Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig"

Transkript

1 Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af overdragelsesaftalen eller købsaftalen, og køber og sælger accepterer proceduren, når de skriver under på disse dokumenter. Overdragelsesaftalen er andelsboligforeningens dokument ved overdragelse af en andelsbolig, og købsaftalen er den eventuelle ejendomsmæglers dokument. Indhold 1. Informer om overdragelse Vurdering, el- og vvs-syn Pligt til at udfylde nøgleoplysningsskema Oplysningspligt for salg via ejendomsmægler (andelsboligskema) Tillæg til købsaftale Hvordan køber findes Panthæftelser Oplysninger, som køber bør indhente hos sælger Overdragelsens dokumenter, når der ikke anvendes ejendomsmægler Overdragelsens dokumenter, når der anvendes ejendomsmægler Andelsboligforeningens godkendelse af køber Købesum Andelsbevis Hvad der skal ske på overdragelsesdagen Hvis køber konstaterer mangler Afregning med sælger Varme- og vandregnskab... 8

2 1. Informer om overdragelse Den andelshaver, der ønsker at sælge, skal skriftligt meddele det til bestyrelsen i sin andelsboligforening. Herefter følges denne procedure af de parter, der er involveret i overdragelsen. Parterne er sælger, køber, bestyrelse og DEAS som administrator. Herudover kan parternes pengeinstitutter, ejendomsmægler og eventuel køberrådgiver være involveret. Sælger bør meddele panthaver (fx pengeinstitut) så tidligt som muligt, at andelsboligen ønskes solgt, hvis andelen er behæftet med pant eller udlæg (fx ved andelsboliglån), jf. punkt 6. Opstår der spørgsmål undervejs, kan foreningens daglige kontaktperson i DEAS kontaktes. 2. Vurdering, el- og vvs-syn Andelsboligens forbedringer, mangler og løsøre skal som det første vurderes. Det fremgår af foreningens vedtægter og andelsboliglovens 5. DEAS kan oplyse, hvem der må foretage vurderinger og eventuelle el- og vvs-syn i foreningen. Sælger må ikke uden bestyrelsens godkendelse anvende en anden vurderingsmand, elektriker eller blikkenslager, end den, som foreningen har godkendt. Nogle gange deltager bestyrelsen ved vurderingen. Når det er tilfældet, vil foreningens daglige kontaktperson oplyse om det. Foreningen betaler i første omgang honoraret for vurderingen og det eventuelle el- og vvs-syn, og DEAS opkræver det senere hos sælger. Enten i forbindelse med afregning af salget eller - i tilfælde af manglende salg - sammen med boligafgiften efter seks måneder. Sælger skal sikre sig, at vurderingsrapport og eventuelle el- og vvs-syn bliver fremsendt til DEAS, når disse er godkendt af sælger. Sælger er forpligtet til at sørge for udbedring af ulovlige el- og vvs-installationer, inden andelsboligen overdrages, medmindre bestyrelsen har godkendt andet. Vurderingsrapporten gælder typisk kun i seks måneder. Om vurderingen Når andelsboligen skal sælges, er det vigtigt, at værdien af alle forbedringer, mangler og løsøre i boligen bliver fastslået ved en vurdering. Den samlede sum, andelen kan sælges for, består nemlig af: 1. andelsværdien, der bestemmes på den ordinære generalforsamling 2. værdien af forbedringer i din bolig Som en del af vurderingen foretager nogle foreninger også et el- og vvs-syn. Vurderingen sikrer, at den enkelte forbedring rent faktisk er en forbedring og udgør en værdi, der kan tages betaling for. Herved undgår køber at betale overpris, og sælger sikres mod indsigelser i forbindelse med overdragelsen. En vurderingsrapport beskriver, hvilken stand boligen er i, og om de udførte forbedringer opfylder de krav, der stilles fra offentlige myndigheder eller i foreningens vedtægter. Det vil også fremgå, om der er mangler i boligen sammenlignet med en gennemsnitsbolig i andelsboligforeningen. Mangler, som vurderingsmanden finder eller bliver oplyst om, medtages også i vurderingsrapporten. Værdien af forbedringerne beregnes typisk efter materialeprisen plus arbejdsløn af eget arbejde i henhold til ABF s priser. Med mindre der er tale om arbejder, som det er lovpligtigt, at en autoriseret installatør har udført (el-, vvs- og afløbsarbejde). Side 2 af 8

3 Hvis der konstateres mangler i boligen, som ikke skal udbedres af en autoriseret installatør, kan du udbedre dem selv eller eventuelt lade køber overtage dem. Først når udbedringen efterfølgende er godkendt af bestyrelsen eller af vurderingsmanden, kan det fradrag, der er foretaget i vurderingsrapporten for mangler, slettes. 3. Pligt til at udfylde nøgleoplysningsskema Sælger har en udvidet oplysningspligt, der er fastsat i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Den gælder for alle salg af andelsboliger. Det betyder, at sælger skal udlevere et nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen og et nøgleoplysningsskema om andelsboligen til mulige købere, samt eventuel erklæring om væsentlige ændringer. Nøgleoplysningerne vil blandt andet oplyse om den maksimale salgssum, der opgøres på grundlag af andelens værdi jf. foreningens sidst godkendte årsrapport og vurderingsrapporten. Herudover skal sælgeren inden salget udlevere følgende dokumenter til køber: Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen Sælger, eller sælgers eventuelle ejendomsmægler, skal kontakte DEAS for udlevering af nøgleoplysninger og dokumenter, når vurderingen af andelsboligen og det eventuelle el- og vvs-syn er foretaget. Nøgleoplysningerne rekvireres på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. DEAS vil udlevere oplysningerne senest inden fem arbejdsdage. Skemaet vedrørende andelsboligen kan ikke udarbejdes, før vurderingen af andelsboligen er foretaget. Hvis sælger endnu ikke har fået vurderet andelsboligen, vil DEAS eftersende skemaet, når vurderingen er foretaget, og senest udlevere skemaet sammen med overdragelsesaftalen. Sælger skal betale DEAS honorar for nøgleoplysningerne. Hvis boligen ikke bliver solgt, vil honoraret for nøgleoplysninger blive opkrævet sammen med boligafgiften efter seks måneder. Hvis ejendomsmægler rekvirerer nøgleoplysningerne, vil DEAS fakturere ejendomsmægler for disse. Ejendomsmægler vil så opkræve sælger for dette. Se vores priser på DEAS vil også medsende eventuel husorden og lignende reglementer for foreningen. Nøgleoplysningerne og eventuelle bilag vil i de fleste tilfælde blive fremsendt elektronisk. 4. Oplysningspligt for salg via ejendomsmægler (andelsboligskema) Hvis sælger har valgt at anvende ejendomsmægler til overdragelsen, skal sælger for at opfylde formidlingsaftalen med ejendomsmægler og sin oplysningspligt, lade ejendomsmægler indhente oplysninger om andelsboligen på et særligt andelsboligskema udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening. Reglerne herom er fastsat i Bekendtgørelse af lov om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger og Bekendtgørelse om ejendomsformidling. Ejendomsmægleren sender skemaet til DEAS for besvarelse. Andelsboligskemaet kan rekvireres på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. Side 3 af 8

4 DEAS udarbejder som besvarelse dokumentet Beskrivelse af andelsbolig og andelsboligforening. Sammen med besvarelsen fremsender DEAS følgende dokumenter: Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen Forsikringspolice Restgældsoplysninger på foreningens lån (terminskvittering/årsopgørelse) Husorden, hvis foreningen har udarbejdet en sådan Nøgleoplysningsskemaerne vil typisk blive fremsendt sammen med andelsboligskemaet. DEAS opkræver et honorar hos ejendomsmægler for at udarbejde andelsboligskemaet. Se vores priser på Andelsboligskema og eventuelle bilag vil i de fleste tilfælde blive fremsendt elektronisk. 5. Tillæg til købsaftale Hvis andelsboligforeningen i sine vedtægter har indføjet bestemmelse om, at der ikke skal udarbejdes overdragelsesaftale, når sælger har indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler, vil ejendomsmægler også modtage Tillæg til købsaftale. I disse tilfælde udgør det samlede aftalegrundlag købsaftalen samt tillægget, og der udarbejdes ikke overdragelsesaftale. Tillægget skal vedlægges ejendomsmæglers købsaftale og skal underskrives af bestyrelsen, når sælger og køber har underskrevet. Det forenkler handlen, når der anvendes tillæg, idet der kun skal underskrives dokumenter i forbindelse med handlen én gang. 6. Hvordan køber findes Hvis der ikke føres venteliste i foreningen, kan andelsboligen sælges frit. Foreningens faste kontaktperson kan oplyse, om der er venteliste, og hvordan fremgangsmåden er for at kontakte personerne på ventelisten. Hvis andelsboligen kan sælges frit, kan sælger kontakte en ejendomsmægler eller selv sætte andelsboligen til salg. Andelsboligen må ikke handles til en pris, der overstiger den maksimale salgssum, som er angivet i nøgleoplysningsskemaet. Køber og sælger forhandler prisen direkte mellem sig. Overdragelsesdagen aftales mellem køber og sælger og skal som udgangspunkt ikke fastsættes tidligere end fire uger til den 1. eller 15. i måneden for at være sikker på, at alle trin i salgsprocessen kan nås. Når en køber er fundet, skal bestyrelsen have besked om dette, idet bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, jf. andelsboligloven og vedtægterne. Side 4 af 8

5 7. Panthæftelser Sælger skal indhente accept fra panthaver (fx pengeinstitut) på, at salget kan gennemføres, hvis andelsboligen er behæftet med pant eller udlæg (fx ved andelsboliglån), og overdragelsessummen er lavere end det tinglyste pant eller udlæg. Panthavers accept skal sendes til DEAS. Andelsboligen kan ikke sælges, hvis salget resulterer i, at panthaver ikke opnår dækning og derfor ikke vil aflyse sit pant. Er der en ejendomsmægler involveret i salget, har vedkommende pligt til at undersøge, om handlen kan gennemføres i forhold til panthavere. 8. Oplysninger, som køber bør indhente hos sælger Sælger kan oplyse, om der ydes fælles tv-signal i form af kabel-tv i ejendommen, og hvem udbyderen er. Det samme gælder internet. Ligeledes kan sælger oplyse om eventuelle kælderrum eller loftsrum, samt de fællesfaciliteter der er adgang til på ejendommen. Det kan f.eks. være vaskeri og cykelkælder. Andelsboligforeningens bestyrelse og DEAS kan i mange tilfælde også hjælpe med disse oplysninger. Hvis køber har planer om at fremleje andelsboligen, bør køber sætte sig ind i andelsboligforeningens regler på dette område. Reglerne vil fremgå af foreningens vedtægter. 9. Overdragelsens dokumenter, når der ikke anvendes ejendomsmægler Når køber er fundet, og vilkårene i punkt 2, 3, 5 og 6 er opfyldt, skal sælger bede DEAS om at udarbejde overdragelsens dokumenter. Dette gøres ved at udfylde den elektroniske blanket på eller ved henvendelse til foreningens daglige kontaktperson. DEAS skal have oplysning om: hvilken andelsbolig der sælges sælgers navn, telefonnummer, og adresse efter fraflytning købers navn, telefonnummer, og adresse før indflytning ønsket dato for overdragelse aftalt overdragelsessum Andelsboligforeningens dokumenter i forbindelse med handlen udfærdiges af DEAS på standardformularer. DEAS udfærdiger en overdragelsesaftale, som skal underskrives af køber, sælger og bestyrelse. Overdragelsesaftalen vil blive sendt til køber for underskrift. Køber kan vælge enten at returnere aftalen til DEAS, der så vil sende til de øvrige parter, eller vælge at videregive aftalen til sælger, og derefter til bestyrelsen for underskrift. Køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen kan også aftale at mødes for at underskrive overdragelsesaftalen. Der udarbejdes én originalaftale, og parterne kan kopiere denne efter behov. Den originale aftale indsendes til DEAS. Aftalen må gerne sendes som vedhæftet fil til en . Hvis sælger endnu ikke har kontaktet DEAS for at få udleveret nøgleoplysninger og dokumenter til køber, vil DEAS udlevere disse sammen med overdragelsesaftalen, jf. punkt 3. Kopi af 5, 15, 16 i andelsboligloven vil være vedhæftet overdragelsesaftalen, idet disse oplysninger skal udleveres til køber. Dokument om fortrydelsesret i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og Bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom Side 5 af 8

6 m.v. vil ligeledes være vedhæftet overdragelsesaftalen. Dokumentet beskriver købers mulighed for at fortryde købet, og vilkårene herfor. Køber betaler DEAS et honorar sammen med købesummen for udarbejdelse af overdragelsesaftale, indhentning og kontrol af nødvendige oplysninger, dokumenter og garantier, registrering af indbetaling, kontrol af købspris (maksimalpris) og kontakt til pant- og udlægshaver for aflysning af udlæg og panthæftelser, registrering og ekspedition af overdragelsen, herunder evt. påtegning af andelsbevis samt evt. modtagelse og formidling af mangelkrav. Nogle andelsboligforeninger har bestemmelse om, at dette honorar deles mellem køber og sælger, eller at sælger betaler honoraret. Overdragelsesaftalen vil oplyse herom, hvis det er tilfældet. Se vores priser på 10. Overdragelsens dokumenter, når der anvendes ejendomsmægler Når køber er fundet, og vilkår i punkt 2-6 er opfyldt, samt ejendomsmæglers købsaftale er underskrevet, vil ejendomsmægler derfor informere foreningens daglige kontaktperson hos DEAS om: hvilken andelsbolig der sælges sælgers navn, telefonnummer, og adresse efter fraflytning købers navn, telefonnummer, og adresse før indflytning ønsket dato for overdragelse aftalt overdragelsessum Ejendomsmægler indsender typisk en kopi af den underskrevne købsaftale til DEAS. Med baggrund i købsaftalen udfærdiger DEAS en overdragelsesaftale, som skal underskrives af køber, sælger og bestyrelse. Overdragelsesaftalen vil blive sendt til køber for underskrift. Køber kan vælge enten at returnere aftalen til DEAS, der så vil sende til de øvrige parter, eller at videregive aftalen til sælger og derefter bestyrelsen for underskrift. Køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen kan også aftale at mødes for at underskrive overdragelsesaftalen. Der udarbejdes én originalaftale, som parterne kan kopiere efter behov. Aftalen må gerne sendes som vedhæftet fil til en . Hvis andelsboligforeningen har en bestemmelse om, at der ikke skal udarbejdes overdragelsesaftale, når sælger har indgået formidlingsaftale med ejendomsmægler, vil ejendomsmægleren indsende kopi af det underskrevne Tillæg til købsaftale til DEAS sammen med kopi af den underskrevne købsaftale. Aftalen må gerne sendes elektronisk. Køber betaler et honorar til DEAS sammen med købesummen for udarbejdelse af overdragelsesaftale eller tillæg til købsaftale, indhentning og kontrol af nødvendige oplysninger, dokumenter og garantier, registrering af indbetaling, kontrol af købspris (maksimalpris) og kontakt til pant- og udlægshaver for aflysning af udlæg og panthæftelser, registrering og ekspedition af overdragelsen, herunder evt. påtegning af andelsbevis samt evt. modtagelse og formidling af mangelkrav. Nogle foreninger har bestemmelse om, at honoraret deles mellem køber og sælger, eller at sælger betaler honoraret. Overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftalen vil oplyse herom, hvis det er tilfældet. Se vores priser på 11. Andelsboligforeningens godkendelse af køber I de fleste foreninger har køber ingen pligt til at møde personligt op for at blive godkendt. Foreningens daglige kontaktperson i DEAS vil oplyse om det, hvis personligt fremmøde er nødvendigt. Side 6 af 8

7 Bestyrelsen i andelsboligforeningen godkender køber ved at underskrive overdragelsesaftale eller tillægget til købsaftale. Andelsboligforeningens daglige kontaktperson i DEAS vil oplyse om det, hvis bestyrelsens godkendelse er nødvendig på et tidligere tidspunkt. 12. Købesum Købesummen skal indbetales til foreningen på et indbetalingskort, der fremsendes af DEAS. Købesummen vil være specificeret i overdragelsesaftalen og/eller købsaftalen, ligesom den vil indeholde vejledning om, hvordan og hvornår indbetaling af købesummen skal ske, hvorvidt der skal foretages delindbetaling ved aftalens underskrift, betales depositum eller stilles garanti for købesummen. Sammen med købesummen betaler køber de udgifter, der vedrører første måned efter overdragelsesdagen, samt købers honorar til DEAS, jf. pkt. 8 eller 9. Ved eventuel låneoptagelse i forbindelse med købet vil købers panthaver skulle indsende en adkomsterklæring til DEAS, som udfylder den. DEAS opkræver et honorar for ekspeditionen hos køber. Sælger kan overdrage et evt. tinglyst ejerpantebrev i andelen til køber. Dette aftales indbyrdes mellem sælger og køber. 13. Andelsbevis Nogle andelsboligforeninger anvender andelsbeviser. Sælger skal senest på overdragelsesdagen udlevere andelsbeviset til DEAS, der får det påtegnet og fremsendt til køber. Er andelsbeviset blevet væk, vil DEAS udfærdige et nyt andelsbevis mod et gebyr. Se vores priser på 14. Hvad der skal ske på overdragelsesdagen Køber overtager andelsboligen på den aftalte overdragelsesdag kl. 12, med mindre andet er aftalt. Det vil fremgå af overdragelsesaftalen eller købsaftalen, hvad der følger med andelsboligen. Andelsboligen og eventuelle lofts- og kælderrum skal være ryddet og rengjort. Sælger overdrager alle nøgler til ejendommen og andelsboligen, bl.a. til postkassen, til køber. Hvis foreningen skal deltage på overdragelsesdagen, vil foreningens daglige kontaktperson hos DEAS oplyse om det. DEAS anbefaler, at køber og sælger gennemgår andelsboligen sammen, blandt andet for at kontrollere installationer, hårde hvidevarer, toiletter, vandhaner, brusere mv. Man bør også undersøge, om vinduer og døre binder eller gaber, sikre at låse virker og kontrollere, at alt i øvrigt er som aftalt i overdragelsesaftalen eller købsaftalen. Køber og sælger kan vælge at lade en uvildig tredjepart deltage ved gennemgangen, fx hvor der er mangler, som skal udbedres. På overdragelsesdagen bør sælger og køber i fællesskab sørge for at aflæse af el-, gas-, vand- og varmemålere. Måleraflæsninger og købers navn oplyses til forsyningsselskabet. Der anvendes typisk varme- og vandaflæsningsselskab i etageejendomme. Hvis der anvendes varmeog vandaflæsningsselskab, kontakter DEAS selskabet med hensyn til varme og vand. Varme- og vandforsyningsselskabet skal i dette tilfælde ikke kontaktes af sælger og køber. 15. Hvis køber konstaterer mangler Køber kan gøre indsigelse mod mangler i indtil 14 dage efter overtagelsesdagen. Hvis køber gør indsigelse, skal køber samtidig meddele, hvilket beløb der foreslås tilbageholdt. Bestyrelsen har derefter ret til, men ikke pligt til, at lade DEAS tilbageholde beløbet til sikkerhed for et tilbagebetalingskrav. Det tilbageholdte beløb må ikke overstige det forventede krav. Beløbet er deponeret på foreningens konto. Side 7 af 8

8 Nogle andelsboligforeninger beder på forhånd DEAS om at tilbageholde et beløb, der er fastsat i forvejen, til en eventuel indsigelse. Det vil i så fald fremgå af overdragelsesaftalen. Tilbageholdelsen sker for at sikre, at man har mulighed for tilbagebetaling af en eventuel ulovlig merpris eller til sikkerhed for eventuelle mangelkrav. Det er overordnet en sag mellem køber og sælger, hvis der er mangler ved boligen. Det afklares mellem køber og sælger eventuelt ved forlig eller retssag, uden at andelsboligforeningen og DEAS medvirker. Når der er forløbet seks måneder fra overdragelsesdagen, skal køber kunne dokumentere, at der er indgået forlig eller taget retslige skridt mod sælger i forbindelse med manglerne. Ellers vil det tilbageholdte beløb over for sælger blive frigjort. Når sælger har skrevet under på overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftale, har vedkommende accepteret, at evt. tilbageholdte beløb ikke forrentes over for sælger. Der kan være lavet en aftale om, at købers mulighed for at komme med indsigelser er begrænset i overdragelsesaftalen, fx i de tilfælde, hvor køber og sælger aftaler et nedslag i købesummen i forhold til maksimalprisen. Nedslaget kan aftales at være til fuld og endelig afgørelse og inkludere evt. fejl og mangler i vurderingsrapporten, som det er aftalt, sælger ikke skal udbedre, samt fejl og mangler konstateret efter overdragelsesdagen. Er forbedringer og/eller fejl/mangler fejlvurderet, og maksimalprisen derved overskredet, kan køber dog kræve en evt. overpris refunderet, jf. andelsboliglovens Afregning med sælger Overdragelsesaftalen eller tillægget til købsaftalen beskriver nærmere, hvordan der afregnes med sælger og hvilke fradrag, der foretages af DEAS. DEAS afregner med sælger hurtigst muligt og inden 14 dage efter overdragelsesdagen. Se desuden pkt. 14. Købesummen afregnes dog tidligst, når al pantegæld og evt. udlæg er afregnet, og panthavere og/eller udlægshavere har givet tilsagn om at ville slette hæftelsen. Afregningen til sælger vil i de fleste tilfælde blive fremsendt på Varme- og vandregnskab Hvis der anvendes varme- og/eller vandaflæsningsselskab i foreningen, skal sælger og køber være opmærksom på følgende: DEAS udfærdiger ikke refusionsopgørelse for varme- og vandregnskabet. Foreningen afregner med henholdsvis køber og sælger for den periode, de har haft brugsret til andelsboligen. DEAS tilbageholder et beløb til sikkerhed for varme- og vandregnskabet hos sælger. Dette beløb vil være en del af den samlede a conto-indbetaling for forbrugsperioden indtil fraflytning. Hvis sælger ikke afmelder en eventuel aftale om Betalingsservice i banken, vil en tilbagebetaling af forbrug ske via denne ordning eller alternativt via udbetaling til en bankkonto. Det endelige varme- og vandregnskab foreligger normalt 3-4 måneder efter forbrugsårets afslutning, se evt. nærmere i de tidligere årsopgørelser for forbrug. På finder du et samlet overblik over sælgers mulige omkostninger til DEAS i forbindelse med handlen. Side 8 af 8

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere