Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007"

Transkript

1 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrkningsog nytteværdi for derved at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort anses for at have en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, såfremt den i forhold til andre sorter, der er optaget på dansk sortsliste, ved sine egenskaber som helhed frembringer en klar forbedring i dyrkning eller udnyttelsen af avlen eller de deraf afledte produkter, i hvert fald i en bestemt egn. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet, der er artsopdelt, omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Plantedirektoratet er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. I afprøvningsafsnittet, der ligeledes er artsopdelt, publiceres de opnåede resultater af sorterne, der har deltaget i den seneste afprøvningsperiode. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. I sortslistetabellen angives for hver sort sortens oprindelse, forædlerbetegnelse, afprøvningsperiode og en henvisning til afprøvningsresultaterne samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. Derefter følger en kort beskrivelse af de enkelte sorters egenskaber. Da karaktererne justeres, såfremt senere resultater viser, at dette er hensigtsmæssigt, kan beskrivelserne af dyrknings- og kvalitetsegenskaberne ændres fra år til år. Derfor er der for hver beskrivelse anført et årstal for sidste ændring af beskrivelsen. De anførte egenskaber vil ligeledes være forskellige fra sort til sort, da beskrivelser af de midterste karakterer (4, 5 og 6) er udeladt i bestemte egenskaber. Efter beskrivelserne gives en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten i de enkelte afprøvningsperioder. Her er sorterne anført i rækkefølge i henhold til deres afprøvningsperiode, således at senest afprøvede sorter er anført først. Derefter følger tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Egenskaberne er angivet som karakterer, der er baseret på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se 'Afprøvningsafsnittet' nedenfor). Disse tabeller danner grundlag for beskrivelsen. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte eller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform indeholdende sorternes udbytte samt de vigtigste dyrknings- og kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. Forsøgsseriens sikkerhed på 95% sandsynlighedsniveau er angivet ved en LSD-værdi. En forskel mellem 2 sorter, der er mindre end LSD-værdien, kan skyldes andre forhold end sorten, og sorterne kunne ikke med sikkerhed adskilles i afprøvningsperioden. De reelle resultater og bedømmelser af hver enkelt egenskab danner grundlag for inddeling af sorterne efter en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad. Sorterne beskrives efter nedenstående oversigt i sortslisteafsnittet. 1

2 Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes via hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning Informationer om udbytte og sygdomme Der kan på internettet findes resultater fra årets udbytteforsøg samt observationsparceller hvor der løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes direkte på eller via SortInfo på adressen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de forskellige karakterers betydning Karakter Blomstrings- og modningstidspunkt Strålængde Modtagelighed for: Bladplet, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, meldug, skoldplet, ramularia Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, Tendens brødvolumen, ekstraktudbytte, til: faldtal, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, kornvægt, melud- strå- og Lejesæd, bytte, plantehøjde, protein-, olie- aksnednækning og træstofindhold, rumvægt, sortering, sedimentationsværdi, stivelse, ved overmodenhed vinterfasthed, viskositet Dejens beskaffenhed Konkurrenceevne overfor ukrudt 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig 2

3 Varieties of Cereals, Pulse Crops and Oil Seed Crops 2007 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Cereals, Pulse Crops and Oil Seed Crops Varieties of Herbage Crops, Root Crops, Maize, Green Fodder Crops and Potatoes Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval The value of a variety for cultivation and use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties included in the Danish National List, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crop or the products derived therefrom. Where other, superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. Introduction to the publication Varieties of Cereals, Pulse Crops, and Oil Seed Crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Division of Variety Testing at the Plant Directorate. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. After this there is a short description of the characteristics of each variety. As the notes are adjusted in case later results show this to be appropriate the descriptions may be altered from year to year. Therefore the year of the last amendment is stated on each description. The descriptions also differ from one variety to another as the intermediate characters (4,5, and 6) are omitted for certain characteristics. A survey of the relative yield compared with the standard variety within the single testing period can be found after the descriptive section. Agronomicand quality characteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question (see 'Testing section' below). These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The guarantee of a 95% probability level of the testing series is stated by an LSD value. A difference between 2 varieties being less than the LSD value may be due to other conditions than the variety, and the varieties could not with certainty be distinguished during the testing period. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups are accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at or 'SortInfo' at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Plant Directorate Division of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

4 Sortslisteafsnit Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Oversigt over sorter Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvningsperiode Gr. Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Abika A Brigadier x A Abed Abed Agrestis Sj (Sj 0199 x Abunda) x Rialto Sejet Sejet Ambition A Ritmo x A Abed Abed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) Bauer JAE Audi A Ritmo x A Abed Abed Autark BR 5189f14 (Record x Ohio) x 2736d Breun JAE Bill NORD 95/137 Multicross - DHA Nordsaat Sejet Blixen Sj Athlet x Contra Sejet Sejet Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit Ragt FR Ragt Nordic Cassiopeia SJ 03-3 Cortez x Biscay Sejet Sejet Contur Breun 1980 a Contra x Urban Breun N&S Flair SCHW Ares x Marabu Schweiger Prodana Florett PBIS 01/1035 PBIS 95/82 x G Ragt FR Ragt Nordic Frument SJ 03-5 Solist x Deben Sejet Sejet Grommit CWW 97/134 (Apostle x Torfrida) x Hereward Ragt GB Ragt Nordic Hattrick LEU 60436/1 Greif x Ritmo DSV JAE Hereford Sj 04-9 Solist x Deben Sejet Sejet Hereward CWW 87/2 Norman "Sib" x Disponent Ragt FR Ragt Nordic Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris Ragt FR Ragt Nordic Hybnos 1 NORD 95/344 Hybrid Nordsaat Sejet Hybris Sj 95/101 Hybrid Sejet Sejet Iglo XT 1.1. Hereward x Baroudeur Secobra FR N&S Ina 7533 VT Thesii x BH Secobra FR N&S Inspiration BR 4738a8 Krydsning bla. egne linier Breun JAE Jupitor PBI Option x Aardvark Ragt FR Ragt Nordic Katart K255-1 Beaver x Torino Jorion TPF Kris PBIS 95/91 (Hereward x Rendezvous) x Torfrida Ragt FR Ragt Nordic Legron SJ Cortez x Maverick Sejet Sejet Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt Ragt FR Ragt Nordic Osmin Hadm Tambor x Hadm Hadmersleben JAE Penso SJ 03-2 Cortez x Maverick Sejet Sejet Pentium Sj 93/1 Talon x Rendezvous Sejet Sejet Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard Breun/Unisigma DLF-Trifolium Proventus SJ 03-4 Biscay x Senat Sejet Sejet RA3W 08 PBIS 03/ /4 B Ragt FR Ragt Nordic Ritmo Cebeco 934 ((Hobbitt x (Line1320xWizzard))x Lim-Advanta NL DLG.Qvade Marksman)xVirtue Samyl Sj Sareste x Husky Sejet Sejet Senat Sj Ritmo x Sj Sejet Sejet Skalmeje LP (Greif x Pasticme) x 5B LP Pajbjerg Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) Sejet Sejet Symbol Z x Virtue Advanta GB Sejet Terra PF Kraka x TJB 730/ Pajbjerg Pajbjerg Torkil Sj Deben x Napier Sejet Sejet Trintella VDH CB-ZADEN 239 x VDH x (RPB Advanta GB Pajbjerg 48-75A x Moulin) Tritex 8033 ZT Tribun x Texel Secobra FR N&S Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan Nordsaat Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka Hummeluhr Hummeluhr Vigorio MH Vivant x Logor Momont, A. Abed Watson SJ Pentium x Rooster Sejet Sejet Windsor Breun 1945 a 54 Apollo x Gawain Breun N&S Beskrivende Sortsliste. Beskrivelse af sorterne 4

5 Abika 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad, gulrust på blad og for brunrust, meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks samt stærk modtagelighed for DTR. Ambition 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad og brunrust, meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks og gulrust på blad samt svag modtagelighed for brunplet/gråplet på blad. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sedimentationsværdi. Ararat 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har svag modtagelighed for meldug på blad og aks, ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt, lavt proteinindhold samt meget lav til lav sedimentationsværdi. Audi 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad, meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks, svag modtagelighed for gulrust på blad, brunplet/gråplet på blad samt DTR. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi. Autark 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen ellelr meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lavt meludbytte samt lav brødvolumen. Dejen er ikke klæbrig. Boomer 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har svag modtagelighed for meldug på aks, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj rumvægt, højt faldtal samt høj til meget høj brødvolumen og brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Cassiopeia 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er meget kort til kort med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og for brunrust samt stærk til meget stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi. Flair 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er langt med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten højt meludbytte samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Florett 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad, svag modtagelighed for brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt samt lav brødvolumen ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Frument 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har svag modtagelighed for meldug på blad, meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad samt brunrust. Hattrick 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad, svag modtagelighed for brunrust samt stærk modtagelighed for brunplet/gråplet på blad. I afprøvningsperioden viste sorten højt meludbytte samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Hereford 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi. 5

6 Hereward 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Kraka'. Strået er kort med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj rumvægt, høj sedimentationsværdi, højt til meget højt meludbytte, højt brødvolumen samt høj til meget høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Inspiration 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad og for brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt samt et meget lavt meludbytte. Dejen er ikke klæbrig. Jupitor 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad og aks, for gulrust på blad samt for brunrust. Legron 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks og gulrust på blad samt svag modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten lavt indhold af stivelse og sedimentationsværdi samt højt til meget højt faldtal. Opus 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt, rumvægt, faldtal samt høj brødvolumen og brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Penso 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er kort med svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad. I afprøvningsperioden viste sorten højt faldtal samt højt meludbytte. Dejen er ikke klæbrig. Perfector 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er kort med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har stærk modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Proventus 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på blad, gulrust på blad og for brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. Ritmo 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har svag modtagelighed for gulrust på blad, meget svag til svag modtagelighed for brunrust samt stærk modtagelighed for og brunplet/gråplet på blad. I afprøvningsperioden viste sorten højt faldtal samt lav brødvolumen ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Samyl 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har stærk modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sedimentationsværdi samt et højt faldtal. Skalmeje 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt og stivelse samt højt til meget højt faldtal. Solist 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi, højt faldtal, højt til meget højt meludbytte samt lav brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Symbol 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad, gulrust på blad og for brunrust samt stærk modtagelighed for og brunplet/gråplet på blad. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt, lavt proteinindhold, sedimentationsværdi og faldtal. 6

7 Terra 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt og højt meludbytte samt høj til meget høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Torkil 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad samt ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi. Tritex 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og for brunrust samt stærk til meget stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt samt meget lav sedimentationsværdi og meludbytte. Dejen er ikke klæbrig. Tuareg 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på blad og for gulrust på blad samt ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten højt faldtal samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Ure 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( givet et lavt til middelt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Kraka. Strået er langt til meget langt med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt, rumvægt og sedimentationsværdi, højt til meget højt faldtal samt høj til meget høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Agrestis 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( givet et Sorten har stærk modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lavt proteinindhold og sedimentationsværdi, højt faldtal, meget lavt til lavt meludbytte samt lav brødvolumen ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Bill 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og brunrust samt stærk modtagelighed for brunplet/gråplet på blad. I afprøvningsperioden viste sorten højt til meget højt meludbytte samt høj brødvolumen og brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Blixen 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sedimentationsværdi. Grommit 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj rumvægt og meludbytte samt høj sedimentationsværdi. Dejen er ikke klæbrig. Katart 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og brunrust samt stærk til meget stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sedimentationsværdi. RA3W Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et lavt kerneudbytte i forhold til målesortsblandingen. Sorten har svag modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og brunrust samt stærk modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt, lav stivelse samt meget lavt faldtal. Sorten er en full waxy wheat kendetegnet ved et meget lavt amylose og meget højt amylopektin-indhold. Watson 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad, gulrust på blad og brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi. 7

8 Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Heroldo 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad samt svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt, rumvægt og faldtal samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling. Hybnos Sorten, der er en hybrid hvede, har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesortsblandingen. Strået er langt. Sorten har svag modtagelighed for gulrust på blad samt meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt og lav sedimentationsværdi. Dejen er ikke klæbrig. Ina 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. I afprøvningsperioden viste sorten højt faldtal samt højt til meget højt meludbytte. Dejen er ikke klæbrig. Kris 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt, høj rumvægt, meludbytte og brødvolumen samt høj til meget høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Osmin 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad og brunrust, meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks samt svag modtagelighed for gulrust på blad. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj rumvægt samt høj til meget høj brødvolumen og brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Pentium 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har svag modtagelighed for meldug på aks, gulrust på blad samt brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten meget høj kornvægt og højt meludbytte. Dejen er ikke klæbrig. Senat 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er kort med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad samt stærk modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten højt til meget højt faldtal. Dejen er ikke klæbrig. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Vigorio 2003 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Strået er kort. Sorten har høj vinterfasthed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på aks og gulrust på blad samt ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten lav sedimentationsværdi samt højt faldtal. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Hybris 2001 Sorten, der er en hybrid hvede, har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesortsblandingen. Strået er langt med ingen eller meget svag tendens til lejesæd. Sorten høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj brødhøjde ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Iglo 2001 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har høj vinterfasthed. Strået er kort med ingen eller meget svag tendens til lejesæd, stærk modtagelighed for gulrust samt meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav sedimentationsværdi, højt til meget højt faldtal samt meget lavt til lavt meludbytte. Dejen er stærk klæbrig. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Trintella 2000 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag modtagelighed for gul- og brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt, lavt proteinindhold og meget lav til lav sedimentationsværdi. Windsor 2000 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har svag tendens til lejesæd, meget svag til svag modtagelighed for gulrust, stærk modtagelig- 8

9 hed for brunplet/gråplet på blad samt ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt og lav sedimentationsværdi. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Contur 1998 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd og meget svag til svag modtagelighed for gulrust. Dejen er ikke klæbrig. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Blandingens sammensætning: 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist. 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist. 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist. 2001: Cortez, Pentium, Ritmo og Terra. 2000: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella. 1999: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella. 1998: Hussar, Pentium, Ritmo og Trintella. 1997: Hereward, Hussar, Ritmo og Trintella. 1996: Hereward, Haven, Hussar og Ritmo. 1995: Pepital, Haven, Hereward og Hussar. 1994: Nova, Pepital, Haven og Hereward. 1993: Obelisk, Nova, Pepital og Haven. 1992: Sleipner, Obelisk, Nova og Pepital Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht Hold 2: Blanding 90,7 100 Blanding 100,2 100 Hereford 96,4 106 Agrestis 109,2 109 Torkil 91,9 101 Blixen 104,1 104 Autark 90, Hold 2: Jupitor 90,2 99 Blanding 89,7 100 Tuareg 89,3 98 Symbol 92, Hattrick 91,5 102 Blanding 92,5 100 Iglo 90,8 101 Frument 97,6 106 Senat 89,2 99 Audi 97, Hold 2: Penso 96,2 104 Blanding 90,6 100 Proventus 93,7 101 Grommit 92,9 103 Cassiopeia 93,0 101 Solist 92,5 102 RA3W 08 79,6 86 Ina 90, Hold Blanding 92,6 100 Blanding 90,3 100 Florett 99,4 107 Hybnos 1 97,1 108 Ambition 97,5 105 Hybris 94,3 104 Ararat 96, Hold 2: Inspiration 94,8 102 Blanding 87,0 100 Boomer 92,2 100 Kris 90,8 104 Osmin 90,7 98 Bill 88, Hold 1: Hold 1: Blanding 92,2 100 Blanding 87,8 100 Samyl 98,6 107 Trintella 92,2 105 Abika 96, Hold 2: Katart 95,5 104 Blanding 86,6 100 Heroldo 90,7 98 Pentium 87, Hold Hold 2: Blanding 92,9 100 Blanding 82,3 100 Perfector 98,1 106 Windsor 88, Hold 2: Flair 88,3 107 Blanding 95,7 100 Contur 88,2 107 Skalmeje 98, Vigorio 98,3 103 Blanding 78,1 100 Opus 96,5 101 Ritmo 82, Hold 3: Terra 81,0 104 Blanding 95, Legron 100,4 106 Kraka 89,1 100 Tritex 97,8 103 Ure 85,8 96 Watson 97, Kraka 80,1 100 Hereward 91,2 114 Kraka har været målesort i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. 9

10 Vinterfasthed Dyrkningsegenskaber Modning Strålængde Lejesæd Konkurrence Index 2) Modtagelighed for Specifik resistens gulrust 3) Meldug Gulrust Brunrust Brun- og DTR gråplet, blad aks blad Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Abika Ambition Ararat Audi Autark Boomer Cassiopeia Flair Yr1 Florett Frument Hattrick Yr1 Hereford Hereward Yr3,Yr32 Inspiration Jupitor Legron Yr15 Opus Sd, + Penso Perfector Proventus Ritmo Yr1 Samyl Skalmeje Yr2,Yr32 Solist Yr32,+ Symbol Yr4,+ Terra Yr1 Torkil Tritex Yr3,+ Tuareg Ure Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Agrestis Yr15 Bill Yr2,Yr3,Yr17 Blixen Yr6,Yr9,+ Grommit Yr3,Yr17 Katart RA3W Watson Yr2,Yr3,Yr17 Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo Hybnos Yr1,Yr17 Ina Yr1 Kris Yr17 Osmin Pentium Yr3,Yr17 Senat Yr3,Yr32,+ Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2003 Vigorio U Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2001, 2000, 1999, 1998 Hybris Iglo Trintella Yr3 Windsor Yr1,Yr32,+ Contur Yr1,Yr4,Yr9 Resultater vinteren 2001/2002, 2005/2006, 2006/ ) Konkurrenceevne mod ukrudt. 3) Vedr. resistensbetegnelse se side 73. Baseret på smitteforsøg = Ikke undersøgt 10

11 Stivelse Kvalitetsegenskaber Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Sedimentationsværdi Faldtal mel Meludbytte 2) Brødvolumen 2) Brødhøjde 2) Dejens klæbrighed 2) Abika Agrestis Ambition Ararat Audi Autark Bill Blixen Boomer B Cassiopeia Contur Flair Florett Frument Grommit B Hattrick Hereford Hereward B Heroldo B Hybnos Hybris Iglo Ina Inspiration Jupitor Katart Kris Legron Odder Opus B Osmin Penso Penta Pentium Perfector Proventus RA3W Ritmo Samyl Senat Skalmeje Solist Symbol Terra B Torkil Trintella Tritex Tuareg B Ure B Vigorio Watson Windsor Indgruppering gennemført fra ) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 3) B= Sorten optaget på brødhvedeliste. Bemærkning 3) 11

12 Vinterrug (Secale cereale L.) Oversigt over sorter Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedlige- Dansk betegnelse periode nr. holder repræsentant Agronom HY Hybrid: (L 2076-P x L2084-N) x HYS Hybro Pajbjerg Balistic LPH 70 Hybrid: (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet Conduct LPP 02 Petkus og Carsten-Danko LP Sejet Evolo LPH 71 Hybrid: (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet Garibaldo LPH 74 Hybrid: (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie LP Sejet Matador PHP Polycross (Borellus x Merkator) PHP Pajbjerg Picasso LPH 36 Hybrid: (Lo 55-P x Lo 49-N) x LSR LP Sejet Placido LPH 72 Hybrid: (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet Pollino LPH61 Topcrosshybrid LP Sejet Recrut LPP 98 Petkus og Carsten-pool LP Sejet Rotari HY Genpools fra hybridforædlingen Hybro Pajbjerg Visello LPH 68 Hybrid: (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR LP Sejet Beskrivende Sortsliste. Beskrivelse af sorterne Evolo 2006 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Strået er kort. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for brunrust og meldug. I afprøvningsperioden viste sorten meget høj kornvægt samt høj faldtalsstabilitet ved høst. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Matador 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Picasso 2006 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Strået er kort. Sorten har svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj faldtalsstabilitet ved høst. Recrut 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Sorten har svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Rotari 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt og rumvægt. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Agronom 2005 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Sorten har svag modtagelighed for brunrust og meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt. Garibaldo 2005 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Strået er kort. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust samt svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt samt høj faldtalsstabilitet ved høst. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Marcelo 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et kerneudbytte på niveau med målesorten Matador. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for brunrust samt ingen eller meget svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Placido 2005 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Strået er kort. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust samt svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj faldtalsstabilitet ved høst. Sorten er en pollen restaureret hybrid. 12

13 Pollino 2005 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Dominator'. Strået er kort. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt, høj rumvægt samt meget lavt til lavt proteinindhold. Sorten er en pollen restaureret hybrid, hvor egenskaben reducerer risikoen for meldrøjer. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Balistic 2004 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Strået er kort med svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten meget høj kornvægt samt høj faldtalsstabilitet ved høst. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Conduct 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust samt svag modtagelighed for meldug. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Visello 2004 Sorten, der er en hybrid, har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten Matador. Strået er kort.sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Sorten er en pollen restaureret hybrid, hvor egenskaben reducerer risikoen for meldrøjer. 13

14 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht Matador 72,7 100 Dominator 68,1 100 Picasso 80,9 111 Agronom 80,5 118 Placido 83, Garibaldo 83,2 114 Dominator 70, Recrut 72,5 103 Matador 68, Dominator 69,2 101 Dominator 65,6 100 Evolo 82,9 121 Avanti 78,9 120 Visello 82,8 121 Matador 68,9 105 Balistic 81, Conduct 73,7 107 Dominator 71, Avanti 85,0 118 Dominator 65,6 100 Picasso 84,8 118 Pollino 82,9 126 Rotari 69,2 105 Dominator har været målesort i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. 14

15 Dyrkningsegenskaber Modning Strå- Lejesæd Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Evolo Matador Picasso Recrut Rotari Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Agronom Garibaldo Marcelo Placido Pollino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Balistic Conduct Evolo Visello Kvalitetsegenskaber Kornvægt Rumvægt Faldtal ved høst Proteinindhold Agronom Balistic Conduct Evolo Garibaldo Marcelo Matador Picasso Placido Pollino Recrut Rotari Visello

16 Triticale (x Triticosecale Wittmack) Oversigt over sorter Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings- Gr. Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant periode Cando SW 62p Caio x Ekono SW Sejet Cyclus Nord 346L3.1 Modus x MAH Nordsaat Sejet Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ Nordsaat Sejet Kortego SW 100 Ego x Pinokio SW.NL N&S SW Valentino SW Sv x Sv SW Sejet Trimester LP A x B x C Trimaran x MT x Binova LP Sejet Beskrivende Sortsliste. Beskrivelse af sorterne Cando 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et kerneudbytte på niveau med målesorten 'SW Valentino'. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Strået er kort med meget svag til svag tendens til lejesæd. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug på blad og aks samt svag modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten et lavt proteinindhold. Cyclus 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Tricolor'. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på blad og aks samt svag modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten et lavt proteinindhold. Korpus 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et kerneudbytte på niveau med målesorten 'SW Valentino'. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har svag modtagelighed for meldug på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på aks, meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for brunrust samt svag modtagelighed for brunplet/gråplet på blad og DTR. I afprøvningsperioden viste sorten et lavt proteinindhold. SW Valentino 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Tricolor'. Sorten har høj til meget høj vinterfasthed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad og aks, svag modtagelighed for gulrust på blad, ingen eller meget svag modtagelighed for gulrust på aks samt svag modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt samt et lavt proteinindhold. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Kortego 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et lavt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Partout'. Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd, ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på bladog aks, gulrust på aks samt meget svag til svag modtagelighed for gulrust på blad. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Trimester 2003 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Tricolor'. Sorten har stærk tendens til lejesæd, ingen eller meget svag modtagelighed for meldug på blad/aks samt brunrust, svag modtagelighed for gulrust på blad/aks samt meget svag til svag modtagelighed for DTR. 16

17 Kerneudbytte hkg/ha fht SW Valentino 81,1 100 Korpus 82,6 102 Cando 82, Tricolor 80,4 100 Trimester 88, Tricolor 77,4 100 Cyclus 87,0 112 SW Valentino 85, Partout 84,4 100 Kortego 75,0 89 Partout og Tricolor har været målesorert i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Modning Vinterfasthed Strålængde Lejesæd Modtagelighed for Meldug Gulrust Brunrust Brunplet-og DTR gråplet, blad aks blad aks blad Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Cando Cyclus Korpus SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Kortego Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2003 Trimester Gruppering gennemført 2006/2007. Kvalitetsegenskaber Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Cando Cyclus Korpus Kortego SW Valentino Trimester

18 Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Oversigt over sorter Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøv- Gr.Vide Vedligeholder Dansk repræsen- nings- n tant periode nr. Toradet Anisette SJ Opal x Tafeno Sejet Sejet Chess SJ Beauty x SJ Sejet Sejet Clara NS 96/9027 Babylone x Anthere Nordsaat Sejet Cressida CB Z x Duet Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Diskant SJ Beauty x SJ Sejet Sejet Dolly Alrunnex (Sonate x Jyvi) Firlbeck N&S Escape SJ Intro x Anthere Sejet Sejet Franzi F 2677 Alroune x (Sonate x Igri) Firlbeck JAE Hanna BAUB 17/79 54 Weib.8264 x Mammut Bauer Superfos Himalaya Breun 4089/ Baywa DLF-Trifolium Hobart SJ Chess x Escape Sejet Sejet Jeopardy SJ Ludo x (Cleopatra x Resolut) Sejet Sejet Ludo SJ Angora x Sejet Sejet Marsala 410-3E 344/86-3E x Angora Secobra FR N&S Rafiki SJ Hanna x Clarine Sejet Sejet Sabine F 2441 Angora x Astrid Firlbeck Pajbjerg Tasmanien SJ Chess x Passion Sejet Sejet Yatzy SJ Clara x SJ Sejet Sejet Flerradet Hamu SJ Mammut x Hasso Sejet Sejet Lomerit LP Askanova x(grete x Oceane x LP Sejet 29) Nobilia 5679 B Rocca x Stamm Secobra DE Pajbjerg Beskrivende Sortsliste. Beskrivelse af sorterne Anisette 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd, meget svag til svag tendens til nedknækning af strå samt ingen eller meget svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for bygrust samt ingen eller meget svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj sortering. Chess 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har ingen eller meget svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug og skoldplet samt svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt samt meget lav til lav sortering. Cressida 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug samt svag modtagelighed for bygrust og bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj rumvægt og sortering. Dolly 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd, meget svag til svag tendens til nedknækning af strå ved overmodenhed samt ingen eller meget svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten meget høj kornvægt. Escape 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har stærk modtagelighed for skoldplet. Himalaya 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed Sorten har meget svag til svag modtagelighed for bygrust, bladplet og skoldplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. 18

19 Hobart 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har svag tendens til lejesæd, svag tendens til nedknækning af strå samt ingen eller meget svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for bladplet og skoldplet. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sortering. Jeopardy 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for bladplet og ramularia. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj sortering. Ludo 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af strå ved overmodenhed samt svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har ingen eller meget svag til svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj rumvægt, lavt ekstraktudbytte samt meget høj viskositet. Marsala 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt og sortering. Rafiki 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj til meget høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har ingen eller meget svag modtagelighed for bladplet. Sabine 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd, svag tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for meldug og skoldplet samt ingen eller meget svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav sortering. Tasmanien 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for meldug og bladplet samt svag modtagelighed for bygrust og skoldplet. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav sortering. Yatzy 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj til meget høj. Sorten har ingen eller meget svag tendens til lejesæd, meget svag til svag tendens til nedknækning af strå ved overmodenhed samt ingen eller meget svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for bygrust. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt samt høj sortering. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Clara 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for bygrust og bladplet samt meget svag til svag modtagelighed for skoldplet. I afprøvningsperioden viste sorten lavt ekstraktudbytte samt meget høj viskositet. Diskant 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for skoldplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Franzi 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Sorten har meget svag til svag tendens til lejesæd og nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Sorten har svag modtagelighed for meldug og bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten høj til meget høj kornvægt. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Hanna 2002 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt kerneudbytte i forhold til målesorten 'Igri'. Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af strå ved overmodenhed. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt samt højt til meget højt proteinindhold. 19

20 Beskrivelse af flerradede sorter Hamu 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et kerneudbytte på niveau med målesorten 'Hasso'. Vinterfastheden er høj. Sorten har meget svag til svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har stærk modtagelighed for ramularia. I afprøvningsperioden viste sorten meget lav til lav kornvægt, meget lav rumvægt samt lavt proteinindhold. Nobilia 2006 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Strået er langt med meget svag til svag tendens til lejesæd samt meget svag til svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for bladplet. I afprøvningsperioden viste sorten lav kornvægt. Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i Lomerit 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et Vinterfastheden er høj. Sorten har svag tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Sorten har meget svag til svag modtagelighed for bladplet. Blandingens sammensætning: 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo. 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki. 2003: Clara, Hanna, Ludo og Rafiki. 2002: Hanna, Ludo, Rafiki og Regina. 2001: Hanna, Ludo, Regina og Resolut. 2000: Hanna, Jolante, Ludo og Regina. 1999: Hanna, Regina, Jolante og Tiffany. 1998: Hanna, Regina, Daneka og Hamu. 1997: Pastoral, Hanna, Daneka og Hamu. Kerneudbytte Toradet hkg/ha fht Flerradet hkg/ha fht Blanding 74,6 100 Blanding 74,6 100 Tasmanien 81,3 109 Nobelia 76,1 102 Anisette 78, Hobart 77,8 104 Blanding 75,3 100 Sabine 77,2 103 Lomerit 78, Blanding 77,7 100 Blanding 70,6 100 Jeopardy 79,2 102 Nobilia 74,5 106 Yatzy 79, Cressida 78,5 101 Hasso 73,0 100 Marsala 76,7 99 Hamu 74, Blanding 71,1 100 Chess 77,0 108 Himalaya 76,2 107 Dolly 74,2 104 Diskant 73,1 103 Franzi 71, Blanding 74,6 100 Escape 77, Blanding 70,6 100 Regina 70,9 100 Clara 74, Blanding 80,5 100 Angora 73,7 92 Ludo 83,1 103 Rafiki 81, Igri 66,7 100 Lady 71,5 107 Hanna 74,0 111 Angora, Igri, Lady, og Hasso har været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. 20

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001 Markbrug nr. 239 Juni 2001 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001 Jakob Willas Jensen Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 9, nr.19 Juni 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Forædling af blandinger og populationer

Forædling af blandinger og populationer Forædling af blandinger og populationer Workshop om økologisk planteforædling Hotel Opus Horsens 29. februar 2016 Anders Borgen Landsforsøgene 2007 Winter wheat 11,5 11 10,5 Varieties Mixed varieties Mixtur

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Disposition Kvælstofreguleringen i Danmark Andel dansk forædlede sorter Udviklingen i kernernes N-indhold Topsorter 1995-97 contra

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2012 Årgang 6, nr. 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

SORTSFORSØG 2000. Danmarks JordbrugsForskning. Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

SORTSFORSØG 2000. Danmarks JordbrugsForskning. Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2000 Korn, bælgsæd og olieplanter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Nye Perspektiver i Planteforædlingen. Asbjørn Børsting, formand CID

Nye Perspektiver i Planteforædlingen. Asbjørn Børsting, formand CID Nye Perspektiver i Planteforædlingen Asbjørn Børsting, formand CID Feeding the Future 16 26.9.2016 World Bank: Future of food (forside) Klimaforandringerne vil i 2050 reducere udbytterne i mange lande

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter.

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. 1 Kontakt til BASF www.agro.basf.dk Bliv medlem og få adgang til speciel konsulentinfo Jylland: Tage Knudsen Tlf: 40 16 81 63 / 64 41 80 63 e-mail: tage.knudsen@basf.com

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere