Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117"

Transkript

1 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR. Nr.: Juridisk ansvarlig kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- effektmål for aftaleperioden de enkelte år Direktør Mads Váczy Kragh, Forslaget fra Væksthus Sjælland indeholder tre delelementer: 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 2. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 3. Udvikling af prram for rådgivning af I det nedenfor opstillede skema er effektkæden for de tre delementer beskrevet, således at det tydeligt fremgår hvordan de gennemførte aktiviteter er med til at skabe resultater effekter. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 12 x co-location Opkobling på fælles CRM system for erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland Webbaseret platform med overblik over alle igangsatte tilbud Erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Bedre koordinering mellem de tilbud Fælles læring blandt aktiviteter Færre ressourcer til fælles aktiviteter Alle vækstaftaler aktiviteter finansieret af Vækstforum benytter samme evalueringsmodel Effekten af alle aktiviteter øges over tid Minimum 75 % af alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland benytter det fælles CRM system Alle erhvervsfremmeaktørerne, der modtager midler fra Region Sjælland, benytter den webbaseret platform 80 % af deltagerne i co-location er tilfredse Gennemsigtighed synliggørelse af Vækstforums resultater effekter af igangsatte aktiviteter Målepunkter Leverance mo- Survey- Regional effektmå- Side 1 af 11

2 metode nitorering baseret nulpunkts- opfølgningsmåling Monitorering af evalueringsmetoder Viden i Behovsafdækning i forhold til samarbejde mellem viden institutioner 17 indgår som følge af strategiforløbet et konkret samarbejde med en vidensinstitution Flere bedre samarbejder mellem forskere Mere viden i ne ling af aktiviteter Tilfredshedsanalyse Afrapportering, publicering f.eks. i Ajour Pressehistorier med resultater af det igangsatte aktiviteter Flere innovative mere innovation; min. 80 % af ne viser at de er blevet mere innovative 80 % af ne er tilfredse med samarbejdet mellem forskere virksomheden 4 udvikler nye innovative produkter med hjælp fra en videns-institution Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Målepunkter Leverance mo- Surveybase- Nyudviklet effekt- Side 2 af 11

3 metode nitorering ret udbytteundersøgelse blandt Udvikling af prram for rådgivning til Udvikling implementering af nyt prram for rådgivning af 30 deltager i strategiforløbet deltager i strategiforløbet i deltager i strategiforløbet i 2016 Markant synlig ændring i ejerledernes vækstambitioner Styrket målrettede strategier for ne Ny viden tilført igennem rådgiverkøb model for innovations-samarbede Spørgeskemaundersøgelse Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Målepunkter metode Leverance monitorering Nulpunkts opfølgningsmåling for deltagende Den regionale effektmåling af aktiviteter 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Der er behov for en bedre koordinering af de erhvervsrettede tilbud der finansieres af Vækstforum Sjælland. Koordineringen skaber: Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til, rekruttering erfaringsudveksling Mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere Adgang til fælles CRM system Dette skal ske igennem: Udvikling af webbaseret platform for afrapportering videndeling Tilbud om opkobling på Væksthus Sjællands de lokale erhvervsråds CRM Side 3 af 11

4 system - Ét system til registrering af virksomhedsdeltagere Co-location af tilbud Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Der udvikles en webbaseret platform der giver overblik over de tilbud deres formål, målgrupper, arrangementer resultater. Dette sikrer fælles forståelse af tilbuddene en opdateret oversigt over status på projekterne for både projektledere, andre aktører indenfor erhvervsfremme området Vækstforum. Informationsindsamlingen vil bygge på eksisterende indberetninger, så der ikke skabes endnu et afrapporteringssystem. Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til erfaringsudveksling mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Der er overordet to formål med at etablere paraply-funktionen. 1. At sørge for at de aktiviteter er koordinerede ikke gør hinanden overflødige 2. At sørge for at aktiviteter lærer af hinanden, således at effekten hos ne bliver større de dermed skaber mere vækst Når der arbejdes med videndeling kan der sondres mellem tavs eksplicit viden i i viden skabelsesprocessen. Den foregår gennem fire forskellige processer ii : Deling af viden, forvandling af viden (tavs til eksplicit omvendt), læring (opnået på baggrund af erfaring refleksion) eksperimenter. Deling af viden herunder best practice kan foregå teknolisk eller i mødet mellem mennesker. Forvandling af viden er afhængig af om viden er tavs eller eksplicit. Se nedenfor: Fra tavs viden Fra eksplicit viden Tabel 1 Holdt Christensen (2002:72) Til tavs viden Socialisering Direkte observation, fortælling, efterligning, eksperimenter sammenligning, fællesudførsel Internalisering Learning-by-doing Til eksplicit viden Eksternalisering Eksplicitering gennem fx metaforer, fælles udførsel Kombination Flytning af viden I vækstaftalen bruges teknoli co-location som metode til at arbejde med viden. Den teknoliske del skal håndtere flytning af eksplicit viden til eksplicit viden (kombination) (formål 1). Co-location skal håndtere udfordringen med at gøre tavs viden hos en aktør til tavs eller eksplicit viden for andre aktører (eks. Internalisering socialisering). Co-location virker ved at to medarbejdere der ikke har nen umiddelbar arbejdssammenhæng sættes sammen. De skal ikke udføre fælles opgaver, bare arbejde ved siden af hinanden. Først er det kunstigt, så opstår dial sidenhen tværfagligt inspirerede løsninger, der ellers ikke ville være opstået. Det er en metode til at eksplicitere viden mellem forskellige organisatoriske enheder iii. I vækstaftalen vil VHSJ bruge co-location på følgende måde: - Ved at udbygge det brede samarbejde gennem fælles co-locationdage for alle aktører i regionen Side 4 af 11

5 - Ved at skærpe det fokuserede samarbejde gennem co-locationdage for udvalgte områder, fx aktiviteter fokuseret på internationalisering eller teknolioverførsel fra uddannelsesinstitutioner til - Ved at øge socialiseringen mellem udvalgte projekter, hvor det vil være til særlig gavn - Ved at øge eksternaliseringen i særligt succesrige projekter, for derigennem at videregive best practice til andre projekter RU & VFs rolle i co-location RU & VF har en interesse i at paraplyfunktionen er en succes. RU kan bidrage hertil ved at markedsføre initiativet stille deltagelse som et krav for at alle støttemodtagere er obligatoriske deltagere. Herunder deltagelse i anvendelse af den fælles evalueringsmodel. Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere adgang til fælles CRM system Alle tilbud underlægges det samme system til registrering af virksomhedsdeltagere, dels for at undgå at ressourcer bliver spildt på udvikling af parallelsystemer dels for at sikre ensartet smidig evaluering af tilbuddenes effekt. Det foreslås at anvende det CRM-system som er udviklet af Erhvervsstyrelsen som i dag anvendes i alle fem væksthuse de lokale erhvervskontorer i Region Sjælland. Det har længe været en udfordring, at der ikke er en fælles evalueringsmodel for de projekter. Det betyder at det er svært at sammenligne projekterne på tværs at få et klart billede af hvilke projekter der giver størst effekt for ne. Samtidig er det svært at synliggøre effekten af Vækstforums samlede aktiviteter vide hvilke delelementer skal videreføres til nye aktiviteter hvilke skal ikke. For at skabe læring konsistens blandt evalueringerne i Region Sjællands erhvervsfremmesystem samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel. Væksthus Sjælland stiller sig til rådighed udveksler erfaringer med Regional Udvikling i udviklingen af evalueringsmodellen. Evalueringsmodelen skal skabe et fælles udgangspunkt for evalueringen af alle Vækstaftaler. Formålet er at skabe gennemsigtighed i de opnåede resultater blandt aftalepartnerne, at bidrage med læring til fremtidige erhvervsfremmeaktiviteter, samt at etablere et styringsredskab, der hjælper med at guide aftalepartnernes aktiviteter. Da Vækstaftalerne har forskellige formål målsætninger vil de være nødvendigt at måle resultaterne med forskellige metoder. Derfor samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel bestående af en fælles evalueringsramme, der udfyldes i henhold de konkrete aktiviteter succeskriterier, der er fastsat for den enkelte indsats. Evalueringsmodellen indeholder således en pallette af forskellige evalueringsmetoder. Den fælles evalueringsmodel tager udgangspunkt i en kausalkæde, hvor input leder til leverancer, der fører til en forandring, som i sidste ende har en samfundsøkonomisk effekt. Kausalkæden for evalueringsrammen Side 5 af 11

6 I den fælles evalueringsmodel vil der som udgangspunkt blive evalueret målt på alle led i kausalkæden. Det vil for mange af aktiviteterne ikke være muligt at måle den fulde effekt af aktiviteterne inden for aftaleperioden. Derfor vil der naturligt i evalueringerne være et fokus på leverancer output i form af forbedringer nye tiltag. Væksthus Sjælland samarbejder sparrer ligeledes med Regional Udvikling om udvikling af en regional effektmodel for alle aktiviteter, som beskrevet i næste afsnit. Der udvikles sammen med samarbejdspartnerne ligeledes effektmål for uddannelse- innovationsprojekter, således at modellen så passer til andre typer af projekter end de. En ekstern evaluator gennemfører selve evalueringen af Vækstaftalerne. Selve evalueringen er ikke en del af vækstaftalen. En regional effektmåling af aktiviteter Der er et bredt ønske om effektmålinger i Vækstforum. Til at imødekomme dette ønske samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udviklingen af et specifikt analyseværktøj, der kan effektvurderer alle Vækstforums aktiviteter. Udviklingen i de, der har deltaget i projekterne kan måles på nøgleparametrene omsætning, beskæftigelse eksport. Virksomhedernes udvikling sammenlignes med en kontrolgruppe bestående lignede, så den konkrete effekt af aktivitet kan isoleres. Ulempen ved kvantitative effektmålinger er at det tager tid før udviklingen kan måles. Hvis målingen skal give et validt billede af effekten, kan denne først måles mindst et år efter at aktivteten er udført i virksomheden. Derfor skal effektmålingen ses som et supplement til en samlet evalueringsmodel, kan ikke stå alene. Den nyudviklede metode benyttes af en ekstern evaluator til at gennemføre den planlagte evaluering af de større projekter i Region Sjælland, der ikke er en del af denne aftale. Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af webbaseret platform 0-8 mdr. Sparring, erfaringsudveksling udvikling af evalueringsmodellen. Herefter understøttes implementering af modellen i de eksisterende evt. nye projekter i hele aftaleperioden mdr. Gennemførsel af co-location 0-36 mdr. Informationsindsamling løbende koordinering opdatering af platform. 1. Viden i afdækning af behov Analyser har vist, at det er viden, der i disse år skaber ekstraordinær vækst beskæftigelse. På tværs af brancher er dansk erhvervsliv i disse år ved at udvikle sig til en ny viden baseret sektor, hvor udvikling, produktion kundetilpassede serviceydelser er tæt integrerede. Afdækningen af nes behov for viden vil ske i samarbejde med vækstaftale 3 på baggrund af følgende erkendelser: Der er behov for: Samarbejde med viden institutioner der tager afsæt i virksomhedens behov forretningsudvikling. Bedre adgang til viden institutioner, f.eks. universiteter erhvervsskoler. Uvildig sparring om innovation, design nye forretningskoncepter. Side 6 af 11

7 Afdækningen skal hjælpe til at overkomme de ovenstående barrierer for samarbejde mellem viden institutioner skal bane vejen for at ne på baggrund af strategiforløbet beskrevet nedenfor efterfølgende indgår samarbejde med en viden institution at dette samarbejde medfinansieres på linje med øvrige køb af rådgiverressourcer. Evalueringen af projekt Genvej til ny viden har vist at man ved at; hjælpe ne med at tilføre specialiseret viden til deres innovationsprojekt igennem et fokuseret samarbejde med forskere, som kan levere præcis den viden, ne har brug for øger effekten af nes innovationsprojekter. Samtidig får man herigennem adgang til en gruppe af, som ellers ikke ville have taget fat på et samarbejde med forskere. Afdækningen sker ved at der gennemføres en afklaring af ne forud for gennemførsel af et videnbaseret innovationsprojekt. Dette adskiller indsatsen fra de nationale innovationsfremmeordninger, som ikke har denne afklaringsfase forud for et innovationsprojekt. Den afklarende fase varer typisk 3-6 måneder. Den kan ne bruge til at konkretisere idéen, skærpe problemstillingen, opstille mål succeskriterier, konkretisere behovet for forskningsbaseret specialistviden, vurdere realisme potentiale i projektidéen samt til at finde sammen med den rigtige forsker. Herudover kan denne fase bruges til, at virksomhed forsker finder frem til, hvad de skal samarbejde om, hvad samarbejdet skal bestå i. Tidsplan 0-6 mdr. - Afdækningen udføres. På baggrund af afdækningen vil der blive udviklet implementeret en ny metode til at øge effekten af samarbejde mellem viden institutioner. Afdækningen sker i samarbejde med DTU, SDU relevante Erhvervsskoler. 2. Udvikling af prram for rådgivning af Der udvikles et prram for rådgivning af. Prrammet udvikles primo 2014, med ansøgning om eksterne midler (mål2 midler) til juli Vi ønsker med en stor målrettet satsning, at: Pengene kommer ud at arbejde i ne Alle får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar synlig Indsatsen skaber resultater både på kort lang sigt Understøtte ne i at omsætte strategi til handling Prrammet indeholder et strategiprodukt, kombineret med en efterfølgende mulighed for at købe rådgiverressourcer. Strategiproduktet er et intensivt forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Analyser har vist at der findes kvalitet potentiale i alle hjørner af regionens erhvervsliv. Prrammet vil derfor have et bredt branchemæssigt fokus vil prioritere de bedste forretningsideer de største vækstpotentialer. Strategiforløbet ligger i forlængelse af Væksthus Sjællands vækstkortlægning for på denne måde at skabe sammenhæng mellem de to ydelser. På strategiforløbet arbejder ne med at styrke målrette virksomhedens strategi, således strategien omsæt- Side 7 af 11

8 tes til handling. Strategiforløbene organiseres gennemføres hvor det er muligt i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Igennem specialiseret sparring på højt niveau, afklares nes behov strategien kvalificeres før ne investerer i rådgiverressourcer. Rådgiverkøbet finansieres dels igennem egenbetaling fra ne dels igennem et tilskud. Både etablerede iværksættere kan deltage. Målgruppen for prrammet er særligt i transition. Dvs. fra iværksætter til vækstiværksætter, fra vækstiværksætter til vækstvirksomhed fra vækstvirksomhed til international vækstvirksomhed. Prrammet skal være fleksibelt behovsdrevet. Den store fleksibilitet modsvares af en større forventning til nes eksekvering. Prrammet er inspireret af de midtjyske prrammer er efterlyst af ne i Region Sjælland, der ofte stiller sig net uforstående for at der ikke findes lignende muligheder i Region Sjælland. Det er vigtigt at rådgiverkøbet ikke bliver passivt, men at rådgivningen bliver brugt til køb af udviklende rådgivning. Det kan for eksempel være til rådgivning om bl.a.: Strategi- forretningsudvikling, Ledelse organisationsudvikling, Salgsoptimering, Markedsudvikling, Internationalisering, Generationsskifte, Bestyrelse, Produktivitetsoptimering Der kan med fordel arbejdes med en vis differentiering eksempelvis i form af forskellige tilskudsstørrelser der kan variere fra 150 rådgivertimer til 300 rådgivertimer i alle tilfælde er den maksimale tilskudsprocent 50. Muligheden for at få en konkret økonomisk tilskud til udviklende rådgivning er et meget attraktivt tilbud, som efterspørges hos ne den forholdsvis høje grad af fleksibilitet, betyder at det vil være meget attraktivt for ne at deltage. Der forventes derfor ingen vanskeligheder med at rekruttere til prrammet, det samme gælder strategiproduktet hvor Væksthus Sjælland i ca. et år har kørt et pilotprojekt kaldet raketvækst. Produktet har været meget efterspurgt blandt ne. Vi foreslår en projektmodel hvor regionens investering geares med EU midler egenfinansiering ude i ne. Helt konkret foreslås det at der etableres en pulje til tilskud i ne, i størrelsesordenen 41,8 mio. kr. over 3 år, hvor 19 mio. er EU-midler, yderligere 19 mio. er egenfinansiering fra de deltagende de resterende 3,8 million er anden medfinansiering. Det samlede budget udgør således 49,3 mio. kr. over 3 år. Der formuleres både kvantitative målsætninger til resultater effekter i form af nye job, øget omsætning, eksport o. lign. samt kvalitative målsætninger til at dokumentere effekten på nes virksomhedsledernes mindset. Der er i vækstaftalen lagt op til at prrammet geares med eksterne midler. Frem til ansøgning om eksterne midler får man på vækstaftalen et udviklet prram; en sjællandsk model for køb af privat rådgivning der skal være med til at skabe vækst i ne. Såfremt der ikke bevilliges eksterne midler til prrammet udarbejdes en ny strategisk satsning for med udgangspunkt i indholdet fra BetaSpring, USA. (www.betaspring.com) Raketvækst. Raketvækst er et afprøvet sparringsprram for vækst hvor der arbejdes med strategi, salg markedsføring i Region Sjælland Betaspring er et mentordrevet accelerator prram for iværksætter vækst har stor succes i USA med Side 8 af 11

9 deres prrammer. Prrammet vil ikke kunne tilbyde tilskud til privat rådgivning uden ekstern finansiering. Metode for løsning af opgaven Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse). Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af prram 5-6 mdr. Ansøgning om eksterne midler (mål 2) 5-36 mdr. Eksekvering af prram Prrammet vil løbende blive monitoreret. Er beskrevet i forbindelse med Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan. Copenhagen Capacity Risø DTU Nørregade 7 B Anker Engelunds Vej Copenhagen K 2800 Kgs. Lyngby CVR. NR.: CVR. NR.: Fonden Femern Belt Development CAT Innovation Maribovej 9 Universitetsparken Holeby 4000 Roskilde CVR. NR.: CVR. NR.: SDU Slagelse Østdansk Turisme Sdr. Stationsvej 28 Banegårdspladsen Slagelse 4700 Næstved CVR. NR.: CVR. NR.: Nedenfor er defineret samarbejdspartnernes rolle ud fra de 3 delelementer i aftalen: 1. Paraply over de tilbud 2. Udvikling af fælles fremadrettet evalueringsmodel for de projekter udvikling af evalueringsmodel for vækstaftalerne i samarbejde i samarbejde med ekstern konsulent Regional Udvikling 3. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 4. Udvikling af prram for rådgivning af Femern Belt (1+3): Sammen med Femern Belt gennemføres særlige strategiforløb, der sikrer at lokale får del i de store anlægsinvesteringer at f.eks. mindre, der har indgået i et konsortium kan anvende rådgiverkøbs prrammet. Sammen med Femern Belt samarbejdes der på at understøtte supportere klyngesamarbejdet inden for bygge- anlægsinvesteringer herunder understøtte opbygningen af en bygge- anlægsplatform. Østdansk Turisme (1+3): Sammen med Østdansk Turisme gennemføres bobler forløb for oplevelses turisme. Sammen med Østdansk Turisme samarbejdes der om attraktionsudvikling af 8-10 attraktioner. SDU, DTU CAT innovation (1+2+3): Sammen med SDU Slagelse, RISØ DTU CAT Innovation afdækkes nes behov, så effekten af samarbejde mellem videninstitutioner øges. Der gennemføres særlige forløb for, der som følge af strategiforløbet ønsker at indgå i et konkret samarbejde med en videninstitution. I forhold til CAT vil ne være relevante for hhv. CIZ for CAT Innovation. Copenhagen Capacity (1+2): Copenhagen Capacity får en fysisk placering i Væksthus Sjælland med hen- Side 9 af 11

10 blik på at skabe synergi i mellem fælles aktiviteter en regional forankring for Copenhagen Capacity. Copenhagen Capacity Væksthus Sjælland samarbejder om tiltrækning af større investeringer til Region Sjælland i forhold til vækstaftale 1. Der samarbejdes derudover med: Eksportrådet Sammen med eksportrådet koordineres gennemføres aktiviteter tiltag indenfor internationalisering eksportfremme. Lokal erhvervsservice Sammen med den lokale erhvervsservice organiseres gennemføres strategiforløbene I samarbejde med den lokale erhvervsservice rekrutteres, ligesom samarbejdet bidrager til lokal opbakning forankring. Alle konsortiepartnere inddrages i koordineringsaktiviteter deltager i co-location alle samarbejdspartnere inddrages i udviklingen af den fremtidige fælles evalueringsmodel. Derudover samarbejdes med andre relevante samarbejdspartnere indenfor erhvervsfremme, brancheorganisationer private rådgivere. Styringsmodel: Udover at synergien imellem konsortiepartnerne løbende sikre gennem co-location aktiviteterne oprettes der til vækstaftalen en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter for samtlige samarbejdspartnere hvor RU så tilbydes at deltage. Der udarbejdes ligeledes samarbejdsaftaler med alle konsortiepartnere hvor aftaler omkring leverancer specificeres. Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden Samarbejde med øvrige vækstaftaler: Vækstaftalen har særligt en snitflade med vækstaftalen 2 en snitflade med vækstaftalen 3. Ingen af aktiviteterne i de øvrige vækstaftaler vurderes d i væsentligt omfang at have aktiviteter der er en væsentlig forudsætning for, at den maksimale effekt i denne vækstaftale nås. Der vil ske en særlig tæt koordinering med Femern Belt Development således at det sikres at bygge- anlægsne igennem strategiforløb køb af udviklende rådgivning får optimale muligheder for at få del i anlægsentrepriserne ifm. byggeriet af Femern Belt forbindelsen. Ligeledes vil afdækningen i forbindelse med delement 3 viden i ne ske i særlig tæt koordinering med konsortiepartnerne i vækstaftale 3. Der vil til dette formål blive nedsat en tværgående arbejdsgruppe således at der udarbejdes en fælles afdækning, der vil i samarbejde blive udviklet en model til afklaring efterfølgende tilskudsmulighed fra rådgiverkøbspuljen til at indgå i et efterfølgende konkret innovationssamarbejde med en viden institution. Ovenstående er aftalt med konsortieparterne inden aflevering af vækstaftalen, men der bliver for alle konsortiepartnere udarbejdet en samarbejdsaftale hvori leverancer, ansvar opgaver er specificeret. Aftalerne foreligger når endeligt indhold på vækstaftalen er besluttet. Mads Váczy Kragh (direktør), Line Fossing (vicedirektør), Jonas Ørts Holm (projektchef), Pernille Middelboe Frederiksen (analysekonsulent) Thomas Trøster (analysekonsulent), Christian Kjær Monsson (analysekonsulent), Allan Melander (Konsulentchef). Søren Duckert Hansen (Projektkonsulent). Lars K. Larsen (Vækstkonsulent). For profiler for medarbejderne se Sjælland. Herudover trækkes der på medarbejdere fra konsortiepartnere fra Væksthus Sjælland. Se budgetmodel. Side 10 af 11

11 i Polanyi, Michael 1966: The tacit dimension ii Holdt Christensen, Peter, 2002: Om videnledelse iii Jay R. Galbraith (1994): Competing with flexible lateral organizations Side 11 af 11

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

AU Center for Entreprenørskab og Innovation

AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden - og til talentet Agenda AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden formål Målgruppe og fordele Projektorganiseret vidensamarbejde Udbytte: Fra information til

Læs mere

Resultatkontrakt inkl. tillæg

Resultatkontrakt inkl. tillæg Resultatkontrakt inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. marts 2015 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-30. september 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere