Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig"

Transkript

1 Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af overdragelsesaftalen eller købsaftalen, og køber og sælger accepterer proceduren, når de skriver under på disse dokumenter. Overdragelsesaftalen er andelsboligforeningens dokument ved overdragelse af en andelsbolig, og købsaftalen er den eventuelle ejendomsmæglers dokument. Indhold 1. Informer om overdragelse Vurdering, el- og vvs-syn Pligt til at udfylde nøgleoplysningsskema Oplysningspligt for salg via ejendomsmægler (andelsboligskema) Tillæg til købsaftale Hvordan køber findes Panthæftelser Oplysninger, som køber bør indhente hos sælger Overdragelsens dokumenter, når der ikke anvendes ejendomsmægler Overdragelsens dokumenter, når der anvendes ejendomsmægler Andelsboligforeningens godkendelse af køber Købesum Andelsbevis Hvad der skal ske på overdragelsesdagen Hvis køber konstaterer mangler Afregning med sælger Varme- og vandregnskab... 8

2 1. Informer om overdragelse Den andelshaver, der ønsker at sælge, skal skriftligt meddele det til bestyrelsen i sin andelsboligforening. Herefter følges denne procedure af de parter, der er involveret i overdragelsen. Parterne er sælger, køber, bestyrelse og DEAS som administrator. Herudover kan parternes pengeinstitutter, ejendomsmægler og eventuel køberrådgiver være involveret. Sælger bør meddele panthaver (fx pengeinstitut) så tidligt som muligt, at andelsboligen ønskes solgt, hvis andelen er behæftet med pant eller udlæg (fx ved andelsboliglån), jf. punkt 6. Opstår der spørgsmål undervejs, kan foreningens daglige kontaktperson i DEAS kontaktes. 2. Vurdering, el- og vvs-syn Andelsboligens forbedringer, mangler og løsøre skal som det første vurderes. Det fremgår af foreningens vedtægter og andelsboliglovens 5. DEAS kan oplyse, hvem der må foretage vurderinger og eventuelle el- og vvs-syn i foreningen. Sælger må ikke uden bestyrelsens godkendelse anvende en anden vurderingsmand, elektriker eller blikkenslager, end den, som foreningen har godkendt. Nogle gange deltager bestyrelsen ved vurderingen. Når det er tilfældet, vil foreningens daglige kontaktperson oplyse om det. Foreningen betaler i første omgang honoraret for vurderingen og det eventuelle el- og vvs-syn, og DEAS opkræver det senere hos sælger. Enten i forbindelse med afregning af salget eller - i tilfælde af manglende salg - sammen med boligafgiften efter seks måneder. Sælger skal sikre sig, at vurderingsrapport og eventuelle el- og vvs-syn bliver fremsendt til DEAS, når disse er godkendt af sælger. Sælger er forpligtet til at sørge for udbedring af ulovlige el- og vvs-installationer, inden andelsboligen overdrages, medmindre bestyrelsen har godkendt andet. Vurderingsrapporten gælder typisk kun i seks måneder. Om vurderingen Når andelsboligen skal sælges, er det vigtigt, at værdien af alle forbedringer, mangler og løsøre i boligen bliver fastslået ved en vurdering. Den samlede sum, andelen kan sælges for, består nemlig af: 1. andelsværdien, der bestemmes på den ordinære generalforsamling 2. værdien af forbedringer i din bolig Som en del af vurderingen foretager nogle foreninger også et el- og vvs-syn. Vurderingen sikrer, at den enkelte forbedring rent faktisk er en forbedring og udgør en værdi, der kan tages betaling for. Herved undgår køber at betale overpris, og sælger sikres mod indsigelser i forbindelse med overdragelsen. En vurderingsrapport beskriver, hvilken stand boligen er i, og om de udførte forbedringer opfylder de krav, der stilles fra offentlige myndigheder eller i foreningens vedtægter. Det vil også fremgå, om der er mangler i boligen sammenlignet med en gennemsnitsbolig i andelsboligforeningen. Mangler, som vurderingsmanden finder eller bliver oplyst om, medtages også i vurderingsrapporten. Værdien af forbedringerne beregnes typisk efter materialeprisen plus arbejdsløn af eget arbejde i henhold til ABF s priser. Med mindre der er tale om arbejder, som det er lovpligtigt, at en autoriseret installatør har udført (el-, vvs- og afløbsarbejde). Side 2 af 8

3 Hvis der konstateres mangler i boligen, som ikke skal udbedres af en autoriseret installatør, kan du udbedre dem selv eller eventuelt lade køber overtage dem. Først når udbedringen efterfølgende er godkendt af bestyrelsen eller af vurderingsmanden, kan det fradrag, der er foretaget i vurderingsrapporten for mangler, slettes. 3. Pligt til at udfylde nøgleoplysningsskema Sælger har en udvidet oplysningspligt, der er fastsat i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Den gælder for alle salg af andelsboliger. Det betyder, at sælger skal udlevere et nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen og et nøgleoplysningsskema om andelsboligen til mulige købere, samt eventuel erklæring om væsentlige ændringer. Nøgleoplysningerne vil blandt andet oplyse om den maksimale salgssum, der opgøres på grundlag af andelens værdi jf. foreningens sidst godkendte årsrapport og vurderingsrapporten. Herudover skal sælgeren inden salget udlevere følgende dokumenter til køber: Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen Sælger, eller sælgers eventuelle ejendomsmægler, skal kontakte DEAS for udlevering af nøgleoplysninger og dokumenter, når vurderingen af andelsboligen og det eventuelle el- og vvs-syn er foretaget. Nøgleoplysningerne rekvireres på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. DEAS vil udlevere oplysningerne senest inden fem arbejdsdage. Skemaet vedrørende andelsboligen kan ikke udarbejdes, før vurderingen af andelsboligen er foretaget. Hvis sælger endnu ikke har fået vurderet andelsboligen, vil DEAS eftersende skemaet, når vurderingen er foretaget, og senest udlevere skemaet sammen med overdragelsesaftalen. Sælger skal betale DEAS honorar for nøgleoplysningerne. Hvis boligen ikke bliver solgt, vil honoraret for nøgleoplysninger blive opkrævet sammen med boligafgiften efter seks måneder. Hvis ejendomsmægler rekvirerer nøgleoplysningerne, vil DEAS fakturere ejendomsmægler for disse. Ejendomsmægler vil så opkræve sælger for dette. Se vores priser på DEAS vil også medsende eventuel husorden og lignende reglementer for foreningen. Nøgleoplysningerne og eventuelle bilag vil i de fleste tilfælde blive fremsendt elektronisk. 4. Oplysningspligt for salg via ejendomsmægler (andelsboligskema) Hvis sælger har valgt at anvende ejendomsmægler til overdragelsen, skal sælger for at opfylde formidlingsaftalen med ejendomsmægler og sin oplysningspligt, lade ejendomsmægler indhente oplysninger om andelsboligen på et særligt andelsboligskema udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening. Reglerne herom er fastsat i Bekendtgørelse af lov om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger og Bekendtgørelse om ejendomsformidling. Ejendomsmægleren sender skemaet til DEAS for besvarelse. Andelsboligskemaet kan rekvireres på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. Side 3 af 8

4 DEAS udarbejder som besvarelse dokumentet Beskrivelse af andelsbolig og andelsboligforening. Sammen med besvarelsen fremsender DEAS følgende dokumenter: Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen Forsikringspolice Restgældsoplysninger på foreningens lån (terminskvittering/årsopgørelse) Husorden, hvis foreningen har udarbejdet en sådan Nøgleoplysningsskemaerne vil typisk blive fremsendt sammen med andelsboligskemaet. DEAS opkræver et honorar hos ejendomsmægler for at udarbejde andelsboligskemaet. Se vores priser på Andelsboligskema og eventuelle bilag vil i de fleste tilfælde blive fremsendt elektronisk. 5. Tillæg til købsaftale Hvis andelsboligforeningen i sine vedtægter har indføjet bestemmelse om, at der ikke skal udarbejdes overdragelsesaftale, når sælger har indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler, vil ejendomsmægler også modtage Tillæg til købsaftale. I disse tilfælde udgør det samlede aftalegrundlag købsaftalen samt tillægget, og der udarbejdes ikke overdragelsesaftale. Tillægget skal vedlægges ejendomsmæglers købsaftale og skal underskrives af bestyrelsen, når sælger og køber har underskrevet. Det forenkler handlen, når der anvendes tillæg, idet der kun skal underskrives dokumenter i forbindelse med handlen én gang. 6. Hvordan køber findes Hvis der ikke føres venteliste i foreningen, kan andelsboligen sælges frit. Foreningens faste kontaktperson kan oplyse, om der er venteliste, og hvordan fremgangsmåden er for at kontakte personerne på ventelisten. Hvis andelsboligen kan sælges frit, kan sælger kontakte en ejendomsmægler eller selv sætte andelsboligen til salg. Andelsboligen må ikke handles til en pris, der overstiger den maksimale salgssum, som er angivet i nøgleoplysningsskemaet. Køber og sælger forhandler prisen direkte mellem sig. Overdragelsesdagen aftales mellem køber og sælger og skal som udgangspunkt ikke fastsættes tidligere end fire uger til den 1. eller 15. i måneden for at være sikker på, at alle trin i salgsprocessen kan nås. Når en køber er fundet, skal bestyrelsen have besked om dette, idet bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, jf. andelsboligloven og vedtægterne. Side 4 af 8

5 7. Panthæftelser Sælger skal indhente accept fra panthaver (fx pengeinstitut) på, at salget kan gennemføres, hvis andelsboligen er behæftet med pant eller udlæg (fx ved andelsboliglån), og overdragelsessummen er lavere end det tinglyste pant eller udlæg. Panthavers accept skal sendes til DEAS. Andelsboligen kan ikke sælges, hvis salget resulterer i, at panthaver ikke opnår dækning og derfor ikke vil aflyse sit pant. Er der en ejendomsmægler involveret i salget, har vedkommende pligt til at undersøge, om handlen kan gennemføres i forhold til panthavere. 8. Oplysninger, som køber bør indhente hos sælger Sælger kan oplyse, om der ydes fælles tv-signal i form af kabel-tv i ejendommen, og hvem udbyderen er. Det samme gælder internet. Ligeledes kan sælger oplyse om eventuelle kælderrum eller loftsrum, samt de fællesfaciliteter der er adgang til på ejendommen. Det kan f.eks. være vaskeri og cykelkælder. Andelsboligforeningens bestyrelse og DEAS kan i mange tilfælde også hjælpe med disse oplysninger. Hvis køber har planer om at fremleje andelsboligen, bør køber sætte sig ind i andelsboligforeningens regler på dette område. Reglerne vil fremgå af foreningens vedtægter. 9. Overdragelsens dokumenter, når der ikke anvendes ejendomsmægler Når køber er fundet, og vilkårene i punkt 2, 3, 5 og 6 er opfyldt, skal sælger bede DEAS om at udarbejde overdragelsens dokumenter. Dette gøres ved at udfylde den elektroniske blanket på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. DEAS skal have oplysning om: hvilken andelsbolig der sælges sælgers navn, telefonnummer, og adresse efter fraflytning købers navn, telefonnummer, og adresse før indflytning ønsket dato for overdragelse aftalt overdragelsessum Andelsboligforeningens dokumenter i forbindelse med handlen udfærdiges af DEAS på standardformularer. DEAS udfærdiger en overdragelsesaftale, som skal underskrives af køber, sælger og bestyrelse. Overdragelsesaftalen vil blive sendt til køber for underskrift. Køber kan vælge enten at returnere aftalen til DEAS, der så vil sende til de øvrige parter, eller vælge at videregive aftalen til sælger, og derefter til bestyrelsen for underskrift. Køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen kan også aftale at mødes for at underskrive overdragelsesaftalen. Der udarbejdes én originalaftale, og parterne kan kopiere denne efter behov. Den originale aftale indsendes til DEAS. Aftalen må gerne sendes som vedhæftet fil til en . Hvis sælger endnu ikke har kontaktet DEAS for at få udleveret nøgleoplysninger og dokumenter til køber, vil DEAS udlevere disse sammen med overdragelsesaftalen, jf. punkt 3. Kopi af 5, 15, 16 i andelsboligloven vil være vedhæftet overdragelsesaftalen, idet disse oplysninger skal udleveres til køber. Dokument om fortrydelsesret i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og Bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom Side 5 af 8

6 m.v. vil ligeledes være vedhæftet overdragelsesaftalen. Dokumentet beskriver købers mulighed for at fortryde købet, og vilkårene herfor. Køber betaler DEAS et honorar sammen med købesummen for udarbejdelse af overdragelsesaftale, indhentning og kontrol af nødvendige oplysninger, dokumenter og garantier, registrering af indbetaling, kontrol af købspris (maksimalpris) og kontakt til pant- og udlægshaver for aflysning af udlæg og panthæftelser, registrering og ekspedition af overdragelsen, herunder evt. påtegning af andelsbevis samt evt. modtagelse og formidling af mangelkrav. Nogle andelsboligforeninger har bestemmelse om, at dette honorar deles mellem køber og sælger, eller at sælger betaler honoraret. Overdragelsesaftalen vil oplyse herom, hvis det er tilfældet. Se vores priser på Overdragelsens dokumenter, når der anvendes ejendomsmægler Når køber er fundet, og vilkår i punkt 2-6 er opfyldt, samt ejendomsmæglers købsaftale er underskrevet, vil ejendomsmægler derfor informere foreningens daglige kontaktperson hos DEAS om: hvilken andelsbolig der sælges sælgers navn, telefonnummer, og adresse efter fraflytning købers navn, telefonnummer, og adresse før indflytning ønsket dato for overdragelse aftalt overdragelsessum Ejendomsmægler indsender typisk en kopi af den underskrevne købsaftale til DEAS. Med baggrund i købsaftalen udfærdiger DEAS en overdragelsesaftale, som skal underskrives af køber, sælger og bestyrelse. Overdragelsesaftalen vil blive sendt til køber for underskrift. Køber kan vælge enten at returnere aftalen til DEAS, der så vil sende til de øvrige parter, eller at videregive aftalen til sælger og derefter bestyrelsen for underskrift. Køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen kan også aftale at mødes for at underskrive overdragelsesaftalen. Der udarbejdes én originalaftale, som parterne kan kopiere efter behov. Aftalen må gerne sendes som vedhæftet fil til en . Hvis andelsboligforeningen har en bestemmelse om, at der ikke skal udarbejdes overdragelsesaftale, når sælger har indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler, vil ejendomsmægleren indsende kopi af det underskrevne Tillæg til købsaftale til DEAS sammen med kopi af den underskrevne købsaftale. Aftalen må gerne sendes elektronisk. Køber betaler et honorar til DEAS sammen med købesummen for udarbejdelse af overdragelsesaftale eller tillæg til købsaftale, indhentning og kontrol af nødvendige oplysninger, dokumenter og garantier, registrering af indbetaling, kontrol af købspris (maksimalpris) og kontakt til pant- og udlægshaver for aflysning af udlæg og panthæftelser, registrering og ekspedition af overdragelsen, herunder evt. påtegning af andelsbevis samt evt. modtagelse og formidling af mangelkrav. Nogle foreninger har bestemmelse om, at honoraret deles mellem køber og sælger, eller at sælger betaler honoraret. Overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftalen vil oplyse herom, hvis det er tilfældet. Se vores priser på Andelsboligforeningens godkendelse af køber I de fleste foreninger har køber ingen pligt til at møde personligt op for at blive godkendt. Foreningens daglige kontaktperson i DEAS vil oplyse om det, hvis personligt fremmøde er nødvendigt. Side 6 af 8

7 Bestyrelsen i andelsboligforeningen godkender køber ved at underskrive overdragelsesaftale eller tillægget til købsaftale. Andelsboligforeningens daglige kontaktperson i DEAS vil oplyse om det, hvis bestyrelsens godkendelse er nødvendig på et tidligere tidspunkt. 12. Købesum Købesummen skal indbetales til foreningen på et indbetalingskort, der fremsendes af DEAS. Købesummen vil være specificeret i overdragelsesaftalen og/eller købsaftalen, ligesom den vil indeholde vejledning om, hvordan og hvornår indbetaling af købesummen skal ske, hvorvidt der skal foretages delindbetaling ved aftalens underskrift, betales depositum eller stilles garanti for købesummen. Sammen med købesummen betaler køber de udgifter, der vedrører første måned efter overdragelsesdagen, samt købers honorar til DEAS, jf. pkt. 8 eller 9. Ved eventuel låneoptagelse i forbindelse med købet vil købers panthaver skulle indsende en adkomsterklæring til DEAS, som udfylder den. DEAS opkræver et honorar for ekspeditionen hos køber. Sælger kan overdrage et evt. tinglyst ejerpantebrev i andelen til køber. Dette aftales indbyrdes mellem sælger og køber. 13. Andelsbevis Nogle andelsboligforeninger anvender andelsbeviser. Sælger skal senest på overdragelsesdagen udlevere andelsbeviset til DEAS, der får det påtegnet og fremsendt til køber. Er andelsbeviset blevet væk, vil DEAS udfærdige et nyt andelsbevis mod et gebyr. Se vores priser på Hvad der skal ske på overdragelsesdagen Køber overtager andelsboligen på den aftalte overdragelsesdag kl. 12, med mindre andet er aftalt. Det vil fremgå af overdragelsesaftalen eller købsaftalen, hvad der følger med andelsboligen. Andelsboligen og eventuelle lofts- og kælderrum skal være ryddet og rengjort. Sælger overdrager alle nøgler til ejendommen og andelsboligen, bl.a. til postkassen, til køber. Hvis foreningen skal deltage på overdragelsesdagen, vil foreningens daglige kontaktperson hos DEAS oplyse om det. DEAS anbefaler, at køber og sælger gennemgår andelsboligen sammen, blandt andet for at kontrollere installationer, hårde hvidevarer, toiletter, vandhaner, brusere mv. Man bør også undersøge, om vinduer og døre binder eller gaber, sikre at låse virker og kontrollere, at alt i øvrigt er som aftalt i overdragelsesaftalen eller købsaftalen. Køber og sælger kan vælge at lade en uvildig tredjepart deltage ved gennemgangen, fx hvor der er mangler, som skal udbedres. På overdragelsesdagen bør sælger og køber i fællesskab sørge for at aflæse af el-, gas-, vand- og varmemålere. Måleraflæsninger og købers navn oplyses til forsyningsselskabet. Der anvendes typisk varme- og vandaflæsningsselskab i etageejendomme. Hvis der anvendes varmeog vandaflæsningsselskab, kontakter DEAS selskabet med hensyn til varme og vand. Varme- og vandforsyningsselskabet skal i dette tilfælde ikke kontaktes af sælger og køber. 15. Hvis køber konstaterer mangler Køber kan gøre indsigelse mod mangler i indtil 14 dage efter overtagelsesdagen. Hvis køber gør indsigelse, skal køber samtidig meddele, hvilket beløb der foreslås tilbageholdt. Bestyrelsen har derefter ret til, men ikke pligt til, at lade DEAS tilbageholde beløbet til sikkerhed for et tilbagebetalingskrav. Det tilbageholdte beløb må ikke overstige det forventede krav. Beløbet er deponeret på foreningens konto. Side 7 af 8

8 Nogle andelsboligforeninger beder på forhånd DEAS om at tilbageholde et beløb, der er fastsat i forvejen, til en eventuel indsigelse. Det vil i så fald fremgå af overdragelsesaftalen. Tilbageholdelsen sker for at sikre, at man har mulighed for tilbagebetaling af en eventuel ulovlig merpris eller til sikkerhed for eventuelle mangelkrav. Det er overordnet en sag mellem køber og sælger, hvis der er mangler ved boligen. Det afklares mellem køber og sælger eventuelt ved forlig eller retssag, uden at andelsboligforeningen og DEAS medvirker. Når der er forløbet seks måneder fra overdragelsesdagen, skal køber kunne dokumentere, at der er indgået forlig eller taget retslige skridt mod sælger i forbindelse med manglerne. Ellers vil det tilbageholdte beløb over for sælger blive frigjort. Når sælger har skrevet under på overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftale, har vedkommende accepteret, at evt. tilbageholdte beløb ikke forrentes over for sælger. Der kan være lavet en aftale om, at købers mulighed for at komme med indsigelser er begrænset i overdragelsesaftalen, fx i de tilfælde, hvor køber og sælger aftaler et nedslag i købesummen i forhold til maksimalprisen. Nedslaget kan aftales at være til fuld og endelig afgørelse og inkludere evt. fejl og mangler i vurderingsrapporten, som det er aftalt, sælger ikke skal udbedre, samt fejl og mangler konstateret efter overdragelsesdagen. Er forbedringer og/eller fejl/mangler fejlvurderet, og maksimalprisen derved overskredet, kan køber dog kræve en evt. overpris refunderet, jf. andelsboliglovens Afregning med sælger Overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftalen beskriver nærmere, hvordan der afregnes med sælger og hvilke fradrag, der foretages af DEAS. DEAS afregner med sælger hurtigst muligt og inden 14 dage efter overdragelsesdagen. Se desuden pkt. 14. Købesummen afregnes dog tidligst, når al pantegæld og evt. udlæg er afregnet, og panthavere og/eller udlægshavere har givet tilsagn om at ville slette hæftelsen. Afregningen til sælger vil i de fleste tilfælde blive fremsendt på Varme- og vandregnskab Hvis der anvendes varme- og/eller vandaflæsningsselskab i foreningen, skal sælger og køber være opmærksom på følgende: DEAS udfærdiger ikke refusionsopgørelse for varme- og vandregnskabet. Foreningen afregner med henholdsvis køber og sælger for den periode, de har haft brugsret til andelsboligen. DEAS tilbageholder et beløb til sikkerhed for varme- og vandregnskabet hos sælger. Dette beløb vil være en del af den samlede a conto-indbetaling for forbrugsperioden indtil fraflytning. Hvis sælger ikke afmelder en eventuel aftale om Betalingsservice i banken, vil en tilbagebetaling af forbrug ske via denne ordning eller alternativt via udbetaling til en bankkonto. Det endelige varme- og vandregnskab foreligger normalt 3-4 måneder efter forbrugsårets afslutning, se evt. nærmere i de tidligere årsopgørelser for forbrug. På finder du et samlet overblik over sælgers mulige omkostninger til DEAS i forbindelse med handlen. Side 8 af 8

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1035

Revideret af administrator Ejd. 1035 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Elmeparken II Under henvisning til vedtægternes 14, 20 og 23 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1021

Revideret af administrator Ejd. 1021 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Willemoesgade 35 Under henvisning til vedtægternes 11-14. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1057

Revideret af administrator Ejd. 1057 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Møllebakkehus Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1067

Revideret af administrator Ejd. 1067 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Tøpkilde I Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v.

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v. Albertslund, den 11. oktober 2012. Til ejendomsmæglere, der formidler salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1058

Revideret af administrator Ejd. 1058 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 3-5A Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1043

Revideret af administrator Ejd. 1043 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Herregårdsparken III Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1064

Revideret af administrator Ejd. 1064 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hostrup Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1037

Revideret af administrator Ejd. 1037 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 239-243 Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1048

Revideret af administrator Ejd. 1048 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Bøgeparken Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1012

Revideret af administrator Ejd. 1012 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1013

Revideret af administrator Ejd. 1013 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i Andelsboligforeningen Falkoner Allé 102/Franckesvej 1 Under henvisning til vedtægterne 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1009

Revideret af administrator Ejd. 1009 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Paludan Müllers Vej 6 Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1052

Revideret af administrator Ejd. 1052 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Jægergården Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1008

Revideret af administrator Ejd. 1008 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Randborg Under henvisning til vedtægternes 14-18. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig)

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Indledning Dette er et tillæg til overdragelsesaftalen (køb af andelsbolig). Tillægget indeholder yderligere standardvilkår for handlen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Fsva. andelsboliger Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Program: Introduktion Formidlingsaftalen Salgsbudgettet/provenuet Salgsopstillingen Købsaftalen Andelsboligskema / Nøgleoplysningsskemaer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 129-2010 Andelsboligforeningen KK mod Ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden JJ afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. maj 2010 har Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Der var enkelte spørgsmål vedrørende salgsprocedurer og fugtundersøgelser i foreningen,

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Der var enkelte spørgsmål vedrørende salgsprocedurer og fugtundersøgelser i foreningen, År 2015, den 20. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18-20 A-D i Godthåbsvej 8 B, 2000 Frederiksberg. Formand David Burmeister bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN Siden 1. januar 2016 har andelslejligheder i A/B Estlandgadekarréen skulle tilbydes til salg gennem foreningens ventelister. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 Salgsopstilling E-mail:

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere