! " # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( /"

Transkript

1 !" #$%&! '$ #()

2 *! " # $ %& ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( /

3 ( % % % #! #' ('',012 %.!" $! / 3! / -! / ( / / (/

4 " #/4552! 6 762! &! (! &'' ', ' '('' '!! 762 " #$&! &( & '' 8!!!!9 ( & &!! 6 (!/&! " # 0! 762 " #(&! 762 " #0!: $*;<=+!762 ( ' 0! 2!4551' 15= >!762 ' ; &! ( *+'( ' ;&0! " 455; > 762?5& 1 3" ' & >!*A1A=+*2'?=+2 <?5!762 '!' 4&A4'4=! " 455;

5 A7'A='*A1';=+*A<';=+3 (! 7 '! '!!162! '' &&!' >!*;4'<=+*<<'1=+ ' ' & 455;! *25'4=+!762!2! *24'<=+ > ' ( / A;'1=0!455; *?7'?=+ 0 ' ( / "/762 ' 0 455;'!! '(! '!' '!/ )*+!' "762 ' 0 455;B '&... 0 *;1'<= ' A64& 0!' 'A64& &! '( 762 >' &&( *?+'!!'? *77'?= ;?4=+ 0 *;?';=+'( ' /( >/!' &( ''! ( &

6 B;5=762 ( 0 455;' ;;'1=;?'7=(> /*A7=+ * +'!455;*A?'A= A<'?=+! '(! '!' & '.) '!/'!( %(A<6& ( 455;''('! A5';=+0 " &?5*6+0"! 455;'7<=/' ';;= &! & $!( "! 1 *A<6&+AA'5=2 A;'5=! 455;7'4="!( 9 ' & & A'<= ' /0 455;*A;';=+,/*4;'7=+'! /''( / 0!762 '! 455;>!*A2'5=+ *A5'A=+'!

7 0! ' & & '! 0 ( 6 & 5'5<*<=+>6 & 5'5?' (27=*A65'5?+ * +'!! *! + $& &!!& ' ( 0 &! ' ' &( ' 0(' ' & ' &/ '& 0( ' '! '!) A& % % % % % % % = = = 17<?;?? 2A7 AA; A5< 25<! 174?1 1A <4;, 7? <7 71A 71 4A 4;2 ;??4 <51 AA5 45 ;4< 47 A54 7?4?; 42 15;? ;4 11; ;5?2 ;<5 A7; 1A1. / ;7 <1 1;; <? 141 7? A; 4A2 A47 4? A1 A5; ;21. ;A; <77 7A $(?A ?5 155 A5? - ;? <1 24A 75 ;5 5 5 A7; AA1 ;75. A2 4; ;A2 AA7 ;5 <A? <; <4 24? <A?1 41 AA1 $- <7 774 <<?< ;?;?7?< 7;< + 2; 25 ;A <; 2A1 7? << 7<? 4?5 45A 0 $- 7A <1 4; A12 A42 ;1? 1 1<?5 42 2;7 A7?75 ; A?< A7 A4; / 17< ;??< <<< <7 A7; A52 ;A2 25; AA5 2 1?A 4< <;1 A<1 AA; ? 422 ;?4 445 <4?2 7<5 ;<1 ;7 <; 1?; A ;2 ;< ;2 ;5 175 ;A A22 A<? 7;2 ;5 4??1? A7 4;; <??2 7?; A77 72 =

8 ?1?4 2?2?5 4; 1;7 A5A 12 11A A7 77? A55 <1?A <1 <A 255 A?4 1<7 4 AA5 AA7 ;A 2<? 42A A75 4?7?4 1A1 44 A7 77? A5? 1< 14< ? 2?; 1?7 A21 A;1 4A <4<?< ;?1 AA 412 A A14; AAA4 8 A<A; 8 <A17??1< 896!!762 ;<'?=! ?'A=';5'2=;5'2=0! &(! 0 '& / '!/ ( ' / 0 & & 15=25='<5='!! 4! '& *!/' '+ ' 6/ C C' * 4'<!/' /A5+

9 4 &! +, / %*&+ *+ <2'5*AA'10+ A7A'1*2';0+ * 64 + A2'2*?'A0+ A2';*4'20+ D A5;<*;7'?=+ > 3&?*5'4=+ 4*5'A=+ / A*5'A=+ <*5'?=+ % 7*5'<=+ 1*5'<=+ 3&& 42*A'2=+?A*4'5=+ / A472*1<'<=+ A?4<*1?'1=+ / A4A?*1A'A=+ A472*15'2=+!0 AA2;*7<';=+!0 AA<4*77'5=+ AA21*7<'7=+ >* /+ 0 > *''6%'(+ A5;*7'A=+ AA2*7'<=+ %*%'>('8'9'E+?4*4'A=+ A;*A'5=+ % *#''+ 47*A'1=+ A;*A'5=+ (* 'B'3+ 4*5'A=+ A*5'A=+ %?2*4';=+ <;*?'<=+ 0 *0+*+

10 ??1<! ' $ '7<= '!0 *;1'<=+ $A%* klasse 8. klasse 9. klasse %!762 ;<'5=0 ' ' *F5<+0 &!*/+' 0! C9 4551C! $ ' (&! 2 '! & 0! '15= *A+$4 '& $4%*+762# " # ' &

11 haft hovedpine haft mavepine haft ondt i ryggen været ked af det været i dårligt humør været nervøs haft svært ved at falde i søvn været svimmel haft hoste og svært ved at trække vejret været træt > *45'?=+!762 ' ; &0 ' ; 4 *A+G5?;+!762 2'7='! ;&> *14 =+*AA'5=+ '! ; &*G55A5' 4 *A+G;7+0!! &! && ;&*H55<+ $?%*+762# " #!?5

12 hovedpine mavepine søvnproblemer nervøsitet astma eller allergi > *44'A=+762?5> *A11=+*4<'4=+ *H555A' 4 *A+GA72+$*A?'; =+ '?5' '*H555A ' 4 *A+G7?5+0 ( > *A4'?=+ '?5762 '! *4'A=+!*4'<=+?5 / & *4+! ' ' A211A221 &! ( 0'A221<<=A<6&?;=A<6& &(! *?+ &;1'4= /'44'4=!! & '& '!/&' &!/ 'A<6&* 1! ( " #'?5?5

13 klasse 8. klasse 9. klasse >!/ 0/!/ ( '! *<+0! (0& 6 / *;+ $<%*+762# " #' klasse 8. klasse 9. klasse

14 !71 &' <;'2=!71 ' %! ' 2!!7 *G555?' 4 *A+G25+1 *H555A' 4 *A+GA;4+>!*;4<=+ *<<'1=+ *G555A' 4 *A+GAA?+%(' 7 1 (! *7+ 0 0!,! & *H5'55A+" ( & $;%*+762# " #'?5 * & ('/ klasse 8. klasse 9. klasse %!762 ' <?5 A4'?=>!*A1A=+*2'?=+2 <?5*H555A' 4 *A+GA?<+ 71!&! & '! $7%*+762# " #' 4&

15 Ja, jeg er blevet mobbet en gang Ja, jeg er blevet mobbet to eller flere gange Ja, jeg er blevet mobbet hver uge %!762 '!' 'A'?=!762 4& $1 & ' 4& $1%*+& " #' 4& klasse 8. klasse 9. klasse

16 %! '! 4& *H555A+!7 A<'A=! 4&'1 7'1= (& *1+0 &' &' &, &! 0(' 6 & & $2 4&*+ & *!762# " # Er blevet mobbet mindst én gang Er ikke blevet mobbet 0 ' &!'!''! 4&*H555A' 4 *A+G2A2+! ' 4&?<'A= & ' ;?'5=! $A5%*+762# " #'

17 Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt ikke vigtigt Ved ikke! *25'4 =+! 762 ' *H555A' 4 *A+GA;5+ $AA%*+762# " #' I klasse 8. klasse 9. klasse!2 24'<= % *H555A+

18 !?%*+ 762# " #'!!"##, :3; 0 8 8< 0 < 7 AA1 <AA?74 1 A;4 ;? ?? <11 A71 / 7 <<4?51 1 A11 ;5< ;<A A42 0 %! ' ;!*H555A+*?+ 9! ;&!' 0 /! ; '! ;&' A55=! 1 " " ( $*"$+ &!/ "$*2+, / J KH4< " K4<6?5 $KF?5 J KH4< " K4<6?5 $KF?5 7 1*A'1=+ 42*;'A=+ ;*A'?= *<'7=+ 2?<2*1;'2=+ 1*A'2=+?72*25'7=+?2*2'?=+ AA27*12'5=+ 4?*A'7=+ A?5?*2?'A=+ 27*7'5=+

19 0*=+ 0 '! ( '!!" '! ( &!/0 &'! 0 ' 0! ' ( /'' &! ' 0 ( '!! <3!" >L(, /! " K4<6?5 $KF?5 " K4<6?5 $KF?5 " K4<6?5 $KF?5 >LAA221 A5'7= 4'7= A4'5=?';= AA'?=?'4= AA'4= 4'5= A';= AA'?= A'1= $A4%*+762# " #'! : $ Jeg synes, at jeg vejer for lidt Jeg synes, at jeg vejer for meget Jeg har det fint med min vægt Ved ikke

20 >!762 ( '/*H555A' 4 *A+G 4A15+& A;'1=' ( > '!/ *;+0 ' ( / ;! &: I> " ( $*"$+ = >(#- - >(#- - >, 5 J A?4*AA'A=+ 1?A*75'A=+ " 4<6?5 7<*<A'5=+ <7*?1'1=+ $ F?5 5*5=+ 5*5=+ / J A5;*;'7=+ AA?*7'4=+ " 4<6?5 4*4'A=+ 1A*1?'<=+ 7*7'4=+ 7*7'4=+ $ F?5 5*5=+ AA*71';=+ A*7'A=+

21 # $A?%*+762# " #' %&'(& Aldrig 1 dag om ugen 2 dage om ugen 3 dage om ugen 4 dage om ugen Alle 5 dage om ugen %762 A5'<=>! *;2'?=+ <*<2'1=+ *H555A' 4 *A+G427+ 0(/ 0 '& >L(( (( &/& '! 4<=!/'/ $& '( ' &'! 0 ( ( ' & $ " #'! ("

22 Madpakke Mad købt på skolen Mad fra grillbar/bager/tankstation eller lign. Mad på café/restaurant uden for skolen Ingenting %762 <<'2=>' '!*<7'7=+*<?' '?='!&?'2=!762 =!762 &AA'4=!'& C/C 3&& ' & ( ' & %& $A<%*+762# " #' %"&'"(

23 1-2 gange om dagen 3-4 gange om dagen 5 eller flere gange om dagen *;1'<= ' A641'7=' ' <44'2= & ' ' ' '' $A;%*+762# " #' ' '..' Mælkeprodukter Sodavand Slik/chips/chokolade Fast food Frugt

24 ' *H555A' 4 *A+G?;A+,! *H555A' 4 4 ;'?= ' *! + ' *! + $A7%*+762# " #' Jeg spiser altid sund mad Jeg spiser for det meste sund mad Jeg spiser ikke så tit sund mad Jeg spiser mest usund mad Ved ikke !762 7?'1= '?A=! $A1 &!> '!162!7 *G555<' 4 *A+G71+! $ A1%*+ '!762# " #

25 klasse 8. klasse 9. klasse ( )*+ $A2 & ( )*. 4 +!762# " # BMI (kg/m^2) gange 3-4 gange 5 eller flere gange!%"&!/!'"(!*h555a+!%"& 4 +'!'"(&A2'7 *. 4 +!&A2';*. 4 + & '&A64& 45= * F4<. 4 + '&A64&A4= *H55<+ A;= &A64&7= ' &?&*H555A+

26 $45 ( )*. 4 +! 762# " # BMI (kg/m^2) Aldrig eller 1 dag om ugen 2-3 dage om ugen 4-5 dage om ugen! *%+! &"'!/'! ("! *H555A+! *%+ *. 4 +'!' &"'&45'A*. 4 +'!' ("&A2';*. 4 + &! ' & 0('/ / ' *H5'55A+ * + A2'1=*;'5=+'A;'1=*4'4=+A<'?=*A';=+ * + A<'5=*4'2=+'A4'2=*?'A=+7'2=*A'A=+ &'! 7 ;& 7 *+ ;&!762# " # 4 *:3;! 7 6?9 D??< 4AA A;; J/ ;;< ?+ 9 +

27 4 >?< < 6 0 0!! *%+ ;&! &"'*G555?' 4 *A+G2A+("*H555A' 4 *A+G?27+!! &"'("*G5A51' 4 *A+G4;+ & & ' *G (&' (!/ ( 0( &&' & && ( &0( &!& ' (

28 $( % $( $4A%*+762# " #'!! Går til sport flere gange om ugen og træner hårdt Går til sport ca. 1 gang om ugen og derudover bevæger sig hver dag Laver ikke sport i en forening men derudover bevæger sig hver dag Foretrækker at se TV, spille computer og høre musik eller andre stillesiddende aktiviteter >! '& &*H555A' 4 *A+G # '& 762 ' %762 ' ' A4'1= $44%*+'!762# " #

29 klasse 8. klasse 9. klasse 762 *G555; +' ;A'5=& &'<<'4=1 <A'A=2 $4?%*+762# " #' %'%&'&( *( ' '( / + 45 Mindre end 1 gang om ugen 1 eller 2 gange om ugen 3 eller flere gange om ugen >! '?& ( *( ' '( / +*H555A' 4

30 ' &( ' 45 ( ' ( &&' &!' &( ( 0! '( (',( ( " # klasse 8. klasse 9. klasse 07# *<2'2=+ 2 *<A';=+*G5552' 4 *A+G;7+0 & 7;'2=2 $4<%*+' &( *( ' '( / +' 45!762# " #

31 Mindre end 3 gange om ugen 3 eller flere gange om ugen 0!*77'?= ;?4=+! ' &( *( ' '( / +' 45'!!!'' &( *H555A' 4 *A+G<74+;?'417'A ' '&( '! '!!''&( 74'5! '! - (. $4;%*+762# " #'( &!&

32 For at holde mig i form For at se, hvor god jeg kan blive For at lave noget andet end at gå i skole eller være derhjemme For at være sammen med andre For at tabe mig Fordi mine venner og/eller familie også dyrker sport Fordi det er sjovt at dyrke sport Fordi lægen, en terapeut eller andre siger jeg skal Fordi jeg kan lide at konkurrere Af andre årsager > &'( $& $47%*+762# " #'( &!& Jeg må ikke på grund af mit helbred Jeg får nok motion Jeg har ikke tid Jeg kan ikke blive medlem af idrætforeningen Sport interesserer mig ikke Det jeg gerne vil (sportsgren) tilbydes ikke Det er for langt væk Det er for dyrt Andre årsager

33 44'1=41'7=' ( ' $41%*+762# " #' )* Går Cykler Med knallert Med bil Med bus/taxa Andet! 762 ( ;4'A=;5'A= ( 4A'7=4?'?=& A;'4=A;';= '( '(1<'?= ' $42 ((/&( &! $42%*+' ( '!762# " #

34 klasse 8. klasse 9. klasse! &&' ( '&( &!!*AAMA4+ ( ('! &! '(!( ' (& (*A?6A<+ &(!' ((0 ( 2=!/ ' 0 ' & / ( * '(' + ( ( )*+ $?5 &+' **. 4 +!762 # " #

35 BMI (kg/m^2) Passiv transport Går Cykler %&( 45 <3 gange om ugen >=3 gange om ugen!' & '.) '!/ '!& *G5AA4+! &45'4*. 4 +'! &A2'2*. 4 +'! &A2';*. 4 +! '&( *( ' '( / + 45!/!'& ( ( 0!! ( ;&! *G555A' 4 *A+GAA?+! &!!& ( '! ' *G5A5?' 4 *A+G47G5AA;' 4 *A+G4<+( &+ &!!' ;&*G555<' 4 *A+G77+%( 1

36 1 ' &+'*+!!762# " # 4 8 4:3; / "+ '( D 47A 4A7 A71 J/ ? 144!$+( :3; A6 BC6 4 8 >?6 7<6 1-9 <7 0

37 ( %(( / $?A%*+762 " #'! I klasse 8. klasse 9. klasse %!762 " D!/!! '! *H555A+ $?4%*+762 " #( $ ( 7. klasse 8. klasse 9. klasse ( /* + 7. klasse 8. klasse 9. klasse

38 4?'?=762 '(7'?= 762 '(>!( 762 *G5554' 4 *A+G22+1'1=762 '( <'2= 2$! ' (, / <<*AA'5=+ <5*AA'2=+ A7*4';=+ <A*A4'A=+ /' % ;4*A5'1=+ ;5*2'?=+ 22*A2'?=+ AA2*41'A=+ 424*;2'7=+ <1;*11'A=+?11*7<'1=+ 4<?*<2'1=+ 9((( & *A;+J & /9, 4551! 1 A<& '(! 455;'' '('! A5';=+$455; 4552(& '! $??%*+762 " #'! (' (

39 Vandpibe (26.0 %) Cigaretter (61.5 %) Pibe (0.6 %) Cigarer (2.7 %) Andet (9.1 %) %!762 " #'!(' ;A'<='! 4;'5= '!,/!! ( " # <=9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år >=18 år 0!762 ' ;7'5=! ' (0

40 % 0!/! & ' >*A7+$!762 6! &! & :!'?5'! ' &?5' '!! & N "O! C6BM BC' ' 0 &!" N "O! 4;=A<&?7=A<& *1 +0!/ > " &! / % $?<%*+762 " #' ' klasse 8. klasse 9. klasse!7 <5'7= /'75'1=! 1 /72'<=!2 /%' /' *H555A+

41 $?;%*+762 " #' '? klasse 8. klasse 9. klasse!7 44'2= '?5<1';=!2 '?5%?5 *H555A+ $?7%*+762 " #' ' klasse 8. klasse 9. klasse

42 >!762#! %'! ' *H555A +7!4?'<=! 2!;4'?= '! 0 '! 0! '(&'&' &'! / *A1+ & &C6C $?1%*+762 " #' ' &? klasse 8. klasse &?5%' &?5' *H555A+7!A;'?= <2'2= &?50 ' &?5, 6*< &?5+! (!

43 % $?2$ * /+ 762 " # <=9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år >=17 år 0!762 ' * /+ 7;';=! ' 0 A?'A& #! " #' ' ' klasse 8. klasse 9. klasse

44 4A'?=!7626!?5%'!?5' *H555A+!2?<'?=!!?54?';=1 2';=7 >!*4?'2=+ *A1'1=+762!?5*G555A' 4 *A+GAA7+ >!!''+!*2+*H555A' 4 *A+G<;7+?47= $ & 6 ( &?5' ( 6 *H555A+'! '!762 & ( & 2!76 2# " # &6:3; A9+D 9 +D 4 > 7? < '+?5 2<= %(!* +*H555A+

45 Odds ratio Ingen 1-2 gange 3-5 gange 6-9 gange 10 eller flere

46 2 " #' '!$ $ -./ ! 7. klasse 8. klasse 9. klasse! * ' ('',0+ 7. klasse 8. klasse 9. klasse!762 2'7= & ' (',0%'! ' '1!AA'5=2!A;'5=! 0 *A4'<=+*7'4=+' '! *H555A' 4 *A +G4?5+%'! '!12!7!*G555?' 4 *A+G1<G55A?' 4 *A+G;A+0 *<'5=+*4'5=+' '! *H555A' 4 *A +GA22+ N "O A?=45=&A<&*1 +! " & '0! *A7+$ / *J +

47 #' ('',012 " #' '! -./ Kokain Ecstacy Khat LSD Amfetamin A=12 '! -./?';= '!'?'1=! '! %. A5%762 " #' ' /3 4'A 4' '4 = '! 0

48 !" " #'!! Har købt stoffer Steder hvor stofferne er købt På gaden, i en park og lign. På skolen Hos en pusher Hos venner Til private fester På diskoteker, caféer og lign. steder Andre steder '! 0 *;'1=+*4'5=+' '! *H555A' 4 *A '! ' *?;'A=+ " #' '! &

49 At ryge én eller flere pakker cigaretter om dagen At drikke 5 eller flere genstande én eller flere gange hver weekend At bruge snus dagligt At ryge vandpibe én eller flere gange om ugen At ryge hash jævnligt At prøve kokain eller crack én eller to gange At prøve ecstacy én eller to gange > *44'7=+&762 '! & ( A<'?=A?'2= '! &!. (44'2= '! & < ' ' 4 *A+G?4?+

50 ( '' *A2+9 ( ' ( '! ' 0 ( ' ( )(' *45+ 0 / +*A7+! &! ' N "O! *B+'!! /'N "O!! / $! / " # ' / klasse 8. klasse 9. klasse 4A'<=!7626 ' /%' /' *H555A+!2?;'2=! /'!1 4?'4=! /42';=A7'5= *H555A ' 4 *A+G ';=! /'! ' /*A4'7=+*;'1=+*G555A ' 4 *A+GA4A+

51 " #' '! / <=12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år >=18 år %!762 '! /'?1'7='! /' /!762 '! /'A?'1& 3! / " #' ' /' klasse 8. klasse 9. klasse

52 4;'7=!7626 '! /' ' /0 '! /*G544A' 4 *4+G?4+0 '! 4 *A+G 5';+ 762 " #'! /'(! Kondomer P-piller Sikre perioder Spiral Nødprævention, fortrydelsespiller Andet ! /( *12'<=+> (6*;'1=+' ( 0 ' (! /*F5<+ -! / $<5- *+ (! / 762 " #*GA75+

53 Nervøs for at snakke med partner om prævention Ingen risiko for at blive gravid/ gøre min partner gravid Ingen risiko for at blive smittet/ eller smitte med en kønssygdom Havde drukket alkohol/ partner havde drukket alkohol Havde røget hash/ partner havde røget hash For pinligt at købe prævention Havde ikke regnet med at skulle i seng med nogen Andet ' *4;'<=+'.! *A1'4=+& *47'A=+! / ( $<A%*+762 " #'( " ) *G;?;+! Benytter ingen prævention Kondomer P-piller Sikre perioder Afbrudt samleje Spiral Nødprævention, fortrydelsespiller

54 0 762 H555A' 4 *A+G<1?+3 '(6 2'<='H555A' 4 *A+G27?+0!*1'7=+ *?'2=+' ( /*G55A7' 4 *A+G<7+

55 / / $<4%*+762 " # '! klasse 8. klasse 9. klasse %!762! '! >! '! & A2'5=A5'A='! *H555A' 4

56 (/ $<?%*+762 " # (/ Meget tryg Rimelig tryg Tryg Ikke så tryg Utryg Meget utryg %!762 '(*?A'4=+'(*?5';=+ (*A1'<=+ / 15'?=>&;'A= ' ('& /0 >!*?;'<=+*4;'?=+ ' ('& /*H555A' 4 *A+G?;<+

57 *A+#E6, 'JP'!, >! & $ '( *4+ >'>'03'%%6 AA6A<6(6 ( *?+ >'% %'#'03' >L Q : ('( (30 %' >'03' > ( %1 *<+ 03' >'D'% %' > R( E I%( 6 ( DMA45*A+:AA567 *;+ >' >'% %' $MA7*4+:A1;624 *7+ ( 9! AA6A<6& A ; #!:B$( M4551 *1+ 03'D'6$ L'0 ' >'D' S() ( :' 6 ' (?< *2+ BD'RRB'$#'0RN > E (EE: ( D4555( *A5+ N J'$#' '%, ( 0 26( ( " (0 ( >L(D *AA+ B%'3%'$,D'TE/0B :EE (

58 *A4+ B%'%,'N J'3%'$#3( ( EE'(' *A?+%,',E0%'B%'$#'% %3( :0 ( (D 4551(A2M*(+ B%'N J'D'# 3,'JB'$#', ( E *A<+ B%'N J'N '%,'$#'3%% 0 >) *A;+ '03'% %'#' >U AA6A<6(6 A211455;V9,4551$4<MA75*2+:7?;62 *A7+BBS (Q Halth behaviour in school-aged children. International report from the 2005/2006 surveyb:who Regional Office for EuropeM4551 *A1+ N '0%'0E8'( 'B B S 0B:%J( *A2+ 00 J6% : ' ' D% A22;DMA2*A+:;6A; *45+ 3N''(N $' #'3B'RD' /(:( (%3% 4554 %MA<;*1+:71;62?

Internetbaseret spørgeskema for elever i 7., 8. og 9. klasse i Odense Kommune

Internetbaseret spørgeskema for elever i 7., 8. og 9. klasse i Odense Kommune Internetbaseret spørgeskema for elever i 7., 8. og 9. klasse i Odense Kommune 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse 2. Hvor gammel er du? (Angiv

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst. UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-26 28 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-26 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv Socialforskningsinstituttet 22-10-07 Forløbsundersøgelsen for børn født i1995 Us 1910-B: Børneinterview i 2006 Dines Andersen Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995 CAPI-Skema til barnet

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005 7 UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 5 - samt udviklingen fra 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 2016 Spørgeskema til udskoling (7.-9. klasse) Version: 19. september 2016 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE)

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2017 Revideret den 8. september 2017 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 5 Dig og din familie... 6 Trivsel... 7 Sundhed...

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Sct Hans Skole, Odense C. Side 1 af 37

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Sct Hans Skole, Odense C. Side 1 af 37 Dig og din familie Side 1 af 37 Side 2 af 37 Trivsel og sundhed Side 3 af 37 Side 4 af 37 Sundhed i dagligdagen Side 5 af 37 Din fritid Side 6 af 37 Side 7 af 37 Side 8 af 37 Mad og drikke Side 9 af 37

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Er du Svale? 28 33% Ravn? 42 50% Falk? 14 17%

Er du Svale? 28 33% Ravn? 42 50% Falk? 14 17% 84 svar Oversigt Se komplette svar Er du Svale? 28 33% Ravn? 42 50% Falk? 14 17% Hvad hedder du? Svaler Mange af spørgsmålene skal besvares med en prik på en skala fra 1-3. F.eks. i det allerførste spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

KøbenhavnerAkademiet. Jeg vil gerne fortælle om. sommerferien.

KøbenhavnerAkademiet. Jeg vil gerne fortælle om. sommerferien. Jeg vil gerne fortælle om 2015, som varer 2 uger i sommerferien. Jeg vil gerne fortælle om 2015, som varer 2 uger i sommerferien. Jeg vil gerne fortælle om 2015, som varer 2 uger i sommerferien. Mit emne

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere