Prissætning af Andelsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prissætning af Andelsboliger"

Transkript

1 HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen

2 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Resumé Ejerlejlighed kontra Andelsbolig: den grundlæggende forskel 8 8. Lov om forbrugerbeskyttelse Ejerlejligheder Ejerforeningen Prisfastsættelsen Finansiering til køb af en ejerlejlighed Standardfinansiering Delkonklusion Andelsboliger Begrebet andelsbolig Andelsboligforeningen Problematikken om de to overdragelseserklæringer Delkonklusion Belåning af andelsboligforeningen Værdiansættelse og låneudmåling Tilbagebetalingsprincipper Valg af finansiering Afdækning af renterisiko... 28

3 Beslutning om finansering Hvorledes påvirker andelsboligforeningens lån omsætteligheden og prisfastsættelsen? Delkonklusion Andelslejligheder og finansiering Belåning i andelslejligheder Finansiering til køb af en andelsbolig Prisfastsættelsen Delkonklusion ABF Standardvedtægter - for andelsboligforeninger i etageejendomme Ventelisteproblematikken Overførsel af overdragelsessummen Delkonklusion Salgsdokumenter Salgsopstillingen Udlejnings betydning for værdiansættelsen (ejendoms-avancebeskatning) Aktuelle salgsopstillinger Købsaftale Delkonklusion Erhvervelse og de skattemæssige konsekvenser Forældrekøb og udlejning Skatteordninger Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen Personskatteloven Delkonklusion Beskatning ved salg af ejer- og andelslejlighed 63

4 Opgørelse over fortjeneste Salg af en andel Delkonklusion Udbud og efterspørgsel Renteudviklingen Delkonklusion Konklusion på opgaven Endelig konklusion Kildefortegnelse til opgaven Bøger Bilag 1 Tallene bag anvendt statistik 78

5 4 1. Anviste forkortelser I opgaven valgt en række forkortelser, som er angivet nedenfor: Forkortelse: Beskrivelse: ABF ABL Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligloven) ALBL BRL DE EJLL ELL LFFE LL LOFE Lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) Dansk Ejendomsmæglerforening Lov om ejerlejligheder (ejerlejlighedsloven) Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven) Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (forbrugerbeskyttelsesloven) Lov om leje (lejeloven) Lov om omsætning af fast ejendom (omsætningsloven)

6 5 2. Indledning Salg af andelsboliger er i dag blevet en sag for professionelle, nemlig ejendomsmæglere. Tidligere blev andelsboliger solgt gennem ventelister til familie og venner, eller måske gennem den blå avis. Grunde til at andelsboliger i dag bliver formidlet gennem ejendomsmægler skyldes at de ikke længere kan sælges til maksimalprisen. Markedsføring er derfor en stor del af salgsindsatsen, hvor det tidligere var langt enklere at få andelsboliger afhændet. På grund af andelsboligens historie er der tradition for, at salgsopstilling bliver udformet af bestyrelsen. På denne måde kommer der en konflikt mellem den professionelle formidler og den traditionelle måde at formidle andelsboliger på. Også andre forhold gør sig gældende, som specielle for formidling af andelsboliger. Det er vores ambition at finde de områder, som især skal tages vare på, for at en andelsbolighandel ikke ender i en katastrofe. Vi vil analysere måden at sælge andelsbolig på ved bl.a. at sammenligne med salg af ejerlejligheder, som jo i meget høj grad i hvert fald, når det gælder boligforholdene, kan sammenlignes med andelsboliger. Vi er begge uddannede ejendomsmæglere, det er derfor naturligt for os, at se problematikken fra mæglersynspunktet, den ene af os er ansat i den finansielle sektor. Vi vil også sammenligne finansieringen af andelsboliger med ejerlejligheder. Det er ligeledes vores ambition, at berøre en række problemstillinger, som normalt ikke berøres i denne forbindelse, f.eks. ejendomsavancebeskatning af andelsboliger, hvilke skatteformer man skal vælge i forbindelse med forældrekøb, ventelisteproblematikken for andelsboliger samt, hvordan man på enkel måde kan sammenligne ejerlejligheder med hinanden ved hjælp af standardfinansiering, og vise at man ikke kan gøre noget tilsvarende med andelsboliger. Gennem de seneste år er der sket en del på boligmarkedet i Danmark, som i hvert fald til dels skyldes den verdensomspændende finanskrise. Krisen har ramt boligmarkedet på flere punkter og derved også indvirket på købernes og sælgernes (forbrugernes) mulighed for at gennemskue markedet. I denne sammenhæng spiller ejendomsmæglerne en væsentlig rolle ved præsentation og salgsarbejdet omkring de to boligformer.

7 6 Ejendomsmæglerne har ved formidling af handel med andelsboliger bevæget sig ind på et nyt område. Det er derfor vigtigt at se nærmere på, om vi i ejendomsmæglerbranchen er rustet til både ved uddannelse og gennem vores systemer at formidle sådanne handler og derved leve op til de krav, der stilles i lovgivningen og gennem vores branchenormer. Vi håber at denne rapport kan anvendes af såvel ejendomsmæglere som bankfolk, i forbindelse med salg af såvel andelsboliger som ejerlejligheder. Vi har derfor opstillet nogle modeller, som skulle gøre det enkelt for de professionelle at finde ud af, hvornår man skal råde kunden i forældrekøb til at anvende den ene eller den anden skatteordning, ligesom vi har lavet en model, som vil facilitere det at opstille en salgsopstilling med standardfinansiering og salgsbudget. 3. Problemformulering Prissætning af andelsboliger har i den tid, hvor andelsboligen ofte ikke har kunnet sælges til den værdi, der svarer til andelskronen, været et stort problem for ejendomsmæglerne. Ligesom det har givet problemer for bankerne, at vurdere andelsboligens værdi i forbindelse med belåning. I denne forbindelse vil en række væsentlige parametre for prissætningen blive diskuteret. Parametrene er bl.a.; 1) Belåning af andelsboligforeningens bygninger. 2) Muligheder for den enkelte andelshaver for, at optage realkreditlignende lån i andelen. 3) Ejendomsavancebeskatning, problemet med den sidste solgte udlejede andelsbolig. 4) Ventelisteproblematikken (forkøbsret?). I alle sammenhænge prøver vi, at sammenligne andelsboliger med ejerlejligheder. Herudover vil problematikken med forældrekøb blive diskuteret. Er det muligt at købe en andelsbolig som forældrekøb? Hvis det er muligt, hvordan vil det da blive beskattet ved salg. Dette vil blive sammenholdt med beskatning i forbindelse med salg af en ejerlejlighed. Der vil blive opstillet modeller, som kan illustrere de forskellige muligheder for beskatning, så de kan sammenlignes. Ved at indhente salgsopstillinger for andelsboliger, vil det blive

8 7 undersøgt, om de i opgaven behandlede parametre er afspejlet i de informationer, som salgsopstillingen giver. 4. Metode Nærværende opgave vil blive besvaret ved brug af relevante bøger, love og branchenormer samt ved brug af Internettet. Afhandlingen vil bestå af en nærmere gennemgang og beskrivelse af henholdsvis en ejerlejlighed og en andelsbolig ved en sammenligning af de forskellige parametre, der vil være aktuel i bedømmelse af, de mulige fordele og ulemper ved de to boligformer. En model, der viser standardfinansiering af ejerboliger, vil blive udviklet. Herudover vil vi udvikle en række modeller, som vil vise sammenhæng mellem de forskellige beskatningsformer og deres indvirkning på skatten. Vi vil naturligvis anvende vores paratviden, som er udviklet gennem mange års arbejde med det opstillede problem. Erfaringen har gjort, at vi stiller os kritisk til en række spørgsmål, som er accepteret af f.eks. DE og ABF. 5. Afgrænsning Vi vil kun beskæftige os med de traditionelle private andelsboliger og ejerlejligheder. Hovedvægten vil blive lagt på andelsboliger, idet det er den mest komplicerede boligform for en køber af overskue. 6. Resumé De elementer, som er afgørende for at prissætte en andelsbolig, er behandlet, og der er,hvor det skønnes nødvendigt, sammenlignet med ejerlejligheder. Der er identificeret en række problemer i forbindelse med ejendomsmægleres salgsopstillinger vedrørende andelslejligheder, hvilket betyder at køber er stillet særdeles dårligt, hvis han handler udelukkende ud fra de oplysninger, som ejendomsmægleren stiller til rådighed. Salgsopstillinger på ejerlejligheder giver, ikke mindst p.g.a. kravet om, at den skal indeholde en standartfinansiering, køberne et godt redskab til sammenligning af udbudte lejligheder. Vi har til hjælp for forståelsen af standartfinansiering, opstillet en model til udregning af parametrene, den kan bruges som alternativ til de professionelle udbyderes modeller, som er meget dyre at benytte.

9 8 Situationen for andelsboligers salgsopstillinger er helt modsat. Der er ikke taget højde for risikoen i forbindelse med andelsforeningens lån, den sidst solgte udlejede lejlighed, udlejede erhvervslejligheder. De sidste to punkter synes ikke at være opdaget eller beskrevet af hverken Dansk Ejendomsmæglerforening eller myndigheder. Det foreslås at myndigheder, evt. lovgiver og Dansk Ejendomsmæglerforening sætter krav om, at man også for andelsboligforeninger får gennemsigtige salgsopstillinger. Finansiering af såvel andelsboligforeningens ejendom, herunder swap-lån, samt den enkelte andel er beskrevet. Herunder er diskuteret muligheden for en andelsboligforening, at optage realkreditlån og udlåne provenuet til de enkelte andelshavere, som dermed får et rentefradrag, som de ellers ikke ville få samt får renter, der er meget lavere end ved de lån, der tilbydes i kreditforeninger. Problemet med utilstrækkelig rådgivning af kunder i forbindelse med forældrekøb, hvor der kan vælges forskellige skatteløsninger, som virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er søgt løst ved at opstille modeller, som kan give basis for en bedre rådgivning. 7. Ejerlejlighed kontra Andelsbolig: den grundlæggende forskel Ved formidling og handel af ejerlejligheder og andelsboliger, er der mange lighedspunkter og forskelle, som man skal være opmærksom på, både som forbruger og som ejendomsmægler, hvilket gør de to boligformer interessante at sætte op mod hinanden i en analyse. Nedenfor er angivet de mest basale forskelle på de to typer boliger: Ejerforhold: Ved en andelsbolig erhverves alene en brugsret på en andel af ejendommen. Andelsboligforeningen ejer boligerne. Ved en ejerbolig har ejer skøde på ejendommen.

10 9 Skatteforhold: Ved andelsboliger er der kun fradragsret for renter på den personlige gæld og ingen ejendomsværdiskat. Ved ejerboligen er der fradragsret for alle renteudgifter, til gengæld betales der ejendomsværdiskat Hæftelse: Ved andelsboliger hæftes alene med indskuddet, medmindre andet er aftalt i vedtægterne. Ved ejerlejligheder hæftes solidarisk, personligt og direkte for foreningens gæld, medmindre andet er aftalt i vedtægterne. Finansieringen: Nystiftede andelsboligforeninger finansieres typisk med op til 80 % realkreditlån eller realkreditlignende lån. Resten består af indskud fra den enkelte andelshaver, der typisk finansierer det ved personligt pengeinstitutlån og egenkapital. Ejerlejligheden finansieres typisk ved at ejeren optager realkreditlån på op til 80 % af ejendomsværdien. Resten finansieres typisk ved pantebrev, pengeinstitutlån og egenkapital. Finansieringsvalg Valg af realkreditfinansiering sker ved en flertalsafgørelse på generalforsamlingen. Den enkelte andelshaver har altså kun begrænset indflydelse på det endelige finansieringsvalg. Valg af finansiering af en ejerlejlighed sker helt efter ejerens eget ønske og behov - typisk i samråd med en rådgiver. Handelsomkostninger Ved andelsboliger er der ikke afgifter i forbindelse med omsætningen. Der kan påregnes udgifter til administrator og evt. vurderingsmand i.f.m. værdiansættelse - herunder vurdering af forbedringer. Endvidere skal evt. ejendomsmægler honoreres for formidling af salget af sælger.

11 10 Ved ejerlejligheder skal der betales tinglysningsafgifter på skødet, honorering af ejendomsmægler, energimærke, tilstandsrapport, elrapport, ½ ejerskifteforsikringspræmie og dokumentationsomkostninger m.v. 8. Lov om forbrugerbeskyttelse Ved formidling af henholdsvis en ejerlejlighed eller en andelsbolig er reglerne omkring lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE) i anvendelse, såfremt boligen enten hovedsagligt anvendes til beboelse for sælgeren, eller hovedsageligt er bestemt, som beboelse for køberen, jf. LFFE 1. Denne lov trådte i kraft den 1. januar Lov om forbrugerbeskyttelse omfatter også eventuelle situationer, hvor der gøres brug af forældrekøb, hvilket er en væsentlig vinkel, når man især taler om de mindre boliger på det danske boligmarked, der typisk anvendes til dette formål. En køber af henholdsvis en ejerlejlighed eller en andelsbolig kan som følge af LFFE fortryde sit køb ud fra følgende forudsætninger: - At skriftlig meddelelse om fortrydelse er kommet frem til sælger eller dennes ejendomsmægler senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, jf. LFFE 8. Dette indebærer derfor, at der altid vil være minimum én weekend indeholdt i købers betænkningstid. - At køber inden samme frist betaler 1 % af købesummen til sælger. Ved en ejendomshandel vil der desuden i de fleste tilfælde være indsat et rådgiver- /advokatforbehold, der løber sideløbende med fortrydelsesfristen på 6 hverdage. Fortrydelsesfristens beregning vil derved ikke blive ændret eller forskudt p.g.a. indsættelse af et rådgiverforbehold i købsaftalen. Fristen regnes fortsat fra det tidspunkt, hvor sælgeren har bundet sig med sin underskrift.

12 11 9. Ejerlejligheder 9.1. Ejerforeningen Et eventuelt salg af en ejerlejlighed kan ske uden ejerforeningens inddragelse og salget kan ske i fri handel ved brug af f.eks. en ejendomsmægler. Ved salg af en ejerlejlighed er det naturligt, at gøre brug af en ejendomsmægler i forbindelse med formidlingen. Der er ingen ejerforeningen til at varetage salgsopgaven via foreningen, og sælgeren har derfor nemmere ved at overlade opgaven til ejendomsmægleren. Køberen skal som sådan ikke betale et konkret indskud til ejerforeningen, med mindre der skal betales et ejerskiftegebyr på et par tusinde til ejerforeningen. Derimod ses det i størstedelen af tilfældene, at der er en tinglyst sikkerhedsstillelse til ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen fremgår i så fald af tingbogen angivet med en bestemt hæftelse i form af et konkret beløb med benævnelsen byrde tinglyst pantstiftende eller i form af et ejerpantebrev til ejerforeningen. Denne hæftelse er, som sikkerhed for ejerlejlighedsejerens månedlige forpligtelser over for ejerforeningen. En sikkerhedsstillelse som denne skal sikre ejerforeningen, at der ikke sker et tab, såfremt en ejerlejlighed f.eks. sælges på tvangsauktion. Efter et eventuelt salg skal ejerskifte meddeles til ejerforeningen. Ejerskifte meddeles for at sikre, at sælgeren ikke risikerer at hæfte for eventuelle restancer m.v., som følge af en købers fremtidig misligholdelse af de månedlige forpligtelser til ejerforeningen. Sælger vil sædvanligvis hæfte for restancer m.v. indtil ejerskiftet er meddelt til ejerforeningen eller dennes administrator. Yderligere skal sælger sikre, at eventuelle ejerpantebreve eller byrder lyst pantstiftende til ejerforeningen er overdraget korrekt til den efterkommende ejer af lejligheden Prisfastsættelsen Ved salg af en ejerlejlighed står prisfastsættelsen mere eller mindre frit for, - dog skal sælger af lejligheden være opmærksom på lovbestemmelserne i EJLL 16a i forbindelse med prisfastsættelsen. Denne bestemmelse tages meget sjældent i brug, men er en ret, som køber kan anvende.

13 12 Lovbestemmelsen tages i brug, såfremt sælgeren af ejerlejligheden betinger sig en pris, der er væsentlig højere end lejlighedens værdi. I dette tilfælde har køberen mulighed for, at kunne forlange den for høje pris nedsat. En sådan nedsættelse vurderes af boligretten ud fra, hvad der skønnes rimeligt, jf. EJLL 16a, stk. 1. Ved denne vurdering om eventuelt prisjustering, vil der blive taget udgangspunkt i størrelse, beliggenhed, stand m.v. Køberens ret til, at håndhæve en prisjustering, jf. EJLL 16a, forældes i løbet af et halvt år fra tinglysning af skøde, jf. EJLL 16a, stk. 3. Sælgeren af lejligheden har i så fald ikke mulighed for at hæve handlen, jf. EJLL 16a, stk Finansiering til køb af en ejerlejlighed Når man skal købe en ejerlejlighed er der mulighed for at optage finansiering i et realkreditinstitut, da der er tale om en selvstændig fast ejendom med mulighed for direkte pantsætning. Finansieringen vil typisk opnås med 80 % belåning af lejlighedens værdi i form af et realkreditlån samt med 15 % belåning i form af et banklån. De resterende 5 % vil typisk indgå som en kontant udbetaling. Udbetalingen svarende til 5 % af købesummen kan som en alternativ løsning i samspil med banken, også indgå som en del af banklånet, som i stedet vil blive med 20 % belåning svarende til en samlet belåning på i alt 100 %. Et realkreditlån har oftest en lavere rente end et boliglån i et pengeinstitut. Ved finansiering af en ejerbolig er der nogle forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i følgende låntyper: - Et fastforrentet lån - Et lån med variabel rente 9.4. Standardfinansiering For at kunne sammenligne ejerboliger, er det indført at ejendomsmægleren i sit udbudsmateriale angiver en såkaldt standartfinansiering. Denne finansiering er udregnet således at man belåner ud fra forudbestemte kriterier, som bl.a. giver belåningsgrad med

14 13 realkreditlån og sælgerpantebrev under forudsætning af, at der ingen belåning er i den udbudte ejendom. Vi har opstillet en model, som kan udregne de beløb, der skal angives i en standartopstilling og et salgsbudget. Nedenfor er vist en udregning fra vores model. Tabel 1 Standartfinansiering Finansieringsforslag / Beregning af finansieret pris ved optagelse af nyt lån: Kontantpris: Udbetaling: 5% ved standartfinansiering Udbetaling oprundet: obligationsrente 6% Kurs 97,15 indestående lån: Obligationsrestgæld: Off. Kurs 90,00 Godtgørelsesrente. 2% Rente % 4% antal terminer 4 Kontantværdi af det indestående obligationslån udgør den laveste værdi af: a) obligationsindfrielse til børskurs b) pari-straks indfrielse til maksimumperioden (5 mdr.) Ad a) Kursværdi (obligationsrestgæld x kurs) kurtage (0,15 % af kursvædi) indfrielsesgebyr, anslået 950 Kontantværdi af indestående lån udgør Ad b) Kursværdi (obligationsrestgæld x kurs 100) differencerenter: (Renteprocent-godtgørelsesrente) x obl.restgæld x maksperiode/12. Ved 2 terminer årligt er max periode 11 mdr.. Ved 4 terminer 5 mdr. + indfrielsesgebyr, anslået 950 Kontantværdi af indestående lån udgør Låneudmåling:

15 14 Realkreditlånets kontantværdi: 80 % af kontantpris Tilbage til ejerskiftelån Dette svarer nominelt til (kontantværdi/kurs x 100) Hovedstol (nedrundet til hele 1000 kr.) Kontantværdi af ejerskiftelån udgør: Kursværdi (hovedstol x børskurs på ejerskiftelån) Kurtage (0,15 % af kursværdi) Tinglysningsafgift (fast retsafgift) variabel tinlysnigsafgift (1,5 % af hovedstol) i alt tinglysningsafgift Oprundet til hele Lånesagsgebyr Låneformidler Kontantværdi af ejerskiftelån: Sælgerpantebrevet beregnes som: Kontantpris Udbetaling Kontantværdi af ejerskiftelån Kontantværdi af sælgerpantebrevet Beregning af TL-afgift på S. PB. (0,015x(kontv.S.PB.+1400)x100/( ,5)) Skal oprundes til nærmeste De 2 kurspoint der fratrækkes de 100, kaldes formidlingsprovision. De 1,5 = stempelafgift De 100 er salgskursen på S. PB. Beregning af rente på sælgerpantebrev. effektiv rente på obligationslån: (rente/kurs)x100 6,176% pantebrevsrente: den effektive obligationsrente + 1,5 % oprundet til nærmeste 1/4 procent 7,750% Beregning af hovedstol på sælgerpantebrev: Kontantværdi af S.PB + TL afgift på S. PB: (100-2) / Finansieret pris: Ejerskiftelån (hovedstolen) Sælgerpantebrev (hovedstol) Udbetaling Finansieret pris i alt

16 15 Kontrol: kursværdi sælgerpantebrev': 98 % af hovedstol ,- tinglysning kontantværdi af sælgerpantebrev Forskellen på kontantpris og finansieret pris skyldes, at kurstab, finansierings- og tinglysningsomkostninger er medregnet i finansieret pris, da provenuet for sælger skal være det samme, uanset om der handles kontant eller finansieret. Tabel 2 * pantebrevsrenten udregnes som den effektive obligationsrente + 1,5 % oprundet til nærmeste 1/4 procent Brutto - Netto type rente kontantværdi finansieret ydelse incl.bidrag bidrag 7,71000% 0,55000% rente fradragsgrundlag Nyt lån OBL 6,00% * 8,80% PB ANN 7,75% udbetaling i alt Ydelse + bidrag 1. år kr Ejendomsskat kr Renovation kr Husforsikring kr Grundejerforening kr. Skorstensfejer kr. Kabel TV kr. brutto skadedyr bekæmpelse 46 pr.måned andet 85 Brutto 1. år kr Skattefradrag skatte% 32,94000% kr netto + Ejendomsværdiskat 1 % af grundlag kr pr.måned Netto 1. år kr seneste vurdering Tinglysning skøde Kontant

17 16 Fast Variabel 0,6 % I alt Oprundet vurdering pr vurdering pr årets vurdering grundlag for ejendomsværdiskat: mindsteværdi af (vurdering pr %), vurdering pr og årets vurdering Foregår handlen øst for Storebælt indsæt 1 her > 1 Købers kontantbehov: Udbetaling kr Honorar for udfærdigelse af sælgerpantebrev, anslået kr Honorar for berigtigelse + skøde, anslået kr ½ tinglysningsafgift skøde (vest for Storebælt) kr. 0 tinglysningsafgift skøde (øst for Storebælt) I alt kr Tabel 3 Salgbudget Indtægter Kontant Kontant Ejerskiftelån Sælgerpantebrev indtægter i alt Udgifter Indfrielses af eksisterende lån: Indfrielses af eksisterende kreditforeningslån Indfrielses af eksisterende kreditforeningslån 2 Indfrielses af pantebrev mm Diverse omkostninger: tilstandsrapport/energimærke (anslået) ½ ejerskiftepræmie (anslået) ½ tinglysningsafgift skøde - Andet 4. ejendomsmæglers vederlag incl. moms (anslået) Øvrige salgfremmende foranstaltninger incl. moms (anslået) Udlæg til trediemand anslået dokumentationsomkostninger kommunalt oplysningsskema 400

18 17 Tingbogsoplysninger 175 restgældsoplysninger incl. moms - Servitutter 525 Udgifter i alt Forventet provenu (17.950) Kolonnen 'finansieret' skal ikke udfyldes ved standardfinansiering, det giver ingen mening da den normalt ikke kan opnås Indfrielse af pantebrev Restgæld Indfrielseskurs 100 Indfrielsesbeløb Indfrielsesgebyr 750 i alt til indfielse af pantebrev Som vist i eksemplet kan man udregne en brutto kr pr. måned og en nettoudgift kr pr. måned, som er direkte sammenlignelig med de en anden ejendomsmægler ville angive for de ejerboliger, som han har i kommission. Ligesom man kan udregne det forventede provenu i dette tilfælde kr , altså i dette tilfælde en underskudshandel Delkonklusion Når ejendomsmægleren udbyder en ejerlejlighed til salg, er han forpligtet til at udbyde den med en standardfinansiering. Til brug i afhandlingen er der udviklet en model som kan give alle de oplysninger, som er nødvendige for udbud med standardfinansiering. Derudover er modellen indrettet således, at man også får et salgsbudget til rådighed. Kravet om standardfinansieringen har gjort at udbud af ejerlejligheder er blevet langt mere gennemsigtigt, idet det er muligt at sammenligne udbudte lejligheder fra forskellige ejendomsmæglere med hinanden. 10. Andelsboliger Begrebet andelsbolig Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (ABL), også kaldet andelsboligloven, er den lov der omfatter retningslinjerne i forbindelse med formidling af andelsboliger, jf. ABL 1. Ydermere er formidling af andelsboliger omfattet af

19 18 bekendtgørelsen om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v. Ved køb og salg af andelsboliger, er der ikke tale om fast ejendom for den enkelte andelshaver, men derimod køb af et værdipapir med en tilknyttet brugsret til andelsboligen. Ved køb af en andelsbolig, er der derved tale om køb af en andel i andelsboligforeningens formue, hvorfor det er foreningen, der ejer hele ejendommen, dvs. alle andelshaverne. Ved erhvervelse af en andelsbolig købes andelsbeviset af den tidligere andelshaver, og som hovedregel hæfter man med indskuddet, der blev indbetalt ved stiftelsen af foreningen. Derudover betales der månedligt en boligafgift, der går til at dække foreningens drift, som f.eks. lån i foreningen; renovering, skatter m.v., og boligafgiften beregnes i de fleste foreninger i forhold til boligens størrelse. Når man, som køber, ser på andelsboliger, er man nødt til at skelne mellem typen af andelsbolig. Der er fire typer af andelsboliger at skelne imellem: - Den traditionelle, private andelsbolig - Den støttede, private andelsbolig - Den nybyggede, private andelsbolig - Den almene andelsboligforening Den traditionelle, private andelsbolig er en bolig i en forening, der har købt en allerede eksisterende ejendom, som typisk vil være en udlejningsejendom. Den støttede, private andelsbolig er etableret med et offentligt støtte/tilskud efter år 1980 og før udgangen af år 2004 samt desuden nybyggede andelsboliger, som er opført med en kommunal garanti. Hører under socialministeriet. Den nybyggede, private andelsbolig er en bolig, som uden offentlig støtte/tilskud har stået for opførelsen eller overtaget en nyopført ejendom.

20 19 Den almene andelsboligforening er ikke som de ovenstående tre typer af andelsboliger omfattet af ABL. Denne type andelsboligforening minder på mange måder om et alment byggeri og er reguleret af ALBL. Hører også under socialministeriet. På baggrund af de fire andelsboligtyper, er det dog langt størstedelen af alle andelsboliger, som er private andelsboliger Andelsboligforeningen En andelshaver vil til enhver tid have ret til at sælge sin andelsbolig, men dog kun hvis dette sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter og herunder eventuelle regler om fortrinsret for bestemte personer i form af f.eks. en intern venteliste. Ved et salg af andelsboligen via en ejendomsmægler er andelshaveren, såvel som andelskøberen, bedre stillet ved salget i forhold til salg gennem foreningen. Ejendomsmægleren varetager formidlingsopgaven på vegne af sælger og sørger for indhentelse af relevante dokumenter til salgsarbejdet, som også vil komme en køber til gavn. Udover at udlevere og oplyse om de i ABL 6, stk. 1. angivne dokumenter (vedtægter, regnskab og budget), som ved salg via foreningen, har mægleren også nogle kvalitetsnormer fra DE, som skal følges. Af DE s kvalitetsnormer fremgår yderligere, at mægleren skal oplyse om hovedejendommens forsikring, ligesom foreningens lån skal oplyses til køberen. Ejendomsmægleren har desuden et professionsansvar i forbindelse med en korrekt gennemførelse af handlen, ligesom mægleren umiddelbart hæfter for de oplysninger, der bliver givet i salgsmaterialet til køberen, som ved salg af en ejerlejlighed. Sælges i stedet via foreningen, er der ikke krav om oplysning vedrørende foreningens lån, ligesom foreningen ikke forpligter sig på samme måde, som ejendomsmægleren. Sælges andelsboligen via en ejendomsmægler slipper andelshaveren dog ikke helt for at inddrage andelsboligforeningen. Når køberen er fundet skal andelsboligforeningens bestyrelse, jf. ABL 6, stk. 2. nemlig godkende den pågældende køber, samt godkende aftalen om salg af andelsboligen, jf. ABL 6, stk Problematikken om de to overdragelseserklæringer For blot 10 år siden var det uhyre sjældent, at en andelsbolig blev udbudt gennem en ejendomsmægler. Boligerne blev generelt solgt over ventelisten, eller eventuelt gennem den Blå Avis.

21 20 I vedtægterne er der angivet, at bestyrelsens skal sørge for en overdragelseserklæring, som kan være nærmere beskrevet i vedtægterne, og som i dag ofte udformes af administrator. Denne købsaftale er, som sagt, vedtægtsbestemt og skal således altid foreligge. Ejendomsmægleren laver ligeledes sin købsaftale, som følger de regler, som ejendomsmægleren nu er bundet op på. Ejendomsmægleren kan således ikke undlade at lave sin egen købsaftale, idet han så ikke vil være dækket af de forsikringer, som sikre forbrugeren erstatning i de tilfælde, hvor ejendomsmægleren har lavet fejl. Der skal således udformes og underskrives to købsaftaler. I vedtægterne bestemmes det også, at bestyrelsen skal godkende en køber. En køber, der har lavet en aftale gennem en ejendomsmægler, kan således ikke føle sig 100 % sikker på at han har købt andelen, før bestyrelsen har godkendt ham, som ny andelshaver. Det skal i den forbindelse dog nævnes, at bestyrelsen ikke uden en tungvejende grund kan afvise en køber, som andelshaver. I denne forbindelse opstår problemet om, hvornår fortrydelsesfristen på 6 dage i forbindelse med et køb af en andelsbolig begynder. Er det fra underskriften af den aftale, som ejendomsmægleren udformer, eller er det fra tidspunktet, hvor han skriver under på aftalen som bestyrelsen står for, hvilket normalt vil være et senere tidspunkt. Vi har ikke kunnet finde nogen afgørelser, som afklarer denne problemstilling. Vores umiddelbare fornemmelse er, at det må være den seneste underskrevne aftale, som gælder, som begyndelse af fortrydelsesfristen. Dette vil så give anledning til problemer vedrørende garanti for betaling af købesummen, idet denne oftest forlanges effektueret 6 dage efter underskriften af ejendomsmæglerens købsaftale. Det synes dog at forholde sig anderledes. Praksis må siges at være, at begge aftaler vil være bindende, og fortrydelsesretten beregnes med start fra den første aftale, der indgås og accepteres af parterne. Dette forudsætter dog, at der ikke fremgår nye vilkår af den efterfølgende aftale, der adskiller sig væsentligt fra den først accepterede aftale. Ved formidling gennem en ejendomsmægler vil købsaftalen her, i de fleste tilfælde, blive underskrevet først, hvorefter underskrift ved andelsboligforeningen vil finde sted. Mange andelsboligforeninger har bestemte tidsrammer for, hvornår man, som køber og sælger, kan fremmøde i andelsboligforeningen til en underskrift af overdragelsesdokumenterne, dette kan forsinke aftalens indgåelse betydeligt.

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information Nederby 3, 7884 Tlf.: 97 59 32 68, Fax.: 97593288 p.olesen@ofir.dk - www.dithus.dk/fur Salgsopstilling Adresse Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sag nr. 06-16 Dato 20. oktober 2014 Beskrivelse Sommerhusgrund

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Odinsvej 20, 4560 Vig 375.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 19-02-2015

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Adresse: Bakkelandskrogen 12, 3200 Helsinge Sagsnr.: 117-2116 Dato: 15-04-2015 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning

Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning TINGGAARD BOLIG TEL. +45 9712-8900 FAX +45 9712-8724 SILKEBORGVEJ 8, 7400 HERNING POST@TINGGAARD-BOLIG.DK WWW. TINGGAARD-BOLIG.DK Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning Sags nr. 3385 Ejendomsmæglerens

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Krekærlunds Alle 39, 8340 Malling Sagsnr.: 32JL-000213 Dato: 20.02.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Nordstrands Alle 33, 2791 Dragør Sagsnr.: 732-GRUND Dato: 29-12-2016 Beskrivelse: Byggegrund på 750 m2. Sjællen udbudt byggegrund i det attraktive Dragør Nordstrand, udbydes 750

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R

Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R Veksøvej 2B, 3.tv. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS!

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Kong Eriks Have 29, 1.th. Smørumnedre 2765 Smørum Sags nr. 30-61205 Advokatens

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Planetvej 35, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2013037 Dato: 13-10-2015

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærsti 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-037 Dato: 19-05-2015 Beskrivelse: Flot vandskuretetplans villa på 148

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Ellegårdsvej 4A, Læsø, 9940 Læsø Sagsnr.: 2000 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Sandbygårdvej 25, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Bekkasinvej 26, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000157 Dato: 16.03.2016 Beskrivelse: Attraktiv sommerhusgrund

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Emmersbækvej59, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-050 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendevinkelbyggetrødstensvillapå

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden.

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden. Salgsopstilling Adresse Skrænten 27, 9280 Storvorde Sag nr. 1210013G Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Ejendomsmæglerfirmaet Chr. B. Nielsen Åbrinken 10 - Uggerby 9800 Hjørring telf. 41 31 44 00 - mail: cbni@c.dk Salgsopstilling Adresse: Uffesvej 1, Ertebølle, 9640 Farsø Sagsnr.: 2015-170 Dato: 16-09-2015

Læs mere

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

2.1 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Diget 6, 4571 Grevinge Sagsnr.: 14PF-000154 Dato: 11.06.2016 Beskrivelse: Byg dit eget sommerhus med vandudsigt

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Salgsopstilling.

Salgsopstilling. info@cmsnetbolig.dk Salgsopstilling Adresse Skovfyrren 24, Ulvshale, 4780 Stege Sag nr. 47801003 Dato 13. april 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

Bo billigt i Fjelstrup

Bo billigt i Fjelstrup Bo billigt i Fjelstrup Langtoften 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Sags nr. 13144 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Stadion Alle 10, 7362 Hampen Sagsnr.: 1537MS Dato: 20-10-2015 Beskrivelse: Giv et bud

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Banstensvejen 10, 9940 Læsø Sagsnr.: 2012 Dato: 05-12-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Salgsopstilling Fjordmægleren Jesper Struckmann Navervej 28C * 4000 Roskilde email: post@fjordmaegleren.dk Tlf. 4678 8900 * Mob. 4110 8900 CVR. 93248457 Adresse: Tisvildesvinget 4, 3220 Tisvildeleje Sagsnr.:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dalvænget 55, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000111 Dato: 08.02.2016 Beskrivelse: Grunden er på 8610 kvm. og

Læs mere

Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01

Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Torvet - 68 Varde Telefon 7 9 - CVR nr. 7 6 Salgsopstilling Adresse Troldhøj Allé, 68 Varde Sag nr. 6886 Dato -- Beskrivelse Bo i Varde - byen med charme, liv & sjæl Tilbehør Det er aftalt, at følgende

Læs mere