Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012"

Transkript

1 Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Veterinærforlig I udløber ved udgangen af Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en firårig aftale om veterinærområdet som løber fra 1. januar 2013 til udgangen af Det nye forlig består af fire grundpiller: Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens Styrket dyrevelfærd Kontrollens performance Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter Disse fire grundpiller skal være fundamentet i den veterinærpolitiske indsats i forhold til husdyrproduktionen i Danmark. Aftalen sætter rammen for en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk husdyrproduktion og er en fortsættelse af de principper, som er fastsat i veterinærforlig I, og som sammen med erhvervsinitiativer har ført til betydelige forbedringer i dyrevelfærd og sundhed. Der vil i den kommende forligsperiode således være øget fokus på rådgivning og forebyggelse både når det gælder indsatsen mod antibiotikaresistens og en styrket dyrevelfærd. Desuden vil kontrolindsatsen orientere sig mere mod helhedsvurderinger end enkeltfejl. Aftalen er endvidere et væsentligt strategisk skridt imod et styrket One Health samarbejde, hvor udfordringerne indenfor dyresundhed og human sundhed ses i stadig tættere sammenhæng. Forligsparterne er enige om at indføre følgende initiativer, som led i forliget: Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotika resistens Den vigtigste forebyggende indsats vil foregå i sundhedsrådgivningen mellem landmand og praktiserende dyrlæge Gult kort fortsætter løbende ambitiøse grænseværdier Effektiv indsats mod uhensigtsmæssig anvendelse af flokmedicinering Øget indsats mod ulovlig import af antibiotika Øget resistensovervågning (besætning og kød) Laboratoriediagnoser på bedrifter med længerevarende antibiotikaforbrug (flokbehandling) Mere forskning på resistensovervågning på besætningsniveau Differentieret afgiftsstruktur på antibiotika Styrket dyrevelfærd Reducere dødelighed via ambitiøse grænseværdier (kvæg og svin) På minkområdet suppleres med nye initiativer som beriger minks miljø

2 Serviceeftersyn af kontrolindsatsen på transportområdet Mere forskning om dyrs transportegnethed Egenkontrollen risiko- og behovsorienteres Udvikling af indeks som skal understøtte indsatser for dyrevelfærd og antibiotikaresistens Videreførelse af Videncenter for Dyrevelfærd Kontrollens performance Nyt og styrket kontrolkoncept med øget kontroltryk Opfølgende kontrol på alle sanktionerede overtrædelser Al opfølgende kontrol gebyrpålægges (også ved opfølgende administrativ kontrol) Overveje administrative bøder (hurtigere sagsafgørelse, aflaste domstole) Undersøge muligheder for offentligt-privat samarbejde om kontrollen f.eks. via DANISH kontrollen Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter Styrket veterinært beredskab Afbureaukratisering af byrder for erhvervet Rådgivningsbesøg på kvægområdet målrettes Kravet om at dyrlægen skal opbevare oversigt over landmandens medicinoptegnelser bortfalder Beskrivelse af forligets indhold: Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotika resistens Gennem veterinærforliget skal der sikres en ansvarlig og optimal antibiotikaanvendelse som middel til stop for øget resistensudvikling. Det anslås, at der hvert år dør omkring mennesker i EU på grund af infektioner med resistente bakterier. I erkendelsen af, at sygdom og sundhed hos mennesker hænger sammen med sundhed og sygdom hos dyr, bør der fokuseres på en bekæmpelse af antibiotikaresistens ud fra en såkaldt one health tilgang, hvorved der om muligt tænkes i sammenhængende indsatser på det veterinære og det humane sundhedsområde. Med forliget styrkes sundhedsrådgivning med fortsat fokus på den forebyggende indsats samtidig med, at der sættes det nødvendige fokus på en optimal behandling af de dyr, der på trods af de forebyggende tiltag, alligevel bliver syge. Den enkelte landmand vil fortsat kunne vælge mellem forskellige modeller for sundhedsrådgivningsaftaler afhængigt af, hvad der passer bedst til den enkelte besætning. Der skal tilstræbes mere ens vilkår for svine- og kvægbesætninger og dette vil ske ved hyppigere dyrlægebesøg i svinebesætninger i forbindelse med flokmedicinering. Den styrkede og problemorienterede sundhedsrådgivning vil fortsat være obligatorisk for de større svine- og kvægbesætninger samt for minkbesætninger. Incitamentsstrukturen, der blev indført i forbindelse med veterinærforlig I, fortsætter og indebærer, at besætninger med sundhedsrådgivningsaftale placeres i en af kategorierne Almindelig rådgivning (AR), Ekstra rådgivning (ER) eller Skærpet rådgivning (SR). Den enkelte besætning rykker op og ned mellem kategorierne afhængigt af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af regler om dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler. Inden for få år vil landmandens placering i rådgivningskategorierne også afhænge af antibiotikaforbrug og dødelighed. 2

3 Sundhedsrådgivningens fokus skal endvidere risikoorienteres og målrettes aktuelle sundhedsproblemer i den enkelte besætning, som landmand og dyrlæge har identificeret i besætningen. Rådgivningsrapporterne skal koncentreres om en beskrivelse af de aktuelle sygdomsproblemer, der vurderes som de vigtigste at få håndteret af hensyn til forbedring af både sundhed og velfærd i besætningen. Der bliver fokuseret på sygebesøg i besætningerne som supplement til sundhedsrådgivningsbesøgene. Som en integreret del af sundhedsrådgivningen gøres kravet om en smittebeskyttelsesplan dynamisk, således at kravet ikke kun som i dag omfatter de største kvæg- og svinebesætninger, men kan udvides til også at gælde mindre besætninger, hvis truslen fra introduktion af alvorlige smitsomme husdyr øges. Herved styrkes det veterinære beredskab. Gult kort ordningen fortsætter, og der fastsættes bl.a. af hensyn til resistensudviklingen løbende nye ambitiøse grænseværdier. Der gennemføres en øget indsats mod ulovlig import af antibiotika med henblik på at sikre, at ulovlig import af antibiotika ikke benyttes som redskab til at undgå Gult kort og dermed svækker målet om en ansvarlig antibiotikaanvendelse. Der vil i regi af nærværende aftale gennemføres en effektiv indsats mod uhensigtsmæssig anvendelse af flokmedicinering i svinebesætninger. Indsatsen bygger på; flere dyrlægebesøg, krav om laboratoriediagnostik og andre tiltag som i kombination vil danne en incitamentsstruktur som skal fremme landmandens hensigtsmæssige medicinanvendelse og dermed reducere antibiotikaforbruget mest muligt. Ordineringsperiodens varighed der besluttes på baggrund af et sygebesøg, vil afhænge af landmændenes adfærd. Således vil den landmand, som allerede har et hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug, pålægges relativt færre byrder, end de landmænd, der ligger over grænseværdierne. Samtidigt vil hyppigere dyrlægebesøg blive kombineret med krav om laboratoriemæssig verificering af dyrlægens kliniske diagnoser. Kombinationen af sygebesøg og krav om laboratoriediagnostik udgør en sammenhængende, fokuseret indsats mod rutinemæssig flokbehandling Niveau Tabel. Incitamentsstruktur i svineproduktionen med angivelse af interval mellem sygebesøg og laboratorieundersøgelser Incitament Sundhedsrådgivningskategori Interval mellem sygebesøg (højest) Interval mellem laboratorieundersøgelser (højest) Grønt niveau Almindelig rådgivning 35 dage 12 måneder Gult niveau Ekstra Rådgivning 14 dage 8 måneder Rødt niveau Skærpet rådgivning 14 dage 4 måneder Forskningen i resistensovervågning styrkes, så det bliver muligt at vurdere resistensomfanget på besætningsniveau. Når det er muligt at bestemme resistens-niveauet for hver enkelt besætning, kan indsatsen målrettes de besætninger, som har de største resistensproblemer. Der indføres øget overvågning af antibiotikaresistens i levende husdyr og kød med henblik på en hurtig indgriben, hvis resistensen mod forventning stiger. 3

4 Der vil blive etableret en differentieret afgiftsstruktur på antibiotika. Formålet er at styrke incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling som f.eks. forebyggende vaccination eller til når antibiotikabehandling er påkrævet at vælge de antibiotika, der er mindst kritiske, og som har den mindste risiko for resistensudvikling. Afgiftsprovenuet vil blive anvendt til at finansiere indsatser i forhold til en ansvarlig anvendelse af antibiotika. Afgiftsstrukturen fremgår af tabellen nedenfor. Tabel: Overblik over afgiftssatser og merprovenu på antibiotika Ordning Nuværende afgiftssats Lægemiddelgruppe Foreslået afgiftssats Estimeret merprovenu i mio. kr. *) Vacciner 0,84 % 0 % - 2,7 Simple, smalspektrede penicilliner 0,84 % 0,84 % 0,1 Øvrige antibiotika til dyr 0,84 % 5,27 % 10,3 Kritisk vigtige antibiotika (3.-4. gen. cefalosporiner samt 0,84 % 10,84 % 0,6 fluorokinoloner) Øvrige lægemidler til dyr (ikke antibiotiske) 0,84 % 0,84 % 0 Estimeret merprovenu i alt i mio kr. *) - - 8,3 *) Prognosen tager udgangspunkt i at den ændrede afgiftsstruktur har adfærdsregulerende virkning, således at forbruget på øvrige og kritisk vigtige antibiotika reduceres og til dels flyttes hen i mod simple smalspektrede penicilliner. Med henblik på løbende at sikre en optimal sammensætning af incitamentsstrukturen kan afgifterne i løbet af forligsperioden reguleres inden for den overordnede økonomiske ramme om et provenu på 8,3 mio. kr. om året. Styrket dyrevelfærd For at styrke og optimere kontrolindsatsen for dyr under transport bliver der i løbet af forligsperioden udført et serviceeftersyn af kontrolindsatsen i forbindelse med dyretransporter. Som led i service eftersynet skal der fokuseres på at øge viden om den korrekte tilgang til vurdering af et dyrs transportegnethed både på korte og lange ruter. Problemstillingerne vedrørende dyrs transportegnethed, herunder fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og landmand ved transport af dyr og klippekort ordningen vil blive belyst og revurderet i forbindelse med serviceeftersynet. I forbindelse med kontrol skal dyrlægen identificere områder i de enkelte besætninger, hvor der er velfærdsproblemer eller hvor forholdene kan forbedres. Forliget sætter øget fokus på, hvordan egenkontrol med dyrevelfærd og dyrlægernes audit af egenkontrollen bliver mindre rutinepræget og får større fokus på problemløsning. Mulighederne for dette skal undersøges i dialog med landbrugserhvervet og Den Danske Dyrlægeforening i forligsperioden. 4

5 Dødelighed for kvæg og svin er en væsentlig indikator for dyrevelfærden i besætninger, og forliget skal medvirke til, at dødeligheden i besætningerne reduceres. De dynamiske grænseværdier for dødelighed og aftalen om, at dødeligheden i besætningerne indgår i konceptet for obligatorisk sundhedsrådgivning fra veterinærforlig I fortsættes. Forudsætningen for anvendelse af dødelighed som en del af incitamentsstrukturen er adgang til valide data om dødelighed på besætningsniveau. Derfor, skal der sikres adgang til data for såvel Fødevarestyrelsen som den enkelte landmand. Der skal fastsættes nye ambitiøse grænseværdier. På minkområdet videreføres kravene om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme som trådte i kraft 1. april 2011 samt krav om uddannelse for minkavlere og deres ansatte fra 1. januar Desuden indføres der krav om yderligere berigelse af minks miljø, med det formål at forebygge stereotypi inden for den aftalte ramme på 12 mio. kr. om året. Det er Fødevarestyrelsens veterinærfaglige vurdering, at kombinationen af halm, hylder og rør opfylder dette formål, og således vil føre til øget velfærd i minkproduktionen. Kravet skal gælde fra d. 31. december Forinden drøfter fødevareministeren eventuelle alternative virkemidler til at forebygge stereotypi med erhvervet. Disse drøftelser skal være færdiggjort inden udgangen af Mulige alternativer vil blive forelagt forligskredsen. I forbindelse med forligsaftalens indgåelse har partierne også drøftet velfærdsmæssige forhold omkring gruppeindhusning af mink. I forligsperioden vil fødevareministeren udarbejde en analyse, i dialog med relevante parter, hvor faglige, juridiske og økonomiske forhold i relation til gruppeindhusning afdækkes. Analysen vil blive forelagt forligspartierne, med henblik på evt. indgåelse af en tillægsaftale til forliget herom. Forskning, dokumentation og generel vidensopsamling vedrørende dyrevelfærd bliver styrket som en del af forliget. Derfor skal der udvikles relevante indeks på besætningsniveau med særligt fokus på udvikling af dyrevelfærdsindeks for forskellige dyrearter samt antibiotikaresistensindeks. Udvikling af indeks kræver en betydelig indsats af både forskningsinstitutioner og Fødevarestyrelsen. De forskellige indeks skal derfor udarbejdes i et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen. Desuden videreføres aktiviteterne i Videncenter for Dyrevelfærd. Kontrollens performance Med veterinærforliget skabes et nyt og styrket kontrolkoncept, som tilføres øgede ressourcer. Det er et selvstændigt mål at få mere effekt af kontrollen og sikre en større og hurtigere regelefterlevelse. Det nuværende risiko- og effektorienterede kontrolkoncept videreudvikles til gavn for dyr og erhverv, hvilket udmøntes i tre overlappende spor: Videreudvikling af de risiko- og effektorienterede kontrolindsatser, hvor en større del af indsatsen tilrettelægges som målrettet kontrol og kampagner. Øget incitamentsstruktur bl.a. med opfølgning på overtrædelser Kompetenceudvikling af veterinærkontrollens medarbejdere Den nuværende deling af kontrolindsats ændres, så hele dyrevelfærdsområdet samles i Fødevarestyrelsen, hvormed international og national regeldannelse, regelfortolkning, kontrolindsats og sanktionering udføres af Fødevarestyrelsens teknikere og dyrlæger. 5

6 Kontrolindsatsen styrkes mod problemområderne, og at der skabes rum for en endnu højere kvalitet i indholdet af kontrollen. Der vil fortsat være et behov for at opretholde et vist forebyggende, basalt kontroltryk, men kontrollen skal løbende tilpasses de aktuelle risikobehov. Kontrollen består af følgende grundelementer: a) basiskontrol b) nulpunktsmåling c) prioriteret kontrol d) kampagnekontrol Med henblik på at sikre et solidt grundlag for en effektfuld risikoorienteret kontrolindsats vil det samlede kontroltryk blive forøget med flere kontrolbesøg hos den enkelte landmand. Den ekstra kontrol skal sammen med Fødevarestyrelsens kampagner fokusere på de områder, hvor der er flest regelbrud. Hermed forventes det nye kontrolkoncept at understøtte en væsentlig højere regelefterlevelse. Med udgangspunkt i nulpunktsanalysen, prioriteres indsatsen, hvor der identificeres problemer. De områder, hvor der er identificeret de største problemer, vil blive flugt op med kampagnekontroller. Kontrollen tilføres yderligere 6 mio. ift. veterinærforlig I. A) Basiskontrollen for besætningsejerne fokuserer på en detaljeret kontrol af en række bestemmelser, herunder dyrevelfærds- og mærkningsbestemmelser, som har relevans for kontrollen af modtagere af EU s landbrugsstøtte. Denne krydsoverensstemmelseskontrol vil følge de samme principper, som er gældende i dag. B) Formålet med nulpunktsmålingerne er at få en temperaturmåling på veterinærområdets tilstand. Indholdet i kontrollen bliver baseret på en screeningskontrol. Kontrollen prioriteres efter de dyrearter og besætnings- og virksomhedstyper, hvor kontrolindsatsen vurderes at kunne give størst effekt men udpegningen af den enkelte besætning eller virksomhed vil ske tilfældigt. C) Også den prioriterede kontrol dækker hele veterinærområdet, altså både besætninger, virksomheder og praktiserende dyrlæger og udføres også som en screeningskontrol. Puljen med kontroller, hvor udpegningen af den enkelte besætning, virksomhed eller dyrlæge bygger på aktuelle risikokriterier og kontrolresultater, øges i forhold til den nuværende indsats. Kontrollen skal sætte fokus på de besætninger, virksomheder m.v., der vurderes at have et særligt kontrolbehov. D) Kampagnekontrollen gøres til et bærende element i den styrkede risiko- og effektorienterede tilgang. Kontrolkampagner vil på besætningsområdet, transportører, praktiserende dyrlæger, m.m., blive en væsentlig og meget synlig kontroltype. Indholdet i kontrollen vil være bestemt af kampagnens formål. Der indledes i løbet af forligsperioden projekter mhp. at undersøge muligheden for et styrket samarbejde mellem offentlig og privat kontrol f.eks. via DANISH-kontrollen. Der indføres en styrket incitamentsstruktur, som motiverer til regelefterlevelse. Der indføres opfølgende kontrolbesøg hos alle, der har fået anmærkninger. Opfølgende kontrol - både som administrativ kontrol og ved kontrolbesøg - udvides til at gælde alle typer af anmærkninger givet på hele veterinærområdet. Den opfølgende kontrol vil i en forsøgsperiode på et år begrænses til kun at følge op på den eller de overtrædelser, der var på det forrige kontrolbesøg. Efter forsøgsperioden vil ordningen blive evalueret med henblik på at vurdere, om omfanget af den enkelte opfølgende kontrol skal udvides. Som en del af incitamentsstrukturen vil det blive overvejet at øge anvendelse af påbud samt at indføre muligheden for brug af forbud på dyrevelfærdsområdet. Derudover vil muligheden 6

7 for at anvende administrative bøder på velfærdsområdet, i lighed med praksis på fødevareområdet samt det øvrige veterinærområde, blive undersøgt i forligsperioden. Den veterinære kontrol har behov for en mere helhedsorienteret og systematisk udviklingsindsats med fokus på tilsynsrollen og styrket faglighed. For at sikre en høj faglighed i den veterinære kontrol og for at fremme ensartetheden i kontrollen er der i forliget sat fokus på kompetenceudvikling på veterinærområdet. Særligt inden for dyrevelfærdsområdet er der behov for kompetenceudvikling, der understøtter en ensartet bedømmelse og høj faglighed hos kontrollørerne. Omlægning til mere kampagnekontrol øger behovet for kompetencer inden for styring og planlægning. Desuden får kampagner større effekt, når der foretages effektiv interessenthåndtering, herunder inddragelse af medier. Dette kræver en styrkelse af medarbejdernes kompetencer inden for projektledelse og kommunikation/formidling. Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter Erhvervsudviklingen medfører større besætninger og en øget international handel med levende dyr, derfor skal det sikres, at det nuværende veterinære beredskab er tilpasset det øgede trusselsbillede i forhold til introduktion af nye smitsomme husdyrsygdomme som for eksempel svinepest. Derfor udføres der, som et led i det kommende veterinærforlig, et serviceeftersyn af det veterinære beredskab. Resultatet af serviceeftersynet forventes afsluttet i 2012 og forventes at medføre en optimeret indsats. Afbureaukratisering af byrder for erhvervet Den danske husdyrproduktion spiller en væsentlig rolle for beskæftigelsen og landets økonomi. Det er derfor vigtigt at krav til dyrevelfærd, et ansvarligt antibiotikaforbrug og bedre balance mellem produktionsmetoder og dyrenes behov kan gennemføres uden at gå på kompromis med gode konkurrencevilkår for erhvervet. Dette er samtidigt i tråd med anbefalingerne i Revisionsenhedens rapport om evaluering af Veterinærforlig I om at identificere initiativer, der kan lette de administrative byrder for erhvervet. Forligspartierne er på denne baggrund enige om, at der skal gennemføres afbureaukratiseringer for erhvervet, som kan gennemføres uden negative konsekvenser for dyrevelfærd og sundhed. Lettelserne skal sikre erhvervet kompensation for de byrder, det pålægges som følge af gebyrer og afgifter til staten samt administrative byrder vedr. en styrket indsats for dyrevelfærd og reduktion af antibiotikaforbrug. Forligspartierne er enige om afbureaukratiseringsinitiativer, der vil medføre årlige besparelser for erhvervet for i alt 57 mio. kr. Fødevarestyrelsen har vurderet sundhedsrådgivningskonceptet i lyset af Revisionsenhedens anbefalinger med henblik på at finde mulige unødige arbejdsgange og procedurer. Det er styrelsens vurdering, at der på visse områder er opstået en tendens til at fokus er flyttet fra dyrenes velfærd til overholdelse af formalia. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt. Hensigten med sundhedsrådgivningen, herunder rådgivningen om dyrevelfærd, er netop at understøtte fokus på dyrenes helbred og velfærd. Styrelsen har derfor identificeret de områder, hvor man efter styrelsens vurdering vil kunne 7

8 bevare fokus på dyrenes sundhed og velfærd og samtidig reducere bureaukratiet og styrke den konkrete rådgivning, så den målrettes den forebyggende indsats. Forenklingsinitiativerne vedrører bortfald af registreringer og rådgivning mv. vedr. generelle forhold, som vil kunne gennemføres ved en mindre hyppig frekvens uden at det får negative konsekvenser for dyresundhed, dyrevelfærd og medicinhåndtering. Disse hensyn sikres ved at fastholde kravene til dyrlægens fokus på syge dyr og problemområder i den enkelte besætning. Endvidere har de initiativer, der er indført i de seneste år bl.a. vedr. landmandens egenkontrol og dyrlægens rådgivning, øget fokus på dyrenes velfærd og sundhed i besætningerne hos både landmænd og dyrlæger. Initiativerne er følgende: Omlægning af rådgivningsbesøg på kvægområdet, således at nogle af besøgenes varighed reduceres og omlægges til statusbesøg, hvor fokus er på de dyr, der er under behandling eller i risiko for at blive syge. Initiativet vil medføre en lettelse for erhvervet på 14 mio. kr. om året. Kravet om at dyrlægen - af hensyn til Fødevarestyrelsens kontrol med dyrlægen - skal opbevare oversigt over landmandens medicinoptegnelser bortfalder. Landmanden vil fortsat skulle foretage og opbevare optegnelserne. Initiativet vil medføre en lettelse for erhvervet på 8 mio. kr. om året. Etablering af en fokuseret dyrevelfærdsrådgivning, hvor velfærdsrådgivningen koncentreres om to årlige rådgivningsbesøg, hvor dyrevelfærdsrådgivningen i forhold til i dag udvides, styrkes og målrettes konkrete problemer og muligheder i den enkelte besætning. Til gengæld bortfalder kravet om generel velfærdsrådgivning på alle rådgivningsbesøg. Initiativet vil medføre en lettelse for erhvervet på 35 mio. kr. om året. Der vil med forliget blive indført øgede gebyrer og afgifter for erhvervet på ca. 21,7 mio. kr. om året. Hertil kommer årlige administrative byrder vedr. indsatser mod flokmedicinering og forbedret dyrevelfærd for mink på ca. 35 mio. kr. Økonomi: I veterinærforlig I for perioden var veterinærområdet i snit tilført 23,8 mio. kr. om året. Med aftalen om veterinærforlig II vil veterinærområdet årligt blive tilført 44,5 mio. kr. i perioden Herudover vil der blive tilvejebragt finansiering til videreførsel af eksisterende indsatser vedr. velfærdskontrol og gult kort-ordningen på 10,7 mio. kr., således at aftalen sikrer grundlaget for en årlig udgift på 55,2 mio. kr. Der vil med forliget blive indført øgede gebyrer og afgifter for erhvervet på ca. 21,7 mio. kr. om året. Forligspartierne er enige om at finansiere aftalen med gebyrfinansiering herunder gebyrfinansiering af dyrevelfærdskontrollen - en forhøjet og differentieret afgift på antibiotikaforbrug samt om- 8

9 prioriteringer på Fødevareministeriets ramme, der bl.a. er muliggjort af effektiviseringer på administrationen i forbindelse med omorganiseringen af ministerområdets institutioner i Herudover vil den styrkede forskningsindsats på veterinærområdet blive finansieret ved en omprioritering af bevilling fra Fødevareministeriets aftale med Århus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. jordbrugsforhold. Tabel 1. Oversigt over forligets økonomi, mio. kr pl. Ansvarlig anvendelse af antibiotika, herunder forskning, overvågning af resistens og indsats mod import Styrket dyrevelfærd, herunder forskning i transportegnethed, indeks og videreførsel af Videncenter for dyrevelfærd Kontrollens performance, herunder nyt koncept for velfærdskontrol, kompetenceudvikling og metodeunderstøttelse ,5 7,5 7,5 7,5 12,6 12,6 12,6 12,6 22,5 22,5 22,5 22,5 Effektivt veterinært beredskab, herunder metodeunderstøttelse 1,9 1,9 1,9 1,9 Videreførsel af velfærdskontrol og gult kort 10,7 10,7 10,7 10,7 Udgifter i alt 55,2 55,2 55,2 55,2 Videreførsel af gebyrordninger fra veterinærforlig I 9,5 9,5 9,5 9,5 Gebyrfinansiering af velfærdskontrollen 16,7 16,7 16,7 16,7 Afgift på antibiotika 8,3 8,3 8,3 8,3 Prioritering af forskningsmidler 12,5 12,5 12,5 12,5 Øvrige omprioriteringer i Fødevareministeriet 8,2 8,2 8,2 8,2 Finansiering i alt 55,2 55,2 55,2 55,2 Note. Af det årlige udgiftsniveau. vedrører 17,2 mio. kr. indsatser, der indgår i og er videreført fra veterinærforlig I. Af disse indgår 1,1 mio. kr. under Styrket dyrevelfærd, 14,2 mio. kr. under Kontrollens performance og 1,9 mio. kr. under Effektivt veterinært beredskab. Tabel 2. Oversigt over erhvervsøkonomiske konsekvenser, mio. kr pl. Mio. kr. Svin Kvæg Øvrige* I alt Gebyr dyrevelfærdskontrol 4,8 8,2 3,7 16,7 Afgiftsforhøjelse antibiotika 7,5 0,5 0,3 8,3 Videreførelse af ordninger fra Veterinærforlig I 3,7 2,1 2,3 8,1 Videreførelse af Gult kort 1,4 1,4 Gebyrer mv. for erhvervet i Veterinærforlig II i alt 17,4 10,8 6,3 34,5 Gebyrer mv. for erhvervet i Veterinærforlig I 8,4 1,1 3,3 12,8 Gebyrer mv. for erhvervet i forhold til Vet. I 9,0 9,7 3,0 21,7 Administrative byrder vedr. flokmedicinering 23,0 23,0 Administrative byrder vedr. dyrevelfærd for mink 12,0** 12,0 Samlede merudgifter for erhvervet 32,0 9,7 15,0 56,7 Omlægning af rådgivningsbesøg for kvæg 14,0 14,0 Journaloptegnelser 4,0 3,0 1,0 8,0 Fokuseret dyrevelfærdsrådgivning 21,0 14,0 35,0 Mindreudgifter for erhvervet 25,0 31,0 1,0 57,0 *Lettelserne for kategorien Øvrige vedrører minkbranchen. ** Det bemærkes, at krav om berigelse af minkbure skal gælde fra d. 31. december Aftalens initiativer fordrer gennemførelse af en række lovændringer. Forligspartierne er enige om at tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel. 9

10 Der skal én gang årligt foretages en opfølgning på de tiltag i aftalen, der har erhvervsøkonomiske konsekvenser. Denne opfølgning skal afdække, om aftalens forudsætninger om faglige effekter og erhvervsøkonomiske konsekvenser er opfyldt. Opfølgningen forelægges forligskredsen. 10

21. december Evaluering af Veterinærforlig II. December 2015

21. december Evaluering af Veterinærforlig II. December 2015 Evaluering af Veterinærforlig II December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Samlet konklusion af evalueringen af Veterinærforlig II...5 Sundhedsrådgivning... 11 Antibiotika... 20 Dyrevelfærd mink...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet 3. Dyrevelfærd Seniorkonsulent Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer Der er både i fjerkræbranchen og i samfundet stor fokus på dyrevelfærd. Der er en oplevelse af en øget interesse vedr. dyrevelfærd

Læs mere

Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015

Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015 Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015 Indledende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i forlængelse af den nedsatte MRSA-ekspertgruppes anbefalinger udarbejdet et oplæg til en handlingsplan

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt Den 24. januar 2013 TALEPUNKT Tale til samråd den 24. januar 2013 i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens

Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens 2017 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Regeringens målsætninger for resistens på fødevare- og veterinærområdet... 3 1.2 Centrale elementer i Fødevarestyrelsens

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Politisk aftale om Veterinærforlig III

Politisk aftale om Veterinærforlig III 13. december 2017 Politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 Sunde husdyr er grundlag for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse, et væsentligt bidrag til god dyrevelfærd og en forudsætning

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 One Health Strategi mod antibiotikaresistens Antibiotika skal bruges med omtanke Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr

Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr Maj 2016 Redaktion: Fødevarestyrelsen Tekst: Mette Kirkeskov Sie, meksi@fvst.dk ISBN: 978-87-93147-20-1 2 Fødevarestyrelsen / Styrket

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Oktober 2016 Disposition Ny model for Gult kort - og nye grænseværdier Flokbehandling efter de nye regler i

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid

Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid Oktober 2017 1 Miljø- og Fødevareministeriet Den fælles kontrolstrategi Forord Miljø- og Fødevareministeriet varetager en række væsentlige beskyttelseshensyn

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 FødevareRapport 2007:018 1. udgave, 1. oplag november 2007 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME Minkfarme skal drives efter reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Den trådte i kraft 1. januar 2007 på basis af europæiske

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 673 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Anledning: Samråd om

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Denne rapport er udarbejdet i 2009 Bidragyder(e):

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Spørgsmål B Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer hun vil tage for at fjerne de massive gener, som naboer til minkfarme udsættes for?

Spørgsmål B Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer hun vil tage for at fjerne de massive gener, som naboer til minkfarme udsættes for? Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 22 Offentligt J.nr. 001-09779 Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Per Clausen (EL). Spørgsmål

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 5. februar 2013.

LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 5. februar 2013. LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 5. februar 2013. I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2012, og redegøre for LVKs aktiviteter i det forgangne år. Vi vil ligeledes prøve at se,

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.D. Videnscenter for Svineproduktion Landbrug og Fødevarer 1 Min plan Lidt

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere