Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117"

Transkript

1 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR. Nr.: Juridisk ansvarlig kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- effektmål for aftaleperioden de enkelte år Direktør Mads Váczy Kragh, Forslaget fra Væksthus Sjælland indeholder tre delelementer: 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 2. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 3. Udvikling af prram for rådgivning af I det nedenfor opstillede skema er effektkæden for de tre delementer beskrevet, således at det tydeligt fremgår hvordan de gennemførte aktiviteter er med til at skabe resultater effekter. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling 12 x co-location Opkobling på fælles CRM system for erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland Webbaseret platform med overblik over alle igangsatte tilbud Erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Bedre koordinering mellem de tilbud Fælles læring blandt aktiviteter Færre ressourcer til fælles aktiviteter Alle vækstaftaler aktiviteter finansieret af Vækstforum benytter samme evalueringsmodel Effekten af alle aktiviteter øges over tid Minimum 75 % af alle erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland benytter det fælles CRM system Alle erhvervsfremmeaktørerne, der modtager midler fra Region Sjælland, benytter den webbaseret platform 80 % af deltagerne i co-location er tilfredse Gennemsigtighed synliggørelse af Vækstforums resultater effekter af igangsatte aktiviteter Målepunkter Leverance mo- Survey- Regional effektmå- Side 1 af 11

2 metode nitorering baseret nulpunkts- opfølgningsmåling Monitorering af evalueringsmetoder Viden i Behovsafdækning i forhold til samarbejde mellem viden institutioner 17 indgår som følge af strategiforløbet et konkret samarbejde med en vidensinstitution Flere bedre samarbejder mellem forskere Mere viden i ne ling af aktiviteter Tilfredshedsanalyse Afrapportering, publicering f.eks. i Ajour Pressehistorier med resultater af det igangsatte aktiviteter Flere innovative mere innovation; min. 80 % af ne viser at de er blevet mere innovative 80 % af ne er tilfredse med samarbejdet mellem forskere virksomheden 4 udvikler nye innovative produkter med hjælp fra en videns-institution Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Målepunkter Leverance mo- Surveybase- Nyudviklet effekt- Side 2 af 11

3 metode nitorering ret udbytteundersøgelse blandt Udvikling af prram for rådgivning til Udvikling implementering af nyt prram for rådgivning af 30 deltager i strategiforløbet deltager i strategiforløbet i deltager i strategiforløbet i 2016 Markant synlig ændring i ejerledernes vækstambitioner Styrket målrettede strategier for ne Ny viden tilført igennem rådgiverkøb model for innovations-samarbede Spørgeskemaundersøgelse Virksomhederne der deltager i forløbet opnår: Omsætning: 10 procentpoint højere omsætningsvækst i forhold til sammenlignelige Job: 10 procentpoint højere jobvækst i forhold til sammenlignelige Eksport: 10 procentpoint højere eksportvækst i forhold til sammenlignelige Tilfredshedsprocent på minimum 80 % tilfredshed med forløbet Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Målepunkter metode Leverance monitorering Nulpunkts opfølgningsmåling for deltagende Den regionale effektmåling af aktiviteter 1. Paraply over de tilbud erfaringsudveksling sparring om den nye evalueringsmodel for vækstaftaler projekter i samarbejde med Regional Udvikling Der er behov for en bedre koordinering af de erhvervsrettede tilbud der finansieres af Vækstforum Sjælland. Koordineringen skaber: Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til, rekruttering erfaringsudveksling Mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere Adgang til fælles CRM system Dette skal ske igennem: Udvikling af webbaseret platform for afrapportering videndeling Tilbud om opkobling på Væksthus Sjællands de lokale erhvervsråds CRM Side 3 af 11

4 system - Ét system til registrering af virksomhedsdeltagere Co-location af tilbud Overblik over projekterne, deres arrangementer resultater Der udvikles en webbaseret platform der giver overblik over de tilbud deres formål, målgrupper, arrangementer resultater. Dette sikrer fælles forståelse af tilbuddene en opdateret oversigt over status på projekterne for både projektledere, andre aktører indenfor erhvervsfremme området Vækstforum. Informationsindsamlingen vil bygge på eksisterende indberetninger, så der ikke skabes endnu et afrapporteringssystem. Synergier som for eksempel fælles arrangementer, fælles markedsføring, tilbud til erfaringsudveksling mere forpligtende samarbejde aktørerne imellem Der er overordet to formål med at etablere paraply-funktionen. 1. At sørge for at de aktiviteter er koordinerede ikke gør hinanden overflødige 2. At sørge for at aktiviteter lærer af hinanden, således at effekten hos ne bliver større de dermed skaber mere vækst Når der arbejdes med videndeling kan der sondres mellem tavs eksplicit viden i i viden skabelsesprocessen. Den foregår gennem fire forskellige processer ii : Deling af viden, forvandling af viden (tavs til eksplicit omvendt), læring (opnået på baggrund af erfaring refleksion) eksperimenter. Deling af viden herunder best practice kan foregå teknolisk eller i mødet mellem mennesker. Forvandling af viden er afhængig af om viden er tavs eller eksplicit. Se nedenfor: Fra tavs viden Fra eksplicit viden Tabel 1 Holdt Christensen (2002:72) Til tavs viden Socialisering Direkte observation, fortælling, efterligning, eksperimenter sammenligning, fællesudførsel Internalisering Learning-by-doing Til eksplicit viden Eksternalisering Eksplicitering gennem fx metaforer, fælles udførsel Kombination Flytning af viden I vækstaftalen bruges teknoli co-location som metode til at arbejde med viden. Den teknoliske del skal håndtere flytning af eksplicit viden til eksplicit viden (kombination) (formål 1). Co-location skal håndtere udfordringen med at gøre tavs viden hos en aktør til tavs eller eksplicit viden for andre aktører (eks. Internalisering socialisering). Co-location virker ved at to medarbejdere der ikke har nen umiddelbar arbejdssammenhæng sættes sammen. De skal ikke udføre fælles opgaver, bare arbejde ved siden af hinanden. Først er det kunstigt, så opstår dial sidenhen tværfagligt inspirerede løsninger, der ellers ikke ville være opstået. Det er en metode til at eksplicitere viden mellem forskellige organisatoriske enheder iii. I vækstaftalen vil VHSJ bruge co-location på følgende måde: - Ved at udbygge det brede samarbejde gennem fælles co-locationdage for alle aktører i regionen Side 4 af 11

5 - Ved at skærpe det fokuserede samarbejde gennem co-locationdage for udvalgte områder, fx aktiviteter fokuseret på internationalisering eller teknolioverførsel fra uddannelsesinstitutioner til - Ved at øge socialiseringen mellem udvalgte projekter, hvor det vil være til særlig gavn - Ved at øge eksternaliseringen i særligt succesrige projekter, for derigennem at videregive best practice til andre projekter RU & VFs rolle i co-location RU & VF har en interesse i at paraplyfunktionen er en succes. RU kan bidrage hertil ved at markedsføre initiativet stille deltagelse som et krav for at alle støttemodtagere er obligatoriske deltagere. Herunder deltagelse i anvendelse af den fælles evalueringsmodel. Fælles metode til registrering af virksomhedsdeltagere adgang til fælles CRM system Alle tilbud underlægges det samme system til registrering af virksomhedsdeltagere, dels for at undgå at ressourcer bliver spildt på udvikling af parallelsystemer dels for at sikre ensartet smidig evaluering af tilbuddenes effekt. Det foreslås at anvende det CRM-system som er udviklet af Erhvervsstyrelsen som i dag anvendes i alle fem væksthuse de lokale erhvervskontorer i Region Sjælland. Det har længe været en udfordring, at der ikke er en fælles evalueringsmodel for de projekter. Det betyder at det er svært at sammenligne projekterne på tværs at få et klart billede af hvilke projekter der giver størst effekt for ne. Samtidig er det svært at synliggøre effekten af Vækstforums samlede aktiviteter vide hvilke delelementer skal videreføres til nye aktiviteter hvilke skal ikke. For at skabe læring konsistens blandt evalueringerne i Region Sjællands erhvervsfremmesystem samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel. Væksthus Sjælland stiller sig til rådighed udveksler erfaringer med Regional Udvikling i udviklingen af evalueringsmodellen. Evalueringsmodelen skal skabe et fælles udgangspunkt for evalueringen af alle Vækstaftaler. Formålet er at skabe gennemsigtighed i de opnåede resultater blandt aftalepartnerne, at bidrage med læring til fremtidige erhvervsfremmeaktiviteter, samt at etablere et styringsredskab, der hjælper med at guide aftalepartnernes aktiviteter. Da Vækstaftalerne har forskellige formål målsætninger vil de være nødvendigt at måle resultaterne med forskellige metoder. Derfor samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udvikling af en fælles evalueringsmodel bestående af en fælles evalueringsramme, der udfyldes i henhold de konkrete aktiviteter succeskriterier, der er fastsat for den enkelte indsats. Evalueringsmodellen indeholder således en pallette af forskellige evalueringsmetoder. Den fælles evalueringsmodel tager udgangspunkt i en kausalkæde, hvor input leder til leverancer, der fører til en forandring, som i sidste ende har en samfundsøkonomisk effekt. Kausalkæden for evalueringsrammen Side 5 af 11

6 I den fælles evalueringsmodel vil der som udgangspunkt blive evalueret målt på alle led i kausalkæden. Det vil for mange af aktiviteterne ikke være muligt at måle den fulde effekt af aktiviteterne inden for aftaleperioden. Derfor vil der naturligt i evalueringerne være et fokus på leverancer output i form af forbedringer nye tiltag. Væksthus Sjælland samarbejder sparrer ligeledes med Regional Udvikling om udvikling af en regional effektmodel for alle aktiviteter, som beskrevet i næste afsnit. Der udvikles sammen med samarbejdspartnerne ligeledes effektmål for uddannelse- innovationsprojekter, således at modellen så passer til andre typer af projekter end de. En ekstern evaluator gennemfører selve evalueringen af Vækstaftalerne. Selve evalueringen er ikke en del af vækstaftalen. En regional effektmåling af aktiviteter Der er et bredt ønske om effektmålinger i Vækstforum. Til at imødekomme dette ønske samarbejder Væksthus Sjælland med Regional Udvikling om udviklingen af et specifikt analyseværktøj, der kan effektvurderer alle Vækstforums aktiviteter. Udviklingen i de, der har deltaget i projekterne kan måles på nøgleparametrene omsætning, beskæftigelse eksport. Virksomhedernes udvikling sammenlignes med en kontrolgruppe bestående lignede, så den konkrete effekt af aktivitet kan isoleres. Ulempen ved kvantitative effektmålinger er at det tager tid før udviklingen kan måles. Hvis målingen skal give et validt billede af effekten, kan denne først måles mindst et år efter at aktivteten er udført i virksomheden. Derfor skal effektmålingen ses som et supplement til en samlet evalueringsmodel, kan ikke stå alene. Den nyudviklede metode benyttes af en ekstern evaluator til at gennemføre den planlagte evaluering af de større projekter i Region Sjælland, der ikke er en del af denne aftale. Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af webbaseret platform 0-8 mdr. Sparring, erfaringsudveksling udvikling af evalueringsmodellen. Herefter understøttes implementering af modellen i de eksisterende evt. nye projekter i hele aftaleperioden mdr. Gennemførsel af co-location 0-36 mdr. Informationsindsamling løbende koordinering opdatering af platform. 1. Viden i afdækning af behov Analyser har vist, at det er viden, der i disse år skaber ekstraordinær vækst beskæftigelse. På tværs af brancher er dansk erhvervsliv i disse år ved at udvikle sig til en ny viden baseret sektor, hvor udvikling, produktion kundetilpassede serviceydelser er tæt integrerede. Afdækningen af nes behov for viden vil ske i samarbejde med vækstaftale 3 på baggrund af følgende erkendelser: Der er behov for: Samarbejde med viden institutioner der tager afsæt i virksomhedens behov forretningsudvikling. Bedre adgang til viden institutioner, f.eks. universiteter erhvervsskoler. Uvildig sparring om innovation, design nye forretningskoncepter. Side 6 af 11

7 Afdækningen skal hjælpe til at overkomme de ovenstående barrierer for samarbejde mellem viden institutioner skal bane vejen for at ne på baggrund af strategiforløbet beskrevet nedenfor efterfølgende indgår samarbejde med en viden institution at dette samarbejde medfinansieres på linje med øvrige køb af rådgiverressourcer. Evalueringen af projekt Genvej til ny viden har vist at man ved at; hjælpe ne med at tilføre specialiseret viden til deres innovationsprojekt igennem et fokuseret samarbejde med forskere, som kan levere præcis den viden, ne har brug for øger effekten af nes innovationsprojekter. Samtidig får man herigennem adgang til en gruppe af, som ellers ikke ville have taget fat på et samarbejde med forskere. Afdækningen sker ved at der gennemføres en afklaring af ne forud for gennemførsel af et videnbaseret innovationsprojekt. Dette adskiller indsatsen fra de nationale innovationsfremmeordninger, som ikke har denne afklaringsfase forud for et innovationsprojekt. Den afklarende fase varer typisk 3-6 måneder. Den kan ne bruge til at konkretisere idéen, skærpe problemstillingen, opstille mål succeskriterier, konkretisere behovet for forskningsbaseret specialistviden, vurdere realisme potentiale i projektidéen samt til at finde sammen med den rigtige forsker. Herudover kan denne fase bruges til, at virksomhed forsker finder frem til, hvad de skal samarbejde om, hvad samarbejdet skal bestå i. Tidsplan 0-6 mdr. - Afdækningen udføres. På baggrund af afdækningen vil der blive udviklet implementeret en ny metode til at øge effekten af samarbejde mellem viden institutioner. Afdækningen sker i samarbejde med DTU, SDU relevante Erhvervsskoler. 2. Udvikling af prram for rådgivning af Der udvikles et prram for rådgivning af. Prrammet udvikles primo 2014, med ansøgning om eksterne midler (mål2 midler) til juli Vi ønsker med en stor målrettet satsning, at: Pengene kommer ud at arbejde i ne Alle får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar synlig Indsatsen skaber resultater både på kort lang sigt Understøtte ne i at omsætte strategi til handling Prrammet indeholder et strategiprodukt, kombineret med en efterfølgende mulighed for at købe rådgiverressourcer. Strategiproduktet er et intensivt forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Analyser har vist at der findes kvalitet potentiale i alle hjørner af regionens erhvervsliv. Prrammet vil derfor have et bredt branchemæssigt fokus vil prioritere de bedste forretningsideer de største vækstpotentialer. Strategiforløbet ligger i forlængelse af Væksthus Sjællands vækstkortlægning for på denne måde at skabe sammenhæng mellem de to ydelser. På strategiforløbet arbejder ne med at styrke målrette virksomhedens strategi, således strategien omsæt- Side 7 af 11

8 tes til handling. Strategiforløbene organiseres gennemføres hvor det er muligt i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Igennem specialiseret sparring på højt niveau, afklares nes behov strategien kvalificeres før ne investerer i rådgiverressourcer. Rådgiverkøbet finansieres dels igennem egenbetaling fra ne dels igennem et tilskud. Både etablerede iværksættere kan deltage. Målgruppen for prrammet er særligt i transition. Dvs. fra iværksætter til vækstiværksætter, fra vækstiværksætter til vækstvirksomhed fra vækstvirksomhed til international vækstvirksomhed. Prrammet skal være fleksibelt behovsdrevet. Den store fleksibilitet modsvares af en større forventning til nes eksekvering. Prrammet er inspireret af de midtjyske prrammer er efterlyst af ne i Region Sjælland, der ofte stiller sig net uforstående for at der ikke findes lignende muligheder i Region Sjælland. Det er vigtigt at rådgiverkøbet ikke bliver passivt, men at rådgivningen bliver brugt til køb af udviklende rådgivning. Det kan for eksempel være til rådgivning om bl.a.: Strategi- forretningsudvikling, Ledelse organisationsudvikling, Salgsoptimering, Markedsudvikling, Internationalisering, Generationsskifte, Bestyrelse, Produktivitetsoptimering Der kan med fordel arbejdes med en vis differentiering eksempelvis i form af forskellige tilskudsstørrelser der kan variere fra 150 rådgivertimer til 300 rådgivertimer i alle tilfælde er den maksimale tilskudsprocent 50. Muligheden for at få en konkret økonomisk tilskud til udviklende rådgivning er et meget attraktivt tilbud, som efterspørges hos ne den forholdsvis høje grad af fleksibilitet, betyder at det vil være meget attraktivt for ne at deltage. Der forventes derfor ingen vanskeligheder med at rekruttere til prrammet, det samme gælder strategiproduktet hvor Væksthus Sjælland i ca. et år har kørt et pilotprojekt kaldet raketvækst. Produktet har været meget efterspurgt blandt ne. Vi foreslår en projektmodel hvor regionens investering geares med EU midler egenfinansiering ude i ne. Helt konkret foreslås det at der etableres en pulje til tilskud i ne, i størrelsesordenen 41,8 mio. kr. over 3 år, hvor 19 mio. er EU-midler, yderligere 19 mio. er egenfinansiering fra de deltagende de resterende 3,8 million er anden medfinansiering. Det samlede budget udgør således 49,3 mio. kr. over 3 år. Der formuleres både kvantitative målsætninger til resultater effekter i form af nye job, øget omsætning, eksport o. lign. samt kvalitative målsætninger til at dokumentere effekten på nes virksomhedsledernes mindset. Der er i vækstaftalen lagt op til at prrammet geares med eksterne midler. Frem til ansøgning om eksterne midler får man på vækstaftalen et udviklet prram; en sjællandsk model for køb af privat rådgivning der skal være med til at skabe vækst i ne. Såfremt der ikke bevilliges eksterne midler til prrammet udarbejdes en ny strategisk satsning for med udgangspunkt i indholdet fra BetaSpring, USA. (www.betaspring.com) Raketvækst. Raketvækst er et afprøvet sparringsprram for vækst hvor der arbejdes med strategi, salg markedsføring i Region Sjælland Betaspring er et mentordrevet accelerator prram for iværksætter vækst har stor succes i USA med Side 8 af 11

9 deres prrammer. Prrammet vil ikke kunne tilbyde tilskud til privat rådgivning uden ekstern finansiering. Metode for løsning af opgaven Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse). Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Tidsplan 0-6 mdr. Udvikling af prram 5-6 mdr. Ansøgning om eksterne midler (mål 2) 5-36 mdr. Eksekvering af prram Prrammet vil løbende blive monitoreret. Er beskrevet i forbindelse med Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan. Copenhagen Capacity Risø DTU Nørregade 7 B Anker Engelunds Vej Copenhagen K 2800 Kgs. Lyngby CVR. NR.: CVR. NR.: Fonden Femern Belt Development CAT Innovation Maribovej 9 Universitetsparken Holeby 4000 Roskilde CVR. NR.: CVR. NR.: SDU Slagelse Østdansk Turisme Sdr. Stationsvej 28 Banegårdspladsen Slagelse 4700 Næstved CVR. NR.: CVR. NR.: Nedenfor er defineret samarbejdspartnernes rolle ud fra de 3 delelementer i aftalen: 1. Paraply over de tilbud 2. Udvikling af fælles fremadrettet evalueringsmodel for de projekter udvikling af evalueringsmodel for vækstaftalerne i samarbejde i samarbejde med ekstern konsulent Regional Udvikling 3. Viden i afdækning af behov samarbejde med videns institutioner 4. Udvikling af prram for rådgivning af Femern Belt (1+3): Sammen med Femern Belt gennemføres særlige strategiforløb, der sikrer at lokale får del i de store anlægsinvesteringer at f.eks. mindre, der har indgået i et konsortium kan anvende rådgiverkøbs prrammet. Sammen med Femern Belt samarbejdes der på at understøtte supportere klyngesamarbejdet inden for bygge- anlægsinvesteringer herunder understøtte opbygningen af en bygge- anlægsplatform. Østdansk Turisme (1+3): Sammen med Østdansk Turisme gennemføres bobler forløb for oplevelses turisme. Sammen med Østdansk Turisme samarbejdes der om attraktionsudvikling af 8-10 attraktioner. SDU, DTU CAT innovation (1+2+3): Sammen med SDU Slagelse, RISØ DTU CAT Innovation afdækkes nes behov, så effekten af samarbejde mellem videninstitutioner øges. Der gennemføres særlige forløb for, der som følge af strategiforløbet ønsker at indgå i et konkret samarbejde med en videninstitution. I forhold til CAT vil ne være relevante for hhv. CIZ for CAT Innovation. Copenhagen Capacity (1+2): Copenhagen Capacity får en fysisk placering i Væksthus Sjælland med hen- Side 9 af 11

10 blik på at skabe synergi i mellem fælles aktiviteter en regional forankring for Copenhagen Capacity. Copenhagen Capacity Væksthus Sjælland samarbejder om tiltrækning af større investeringer til Region Sjælland i forhold til vækstaftale 1. Der samarbejdes derudover med: Eksportrådet Sammen med eksportrådet koordineres gennemføres aktiviteter tiltag indenfor internationalisering eksportfremme. Lokal erhvervsservice Sammen med den lokale erhvervsservice organiseres gennemføres strategiforløbene I samarbejde med den lokale erhvervsservice rekrutteres, ligesom samarbejdet bidrager til lokal opbakning forankring. Alle konsortiepartnere inddrages i koordineringsaktiviteter deltager i co-location alle samarbejdspartnere inddrages i udviklingen af den fremtidige fælles evalueringsmodel. Derudover samarbejdes med andre relevante samarbejdspartnere indenfor erhvervsfremme, brancheorganisationer private rådgivere. Styringsmodel: Udover at synergien imellem konsortiepartnerne løbende sikre gennem co-location aktiviteterne oprettes der til vækstaftalen en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter for samtlige samarbejdspartnere hvor RU så tilbydes at deltage. Der udarbejdes ligeledes samarbejdsaftaler med alle konsortiepartnere hvor aftaler omkring leverancer specificeres. Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden Samarbejde med øvrige vækstaftaler: Vækstaftalen har særligt en snitflade med vækstaftalen 2 en snitflade med vækstaftalen 3. Ingen af aktiviteterne i de øvrige vækstaftaler vurderes d i væsentligt omfang at have aktiviteter der er en væsentlig forudsætning for, at den maksimale effekt i denne vækstaftale nås. Der vil ske en særlig tæt koordinering med Femern Belt Development således at det sikres at bygge- anlægsne igennem strategiforløb køb af udviklende rådgivning får optimale muligheder for at få del i anlægsentrepriserne ifm. byggeriet af Femern Belt forbindelsen. Ligeledes vil afdækningen i forbindelse med delement 3 viden i ne ske i særlig tæt koordinering med konsortiepartnerne i vækstaftale 3. Der vil til dette formål blive nedsat en tværgående arbejdsgruppe således at der udarbejdes en fælles afdækning, der vil i samarbejde blive udviklet en model til afklaring efterfølgende tilskudsmulighed fra rådgiverkøbspuljen til at indgå i et efterfølgende konkret innovationssamarbejde med en viden institution. Ovenstående er aftalt med konsortieparterne inden aflevering af vækstaftalen, men der bliver for alle konsortiepartnere udarbejdet en samarbejdsaftale hvori leverancer, ansvar opgaver er specificeret. Aftalerne foreligger når endeligt indhold på vækstaftalen er besluttet. Mads Váczy Kragh (direktør), Line Fossing (vicedirektør), Jonas Ørts Holm (projektchef), Pernille Middelboe Frederiksen (analysekonsulent) Thomas Trøster (analysekonsulent), Christian Kjær Monsson (analysekonsulent), Allan Melander (Konsulentchef). Søren Duckert Hansen (Projektkonsulent). Lars K. Larsen (Vækstkonsulent). For profiler for medarbejderne se Sjælland. Herudover trækkes der på medarbejdere fra konsortiepartnere fra Væksthus Sjælland. Se budgetmodel. Side 10 af 11

11 i Polanyi, Michael 1966: The tacit dimension ii Holdt Christensen, Peter, 2002: Om videnledelse iii Jay R. Galbraith (1994): Competing with flexible lateral organizations Side 11 af 11

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. 1160 København K Tlf.: +45 33 69 13

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere