Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik"

Transkript

1 Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød April 2015 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Læringsudbytte i forhold til modulets elementer... 3 Fordeling af ECTS på modul Praktik på modul Praktikkens indhold... 4 Praktiksted og målgrupper... 4 Forberedelse til praktikken... 5 Forsikring... 5 Etiske retningslinjer... 5 Vejledning... 5 Godkendelse af modul Godkendelse af modul 12 praktik... 6 Modulprøve 12: Tværfaglighed og psykomotorik... 6 Sygdom ifm. praktik eller modulprøve... 9 Omprøve og sygeprøve... 9 Modulbeskrivelse 12 Side 1 af 9

2 Modulets tema Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse i mono- eller tværfaglige sammenhænge. Der arbejdes selvstændigt med planlægning, iværksættelse, koordinering og gennemførelse af interventionstiltag, undervisningsforløb eller klientforløb. Herunder evaluering, samt faglig og fagpersonlig refleksion. Med henblik på dokumentation og formidling udarbejder den studerende et mindre projekt med anvendelse af videnskabelige metoder relateret til afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis. Modulerne 1-11 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 12. Lektionsplaner Til praktikforløbet på modul 12 knytter sig en detaljeret plan, som giver den studerende konkret information om modulets vejlednings- og supervisionsforløb, mv. Desuden beskrives praktikforløbet og indholdet i praktikken i dokumenterne Rammer og indhold i Psykomotorikuddannelsens praktik og Dokumentationsportfolio for modul 12 praktik i Psykomotorikuddannelsen på UCC portalen under emnet: Om studiet > Praktik. Modulbeskrivelse 12 Side 2 af 9

3 Læringsudbytte i forhold til modulets elementer Læringsudbytte: 1. Redegøre for og reflektere over metoder, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 2. Redegøre for professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til disse 3. Kritisk vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given psykomotorisk problemstilling 4. Etablere situationer i behandling og undervisning, der støtter klient/deltagere til at udvikle nye handlemuligheder 5. Demonstrere og redegøre for anvendelse af teori om grupper, gruppers processer og -dynamik 6. Beherske grundlæggende principper omkring varetagelse af grupper med udgangspunkt i gruppens proces 7. Demonstrere og redegøre for anvendelse af interview- og samtaleformer 8. Iagttage, identificere og beskrive problemstillinger og udviklingsmuligheder og på baggrund heraf argumentere for og selvstændigt planlægge psykomotorisk intervention 9. Selvstændigt koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere et målrettet, sammenhængende undervisnings- og behandlingsforløb 10. Indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med klient/deltager samt med monoog tværfaglige samarbejdsparter Primære indholdselementer: Den skriftlige del af modulprøve 12 Praksisudøvelse Inddrage litteratur og udarbejde litteraturliste som støtte til praksisudøvelse Den skriftlige del af modulprøve 12 Praksisudøvelse Praksisudøvelse, samt dokumenteres i bl.a. programmer Den skriftlige del af modulprøve 12 Praksisudøvelse Praksisudøvelse Praksisudøvelse og refleksion Den skriftlige del af modulprøve 12 Praksisudøvelse, samt dokumenteres i bl.a. programmer og evalueringer Praksisudøvelse og refleksion Fordeling af ECTS på modul 12 Fag Praktik - Praksisudøvelse på praktikstedet ud fra dokumentationsportfolio - Supervision og vejledning - Modulprøve 12 ECTS 15 Modulbeskrivelse 12 Side 3 af 9

4 Praktik på modul 12 Modul 12 praktik har en varighed af 8 uger, med 37 studieaktive timer pr. uge. Praktikken foregår 4-5 dage om ugen i modulets 1. til 8. uge (uge ell. uge 46-2). Praktikdagene skal opfattes som arbejdsdage på fuld tid, og studiearbejde uden for praktikstedet skal aftales med og godkendes af praktikstedet/praktikvejleder. Som udgangspunkt 4 dage på praktikstedet og en dag med vejledning/supervision. Praktikkens indhold En nærmere beskrivelse af det obligatoriske indhold og de konkrete dokumentationsmetoder fremgår af "Dokumentationsportfolio for modul 12 praktik". Den studerende skal via de beskrevne metoder dokumentere aktiviteterne i praktikken, og disse "dokumentationsprodukter" og logbogen skal den studerende samle i en mappe for praktikforløbet. Det tilstræbes at planlægge og gennemføre flere længerevarende behandlings- og/eller undervisningsforløb, men de konkrete aktiviteter tilpasses efter mulighederne på praktikstedet. Med udgangspunkt i dokumentationsportfolio fastlægger den studerende i samarbejde med praktikvejlederen mere specifikt typen og mængden af aktiviteter samt dokumentation, og dette noteres i dokumentationsportfolio. Eksempelvis er læringsudbytte 5 og 6 i høj grad knyttet til gruppeundervisningsaktiviteter, og disse læringsudbytter kan så nedtones, hvis aktiviteterne i højere grad omhandler individuel behandling. Praktikkens delemner er: - Observere og vurdere behovet for afspændingspædagogisk og psykomotorisk intervention - Tilrettelægge, gennemføre og evaluere psykomotoriske behandlings- og undervisningsforløb - Afprøve rollen som psykomotorisk terapeut - Procesorienteret individuel behandling og/eller gruppeundervisning - Anvendelse af psykomotoriske behandlings- og undervisningsmetoder - Dokumentation af behandlings- og undervisningsforløb - Pædagogisk-psykologisk formidling og dialog - Organisationskultur og organisationspsykologi - Formulere supervisionsbehov samt begrunde og anvende udvalgte supervisionsmetoder - Faglig og fagpersonlig refleksion Praktiksted og målgrupper Praktiksted og målgrupper kan vælges frit af den studerende. Praktiksted skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Kriterierne for godkendelse af praktiksted er: at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring at praktikstedet tilknytter en ansvarlig kontaktperson for praktikken at praktikstedet samarbejder med den praktikvejleder, som knyttes til den studerende af undervisningsinstitutionen Modulbeskrivelse 12 Side 4 af 9

5 Forberedelse til praktikken Som forberedelse til modul 12 praktikken er udarbejdet studieaktivitet 11, som beskriver rammerne for at indgå i praktikken. Præsentation af praktiksted, kontaktperson, evt. øvrige personer, som du forventer at samarbejde med på praktikstedet Præsentation af målgruppen og målgruppens forudsætninger, herunder hvor i organisationen de er placeret og betydningen heraf i forhold til at deltage i psykomotoriske aktiviteter Præsentation af praktikstedets værdigrundlag, herunder mål, vision og mission Beskrivelse af det overordnede emne- eller problemområde samt en beskrivelse af det valgte tema, som skal være fokusområde i praktikken samt forslag til valg af teori Præsentation af en overordnet rammeplan for hele praktikforløbet Præsentation af målbeskrivelse. En beskrivelse af hvilke faglige og fagpersonlige læringsmål, du har for praktikken. Herunder hvilke ressourcer du har og hvilke kompetencer du har brug for at videreudvikle, hvilken teoretisk viden du har brug for at tilegne dig og hvilke praksiserfaringer du har sat dig som mål at afprøve i praktikken Forsikring Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Alle studerende på UCC Psykomotorikuddannelsen har desuden underskrevet erklæring om, at de har en erhvervsansvarsforskning. Etiske retningslinjer Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. Oplysninger om klienter/deltagere behandles fortroligt og anonymiseres ved vejledning/supervision og i skriftlige opgavebesvarelser til uddannelsesinstitutionen. Se Vejledning Praktikstedet skal stille en kontaktperson til rådighed, der minimum har følgende forpligtelser overfor den studerende: samarbejde med den studerende om udarbejdelse af mødeplan for praktikken, hjælpe den studerende til rette, vejlede den studerende i forhold til rekrutteringsmuligheder af deltagere til undervisning og behandling, vejlede den studerende i forhold til specifikke problemstillinger vedr. den/de målgrupper den studerende arbejder med i sin praksis, introducere den studerende til praktikstedet som arbejdsplads. På modul 12 får den studerende tilknyttet en praktikvejleder enten på praktikstedet eller fra uddannelsesinstitutionen. Praktikvejlederen på praktikstedet skal vejlede den studerende på praktikstedet. Praktikvejlederen fra uddannelsen vejleder ved supervision på uddannelsen, via mail og telefon samt deltager ved trepartssamtale på praktikstedet. Som afslutning på praktikforløbet skal praktikvejlederen attestere, at den studerende har gennemført de aktiviteter, som knytter sig til modul 12 praktikken. Modulbeskrivelse 12 Side 5 af 9

6 Kontaktperson, praktikvejleder/repræsentant for uddannelsen og den studerende mødes til trepartssamtale i løbet af praktikperioden. Parallelt med praktikforløbet deltager alle studerende på udvalgte dage i hhv. individuel og klyngevejledning vedr. modulprøve 12 på uddannelsesinstitutionen med den tilknyttede underviser. I umiddelbar forlængelse af praktikforløbet, og helst inden påbegyndelse af næste modul, skal den studerende uploade kopi af den underskrevne attestering for gennemførelse af praktikken i WISEflow. Originalen gemmer den studerende i egen praktikmappe. Praktikken er bestået, når de beskrevne obligatoriske aktiviteter er gennemført og dokumenteret over for praktikvejlederen samt uddannelsesstedet. Godkendelse af modul 12 Forudsætning: For at blive indstillet til modulprøve 12 skal den studerende have gennemført modul Godkendelse af modul 12 forudsætter, at følgende er opfyldt: Modul 12 praktikken er bestået Modulprøve 12 er bestået Godkendelse af modul 12 praktik Praktikken bedømmes gennemført og bestået når følgende er opfyldt: Praktikvejleder har attesteret, at de beskrevne obligatoriske aktiviteter jf. Dokumentationsportfolio for modul 12 praktik i Psykomotorikuddannelsen er gennemført, herunder bl.a.; 80 % fremmøde på praktikstedet Deltagelse i trepartssamtale Modulprøve 12: Tværfaglighed og psykomotorik Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 12 er en intern, individuel prøve, som består af en skriftlig del og en mundtlig del. Eksaminator er prøvevejlederen fra uddannelsesstedet. Censor er underviser på Psykomotorikuddannelsen UCC. Opgaveoplæg formidles af praktikansvarlig/prøvevejleder/praktikvejleder i forbindelse med første supervisionsgrupper i uge 17/uge 46 i WISEflow. Modulprøve 12 må have et omfang af max. 10 normalsider (2400 anslag eksklusive mellemrum/side) ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Den skriftlige del af modulprøve 12 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest torsdag i uge 3/uge 25 kl. 12. Modulbeskrivelse 12 Side 6 af 9

7 Den mundtlige del af modulprøve 12 finder sted i uge 4/uge 26. Prøven varer 35 min. i alt, inklusive votering. Den studerende starter med et oplæg på max min. og derpå følger en diskussion på min. og slutteligt en votering og tilbagemelding. Med udgangspunkt i modulets læringsmål bedømmes modulprøve 12 efter gældende karakterskala. Der er tale om en helhedsvurdering, der tager afsæt i den skriftlige prøve med empiri fra praktikken samt den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes evne til at bringe egen rolle som psykomotorisk terapeut i spil og overveje fagpersonlige handlemuligheder gennem såvel teoretisk som praksisrelateret refleksion. Opgaveoplæg for skriftlig del af modulprøve 12 Besvarelsen skal indeholde en selvstændig behandling af et afgrænset fagligt emneområde. Besvarelsen skal redegøre for en case fra praktikken med en problemstilling set i et psykomotorisk perspektiv, samt redegøre for valg af antagelser der undersøges. Herefter foretages analyse af den indledende problemstilling fra et fagligt og/eller analytisk perspektiv. Efterfølgende foretages en diskussion af analyseresultaterne fra analyseafsnittet, og endelig skal opgaven indeholde en perspektivering i forhold den studerendes vurdering af egne fagpersonlige handlemuligheder samt af eget læringsudbytte i forhold til praktikken. Formålet med opgaven er, at den studerende fordyber sig og analyserer en konkret situation i praksis og på baggrund af denne videre undersøgelse afprøver opnået viden/forståelse i kommende aktivitet(er) med klienten/deltagerne. Den studerende skal forholde sig til både individet/gruppen, kontakten/relationen og organisationen. Besvarelsen skal illustrere den studerendes evne til at reflektere fagligt og fagpersonligt i sin psykomotoriske praksis, jævnfør læringsmål på modul 12. Opgaven skrives løbende, mens den studerende er i praktik, og senest halvvejs i praktikken (4. uge) afleveres en casebeskrivelse, problemformulering, hypoteser samt redegørelse for valg af teori og empiri til den tilknyttede praktikvejleder. Vejleder skal godkende case og problemformulering. Anbefalet struktur for skriftlig del af modulprøve Titelblad Angivelse af opgavens titel, modulets navn, studerendes navn, vejleders navn, dato og årstal. 2. Indholdsfortegnelse Tæller ikke med i opgavens omfang. 3. Indledningsafsnit Præsentation af: 1) praktiksted /organisation, 2) klient/deltager, 3) relationen/kontakten) samt 4) overordnet problemstilling (ca. 1 side). 4. Case Beskrivelse af case fra egen praktik/praktikorganisation. Konkret situation/episode (ca. 1 side). Casebeskrivelsen fremhæver psykomotoriske problemstillinger. Casen er selvoplevet, den kan både være aktuel eller set i bakspejlet, men med fremadrettede perspektiver. Casebeskrivelsen begrunder og motiverer valget af problemformulering og placerer den i en psykomotorisk kontekst. Modulbeskrivelse 12 Side 7 af 9

8 Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks virkelighedsnær situation. Det er en beskrivelse, hvor der gives nogle informationer, herunder faktuelle forhold, der skal formidles for at bibringe forståelse af de vilkår som situationen/problematikken udspiller sig i. Casen rummer et eller flere dilemmaer som skaber det faglige diskussionsrum. Casen er en åben tekst, der ansporer til aktiv medtænken i forhold til den virkelighed, som casen åbner for. Casen skal være åben, en fortælling man kan gå fortolkende ind i. Casen fortolker ikke, den beskriver. 5. Hypoteser/antagelser Præsentation af hypoteser/antagelser (ca. 1 side). Der stilles spørgsmål til casen og episoden, og derudfra redegøres der for nogle mulige hypoteser/antagelser. En af hypoteserne/antagelserne kan der dykkes mere ned i, for så at lave en problemformulering på baggrund heraf 6. Problemformulering Problemformuleringen formulerer det overordnede spørgsmål, som undersøges i undersøgelsesafsnittet (ca. ½ side). Problemformuleringen udpeger også, hvori fokus består i forhold til indledende casebeskrivelse. 7. Metode- og teoriafsnit Begrundelse for valg af case, metode og teori. Refleksioner over valg af undersøgelsesmetode og begrebsafklaringer (ca. 1 side). Der redegøres for og begrundes, hvordan opgaven gribes an, dvs. hvilke teorier der anvendes, hvilken dataindsamlingsmetode, der er taget i anvendelse, og hvilke analysespørgsmål, der vil drive opgavens analyse og ræsonnement. 8. Undersøgelsesafsnit Besvarelse af analysespørgsmål med anvendelse af relevant teori, metode og andre kilder. Herunder vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Opsamling på resultater og fortolkninger i forhold til analysespørgsmål (ca. 3½ 4 sider). Afsnittet analyser case, problemstillinger og interviews/observationer på baggrund af analysespørgsmål og med hjælp fra såvel den valgte teori som egne erfaringer, iagttagelser og refleksioner (praktiklogbog). 9. Sammenfatning og diskussion Sammenfatning af analyser samt vurdering og diskussion af resultater fra undersøgelsesafsnit i forhold til opgavens overordnede case, episode og problemformulering (svar på problemformulering). Vurdering og kritik af undersøgelsesmetode. Påstande, pointer og evt. be- eller afkræftelse af antagelser (ca. 1 1½ side). 10. Perspektivering og personlige refleksioner Perspektivering, brugbarhed, betydning og konsekvenser for fremtidig praksis. Iagttagelse og refleksion i forhold til egen læreproces i praktikken. Overvejelser over fagpersonlige handlemuligheder (styrker og udviklingsområder) (ca. 1 side). 11. Litteraturliste Litteraturlisten skal redegøre for et udvalg på mindst 500 siders litteratur, minimum 70 % af de 500 sider er kendt litteratur fra tidligere moduler (modul 1 11), 30 % kan være litteratur som er særlig relevant i for- Modulbeskrivelse 12 Side 8 af 9

9 hold til praktikken og det valgte tema som er fokusområde i praktikken. Tæller ikke med i opgavens omfang. 12. Bilag Der kan evt. vedlægges bilag: interview/observationer, fortrinsvis uddrag i korte udskrifter. Tæller ikke med i opgavens omfang. Sygdom ifm. praktik eller modulprøve Sygdom ifm. praktik: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at gennemføre væsentlige aktiviteter i praktikken på modul 12, skal den studerende, underviser/vejleder med tilknytning til praktikforløbet og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om evt. godkendelse af praktikken på et alternativt grundlag (herunder evt. nye frister for aflevering og/eller godkendelse). Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere i den skriftlige del af modulprøve 12, skal vedkommende så tidligt som muligt, og senest på afleveringsdagen inden kl. 9, meddele dette til eksamenskoordinator pr. telefon eller mail. I særlige tilfælde kan der evt. laves individuel aftale om ny afleveringsfrist. Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i den mundtlige del af modulprøve 12 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 12 Side 9 af 9

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere