Viborg kommunes affaldsplan resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé"

Transkript

1 Viborg kommunes affaldsplan resumé

2

3 Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag 3. Behandling af affaldet og Affaldscenter Revas... side 9 - nuværende og nye tiltag 4. Information og inddragelse af borgerne og erhverv... side De økonomiske og miljømæssige konsekvenser af planen... side Den langsigtede plan... side 15 3

4 1 Mål og visioner for affaldsplanen Affaldsplan er Viborg Kommunes planlægningsredskab. Affaldsplanen indeholder en kortsigtet plan for den første 3 årige periode og en langsigtet plan for de efterfølgende 8 år frem til Affaldsplanen skal opfylde affaldsbekendtgørelsens krav. Derudover skal den primært forholde sig til Regeringens Affaldsstrategi , del 1 som fokuserer på tre hovedområder: Viborg Kommune og affald Figur 1 viser udviklingen i antal husstande og indbyggere i Viborg Kommune. Ressourcepolitik Klimapolitik Beskyttelse af miljø og sundhed Regeringens Affaldsstrategi formulerer en række konkrete krav til organisering af affaldssektoren, herunder særligt for erhvervsaffald. Strategiens mål for affaldsbortskaffelsen er 65 % genanvendelse, 29 % forbrænding og 6 % deponering. Retningslinjerne fra affaldsstrategien er indarbejdet i Viborg Kommunes affaldsplan, både i forbindelse med de overordnede mål og visioner, og i forbindelse med de konkrete initiativer over for borgere og erhvervsliv Antal hustande Antal indbyggere Revas står for driften af det samlede affaldsområde i Viborg Kommune. Revas er organiseret som en kontraktstyret virksomhed i kommunen. 4

5 Mål og visioner for Viborg Kommune Viborg Kommunes overordnede mål for de kommende 3 år er følgende: 1. Viborg Kommune vil sikre, at aspekter omkring miljø, sundhed og klima indarbejdes i fremtidige initiativer, herunder affaldssortering og behandlingsmetoder. 2. Viborg Kommune vil arbejde målrettet med aktiviteter, der styrker affaldsminimeringen og som bedrer kvaliteten i affaldet med henblik på genanvendelse. 3. Der skal som minimum opnås 65 % genanvendelse og maksimum 6 % deponering. Den øvrige del går til forbrænding. 4. Viborg Kommune vil øge borgernes forståelse og engagement i affaldshåndteringen. Borgerne tages med på råd Viborg Kommune har lagt stor vægt på borgerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan og har derfor gennemført følgende initiativer: Afholdelse af brugergruppemøder for private borgere og for boligforeninger. Gennemførelse af brugerundersøgelse blandt 400 husstande ved brug af telefoninterviews. Gennemførelse af brugerundersøgelse på genbrugsstationerne ved at foretage interviews på pladserne. Resultaterne fra de gennemførte møder og brugerundersøgelser er medtaget i affaldsplanen. Det generelle indtryk er, at de borgere og boligforeninger, som har deltaget, har været positive og engagerede. 5. Viborg Kommune vil arbejde for øget fokus på børn og unge som led i en holdningsbearbejdning omkring affald. 6. Viborg Kommune vil arbejde for at yde den bedste service overfor borgere og virksomheder. 7. Viborg Kommunes affaldskonsulent vil arbejde for en tæt dialog mellem Viborg Kommune og virksomhederne. Målene 1-7 skal gælde for den kommende planperiode hvorefter de evalueres og vurderes med henblik på om de er opfyldt. 5

6 2 Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv - nuværende og nye tiltag Status for 2007 Den samlede affaldsmængde i Viborg Kommune i 2007 er opgjort til ca tons. Fordelingen af affaldet på behandlingsmetoder fremgår af figur 2. Tallene er sammenstillet med Viborg Kommunes målsætninger for sidste planperiode ( ). Som det fremgår af figur 2 levede Viborg Kommune i 2007 ikke op til målsætningen om en genanvendelse på 74 %. Derfor er målsætningen for genanvendelsen reduceret for den kommende planperiode. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Genanvendelse Forbrændning Deponering Særlig behandling Fordeling i % for Viborg Kommune i 2007 Viborg Kommunes målsætning for planperioden i % I figur 3 ses fordelingen på behandlingsformer opdeltpå henholdsvis private og erhverv i % 4% Figuren viser at en større del af det samlede erhvervsaffald blev bortskaffet til genanvendelse sammenlignet med affald fra private borgere. Årsagen til den lavere genanvendelse fra private borgere skyldes primært at der ikke udsorteres grønt affald fra dagrenovationen. 2% Genanvendelse 48% 35% 43% 59% Forbrændning Deponering Særlig behandling 6 Fordeling i % for private i Viborg Kommune i 2007 Fordeling i % for erhverv i Viborg Kommune i 2007

7 Fremtidig affaldsprognose Den fremtidige affaldsprognose for de samlede affaldsmængder i Viborg Kommune er opgjort i figur 4. Indsamling af affald fra private og boligforeninger Indsamling af affald fra private og boligforeninger foregår i dag ved følgende ordninger: Indsamling af dagrenovation ved husstanden, opsamling i sække eller beholdere Samlede mængder i tons Opsamling af glas og papir i områdecontainere placeret rundt om i kommunen. Opsamling af dagrenovation, papir, glas og batterier i affaldsøer ved boligforeninger. Indsamling af små batterier i klar pose i forbindelse med dagrenovationsordningen. Mulighed for udlevering af gratis kompostbeholder til grønt køkkenaffald eller tilkøb af træbeholder til haveaffald. Brug af de kommunale genbrugsstationer. Aflevering af farligt affald til Modtagestation. Visse typer af farligt affald kan afleveres hos forhandlere. Affaldsprognosen forudser et fald i mængden af affald de første 3 år, på grund af den nuværende økonomiske situation, hvorefter der igen vil være vækst. Affaldsminimering og affaldsforebyggelse Viborg Kommune vil gerne gøre en indsats for at reducere mængden af affald. Dette skal blandt andet ske ved at øge samspillet mellem borgere, erhvervsliv og relevante organisationer. Der vil blive gennemført et forsøgsprojekt med en virksomhed og affaldskonsulenten i Revas, med henblik på at minimere affaldsmængden. Samme forsøg vil blive gennemført med udvalgte uddannelsesinstitutioner. I den kommende planperiode skal det være muligt for borgerne at vælge en mindre beholder til dagrenovation. Der vil blive foretaget en vurdering af, om der skal indføres to-delt indsamling af restaffald og grønt affald hvorefter det grønne affald kan afleveres til bioforgasning. Viborg Kommune vil også have fokus på at øge andelen af husstande der hjemmekomposterer ved løbende at gennemføre oplysningskampagner. Viborg Kommune vil desuden udforme et paradigme for indkøb af varer, hvor der stilles krav til et minimum af emballageaffald. 7

8 I forbindelse med de nuværende områdecontainere til glas og papir vil der forsøgsvis blive opstillet en områdecontainer til opsamling af plast og dåser, enten samlet med efterfølgende sortering, eller i to separate containere. Det vil blive undersøgt om borgerne er interesserede i at få udleveret en beholder til opsamling af papir og eventuelt andre genanvendelige materialer fra husstanden. Ved boligforeninger vil der blive opstillet materiel til opsamling af dåser i de nuværende affaldsøer. Viborg Kommune vil derudover se på muligheden for at indføre nedgravede containere ved boligforeningerne, til både dagrenovation og genanvendelige materialer. Der ses også på behovet for indførelse af en storskraldsordning. Generelt vil Viborg Kommune i de kommende 3 år, informere virksomhederne intensivt om udsortering af affald til genanvendelse. Blandt andet fordi nye regler medfører at det ikke længere er muligt at tilbyde virksomhederne kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald. Der vil i stedet blive gjort en stor indsats for at styrke dialogen mellem affaldskonsulenten i Revas, det kommunale miljøtilsyn og virksomhederne i kommunen. Målet er at øge genanvendelsen fra erhverv. Der vil blive beregnet nye affaldsgebyrer for erhverv. Gebyret for brug af de kommunale genbrugsstationer skal beregnes efter samme model for alle kommuner i Danmark. Den gennemførte interviewundersøgelse blandt private husstande viste at kun ca. 9 % af husstandene anvender ordningen for aflevering af batterier i klar pose i forbindelse med dagrenovationsafhentningen. Viborg Kommune vil derfor i den kommende planperiode gøre en ekstra informationsindsats overfor brugen af ordningen. Der vil desuden blive opstillet små batteribokse sammen med de nuværende områdecontainere. Viborg Kommune vil også etablere en genbrugsbutik for brugte genstande der ikke er udtjente. Affald fra erhverv Indsamling af affald fra erhverv, herunder institutioner, handel og kontor, foregår i dag ved følgende ordninger: Indsamling af dagrenovationslignende affald i den kommunale indsamlingsordning. Opsamling af glas og papir i områdecontainere placeret rundt om i kommunen. Indsamling af små batterier i klar pose i forbindelse med dagrenovationsordningen. Brug af de kommunale genbrugsstationer. Aflevering af farligt affald til Modtagestationen. 8

9 Behandling af affaldet og Affaldscenter Revas - nuværende og nye tiltag 3 Affaldsanlæg der i dag anvendes til behandling af affald fra Viborg Kommune omfatter: De kommunale genbrugsstationer, Affaldscenter Revas, herunder Modtagestation for farligt affald samt de affaldsforbrændingsanlæg og deponeringsanlæg, der er indgået aftaler med. Genbrugsstationer Der er 7 kommunale genbrugsstationer i Viborg Kommune. Disse kan anvendes af både private borgere og erhvervslivet. Udviklingen i mængden af affald til genbrugsstationerne kan ses i figur 5. Der har siden 2003 været en stigning i affaldsmængderne. I 2009 foretog Viborg Kommune en brugerundersøgelse blandt de besøgende på genbrugsstationerne. Den viser at 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med den genbrugsstation de anvender. Undersøgelsen viser også at borgerne ofte benytter genbrugsstationerne, ca. en gang om måneden i gennemsnit. Der vil i den kommende planperiode blive gennemført en brugerundersøgelse med henblik på at fastsætte gebyrer for erhverv. Der er i 2007 udarbejdet en analyse af den nuværende genbrugspladsstruktur. Analysen peger på, at der eventuelt kan etableres en ny plads i den østlige del af Viborg By. Der ses mere på den mulighed i den kommende planperiode. I 2010 vil der blive åbnet en ny genbrugsstation på Affaldscenter Revas. Samtidig vil den nuværende genbrugsstation på Industrivej i Viborg blive lukket. De øvrige pladser vil løbende blive opgraderet i planperioden. For at kunne yde den bedst mulige service for borgerne på genbrugsstationerne vil der være fokus på åbningstider, bedre information, uddannelse af pladspersonale samt løbende udvidelse af de affaldstyper, der kan afleveres på pladserne Samlet affaldsmængde i tons 9

10 Affaldscenter Revas Affaldscenter Revas består i dag af en hel række aktiviteter og anlæg. Disse er: Modtagestation for farligt affald Kompostering og flisning af haveaffald Nedknusning af beton og tegl Sorteringsplads for erhvervsaffald Sorterings- og omlasteplads for deponiaffald Opbevaring af genanvendelige materialer Balleteringsanlæg og opbevaring af forbrændingsegnet affald (er under forberedelse) Jordhotel Gasanlæg De samlede mængder af affald der er modtaget på Affaldscenter Revas i 2007 er angivet i figur 6. Figur 6. Modtaget mængde i tons i ,3% 28,8% Modtagestation for farligt affald Komposteringsanlæg for haveaffald Knuseanlæg for beton og tegl 14,4% 1,8% 19,4% 10,3% Sorteringsplads for erhvervsaffald Deponeringsalæg (er afviklet i 2008) Jordhotel 10

11 Den nye genbrugsstation på Affaldscenter Revas skal placeres hvor knuseanlægget for beton og tegl ligger i dag. Derfor vil knuseanlægget blive flyttet til en anden placering på affaldscenteret. Sorteringspladsen for erhvervsaffald vil fortsat blive udviklet så mest muligt affald kan frasorteres til genanvendelse. Det samme gælder for sorteringspladsen for deponiaffald hvor målet er at minimere den mængde der skal deponeres. Pladsen til balletering og opbevaring af forbrændingsegnet affald forventes taget i brug i løbet af Pladsen skal kunne opbevare op til tons balleteret affald. Hvis det er muligt vil den opsamlede gas blive udnyttet internt på Affaldscenter Revas, til produktion af el. Affald til forbrænding Viborg Kommune er en del af L90 samarbejdet, som består af en række jyske kommuner. Samarbejdet har til formål at sikre, at det forbrændingsegnede affald fra kommunen afsættes. Viborg Kommunes deltagelse i samarbejdet vil som minimum fortsætte igennem hele planperioden. Affald til forbrænding vil blive balleteret og opbevaret på Affaldscenter Revas ind til det afsættes til et forbrændingsanlæg. I 2007 afsatte Viborg Kommune ca tons affald til forbrænding. Affald til deponering Viborg Kommune valgte i 2008 at indgå i deponeringssamarbejdet Deponi.net, som består af en række midt- og vestjyske kommuner. Deponeringsanlægget på Affaldscenter Revas blev nedlukket i 2009, og der er behov for at afsætte deponeringsegnet affald til andet anlæg. Viborg Kommunes deltagelse i samarbejdet vil som minimum fortsætte i hele planperioden. Affald til deponering vil blive omlastet på Affaldscenter Revas. I 2007 afsatte Viborg Kommune ca tons affald til deponering. 11

12 4 information og inddragelse af borgere og erhverv Viborg Kommune vil også de næste 3 år prioritere at informationsniveauet om affald er højt og at borgere og erhvervsliv inddrages i diskussionerne om affald. Brugergruppemøder og brugerundersøgelser Der vil blive gennemført et brugergruppemøde for henholdsvis private husstande, boligforeninger og virksomheder. Målet er at få defineret en række affaldsaktiviteter der tilgodeser miljøet, borgere og virksomheder. Der skal løbende følges op på aktiviteterne. Brugerundersøgelserne blandt private husstande vil blive fuldt op i planperioden. Der vil blive foretaget endnu en telefoninterview undersøgelse med henblik på at få belyst borgernes holdning til forskellige indsamlingsordninger og det samlede affaldssystem. Der vil også blive iværksat en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne for at følge op på de nye tiltag der gennemføres på pladserne. Informationsaktiviteter og kampagner Viborg Kommune vil fortsat informere om affaldsordningerne ved en gang om året at udgive affaldsbogen Intet er så skidt. Derudover vil der blive gennemført diverse informa-tionskampagner målrettet forskellige områder, eksempelvis hjemmekompostering. TV spots vil også blive taget i anvendelse. Der vil være informationstiltag direkte til virksomheder med det mål at øge genanvendelsen af affald. Revas hjemmeside skal løbende udvikles, så den er let at anvende. Målet er at den bliver borgernes foretrukne måde at få information om affaldsordninger på. Der vil blive afholdt forskellige konkurrencer på hjemmesiden med det formål at øge antallet af brugere. 12

13 Undervisning og undervisningsmaterialer Revas og Viborg Kommune udarbejder løbende materiale til brug for undervisning om affald. Der kan altid aftales rundvisning på Affaldscenter Revas for skoleklasser, aftenskoler og øvrige interesserede. Der skal fortsat informeres intensivt om muligheden for at rekvirere undervisningsmateriale og besøge affaldscenteret. Viborg Kommune er primus motor i projektet Co 2 ntainer. Co 2 ntainer handler om at gennemføre en række konkurrencer, at kombinere nye ideer, TV og internet samt events mv. omkring affald. Projektet fortsætter ind i Der vil i planperioden blive gennemført 1-2 happenings på Affaldscenter Revas med henblik på at tiltrække børn og unge. Affaldskonsulenten Affaldskonsulentens store opgave i den kommende periode vil være at vejlede og søge dialog med virksomhederne omkring deres affaldssortering. Affaldskonsulenten skal være med til at udbygge informationen til borgere og erhverv samt gennemføre affaldstjek på udvalgte virksomheder. Frivillige organisationer De frivillige organisationer skal inddrages i arbejdet med information og kampagner omkring affald. Viborg Kommune vil tage initiativ til, at der gennemføres et møde med en række frivillige organisationer. Affaldscenter Revas vil blive udbygget med et separat undervisningslokale. 13

14 5 de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af planen Konsekvenser... De økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen frem til 2013 vil primært være forbundet med: Etablering af ny genbrugsstation på Affaldscenter Revas Udbygning af Affaldscenter Revas med et undervisningslokale De miljømæssige konsekvenser Affaldsplanens aktiviteter vurderes ikke at påvirke miljøet negativt. I visse tilfælde vil der være tale om en positiv effekt på miljøet. Blandt andet fordi der lægges stor vægt på øget affaldssortering især blandt virksomheder, mere information om affald til børn og unge, nedlukning af genbrugsstation i Viborg by til fordel for en ny på Affaldscenter Revas samt etablering af genbrugsbutik for brugte genstande. Informationsaktiviteter - specifik og generel Undervisningsmaterialer, kampagner og konkurrencer Intensive informationskampagner samt øget dialog og vejledning overfor virksomheder Derudover vil der være udgifter til opgradering af de nuværende genbrugsstationer, indkøb af nye containere og den generelle information, som udsendes til borgerne årligt. Der fastsættes årligt et affaldsgebyr for henholdsvis private husstande og for virksomheder. Affaldsgebyret fastsættes efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. 14

15 6 Den langsigtede plan... strækker sig over perioden Viborg Kommune skal også på længere sigt arbejde med at tilbyde borgerne i kommunen den bedste service indenfor affaldsområdet. Der vil løbende blive fulgt op på borgernes holdning via brugerundersøgelser og møder. Klima og miljø vil fortsat være i centrum. Viborg Kommune vil arbejde for yderligere at øge genanvendelsen og minimere deponeringen af affald. Der skal fortsat bruges mange ressourcer på information og undervisning. Der skal oplyses om muligheden for at besøge og benytte Affaldscenter Revas. Virksomheder og erhvervsaffald er et vigtigt indsatsområde i den langsigtede plan. Specielt set i lyset af, at kommunen fremover ikke har mulighed for at tilbyde erhvervslivet indsamlingsordninger for genanvendeligt affald. Biogas vil være et element i affaldsbehandlingen for Viborg Kommunes affald i den kommende 12 årige periode. Endelig vil der være fokus på at behandle affald indenfor grænserne af EU så farlige affaldstyper ikke længere sendes til fjerne verdensdele. 15

16 Kirkebækvej 136 DK-8800 Viborg Tlf

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012

Affaldsplan 2010-2012 Affaldsplan 2010-2012 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning... 6 2.1 - Harmonisering af affaldsområdet... 8 2.2 - Forudgående borgerinddragelse... 8 2.2.1 - Brugerundersøgelsen... 8 2 - Baggrund... 8 2.2.2

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan 2006-2016

Affaldsplan 2006-2016 Ny Tønder Kommune Affaldsplan 2006-2016 Udkast til affaldsplanen for harmonisering af affaldssystemet August 2006 Ny Tønder Kommune Affaldsplan 2006-2016 Tekstudkast til affaldsplan for harmonisering af

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

7.5 Undervisning og undervisnings-materialer

7.5 Undervisning og undervisnings-materialer 7.4.1 Målsætninger og specifikke tiltag Der vil blive gennemført målrettet information om brugen af Jammerbugt Kommunes hjemmeside om affald overfor borgere og virksomheder. Jammerbugt Kommunes hjemmeside

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Revas 2016

Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Klima- og Miljøudvalget Maj 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 TEMA: DAGRENOVATION OG DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD... 5 1. SÆRLIGE UDFORDRINGER VEDR. DAGRENOVATION OG

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse 12april 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012 1 Samsø Kommune Affaldsplan 2009-2012 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Affaldsplanens indhold 3 2. Kortlægning hvordan gør vi i dag? 4 2.1 Affaldsmængder 4 2.1.1 Affaldskilder med relaterede

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Affaldshåndteringsplan

Affaldshåndteringsplan Affaldshåndteringsplan (dækkende 2014-2024) 2014 2018 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2014. Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 1. Forord Affald og genbrugsområdet påvirker stort set alles hverdag.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af Århus Kommunes Affaldsplan Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Godkendelse af Århus Kommunes Affaldsplan Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. august 2010 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 13. januar 2010 at sende Forslag til Affaldsplan

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere