Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) 1 I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved 13 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 1, ændres»fællesskabsretten«til:»eu-retten«. 2. Overalt i loven ændres»de fællesskabsretlige udbudsregler«til:»eu-udbudsreglerne«. 3. Overalt i loven ændres»konkurrencestyrelsen«til:»konkurrence- og Forbrugerstyrelsen«. 4. I 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, afviser Klagenævnet for Udbud klagen ved en beslutning, der meddeles klageren.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 6, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres» 18, stk. 3«til:» 18, stk. 2«. 6. I 8, stk. 2, ændres» 18, stk. 2«til:» 13, stk. 2« affattes således:» 10. Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt der er sket overtrædelse af de regler, der er nævnt i 1, stk. 2 og 3. Klagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til anbringender, som ikke er gjort gældende af den pågældende. Stk. 2. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et medlem fra formandskabet og et sagkyndigt medlem, jf. dog stk. 4. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag, idet antallet af medlemmer fra formandskabet skal svare til antallet af sagkyndige medlemmer.«stk. 3. Klagenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende. Stk. 4. Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, kan uden medvirken af et sagkyndigt medlem træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål.«8. I 11, stk. 2, ændres» 1, stk. 2«til:» 1, stk. 2 og 3«.

2 2 9. I 12, stk. 1, ændres»efter begæring«til:»efter påstand«. 10. I 13 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Hvis en kontrakt i medfør af 16 eller 17 er blevet erklæret for uden virkning, skal Klagenævnet for Udbud pålægge ordregiveren at bringe kontrakten til ophør.«11. I 14, stk. 2, ændres»fremsætter et krav«til:»nedlægger påstand«. 12. I 15, stk. 5, ændres» 18, stk. 1-3«til:» 18, stk. 1 og 2« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og I 18, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres»stk. 3«til:»stk. 2«. 15. I 19, stk. 1, ændres»stk. 3«til:»stk. 2« , nr. 2, affattes således:»2) undlader at efterkomme et påbud eller pålæg, jf. 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«17. 24, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) efterkomme et påbud eller pålæg efter 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«18. 25, stk. 1, affattes således:»konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, er overholdt, og om udstedte påbud eller pålæg er efterlevet, jf. 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«19. I 26, stk. 4, ændres»1. oktober 2006«til:»12. juni 2006«. I lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til lovens Afsnit III affattes således:»ikrafttræden m.v.«2. Kapitel 7 ophæves. 2 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Klager, der inden den 1. juli 2011 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund og hovedindhold Lovforslagets indhold Sagsbehandling ved Klagenævnet for Udbud Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Høring Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Indledning 1.1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. Lovforslaget har til formål at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af Klagenævnet for Udbuds ressourcer til at håndhæve udbudsreglerne. For at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne i Klagenævnet for Udbud foreslås det, at klagenævnet alene skal kunne tage stilling til de af parterne nedlagte påstande og alene skal tage hensyn til de anbringender, som er gjort gældende. Dermed kan klagenævnet ikke længere tage spørgsmål op af egen drift til påkendelse. Klagenævnet kan stadig kræve alle oplysninger, som er nødvendige for, at klagenævnet kan træffe afgørelse i en sag. Derudover foreslås det, at der ved afgørelse af en sag i klagenævnet medvirker en juridisk dommer og en sagkyndig, og at stemmen fra formanden i den enkelte sag i tilfælde af stemmelighed er udslagsgivende. Endelig foreslås det, at det eller de medlemmer fra formandskabet, der deltager i den enkelte sag skal kunne træffe afgørelse uden medvirken af et sagkyndigt medlem i sager, der afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter. Lovforslaget medvirker til at sikre en målrettet og effektiv håndhævelse af udbudsreglerne og dermed til at reducere de hindringer, der er for konkurrence om offentlige opgaver. Lovforslaget forventes derfor at have positive konsekvenser for både den offentlige sektor og erhvervslivet.

4 4 2. Lovforslagets indhold 2.1. Sagsbehandling ved Klagenævnet for Udbud Efter den gældende lov har Klagenævnet for Udbud mulighed for at tage spørgsmål op af egen drift. Dette kan indebære, at klagenævnet, uagtet at klager har fremsendt et klageskrift, der angår afgrænsede problemstillinger, selvstændigt formulerer nye påstande, som begge parter efterfølgende må bruge økonomiske og administrative ressourcer på at forholde sig til. Herudover følger det af den gældende lov, at den enkelte sag afgøres af et medlem fra formandskabet og to sagkyndige medlemmer, idet der dog er mulighed for, at formanden for Klagenævnet for Udbud kan udvide antallet af medlemmer. Endelig følger det af den gældende lov, at formanden for klagenævnet for Udbud uden medvirken af sagkyndige medlemmer, kan træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter. For at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af Klagenævnet for Udbuds ressourcer foreslås det, at klagenævnet på samme måde som domstolene alene kan tage stilling til de af parterne nedlagte påstande og alene kan tage stilling til de anbringender, som er gjort gældende af parterne. Som en nødvendig konsekvens heraf forslås det, at Klagenævnet afviser en klage, hvis klagen er uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Derimod ændres der ikke på klagenævnets adgang til at oplyse sagen, inden nævnet træffer afgørelse. Klagenævnet vil derfor fortsat kunne kræve enhver oplysning, som er nødvendig for, at klagenævnet kan træffe afgørelse i en sag. For at lette sagsbehandlingen i klagenævnet og for at sikre, at de juridiske dommere ikke er i mindretal, foreslås det, at sager fremover afgøres af et medlem af formandskabet og et sagkyndigt medlem. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan fortsat i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer, der træffer afgørelse i den enkelte sag. Dog skal antallet af medlemmer fra formandskabet, der deltager i afgørelsen af en sag, altid svare til antallet af sagkyndige medlemmer. Klagenævnet for Udbud træffer fortsat afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. For at undgå, at klagenævnet skal komme i den situation, hvor der på grund af stemmelighed ikke kan træffes afgørelse, foreslås det, at stemmen fra formanden i den enkelte sag i tilfælde af stemmelighed skal være udslagsgivende. For at målrette og effektivisere Klagenævnet for Udbuds ressourceanvendelse foreslås det, at næstformændene i klagenævnet, i lighed formanden for Klagenævnet for Udbud efter gældende regler, kan træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De foreslåede ændringer i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. forventes at medføre positive økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige ordregivere. Ændringerne i reglerne omkring sagsbehandlingsprocesserne i Klagenævnet for Udbud må forventes at have en positiv økonomisk konsekvens. Det vil for det første reducere omkostningerne

5 5 i klagenævnet, at der fremover kun skal deltage ét sagkyndigt medlem i behandlingen af en sag frem for to. For det andet vil det have positiv økonomisk konsekvens, at Klagenævnet for Udbud fremadrettet alene skal tage stilling til de af parterne nedlagte påstande, ligesom klagenævnet alene skal tage hensyn til de anbringender, som er gjort gældende. Dette vil samtidig lette den administrative byrde for det offentlige i forbindelse med klager over udbud. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet De foreslåede ændringer i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Ændringerne i lovforslaget er foretaget inden for rammerne af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter og har ingen EU-retlige konsekvenser. 8. Høring Lovforslaget har forud for fremsættelse været sendt i høring hos Advokatsamfundet, Affald Danmark, Akademikernes Centralorganisation, Amager forbrænding I/S, Arbejderbevægelsens, Erhvervsråd, Asfaltindustrien, Banedanmark, Boligselskabernes Landsforening, Bryggeriforeningen, Bygge-, anlægs- og trækartellet, Bygherreforeningen, Børsmæglerforeningen, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, CO-Industri, COOPDanmark, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Eksportråd, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk IT, Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Mode og Textil, Dansk Skovforening, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, DANSKE ARK, Danske Busvognmænd, Danske Dagblades forening, Danske Havnevirksomheder, Danske Malermestre, Danske Regioner, De

6 6 samvirkende Købmænd, Den Danske Forlæggerforening, Den Danske Dommerforening, DI Organisation til erhvervslivet, DI Handel, DONG Naturgas A/S, Energi- og Olieforum, Finans og Leasing, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af registrerede revisorer (FRR), Foreningen af Rådgivende iører (FRI), Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsikring & Pension, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Frederiksberg Kommune, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), Grafisk Industri og Medie Kartel, Hovedstadsregionernes Naturgasselskab I/S (HNG), Håndværksrådet, IDA, International Transport Danmark, KL, Klagenævnet for Udbud, KMD, Kooperationen, Københavns Kommune, Københavns Lufthavne A/S, Landbrug og Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Medicoindustrien, Naturgas Fyn I/S, Naturgas Midt/Nord I/S, Offentligt Ansattes Organisationer, Post Danmark, Public Relations Branchen, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Renosam, Rigsrevisionen, Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Statsforvaltningen Hovedstaden, Statsforvaltningen Midtjylland, Statsforvaltningen Nordjylland, Statsforvaltningen Sjælland, Statsforvaltningen Syddanmark og Tekniq. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Ændringerne i sagsbehandlingsprocesserne i Klagenævnet for Udbud indebærer, at omkostningerne ved behandlingen af sager i klagenævnet falder. Forslaget forventes at medføre en administrativ lettelse i Klagenævnet for Udbud som følge af ændringer i sagsbehandlingsprocesserne. Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige.

7 7 konsekvenser Forholdet til EU-retten

8 8 Til nr. 1 ( 1, stk. 2, nr. 1) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med vedtagelsen af Lissabontraktaten, jf. EU-Tidende nr. C 306 af 14. december 2007, ændrede Fællesskabet betegnelse til Unionen. På denne baggrund foreslås det at erstatte fællesskabsretten med EU-retten. Til nr. 2 Som anført i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1, har Fællesskabet med Lissabontraktaten ændret betegnelse til Unionen. På den baggrund foreslås det overalt i loven at erstatte de fællesskabsretlige udbudsregler med EU-udbudsreglerne. Til nr. 3 Forslaget er en konsekvens af, at Konkurrencestyrelsen i 2010 fusionerede med Forbrugerstyrelsen under det fælles navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Til nr. 4 ( 6, stk. 2) Den foreslåede bestemmelse er en nødvendig konsekvens af forslagets 1, nr. 7. I henhold til forslagets 1, nr. 7, kan Klagenævnet for Udbud ikke træffe en afgørelse, der går ud over de påstande eller anbringender, som en part har nedlagt eller fremført. Som følge heraf forslås det, at Klagenævnet for Udbud skal afvise at behandle en klage, hvis klagen er uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Indeholder en klage eksempelvis ikke en påstand, eller er påstanden uklar, afviser klagenævnet at behandle klagen. Beslutningen meddeles klageren. Klagenævnets beslutning om at afvise klagen meddeles klageren. Den foreslåede bestemmelse er delvist inspireret af retsplejelovens 349, stk. 1. Til nr. 5 ( 6, stk. 4) Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 6 ( 8, stk. 2) Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 10 og nr. 13. Med lovforslagets 1, nr. 13, foreslås ophævelse af den gældende bestemmelse i 18, stk. 2, om Klagenævnet for Udbuds udstedelse af påbud om ophør af en kontrakt i tilfælde, hvor en kontrakt erklæres for uden virkning. En bestemmelse herom foreslås i stedet indsat i 13, jf. lovforslagets 1, nr. 10. Til nr. 7 ( 10) Med den foreslåede ændring af stk. 1,1. pkt. præciseres det, at Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt reglerne i lovgivning, hvor Klagenævnet for Udbud er tillagt kompetence til

9 9 at behandle klager, er overholdt. Det følger allerede af den gældende 1, stk. 3, at lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. finder anvendelse, når der i lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til Klagenævnet for Udbud. Med tilføjelsen af 2. pkt. i stk. 1 foreslås det, at klagenævnet ikke kan træffe en afgørelse, der går ud over de påstande eller anbringender, som en part har nedlagt eller fremført. Ændringen betyder, at Klagenævnet for Udbud ikke kan bistå med formulering af brugbare påstande. Den foreslåede bestemmelse betyder ikke, at klagenævnet er bundet af de fremlagte beviser. Klagenævnet har således som hidtil ansvaret for sagens oplysning og kan enten selv indhente oplysninger eller foranledige, at parterne fremskaffer oplysninger til brug for afgørelsen af en sag. Klagenævnet er ligesom domstolene ikke bundet af parternes udtalelser om forståelsen af de retsregler, som de mener finder anvendelse i en sag. Med dette forslag modificeres bemærkningerne til den gældende 13, stk. 1, hvoraf fremgår, at klagenævnet er underlagt officialprincippet og således kan behandle spørgsmål af egen drift, jf. Folketingstidende , A, L 110 som fremsat, side 26. For at lette sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud foreslås det, at afgørelsen i konkrete sager som udgangspunkt skal træffes af et medlem fra formandskabet for klagenævnet og et sagkyndigt medlem af klagenævnet, jf. stk. 2. Formanden eller et medlem fra formandskabet kan dog som hidtil træffe afgørelser uden medvirken af sagkyndige medlemmer i ikke-principielle sager på skriftligt grundlag og afgørelser om processuelle spørgsmål, jf. henvisningen til stk. 4. Den foreslåede bestemmelse fastholder formanden for klagenævnets mulighed for at udvide antallet af medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af den enkelte klagesag. Den foreslåede udvidelse gælder såvel medlemmer fra formandskabet som sagkyndige medlemmer. Når antallet af medlemmer udvides, skal antallet af medlemmer fra formandskabet ligeledes udvides, således at antallet af medlemmer fra formandskabet svarer til antallet af sagkyndige medlemmer, der medvirker i den pågældende sag. En udvidelse af antallet af medlemmer vil kun kunne ske i særlige tilfælde, eksempelvis som følge af sagens komplekse eller principielle karakter. Med stk. 3 foreslås det for det første præciseret og som efter hidtidig praksis at klagenævnet træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. For at undgå, at klagenævnet kommer i en situation, hvor der på grund af stemmelighed ikke kan træffes afgørelse, foreslås det for det andet, at stemmen fra formanden i den enkelte sag i tilfælde af stemmelighed skal være udslagsgivende. Efter den gældende 10, stk. 3, kan formanden for Klagenævnet for Udbud, uden medvirken af sagkyndige medlemmer, træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter. Med stk. 4 foreslås kompetencen til at træffe afgørelse i sådanne sager udvidet til også at gælde næstformændene. Den foreslåede ændring vil bidrage til effektivisering af sagsbehandlingen i klagenævnet. Ændringen vil eksempelvis indebære, at den næstformand som er ansvarlig for sagen, og som uden medvirken af sagkyndige har truffet afgørelse om, at betingelserne for at tillægge opsættende

10 10 virkning ikke er opfyldt, tillige kan afgøre selve sagen uden medvirken af sagkyndige, hvis klagen ikke trækkes tilbage. Med det foreslåede stk. 4 er der sket en sammenskrivning af den gældende 10, stk. 3 og 4. Til nr. 8 ( 11, stk. 2) Med den foreslåede ændring præciseres det, at Klagenævnet for Udbud har hjemmel til at indhente alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om regler omfattet af den gældende 1, stk. 3, er overholdt, eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af Klagenævnet for Udbuds kompetence. Til nr. 9 ( 12, stk. 1) Som en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 7 foreslås det, at efter begæring erstattes med efter påstand. Til nr. 10 ( 13, stk. 2) Den foreslåede bestemmelse svarer med nogle få sproglige ændringer til 18, stk. 2, i den gældende lov. Bestemmelsen indebærer, at hvis Klagenævnet for Udbud erklærer en kontrakt for uden virkning, skal klagenævnet udstede påbud om, at ordregiveren skal bringe kontrakten til ophør. Der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring af bestemmelsen, og der henvises derfor til bemærkningerne til den gældende 18, stk. 2, jf. Folketingstidende , A, L 110, side 26. Som konsekvensændring foreslås den gældende 18, stk. 2, ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 11 ( 14, stk. 2) Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 7, der indebærer, at Klagenævnet for Udbuds afgørelse skal basere sig på de påstande og anbringender, som parterne har nedlagt. Til nr. 12 ( 15, stk. 5) Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 13 ( 18, stk. 2) Den foreslåede ophævelse af 18, stk. 2, er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 10. Til nr. 14 ( 18, stk. 3) Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 15 ( 19, stk. 1)

11 11 Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 16 ( 21, nr. 2) Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 10. Med henvisningerne til 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3, foreslås det, at en ordregiver også kan straffes med bøde, såfremt et af Sø- og Handelsretten udstedt pålæg ikke overholdes. Til nr. 17 ( 24, stk. 1, nr. 3) Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 10. Med henvisningerne til 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3, foreslås det, at en ordregiver, der ikke efterkommer et pålæg fra Sø- og Handelsretten, også kan pålægges daglige eller ugentlige tvangsbøder af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Til nr. 18 ( 25, stk. 1) Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 10. Med henvisningerne til 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3, foreslås det, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også kan kræve oplyst, om de af Sø og Handelsretten udstedte pålæg er efterlevet. Til nr. 19 ( 26, stk. 4) Bekendtgørelse nr. 588 som blev ophævet ved ikrafttrædelsen af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. er rettelig af 12. juni Det forslås at datere bekendtgørelsen korrekt. Til 2 Til nr. 1 Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 2 Det er naturligt at fastlægge Klagenævnet for Udbuds kompetence i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og ikke i tilbudsloven. Da indholdet af kapitel 7 i tilbudsloven fremgår af 6 i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., foreslås kapitel 7 ophævet. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Med stk. 2 foreslås det, at klager, der inden den 1. juli 2011 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

12 12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved 13 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse ved håndhævelsen af 1) fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for forsyningsvirksomhed (de fællesskabsretlige udbudsregler), 1. I 1, stk. 2, nr. 1, ændres»fællesskabsretten«til:»eu-retten« Overalt i loven ændres»de fællesskabsretlige udbudsregler«til:»euudbudsreglerne« Overalt i loven ændres»konkurrencestyrelsen«til:»konkurrence- og Forbrugerstyrelsen«. 4. I 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: - -»Stk. 2. Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, afviser Klagenævnet for Udbud klagen ved en beslutning, der meddeles klageren.«stk. 2-4 bliver herefter stk Stk. 4. I de tilfælde, hvor der nedlægges påstand om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning, eller om anvendelse af en alternativ sanktion, jf. 18, stk. 3, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt efter modtagelse af klagen meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er muligt at intervenere i sagen. 5. I 6, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres» 18, stk. 3«til:» 18, stk. 2«Stk. 2. En afgørelse efter 18, stk. 2, kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt ordregiveren. 6. I 8, stk. 2, ændres» 18, stk. 2«til:» 13, stk. 2«.

13 affattes således: 10. Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt en ordregiver har overtrådt de regler, der er nævnt i 1, stk. 2. Stk. 2. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager 1 medlem fra formandskabet og 2 sagkyndige medlemmer, jf. dog stk. 3 og 4. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag. Stk. 3. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan uden medvirken af sagkyndige medlemmer træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter. Stk. 4. Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, kan, uden at der medvirker sagkyndige medlemmer, træffe afgørelse om processuelle spørgsmål. Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, er overholdt, eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af Klagenævnet for Udbuds kompetence. 12. Hvor særlige grunde taler herfor, kan Klagenævnet for Udbud eller det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, på Klagenævnet for Udbuds vegne efter begæring tillægge en klage 10. Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt der er sket overtrædelse af de regler, der er nævnt i 1, stk. 2 og 3. Klagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til anbringender, som ikke er gjort gældende af den pågældende. Stk. 2. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et medlem fra formandskabet og et sagkyndigt medlem, jf. dog stk. 4. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag, idet antallet af medlemmer fra formandskabet skal svare til antallet af sagkyndige medlemmer. Stk. 3. Klagenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende. Stk. 4. Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, kan uden medvirken af et sagkyndigt medlem træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål.«8. I 11, stk. 2, ændres» 1, stk. 2«til:» 1, stk. 2 og 3«. 9. I 12, stk. 1, ændres»efter begæring«til:»efter påstand«.

14 14 opsættende virkning. 10. I 13 indsættes som stk. 2: - - Stk. 2. Når en klager fremsætter et krav om erstatning for omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud eller for deltagelse i et udbud, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal klageren alene godtgøre, at ordregiveren har overtrådt de fællesskabsretlige udbudsregler, og at klageren ville have haft en reel mulighed for at få tildelt ordren, hvis reglerne var blevet overholdt. Stk. 5. 6, stk. 4, 12, 14, 16 og 17 og 18, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse ved Sø- og Handelsrettens behandling af en sag anlagt efter stk. 1. Stk. 2. Erklæres en kontrakt for uden virkning, udsteder Klagenævnet for Udbud påbud om, at ordregiveren skal bringe kontrakten til ophør. Stk. 4. Er ordregiveren ikke omfattet af 19, stk. 1, indgiver Klagenævnet for Udbud politianmeldelse, når ordregiveren i medfør af stk. 3 skal pålægges en alternativ sanktion i form af en bøde. 19. Klagenævnet for Udbud kan pålægge en ordregiver, som er en del af den offentlige forvaltning, og som ikke er etableret på privatretligt grundlag, en økonomisk sanktion, når Klagenævnet for Udbud ikke erklærer hele kontrakten for uden virkning, jf. 18, stk. 3.»Stk. 2. Hvis en kontrakt i medfør af 16 eller 17 er blevet erklæret for uden virkning, skal Klagenævnet for Udbud pålægge ordregiveren at bringe kontrakten til ophør.«11. I 14, stk. 2, ændres»fremsætter et krav«til:»nedlægger påstand«. 12. I 15, stk. 5, ændres» 18, stk. 1-3«til:» 18, stk. 1 og 2« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og I 18, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres»stk. 3«til:»stk. 2«. 15. I 19, stk. 1, ændres»stk. 3«til:»stk. 2« , nr. 2, affattes således: 2) undlader at efterkomme et påbud, jf. 13, nr.»2) undlader at efterkomme et påbud eller

15 15 3, eller 18, stk. 2. pålæg, jf. 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2,, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«17. 24, stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) efterkomme et påbud efter 13, nr. 3, eller 18, stk. 2.»3) efterkomme et påbud eller pålæg efter 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«18. 25, stk. 1, affattes således: 25. Konkurrencestyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, og om udstedte påbud, jf. 13, nr. 3, eller 18, stk. 2, er efterlevet. Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 588 af 1. oktober 2006, om ændring af bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, ophæves.»konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, er overholdt, og om udstedte påbud eller pålæg er efterlevet, jf. 13, stk. 1, nr. 3, 13, stk. 2, 15, stk. 2, nr. 3, og 15, stk. 3.«19. I 26, stk. 4, ændres»1. oktober 2006«til:»12. juni 2006«. 2 I lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, foretages følgende ændringer: Afsnit III Klage og ikrafttræden m.v. Kapitel 7 1. Overskriften til lovens Afsnit III affattes således:»ikrafttræden m.v.«2. Kapitel 7 ophæves. Klagemuligheder ved bygge- og anlægs-, vareog tjenesteydelseskontrakter 16. Enhver, der har en retlig interesse heri eller i øvrigt er tillagt klageadgang efter lov om Klagenævnet for Udbud, kan indbringe

16 16 spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf for Klagenævnet for Udbud. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Klager, der inden den 1. juli 2011 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om

Læs mere

2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Forslag. til. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.

2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Forslag. til. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v. 2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovforslaget gennemgås og kommenteres nedenfor.

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovforslaget gennemgås og kommenteres nedenfor. Erhvervsudvalget 2010-11 L 204 Bilag 1 Offentligt 29. april 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt

Læs mere

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler Dato: 11. juli 2016 Sag: POL-14/06431-111 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatsamfundet Akademikernes centralorganisation Alkohol og Samfund Amagerforbrænding AMGROS Arbejderbevægelsens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2012/1 LSF 153 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17851 Fremsat den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven 2012/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/12657 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet 2015/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3191 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 28. marts 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere