Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014"

Transkript

1 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014

2 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5 Vurderingstema 6 3. Ejendommen 6 Besigtigelse 6 Beliggenhed/Beskrivelse 6 Ejendommens arealer 7 Lejeforhold 8 4. Specifikationer 8 Kommune, region og zonestatus 8 Lokalplanforhold 8 Tingbog 9 Art og anvendelse 9 Offentlig vurdering 9 Skat og dækningsafgift 9 Vejforhold 9 Vandforsyning og -afledning 9 Brandmæssige forhold 9 Elforsyning og -installation 9 Forsikringsforhold 9 Forurening Besvarelse 11 Konklusion 11 Atypiske markedsforhold Generelt 12 Forudsætninger 12 Habilitetserklæring 13 Copyright 13 Fremsendelse 13 Bilag 13 VVAK90177 August

3 1. Sammenfatning Ejendommen: Adresse: Regimentet Ringsted Matr. Nr.: Del af 61k Ringsted Markjorder Anvendelse: Garage/Ridehal Lokation: Ejendommen der er en del af et større matrikel, er beliggende centralt i Ringsted by på det tidligere kaserneområde, som i dag er konverteret til boliger og småerhverv. Vurderingstema: Vurdering af ejendommens kontante markedsværdi på vurderingstidspunktet. Markedsværdi Markedsværdien er den vurderede sum, for hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på vurderingsdagen mellem en villig køber og en villig sælger i en normal handel mellem gensidigt uvildige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. Vurderingsdato: Vurderingsdagen er 4. august Arealer: Grundarealet for hele matriklen udgør i følge tingbogen m², men grundarealet til netop denne den af ejendommen forudsættes tilpasset efter den anvendelse, som forudsættes blive aktuel. Matriklens BBR arealer er opgjort som følger: Ejendommens BBR arealer Regimentet 1, 4100 Ringsted Bygning Samlet Bygnings areal Samlet erhvervs areal Opført Varme Etager Bebygget areal Fjernvarme ingen 1 I alt Omhandlet ejendom omfatter alene de med gult markerede arealer. Lejeforhold: Ejendommen vurderes fri for lejeforhold, men på basis af almindelige standardvilkår. VVAK90177 August

4 Markedsværdi: Værdifastsættelsen er foretaget på baggrund af ejendommenes stand på besigtigelsestidspunktet. Der er ikke foretaget en egentlig byggeteknisk gennemgang og bedømmelsen af ejendommenes stand og er delvist baseret på rekvirentens oplysninger om ejendommens indretning og medfølgende installationer på overtagelsestidspunktet. I øvrigt er værdien fastsat under forudsætning af at der i øvrigt er tale om et sædvanligt kontraktforhold. Værdifastsættelse pr. 4. august 2014 Vurdering : DKR København, den 4. august 2014 Lars Gormsen HD(U) Valuation & Consultancy VVAK90177 August

5 2. Indledning Instruktioner og forhold På foranledning af Søren Langholm, Juridisk Konsulent, Ringsted Kommune vurderes ejendommen beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted, bygning 3, den tidligere Ridehal. Vurderingen udarbejdes som udgangspunkt på basis af en besigtigelse. Valuarerne har modtaget diverse tegningsmateriale, som lægges til grund for vurderingen. Rekvirent Hr. Søren Langholm Juridisk Konsulent Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter, Administrationen Rønnedevej Ringsted Tlf.: EAN Nummer: Valuar Lars Gormsen, HD(U) DTZ EGESKOV & LINDQUIST A/S Vurderingsobjekt Ejendommen beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted, del af matrikel nr. 61k Ringsted Markjorder. Ifølge tingbogen tilhører ejendommen Ringsted Kommune. Vurderingsformål Vurdering til brug for interne overvejelser omkring ejendommens fremtid, idet vi forstår, at denne vurderingsforretning skal anvendes som en del af beslutningsgrundlaget for en eventuel afhændelse af ejendommen, og at der specifikt ønskes en fastsættelse af ejendommen markedsværdi. Vurderingerne er udført i overensstemmelse med RICS vurderingsstandarden Valuation Practice Statement Professionel Standards (The Red Book) under anvendelse af de begrebsrammer, som er fastlagt af International Valuation Standard Council (IVCS). Overholdelse af standarden er underlagt overvågning/revision af institutionens adfærdsmæssige og disciplinære regulativer. DTZ Egeskov & Lindquist A/S er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) og Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Vi bekræfter, at vi ikke har nogen interesse i ejendommen udover denne vurderingsforretning, og at vurderingen udføres af kvalificeret personale. Vi bekræfter tillige, at vi har kendskab til det danske ejendomsmarked for omhandlede ejendomstype og således er i stand til, at gennemføre en betrykkende og kompetent vurdering af ejendommen. Vurderingen er ikke af en sådan karakter, at den kan anvendes til belåning. VVAK90177 August

6 Vurderingstema Vurdering af ejendommens kontante markedsværdi på vurderingstidspunktet. Markedsværdien defineres som den vurderede sum, for hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på vurderingsdagen mellem en villig køber og en villig sælger i en normal handel mellem gensidigt uvildige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. Vurderingen af ejendommens markedsværdi, baseret på kontant betaling. 3. Ejendommen Besigtigelse Ejendommen er besigtiget den 4. april I forbindelse med besigtigelsen var der mulighed for at se hele ejendommen. Ved besigtigelsen deltog: Søren Langholm, Ringsted Kommune Lars Gormsen, Seniorrådgiver, DTZ Beliggenhed/Beskrivelse Ejendommen er beliggende relativt centralt i Ringsted, på det gamle kaserneareal, som nu er delvist omdannet til et beboelsesområde med tilhørende institutionsfaciliteter. VVAK90177 August

7 Der er ca. 500 meter til bymidten og ca. 1,5 kilometers afstand til Ringsted Station. Mod nord grænser ejendommen op til en større åbent område og der er meter til nærmeste motorvejsafkørsel. Nærmeste naboer er Kommunens idrætscenter. Ejendommen er en del af en større ejendom og udgør den gamle militære ridehal som er opført i Ridehallen er kategoriseret som bevaringsklasse 2, hvilket medfører at der udvendigt ikke må foretages ændringer, der reducerer bygningens bevaringsværdi. Ifølge modtagne tegninger er bygningens ydermål 20,20 m*45,78 m, hvortil kommer dommerrummet med målene 2,59m *8,48 m i alt 946,7 m². Ifølge indhentede oplysninger fra Internettet er ydervægge er 0,47 m tykke og udført som 2 sten tykke massive murede konstruktioner. Fundamentet er opbygget af beton fra ca. 1 m under terræn til ca. 0,4 m over terræn, hvor de nederste 0,6 m udvendigt er beklædt med granit. Taget er et saddeltag belagt med naturskiffer og zinkrygning. Indvendigt er taget udført med malede og høvlede træspær, som hviler på stålprofiler indmuret i ydervægges overside. Gitteret som er udspændt mellem træspærene er en malet stålkonstruktion. Vinduerne er sprossede, retkantede vinduer på høj brøstning. Bygningen er forsynet med en større port og rundbuede døre. Udvendig fremstår bygningen i rødt blankt murværk med diverse udsmykninger og halvt tilbagetrukket murværk. Bygningen er uisoleret og uopvarmet og fremstår med et vedligehold under middel, med væsentligt vedligeholdelsesefterslæb, hvor taget især trænger til genopretning. Flere steder ses murværket at være stærkt forvitret og der mangler enkelte vinduer. Ejendommens arealer Grundarealet for hele matriklen udgør i følge tingbogen m², men grundarealet til netop denne den af ejendommen forudsættes tilpasset efter den anvendelse, som forudsættes blive aktuel. Ejendommen arealer udgør i henhold til ejendommens BBR data som følger: Ejendommens BBR arealer Regimentet 1, 4100 Ringsted Bygning Samlet Bygnings areal Samlet erhvervs areal Opført Varme Etager Bebygget areal Fjernvarme ingen 1 I alt VVAK90177 August

8 I denne vurdering alene er der alene tale om vurdering af bygning 3, markeret med gult. I forbindelse med denne vurdering er disse arealer ikke eftermålt, og skulle det på et senere tidspunkt vise sig at disse arealer ikke er korrekte, forbeholder vi os ret til ændre vores vurdering. Lejeforhold Ejendommen er ikke omfattet af kontraktmæssige lejeforhold, men ejendomme vurderes på basis af følgende markedskonforme standardvilkår: 6 måneders gensidig skriftlig opsigelse Regulering af leje en gang årlig på grundlag af nettoprisindekset Lejeregulering til markedsleje iht. til erhvervslejelovens 13 6 måneders depositum Lejer betaler ud over lejen forholdsmæssigt skatter, dækningsafgift og andre offentlige afgifter Lejer betaler ud over lejen forholdsmæssigt andel af drift Lejer betaler indvendigt vedligehold Lejer betaler for forbrug af el og varme Udvendigt vedligehold betales af udlejer Lejemålet overtages som de er og forefindes Lejemålet afleveres i samme stand Lejer har ikke fremleje og afståelsesret I driftsregnskabet indgår sædvanligvis poster som vicevært, forsikring, administration, indvendig vedligehold af fællesarealer, renovation, skorstensfejer, el-forbrug på fællesarealer med videre. I drift indgår ingen forbrugsrelaterede omkostninger eksempelvis varme og el såvel som skatter og afgifter. 4. Specifikationer Kommune, region og zonestatus Ejendommen er beliggende i byzone i Ringsted Kommune, Region Sjælland. Lokalplanforhold Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013, der udlægger området til offentlige formål - skole, institutioner, idræt og kultur. Bevaringsværdige bygninger skal istandsættes og ombygges i overensstemmelse med deres oprindelige arkitektur. Bebyggelsesprocent er 65, 4 tager med maksimal bygningshøjde på 15 meter. Ejendommen er tillige omfattet af lp 129 af december 2002, Rammelokalplan for Kasernen, delområde A7, der fastlægges til offentlige formål, skole, institutioner og kultur. Bebyggelsesomfang som foroven. Endvidere er ejendommen omfattet af lp198, der udlægges til offentlige formål såsom skole, fritids- og kulturinstitutioner samt dertil knyttede funktioner, leje-, opholds- og parkeringsarealer. Bebyggelsesomfang som foroven. I det følgende er det forudsat at der på ejendommen tillades anvendelse til kontor og galleri. VVAK90177 August

9 Tingbog Tingbogsattesten som vi har indhentet dateret er gennemgået af vurderingsmændene, men ikke selve akterne. Ingen af de tinglyste servitutter findes af særligt belastende karakter for ejendommens omsættelighed, værdifastsættelse eller lejefastsættelse. Eksisterende panthæftelser er nærværende vurdering uvedkommende. Art og anvendelse Den faktiske anvendelse er institutionsbrug. Offentlig vurdering Pr er ejendommens kontantværdi ansat således: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Det bemærkes, at den offentlige vurdering tillige omfatter anden bygning jfr. afsnittet ejendommens arealer. Skat og dækningsafgift Skat og dækningsafgift udgør for 2014 som følger: Grundskyld kr ,69 Dækningsafgift kr. 0,00 I alt kr ,69 Det bemærkes, at grundskylden tillige omfatter andet areal jfr. afsnittet ejendommens arealer. Vejforhold Ejendommen er beliggende ud til offentlig vej. Vandforsyning og -afledning Ejendommen forudsættes forsynet fra kommunalt vandværk med afløb til offentligt spildevandsanlæg. Brandmæssige forhold Ejendommen forudsættes at opfylde de nugældende brandmyndighedskrav. Elforsyning og -installation Ejendommen forudsættes udstyret med de for en sådan ejendom sædvanlige og lovlige el-installationer. Forsikringsforhold Ejendommen forudsættes omfattet af sædvanlig bygningsforsikring på normale vilkår og til normal præmie. VVAK90177 August

10 Forurening Ifølge miljøportalen er jordforureningsforholdene efter jordforureningsloven ikke oplyst på matriklen, hvilket under normale omstændigheder betyder at forholdene ikke er undersøgt, men at myndighederne på den anden side ikke har formodning om en eventuel forurening. I Danmark er der lovpligtig registrering og kortlægning af forurenede grunde jvf. Jordforureningsloven af Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Jordforureningsloven er baseret på et princip om, at det er forureneren, der er økonomisk ansvarlig. Der er dog kun tale om direkte ansvar for afværgeforanstaltninger, hvis forureningen har fundet sted efter 1. januar Vedr. myndighedskrav om, at der skal udføres undersøgelse af forurenede grunde, er der kun tale om direkte ansvar hvis forureningen har fundet sted efter Eftersom Jordforureningsloven er baseret på det princip, at det er forureneren som skal betale for oprensning af en forurenet grund, kan en nuværende ejer (der ikke selv har forurenet) som udgangspunkt ikke gøres ansvarlig for nuværende eller tidligere forurening på grunden. Men som betingelse for at få en byggetilladelse kan der stilles krav om oprensning, hvilket i praksis medfører at man som ejer risikerer, at måtte oprense, hvis man ønsker at udvide bebyggelsen på grunden. Pr. 1. januar 2008 er samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blevet områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. Vi har ingen yderligere oplysninger der kan give os anledning til at antage at grundstykket i øvrigt er forurenede ud over den sædvanlige overfladeforurening, der findes på alle ejendomme. I vores vurdering har vi forudsat at ejendommen ikke er forurenet. VVAK90177 August

11 5. Besvarelse Ejendommen er en tidligere ridehal, som har været anvendt af Forsvaret til uddannelsesformål. Kaserne blev besluttet nedlagt i I maj 2001 køber Ringsted Kommune kaserneområdet, med henblik på byudvikling. Ejendommen er usoleret og uopvarmet, hvilket efter det gældende bygningsreglements regler om energikrav indebærer, at der ved en ændret anvendelse skal investeres betydeligt i ejendommen. Bygningsreglementet krav ved ændret anvendelse udløses som følge af, at ejendommen i forbindelse med en ombygning skal varmes op til en væsentlig højere end ved sin tidligere anvendelse. Disse krav medfører, at der ved ændret anvendelse stilles krav om efterisolering af de fleste bygningsdele, herunder tag, ydervægge og terrændæk mv. og dette uanset om det måtte være rentabelt eller ej. Vi forstår at der tidligere har været overvejelser omkring indvendig isolering af bygningen i forbindelse med planer om etablering af gymnastikhus i ejendommen, men at dette blev frarådet på grund af risiko for råd og svamp. Indvendig efterisolering af massivt murværk er fugtteknisk meget krævende, idet udtørringsmulighederne for den eksisterende væg forringes. Inden for rammerne af de gældende planforhold kan området alene anvendes til offentlige formål såsom skole, fritids- og kulturinstitutioner samt dertil knyttede funktioner, leje-, opholds- og parkeringsarealer. Disse anvendelsesbestemmelser tillader end ikke ejendommens tidligere anvendelse og så vidt vi er orienteret er ridehallen ikke blevet anvendt til sit oprindelige formål i mere end 3 år. Anvendes en ejendom ikke til sit oprindelige formål i en periode på mere ende en 3 år, og foreligger der ændrede anvendelsesbestemmelser, som ikke tillader oprindelig anvendelse, fortabes rettigheden til den tidligere oprindelige anvendelse. I forbindelse med denne opgave oplyser opdragsgiver, at man ønsker en vurdering baseret på anvendelse til kontor og galleri, men med udgangspunkt i ovennævnte overvejelser, er det ganske svært at se hvorledes der kan skabes økonomi i en sådan anvendelse med en deraf følgende værdi af ejendommen. Investeringsbehovet vurderes ikke at stå mål med de løbende indtægter/udgifter som ejendommen vil kunne oppebære for en sådan anvendelse og således må en kommende ny ejer efter vores bedste vurdering forudse, at skulle besidde ejendommen ud fra et mere liebhaverimæssigt perspektiv. Det er muligt, at en lokal til området særligt tilknyttet ejendomsinvestor kunne have en speciel interesse i netop denne ejendom og, at netop denne ejendom kunne have en særlig værdi for netop denne investor, men denne værdi kan ikke prissættes ud fra en almindelig rentabilitetsbetragtning. Ejendommen vurderes således: Ejendommen vurderes at kunne indbringe en løbende lejeindtægt i størrelsesordenen kr. 200/m² p.a. svarende til en samlet lejeindtægt på ca. kr p.a. Fra dette beløb fratrækkes efter sædvane 10 % til dækning af udlejers løbende omkostninger til dækning af udvendigt vedligehold (efter genopretning), og således udgør nettolejeindtægten i størrelsesordenen kr p.a. Ved forrentning på 10 % udgør værdien før vedligeholdelsesmæssig genopretning kr Fratrækkes derefter en skønsmæssig udgift til opretning af ejendommen på kr udgør residualet og ejendommens værdi dermed ca. kr Konklusion På denne basis er det vores vurdering at ejendommen bør kunne indbringe en værdi i størrelsesordenen kr skriver kroner en million tre hundrede tusinde I forbindelse med løsning af denne opgave har vi haft kontakt til Dansk Halbyggeri i Galten som oplyser at en tilsvarende ny moderne ridehal kan opføres for en pris af ca. kr uden bund, hvortil kommer et passende stykke grundareal. VVAK90177 August

12 Udgifter til ejendommens genopretning er skønnet til at udgøre kr , hvilket næppe vil kunne dække en fuldstændig renovering af taget, men alene en reparation deraf samt udbedring af diverse mangler i murværket. Ejendommen vurderes ikke at være specielt godt egnet til konvertering til administrativ anvendelse, kontor mv. på grund af de høje brøstninger under vinduerne. Atypiske markedsforhold I tider som disse bør man gøre sig klart at traditionelle økonomiske modeller, der bygger på simplificerede fremskrivninger af historiske tal kan give falsk tryghed. Modellerne fanger ikke voldsomme og uventede omslag i de økonomiske forhold, hvilket bekræftes af den seneste volatile udvikling på verdens finansmarkeder. Aktuelt er ejendomsmarkedet som følge af finanskrisen stærkt negativt påvirket, hvilket på kort og mellem lang sigt, betyder at ejendomspriserne er under pres. Antallet af handler er stærkt reduceret og transaktioner er enten ikke blevet gennemført, eller vilkår er blevet genforhandlet med et ringere udbytte for den sælgende part. Generelt er markedet og dermed vores vurderinger, derfor mere usikre i dag, som en følge af færre aktuelle og sammenlignelige handler end tidligere, hvor markedet var langt stærkere, antallet af handler væsentligt større. Denne negative spiral har fået yderligere styrke på baggrund af den seneste konkursbølge og diverse redningspakker inden for banksektorer, både indenlandsk såvel som udenlandsk, hvilket har skabt tvivl og usikkerhed om tilgængeligheden af kapital til finansiering af ejendomsprojekter m.v. henhold til god vurderingspraksis skal en valuar ikke alene gøre brug af historiske sammenligninger, men praksis kræver i lige så høj grad at valuaren bruger sit markedskendskab og professionelle skøn. Den ovennævnte situation, hvor antallet af sammenlignelige transaktioner er så stærk reduceret, hvor markedet ikke længere fungere normalt, leder os derfor til den konklusion at markedet befinder sig i en anormal situation og at der således er en unormal og højere usikkerhed i vores vurdering. Indtil markedet har stabiliseret sig og antallet af sammenlignelige transaktioner igen øges, består denne øgede usikkerhed. 6. Generelt Forudsætninger At vurderingsmandens besigtigelse og undersøgelser ikke kan sidestilles med en byggesagkyndig undersøgelse af konstruktioner, anvendte byggematerialer og teknisk vedligehold og om ejendommens tekniske installationer og driftsmateriel er i forskriftmæssig og lovlig stand at der ikke foretages revision af det modtagne materiale og det forudsættes således, at alt modtagne materiale er korrekt. at alle installationer er lovlige og funktionsdygtige, at ejendommen er fri for råd og svamp at ejendommen ikke har strukturelle eller latente defekter at ejendommen er lovlig opført, indrettet og benyttet, at ejendommen ikke er forurenet i henhold til miljølovgivningen, at ejendommen ikke er behæftet med skjulte fejl eller mangler, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder overfor tredjemand, at der ikke påhviler ejendommen utinglyst gæld til det offentlige eller andre, at tinglyste servitutter/deklarationer ikke er værdiforringende for ejendommen VVAK90177 August

13 at der ikke er afsagt kendelser eller vedtaget betalingsvedtægter vedrørende anlægsarbejder, hvoraf der senere pålægges ejendommen udgifter, at ejendomme kan forsikres imod på normale betingelser i anerkendt selskab til normal præmie, at der i vurderingssummen ikke er taget hensyn til specielt liebhaveri, at lejerne overholder alle forpligtelser iht. til lejekontrakter, at aktuel leje og drift opkræves/ er opgjort i overensstemmelse med gældende lovgivning, at der ses bort fra eventuel pant og belåning, Habilitetserklæring Nærværende vurderingsforretning er afgivet efter bedste evne og overbevisning og vi kan erklære: at vi ikke har nogen interesse i ejendommen udover denne vurderingsforretning, samt at vi har udført vurderingen i overensstemmelse med standardbestemmelserne for vurdering fra Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Copyright Nærværende vurderingsforretning må ikke uden valuarens skriftlige samtykke anvendes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet i vurderingsformålet og må ikke gengives, hverken helt eller i uddrag. Fremsendelse Vurderingsrapporten er fremsendt elektronisk i pdf-format. Bilag Som bilag til nærværende vurdering vedlægges: Ingen VVAK90177 August

14 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. Salg & udlejning Køb/salg Udlejning Afdisponeringsstrategier Sale & lease back Lejerrådgivning Søgning efter nyt lejemål Rådgivning om eksisterende lejemål Markedslejevurdering Capital Markets Investeringsejendomme Corporate Finance Investerings- og køberrådgivning Asset Management Rådgivning/projektudvikling Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Strategisk ejendomsoptimering Corporate Real Estate Solutions (CRES) Vurdering Vurderinger & værdiansættelser Skattevurderinger og klagesager Syn & skøn Due diligence Research Markedsrapporter Skræddersyede analyser DTZ Egeskov & Lindquist A/S Silkegade København K Tlf.: Banegårdspladsen 20A 8000 Aarhus C Tlf.:

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 7 BEK nr 687 af 20/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Generelle

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere