Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen"

Transkript

1 Samfundsfag Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2009

2 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2009 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,05 i 2009, hvor det sidste år lå på 6,2. Gennemsnittet i samfundsfag ligger lidt under matematik og lidt over dansk, engelsk og kemi. 2,7 % bestod ikke prøven i samfundsfag i 2009, hvor det sidste år var 2,2 %. Dumpeprocenten i dansk i 2009 ligger på samme niveau som samfundsfag, mens den er lidt højere i engelsk og meget højere i naturvidenskabelige fag. Tabel 1 viser de karakterfordelinger, der blev indtastet på censormødet i Avedøre. Verificerede karakterer for samfundsfag og andre fag offentliggøres senere af UNI-C. Tabel 1. Karakterer til skriftlig prøve i samfundsfag i 2009 og Indtastet på censormødet i Avedøre Gennemsnit 6,05 6,2 Antal % % , ,6 18, ,3 36, ,3 27, ,9 11, ,6 2, ,1 0,06 Tabel censorernes karakter til skriftlig prøve i samfundsfag i 2009 A B C I alt Gennemsnit 6,3 5,8 5,8 6,00 Fordeling % , , , , , ,7-3 0,1 0,1 0,2 0,2 Opgavevalg % I tabel 2 ses, at elevernes valg af delopgaver var mere jævnt fordelt i 2009 end i

3 Der er stor forskel i karaktergennemsnit for de mange hold. Højeste gennemsnit er 9,00 og laveste gennemsnit er 1, hold har fået et gennemsnit på 8,0 eller derover og 15 hold har fået under 4,0. Der er således fortsat et stort behov for, at man blandt kollegerne på den enkelte skole og på tværs af skolerne hjælper hinanden med, hvad der kræves til den skriftlige prøve, og hvordan man bedst muligt træner eleverne i disse færdigheder. Jeg har skrevet til de 8 skoler med hold med mindst 6 elever, der har fået over 8,2 i snit, og bedt lærerne i nogle stikord beskrive hvad der vurderes som hovedårsagen til det gode resultat. Jeg tænker især på forhold der vedrører undervisningens tilrettelæggelse. Jeg har også skrevet til skoler med hold med mindst 6 elever, der har gennemsnit på 3,5 og derunder og anmodet rektor om at indsende en redegørelse for eventuelle særlige forhold, der kan have været medvirkende til de lave resultater. Gennemsnit for samfundsfag som studieretningsfag ligger på 6,24, mens det for frie valgfag ligger på 5,65. Det bekræfter formodningen fra sidste år om, at det på de frie valghold er svært at træne eleverne tilstrækkeligt til skriftlig prøve på ét år. Det kan derfor stærkt anbefales at placere elevtimer i de underliggende B-niveau-klasser og blandt lærerne her aftale, hvilke skriftlige færdigheder, der trænes på B-niveau, således at eleverne på frie valghold i 3.g har nogle fælles færdigheder at bygge videre på. Det er dog ikke umuligt at opnå et godt resultat på de frie valghold. Blandt de 13 hold med gennemsnit over 8, var 4 frie valghold. Men blandt hold med de 10 laveste gennemsnit, var de 9 frie valghold. I dag skal man via fagkonsulentens side på emu en hente oplysninger om krav til de skriftlige prøver 3 steder: Notat om nye spørgeord til fællesdelen, Kvalitetskriterier for skriftlig samfundsfag og afsnit i vejledningen for samfundsfag A om at skrive et notat. Opgavekommissionen og fagkonsulenten arbejder på at udarbejde et samlet notat om alle spørgeord til skriftlig samfundsfag. 2. Opgavesættet Grænser for politik Opgavesættets spørgsmål dækkede samlet en meget stor andel af de faglige mål og dækkede kernestof indenfor alle fagets discipliner med hovedvægt på dansk udenrigspolitik, mikroøkonomi og sociologi. Fællesdelen indeholdt spørgsmål, der krævede opfyldelse af specifikke faglige mål. 1a I spørgsmål 1a skal eleven opfylde faglige mål om at kunne tydeliggøre udviklingstendenser ved hjælpe af beregninger. Relevante beregninger kan her være indekstal, procentvis stigning eller procentvis andel. De kan hurtigt udføres på en lommeregner eller i regneark. Eleven kan nøjes med at skrive resultatet af beregningen i besvarelsen, og skal derefter uddrage rigtige konklusioner om, hvad der er steget mest og mindst og gerne også næstmest og næstmindst. Man skal ikke bruge ressourcer på at gennemgå selve beregningerne, og hvordan de rent matematisk er udarbejdet. Den gode besvarelse bemærker at tallene er i årets priser og beregner dernæst udgifternes andel af BNP. Den gode besvarelse konstaterer, at der er - bortset fra sundhedsudgifterne er sket et fald i de offentlige udgifters andel af BNP. 3

4 Det er glædeligt, at så mange elever foretager relevante beregninger og uddrager rigtige konklusioner om udviklingen på baggrund af beregningerne. Det er tydeligt, at notat om nye spørgeord har haft sin virkning på undervisningen. Det er dog langt fra alle elever, der foretager relevante beregninger, eller uddrager rigtige konklusioner ud fra beregningerne. 1b I spørgsmål 1b skal eleven kunne argumentere om et emne (miljø) ud fra en bestemt ideologi (socialisme). I den gode besvarelse anvender eleven ideologien til en sammenhængende og eksplicit argumentation imod udsagnet i opgaveformuleringen. Den gode besvarelse inddrager fx begreber som privat/offentlig sektor, individuel/ kollektiv trafik, markedsstyring/statsstyring og brugerbetaling som adfærdsregulering til gavn for en bæredygtig udvikling. Den utilstrækkelige besvarelse er kendetegnet ved kun at referere ideologien uden at argumentere eksplicit imod udsagnet eller bruge almengyldige, fornuftige argumenter imod forslaget uden brug af politisk ideologi eller argumentere på en måde, som lige så godt kunne være ud fra en liberal ideologi. 1c I spørgsmål 1c skal eleverne opstille hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af figuren, og understøtte hypoteserne med en faglig begrundelse. Evnen til at opstille hypoteser går bedre end sidste år. Træning ud fra sidste års opgave og notatet om nye spørgeord betyder større sikkerhed i at opstille hypoteser. Vanskeligheden består i at opstille hypoteser, der kan forklare de mønstre. Mange opstiller blot mønstrene som hypoteser, og skriver så forklaringen i den faglige begrundelse. Det kan godt give en middelkarakter, mens det til en topkarakter kræves, at hver hypotese indeholder en (enkel) forklaring af mønsteret. Forklaringen skal så uddybes med faglige begreber i den faglige begrundelse. Ud fra figuren kan opstilles en række forskellige hypoteser fx at efterkommere har en højere erhvervsfrekvens end indvandrere på grund af bedre integration eller socialisering. Den faglige begrundelse kan fx indeholde begreber om integrationsstrategier, socialisering, familietyper og samfundstyper eller anvende Bourdieus begreber om habitus og kapitaler. Fællesdelen indeholder et krav om at den maksimalt må fylde 1000 ord. Mange elever bruger ordtælling og angiver selv antal ord ved afslutning af fællesdelen. Det kan stærkt anbefales, da både elev og censorer kan se, at kravet er overholdt, og at besvarelsen ikke kan være større, hvis der er skrevet lige under de 1000 ord. I maj 2009 blev figurer mm til fællesdelen udleveret til gruppeforberedelsen kl Denne praksis vil fortsætte under den nuværende læreplan, dvs. til skriftlig prøve i Delopgave A Delopgave A om Dansk udenrigspolitik kræver opfyldelse af faglige mål om at bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger, diskutere Danmarks handlemuligheder og anvende begreber og teorier om international politik. Den gode besvarelse af A2 sammenholder Sørens Espersens (DF) række af synspunkter med danskernes holdninger ifølge tabel og alle figurer. Tabel og figurer er hver for sig ikke svære. Den gode besvarelse kommer frem til nuancerede konklusioner om DF s holdning til EU sammenholdt med danskernes holdninger og anvender sikker viden om EU. Den mindre gode besvarelse anvender ikke alle figurerne og indeholder ikke nuancer fx om DF s holdning til EU eller danskernes holdning til euroen. 4

5 I A3 er det tydeligt, hvordan man etablerer en diskussion. Argumenter for at VK-regeringens udenrigspolitik har øget Danmarks sikkerhed skal sættes op imod argumenter for at denne udenrigspolitik har mindsket Danmarks sikkerhed. Diskussionen skal tage udgangspunkt i Thøger Seidenfadens kritik, som uddybes og modstilles. Det lykkes for mange elever at etablere en reel diskussion i dette spørgsmål. Den gode besvarelse inddrager teorier, begreber og viden i diskussionen. Det kunne fx være trusselsopfattelser, sikkerhedsbegrebet, realisme/idealisme, småstatens udenrigspolitiske muligheder og viden om Danmarks udenrigspolitik i forskellige konflikter og i forhold til forskellige aktører. Den gode besvarelse indeholder en nuanceret og dokumenteret konklusion på diskussionen. Den mindre gode besvarelse inddrager ikke relevant viden, begreber og teori i diskussionen eller den bliver for normativ, fordi eleven har svært ved at inddrage viden, der kan bruges til at imødegå eller nuancere Tøger Seidenfadens synspunkter. Det lykkes for mange elever at demonstrere stor viden om Danmarks udenrigspolitik og anvende relevant begreber og teorier. Elever med delopgave A har opnået højere gennemsnit end elever med de andre delopgaver (se tabel 2). Delopgave B I delopgave B om Dansk klimapolitik skal eleven opfylde faglige mål om at bearbejde statistisk materiale, forklare effektivitetshindringer og diskutere konsekvenser af politisk styring og kombinere viden/begreber/teori fra økonomi og politik til at undersøge en aktuel problemstilling. I B2 skal eleven undersøge, hvad der kan udledes af en række figurer om danskernes holdning. Nogle af figurerne er lette at aflæse og to af figurerne indeholder en udvikling, hvor der skal demonstreres et overblik. Den gode besvarelse uddrager ikke kun konklusioner ud fra hver figur for sig, men går på tværs af og sammenholder figurerne og når derved frem til nuancerede konklusioner om danskernes holdninger og udviklingen heri. Metodiske overvejelser om sammenhæng mellem spørgsmålenes formulering og respondenternes svar trækker op. Den mindre gode besvarelse anvender ikke alle figurerne, er mere refererende og sammenholder ikke figurernes oplysninger. I B3 skal der tages udgangspunkt i et svært bilag med fagøkonomiske begreber om negativ eksternalitet og om afgifter som middel til at internalisere de eksterne omkostninger. Det svarer til økonomisk kernestof om bæredygtig udvikling og markedssvigt. Mange elever har svært ved at forstå hele bilaget og anvende det optimalt. Mange bruger dog bilagets indhold om generationskonflikt og afgifter. At materialet er bilag B1 er relativt let, opvejes af at materialet i bilag B2 er relativt svært. I B3 skal man diskutere hvilke økonomiske og politiske problemer, der er forbundet med at reducere CO 2 -udledningen i Danmark. De økonomiske problemer kan diskuteres ud fra hvor effektive afgifter, kvoter, tilskud/subsidier eller påbud/forbud er til at reducere CO 2 -udslippet i Danmark. Den gode besvarelse anvender økonomisk teori/begreber fx om typer af goder, eksternalitet og politisk styring af markedet. Den gode besvarelse diskuterer hvilke politiske problemer der er fx ud fra viden om VK-regeringens miljøpolitik, vælgernes holdninger ifølge bilag B1, interesseorganisationers indflydelse eller globale forholds betydning for Danmarks reduktion som fx Kyoto-aftalen, forholdet mellem i- og ulande eller spilteori/ blame-game frem til Københavner-aftalen. Mange elever har svært ved at etablere en egentlig diskussion fx af hvilke problemer der afgørende, og hvilke der er af mindre betydning. Besvarelsen bliver mere til en undersøgelse af eller 5

6 redegørelse for, hvilke problemer der er eller fokuserer i for høj grad på internationale aspekter i problematikken. Den gode besvarelse indeholder en nuanceret konklusion både om økonomiske og politiske problemer. Delopgave C I delopgave C om Danskerne og deres arbejde skal eleven opfylde faglige mål om at bearbejde statistisk materiale, forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og sociale mønstre og anvende sociologiske teorier til at forklare og perspektivere en samfundsmæssig problemstilling. I C2 skal man ud fra figurer og tabeller udlede konklusioner om danskernes arbejde og deres forhold til arbejde. De fleste figurer er relativt lette. Tabel 1 er sværere da man her skal forstå begrebet beskæftigelsesfrekvens og sammenhængen mellem de tre kolonner for at opnå en optimal anvendelse af tabellen. Den gode besvarelse udnytter alle figurer og tabeller, sammenholder materialet og skaber et nuanceret overblik over både danskernes arbejde og deres holdning hertil. Den gode besvarelse inddrager begreber fx om livsformer eller flexicurity. I C3 er det oplagt at etablere diskussionen ud fra Sennets negative opfattelse af arbejdets betydning i bilag C2 og modstille denne opfattelse med andre sociologiske teoriers mere positive opfattelse. Det kan også etableres andre diskussioner fx om arbejdets vigtigste betydning for individet er identitetsdannelse/anerkendelse, forbrugsmulighed/livsstil eller noget tredje. Der kan anvendes mange forskellige sociologiske begreber og teorier i diskussionen som fx Giddens, Bourdieu og Habermas. Den gode besvarelse fastholder fokus og får anvendt begreber og teorier til en egentlig diskussion af arbejdets betydning for individet, mens den mindre gode besvarelse nøjes med namedropping og redegørelse for en eller flere teorier. Den gode besvarelse fører frem til en nuanceret konklusion. 3. Censorernes opfattelse af opgavesættet og besvarelserne 56 ud af 58 censorer besvarede et spørgeskema med 15 spørgsmål. Af besvarelserne af spørgeskemaet fremgår det bl.a. At de enkelte opgaver giver gode mulighed for at bedømme elevernes evne til at opfylde de faglige mål: Den laveste vurdering er, at 69% af censorerne synes at opgave 1c giver gode muligheder for denne bedømmelse, og den højeste vurdering er, at 98% af censorer synes, at 1a er god til at bedømme faglige mål. At 79% af censorerne mener opgavesættet dækker væsentlige dele af fagets kernestof, At ca. 76% af censorerne mener bilagenes sværhedsgrad er passende, hvilket er lidt lavere end sidste år. En del censorer mener, at bilagene til spørgsmål 2 var for lette. At for de nye opgavetyper i spørgsmål 1a, 1b og 1c mener henholdsvis 91%, 73% og 68% af censorerne, at spørgsmålene er klare og forståelige for eleverne. At for de traditionelle opgavetyper i delopgaverne mener 77-95% af censorerne, at spørgsmålene er klare og forståelige for eleverne At for spørgsmål 1a, 1b og 1c mener henholdsvis 80%, 41% og 32% af censorerne, at spørgsmålene giver gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen, dvs. anvende hele karakterskalaen. At for spørgsmål 2 i delopgaverne mener 48-63% af censorerne, at spørgsmålene giver gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen. 6

7 At for spørgsmål 3 i delopgaverne mener 79-88% af censorerne, at spørgsmålene giver gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen. At ca. 74% af censorerne mener, at bedømmelsen alene ud fra faglige mål mm fungerer godt At 67% af censorerne mener at bedømmelsen ville foregå væsentligt bedre, hvis der var en rettevejledning til hver opgave. Sammenlignet med sidste år ser det sådan ud for en række af spørgsmålene: Tabel 3. Censorers svar på spørgeskema % Sættet er godt til at bedømme elevernes evne til at opfylde faglige mål (68) (66) Sæt dækker væsentlige dele af kernestof Bilag i passende sværhedsgrad Klare og forståelige spørgsmål: Nye opgavetyper 91, 73, Sædvanlige opgavetyper God mulighed for at differentiere i bedømmelsen: 50 Fællesdel 20 Delopgaver a 80 1b, 1c 41, 32 A2, B2, C2 61, 48, 63 A3, B3, C3 88, 79, 82 Tabel 3 viser at bilagenes sværhedsgrad vurderes lidt lavere end i Differentieringsmulighederne i fællesdelen vurderes højere end i 2008, men der er stadig plads til forbedringer. En erfaren censor skrev om undersøgelsesspørgsmålene: For få udfordringer. Problemer med differentiering. Alt i alt vurderer censorerne opgavesættet i 2009 til at være på højde med eller bedre end opgavesættet i 2008 mht. opgaveformulering, faglige mål og kernestof for hele opgaven og mht. differentieringsmuligheder i delopgaverne. Om diskussionsspørgsmålene skrev ovennævnte censor: Diskussionsspørgsmålene fungerer godt. Jeg har sjældent læst så lange spørgsmål her. Ofte opgavens længste. Hvornår har vi sidst set det? Bent Fischer-Nielsen 7

8 fagkonsulent 8

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 af Bent Fischer-Nielsen 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,3, og 2,4 % bestod ikke

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2008 om skriftlig studentereksamen og studieretningsprojektet

Samfundsfag. Råd og vink 2008 om skriftlig studentereksamen og studieretningsprojektet Samfundsfag Råd og vink 2008 om skriftlig studentereksamen og studieretningsprojektet Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser September 2008 1. Nye vilkår Til den skriftlige studentereksamen

Læs mere

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik.

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik. 02.10.2014 NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG, NYHEDSBREV NR. 24 SKRIFTLIG PRØVE I SAMFUNDSFAG 2014 1. Karakteristik af eksamenssæt Der blev stillet fire sæt til skriftlig prøve i samfundsfag 2014: 26.

Læs mere

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

samfundsfagsnyt Den økonomiske krise historisk set Generalforsamling i fals 2009 Klimaundervisning er også samfundsfag World industrial output

samfundsfagsnyt Den økonomiske krise historisk set Generalforsamling i fals 2009 Klimaundervisning er også samfundsfag World industrial output 175» september 2009 samfundsfagsnyt 100 World industrial output 95 90 85 June 1929=100 April 2008=100 June 2009 Update 80 75 70 65 60 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 Months into the crisis

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Forslag til forløb om ulighed

Forslag til forløb om ulighed Forslag til forløb om ulighed Udarbejdet af Maria Bruun Bundgård, en af forfatterne til Sociologisk SET Det overordnede formål med forløbet er at få indblik i, hvordan man kan måle ulighed/lighed samt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium)

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Sven Clausen

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked.

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Engelsk D skriftlig

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl Samfundsfag A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 CENTER - PERIFERI frs112-samn/a-18082011 Torsdag den 18. august 2011 kl. 9.00-15.00 Fællesdel og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Indhold Indhold... 2 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011... 2 Opgavesæt...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag Niveau C

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag

Skriftlighed i samfundsfag Skriftlighed i samfundsfag Indhold Angiv og dokumenter (fællesdel) 1 Beregn (fællesdel) 3 Anvend/opstil model (fællesdel) 4 Opstil hypoteser (fællesdel) 4 Argumenter (fællesdel) 5 Undersøg (delopgaver)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi.

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi. Skriv et notat Notatgenren vil du støde på i den skriftlige eksamens 2. del som det sidste af de to spørgsmål i delopgaven. Dermed har du forinden besvaret en undersøgelses- eller sammenligningsopgave

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 21. maj 2016 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen af

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau D skriftlig fremstilling - maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 18 beskikkede censorer på baggrund af 316 besvarelser. De 316 besvarelser fordeler sig som følger på

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik onsdag, den 25. maj, mens den anden prøve først er placeret onsdag, den 1. juni. Som censor vil du normalt

Læs mere