Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe"

Transkript

1 Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan til udlevering til skibene/brugerne

2 Indhold Introduktion Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald? Ansvarlig i havnen Formål med modtageordningerne Generelle regler for modtageordninger... 5 Tidsrum:... 5 Varsling... 5 Mængder... 5 Dispensation fra afleveringspligten... 6 Art... 6 Ejendomsretten... 6 Ansvar... 6 Yderligere oplysninger Afgiftsstruktur... 7 Olie- og kemikalieaffald... 8 Maskinslop... 8 Olieholdigt tankskyllevand og ballastvand... 8 Rester og blandinger af skadelige flydende stoffer i bulk (virksomheder).. 9 Kloakspildevand... 9 Badevand... 9 Dagrenovation... 9 Sygehusaffald Lastrester Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser Definition af containertyper og mærkning Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere Forventede mængder og indsamling af statistisk materiale Varslingsskrivelser Ansvar og kontrolforanstaltninger Konsultation med brugerne Klageadgang... 14

3 Introduktion Denne vejledning henvender sig til erhvervshavne, og ikke til lystbåde- og fiskerihavne, hvor Miljøstyrelsen har udarbejdet et særligt paradigma. Alle skibe der anløber danske havne har pligt til at aflevere affald i havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn.. Driftsaffald defineres ved at fremkommes som en naturlig del af skibets drift (MARPOL). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Dette udkast indeholder forslag til havnens affaldshåndteringsplan. Vejledningen kan havnen bruge som inspiration, når den skal udarbejde sin egen affaldshåndteringsplan tilpasset lokale forhold. I bilag 3 er indeholdt et forslag til plan, der kan udleveres til skibene/brugerne. Udgangspunktet for vejledningen er dels HELCOM-reglerne og den danske modtagebekendtgørelse, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2002om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe der skal implementeres senest 28. december Dette direktiv er ændret ved direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe. 1. Lovgrundlaget Gyldige nationale og internationale retsforskrifter, reglementer og anbefalinger: MARPOL konventionen (The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 73/78). Trådt i kraft 1. juli Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, der skal implementeres senest 28. december Dette direktiv er ændret ved direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe. Helsingfors-konventionen af 1992 med senere anbefalinger. Lov nr. 476 om beskyttelse af havmiljøet af 30. juni 1993 med senere ændringer.

4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10.december 2002 om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner samt bekendtgørelse nr. 959 af 8. september 2004 med ændringer til førstnævnte bekendtgørelse. De gyldige retsregler bør fremgå af affaldshåndteringsplanen, men det kan eventuelt ske i bilagsform. Reglernes betydning Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2002 om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner, skal alle havne etablere modtageordninger til at modtage alle typer affald fra skibe, der normalt anløber havnen. Bekendtgørelsen dækker alle danske havne, dvs. også fiskeri- og lystbådehavne. Havnene er forpligtet til at etablere modtageordninger, der har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt. Hvornår må skibe udlede affald? De danske regler for udtømninger fra skibe har alle baggrund i internationale vedtagelser, først og fremmest i MARPOL eller HELCOM samt EU-direktivet. I henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet må der på dansk søterritorium ikke ske udtømning af olie, skadelige flydende stoffer eller øvrigt affald. Udtømning af kloakspildevand på dansk søterritorium og i Østersøområdet må kun finde sted såfremt det udledes i henhold til reglerne i Havmiljølovens 20, dvs. På dansk søterritorium og i Østersøområdet må udtømning af kloakspildevand (afløbsstoffer eller andet affald fra toiletter, hospitalsrum og rum, hvori der findes levende dyr) kun finde sted, såfremt 1) udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand og spildevandet ved udløbet fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet, 2) spildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst eller 3) udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømning fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed. Uden for dansk søterritorium må der kun ske udtømning af olie og skadelige flydende stoffer, når udtømningen sker i henhold til de fastsatte regler. I Østersøområdet og i Nordsøområdet må udtømning af affald, bortset fra levnedsmiddelaffald, ikke finde sted.

5 Levnedsmiddelaffald må kun udtømmes, såfremt det sker mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. 2. Ansvarlig i havnen Det skal anføres, hvem i havnen, der er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse. Det kan anføres med titel, navn og kontaktadresse. Det kan være havnebestyrelsen eller havnens ledelse, der er øverste ansvarlige med kontakt til havnens personale. 3. Formål med modtageordningerne Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket, at havnene medvirker til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i de danske havne, i stedet for at udlede/dumpe det i havet. 4. Generelle regler for modtageordninger Havnen skal etablere modtageordninger i henhold til gældende lovgivning. For så vidt angår driftsaffald skal havnen efter lovgivningen afgiftsfrit modtage dette under en række nærmere specificerede forudsætninger. Havnen bør indsætte en række generelle betingelser, hvor disse krav og forventninger præciseres: Tidsrum: Angivelse af hvornår, aflevering skal/kan finde sted med angivelse af normal arbejdstid. Varsling Der skal gives varsling om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst, jvf. bestemmelserne i pkt. 10 i denne vejledning. Opmærksomheden henledes på, at der kræves et bindende varsel på mindst 24 timer, før afhentning af affald ønskes påbegyndt. Mængder Der kan kun afgiftsfrit afleveres en mængde driftsaffald, der svarer til, hvad skibet har oparbejdet siden sidste anløb af havn, idet mængden afgrænses under hensyntagen til skibets størrelse og dets normale fart. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling.

6 Dispensation fra afleveringspligten Det er op til Miljøstyrelsen, efter indstilling fra havnen, at dispensere fra skibenes afleveringspligt. Dispensation kan gives, hvis der enten er tale om skibe i fast rutefart, hvor der er aftalt en fast rutine for håndtering af affaldet, eller hvis havnen ikke har kapacitet til at modtage affaldet. Skibe i fast rutefart er defineret som ruter, der er skriftligt anmeldt til havnen og er godkendt som fast rute på havnen. Der skal være en fartplan med angivelse af de havne, der anløbes samt navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Der må gerne lejlighedsvis anløbes havne, der ikke er på ruten. Dertil kommer en række yderligere definitioner af fast rutefart, som også anvendes ved fastsættelse af havnens skibsafgifter for skibe i fast rutefart. Det antages, at de samme forudsætninger kan opstilles for afleveringspligten. Art Der kan være visse affaldstyper, havnen ikke vil modtage. Det kan eksempelvis være, at havnen ikke modtager olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse i en oliefase og en vandfase. Sådanne forbehold kan tages under denne paragraf. Bekendtgørelsen lukker ikke op for sådanne undtagelser, men havnen skal på den anden side kun være parat til at modtage affald fra skibe, der normalt anløber havnen. Ejendomsretten Havnen bør overveje, om den ønsker ejendomsretten til affaldet. Det kan være en fordel, hvis affaldet kan sælges til genanvendelse, men der kan også være affaldstyper, havnen ikke ønsker at modtage ejendomsretten over. Der har været eksempler med bomber, der er blevet afleveret blandt andet affald, og hvor havnen ikke har haft kendskab til dets eksistens. Konsekvenser og evt. erstatningskrav fra forkert håndtering af sådant affald kan være betydningsfulde, men der bør altid påhvile kaptajn/skipper en forpligtigelse til at oplyse om affaldets karakter, jvf. nedenfor. Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelsen kan den ansvarlige for skibet straffes med bøde, hvis man undlader at anmelde affaldet, eller med fængsel, hvis der er udvist grov uagtsomhed. Yderligere oplysninger Dette afsnit bør indeholde dato for ikrafttræden, kontaktpersoner og andre oplysninger af faktuel karakter, der ikke har kunnet finde plads andre steder.

7 5. Afgiftsstruktur Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe skal være indeholdt i den normale skib- og vareafgift/havneafgift. Havnen er dog efter bekendtgørelsen berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis en eller flere af følgende punkter er opfyldt: - Hvis den mængde driftsaffald fra skibene, der ønskes afleveret, er større end den mængde affald, skibet ved normal drift under hensyntagen til skibets størrelse og type ville frembringe siden sidste havneanløb. - Hvis et skib ønsker at aflevere affald uden for havnens almindelige arbejdstid. - Hvis skibet ikke betaler normal skib- og vareafgift/havneafgift - Hvis skibet ikke mindst 24 timer før anløb af havnen indsender anmeldelse af det affald, der ønskes afleveret. Hvis en eller flere af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan havnen kræve særskilt betaling for modtagelse af affaldet. Forsinkelser uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering af eksempelvis spildevand med lavere pumpehastighed end forudsat, vil blive debiteret skibet i henhold til takstblad. Det er dog en misforståelse, når nogle skibe mener, at no-special fee er det samme som, at de ikke skal betale for at komme af med deres affald. Aflevering af affald under no-special fee systemet er ikke gratis for skibene/brugerne. Betaling for anvendelse af havnens modtageordninger opkræves under no-special fee systemet, som en ikke specificeret andel af skibsafgiften. Betaling til modtagefaciliteterne opkræves i forbindelse med skibsafgiften, hvad enten skibet afleverer affald i havnen eller ikke. Den andel af havneafgiften, der går til betaling af modtagefaciliteterne, er ikke umiddelbar synlig for brugeren, deraf udtrykket nospecial fee. For orlogsskibe og andre ikke-kommercielle statsskibe og skibe som ikke betaler normal skibs-/vareafgifter/havneafgifter til havnen træffes i hvert enkelt tilfælde aftale om, hvilke afgifter der skal betales for at benytte havnens modtageordninger. Det mest naturlige vil måske være, at de betaler for de anvendte faciliteter efter takstblad. Taksterne skal klart fremgå af takstblad med præcisering af de enkelte priskomponenter. Alle priser bør opgøres med og uden moms. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt at udarbejde en prisliste, der siger faktiske omkostninger tillagt en eller anden procentsats samt en bemærkning om, at priserne vil blive underkastet en aftalemæssig regulering, idet det ikke skønnes at være tilstrækkeligt til at imødekomme EU's krav om gennemsigtighed. Det kan dog ikke afvises, at det accepteres, hvis der kan gives plausible forklaringer på havnens tillæg på f.eks. 5% eller 20%. Derimod er det nok tvivlsomt, om det vil blive accepteret, at

8 det i takstbladet anføres, at der i hvert enkelt tilfælde træffes aftale om, hvilke afgifter, der må betales for at benytte havnens modtageordninger. Olie- og kemikalieaffald Der kan evt. i kommunens regulativ for erhvervsaffald være indføjet bestemmelser for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald. Skibet eller dets agent afregner direkte med transportør/modtager. Der er ganske få havne, der stiller krav til olieprocenten, hvis olieaffaldet skal kunne modtages under no-special fee systemet. Maskinslop Nogle skibe vil opfylde betingelserne for afgiftsfri aflevering. For andre kan afgiften bestå af en - startafgift - afgift pr. m3 slop - ventetid pr. påbegyndt time eller ½ time. - Overtidsbetaling, hvis det er udenfor havnens normale arbejdstid. Det kan også overvejes, om der skal opkræves tillæg, hvis - skibet ikke selv kan pumpe i land, eller hvis det er for langsom i landpumpning. Langsom bør nok defineres. - der er tale om ikke-pumpbart slopolie, som godkendes afleveret i fade, kan der betales for ekstraordinære omkostninger, herunder destruktion af emballagen. - olien er forurenet - et alternativ kan være, at skibet betaler de faktiske omkostninger tillagt et administrationsbeløb til havnen, evt. tillagt et mertillæg for afhentning udenfor havnens normale arbejdstid. Olieholdigt tankskyllevand og ballastvand Der kan her tages forbehold for, at olieaffald samt ballast- og tankskyllevand indeholdende eksempelvis petrokemikalier, fareklasse I og II produkter, eller emulgerende stoffer enten ikke modtages eller kun modtages mod ekstrabetaling. Der kan også stilles krav om, at skibet er forsynet med standardflange. Afgiften kan eksempelvis bestå af : - et startgebyr - en afgift pr. m3 - en timebetaling for hhv. indenfor og udenfor normal arbejdstid. - ventetidsbetaling Benyttelse af tankanlæg kan evt. afregnes direkte med det firma, der betjener anlægget.

9 Rester og blandinger af skadelige flydende stoffer i bulk (virksomheder) Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk, skal selv modtage ballast- og tankskyllevand, der indeholder disse stoffer. Virksomhederne må da selv sørge for og betale for aflevering til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Skibet eller dets agent afregner derfor direkte med transportør/modtagefirma. Kloakspildevand De fleste skibe vil opfylde betingelserne for afgiftsfri aflevering. Det kan dog være problematisk i forbindelse med lystbåde og fiskerbåde i trafikhavnene. Der er i bekendtgørelsen taget højde for, at kloakspildevand stammende fra passagerer ikke nødvendigvis er omfattet af no special fee-princippet. Opmærksomheden henledes dog på, at bekendtgørelsen endnu kun foreligger i udkast. For andre kan afgiften bestå af en - startafgift - afgift pr. m3 kloakspildevand - ventetid pr. påbegyndt time eller ½ time. - Overtidsbetaling, hvis det er udenfor havnens normale arbejdstid. Et alternativ kan være, at skibet betaler de faktiske omkostninger tillagt et administrationsbeløb til havnen evt. tillagt et mertillæg for afhentning udenfor havnens normale arbejdstid. Badevand Der kan stilles krav om, at skibet afleverer badevandet ved skibssiden med en bestemt pumpehastighed, samt at det er forsynet med standardflanger. Afgiften kan eksempelvis bestå af: - et startgebyr evt. pr. rekvireret bil - afgift pr. m3 - ventetidsbetaling - tillæg ved afhentning udenfor havnens normale arbejdstid. Dagrenovation Startgebyr: Der kan opkræves et beløb for bestilling af container. Denne kan være lig 0 kroner, hvis der er tale om no-special-fee. Da containere til bortskaffelse af dagrenovation typisk vil blive leveret af en underleverandør pålægges afgift svarende til de faktiske omkostninger, dvs. inkl. transport og afgifter etc. og eventuelt med et tillæg for havnens administrationsudgifter forbundet med bestilling, tilsyn etc. De faktiske omkostninger inkluderer også evt. ventetid for vognmand etc.

10 Sygehusaffald Der kan evt. i kommunens regulativ for erhvervsaffald være indføjet bestemmelser for bortskaffelse af sygehusaffald. Skibet eller dets agent afregner direkte med transportør/modtager. Lastrester Afgiften for aflevering af lastrester skal betales af brugeren af modtagefaciliteten. 6. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser Se vedlagte skema, bilag 1. Skemaet er bygget op efter opdelingen i MARPOL. Det kan i nogle tilfælde være et problem, at skibene vil anmode om kvittering for afleveret affald, idet havnen ikke vil være i stand til at give sådanne. Det kan eksempelvis være tilfældet med fast driftsaffald, hvor besætningen har benyttet de opstillede containere. 7. Definition af containertyper og mærkning Til almindeligt driftsaffald, bl.a. levnedsmiddelaffald kan der på kajarealerne opstilles f.eks. 240/800 liter containere, som er tilmeldt den kommunale renovationsordning. Der er mulighed for at foretage sortering af affaldet, hvis det ønskes eller kræves. Alle levnedsmidler går til forbrænding pga. veterinærreglerne. Der er derfor ofte ikke noget behov for at sortere levnedsmidler fra andet brændbart materiale. Der kan stilles krav om, at jern og stål afleveres ved kaj og efter aftale afhentes af havnens personale. Afhængig af sorteringsgraden kan det for visse affaldstyper være nødvendigt at håndsortere affald efterfølgende. Det kan enten være, fordi man ikke vil stille krav til skibenes besætninger om sortering, eller fordi der sker fejl i sorteringen. Der kan da opkræves et gebyr for denne sortering. Nogle, hvis ikke alle kommuner, har regler for erhvervsaffald, hvorefter der skal kildesorteres i fraktioner efter behandlingsform - om ikke andet så ud fra en økonomisk betragtning. På grund af veterinærreglerne vil det almindeligste dog nok være at lade al dagrenovation går direkte til forbrænding. Hvis der ønskes kildesortering, skal mærkning fremgå tydeligt på de enkelte containere. Mærkning af tromler/dunke i relation til eventuel kemikalieindhold i olieaffald skal opfylde generelle mærkningsregler, hvilket er en naturlig følge af, at havnene skal levere olieaffaldet videre til diverse modtagestationer/oliegenbrugsfirmaer, herunder Kommunekemi A/S.

11 8. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere Placering af landbaseret affaldsfaciliteter er væsentlig. Forurening af landpladser kan give alvorlige problemer, f.eks. hvis arealet på et senere tidspunkt ønskes anvendt til andet formål. Oprensning og deponering af jord er meget omkostningskrævende. Havnemyndigheden skal søger for, at der på havnens område findes tydeligt afmærkede affaldscontainere mv., som er let tilgængelige for brugerne. Havnen bør på et kort angive, hvilket geografisk areal affaldsplanene omfatter. De enkelte virksomheder og aktiviteter bør indtegnes på dette kort tillige med placering for affaldsindsamling. Denne placering bør være ledsaget af forståelige signaturforklaringer. Det kan også overvejes, at de havne, der ikke allerede har det, indretter en miljøstation, hvor depoterne for diverse typer affald samles. Denne skal i størrelse og kapacitet selvfølgelig afpasses havnens normale behov. Ved planlægning af affaldshåndteringen er det vigtigt, at miljøstationerne placeres og indrettes således, at de dels er lettilgængelig for brugerne, dels ikke ligger i vejen for andre aktiviteter. Miljøstationer skal også afmærkes på kortet over havnen. Tydelig skiltning om affaldstype på miljøstationernes enkelte depoter anbefales. Ligeledes kan en forklaring om vigtigheden af at overholde sorteringsforskrifterne med fordel opsættes. Udgangspunktet for reglerne og mærkningen er, at skibene skal kunne finde ud af, hvor de kan aflevere affald. Havnen kan stille krav til, hvor på havneområdet skibene kan aflevere olieaffald. Kravene varierer i praksis fra, at det er helt specifikke steder på havnen, hvor olieaffaldet kan afleveres, til at der kun er krav om afleveringsstedet, hvis det drejer sig om større mængder olieaffald, som havnen skal modtage. Det samme kan komme til at gælde for kloakspildevand. Med hensyn til krav til skibenes flanger er der en del havne, der ikke stiller særlige krav, mens nogle stiller krav om, at flanger er standard i henhold til MARPOLs krav, der er identiske med de krav, der opstilles i Miljøministeriets bekendtgørelse nr Den nye bekendtgørelse vil også indeholde sådanne specifikationer. Efter MARPOL standarden skal flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale kunne holde til et arbejdstryk på 6kg/cm2. Der kan også fastsættes krav til pumpetrykket. Der er også havne, der modtager olieaffaldet i tromler og dunke, og skibene må i de tilfælde selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Stedangivelse af hvor disse beholdere befinder sig skal dog være klar.

12 9. Forventede mængder og indsamling af statistisk materiale Som følge af EU-direktivet kan havnen blive pålagt at indsamle information om antallet af forskellige skibe, der anløber havnen, og i hvilket omfang, de benytter modtageordningerne. Det må forudses, at sådanne informationer ikke vil være tilgængelige i alle havne. Det kan f.eks. være umuligt at angive det enkelte skibs anvendelse af containere til driftsaffald opstillet på kaj eller angive den totale mængde, der afhentes af underleverandør eller det kommunale affaldsselskab. Den enkelte havn kan tage udgangspunkt i aktuelle anløb og modtagne mængder. Hvis information er tilgængelig over de anløbne skibe, kan eksempelvis følgende indgå: - antal - type - størrelse - rejsetid - tidsforbrug i havn For så vidt angår de affaldsmængder, der afleveres i havnen, kan havnen muligvis basere sig på informationer fra underleverandørerne. Der kan måske gives et skøn over den totale mængde på baggrund af en gennemsnitlig fyldningsgrad af containere eller tanke ganget med afhentninger. En anden fremgangsmåde vil være at basere sig på skibsførernes oplysninger om, hvilke affaldstyper og mængder, de ønsker at aflevere i havn, jvf. varslingsskema pkt. 10. Modtageplanen skal indeholde en forklaring på hvilken fremgangsmåde, havnen anvender. Det er væsentligt, at det bliver i overensstemmelse med de oplysninger, der kan leveres. 10. Varslingsskrivelser Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe havnen, skal udfylde en formular med oplysninger om, hvilke typer og mængder af affald, han ønsker at aflevere. Dette skal ske - mindst 24 timer inden ankomsten, hvis anløbshavnen kendes eller - så snart anløbshavnen kende, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten eller - senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Dette anmeldelseskrav påhviler alle skibe undtagen fiskerskibe og lystfartøjer. Der er et anmeldelsesskema på dansk og engelsk som bilag i bekendtgørelse om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald. Havnebestyrelsen kan dog beslutte at acceptere et anmeldelsesvarsel på mindre end 24 timer.

13 11. Ansvar og kontrolforanstaltninger HELCOM relgerne indeholder ingen krav til kontrolforanstaltninger. Der er ikke vedtaget detaljerede bestemmelser om håndhævelse og kontrol af, at pligten til at aflevere affaldet overholdes. I Danmark vil tilsynet med skibene blive delt mellem Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen, mens tilsynet med om havnene etablerer modtageordninger vil blive varetaget af Miljøstyrelsen. I særlige tilfælde kan der pålægges bøde med mindre forseelsen giver højere straf, jvf. anden lovgivning. Dette gælder også, hvis taksterne ikke er fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelsens anvisninger om no-special fee. EU-direktivets regler baserer kontrollen, dels på stikprøvekontrol, dels på en meldepligtsordning for skibet. Omfanget af kontrollen er i direktivet fastsat til 25% for erhvervsskibe. Inspektionerne, hvis det er relevant, kan foretages inden for rammerne af direktiv om havnestatskontrol. Der lægges dog op til, at udvidet havnestatskontrol kan finde sted også over for skibe, der ikke er omfattet af havnestatskontroldirektivet, eller i det hele taget ikke bliver inspiceret i dag. Det gælder f.eks. mindre lastskibe, skibe i national fart, fiskerbåde og lystfartøjer. Der er dog i direktivet angivet visse kriterier for udvælgelsen af de skibe, der skal kontrolleres. Der skal herunder udvises særlig opmærksomhed overfor skibe, der ikke har overholdt forpligtelsen til at oplyse myndighederne om, hvilke affaldsmængder de medbringer samt overfor skibe, der viser sig at have indberettet unøjagtige oplysninger. 12. Konsultation med brugerne Den enkleste måde til at sikre, at modtagefaciliteterne imødekommer behovene hos havnenes brugere og lever op til lovgivningens krav, er at tale med de faktisk berørte parter. Der kan eksempelvis være et årligt møde med havnens brugere og andre interesserede. Havnen er forpligtiget til at konsultere alle havnebrugere, skibsredere, myndigheder og andre organisationer, der har en relevant interesse i affaldsbehandlingen. Følgende emner skal/kan drøftes med de berørte parter: - planens funktionalitet. - behovet for modtagefaciliteter - placering og adgang til faciliteterne - omkostninger ved brug af faciliteterne - tilstækkeligheden af faciliteterne - mængder af affald, der leveres fra skibene - muligheder for at minimere affaldsmængderne - behov for ændringer i planerne på grund af ændringer i havnens aktiviteter - underleverandørens muligheder for at komme af med affaldet - genbrugsmuligheder

14 13. Klageadgang Hvis det er skibets vurdering, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed, bør første skridt være en direkte henvendelse til havneadministrationen. Såfremt skibets fører eller agent ønsker at henlede miljømyndighedernes opmærksomhed på utilstrækkelige eller mangelfulde faciliteter, kan der henvises til vedlagte klageformular, der er identisk med HELCOM skema til anbefaling 10/6 (bilag 3). Udfyldt formular sendes til havneadministrationen med kopi til Miljøstyrelsen. En anden løsning kan være at anvende Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor Miljøstyrelsen har udarbejdet et informationssystem til brug for skibene. Dette system kan skabe overblik over havnenes faciliteter og vil også på sigt indeholde en dialogboks med miljømyndighederne.

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere