Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj"

Transkript

1 Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl af specialknsulenter Lis Oline Madsen g Lisbeth Lind. September 2009

2 Indhldsfrtegnelse 1 FORMÅL METODE TILSYNSRESULTAT ANBEFALINGER... 5 UDVIKLINGSPUNKT... 6 DATAGRUNDLAG FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED BEBOERE OG PÅRØRENDE DIALOGPROCES MED MEDARBEJDERNE FREMGANGSMÅDE...15 YDERLIGERE OPLYSNINGER UNDERSKRIFTER BILAG 1: HØRINGSSVAR BDO Kmmunernes Revisin Side 1

3 1 Frmål Kmmunalbestyrelsen skal, i henhld til 151 i Lv m scial service, fretage mindst ét anmeldt tilsynsbesøg pr. plejehjem m.v. Det verrdnede frmål med tilsynet er at påse, at beberne får den hjælp, sm de har krav på, g at kvaliteten i hjælpen er i verensstemmelse med det serviceniveau, sm kmmunalbestyrelsen har besluttet. Derudver skal tilsynet belyse, hvrdan beberne plever kvaliteten af den mdtagne pleje g msrg samt belyse bebernes plevelse af medinddragelse g fleksibilitet. Fr det anmeldte tilsyn er det endvidere frmålet at afdække det enkelte plejehjems styrker g udviklingsptentialer inden fr de kvalitetsmråder, sm Sundheds g Omsrgsfrvaltningen har udmeldt. På den baggrund skal tilsynet medvirke til at skabe fremadrettede, knstruktive g anerkendende udviklingsfrløb fr medarbejderne g ledelsen på det enkelte plejehjem. 2 Metde De anmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af enheden ved hjælp af følgende metder: Fkusgruppeinterview med udvalgte bebere g repræsentanter fra bruger- g pårørenderådet. Dialgprces med medarbejderne. BDO Kmmunernes Revisin Side 2

4 3 Tilsynsresultat Plejecentret Lærkeb er gdkendt ved det anmeldte tilsyn. Samlet vurdering X Gdkendt Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra bebere, pårørende, medarbejdere g ledere - lever p til såvel lvgivningens krav, Københavns Kmmunes kvalitetsstandard m hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser g værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Frhldene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra bebere, pårørende, medarbejder g ledere - delvist lever p til såvel lvgivningens krav, Københavns Kmmunes kvalitetsstandard m hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser g værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Frhldene på plejehjemmet vurderes samlet set at være karakteriseret af få fejl eller mangler. Alvrlige mangler Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra bebere, pårørende, medarbejder g ledere i alvrlig grad ikke lever p til lvgivningens krav, Københavns Kmmunes kvalitetsstandard m hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser g værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Frhldene på plejehjemmet vurderes samlet set at være karakteriseret af alvrlige mangler. Den verrdnede vurdering begrundes med: Afgørelsen Gdkendt kendetegnes ved det meget tilfredsstillende tilsynsresultat, hvr tilsynet har knstateret: Rigtig gde frhld vedrørende hverdagen på Plejecentret Lærkeb fr både bebere g medarbejdere. Den leverede hjælp har mange styrker, g der er særlig fkus på trivsel, tryghed g gd pleje g msrg fr beberne. Der vægtes et gdt samarbejde g en gd kmmunikatin mellem plejecentret, beberne g pårørende. Dette er med til at skabe tryghed fr både beberne g pårørende. Der er gd mulighed fr at beberne kan få medindflydelse på egen hverdag bl.a. gennem beskrivelse af beberens vaner g ønsker, beberens livshistrie, samt medinddragelse i udarbejdelse af døgn- g ugeplanen. BDO Kmmunernes Revisin Side 3

5 Der er et gdt g msrgsfuldt persnale der arbejder med udgangspunkt i kærlighed til gamle mennesker, beberens ressurcer g behv, g en ajurført g grundig faglig viden. Plejecentret Lærkeb sikrer bebernes tryghed ved, at nye medarbejdere (både fastansatte g afløsere) gennemgår et intrduktinsprgram. Medarbejderne har en gd faglighed, g har desuden gde muligheder fr efteruddannelse. Medarbejderne er mstillingsparate g bevidste m nødvendigheden af at være i besiddelse af såvel faglige kvalifikatiner samt persnlige g sciale kmpetencer. De få mangler der er knstateret på Lærkeb vedrører følgende mråder: Fkusgruppeinterview med bebere g pårørende. Dialgprces med medarbejderne. Manglerne udtrykkes af alle bebere g pårørende samt af alle medarbejdere. Manglerne er frdelt ver følgende temaer: Trivsel på plejehjemmet. Bebere g pårørende efterspørger flere persnaleressurcer til pleje g msrg. Ngle bebere giver udtryk fr at de betragter tilværelsen på plejecenter sm tålt phld. Tryghed. Bebere g pårørende plyser at ikke alle bebere har en kntaktpersn. Beberne g pårørende plyser at der i ngle afdelinger går lang tid før kald besvares. Værdifuld aktivitet, herunder gøremål udenfr egen blig g underhldning. Bebere g pårørende efterspørger flere aktiviteter i afdelingerne, samt at medarbejderne fra Terapien kmmer ud i afdelingerne en gang m ugen. Bebernes g pårørendes medindflydelse. Bebere g pårørende efterspørger bebermøder i alle afdelinger. Instrukser fr ansvars-, kmpetence- g pgavefrdeling. Medarbejderne plæres g tildeles kmpetence til udførelse af sygeplejefaglige pgaver på et generelt niveau g ikke i på et specifikt niveau i frhld til en knkret beber. De få mangler der er, vil kunne afhjælpes ved følgende indsats: BDO Kmmunernes Revisin Side 4

6 At Plejecentret Lærkeb sikrer at de tildelte ressurcer udnyttes ptimalt. At Plejecentret Lærkeb sikrer at bebere sm har vanskeligt ved at vænne sig til at b på plejehjem støttes i hverdagen. At Plejecentret Lærkeb sikrer at alle bebere har en kntaktpersn. At Plejecentret Lærkeb sikrer at alle afdelinger besvarer bebernes kald efter krt tid. At Plejecentret Lærkeb sikrer at beberne mdtager aktivitetstilbud i afdelingerne. At Plejecentret Lærkeb sikrer at alle afdelinger gennemfører bebermøder. At Plejecentret Lærkeb sikrer at medarbejderne plæres g tildeles kmpetence til udførelse af specielle sygeplejepgaver på det specifikke niveau i frhld til en knkret beber. 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det lvpligtige anmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet følgende: At Plejecentret Lærkeb analyserer arbejdsgange på centret med henblik på at afdække behv fr at allkere ressurcer til pleje g msrg. At Plejecentret Lærkeb drøfter hvrdan der kan skabes øget fkus på psykisk pleje g msrg til bebere sm har vanskeligheder med at acceptere at de har behv fr at b på plejehjem. At Plejecentret Lærkeb drøfter hvrdan der kan sikres et ensartet serviceniveau i afdelingerne hvad angår tildeling af kntaktpersn, besvarelse af bebernes kald samt gennemførelse af bebermøder. At Plejecentret Lærkeb iværksætter undervisning fr ledere g medarbejdere i sundhedspersnalets ansvars- g kmpetencemråde med fkus på retningslinjer fr plæring g uddelegering af kmpetence. BDO Kmmunernes Revisin Side 5

7 Udviklingspunkt Beberne giver udtryk fr at medarbejderne yder gd pleje g msrg. Beberne siger at gd pleje g msrg er når medarbejderne er venlige g hjælpsmme g har nænsmme hænder. Det er tilsynets vurdering at alle ansatte vil kunne drage nytte af at analysere udtrykket nænsmme hænder med henblik på at frstå den dybere betydning af beberens udtryk samt dets betydning fr udførelse af pleje g msrg. Den øgede frståelse kan give mulighed fr udvikling af en specifik plejekultur på Plejecentret Lærkeb. BDO Kmmunernes Revisin Side 6

8 Datagrundlag BDO Kmmunernes Revisin har på vegne af Københavns Kmmune gennemført et anmeldt tilsyn på Plejecentret Lærkeb. Ved tilsynet er der fretaget fkusgruppeinterview med fire udvalgte bebere heriblandt en beber, sm er medlem af Bruger- g Pårørenderådet, g en pårørende, sm er frmand fr Brugerg Pårørenderådet. Der er gennemført dialgprces med fire medarbejdere, heriblandt t sygehjælpere, en scial- g sundhedshjælper g en scial- g sundhedsassistent. Medarbejderne repræsenterede både dagvagt, aftenvagt g nattevagt. Blandt medarbejderne var der gså repræsentatin fr funktin sm teamansvarlig, funktin sm Tillidsrepræsentant fr FOA samt funktin sm Sikkerhedsrepræsentant. 4.1 Fkusgruppeinterview med bebere g pårørende Kvalitetsmråde: Hverdag på plejehjemmet Undertemaer Trivsel på plejehjemmet Referat fra fkusgruppeinterview Gd trivsel drejer sig m at hverdagen fungerer fr både bebere g pårørende. Gd trivsel skabes blandt andet ved at beberne får gd mad, g ved at beberne dagligt har mulighed fr at vælge mellem t frskellige menuer. Kntinuitet i pleje g msrg skaber trivsel. Alle bebere har en kntaktpersn sm sammen med beberen sørger fr at hverdagen tilrettelægges på baggrund af beberens ønsker g behv, g samtidig sikrer at aftaler verhldes. Ngle bebere har en kntaktbg. Beberne er glade fr bgen frdi den hjælper dem med at hlde styr på aftaler g planer. Pårørende frtæller at hun har erfaring med at kntaktpersnrdningen g kntaktbgen fungerer rigtig gdt, men tilføjer at hun plever at rdningen desværre ikke fungerer fr tiden. Prfessinel pleje g msrg er gså med til at skabe gd trivsel. Aktiviteter g underhldning skaber gd trivsel, g bebere g pårørende frtæller at der netp har været afhldt en str Smmerfest med ptræden af prfessinelle kunstnere g med servering af gd mad. I hverdagen er det vigtigt at beberne har mulighed fr at kmme i aktivitetsafdelingen så de ikke skal sidde g være inaktive. BDO Kmmunernes Revisin Side 7

9 Gd trivsel fr pårørende hænger sammen med at der er tilstrækkeligt persnale. Medarbejderne har gd vilje, men der er ikke altid tilstrækkelig tid til pleje g msrg. Der udtrykkes ønske m at der i højere grad pririteres ressurcer til ansættelse af mere persnale. Sidste år var der angiveligt verskud på BUM-budgettet, g verskuddet blev anvendt til anskaffelse af nyt inventar. Der gives udtryk fr at BUM-midler bør bruges til at ansætte mere persnale. Ngle bebere udtrykker at dét at b på plejehjem er at sidestille med at være på tålt phld, g at de savner at kunne b hjemme. Generelt mener bebere g pårørende at der er gd trivsel på Lærkeb. Tryghed Tryghed skabes ved at medarbejderne er fagligt dygtige, samt at have en adfærd så beberne tør stle på medarbejderne. Sådan er det på Lærkeb. Beberne ved ikke altid hvilken medarbejder der kmmer ind til beberen. Når beberne spørger hvem det er så er det dejligt når medarbejderen frtæller det g samtidig giver beberen et lille klem det giver tryghed. Regelmæssighed giver tryghed i hverdagen. Kntaktpersnrdningen giver tryghed. I alle bliger hænger pslag m hvem der er beberens kntaktpersn. Det plyses at en beber endnu ikke har fået ny kntaktpersn efter at den frrige afsluttede ansættelse Tryghed skabes ved at medarbejderne er åbne, trværdige g synlige, g medarbejderne pfylder generelt de ønsker. Beberne plyser at det er prblematisk at medarbejderne er så længe m at besvare kald. Det er ikke trygt når en beber, sm fr eksempel er plaget af åndenød, skal vente længe på besvarelse af kaldet. Ventetid på besvarelse af kald er især slemt i ngle afdelinger. BDO Kmmunernes Revisin Side 8

10 Gd pleje g msrg Gd pleje g msrg viser sig blandt andet ved at medarbejderne på en behagelig måde hjælper beberne ud af sengen. Gd pleje er at medarbejderne er venlige g hjælpsmme, g har nænsmme hænder. Det er gså gd pleje når medarbejderne giver sig tid til at lytte til pårørende, uanset m kmmunikatinen fregår direkte eller pr. telefn. Gd pleje g msrg er når beberen plever at være en vigtig del af fællesskabet g har en sikker frnemmelse fr kntakt med medarbejderne. Det er fte sådan at når beberne har spist så følges de ind i deres blig fr at hvile. Det er gdt at hvile, men når døren er lukket så er det sm m at man er lukket inde g er afskåret fra kntakt. Gd pleje er gså at medarbejderne kan håndtere akutte situatiner, g det kan de på Lærkeb uanset m det er dag, aften eller nat. Der gives udtryk fr at der ydes gd pleje g msrg på Lærkeb. Værdifuld aktivitet, herunder gøremål uden fr egen blig g underhldning Terapien udleverer en aktivitetsliste til afdelingerne, g medarbejderne husker hver mrgen beberne på hvilke aktiviteter de kan vælge. Der tilbydes udflugter, men en beber plyser at udflugterne er fr dyre. Der arrangeres ture i Lærkebs bus, g det kan beberne ønske sig mere af, specielt frdi de ikke kster nget. Der arrangeres gså større udflugter, men beberne synes at udflugterne er fr dyre. Der er angiveligt frskel på mulighederne fr at kmme på tur i bussen afhængig af hvilken afdeling man br i. Ngle bebere har ikke plevet mulighed fr at kmme på udflugt i Lærkebs bus. Der efterspørges mere aktivitet i afdelingerne såsm at synge, spille lud, højtlæsning fra avis. Generelt ønskes mere dialg g nærvær fra medarbejderne. Der fremsættes ønske m at medarbejdere fra Terapien, i lighed med tidligere rdning, igen kmmer ud i afdelingerne en gang m ugen g ikke sm nu en gang m måneden. BDO Kmmunernes Revisin Side 9

11 Aftenvagterne er rigtig gde til at arrangere mindre arrangementer heriblandt samvær m spil g gde TVudsendelser. Tidligere blev der arrangeret grillaftener på initiativ af persnalet. Det var bebere g pårørende rigtig glade fr. Vedrørende aftenarrangementer har aftenvagterne ansøgt m penge til et arrangement. Der blev bevilget 300 kr. til 30 bebere, hvilket blev pfattet sm manglende pbakning til arrangementet. Bebernes g de pårørendes medindflydelse Udver den frmelle medindflydelse sm sker via Brugerg Pårørenderådet, afhldes der bebermøder i afdelingerne. På bebermøderne kan beberne fremlægge ønsker til aktiviteter. Det er planen at der gennemføres bebermøde en gang m måneden. I ngle afdelinger er man rigtig gde til at afhlde møderne, hvrimd det kniber mere i andre afdelinger. Netværk Beberne plever at pårørende er velkmne på Lærkeb. Pårørende plever gså at være velkmmen, g der er gde muligheder fr samvær på afdelingerne. Netværk skabes fte i Terapien g ved måltiderne, sm indtages i fælles spisestuer rundt mkring på Lærkeb. Netværk skabes ligeledes ved sangeftermiddage. Ældresagen har ydet tilskud til at der kan afhldes sangeftermiddage fr bebere g pårørende m søndagen en gang m måneden. Det er en str succes g der deltager rigtig mange bebere. Medarbejdere g frivillige deltager gså sm hjælpere til arrangementet. Dagligdagen En gd dagligdag beskrives ved at beberne plever tryghed, at de ved hvem der kmmer g hjælper dem ud af sengen, ved at få gd mad, g ved at medarbejderne støtter g mtiverer beberen til deltagelse i aktiviteter. Det er vigtigt fr en gd dagligdag at der gså sker nget m aftenen, sm fr eksempel at der er filmaftener eller at medarbejderne ser TV sammen med beberne. Beberne mener at de har en gd dagligdag. BDO Kmmunernes Revisin Side 10

12 Sammenhængende plejefrløb Der er sammenhæng i plejefrløbet. Medarbejderne skriver til hinanden g taler med hinanden, således at der er kntinuitet i pleje, msrg g behandling. Sammenhæng skabes i høj grad ved at alle bebere har en kntaktpersn. Optimale fysiske rammer De fysiske rammer er tilfredsstillende. Bligen er gd g fællesarealer er hensigtsmæssigt indrettet. 4.2 Dialgprces med medarbejderne Kvalitetsmråde: Hverdag på plejehjemmet Undertemaer Trivsel på plejehjemmet Referat fra dialgprces Trivsel fr medarbejderne medvirker til at skabe trivsel fr bebere g mvendt. Fast persnale skaber trivsel g r i hverdagen. Det kan blandt andet mærkes at beberen har en gd nattesøvn når der er fast persnale. Gd kmmunikatin skaber gd trivsel. Der kan være sprgprblemer mellem bebere g medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det er svært fr beberne. En medarbejder frtæller at trivslen fr bebere g pårørende er blevet højnet siden tilsynet sidste år. Der er iværksat betydelig flere aktiviteter, ligesm måltiderne indtages i mindre grupper g i bedre fysiske rammer. Der er mange tilbud i Terapien. Det er bebernes behv sm er styrende fr hverdagen, g ikke medarbejdernes behv. Der er flere små gå-ture i nærmrådet. Bebere sm ikke selv kan transprtere sig til terapien bliver fulgt af medarbejderne, g ngle bebere hjælper gså hinanden. Aftenvagterne er gså begyndt at lave mindre aktiviteter såsm spil, fælles TV, køre en tur g se på blmster. Generelt udtrykker medarbejderne at de i højere grad end tidligere er fkuseret på at der skal være et aktivt miljø, at der skal være gd trivsel, g at man tager sig tid til det. BDO Kmmunernes Revisin Side 11

13 Tryghed Fast persnale giver tryghed. Uddannet persnale giver gså tryghed. Beberne kan mærke når medarbejderne har erfaring g ved hvrdan pgaverne bør udføres. Tryghed skabes gennem kntakt mellem medarbejder g bebere. Først g fremmest betyder det meget at der er fast persnale sm kender retningslinjer g rutiner på Lærkeb, g det betyder gså meget at medarbejderne er i stand til at vise at de hlder af beberne ved blandt andet at give beberen et knus. Det er vigtigt fr beberens plevelse af tryghed at medarbejderen respekterer de aftaler der er indgået, g at pleje g msrg tilrettelægges på baggrund af beberens individuelle behv g ønsker. Fr at understøtte muligheden fr at beberen skal føle sig tryg er det vedtaget i plejen at alle bebere har en fast kntaktpersn. Gd pleje g msrg I den senere tid er der sket en frbedring i persnalesituatinen. Der fast persnale, der er mere uddannet persnale ligesm de eksterne vikarer sm benyttes, er ftest kendt i huset. Hertil kmmer at der er etableret et internt afløserkrps bestående af Lærkebs eget faste persnale, hvilket øger kvaliteten af msrg g pleje betydeligt. Medarbejderne mener at de har mulighed fr at yde gd pleje g msrg til beberne. Gd pleje g msrg skabes ved at sørge fr at beberen føler sig tryg. Medarbejderen bør kunne være nærværende i kntakten, være i stand til at sætte sig ind i beberens situatin g ligeledes være i stand til at skabe tillid mellem beber g medarbejder. Pleje g msrg tilrettelægges individuelt i dialg g respekt g med udgangspunkt i beberens ressurcer g behv, g medarbejderen er bevidst m betydningen af at have en ajurført g grundig faglig viden. Medarbejderne mener de har gde muligheder fr at yde bebere g pårørende en gd pleje g msrg ikke mindst frdi persnalesituatinen gennem den senere tid er blevet betydelig mere stabil. BDO Kmmunernes Revisin Side 12

14 Værdifuld aktivitet, herunder gøremål uden fr egen blig g underhldning Medarbejderne mener at beberne tilbydes værdifulde aktiviteter. Det drejer sig fr eksempel m små ture på mrådet, spille spil, se TV g i det hele taget priritere samvær, især m aftenen hvr der er mere stille g rligt end m dagen. Bebernes g de pårørendes medindflydelse Beberen medinddrages i tilrettelæggelse af den persnlige pleje. Der tages udgangspunkt i beberens vaner g ønsker, g medarbejderne udarbejder døgn- g ugeplan på baggrund af beberens ønsker g behv. I frhld til bebere sm er hukmmelsessvækkede inddrages pårørende i udarbejdelse af beberens livshistrie. Medarbejderne er blevet mere bevidste m at døgn- g ugeplaner samt vaner g ønsker (beberens ressurcer g behv) er et gdt udgangspunkt fr planlægning af pleje g msrg. Væsentligste faglige kvalifikatiner Medarbejderne skal have faglige kvalifikatiner i frm af teretisk viden m den nrmale aldring g sygdmme i alderdmmen. Medarbejderne skal desuden have persnlige kmpetencer så de er i stand til at indgå i frpligtende relatiner med beberne. Medarbejderne skal endvidere have sciale kmpetencer så de er i stand til at samarbejde både med bebere, pårørende g kllegialt, samt er i stand til at mstille sig til nye krav g frventninger. Kærlighed til gamle mennesker g gdt humør er et vigtigt udgangspunkt fr at medarbejdernes faglige kvalifikatiner samt persnlige g sciale kmpetencer kan msættes til gavn fr beberen g pårørende. Sammenhængende plejefrløb Der skabes sammenhæng i plejefrløbet ved at dkumentere i beberens plejeplan i KOS (Københavns Kmmunes elektrniske Omsrgssystem) samt ved dialg mellem medarbejdere i dag-, aften- g nattevagt. Optimale fysiske rammer De fysiske rammer er tilfredsstillende. Der anskaffes flere g flere lftslifte. Hjælpemidler anskaffes efter behv. BDO Kmmunernes Revisin Side 13

15 Instrukser fr ansvars-, kmpetence- g pgavefrdeling Medarbejderne er bekendte med at der frefindes stillingsg funktinsbeskrivelser i prceduremapper. Disse mapper er placeret på alle afdelingskntrer. Der frefindes plærings- g kmpetenceskema sm benyttes når medarbejderen er plært i en sygeplejefaglig prcedure. Kmpetence til f.eks. insulingivning tildeles angiveligt på et generelt niveau g ikke på et specifikt, individuelt niveau. Oplæring af nyt persnale Medarbejderne frtæller at der frefindes intrduktinsprgrammer både fr fast persnale g fr afløsere, g at intrduktinsprgrammerne udarbejdes individuelt afhængig af den enkelte medarbejders viden g erfaring. Tilbud til bebere med særlige behv Medarbejderne er ikke bekendte med m der freligger beskrivelser af tilbud til bebere med særlige behv. Mulighed fr efteruddannelse Medarbejderne vurderer deres muligheder fr efteruddannelse sm gde, både hvad angår deltagelse i eksterne kurser g hvad angår interne efteruddannelsesmuligheder. BDO Kmmunernes Revisin Side 14

16 5 Fremgangsmåde BDO Kmmunernes Revisin udmelder t gange årligt dat g tidspunkt fr de anmeldte tilsynsbesøg der er minimum en varslingsperide på fem uger. Plejehjemmets ledelse inviterer deltagerne samt indhenter deres accept til deltagelse i fkusgruppeinterviewet. Der inviteres fire bebere g t pårørende fra Bruger- g pårørenderådet heraf gerne frmand. Lederen udvælger fire medarbejdere til deltagelse i dialgprcessen. Medarbejderne skal så vidt muligt repræsentere de tre vagtlag, samt sikkerheds- g/eller tillidsrepræsentant. Plejehjemmets ledelse frbereder et mødelkale. Fkusgruppeinterview g dialgprces gennemføres med en anerkendende g værdsættende tilgang, sm indebærer at der sættes særligt fkus på styrker g ptentialer ved plejehjemmet. Ved tilsynets afslutning afklares evt. spørgsmål g plejehjemslederen får en krtfattet psamling g freløbig vurdering af tilsynsresultatet. Til trds fr at der ikke er fkus på at finde fejl, så gøres lederen pmærksm på, hvis der er knstateret mangler g/eller fejl hs de enkelte bebere under fkusgruppeinterviewet, så lederen kan iværksætte at manglen g/eller fejlen rettes. Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i høring. Først i faktuel høring hs leder, hvrefter eventuelle faktuelle fejl rettes. Rapprten sendes herefter i frmel høring hs leder, bruger- g pårørenderåd g ældreråd. Efter høringsfristen er udløbet indsættes indkmne høringssvar i tilsynsrapprten. Den endelige rapprt sendes til plejehjemmet g Sundheds- g msrgsfrvaltningen. Yderligere plysninger Yderligere plysninger fås ved henvendelse til: Rikke Pedersen Schmidt Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Dkumentatinsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr BDO Kmmunernes Revisin Side 15

17 Underskrifter Dat 6. september 2009 Lis Oline Madsen specialknsulent Lisbeth Lind specialknsulent BDO Kmmunernes Revisin Havnehlmen København V. BDO Kmmunernes Revisin Side 16

18 Bilag 1: Høringssvar Høringssvar vedrørende anmeldt tilsyn 3.september 2009 på Plejecentret Lærkeb. Bruger- g pårørende rådet har 29.september mdtaget tilsynsrapprten fra det anmeldte tilsyn. På baggrund af ønsket m en infrmativ drøftelse mkring Tilsynets arbejde, indhldet af tilsynsrapprten samt de værdier Tilsynet henhlder sig til, har BPR skriftligt 14.ktber g igen 19.ktber anmdet specialknsulenterne ved tilsynet, Lis O. Madsen g Lisbeth Lind, m en gennemgang at rapprten, i henhld til bestemmelserne i Servicelven. Specialknsulenterne har afslået at imødekmme Bruger- g pårørende rådets ønske. Dette finder BPR undrende g dybt beklageligt. Det verrdnede tema fr tilsynet var tryghed/trivsel /aktivitet/medindflydelse i hverdagen. Tilsynet var udelukkende baseret på interview: Med udvalgte bebere (det fremgår ikke af rapprten, hvrdan beberne er blevet udvalgt) Med medarbejdere (dag/aften/nat) Med ledelsen. BPR vil fr den gde rdens skyld bemærke, at vi ikke, i lighed med Ledelsen, har mulighed fr at krrigere Tilsynets plysninger fr faktuelle fejl før udfærdigelse af rapprten. Der frekmmer flere fejlcitater fra fkusgruppeinterviewet med bebere/pårørende. Ved gennemlæsning af rapprten er det slående, at der mangler en rød tråd fra infrmanternes udsagn til tilsynets vurdering. Vi mener, at rapprten bærer præg af rigtig mange selvmdsigelser fra tilsynets side. BPR har frgæves ledt efter udsagn fra infrmanterne i fkusgruppeinterviewet, eksempelvis i undertemaet trivsel på plejehjemmet, der understøtter tilsynets afsluttende subjektive vurdering: generelt mener bebere g pårørende at der er gd trivsel på Lærkeb. Fr gennemsigtighedens skyld, kan BPR plyse, at Plejecentret Lærkeb ved seneste Brugertilfredshedsundersøgelse havde en scre på 3,89. Gennemsnittet fr lkalmrådet var på 4,28. Det er afgjrt BPR s pfattelse, at de få mangler (citat), sm tilsynet har afdækket ud fra interview/dialg med bebere/pårørende g medarbejdere, er mangler af en karakter, der ikke burde udløse tilsynsresultatet gdkendt. Ikke mindst set i lyset af temaet fr Tilsynet. Ydermere har tilsynet tydeligt afdækket Plejecentret Lærkeb s manglende efterlevelse af interne nedskrevne prcedure g regler(scial praksis). Fr en rdens skyld, vil BPR gøre pmærksm på, at de afdækkede mangler er genstand fr en mfattende debat på Plejecentret Lærkeb; ikke kun på BPR møder, hvr BPR til stadighed pinterer det kritisable i, at Centerlederen fr Lærkeb ikke ønsker målrettet at fkusere på, at rammerne fr det daglige arbejde er fastlagt i BDO Kmmunernes Revisin Side 17

19 verensstemmelse med scial praksis. Men så sandelig gså i dagligdagen en livlig debat med deltagelse af både bebere, pårørende g sågar flere frntmedarbejdere. Det er angiveligt et bevidst valg fra Centerlederen, at knceptet fr kntaktpersnrdningen ikke frmidles entydigt, eftersm det angiveligt vil afstedkmme en øknmisk belastning fr Plejecentret Lærkeb i frm af nedslidte medarbejdere. Udsagn m, at det er bebernes behv, sm er styrende fr hverdagen, g ikke medarbejdernes behv er således ikke gældende i Centerlederens ptik. Ikke dest mindre er bebere g pårørende af den verbevisning, at kntaktpersnrdningen er grundstenen fr bebernes (g pårørendes) faktiske plevelse af tryghed g kntinuitet i hverdagen. Undertemaet dagligdagen med fkus på en gd én af slagsen fr bebere, beskrives af tilsynet, sm værende en dag, der starter med, at beberne ved, hvem der kmmer g hjælper vedkmmende ud af sengen. Det er iøjefaldende, at tilsynet ikke har refereret udsagn m, at det er meget utrygt fr hvedpersnerne på Lærkeb, at skulle gætte sig frem til persnalets identitet ved mrgenvækningen, angiveligt 4-5 mulige, bl.a. ud fra graden af nænsmme hænder. Med henvisning til udsagnet, frurligende, at Tilsynet sm udviklingspunkt fremhæver nytten af frdybelsen i netp dette udtryk! Det er rigtigt fint, at Tilsynet har fanget bebere g pårørendes udmeldinger m frntmedarbejdernes abslutte gde vilje; BPR anser gså medarbejderne, med fingeren på pulsen, sm Plejecentret Lærkeb s stre styrke. Medarbejderne har angiveligt de bedste intentiner m at tilrettelægge pleje- g msrgspgaven ud fra individuelle(bebernes) behv, i det mfang de har råderum g muligheder. Ikke dest mindre er pfyldelse af dette ønske besværliggjrt i g med, at Plejecentret Lærkeb, på trds af tidligere anbefalinger, ikke har udarbejdet beskrivelser af tilbud til bebere med særlige (individuelle) behv, herunder demensprblematikker. Det er en åbenlys mangel, g BPR undrer sig meget ver, at dette ikke har givet anledning til bemærkninger i Tilsynets psummering. I det hele taget at Tilsynet ikke har fundet det væsentligt at synliggøre Plejecentret Lærkeb s manglende pfølgning af tidligere tilsyn. (f.eks. kntaktpersn/kntaktbg knceptet g generel ppriritering af medindflydelse g inddragelse. Det blev påtalt under fkusgruppeinterviewet, at ingen bebere var blevet rienteret m tilsynsknceptet; Det blev påtalt, at der ikke mere er lettilgængelig g indbydende infrmatinstavle fr bebere (g pårørende), samt at de små pslagstavler, der frefindes på afdelingerne ikke er ajurførte. Endvidere efterspurgte bebere værdifuld aktivitet i g uden fr egen blig. Fr en rdens skyld, skal det her bemærkes, at en bustur er ganske gratis fr beberne g der er ingen entréudgift frbundet med en tur til Langelinie, f.eks.. BPR vil endvidere her anføre, at Plejecentret Lærkeb, sm pfølgning på Tilsynets anbefalinger ved tidligere tilsyn, umiddelbart efter dette iværksatte et tiltag, der muliggjrde at Terapipersnale ugentlig havde sin gang på afdelingerne, således at bebere, der ikke bliver fulgt i Terapilkalet gså fik lidt adspredelse. Alle bebere var begejstrede fr tiltaget. Dette stppede dg hurtigt, uden advarsel eller infrmatin, igen. Knceptet er p.t. genptaget; dg i langt mindre mfang. BPR anser det fr en tarvelig nedpriritering af bebertrivslen, g kan nærmest sidestille det med at række beberne en hel hånd, inddrage den igen efter frgdtbefindende, fr derefter at tilbagelevere lillefingeren g præsentere denne sm et nyt tiltag! BDO Kmmunernes Revisin Side 18

20 Dejligt at Tilsynet har fundet det bemærkelsesværdigt, at det vil øge trivslen fr beberne, hvis det sikres, at bemandingssituatinen er således, at det vil være muligt at besvare bebernes nødkald uden urimelig ventetid. Det vil afgjrt øge trygheden fr bebere (g pårørende). Afslutningsvis vil BPR give udtryk fr, at eftersm Specialknsulenterne ved tilsynsbesøget blev gjrt bekendt med alt venstående m.m. g Tilsynets frnemmeste frmulerede pgave samtidig er at medvirke til at sikre mhu i Plejecentret Lærkeb s fremadrettede udviklingsfrløb, til glæde g gavn g i respekt fr brugerne af Plejecentret Lærkeb, at vi mildest talt, ved gennemlæsning af rapprten, er meget usikre på, hvilke værdier specialknsulenterne har henhldt sig til. Med venlig hilsen, Bruger- g pårørende rådet/plejecentret Lærkeb. Brønshøj, 23/ BDO Kmmunernes Revisin Side 19

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecenter Egebo Bystævneparken 22 2700 Brønshøj. Tilsynet er udført den 10. maj 2010 kl. 9.00 til 12.00 af specialkonsulenter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere