Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117"

Transkript

1 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR. Nr.: Juridisk ansvarlig kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- effektmål for aftaleperioden de enkelte år Direktør Mads Váczy Kragh, Forslaget fra Væksthus Sjælland indeholder tre delelementer: 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 2. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 3. Udvikling af prram for rådgivning af I det nedenfor opstillede skema er effektkæden for de tre delementer beskrevet, således at det tydeligt fremgår hvordan de gennemførte aktiviteter er med til at skabe resultater effekter. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 12 x co-location Opkobling på fælles CRM system for erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland Webbaseret platform med overblik over alle igangsatte tilbud Erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Bedre koordinering mellem de tilbud Fælles læring blandt aktiviteter Færre ressourcer til fælles aktiviteter Alle vækstaftaler aktiviteter finansieret af Vækstforum benytter samme evalueringsmodel Effekten af alle aktiviteter øges over tid Minimum 75 % af alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland benytter det fælles CRM system Alle erhvervsfremmeaktørerne, der modtager midler fra Region Sjælland, benytter den webbaseret platform 80 % af deltagerne i co-location er tilfredse Gennemsigtighed synliggørelse af Vækstforums resultater effekter af igangsatte aktiviteter Målepunkter Leverance mo- Survey- Regional effektmå- Side 1 af 11

2 metode nitorering baseret nulpunkts- opfølgningsmåling Monitorering af evalueringsmetoder Viden i Behovsafdækning i forhold til samarbejde mellem viden institutioner 17 indgår som følge af strategiforløbet et konkret samarbejde med en vidensinstitution Flere bedre samarbejder mellem forskere Mere viden i ne ling af aktiviteter Tilfredshedsanalyse Afrapportering, publicering f.eks. i Ajour Pressehistorier med resultater af det igangsatte aktiviteter Flere innovative mere innovation; min. 80 % af ne viser at de er blevet mere innovative 80 % af ne er tilfredse med samarbejdet mellem forskere virksomheden 4 udvikler nye innovative produkter med hjælp fra en videns-institution Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Målepunkter Leverance mo- Surveybase- Nyudviklet effekt- Side 2 af 11

3 metode nitorering ret udbytteundersøgelse blandt Udvikling af prram for rådgivning til Udvikling implementering af nyt prram for rådgivning af 30 deltager i strategiforløbet deltager i strategiforløbet i deltager i strategiforløbet i 2016 Markant synlig ændring i ejerledernes vækstambitioner Styrket målrettede strategier for ne Ny viden tilført igennem rådgiverkøb model for innovations-samarbede Spørgeskemaundersøgelse Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Målepunkter metode Leverance monitorering Nulpunkts opfølgningsmåling for deltagende Den regionale effektmåling af aktiviteter 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Der er behov for en bedre koordinering af de erhvervsrettede tilbud der finansieres af Vækstforum Sjælland. Koordineringen skaber: Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til, rekruttering erfaringsudveksling Mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere Adgang til fælles CRM system Dette skal ske igennem: Udvikling af webbaseret platform for afrapportering videndeling Tilbud om opkobling på Væksthus Sjællands de lokale erhvervsråds CRM Side 3 af 11

4 system - Ét system til registrering af virksomhedsdeltagere Co-location af tilbud Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Der udvikles en webbaseret platform der giver overblik over de tilbud deres formål, målgrupper, arrangementer resultater. Dette sikrer fælles forståelse af tilbuddene en opdateret oversigt over status på projekterne for både projektledere, andre aktører indenfor erhvervsfremme området Vækstforum. Informationsindsamlingen vil bygge på eksisterende indberetninger, så der ikke skabes endnu et afrapporteringssystem. Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til erfaringsudveksling mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Der er overordet to formål med at etablere paraply-funktionen. 1. At sørge for at de aktiviteter er koordinerede ikke gør hinanden overflødige 2. At sørge for at aktiviteter lærer af hinanden, således at effekten hos ne bliver større de dermed skaber mere vækst Når der arbejdes med videndeling kan der sondres mellem tavs eksplicit viden i i viden skabelsesprocessen. Den foregår gennem fire forskellige processer ii : Deling af viden, forvandling af viden (tavs til eksplicit omvendt), læring (opnået på baggrund af erfaring refleksion) eksperimenter. Deling af viden herunder best practice kan foregå teknolisk eller i mødet mellem mennesker. Forvandling af viden er afhængig af om viden er tavs eller eksplicit. Se nedenfor: Fra tavs viden Fra eksplicit viden Tabel 1 Holdt Christensen (2002:72) Til tavs viden Socialisering Direkte observation, fortælling, efterligning, eksperimenter sammenligning, fællesudførsel Internalisering Learning-by-doing Til eksplicit viden Eksternalisering Eksplicitering gennem fx metaforer, fælles udførsel Kombination Flytning af viden I vækstaftalen bruges teknoli co-location som metode til at arbejde med viden. Den teknoliske del skal håndtere flytning af eksplicit viden til eksplicit viden (kombination) (formål 1). Co-location skal håndtere udfordringen med at gøre tavs viden hos en aktør til tavs eller eksplicit viden for andre aktører (eks. Internalisering socialisering). Co-location virker ved at to medarbejdere der ikke har nen umiddelbar arbejdssammenhæng sættes sammen. De skal ikke udføre fælles opgaver, bare arbejde ved siden af hinanden. Først er det kunstigt, så opstår dial sidenhen tværfagligt inspirerede løsninger, der ellers ikke ville være opstået. Det er en metode til at eksplicitere viden mellem forskellige organisatoriske enheder iii. I vækstaftalen vil VHSJ bruge co-location på følgende måde: - Ved at udbygge det brede samarbejde gennem fælles co-locationdage for alle aktører i regionen Side 4 af 11

5 - Ved at skærpe det fokuserede samarbejde gennem co-locationdage for udvalgte områder, fx aktiviteter fokuseret på internationalisering eller teknolioverførsel fra uddannelsesinstitutioner til - Ved at øge socialiseringen mellem udvalgte projekter, hvor det vil være til særlig gavn - Ved at øge eksternaliseringen i særligt succesrige projekter, for derigennem at videregive best practice til andre projekter RU & VFs rolle i co-location RU & VF har en interesse i at paraplyfunktionen er en succes. RU kan bidrage hertil ved at markedsføre initiativet stille deltagelse som et krav for at alle støttemodtagere er obligatoriske deltagere. Herunder deltagelse i anvendelse af den fælles evalueringsmodel. Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere adgang til fælles CRM system Alle tilbud underlægges det samme system til registrering af virksomhedsdeltagere, dels for at undgå at ressourcer bliver spildt på udvikling af parallelsystemer dels for at sikre ensartet smidig evaluering af tilbuddenes effekt. Det foreslås at anvende det CRM-system som er udviklet af Erhvervsstyrelsen som i dag anvendes i alle fem væksthuse de lokale erhvervskontorer i Region Sjælland. Det har længe været en udfordring, at der ikke er en fælles evalueringsmodel for de projekter. Det betyder at det er svært at sammenligne projekterne på tværs at få et klart billede af hvilke projekter der giver størst effekt for ne. Samtidig er det svært at synliggøre effekten af Vækstforums samlede aktiviteter vide hvilke delelementer skal videreføres til nye aktiviteter hvilke skal ikke. For at skabe læring konsistens blandt evalueringerne i Region Sjællands erhvervsfremmesystem samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel. Væksthus Sjælland stiller sig til rådighed udveksler erfaringer med Regional Udvikling i udviklingen af evalueringsmodellen. Evalueringsmodelen skal skabe et fælles udgangspunkt for evalueringen af alle Vækstaftaler. Formålet er at skabe gennemsigtighed i de opnåede resultater blandt aftalepartnerne, at bidrage med læring til fremtidige erhvervsfremmeaktiviteter, samt at etablere et styringsredskab, der hjælper med at guide aftalepartnernes aktiviteter. Da Vækstaftalerne har forskellige formål målsætninger vil de være nødvendigt at måle resultaterne med forskellige metoder. Derfor samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel bestående af en fælles evalueringsramme, der udfyldes i henhold de konkrete aktiviteter succeskriterier, der er fastsat for den enkelte indsats. Evalueringsmodellen indeholder således en pallette af forskellige evalueringsmetoder. Den fælles evalueringsmodel tager udgangspunkt i en kausalkæde, hvor input leder til leverancer, der fører til en forandring, som i sidste ende har en samfundsøkonomisk effekt. Kausalkæden for evalueringsrammen Side 5 af 11

6 I den fælles evalueringsmodel vil der som udgangspunkt blive evalueret målt på alle led i kausalkæden. Det vil for mange af aktiviteterne ikke være muligt at måle den fulde effekt af aktiviteterne inden for aftaleperioden. Derfor vil der naturligt i evalueringerne være et fokus på leverancer output i form af forbedringer nye tiltag. Væksthus Sjælland samarbejder sparrer ligeledes med Regional Udvikling om udvikling af en regional effektmodel for alle aktiviteter, som beskrevet i næste afsnit. Der udvikles sammen med samarbejdspartnerne ligeledes effektmål for uddannelse- innovationsprojekter, således at modellen så passer til andre typer af projekter end de. En ekstern evaluator gennemfører selve evalueringen af Vækstaftalerne. Selve evalueringen er ikke en del af vækstaftalen. En regional effektmåling af aktiviteter Der er et bredt ønske om effektmålinger i Vækstforum. Til at imødekomme dette ønske samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udviklingen af et specifikt analyseværktøj, der kan effektvurderer alle Vækstforums aktiviteter. Udviklingen i de, der har deltaget i projekterne kan måles på nøgleparametrene omsætning, beskæftigelse eksport. Virksomhedernes udvikling sammenlignes med en kontrolgruppe bestående lignede, så den konkrete effekt af aktivitet kan isoleres. Ulempen ved kvantitative effektmålinger er at det tager tid før udviklingen kan måles. Hvis målingen skal give et validt billede af effekten, kan denne først måles mindst et år efter at aktivteten er udført i virksomheden. Derfor skal effektmålingen ses som et supplement til en samlet evalueringsmodel, kan ikke stå alene. Den nyudviklede metode benyttes af en ekstern evaluator til at gennemføre den planlagte evaluering af de større projekter i Region Sjælland, der ikke er en del af denne aftale. Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af webbaseret platform 0-8 mdr. Sparring, erfaringsudveksling udvikling af evalueringsmodellen. Herefter understøttes implementering af modellen i de eksisterende evt. nye projekter i hele aftaleperioden mdr. Gennemførsel af co-location 0-36 mdr. Informationsindsamling løbende koordinering opdatering af platform. 1. Viden i afdækning af behov Analyser har vist, at det er viden, der i disse år skaber ekstraordinær vækst beskæftigelse. På tværs af brancher er dansk erhvervsliv i disse år ved at udvikle sig til en ny viden baseret sektor, hvor udvikling, produktion kundetilpassede serviceydelser er tæt integrerede. Afdækningen af nes behov for viden vil ske i samarbejde med vækstaftale 3 på baggrund af følgende erkendelser: Der er behov for: Samarbejde med viden institutioner der tager afsæt i virksomhedens behov forretningsudvikling. Bedre adgang til viden institutioner, f.eks. universiteter erhvervsskoler. Uvildig sparring om innovation, design nye forretningskoncepter. Side 6 af 11

7 Afdækningen skal hjælpe til at overkomme de ovenstående barrierer for samarbejde mellem viden institutioner skal bane vejen for at ne på baggrund af strategiforløbet beskrevet nedenfor efterfølgende indgår samarbejde med en viden institution at dette samarbejde medfinansieres på linje med øvrige køb af rådgiverressourcer. Evalueringen af projekt Genvej til ny viden har vist at man ved at; hjælpe ne med at tilføre specialiseret viden til deres innovationsprojekt igennem et fokuseret samarbejde med forskere, som kan levere præcis den viden, ne har brug for øger effekten af nes innovationsprojekter. Samtidig får man herigennem adgang til en gruppe af, som ellers ikke ville have taget fat på et samarbejde med forskere. Afdækningen sker ved at der gennemføres en afklaring af ne forud for gennemførsel af et videnbaseret innovationsprojekt. Dette adskiller indsatsen fra de nationale innovationsfremmeordninger, som ikke har denne afklaringsfase forud for et innovationsprojekt. Den afklarende fase varer typisk 3-6 måneder. Den kan ne bruge til at konkretisere idéen, skærpe problemstillingen, opstille mål succeskriterier, konkretisere behovet for forskningsbaseret specialistviden, vurdere realisme potentiale i projektidéen samt til at finde sammen med den rigtige forsker. Herudover kan denne fase bruges til, at virksomhed forsker finder frem til, hvad de skal samarbejde om, hvad samarbejdet skal bestå i. Tidsplan 0-6 mdr. - Afdækningen udføres. På baggrund af afdækningen vil der blive udviklet implementeret en ny metode til at øge effekten af samarbejde mellem viden institutioner. Afdækningen sker i samarbejde med DTU, SDU relevante Erhvervsskoler. 2. Udvikling af prram for rådgivning af Der udvikles et prram for rådgivning af. Prrammet udvikles primo 2014, med ansøgning om eksterne midler (mål2 midler) til juli Vi ønsker med en stor målrettet satsning, at: Pengene kommer ud at arbejde i ne Alle får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar synlig Indsatsen skaber resultater både på kort lang sigt Understøtte ne i at omsætte strategi til handling Prrammet indeholder et strategiprodukt, kombineret med en efterfølgende mulighed for at købe rådgiverressourcer. Strategiproduktet er et intensivt forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Analyser har vist at der findes kvalitet potentiale i alle hjørner af regionens erhvervsliv. Prrammet vil derfor have et bredt branchemæssigt fokus vil prioritere de bedste forretningsideer de største vækstpotentialer. Strategiforløbet ligger i forlængelse af Væksthus Sjællands vækstkortlægning for på denne måde at skabe sammenhæng mellem de to ydelser. På strategiforløbet arbejder ne med at styrke målrette virksomhedens strategi, således strategien omsæt- Side 7 af 11

8 tes til handling. Strategiforløbene organiseres gennemføres hvor det er muligt i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Igennem specialiseret sparring på højt niveau, afklares nes behov strategien kvalificeres før ne investerer i rådgiverressourcer. Rådgiverkøbet finansieres dels igennem egenbetaling fra ne dels igennem et tilskud. Både etablerede iværksættere kan deltage. Målgruppen for prrammet er særligt i transition. Dvs. fra iværksætter til vækstiværksætter, fra vækstiværksætter til vækstvirksomhed fra vækstvirksomhed til international vækstvirksomhed. Prrammet skal være fleksibelt behovsdrevet. Den store fleksibilitet modsvares af en større forventning til nes eksekvering. Prrammet er inspireret af de midtjyske prrammer er efterlyst af ne i Region Sjælland, der ofte stiller sig net uforstående for at der ikke findes lignende muligheder i Region Sjælland. Det er vigtigt at rådgiverkøbet ikke bliver passivt, men at rådgivningen bliver brugt til køb af udviklende rådgivning. Det kan for eksempel være til rådgivning om bl.a.: Strategi- forretningsudvikling, Ledelse organisationsudvikling, Salgsoptimering, Markedsudvikling, Internationalisering, Generationsskifte, Bestyrelse, Produktivitetsoptimering Der kan med fordel arbejdes med en vis differentiering eksempelvis i form af forskellige tilskudsstørrelser der kan variere fra 150 rådgivertimer til 300 rådgivertimer i alle tilfælde er den maksimale tilskudsprocent 50. Muligheden for at få en konkret økonomisk tilskud til udviklende rådgivning er et meget attraktivt tilbud, som efterspørges hos ne den forholdsvis høje grad af fleksibilitet, betyder at det vil være meget attraktivt for ne at deltage. Der forventes derfor ingen vanskeligheder med at rekruttere til prrammet, det samme gælder strategiproduktet hvor Væksthus Sjælland i ca. et år har kørt et pilotprojekt kaldet raketvækst. Produktet har været meget efterspurgt blandt ne. Vi foreslår en projektmodel hvor regionens investering geares med EU midler egenfinansiering ude i ne. Helt konkret foreslås det at der etableres en pulje til tilskud i ne, i størrelsesordenen 41,8 mio. kr. over 3 år, hvor 19 mio. er EU-midler, yderligere 19 mio. er egenfinansiering fra de deltagende de resterende 3,8 million er anden medfinansiering. Det samlede budget udgør således 49,3 mio. kr. over 3 år. Der formuleres både kvantitative målsætninger til resultater effekter i form af nye job, øget omsætning, eksport o. lign. samt kvalitative målsætninger til at dokumentere effekten på nes virksomhedsledernes mindset. Der er i vækstaftalen lagt op til at prrammet geares med eksterne midler. Frem til ansøgning om eksterne midler får man på vækstaftalen et udviklet prram; en sjællandsk model for køb af privat rådgivning der skal være med til at skabe vækst i ne. Såfremt der ikke bevilliges eksterne midler til prrammet udarbejdes en ny strategisk satsning for med udgangspunkt i indholdet fra BetaSpring, USA. (www.betaspring.com) Raketvækst. Raketvækst er et afprøvet sparringsprram for vækst hvor der arbejdes med strategi, salg markedsføring i Region Sjælland Betaspring er et mentordrevet accelerator prram for iværksætter vækst har stor succes i USA med Side 8 af 11

9 deres prrammer. Prrammet vil ikke kunne tilbyde tilskud til privat rådgivning uden ekstern finansiering. Metode for løsning af opgaven Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse). Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af prram 5-6 mdr. Ansøgning om eksterne midler (mål 2) 5-36 mdr. Eksekvering af prram Prrammet vil løbende blive monitoreret. Er beskrevet i forbindelse med Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan. Copenhagen Capacity Risø DTU Nørregade 7 B Anker Engelunds Vej Copenhagen K 2800 Kgs. Lyngby CVR. NR.: CVR. NR.: Fonden Femern Belt Development CAT Innovation Maribovej 9 Universitetsparken Holeby 4000 Roskilde CVR. NR.: CVR. NR.: SDU Slagelse Østdansk Turisme Sdr. Stationsvej 28 Banegårdspladsen Slagelse 4700 Næstved CVR. NR.: CVR. NR.: Nedenfor er defineret samarbejdspartnernes rolle ud fra de 3 delelementer i aftalen: 1. Paraply over de tilbud 2. Udvikling af fælles fremadrettet evalueringsmodel for de projekter udvikling af evalueringsmodel for vækstaftalerne i samarbejde i samarbejde med ekstern konsulent Regional Udvikling 3. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 4. Udvikling af prram for rådgivning af Femern Belt (1+3): Sammen med Femern Belt gennemføres særlige strategiforløb, der sikrer at lokale får del i de store anlægsinvesteringer at f.eks. mindre, der har indgået i et konsortium kan anvende rådgiverkøbs prrammet. Sammen med Femern Belt samarbejdes der på at understøtte supportere klyngesamarbejdet inden for bygge- anlægsinvesteringer herunder understøtte opbygningen af en bygge- anlægsplatform. Østdansk Turisme (1+3): Sammen med Østdansk Turisme gennemføres bobler forløb for oplevelses turisme. Sammen med Østdansk Turisme samarbejdes der om attraktionsudvikling af 8-10 attraktioner. SDU, DTU CAT innovation (1+2+3): Sammen med SDU Slagelse, RISØ DTU CAT Innovation afdækkes nes behov, så effekten af samarbejde mellem videninstitutioner øges. Der gennemføres særlige forløb for, der som følge af strategiforløbet ønsker at indgå i et konkret samarbejde med en videninstitution. I forhold til CAT vil ne være relevante for hhv. CIZ for CAT Innovation. Copenhagen Capacity (1+2): Copenhagen Capacity får en fysisk placering i Væksthus Sjælland med hen- Side 9 af 11

10 blik på at skabe synergi i mellem fælles aktiviteter en regional forankring for Copenhagen Capacity. Copenhagen Capacity Væksthus Sjælland samarbejder om tiltrækning af større investeringer til Region Sjælland i forhold til vækstaftale 1. Der samarbejdes derudover med: Eksportrådet Sammen med eksportrådet koordineres gennemføres aktiviteter tiltag indenfor internationalisering eksportfremme. Lokal erhvervsservice Sammen med den lokale erhvervsservice organiseres gennemføres strategiforløbene I samarbejde med den lokale erhvervsservice rekrutteres, ligesom samarbejdet bidrager til lokal opbakning forankring. Alle konsortiepartnere inddrages i koordineringsaktiviteter deltager i co-location alle samarbejdspartnere inddrages i udviklingen af den fremtidige fælles evalueringsmodel. Derudover samarbejdes med andre relevante samarbejdspartnere indenfor erhvervsfremme, brancheorganisationer private rådgivere. Styringsmodel: Udover at synergien imellem konsortiepartnerne løbende sikre gennem co-location aktiviteterne oprettes der til vækstaftalen en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter for samtlige samarbejdspartnere hvor RU så tilbydes at deltage. Der udarbejdes ligeledes samarbejdsaftaler med alle konsortiepartnere hvor aftaler omkring leverancer specificeres. Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden Samarbejde med øvrige vækstaftaler: Vækstaftalen har særligt en snitflade med vækstaftalen 2 en snitflade med vækstaftalen 3. Ingen af aktiviteterne i de øvrige vækstaftaler vurderes d i væsentligt omfang at have aktiviteter der er en væsentlig forudsætning for, at den maksimale effekt i denne vækstaftale nås. Der vil ske en særlig tæt koordinering med Femern Belt Development således at det sikres at bygge- anlægsne igennem strategiforløb køb af udviklende rådgivning får optimale muligheder for at få del i anlægsentrepriserne ifm. byggeriet af Femern Belt forbindelsen. Ligeledes vil afdækningen i forbindelse med delement 3 viden i ne ske i særlig tæt koordinering med konsortiepartnerne i vækstaftale 3. Der vil til dette formål blive nedsat en tværgående arbejdsgruppe således at der udarbejdes en fælles afdækning, der vil i samarbejde blive udviklet en model til afklaring efterfølgende tilskudsmulighed fra rådgiverkøbspuljen til at indgå i et efterfølgende konkret innovationssamarbejde med en viden institution. Ovenstående er aftalt med konsortieparterne inden aflevering af vækstaftalen, men der bliver for alle konsortiepartnere udarbejdet en samarbejdsaftale hvori leverancer, ansvar opgaver er specificeret. Aftalerne foreligger når endeligt indhold på vækstaftalen er besluttet. Mads Váczy Kragh (direktør), Line Fossing (vicedirektør), Jonas Ørts Holm (projektchef), Pernille Middelboe Frederiksen (analysekonsulent) Thomas Trøster (analysekonsulent), Christian Kjær Monsson (analysekonsulent), Allan Melander (Konsulentchef). Søren Duckert Hansen (Projektkonsulent). Lars K. Larsen (Vækstkonsulent). For profiler for medarbejderne se Sjælland. Herudover trækkes der på medarbejdere fra konsortiepartnere fra Væksthus Sjælland. Se budgetmodel. Side 10 af 11

11 i Polanyi, Michael 1966: The tacit dimension ii Holdt Christensen, Peter, 2002: Om videnledelse iii Jay R. Galbraith (1994): Competing with flexible lateral organizations Side 11 af 11

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015

STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015 4 1. Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere