ventilationskanaler o. lign Termodetektorer Dørlukkere Dørlukningstryk Prøvetryk Flerfløjede døre Automatisk branddørlukker Automatiske døråbnere ABDL funktioner på ABA anlæg Installation Alment Kabelsystem Samlings- og afgreningsmateriel Installation over nedhængt loft Fastgørelse Placering Mærkning og dokumentation Drift og vedligeholdelse Anlægsejer Driftsansvarlig person og egenkontrol Mindste omfang af service Driftsmæssige forskrifter Maskindirektivet...19 Bilag

5 1 Generelt 1.1 Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Retningslinien er gældende for branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) i bygninger. Denne retningslinie erstatter Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg - Projektering og installation af oktober 1995 DBI retningslinie 231 Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse træder i kraft den 1. juni I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering og installation af oktober 1995 fortsat anvendes. 1.2 Certificering og godkendelse Krav til systemdele samt systemgodkendelse er angivet i Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg - Systemgodkendelse og kontrol 2. udgave oktober Generelle bemærkninger Formålet med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er at få mulighed for at holde døre, porte og andre åbninger i brandadskillende vægge åbne, og ved en røgudvikling i nærheden af åbningen aktivere dørlukning. Samtlige former for bygningsmæssige åbninger vil i det følgende blive benævnt døre. 1.4 Lovgivning Der er generelt ingen krav om installation af ABDL anlæg på døre i brandadskillende vægge. Kravet til dørene vedrører brandmodstandsevne og evt. krav om at døren er selvlukkende. Selvlukkende døre må ikke fastholdes åbne ved hjælp af kiler eller lignende. Hvis en selvlukkende dør i en brandadskillende væg ønskes fastholdt i åben stilling, kan der installeres ABDL anlæg. Konstateres det ved myndighedernes brandsyn at selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve at der installeres ABDL anlæg. 1.5 Normative referencer Der henvises til gældende udgaver af følgende: Bygningsreglement inkl. tillæg, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Tekniske forskrifter, udgivet af Beredskabsstyrelsen DS/EN 1154 Bygningsbeslag Dørlukkere med kontrolleret lukning DS/EN 1155 Bygningsbeslag Elektrisk styrede fasthold til døre DS/EN Bygningsbeslag Elektrisk styrede hold-åben-systemer til brand-/røgdørbeslag Krav, prøvningsmetoder, installation og vedligeholdelse Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg - Systemgodkendelse og kontrol 5

6 DS/EN 54 Branddetektering og brandalarmsystemer der indeholder komponent- og prøvningsstandarder for: Del 5 Termodetektorer - Punktdetektorer Del 7 Røgdetektorer Punktdetektorer, der fungerer ved lysdæmpning eller ved ionisering Brandteknisk vejledning nr. 26 Branddøre og brandporte Stærkstrømsbekendtgørelsen B208 Basisbeskrivelse-el Driftmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Maskindirektivet 6

7 2 Anlægsprojektering 2.1 System og systemdele Et ABDL-anlæg skal mindst omfatte følgende systemdele: Centraludstyr Røgdetektorer Holdemagneter eller tilsvarende elektrisk enhed, der kræver et konstant, aktivt elektrisk signal for at kunne fastholde døren i åben stilling, Tryk mærket dørlukning Figur 2.1 Anlægget opbygges således, at enhver driftsbetingelse på ABDL anlægget der kan hindre korrekt funktion, skal lukke døren. 2.2 Omfang Et ABDL-anlæg kan aktivere flere døre og/eller porte. Et ABDL anlæg må kun aktivere døre på en etage, medmindre anlægget alene aktiverer døre mod samme trapperum. 2.3 Centraludstyr Centraludstyret tilsluttes som fast installeret brugsgenstand, til bygningens elinstallation. Installationen skal udføres således at utilsigtet afbrydelse ikke kan forekomme. Centraludstyret skal placeres i en højde af ca. 1,8 m o/gulv, let tilgængeligt for afprøvning, retablering og egenkontrol. 7

8 Såfremt centraludstyret ikke er synligt fra dørene som anlægget omfatter, skal dørene opmærkes med centraludstyrets placering. 2.4 Røgdetektorer Der skal installeres en røgdetektor på hver side af døren hørende til samme anlæg i en vandret afstand af mindst 0,5 m og op til 6,0 m, målt fra ethvert punkt i døråbningen. Såfremt en røgdetektor ikke kan overvåge hele døråbningen skal der installeres yderligere detektorer. Figur 2.2 Figur 2.3 Ethvert punkt i døråbningen skal overvåges En røgdetektor kan aktivere flere døre hvis afstanden på 6,0 m ikke overskrides. Røgdetektorer installeres i en afstand af mindst 1,0 m fra kanten af indblæsnings- og udsugningsåbninger for klima- og/eller ventilationsanlæg. Røgdetektorer kan uden begrænsninger anvendes ved lufthastigheder, der til stadighed er mindre end 1,0 m/s. 8

9 Ved installation af røgdetektorer skal der tages hensyn til, at mange arbejdsprocesser m.v. udvikler røg, støv eller damp. Røgdetektorer skal monteres på et vandret underlag. Lofthældninger på op til 20 o regnes i denne forbindelse som vandret. Placering af røgdetektorer under nedhængt loft kan undlades, såfremt åbningerne i det nedhængte loft udgør mindst 40 % jævnt fordelt. Røgdetektorer skal placeres i højest beliggende del af loftet, såfremt lofthøjden er mindre end eller lig med 4,5 m inden for 6,0 m fra døren. Overstiger lofthøjden 4,5 m, kan røgdetektorer placeres enten i højest beliggende del af loftet eller på beslag placeret over dør. Røgdetektorer tillades ikke installeret højere end 11,0 m. Monteres røgdetektorer på vægbeslag over dør, skal følgende være opfyldt: Den vandrette afstand fra røgdetektor til væg være min. 0,5 m og maks. 1,0 m Den lodrette afstand fra overkant af dørhul til røgdetektor min. være 0,5 m se figur 2.4 og 2.5. Figur 2.4 Figur 2.5 Ved rumhøjder over 6,0 m og lofthældninger større end 20 grader kan røgdetektorer ofte ikke installeres direkte på loft, men skal installeres på en pendel eller lignende, således at afstanden mellem loftet og røgdetektoren opfylder mindsteafstanden i tabel

10 Rumhøjde h o [m] i detektorens lodrette centerlinie Tilladelig loft-/detektorafstand a O [m] med loftshældning i delområdet på: Højst 20 o Større end 20 o, men højst 45 o Større end 45 o Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. maks. 0,00 3,01 6,01 8,01 10,01 Tabel 2.1 3,0 6,0 8,0 10,0 0,03 0,03 0,07 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 0,35 0,03 0,20 0,25 0,30 0,35 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,03 0,30 0,40 0,50 0,60 Tabel 2.1 viser afstanden mellem loftet og røgdetektoren ved forskellige lofthøjder og hældninger. Afstanden måles mellem loft og åbning i detektor for røgindtrængning. 0,20 0,50 0,60 0,70 0,80 Hvis røgdetektorer installeres på beslag over dør skal tabel 2.1 ikke anvendes. Figur 2.6 Eksempel på en røgdetektor der er monteret på pendel for at overholde krav til loft detektorafstand. 10

11 Figur 2.7 Eksempel på røgdetektorer i en trappe hvor den samlede lofthøjde er 14,0 meter. Den enkelte røgdetektors maksimale overvågningshøjde er 11,0 meter, hvorfor der er placeret en detektor på repos i 7,0 meters højde. 2.5 Placering af detektorer i forhold til loftsbjælker, ventilationskanaler o. lign. Angivelse af detektorplacering i lofter inddelt i felter. Detektor skal placeres på underkant bjælke, når loftfeltets areal A er højst 1,0 m 2, se figur 2.8 Figur

12 Figur 2.9 Detektor skal placeres på underkant af bjælke, når afstanden, a, mellem bjælkerne er højst 0,5 m. Afstanden, a, mellem bjælke og detektor skal mindst være lig med bjælkens højde, se figur 2.9 Overstiger bjælkens højde 0,5 m, kan en mindste afstand mellem bjælke og detektor på 0,5 m tillades. Figur 2.10 Afstand, a, fra detektor til bjælke skal mindst svare til bjælkens højde u. 2.6 Termodetektorer Termodetektor kan kun anvendes ved beredskabsmyndighedens forudgående accept. Såfremt accepten foreligger skal følgende overholdes: Termodetektorer skal altid installeres i højeste beliggende del af loftet. Termodetektorer tillades ikke installeret højere end 6,0 m. Overvågningsafstanden fra detektoren til ethvert punkt i døråbningen må ikke overstige 4,0 m. 2.7 Dørlukkere DS/EN 1154 Bygningsbeslag Dørlukkere med kontrolleret lukning angiver kravene til dørlukkere hvor der ikke er indbygget elektrisk fasthold. DS/EN 1155 Bygningsbeslag Elektrisk styrede fasthold til døre angiver kravene til dørlukkere med indbygget elektrisk fasthold. For begge typer dørlukkere gælder at der skal vælges en type der kan anvendes til branddøre. Dette fremgår af den aktuelle standards 6 cifrede klassifikations kode, hvor det 4 ciffer er angivet til 1 hvis typen er anvendelig til branddøre og 0 hvis den ikke kan anvendes. 12

13 2.8 Dørlukningstryk Der skal ud over evt. afbryder på magnet eller pumpe, ved alle ABDL døre placeres mindst et tryk for aktivering af dørlukning. Trykket skal være let tilgængeligt og være synligt, når døren er fastholdt i åben stilling. Trykket skal mærkes dørluk eller anden entydig tekst. Trykket placeres ca. 1,8 m over gulv, i en afstand op til 2,0 m fra døråbningen til døren den aktiverer. 2.9 Prøvetryk Ved centraludstyret skal placeres et let tilgængeligt prøvetryk der aktiverer alle døre i anlægget. Såfremt centraludstyret er forsynet med et prøvetryk, er dette tilstrækkeligt Flerfløjede døre Aktiverer anlægget flerfløjede døre, skal monteres mekanisk dørvælger/synkroniseringsbeslag eller anden anordning af tilsvarende pålidelighed. Hvor der anvendes beslag der med et greb åbner begge dørplader, er det vigtigt at dette beslag ikke sætter lukkefunktionen ud af drift. Dette kan undgås f.eks. ved brug af selvlukkende paskvil. Figur Automatisk branddørlukker En automatisk branddørlukker er et ABDL anlæg hvor dørlukker, centraludstyr og røgdetektor er sammenbygget. Denne anlægstype kan anvendes med følgende begrænsninger: Arealet på hver side af døren må ikke overstige 50 m 2, for gange i flugtveje dog 100 m 2. Rumhøjden må ikke overstige 4,5 m. Højde fra åbning til underkant loft må ikke overstige 1,0 m. Enheden må alene aktivere en-fløjede døre, hvis åbningsbredde ikke overstiger 1,0 m. Enheden kan aktivere to-fløjede døre, hver med en maksimal bredde på 1,0 m, såfremt dette fremgår af systemgodkendelsen. 13

14 Enheden skal monteres på dørkarm med detektorplacering inden for åbningens midterste tredjedel. Installeres supplerende detektorer til enheden, skal bestemmelserne for placering i afsnit 2.4 følges. Krav til dørlukningstryk er angivet i afsnit 2.8 For anlægsdrift og -vedligeholdelse henvises til bestemmelserne i afsnit 4. Figur 2.12 automatisk branddørlukker 2.12 Automatiske døråbnere Branddøre der er forsynet med automatiske døråbnere skal forsynes med ABDL anlæg hvis dørene kan fastholdes i åben stilling. Den automatiske døråbner funktion skal ophøre når ABDL anlægget er aktiveret. Den automatiske døråbner må ikke kunne sættes i betjeningstilstand hvor ABDL funktionen ikke fungerer. I øvrigt skal anvisninger i maskindirektivet følges ABDL funktioner på ABA anlæg Hvor ABDL anlæg er integreret i ABA anlæg er kravene til detektering og systemgodkendelse angivet i DBI retningslinje 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Kravene i afsnit 2.2 omfang og afsnit 2.8 dørlukningstryk gælder også ABA anlæg. 14

15 3 Installation 3.1 Alment Ethvert installationsarbejde skal udføres således, at såvel bestemmelserne i denne retningslinje som Stærkstrømsbekendtgørelsen er opfyldt. Det skal bemærkes, at Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder krav af væsentlig betydning for installationens udførelse. 3.2 Kabelsystem Kabelsystemet skal opbygges således at uanset hvor der opstår kabelbrud, kortslutning eller detektorer fjernes medfører dette at døren lukker. Den valgte kabeltype skal være modstandsdygtig over for det aktuelle miljø. I modsat fald skal modstandsdygtighed tilvejebringes ved anvendelse af egnet beskyttelsesmateriel. Lederdimension skal vælges således, at spændingsfaldet ligger inden for de grænser, der er fastlagt ved systemgodkendelsen. Hensynet til nødvendig mekanisk styrke kræver en lederdiameter på mindst 0,6 mm. Installationen skal udføres med kabler oplagt direkte på faste bygningsdele, som kabler i føringsvej (fx rør, ledningskanal eller kabelbakke) eller som kabler fremført i faste bygningsdele. Funktionskravet anses for opfyldt, når installationen er fastgjort på en af følgende måder: kabler er fastgjort med clips eller bøjler jævnt fordelt med minimum 4 stk. pr. m kabler i henholdsvis plast- eller stålrør, hvor rørene er fastgjort med clips eller bøjler jævnt fordelt med minimum 2 stk. pr. m for plastrør og 1 stk. pr. m for stålrør kabler i kabelbakke aflastes med strips eller lignende for træk ved alle retningsændringer kabler fra kabelbakke til bygningsdele fastgøres til bærejern, kabelplade el.lign. eller fremføres i beskyttelsesrør. Fastgørelse kan udelades ved følgende installationsformer: kabler fremført i faste bygningsdele beskyttet af mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] på begge sider af ledningen kabler fremført i etageadskillelsen til uudnytteligt tagrum, overalt beskyttet af minimum 200 mm isolering mod tagetage, og med mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] mod underliggende etage kabler/rør fremført indmuret i bygningsdele. Kabler skal fremføres med færrest mulige samlinger. Kabel mellem detektorer skal fremføres ubrudt. Ved eventuel flytning af detektorer må der således ikke udføres samlinger på kabler mellem detektorer, men der skal foretages kabeludskiftning. For ABDL anlæg der ikke integreres i eller sammenkobles med ABA anlæg, er der ingen krav om kabler efter IEC (brandbestandigt kabel) 15

16 3.3 Samlings- og afgreningsmateriel Samling af kabler uden for anlæggets systemdele må kun finde sted i samlings- og afgreningsmateriel. Materiellets elektriske og mekaniske opbygning skal være modstandsdygtig over for det aktuelle miljø. Dæksler skal fastgøres med skruer eller tilsvarende mekanisk fastgørelse. 3.4 Installation over nedhængt loft Installationen skal fremføres enten som kabler oplagt direkte på faste bygningsdele eller som kabler i føringsveje fastgjort til faste bygningsdele. Installationen føres frem til lodret over detektor placeret under nedhængt loft. Nedføring til detektor udføres med sammenbundtede kabler aflastet for træk både ved detektor og på fast bygningsdel. Eventuel overlængde (maks. 1,0 m) skal opkvejles. 3.5 Fastgørelse Systemdele og øvrige installationsdele skal fastgøres til bygningsdel med egnet fastgørelsesmateriel. Kabler skal altid fastgøres maksimalt 5 cm fra detektorsokkel eller samlingsmateriel. Hæfteklammer, kramper, søm, skruer o. lign. må ikke benyttes til fastgørelse af kabler. På bygningsdele med egnede overflader tillades kabler, der er egnet hertil, fastgjort ved limning, når anden fastgørelsesmetode ikke er mulig. 3.6 Placering Detektorer skal udover kravene i denne retningslinje, monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Samtlige systemdele skal placeres, således at de ikke udsættes for mekanisk overlast. 3.7 Mærkning og dokumentation Alle detektorer og samlingsmateriel i ABDL anlæg skal mærkes ABDL. Mærkning skal udføres holdbart. Der skal hos den driftsansvarlige person opbevares dokumentation for placering af samtlige anlægsdele. 16

17 4 Drift og vedligeholdelse 4.1 Anlægsejer Det er anlægsejers ansvar at anlægget er i overensstemmelse med denne retningslinie samt at service og egenkontrol udføres i det fornødne omfang. Anlægsejer kan via en lejekontrakt eller tilsvarende uddelegere ansvaret til en bruger. Brugeren skal skriftligt gøres opmærksom på kravene i denne retningslinie. Anlægsejer / bruger skal udpege en driftsansvarlig person, der er pålagt ansvaret for at tilse at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt. 4.2 Driftsansvarlig person og egenkontrol Driftsansvarlig person Den driftsansvarlige person skal tilse at anlægget til stadighed er i drift og i funktionsdygtig stand herunder: Anlæg der er i alarmtilstand retableres Fejlramte anlæg repareres Oplag eller andet der kan forhindre korrekt dørlukning fjernes Egenkontrol: Af vedligeholdelseshensyn skal dørene aktiveres jævnligt, dog mindst én gang hvert kvartal. Døre der ikke lukker helt til fals samt låse der ikke går i indgreb skal justeres og/eller smøres. 4.3 Mindste omfang af service Ud over den driftsansvarlige persons egenkontrol skal anlægget mindst en gang årligt serviceres af en installatør. Årligt serviceeftersyn af ABDL anlæg skal mindst omfatte: Rensning og/eller udskiftning af detektorer i nødvendigt omfang. Batterikapacitet (hvis installeret) Funktionsprøve af alle enheder, herunder: Detektorer Elektromagneter Dørlukningstryk Kontrol af døre lukker helt til fals samt at låse går i indgreb. Funktionsprøve af detektorer udføres med testrøg eller gas. For to-fløjede døre skal funktionsprøve desuden omfatte: Beslag for dørvælger Låsemekanisme i top og bund på den stående dør (paskvilbeslag) Som dokumentation for udført serviceeftersyn skal centraludstyret forsynes med en selvklæbende mærkat med følgende oplysninger: Dato for serviceeftersyn Firmanavn og telefonnummer 17

18 4.4 Driftsmæssige forskrifter For anlæg der er underlagt bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker gælder, at der hvert 3 år skal fremse n- des en attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om at anlægget er funktionsdygtigt. Bilag 1 viser eksempel på attest til kommunalbestyrelsen. Ovenstående gælder ikke forsamlingslokaler hvor der er krav om el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse. 18

19 5 Maskindirektivet Brandskydeporte og branddøre der lukkes ved hjælp af fjeder- eller tyngdekraft, er ifølge Arbejdstilsynet ikke mekanisk drevne og er derfor ikke omfattet af Maskindirektivet. Maskindirektivets krav omfatter således ikke ABDL anlæg der fastholder disse døre i åben stilling. ABDL anlæg der styrer brandskydeporte og branddøre der åbner og lukker ved hjælp af motorer, er en del af en maskine, og skal udføres samt mærkes i overensstemmelse hermed. 19

20 Bilag 1 Installatørerklæring vedrørende ABDL anlæg ABDL anlæg installeret på adressen: By: Firma navn: Attesten omfatter følgende bygningsafsnit/bygninger: Antal centraludstyr: Anlægget er installeret i henhold til DBI retningslinje 231: ja nej Følgende funktioner er afprøvet og fundet i orden: Alle detektorer er afprøvet og fundet i orden: ja nej Alle dørlukningstryk er afprøvet og fundet i orden: ja nej Alle døre lukker helt til fals: ja nej Årlig vedligeholdelse er udført: Årlige serviceeftersyn i orden ja nej Aut. Elinstallatør, stempel og underskrift Dato 20

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 2. udgave 1. Anlægsprojektering 2. Anlægstyper 3. Alment I tabel 2.1 er de forskellige anlægstyper, der benyttes i Danmark,

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne TS 99 Friløbsdørlukker med glideskinne Friløbsdørlukker med glideskinne Til branddøre med fri dørfunktion og lukning ved brandalarm DORMA TS 99 FL/FLR anvendes til branddøre, hvor der ønskes fri funktion

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse Udgave 12. marts 20072011 DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse 1 Forord DBI Retningslinie 024 Varslingsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Vejledning til pladsfordelingsplaner

Vejledning til pladsfordelingsplaner Vejledning til pladsfordelingsplaner 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 1. Lovgrundlag... 3 2. Minimumsindhold på pladsfordelingsplanen... 3 3. Godkendelse... 3 4. Udseende og placering... 3 5.

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut 1. udgave april 2000 Forskrift 233 Automatiske Gasalarmanlæg Brandteknisk Institut Denne forskrift er udarbejdet af et af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg nedsat teknisk udvalg og godkendt af

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Indhold Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Tegningsmaterialet

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

236448-03-6-50 DORMA TS 99 FLR EN 2-5. DORMA GmbH + Co.KG Door Control Division

236448-03-6-50 DORMA TS 99 FLR EN 2-5. DORMA GmbH + Co.KG Door Control Division WN 05770 55 06/0 68-0-6-50 DORMA GmbH + Co.KG Door Control Division DORMA Platz D-5856 Ennepetal Tel. +9 (0) / 79-0 www.dorma.com Postfach 0 09 D-587 Ennepetal Fax +9 (0) / 79 95 DORMA WN 0577 55 06/0

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere