Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland :1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001"

Transkript

1 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland Udviklingen i kriminalretlige afgørelser Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, Personer Sager Forhold Sager pr. person. Forhold pr. person ,1 2, ,1 1, ,1 1, ,1 1, ,1 2, ,1 2, ,2 2, ,1 1, ,2 1, ,2 2,0 Middel ,1 2,0 I gennemsnit har personer om året modtaget en afgørelse Dette svarer til 4,6 pct. af befolkningen over 15 år Det årlige antal personer, der har modtaget en kriminalretlig afgørelse, er i gennemsnit på i perioden Antallet var højest i 2000 med personer og lavest i 1996 med personer. I gennemsnit er der årligt truffet afgørelse i sager om forhold. Det højere antal sager og forhold end personer viser, at der er personer, der har modtaget afgørelse i mere end én sag og ét forhold, jf. oversigt 1. I gennemsnit er hver person registreret for to forhold. Det årlige antal personer, der har modtaget en kriminalretlig afgørelse, udgør i gennemsnit en andel på 4,6 pct. af befolkningen over den kriminelle lavalder (15 år og derover). Langt størstedelen af disse personer er fundet skyldige. De personer, der er fundet skyldige, udgør derfor ligeledes en andel på 4,6 pct. af befolkningen. Dette svarer i gennemsnit til at cirka fem ud af hundrede indbyggere over 15 år er noteret for et kriminalretligt forhold i perioden Raten varierer med det højeste niveau i 2000 og det laveste i , jf. oversigt 1.

2 Indholdsfortegnelse Udviklingen i kriminalretlige afgørelser Indledning 3 Indhold og datagrundlag.3 Sådan læses oversigter og tabeller..3 Afgrænsning til fire afgørelsesformer.4 Kriminalretlige afgørelser et samlet overblik 5 Kriminalretlige afgørelser fordelt på lovkategorier. 7 Overtrædelser af kriminalloven fordelt på forholdets art.10 Kriminalretlige afgørelser fordelt på personer efter køn.13 Kriminalretlige afgørelser fordelt på personer efter alder...17 Kriminalretlige afgørelser fordelt på politidistrikter..19 Kriminalretlige afgørelser fordelt på afgørelsesformer 20 Kriminalretlige afgørelser fordelt på foranstaltningsformer.22 Detaljeret oversigt kriminalretlige forhold og foranstaltninger 25 Recidivstatistik kort om recidivister.29 Recidivister fordelt på aldersgrupper, love og foranstaltningsformer 29 Metode 40 Side 2 Kriminalstatistik for Grønland

3 Indledning Kriminalstatistikken er udgivet af Grønlands statistik siden 1991 med revision i 2001 Kriminalstatistikken for Grønland er udgivet siden Først af Danmarks Statistik og siden 1991 af Grønlands Statistik. Denne udgave af kriminalstatistikken indeholder samtlige kriminalretlige afgørelser truffet i perioden samt resultatet af en recidivanalyse med udgangspunkt i årene 1992, 1994 og I foråret 2001 er der foretaget en revision af datagrundlaget og metoden i kriminalstatistikken (Om metode: Se afsnit bagerst i publikationen). Denne revision indebærer, at opgørelserne i nogle tilfælde kan variere fra publikationer, der er udgivet før Indhold og datagrundlag Afgørelsesblanketter fra Politimesteren i Nuuk Skema 1. Statistikken om kriminalretlige afgørelser er baseret på de afgørelsesblanketter, der løbende udfyldes i de enkelte politikredse og videresendes til Politimesteren i Nuuk. Hver indberetning indeholder oplysninger om afgørelsesform, gernings- og afgørelsesdato, forholdets art, samt udfald og foranstaltning. Kriminalretlige afgørelser træffes i henhold til fire love, jf. skema 1. De fire love som kriminalretlige afgørelser træffes i henhold til, med benævnelse af afsnit i loven Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene Sædelighedsforbrydelser Spirituskørsel Lov om indførselsafgifter Voldsforbrydelser Promillekørsel Brand- og bygningslove Formueforbrydelse Andre forbrydelser Øvrig færdselslov Lov om euforiserende stoffer Fiskeri- og fredningslove Øvrige særlove Afgørelsesstatistik om personer, sager og forhold Recidivstatistik om personer, der begår ny kriminalitet Denne udgave af statistikken om kriminalretlige afgørelser indeholder opgørelser om personer, sager og forhold. En sag defineres her ved at være en kriminalretlig afgørelse af et eller flere forhold begået af samme person. I enkelte tilfælde kan sagen også være ført mod en institution. Det skal bemærkes, at samme person eller institution kan optræde i flere sager i løbet af et år. Analysen af recidivister er en opgørelse over, hvor stor en andel af lovovertræderne, der begår ny kriminalitet. Denne del af statistikken præsenteres sidst i publikationen. Personer, der blev kendt skyldige i årene 1992, 1994 og 1996 følges fem år frem og indgår som recidivister i det år, hvor de findes skyldige i deres første, efterfølgende overtrædelse. Recidivismens hyppighed belyses med fokus på tidligere straffede fordelt efter alder, kriminalitetsformer og tidligere foranstaltning. Sådan læses oversigter og tabeller Antallet af personer, sager og forhold optælles ved forskellige detaljeringsgrader. Den største detaljeringsgrad findes i tabel 1 og 2 samt i tabellerne om recidivister. Her optælles antallet af personer, der har en afgørelse, i henhold til hver enkelt paragraf eller hvert afsnit under de fire love. I disse tabeller er den samlede total højere end i de øvrige tabeller, der er mindre detaljerede. Den højere total skyldes, at en person eller sag kan optræde med en afgørelse i henhold til mere end én lov eller paragraf. Skema 2 viser et eksempel på en sådan person, hvis sag indeholder forhold både i henhold til kriminalloven, færdselsloven og en særlov. Kriminalstatistik for Grønland Side 3

4 Denne person og sag vil blive talt med flere gange i en detaljeret tabel, men kun én gang i en tabel, der ikke fordeler afgørelserne. Skema 2. Eksempel på en person, hvis sag berører flere love og paragraffer, samt former for afgørelser og foranstaltninger Lov Lovafsnit Paragraf Afgørelsesform Foranstaltning Kriminalloven Formueforbrydelse Tyveri ( 72) og hæleri ( 78) Bøde Bøde Kriminalloven Voldsforbrydelse Manddrab ( 57) Dom Anstalt Færdselsloven Promillekørsel Bøde Bøde og frakendelse af retten til at føre bil. Særlove Lov om euforiserende stoffer Dom og bøde Bøde og anstalt De figurer og tabeller, der viser det faktiske antal personer og sager der har modtaget en afgørelse, findes i afsnittet Kriminalretlige afgørelser en samlet oversigt. Herefter er personer og sager fordelt på love, foranstaltningstyper og afgørelsesformer. I disse tabeller vil nogle personer og sager optræde flere gange. De totale summer vil dermed overstige antallet i den samlede oversigt. Afgrænsning til fire afgørelsesformer Medtagne og udeladte sager i krminalstatistikken Oversigt 2. Statistikken omfatter fire ud af fem kriminalretlige afgørelsesformer: Udenretsligt bødeforlæg, indenretslig bødevedtagelse, dom i kredsretten og dom i landsretten. De sager, der er udeladt fra statistikken, er sager afgjort ved sagshenlæggelse samt sager, hvor afgørelsen er uoplyst. Oversigt 2 viser det antal sager, der er medtaget i datagrundlaget for kriminalstatistikken Udeladte sager vil alene indgå i et afsnit om fordelinger på afgørelsesformer. Kriminalretlige sager, der henholdsvis er medtaget og udeladt i kriminalstatistikken, Sager medtaget i alt Sager udeladt i alt Bødeforlæg Bødevedtagelse Domsafsigelse Sager medtaget Side 4 Kriminalstatistik for Grønland

5 Kriminalretlige afgørelser et samlet overblik Af oversigt 3 fremgår det, at et stort flertal af personer med en afgørelse (98, 9 pct.) er dømt skyldige i perioden Det ses samtidig, at andelen af befolkningen, der er fundet skyldige med en afgørelse er mellem 3,9 pct. og 5,1 pct. af befolkningen i perioden Tal om kriminalretlige afgørelser fordelt på personer, sager og forhold kan aflæses nedenfor og på næste side Oversigt 3. Antal personer med en afgørelse i pct. af befolkningen på 15 år og derover, Befolkning på 15 år og derover Personer med en afgørelse Skyldige med en afgørelse Personer i pct. af befolkningen Skyldige i pct. af befolkningen ,8 4, ,4 4, ,0 5, ,6 4, ,0 3, ,9 3, ,6 4, ,7 4, ,2 5, ,0 4,9 Middel ,6 4,6 Kriminalstatistik for Grønland Side 5

6 Figur 1. Antal personer med en kriminalretlig afgørelse, Personer Figur 2. Antal kriminalretlige sager med en afgørelse, Sager Figur 3. Antal kriminalretlige forhold med en afgørelse, Forhold Side 6 Kriminalstatistik for Grønland

7 Kriminalretlige afgørelser fordelt på lovkategorier I gennemsnit har personer om året overtrådt kriminalloven Dette svarer til 3,1 pct. af befolkningen over 15 år De fleste sager og forhold vedrører overtrædelse af kriminalloven Figur 4. Et flertal af samtlige afgørelser i Grønland træffes i henhold til kriminalloven. Fra 1992 til 2001 er et gennemsnit på personer årligt fundet skyldige i at overtræde kriminalloven, fulgt af 70 overtrædere af politivedtægten, 288 af færdselsloven og 395 af særlovene, jf. figur 4. Dette svarer til at overtrædere af kriminalloven i gennemsnit udgør 63 pct. af overtrædelserne i perioden , mens overtrædere af særlovene udgør 19,6 pct., overtrædere af færdselsloven 14,3 pct. og overtrædere af politivedtægten 3,5 pct. Denne fordeling er præget af nogen variation fra år til år. Det årlige antal personer, der er fundet skyldige i at overtræde kriminalloven, udgør i gennemsnit 3,1 pct. af befolkningen over den kriminelle lavalder (15 år og derover) i perioden Den respektive andel af befolkningen er 1,0 pct. under særlovene, 0,7 pct. under færdselsloven og 0,2 pct. under politivedtægten, jf. oversigt 5.. Afgjorte sager og forhold er fordelt på de fire love efter samme mønster, som antal personer med en afgørelse. Cirka to tredjedele vedrører kriminalloven. I perioden er der i gennemsnit truffet afgørelse under kriminalloven i sager om forhold om året, færdselsloven i 302 sager om 475 forhold, politivedtægten i 71 sager om 92 forhold, og særlovene i 427 sager om 567 forhold, jf. oversigt 6-9. Antal skyldige med en afgørelse fordelt på love (mangler enhed = personer) Politivedtægten Færdselsloven Særlovene Kriminalloven Kriminalstatistik for Grønland Side 7

8 Oversigt 4. Antal personer med en afgørelse, fordelt på afgørelsens udfald og love, Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt Middel Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Oversigt 5. Antal personer med en afgørelse truffet i henhold til de fire love i pct. af befolkningen (15 år og derover), Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt ,1 3,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,8 0,7 0,0 1,2 1,2 0, ,1 3,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,9 0,8 0, ,4 3,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 1,1 1,1 0, ,1 3,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,7 0,6 0,0 1,0 1,0 0, ,9 2,8 0,1 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 0,8 0, ,7 2,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,0 0,8 0,8 0, ,1 3,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,0 1,1 1,1 0, ,2 3,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,8 0,8 0,0 0,9 0,9 0, ,5 3,5 0,1 0,2 0,2 0,0 0,9 0,8 0,0 1,1 1,1 0, ,3 3,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,0 1,1 1,1 0,0 Middel... 3,1 3,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 1,0 1,0 0,0 Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Oversigt 6. Antal sager med en afgørelse fordelt på love, De fire love i alt Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene Middel Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Side 8 Kriminalstatistik for Grønland

9 Oversigt 7. Sager med en afgørelse fordelt på love, , i pct. De fire love i alt Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene ,0 61,1 3,0 13,8 22, ,0 68,2 3,8 10,8 17, ,0 64,0 3,8 12,6 19, ,0 64,4 3,3 12,5 19, ,0 68,0 3,8 10,8 17, ,0 64,1 2,9 15,1 17, ,0 62,2 2,6 13,3 22, ,0 64,1 3,1 15,8 17, ,0 64,6 2,6 14,4 18, ,0 63,0 3,2 15,0 18,7 Middel ,0 64,4 3,2 13,4 19,0 Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Oversigt 8. Antal forhold med en afgørelse fordelt på love, De fire love i alt Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene Middel Oversigt 9. Forhold med en afgørelse fordelt på love, , pct. De fire love i alt Kriminalloven Politivedtægten Færdselsloven Særlovene ,0 68,6 2,0 13,6 15, ,0 73,9 2,4 10,7 12, ,0 69,8 2,5 11,6 16, ,0 69,6 2,3 11,1 17, ,0 78,0 2,1 9,0 10, ,0 75,2 1,7 11,6 11, ,0 73,2 1,6 10,2 14, ,0 70,6 2,2 13,3 13, ,0 71,7 1,7 12,9 13, ,0 69,6 4,6 13,0 12,8 Middel ,0 72,0 2,3 11,7 14,0 Kriminalstatistik for Grønland Side 9

10 Overtrædelser af kriminalloven, fordelt efter forholdets art I gennemsnit har 878 personer om året begået en formueforbrydelse Formueforbrydelserne er i gennemsnit fordelt på sager om året I 2001 omhandlede 28 pct. af samtlige forhold tyveri Figur 5. Den hyppigste overtrædelse af kriminalloven sker ved formueforbrydelser. Fra er et gennemsnit på 878 personer årligt fundet skyldige i denne type forbrydelse fulgt af 317 i voldsforbrydelser, 182 i andre forbrydelser og 76 i sædelighedsforbrydelser, jf. figur 5. Denne fordeling er præget af nogen variation fra år til år, jf. oversigt 10. Fordelingen af afgjorte sager og forhold på de fire typer af overtrædelser under kriminalloven følger samme mønster, som i fordelingen af personer, idet formueforbrydelse er den hyppigste. I perioden er der under sædelighedsforbrydelser truffet afgørelse i 82 sager om 134 forhold om året i gennemsnit, voldsforbrydelser i 335 sager om 408 forhold, formueforbrydelser i sager om forhold, og andre forbrydelser i 189 sager om 333 forhold, jf. oversigt 11 til 14. Tyveri er den type overtrædelse, der optræder med størst hyppighed blandt de kriminalretlige sager i perioden I 2001 omhandlede 28 pct. af samtlige forhold med afgørelsen skyldig tyveri, fulgt af overtrædelser af voldsforbrydelser og færdselsloven i øvrigt. Figur 7 viser en oversigt over de ti hyppigste typer overtrædelser i 2001 og En detaljeret oversigt over antal afgjorte forhold fordelt på love og paragraffer fra vises i tabel 1 og 2. Gennemsnitlige årlige antal skyldige fordelt på kriminallovens fire dele, Vold Formue Andre Sædelighed Side 10 Kriminalstatistik for Grønland

11 Oversigt 10. Antal personer med en afgørelse under kriminalloven fordelt på afgørelser, Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelse Andre forbrydelser I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt I alt Skyldig Frikendt Middel Anm. : Nogle personer optræder under mere end én af kriminallovens fire dele og under begge udfald, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Oversigt 11. Sager med en afgørelse under kriminalloven, De fire forbrydelser i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelser Andre forbrydelser Middel Oversigt 12. Sager med en afgørelse under kriminalloven, , pct. De fire forbrydelser i alt Anm. Nogle sager optræder under mere end én af kriminallovens fire dele, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelser Andre forbrydelser ,1 17,4 65,8 12, ,0 17,9 65,0 12, ,6 20,8 63,3 11, ,4 22,3 59,2 14, ,6 22,5 63,0 10, ,3 19,9 65,7 10, ,2 22,7 60,0 12, ,2 21,8 61,5 11, ,8 21,0 60,3 11, ,9 21,7 60,5 10,9 Middel ,0 20,8 62,4 11,8 Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Kriminalstatistik for Grønland Side 11

12 Oversigt 13. Antal forhold med en afgørelse under kriminalloven, De fire forbrydelser i alt Andre forbrydelser Middel Oversigt 14. Forhold med en afgørelse under kriminalloven, , pct. De fire forbrydelser i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelser Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelser Andre forbrydelser ,9 12,6 69,1 14, ,4 14,0 68,0 12, ,8 16,8 66,7 11, ,7 19,5 61,7 14, ,7 14,4 69,2 13, ,5 12,7 66,2 17, ,9 15,8 65,3 13, ,6 17,1 66,0 11, ,4 16,2 67,8 9, ,5 16,5 66,5 9,5 Middel ,0 15,5 66,7 12,8 Figur 6. De 10 hyppigste typer af overtrædelser i 1992 og 2001 i pct Tyveri 72 Vold 60 Færdselsloven i øvrigt Lov om euforiserende stoffer Brugstyveri 80 Tingsbeskadigelse 79 Bedrageri el. underslæb 74 Spirituskørsel Hæleri 78 Voldtægt 51 Pct Side 12 Kriminalstatistik for Grønland

13 Kriminalretlige afgørelser fordelt på personer efter køn I gennemsnit udgør mænd 85 pct. af samtlige overtrædere Hovedparten af de kriminalretlige afgørelser er idømt mænd, mens kvinder udgør en mindre del af overtræderne. Ud af det antal personer, der i perioden blev fundet skyldige i et kriminalretligt forhold, var et årligt gennemsnit på personer mænd og 277 kvinder, jf. figur 7 og oversigt 15. Dette svarer til en kønsfordeling på 85 pct. mænd og 15 pct. kvinder. Tal om kriminalretlige afgørelser fordelt på personer efter køn kan aflæses nedenfor. Figur 7. Antal skyldige med en kriminalretlig afgørelse fordelt på køn, gennemsnit pr. år Kvinder Mænd Kriminalstatistik for Grønland Side 13

14 Oversigt 15. Antal personer med en afgørelse, fordelt på love og kriminallovens fire typer af forbrydelser, fordelt efter køn, Middel M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K I alt Skyldig Frikendt Kriminalloven Skyldig Frikendt Sædelighedsforbrydelser Skyldig Frikendt Volddsforbrydelser Skyldig Frikendt Formueforbrydelser Skyldig Uskyldig Andre overtrædelser Skyldig Frikendt Politivedtægten Skyldig Uskyldig Færdselsloven Skyldig Frikendt Særlovene Skyldig Frikendt Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Side 14 Kriminalstatistik for Grønland

15 Oversigt 16. Årlige gennemsnitligt andel personer med en afgørelse, fordelt på love og kriminallovens fire dele efter køn, Middel M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K I alt 88,4 11,6 85,9 14,1 86,0 14,0 85,2 14,8 85,6 14,4 83,6 16,7 84,5 15,5 84,4 15,6 84,2 15,8 82,9 17,1 85,1 14,9 Skyldig 88,4 11,6 85,9 14,1 85,9 14,1 85,4 14,6 85,6 14,4 83,6 16,8 84,6 15,4 84,5 15,5 84,2 15,8 83,0 17,0 85,1 14,9 Frikendt 94,6 5,4 88,4 11,6 94,8 5,2 81,0 19,0 93,5 6,5 87,5 13,3 78,3 21,7 92,9 7,1 87,7 12,3 86,1 13,9 88,5 11,5 Kriminalloven 87,8 12,2 85,3 14,7 87,2 12,8 85,5 14,5 85,4 14,6 82,0 18,7 85,1 14,9 84,2 15,8 82,6 17,4 82,6 17,4 84,8 15,2 Skyldig 87,8 12,2 85,4 14,6 87,1 12,9 85,8 14,2 85,4 14,6 81,9 18,8 85,1 14,9 84,3 15,7 82,7 17,3 82,7 17,3 84,8 15,2 Frikendt 94,9 5,1 91,2 8,8 94,3 5,7 81,1 18,9 92,1 7,9 85,7 15,8 89,5 10,5 92,1 7,9 87,3 12,7 86,6 13,4 89,3 10,7 Sædelighedsforbrydelser 100,0-96,2 3,8 98,7 1,3 100,0-100,0-98,3 1,8 100,0-97,4 2,6 99,2 0,8 100,0-99,0 1,0 Skyldig 100,0-96,1 3,9 98,6 1,4 100,0-100,0-98,3 1,8 100,0-97,4 2,6 99,1 0,9 100,0-98,9 1,1 Frikendt 100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-80,0 25,0 100,0-100,0-100,0-100,0-98,9 1,1 Voldsforbrydelser 86,1 13,9 85,7 14,3 89,8 10,2 87,5 12,5 87,9 12,1 80,5 20,5 85,5 14,5 85,1 14,9 84,3 15,7 81,3 18,7 85,4 14,6 Skyldig 86,7 13,3 86,3 13,7 89,8 10,2 88,0 12,0 88,0 12,0 80,6 20,5 85,7 14,3 85,8 14,2 84,8 15,2 81,8 18,2 85,8 14,2 Frikendt 83,3 16,7 81,8 18,2 94,7 5,3 80,0 20,0 87,5 12,5 87,0 13,6 88,2 11,8 78,6 21,4 68,4 31,6 82,4 17,6 83,3 16,7 Formueforbrydelser 88,6 11,4 86,1 13,9 87,2 12,8 84,7 15,3 85,0 15,0 82,8 17,8 85,3 14,7 84,6 15,4 82,1 17,9 82,2 17,8 84,9 15,1 Skyldig 88,5 11,5 86,2 13,8 87,1 12,9 85,0 15,0 85,0 15,0 82,7 18,0 85,2 14,8 84,6 15,4 81,9 18,1 82,3 17,7 84,9 15,1 Frikendt 100,0-95,2 4,8 93,5 6,5 75,0 25,0 100,0-84,8 17,9 95,5 4,5 100,0-100,0-87,0 13,0 92,7 7,3 Andre forbrydelser 88,3 11,7 84,6 15,4 85,6 14,4 86,6 13,4 89,5 10,5 84,2 15,4 84,8 15,2 83,1 16,9 83,7 16,3 89,0 11,0 86,0 14,0 Skyldig 88,1 11,9 84,6 15,4 85,6 14,4 86,3 13,7 89,9 10,1 84,1 15,6 85,1 14,9 83,0 17,0 83,9 16,1 88,9 11,1 85,9 14,1 Frikendt 100,0-100,0-88,9 11,1 100,0-92,3 7,7 92,3 8,3 94,1 5,9 100,0 84,6 15,4 94,1 5,9 93,6 6,4 Politivedtægten 100,0-96,0 4,0 92,0 8,0 88,9 11,1 82,6 17,4 92,7 7,8 84,2 15,8 81,4 18,6 79,1 20,9 87,7 12,3 88,6 11,4 Skyldig 100,0-96,0 4,0 92,0 8,0 88,9 11,1 82,6 17,4 92,7 7,8 85,7 14,3 81,2 18,8 79,1 20,9 87,7 12,3 88,7 11,3 Frikendt 100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-60,0 40,0 100,0-100,0-100,0-93,1 6,9 Færdselsloven 95,7 4,3 94,9 5,1 92,9 7,1 92,8 7,2 93,9 6,1 92,2 8,1 92,6 7,4 93,0 7,0 92,6 7,4 88,6 11,4 92,7 7,3 Skyldig 95,7 4,3 94,9 5,1 92,8 7,2 92,7 7,3 93,8 6,2 92,1 8,2 92,5 7,5 93,0 7,0 92,5 7,5 88,5 11,5 92,7 7,3 Frikendt 85,7 14,3 100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-80,0 20,0 100,0-85,7 14,3 100,0-95,7 4,3 Særlovene 87,3 12,7 83,1 16,9 80,7 19,3 82,2 17,8 85,8 14,2 85,5 13,8 80,8 19,2 80,9 19,1 86,5 13,5 81,5 18,5 83,4 16,6 Skyldig 87,0 13,0 82,8 17,2 80,7 19,3 82,1 17,9 85,6 14,4 85,4 13,8 81,1 18,9 80,8 19,2 86,3 13,7 82,0 18,0 83,4 16,6 Frikendt 100,0-81,8 18,2 100,0-83,3 16,7 100,0-100,0-60,0 40,0 100,0-88,9 11,1 81,3 18,8 88,0 12,0 Anm. Nogle personer optræder under mere en én lov, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Kriminalstatistik for Grønland Side 15

16 Kriminalretlige afgørelser fordelt på personer efter alder Lovovertrædere er hyppige blandt de årige Antallet af skyldige personer med en afgørelse er i perioden 1992 til 2001 faldet blandt personer fra år. Derimod er antallet af skyldige personer steget, når der ses på gruppen mellem 15 og 19 og over 30 år. Denne udvikling kan aflæses af oversigt 17 til 21. Af oversigt 21 fremgår det, at lovovertrædere mellem 20 og 24 år optræder med størst hyppighed. Fra er en årlig, gennemsnitlig andel af befolkningen i denne aldersgruppe på 8.3 pct. fundet skyldige. Gennemsnitsalderen blandt alle skyldige er steget fra 29 år til 32 år Oversigt 17. Oversigt 23 illustrerer at gennemsnitsalderen blandt skyldige personer med en afgørelse er steget fra 29 år til 32 år i løbet af perioden Oversigt 22 viser endvidere, at i forhold til skyldige personer med en afgørelse i henhold til de fire love, er gennemsnitsalderen også steget. Mens gennemsnitsalderen i 1992 var 31 år, var den i 2001 steget til 34 år. Gennemsnitsalderen var i 2001 højest blandt overtrædere af særlovene og færdselslovene, 36 år, og lavest blandt overtrædere af kriminalloven, 32 år, jf. oversigt Antal personer med en afgørelse fordelt på aldersgrupper, I alt år år år år 40 år Middel Oversigt 18. Personer med en afgørelse fordelt på aldersgrupper, , pct. I alt år år år år 40 år ,0 9,6 20,7 23,9 30,2 15, ,0 9,2 19,5 24,6 30,9 15, ,0 11,0 16,2 23,5 32,7 16, ,0 11,3 14,0 23,5 34,4 16, ,0 12,9 15,1 19,3 35,3 17, ,0 12,6 15,5 18,6 35,0 18, ,0 12,6 14,0 15,6 38,0 19, ,0 12,8 14,2 13,4 36,3 23, ,0 12,7 12,7 10,5 34,6 29, ,0 12,1 13,5 10,8 34,3 29,4 Middel ,0 11,7 15,5 18,2 34,1 20,5 Side 16 Kriminalstatistik for Grønland

17 Oversigt 19. Antal skyldige personer med en afgørelse fordelt på aldersgrupper, I alt år år år år 40 år Middel Oversigt 20. Antal skyldige med en afgørelse fordelt på aldersgrupper, , pct. I alt år år år år 40 år ,0 9,5 21,0 24,0 30,2 15, ,0 9,3 19,6 24,8 30,8 15, ,0 11,0 16,2 23,6 32,7 16, ,0 11,5 14,0 23,6 34,2 16, ,0 13,0 15,3 19,4 35,1 17, ,0 12,6 15,6 18,7 34,9 18, ,0 12,6 14,0 15,7 37,8 19, ,0 12,9 14,2 13,4 36,2 23, ,0 12,8 12,6 10,6 34,6 29, ,0 12,3 13,6 10,8 34,0 29,3 Middel ,0 11,8 15,6 18,2 34,0 20,4 Anm. Det skal bemærkes, at fokus her er på de årige og i mindre grad dem, der er over 30 og 40 år. Kriminelle optræder erfaringsmæssigt mere hyppigt blandt de yngre dele af befolkningen end blandt de ældre. Derfor er det her valgt at benytte kortere aldersintervaller, og dermed anlægge en højere detaljeringsgrad i opgørelsen over kriminaliteten blandt de unge end blandt de ældre. Det er derfor vigtigt at understrege, at såfremt kriminelle skulle være særligt hyppige inden for et kort aldersinterval blandt de ældre, f.eks år, vil dette ikke fremgå. Kriminelle kan dermed være hyppigere inden for mere snævert afgrænsede aldersgrupper i aldersintervallerne år og 40 år +. Tabel 20 skal læses med dette forbehold in mente. Oversigt 21. Skyldige personer fordelt på aldersgrupper i pct. af befolkningen, I alt år år år år ,8 5,4 9,9 7,1 5,5 1, ,3 4,7 9,4 6,9 4,9 1, ,0 6,3 9,6 8,1 5,8 2, ,5 5,8 7,8 8,1 5,3 1, ,9 5,6 7,6 6,5 4,7 1, ,9 5,3 7,7 7,0 4,6 1, ,6 6,1 8,0 7,8 5,9 2, ,6 6,2 7,8 7,5 6,1 2, ,1 6,8 7,9 6,5 6,3 3, ,9 6,2 7,9 6,6 6,2 3,1 Middel... 4,6 5,8 8,3 7,2 5,5 2,1 Kriminalstatistik for Grønland Side 17

18 Oversigt 22. Gennemsnitsalder blandt skyldige personer med en afgørelse i henhold til de fire love, Skyldige i alt Kriminalloven Færdselsloven Politivedtægten Særlovene Middel Oversigt 23. Gennemsnitsalder blandt skyldige personer med en afgørelse under kriminallovens fire dele, Kriminalloven i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Formueforbrydelser Andre overtrædelser Middel Side 18 Kriminalstatistik for Grønland

19 Kriminalretlige afgørelser fordelt på politidistrikter 26,5 pct. af samtlige sager finder deres afgørelse i Nuuk politidistrikt Kriminalstatistikken indeholder ikke oplysninger, der kan vise fordelingen af kriminaliteten i Grønland. Oversigt 24 nedenfor viser dermed ikke kriminalitetens geografiske fordeling. Tabellen giver alene indtryk af i hvilke politidistrikter, de kriminalretlige sager finder deres afgørelse. Fra er en gennemsnitlig andel på 27 pct. af samtlige sager afgjort i Nuuk politidistrikt. Herefter følger Qaqortoq og Sisimiut politidistrikter med respektive andele på 8,5 pct. Oversigt 24. Antal sager med en afgørelse fordelt på politidistrikter efter afgørelsessted, Middel Pct. I alt ,0 Nanortalik ,0 Qaqortoq ,5 Narsaq ,2 Paamiut ,4 Nuuk ,5 Maniitsoq ,6 Sisimiut ,5 Aasiaat ,3 Qasigiannguit ,0 Ilulissat ,6 Qeqertarsuaq ,0 Uummannaq ,5 Upernavik ,8 Qaanaaq ,4 Ammassalik ,4 Illoqqortoormiut ,0 Kangerlussuaq ,3 Uoplyst ,1 Anm. Det understreges, at denne tabel ikke viser kriminalitetens geografiske fordeling, men alene i hvilke politidistrikter sagerne finder deres afgørelse. Politidistrikternes geografiske udbredelse svarer ikke til afgrænsningen af landets kommuner. Afgrænsningen fremgår af skema 3 i afsnittet om Metode. Kriminalstatistik for Grønland Side 19

20 Kriminalretlige afgørelser fordelt på afgørelsesformer I gennemsnit er 60 pct. af sagerne afgjort ved en udenretlig bøde Udenretlig bøde er den hyppigste afgørelsesform fulgt af dom i kredsretten. Fra er 60 pct. af samtlige, afgjorte sager afgjort ved udenretslig bøde og 26 pct. ved dom i kredsretten. Domsafgørelser anvendes mere i sager under kriminalloven og færdselsloven end under politivedtægten og særlovene, hvor bøde anvendes i langt de fleste sager. Tal om kriminalretlige afgørelser fordelt på afgørelsesformer kan aflæses i oversigt 25. Figur 8. Sager med en afgørelse fordelt efter afgørelsesform, , pct. 80 Pct Udenretslig bøde Dom, kredsretten Dom, landsretten Indenretslig bøde Side 20 Kriminalstatistik for Grønland

21 Oversigt 25. Antal sager med en afgørelse fordelt efter afgørelsesform iht. de fire love, Middel Pct. I alt Udenretslig bøde Indenretslig bøde Dom, kredsretten Dom, landsretten Sagen henlagt Kriminalloven Udenretlig bøde Indenretlig bøde Dom, kredsretten Dom, landsretten Sagen henlagt Politivedtægten Udenretlig bøde Indenretlig bøde Dom, kredsretten Dom, landsretten Sagen henlagt Færdselsloven Udenretlig bøde Indenretlig bøde Dom, kredsretten Dom. landsretten Sagen henlagt Særlovene Udenretlig bøde Indenretlig bøde Dom, kredsretten Dom. landsretten Sagen henlagt Kriminalstatistik for Grønland Side 21

22 Kriminalretlige afgørelser fordelt på foranstaltningsformer I gennemsnit er bøde anvendt som foranstaltning i 76 pct. af sagerne Antallet af tilbageholdelser er faldet fra 35 til 15 Antallet af ubetingede frakendelser af kørekort er faldet fra 144 til 107 Hyppigst anbringelse mellem 1 og 6 måneder Den foranstaltningsform, der idømmes med størst hyppighed, er bøde. Fra er bøde udstedt i 76 pct. af samtlige, afgjorte sager. Herefter følger frihedsstraf betinget dom, dom til forsorg og dom til anstalt med andele på 3-6 pct., og frakendelse af kørekort, anden frakendelse samt konfiskation med andele på 5-6 pct. af samtlige sager. Tilbageholdelser er i gennemsnit foretaget i 22 afgjorte sager om året fra Antallet af sager med tilbageholdelser er faldet fra 35 i 1992 til 15 i Det antal dage, mistænkte er tilbageholdt, varierer i løbet af tiåret. Gennemsnittet for hele perioden har været på 68 dage. Den største andel af tilbageholdelserne har fra i gennemsnit varet under 70 dage, jf. oversigt 27. Ubetinget frakendelse af kørekort er i gennemsnit foranstaltet i 107 sager pr. år fra Antallet er faldet fra 144 sager i 1992 til 90 sager i Betinget frakendelse af kørekort er en mindre anvendt foranstaltning med 12 sager i 2001, jf. oversigt 28 og 29. Ved ubetinget frakendelse er kørekortet i gennemsnit frakendt i 1-2 måneder i 40 pct. af de afgjorte sager og i en periode på 2-3 måneder i 23 pct. af sagerne. Frakendelse i over 3 måneder er sket i 13 pct. af sagerne. Frihedsstraf ved anbringelse i anstalt er idømt i 72 sager i gennemsnit om året fra Frihedsstraffens varighed har i gennemsnit været på 18 måneder, igen med variation fra år til år. Fra er der i gennemsnit foranstaltet anstaltanbringelse i 1-5 måneder i 21,5 pct. af de afgjorte sager, 6 måneder i 15,8 pct. af sagerne, 7-12 måneder i 10,7 pct., og måneder i 12,9 pct. Oversigt 26. Antal sager med en afgørelse opgjort efter foranstaltninger (hovedformer), Middel Pct. Sager opgjort på foranstaltninger i alt ,0 Skyldig uden foranstaltning ,3 Bøde ,1 Betinget dom ,7 Forsorgsdom ,0 Anstalt i Grønland ,3 Anstalt i Danmark ,0 Indlæggelse på hospital/ institution i Danmark ,1 Betinget dom med børneog ungdomsforsorg ,1 Frakendelse af kørekort (betinget/ubetinget.) ,7 Anden frakendelse og konfiskation ,4 Uoplyst foranstaltning ,2 Anm. Nogle sager indeholder mere end én foranstaltningsform, jf. afsnittet: Sådan læses oversigter og tabeller. Side 22 Kriminalstatistik for Grønland

23 Oversigt 27. Antal sager med en afgørelse opgjort efter foranstaltning (hovedformer), Afgjorte sager m. tilbageholdelser Her af antal sager fordelt på dage 1< < < < < < < < < år Varighed uoplyst Tilbageholdelser med oplyst varighed Tilbageholdelser, dage i alt Tilbageholdelser, dage i snit Kriminalitet begået uden foranstaltning Pct. Oversigt 28. Antal betingede frakendelser af kørekort, fordelt på frakendelsesperiode, Frakendelser i alt Heraf <1 måned <2 måneder <3 måneder <8 måneder måneder Evigt Varighed uoplyst Oversigt 29. Antal ubetingede frakendelser af kørekort fordelt på frakendelsesperiode, Middel Middel Frakendelser i alt <1 måned ,7 1<2 måneder ,4 2<3 måneder ,6 3<8 måneder ,6 8 + måneder ,2 Evigt ,2 Varighed uoplyst ,5 Heraf Pct. Kriminalstatistik for Grønland Side 23

24 Oversigt 30. Antal sager med dom til anbringelse i anstalt fordelt på anbringelsesperiode, Middel Pct. Sager m. anbringelse ,0 Heraf anbringelse < 1 måned ,9 1< 6 måneder ,5 6 måneder ,8 7< 12 måneder ,7 12< 24 måneder ,9 24< 36 måneder ,2 < 36 måneder ,6 Varighed uoplyst ,8 På ubestemt tid Side 24 Kriminalstatistik for Grønland

25 Detaljeret oversigt kriminalretlige forhold og foranstaltninger Tabeller til brug for aflæsning af mere detaljeret information Tabel 1. Tabel 1 og 2 viser en detaljeret oversigt over antal forhold med en afgørelse fordelt på de fire love og enkelte paragraffer. Tal om kriminalretlige forhold og foranstaltninger i detaljeret form kan aflæses nedenfor. Antal forhold med en afgørelse fordelt på de fire love og enkelte paragraffer, Forhold i alt Kriminalloven Sædelighedsforbrydelser Blodskam Krænkelse af familie/husstand Voldtægt Kønslig udnyttelse Kønslig omgang m. børn Forførelse af unge u. 18 år Fortjeneste ved usædelighed Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Manddrab Uagtsomt manddrab Vold Prisgivelse af menneskeliv Uforsvarlighed v. barnefødsel Udeladelse af hjælp v. barnefødsel Uforsvarlig omgang med farlige genstande Formueforbrydelser Tyveri Ulovlig omgang m. hittegods Bedrageri el. underslæb Mandatsvig Skyldnersvig Åger Hæleri Tingsbeskadigelse Brugstyveri Selvtægt Fortsættes. Kriminalstatistik for Grønland Side 25

26 Tabel 1 (fortsat) Antal forhold med en afgørelse fordelt på de fire love og enkelte paragraffer, Andre forbrydelser & Landsskadelig virksomhed Forbrydelser mod øvrig statsforvaltning Valgkrænkelse Krænkelse af offentlig myndighed Bestikkelse Krænkelse af retshåndhævelsen Krænkelse af valghemmelighed Ulovlig myndighedsudøvelse Misbrug af særligt beskyttet kendetegn Ulovlig alarmering Alkoholmisbrug Krænkelse af særligt værnet fred Undladelse af afværgelse af forbryd Bestikkelse ved udøvelse af offentligt hverv Misbrug af offentlig. myndighed Brud på tavshedspligt Tjenesteforsømmelse Falsk forklaring Falsk erklæring falsk anklage eller anmeldelse Pengeforfalskning Dokumentmisbrug Mærkefalskning Undertrykkelse af bevismidler Brandstiftelse Forstyrrelse af drift (nu ophævet paragraf 42) Hasardspil Bigami Dyrplageri Ulovlig tvang Frihedsberøvelse Fredskrænkelse Krænkelse af husfred Fremsættelse af trusler Æreskrænkelse Politivedtægten Færdselsloven Spirituskørsel Promillekørsel Færdselsloven i øvrigt Særlovene Lov om indførselsafgifter Brand- og bygningslovene Lov om euforiserende stoffer Fiskeri- og fredningslovene Øvrige særlove Anm.: Da der i 2002 er foretaget en mindre revision af datagrundlaget, kan enkelte af tallene i denne tabel variere fra tidligere publikationer. Side 26 Kriminalstatistik for Grønland

27 Tabel 2. Antal forhold med en afgørelse 'skyldig' fordelt på de fire love og enkelte paragraffer, Forhold i alt Kriminalloven Sædelighedsforbrydelser Blodskam Krænkelse af familie/husstand Voldtægt Kønslig udnyttelse Kønslig omgang med børn Forførelse af unge under 18 år Fortjeneste ved usædelighed Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Manddrab Uagtsomt manddrab Vold Prisgivelse af menneskeliv Uforsvarlighed v. barnefødsel Udeladelse af hjælp ved barnefødsel Uforsvarlig omgang med farlige genstande Formueforbrydelser Tyveri Ulovlig omgang med hittegods Bedrageri eller underslæb Mandatsvig Skyldnersvig Åger Hæleri Tingsbeskadigelse Brugstyveri Selvtægt Andre forbrydelser & Landsskadelig virksomhed Forbrydelser mod øvrig statsforvaltning Valgkrænkelse Krænkelse af offentlig. myndighed Bestikkelse Krænkelse af retshåndhævelsen Krænkelse af valghemmelighed Ulovlig myndighedsudøvelse Misbrug af særligt beskyttet kendetegn Ulovlig alarmering Alkoholmisbrug Krænkelse af særligt værnet fred Undladelse af afværgelse af forbryd Bestikkelse ved udøvelse af offentligt hverv Misbrug af offentlig myndighed Brud på tavshedspligt Tjenesteforsømmelse Falsk forklaring Falsk erklæring falsk anklage elller anmeldelse Fortsættes Kriminalstatistik for Grønland Side 27

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Statistisk udgivelse. Børn og unge med domfældte og indsatte forældre

Statistisk udgivelse. Børn og unge med domfældte og indsatte forældre Statistisk udgivelse Børn og unge med domfældte og indsatte forældre MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk 2009 Projektansvarlig: MIPI Videnscenter om Børn og Unge Indsamling af data og statistisk udarbejdelse:

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8 Politiet i Grønland - Arsstatistik 2012 Indhold Forord 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område 4 1.3. Drab 5 1.4. Vold 6 1.5.

Læs mere

Knud Waaben Strafferettens specielle del

Knud Waaben Strafferettens specielle del Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. reviderede udgave v/lars Bo Langsted Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. udgave/1. oplag v/lars Bo Langsted C Karnov Group Denmark A/S, København 2014

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Politiets Årstabel 2006

Politiets Årstabel 2006 Politiets Årstabel 2006 Rigspolitiet Marts 2006 Online ISSN: 1601-2674 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere