AFFALDSPLAN Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe"

Transkript

1 AFFALDSPLAN Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen Generelle regler Procedure for modtagelse og indsamling af affald Affaldstyper driftsaffald Modtagefaciliteter og bortskaffelse Afgiftsordning Klageadgang Ikrafttræden - 7 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Thyborøn Havn, situationsplan Materielgården, situationsplan Liste over godkendte transportører og affaldsbehandlere Klageformular Bestemmelser for modtagning af skibsaffald mv.

3 1. Ansvar for affaldsplanen Thyborøn Havns bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af planen for affaldshåndtering, og Havnens administration og havnevagt er ansvarlige for planens vedligeholdelse og gennemførelse. Havnens ejer: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig, Tlf: , fax , Thyborøn Havn, Administrationen: Tankskibsvej 4, 7680 Thyborøn, Tlf: , Thyborøn Havn, Havnevagten: Tankskibsvej 4, 7680 Thyborøn, Tlf: , 2. Formål og behov for modtageordningen Thyborøn Havn ønsker at medvirke til, at der opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald, og således bidrage til at reducere forureningen af havmiljøet. Havnens Bestemmelser for modtagning af skibsaffald er offentligt tilgængeligt på Thyborøn Havns hjemmeside. Såvel fiskerfartøjer som andre erhvervsfartøjer anløber havnen dagligt, og Havnens modtageordning afhenter affald fra skibene uanset de jævnligt anløber havnen, eller de kun kommer en enkelt gang. Havnen foretager løbende vurdering og tilpasning af faciliteterne til modtagelse af de forskellige former for affald, som skibe afleverer, således at der opretholdes en tilstrækkelig kapacitet. Der føres løbende dialog med brugerne af havnen, virksomhederne eller andre, og implementering af nye tiltag angående affaldshåndtering sker løbende. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. Ajourføring: Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.

4 1 3. Generelle regler Lov- og regelgrundlag Thyborøn Havn er både en betydende fiskerihavn og en betydende trafikhavn, og Havnen har etableret modtageordning for affald fra såvel fiskefartøjer som fragtskibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe der anløber havnen er pligtig til at aflevere affald før havnen forlades, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj Ifølge kap. 1 i den gældende bekendtgørelse om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald skal alle danske havne etablere ordninger til modtagelse af driftsaffald og lastrester, der stammer fra fartøjer, der anløber havnen. Thyborøn Havns materielgård er godkendt til modtagelse og sortering af indsamlet driftsaffald og neddeling af fiskenet ved Ringkjøbing Amts udstedelse af miljøgodkendelse den 1. oktober Følgende generelle regler skal følges: Tidsrum Aflevering skal finde sted indenfor havnens normale åbningstid, mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 15:00, jfr. bestemmelserne i afsnit 5 om affaldstyper drifts-affald. Skibe der udelukkende anløber Thyborøn Havn udenfor normal arbejdstid kan aflever affald, hvis det kan dokumenteres, at det ikke er muligt at foretage aflevering indenfor normal arbejdstid. Der vil da være fastsat særlige betingelser, jfr. bestemmelse i afsnit 7 om afgiftsordningen. Anmeldelse og varsling Skibsføreren skal forinden anløb af havnen give varsel til Havnevagten om aflevering af affald med angivelse af mængde og type affald, skibet forventes at have ombord, og samtidig anmelde, hvad det forventes at aflevere Generelt skal der gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Hvis dette ikke er muligt, fordi anløbshavnen ikke kendes i tide eller fordi sejladsens varighed fra anden havn er mindre end 24 timer, skal varslet om anløb og aflevering af affald gives hurtigst muligt før ankomsten til havnen. Anmeldelsesformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 (bilag 1). Mængder Der kan afgiftsfrit kun afleveres driftsaffald svarende til skibets art og størrelse, og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt driftsaffald opkræves særskilt betaling.

5 Ejendomsretten Ejendomsretten til driftsaffald overgår til Thyborøn Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning. Skibets reder er ansvarlig og indestår for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysning. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse kan skibe, der eksempelvist undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelsens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der handles uagtsomt med hæfte eller fængsel i op til 2 år Procedure for håndtering af indsamlet affald Havnens modtageordning administreres af Havnevagten Tlf Tankskibsvej 4 VHF kanal 16 / Thyborøn Der er døgnvagt på Havnevagten. Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om Havnens modtageordning ved henvendelse til Havnevagten, hvor afhentning af affald, affaldscontainere mv. kan rekvireres. Affaldshåndteringen foretages af Materielgården Trawlvej Thyborøn som indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 07:00-15:00) opstiller containere til driftsaffald og afhenter olieholdigt affald med tankvogn. Generelt modtages driftsaffald fra skibe, der anløber Thyborøn Havn og betaler havnepenge. Skibsaffald bliver afleveret i containere eller lagt op på kajen. Containere tømmes og affald indsamles dagligt efter behov. Skibene kan inden anløb af havnen hos Havnevagten bestille containere og olietromler opstillet på den kaj, hvor de skal lægge til. Affaldet indsamles og bringes til Havnens materielgård, hvor det bliver udsorteret i forskellige affaldsfraktioner. Mest muligt afhændes til genbrug og nyttiggørelse. Der er fast beskæftiget 1-2 mand med indsamling, afhentning og sortering af affald fra især kajerne, hvor skibe afleverer affald.

6 Fiskeredskaber og stålwirer udgør store mængder og modtages udsorteret fra det øvrige affald. Problemaffald afleveres på godkendt losseplads eller modtagestation. Kasserede beholdere (tryk mv.) behandles og bortskaffes med forsigtighed, og sprængstoffer og ammunition anmeldes til Politiet, som rekvirerer Forsvarets Minørtjeneste. Diverse mindre mængder Problemaffald afleveres til godkendt regulativanvist eller konkret kommunalt anviste modtagere. Der er ikke anlagt lystbådehavn i Thyborøn Havn. Derimod lejer Lemvig-Thyborøn Turist- og Erhvervsråd et afgrænset område, Nordre Inderhavn, hvor lystsejlere kan komme ind og ligge i havn. Turist- og Erhvervsrådet har særskilt affaldsplan for lystbådehavnen. 5. Affaldstyper driftsaffald Olieholdigt flydende affald, oliefiltre og -klude Rester og blandinger af olier (olieslam, brugt smøreolie samt olieholdige blandinger fra maskinrummets rendesten og lignende olierester) samt oliefiltre og -klude der fremkommer ved normal drift. Mængder under liter afhentes af Havnen inden for normal arbejdstid vederlagsfrit fra skibe som betaler havnepenge, når det er henstillet på kajen i dertil beregnet og tæt emballage, afleveret i opsamlingsbeholder eller tankvogn ved skibssiden. Skibet sørger selv for pumpning til tankvogn eller beholder. Desuden er der mulighed for at låne/leje 800 l tank/beholder, som kan blive opstillet ved skibet inden for normal arbejdstid. Mængder ud over liter afhentes mod betaling til Havnen eller en virksomhed godkendt til transport og modtagelse af olieholdigt affald. Der træffes i hvert enkelt tilfælde aftale om betaling såfremt: Skibet ikke selv kan pumpe olien fra skib til tankvogn. Olien er forurenet. Der er tale om overtid. Slopolien er dårligt separeret for vand, dvs. olieindholdet er under 60 %. Der anvendes ekstra arbejdstid pga. af langsom ilandpumpning. Driftsaffald Dagrenovation fra skibes almindelige daglige drift, såsom pap/papir, glas, metal, plast, EE-affald (elektriske og elektroniske produkter og udstyr), samt kasserede fiskeredskaber og træ (paller og wiretromler). Trykbeholdere (gasflasker, pulverslukkere o.lign.), malingrester. Inden for normal arbejdstid afhentes almindeligt driftsaffald i de opstillede containere beregnet til skibsaffald på kajerne og broerne. Der er mulighed for at låne eller leje en 600 liter container, som kan opstilles på kajen ved skibet inden for normal arbejdstid.

7 Farligt affald skadelige flydende stoffer Rester og blandinger af flydende stoffer, herunder tankskyllevand, lasterester, forurenet ballastvand og kemikalier. Affald af denne karakter skal normalt afleveres til ladningsmodtager/-afskiber. Thyborøn Havn har ikke faciliteter til at modtage affald af denne karakter, men henviser i givet fald gerne til et selskab, som er godkendt til transport og som aftager. Omkostningerne er et anliggende, som afregnes direkte mellem skibet eller dennes agent og transportør og modtager. Andet farligt affald Sprængstoffer oplagt på kajen anmeldes til politiet, som sørger for afspærring og tilkaldelse af beredskab og minørkorps. Kloakspildevand Inden for normal arbejdstid afhentes kloakspildevand i rimelige mængder vederlagsfrit fra skibe, som betaler havneafgifter. Kloakspildevand kan modtages ved Tankskibskaj, hvor der er etableret tilkoblingsstuds på det offentlige kloaksystem Modtagefaciliteter og bortskaffelse Thyborøn Havns materielgård er godkendt til modtagelse og sortering af indsamlet driftsaffald og neddeling af fiskenet ved Ringkjøbing Amts udstedelse af miljøgodkendelse den 1. oktober 2002, amtets j.nr Affaldet sorteres ud i forskellige fraktioner, hvorefter det afleveres til genbrug, godkendt affaldsmodtagervirksomhed eller godkendt, kontrolleret losseplads. Olieholdigt flydende affald, oliefiltre og -klude Spildolien indsamles med tankvogn eller for mindre partier med oliebeholder, som opstilles ved skibssiden. Oliefiltre og klude indsamles i containere. På materielgården omhældes og opsamles olien i liters beholdere i oliehus og liters tankanlæg i tankgrav. Spild fra omhældning af olien bliver opsamlet i spildbakke og hældt på tankanlægget. Spildolien sendes til genanvendelse ved afhentning af en godkendt virksomhed til modtagelse og transport af spildolie. Oliedunke, oliefiltre og olieklude samles og opbevares i containere og sendes til forbrænding. Olietønder sendes til omsmeltning

8 5 Driftsaffald - dagrenovation Pap/papir, glas, PVC og plast afhændes til godkendt modtagestation. Stålwirer og metaller afhændes til skrothandler. EE-affald (elektriske og elektroniske produkter og udstyr) lysstofrør mv. afhændes til godkendt modtagestation. Kasserede fiskeredskaber afhændes til godkendt modtager, som løbende afhenter dette affald fra Havnens Materielgård. Træ paller og wiretromler afleveres til godkendt modtagestation til nyttiggørelse i spånpladeindustrien eller forbrænding. Trykbeholdere (gasflasker, pulverslukker o.lign.) opbevares sikret i containere og afhændes til godkendt modtagestation. Malingrester, m.v. afhændes til godkendt modtagestation. Øvrigt problemaffald afhændes til godkendt deponering. Andet farligt affald Eksplosiver, herunder gammel ammunition: Ved observation af eksplosiver, herunder gammel ammunition, på kajen eller i det indsamlede affald, adviseres Politiet, som rekvirerer Forsvarets Minørtjeneste til afhentning og håndtering af sprængstoffet. Den pågældende del af havneområdet afspærres efter minørtjenestens anvisning. 7. Afgiftsordning Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster. Generelt er afhentning/tømning af olierester, kloakspildevand og andet driftsaffald fra skibe vederlagsfri, forudsat Afhentningen/tømningen sker inden for normal arbejdstid Skibet betaler normal havneafgift Der er tale om mængder der svarende til skibets art og størrelse er frembragt siden skibets sidste havneanløb Særskilt afhentning/tømning er anmeldt tidligst muligt før ankomsten, jfr. foran angivne pkt. 3. I alle andre tilfælde opkræves særskilt betaling for afhentningen svarende til havnens pris-system. 6

9 8. Klageadgang Hvis en skibsfører eller en agent vurderer, at havnens faciliteter til modtagelse af affald er utilstrækkelige eller mangelfulde, kan der klages skriftligt over dette. En klageformular, som kan rekvireres hos Havnevagten, stiles til Thyborøn Havnebestyrelse, som herefter videresender kopi af klagen til Miljøstyrelsen. 9. Ikrafttræden Nærværende affaldsplan er gældende i 3 år fra xx. xxxx 2015 og erstatter affaldsplan , godkendt af Miljøministeriet 11. juli 2012.

10 7 Bilag 1

11 Materielgården, situationsplan Bilag 2

12 Bilag 3 Liste over godkendte transportører og affaldsbehandlere Transportører Olie- og kemikalieaffald: Avista Oil, Endelavevej 10/12, 8700 Horsens, Tlf / Marius Pedersen, Sandagervej 40, 7400 Herning, Tlf Kloakspildevand: Lemvig Kommune Dagrenovation og brændbart affald: Lemvig Beton A/S, Fabriksvej 3, 7620 Lemvig, Tlf Skrot Henriks Produkt, Plutovej 20, 7620 Lemvig, Tlf Lasterester Marius Pedersen, Sandagervej 40, 7400 Herning, Tlf Affaldsbehandlere Olie- og kemikalieaffald: Avista Oil, Endelavevej 10/12, 8700 Horsens, Tlf / Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, tlf Marius Pedersen, Sandagervej 40, 7400 Herning, Tlf Kloakspildevand: Lemvig Kommune Dagrenovation og brændbart affald: NVR renovation, nomi i/s, Hjermvej 19, 7900 Holstebro, Tlf A.B. Skovservice, Bækgårdvej 5, Skave, 7500 Holstebro, Tlf Skrot Henriks Produkt, Plutovej 20, 7620 Lemvig, Tlf Lasterester Marius Pedersen, Sandagervej 40, 7400 Herning, Tlf Trawlnet og Fiskergarn Renovationsselskabet ESØ 90, Vardevej 93A 6880 Plastic AS, gammel Landevej 1, Rom 7680 Thyborøn

13 Bilag 4 Klageformular Til: Thyborøn Havn Tankskibsvej 4 Postboks Thyborøn Att.: Havnebestyrelsen /Havneadministrationen Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald: Forslag til forbedringer: Evt. bemærkninger Skibets navn: Skibsfører: Rederi: Dato: Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående tlf: eller adresse: Havnebestyrelsen indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen.

14 Bilag 5 Bestemmelser for modtagning af skibsaffald m.v. 1. Formål med modtageordningen Thyborøn Havs målsætning er, at der opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald, og således bidrage til at reducere forureningen af havmiljøet. Derfor opfordres alle skibe til at aflevere alt affald i havnene, i stedet for at udlede eller dumpe det i havet. 2. Almindelige bestemmelser For modtagning af skibsaffald m.v. på Thyborøn Havn gælder bestemmelserne for modtagning af skibsaffald efter havnens affaldsplan, som kan ses på Havnekontoret. For affald fra private husholdninger og erhvervsvirksomheder - herunder erhvervsvirksomheder beliggende på havneområdet - henvises til gældende affaldsregulativ for Lemvig kommune. Virksomheder, der reparerer fiskefartøjer og skibe samt fiskeredskabet må selv foranledige og bekoste aflevering af skibsaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. 3. Administration Havnens modtageordning administreres af: Havnevagten, Tankskibsvej 4, 7680 Thyborøn Tlf , VHF kanal 16/ Generelle regler Aflevering af affald skal finde sted indenfor havnens normale åbningstid, mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 15:00. Skibe der udelukkende anløber Thyborøn Havn udenfor normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis det kan dokumenteres, at det ikke er muligt at foretage aflevering indenfor normal arbejdstid. Der vil da være fastsat særlige betingelser afgiftsordningen. Skibsføreren skal forinden anløb af havnen give varsel til Havnevagten om aflevering af affald med angivelse af mængde og type affald, skibet forventes at have ombord, og samtidig anmelde, hvad det forventes at aflevere

15 Generelt skal der gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Hvis dette ikke er muligt, fordi anløbshavnen ikke kendes i tide eller fordi sejladsens varighed fra anden havn er mindre end 24 timer, skal varslet om anløb og aflevering af affald gives hurtigst muligt før ankomsten til havnen. Anmeldelsesformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 (bilag 1). Der kan afgiftsfrit kun afleveres driftsaffald svarende til skibets art og størrelse, og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt driftsaffald opkræves særskilt betaling. Det henstilles til skibsføreren at orientere sig om Thyborøn Havns modtageordning for affald ved henvendelse til Havnevagten. 5. Havnens affaldshåndtering Det henstilles til skibsføreren at orientere sig om Thyborøn Havns modtageordning for affald ved henvendelse til Havnevagten. Havnen indsamler affald dagligt på kajerne, herunder olieholdigt affald og øvrigt affald fra fiskefartøjer og skibe. Affaldsbeholdere og - sække tømmes efter behov. Affaldet samles i de på havnen værende containere, hvorfra de transporteres til kontrolleret losseplads. Stålwirer bliver opsamlet i en container for sig på havnens materielgård. Olieholdigt affald, oliefiltre, olieemballage og andet problemaffald samler Havnen på materielgården, og afleverer det til den fælleskommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald. 6. Særlige bestemmelser for affaldstyperne: A. Mineralsk olie m.v. Under 2000 liter: Olieslam, brugt smøreolie samt olieholdige blandinger fra maskinrummets rendestene og lignende olierester, der fremkommer ved normal drift, skal i dertil beregnet og tæt emballage hensættes på kajen eller afleveres direkte på havnens materielgård, Trawlvej 7, inden for normal arbejdstid. Desuden er der mulighed for at låne/leje 800 l tank/beholder, som kan blive opstillet ved skibet inden for normal arbejdstid. Over 2000 liter: Afhentes efter aftale med Havnevagten mod betaling af en godkendt modtagestation. Der skal til enhver tid drages omsorg for, at oliespild ikke finder sted.

16 B. Driftsaffald i øvrigt Almindeligt driftsaffald fra fiskefartøjer og skibe skal afleveres i de på kajerne og broerne opstillede affaldsbeholdere mærket Thyborøn Havn - kun til skibsaffald. På Tværmolen (miljøkaj) er der en åben container til modtagning af skibsaffald, - herunder affald i fiskefartøjernes fiskeredskaber, opfisket fra havbunden. Desuden er der mulighed for at låne/leje en 600 liter container, som kan blive opstillet ved skibet, inden for normal arbejdstid. C. Kloakspildevand Kloakspildevand fra fiskefartøjer og skibe kan modtages med slamsuger. D. Lasterester Affald af denne karakter skal afleveres til ladningsmodtager/-afskiber. Thyborøn Havn har ikke faciliteter til at modtage affald af denne karakter, men henviser i givet fald gerne til et selskab, som er godkendt til transport og som aftager. 7. Afgiftsordning Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i Havnens normale havnetakster. Generelt er afhentning/tømning af olierester, kloakspildevand og andet driftsaffald fra skibe vederlagsfri, forudsat Afhentningen/tømningen sker inden for normal arbejdstid Skibet betaler normal havneafgift Der er tale om mængder der svarende til skibets art og størrelse er frembragt siden skibets sidste havneanløb Særskilt afhentning/tømning er anmeldt tidligst muligt før ankomsten, jfr. foran angivne pkt. 4. I alle andre tilfælde opkræves særskilt betaling for afhentningen svarende til Havnens pris-system 8. Klageadgang Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i Havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnevagten, som udleverer en klageformular. En skriftlig klage stiles til Thyborøn Havnebestyrelse, som sender klagen videre til Miljøministeriet. Thyborøn Havn, februar 2015

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere