strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et"

Transkript

1 Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub 1917 al - le Guds eng - le for - un - dres på, / hvor him-melsk de jor - di - ske klok - ker slå, / når Ån - den med støv - hjer-tets tun - ger / dets dy - be - ste læng - sel ud - sjun - ger. Lysets engel går med glans 2 4 Ly - sets en - gel går med glans / gen - nem him - mel - por - te. / For Guds en - gels strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov så C.E.F. Weyse 1837 Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et bed - re for - år kom - mer. / Der grønt mit træ skal her - ligt stå / og si - ne dy - be rød - der slå / i e - vig - he - dens som - mer. Christian Bull 1851 Man siger, livet har bange kår Thorvald Aagaard

2 Maria hun var en jomfru ren Uregelmæssig tekst Joachim a Burck Ma - ri - a hun var en jom - fru ren, / som Skrif - ten os mon vi - se, / 2. Stod me - stre-ne al - le på en plet, / det var så favr en ska - re, / 3. Pro - fe - ter for- kynd - te ved Guds Ånd, / at Kri - stus vil af nå - de / hun fød - te en søn for - u - den mén, / ham skal vi e - vig pri - se; / de kun - ne dog ej med klog - skab ret / hans god - hed å - ben - ba - re; / os frel - se fra døds og djæ - vels bånd / og så fra syn - dens vå - de; / 1. han ha - ver os al - le af syn - den løst, / han gi - ve os trøst / og 2. så er han af nå - de og sand - hed fuld, / han væ - re os huld, / når 3. og al - le, som tror på hans navn for - vist / for - u - den al tvist, / det 1. Him - me- rigs e - vi - ge li - se! 2. vi skal af ver - den fa - re! 3. vor - der til e - vig bå - de. 4. Af I - sa - i stub den ret - te kvist / og Ja - kobs ly - se stjer - ne, / 5. O, kun - ne jeg al - skens tun - ge- mål / og Skrif - tens dyb ud - fin - de, / 6. Min synd er mang-fol- dig som sand i strand, / som støv i so - lens stri - me, / 4. det er du, vor Her - re Je - sus Krist, / dig pri - ser vi så ger - ne; / 5. og var så min tun - ge gjort af stål / og eng - le- røst der - in - de, / 6. Gud lø - se mig nu af syn - dens bånd / og helst i dø - dens ti - me! / 4. thi nå - de- lig rej - ste af A - dams fald / du skab - nin-gen al, / du 5. da skul - le på knæ jeg ka - ste mig / og på - kal- de dig / vel 6. Gud la - de mig al - drig bli - ve for - tabt, / du ha - ver mig skabt, / du 4. sty - re os vil og vær - ne. 5. hun - dre- de tu - sind sin - de. 6. nå - de og fred mig gi - ve! 138

3 Med fred og fryd jeg farer hen Johann Walter 1524 Med fred og fryd jeg fa - rer hen, / når Gud be - fa - ler, / så bli - de - lig, med Gud til ven, / min sol ned - da - ler; / sødt og sa - ligt so - ve hen / jeg skal, som han mig lo - ved. Med sorgen og klagen hold måde 6 4 Med sor - gen og kla - gen hold må - de! / Du min-des den hel - li - ge dåb / og Him- me - rigs bord af Guds nå - de. / Til - egn dig Guds her - lig- heds håb! Thomas Laub 1918 Med thomaskravet står vi her Erik Haumann

4 Menneske, din egen magt Men- ne - ske, din e - gen magt / gør dig svim - mel og for - sagt, / du skal selv på den - ne klo - de / skel- ne ond - skab fra det go - de, / dybt an - Willy Egmose 1988 svar - lig for din jord. Willy Egmose 1987 Midt i alt det meningsløse Harald Herresthal 1977 Midt i alt det me- nings - lø - se, / som vi mø - der her på jor - den, / bli - ver hjer - tets skrig til bøn. / Gud, vi rå - ber: Om du fin - des, / find os, red os, når vi syn - ker / i vort e - get tom- heds mør - ke. Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo Midt igennem nød og fare Thomas Laub før Midt i - gen - nem nød og fa - re / ve - jen går til Pa - ra - dis. / Du må gen - nem tor - ne - ris, / o du Lam-mets bru-de-ska - re! / Du må o - ver bjerg og dal, / hjem til Zi - ons bru - de - sal. / Dog det bli - ver let at glem - me / før - ste ø - je - blik der- hjem - me. 140

5 Midt i livet er vi stedt Førreformatorisk processionssang / Johann Walter 1524 Midt i li - vet er vi stedt / ud - i dø - dens vå - de. / Hvem kan vi gå til om hjælp, / så vi fin - der nå - de? / Dig, Her - re Krist, a - le - ne! / Vi ang - rer vor mis - ger - ning svar, / som dig højt for - tør - net har. / Hel - li - ge Her - re Gud, / hel - li - ge, stær - ke Gud, / hel - li - ge, barm - hjer - ti - ge Frel - ser, / du e - vi - ge Gud! / Lad os ej gå un - der / i den bit - re dø-dens nød! / Ky - ri - e e - lei - son! Mindes vi en fuldtro ven 6 4 Min - des vi en fuld - tro ven / i det fjer - ne al - le da - ge, / øn - sken- de, han snart i - gen / ven - de må med fryd til - ba - ge; / Frel - ser, i din me - nig-hed / skal dit min - de va - re ved. J.P.E. Hartmann

6 Min død er mig til gode Melchior Vulpius 1609 Min død er mig til go - de, / thi Je - sus er min ven, / så dør jeg vel til mo - de / fra ver - dens jam - mer hen. Min Gud befaler jeg min vej Min Gud be - fa - ler jeg min vej, / ham vil jeg la - de rå - de; / han sy - nes streng, men er det ej, / hans straf er selv en nå - de; / han byg- ged him - lens hø - je tag, / han al - drig mig for - la - der, / og slår han end med tun - ge slag, / så er han dog min Fa - der. Nederlandsk psalter 1540 Min Gud befaler jeg min vej 6 4 Min Gud be - fa - ler jeg min vej, / ham vil jeg la - de rå - de; / han sy - nes streng, men er det ej, / hans straf er selv en nå - de; / han byg - ged him - lens hø - je tag, / han al - drig mig for - la - der, / og slår han end med tun - ge slag, / så er han dog min Fa - der. Kingo

7 Min Gud, jeg gammel er og grå Mattheus Le Maistre 1566 Min Gud, jeg gam- mel er og grå, / stor svag- hed vil mig pla - ge, / mig al - der- dom er kom - met på / med sorg og tun - ge da - ge; / mit le - gems styr - ke, sjæ - lens kraft / i mig for- mind- skes dag og nat, / det vil jeg for dig kla - ge. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig Min Gud, min Gud, / hvor - for har du for - ladt mig! / Det var det sid - ste råb, min bror, / den dag, da smer - ten blev for stor, / da du blev tvun - get helt i knæ / og Merete Wendler 1991 nag - let fast til kor- sets træ: / Min Gud, min Gud, hvor - for har du / for - ladt mig! Merete Wendler 1991 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig Min Gud, min Gud, / hvor - for har du for - ladt mig! / Det var det sid - ste råb, min bror, / den dag, da smer - ten blev for stor, / da du blev tvun - get helt i knæ / og nag - let Morten Nyord 1999 Morten Nyord fast til kor - sets træ: / Min Gud, min Gud, hvor - for har du / for - ladt mig!

8 Min Jesus er for mig Min Je - sus er for mig / be - gyn - del - se og en - de / i al den del, jeg gør, / i - hvor jeg mig skal ven - de, / han er mit ø - je - med / på den - ne ver - dens jord, / og in - tet u - den ham / ud - i mit hjer - te bor. Hannover 1646 Min Jesus, lad mit hjerte få 2 3 Min Je - sus, lad mit hjer - te få / en så - dan smag på dig, / at nat og dag du væ - re må / min sjæl u - mi - ste - lig! Carl Nielsen 1914 Min mund og mit hjerte L.M. Lindeman 1863 Min mund og mit hjer - te / de gjor - de en pagt, / i fryd og i smer - te / af al de - res magt / hin - an - den at føl - ge / og al - drig for - døl - ge, / hvad i dem er le - ven - de lagt. 144

9 Min mund og mit hjerte Thomas Laub 1917 Min mund og mit hjer - te / de gjor - de en pagt, / i fryd og i smer - te / af al de - res magt / hin - an - den at føl - ge / og al - drig for - døl - ge, / hvad i dem er le - ven - de lagt. Min sjæl, du Herren love Johann Kugelmann 1540 Min sjæl, du Her - ren lo - ve, / hans navn mit hjer - te fry - des ved; / i kor med fugl i sko - ve / lov - syng med tak hans mis - kund - hed! / Han rå - ded på din vån - de bod / og al din skyld for - lod; / han til sin barm dig dra - ger, / dit ba - ne - sår er lægt; / den hvi - le, dér du sma - ger, / gør ung trods al - ders vægt; / han skif - ter ret og ta - ger / for - tryk - te i sin va - re - tægt. 145

10 Min største hjertens glæde Tysk visemelodi 1545 / Johann Walter 1552 Min stør - ste hjer - tens glæ - de / er mig den som - mer blid, / som Gud vil selv be - re - de / for os til e - vig tid, / da jord og him - mel bå - de / for - ny - es å - ben - bar, / hver skab - ning af Guds nå - de / skal skin - ne ren og klar. Mit hjerte altid vanker Mit hjer - te al - tid van - ker / i Je - su fø - de - rum, / did sam - les mi - ne tan - ker / i de - res ho - ved - sum; / er min læng - sel hjem - me, / dér har min tro sin skat, / glem - me, / du sø - de ju - le - nat. jeg Carl Nielsen 1914 dér kan dig al - dig Morgenstund har guld i mund 3 4 Christian Barnekow 1856 Mor - gen - stund / har guld i mund; / for nat - ten Gud vi lo - ve; / han lær - te os, i Je - su navn, / som bar - net i sin mo - ders favn / vi al - le sødt kan so - ve. 146

11 Morgenstund har guld i mund Thomas Laub Mor - gen- stund / har guld i mund; / for nat - ten Gud vi lo - ve; / han lær - te os, i Je - su navn, / som bar - net i sin mo - ders favn / vi al - le sødt kan so - ve. Mægtigste Kriste, menighedens Herre Mæg - tig - ste Kri - ste, me - nig - he- dens Her - re, / den du har teg - net med dit kors til æ - re, / kom dog at hjæl - pe os af fjen- dens sna - re, / dit folk be - va - re! Friedrich Flemming 1811 Mæt min sjæl, o Jesus sød (a) Mæt min sjæl, o Je - sus sød, / med dit kød, det san - de brød, / ve - der- kvæg mig, Frel - ser min, / med dit blod, den ret - te vin, / til min synds for - la - del - se / og din døds hu - kom - mel - se; / dig al tak og æ - re ske! Førreformatorisk / Horn

12 Mæt min sjæl, o Jesus sød (b) Førreformatorisk / Horn 1544 / Senere tradition Mæt min sjæl, o Je - sus sød, / med dit kød, det san - de brød, / ve - der - kvæg mig, Frel - ser min, / med dit blod, den ret - te vin, / til min synds for - la - del - se / og din døds hu - kom- mel - se; / dig al tak og æ - re ske! Måne og sol 3 8 Egil Hovland 1974 Må - ne og sol, / vand, luft og vind / og blom-ster og børn / skab-te vor Gud. / Him-mel og jord, / al - ting er hans, / Her- ren vor Gud vil vi tak - ke. / Her - re, vi tak - ker dig. / Her - re, vi pri - ser dig. / Her - re, vi syn- ger dit hel - li - ge navn. Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo Naglet til et kors på jorden Norsk folkemelodi (1922) 6 4 Nag - let til et kors på jor- den / hæn - ger un - der Lo - vens tor- den / Him - lens Her - re og Guds Søn. / Selv den e - vig go - de Fa - der / ham i bit - rest kval for - la - der, / hø - rer tavs hans an - gest- bøn. 148

13 Nat, søvn og slum og seng, farvel / Johann Schop 1654 Nat, søvn og slum og seng, far - vel! / Det da - ges fluks i ø - ster. / Til bøn, til bøn, min kæ - re sjæl, / suk til den Gud, dig trø - ster. Naturen holder pinsefest A.P. Berggreen 1844 Na - tu - ren hol - der pin - se - fest / i blom - ster - vir - ket smyk - ke, / og lun - den, som den kan det bedst, / for - tæl - ler om sin lyk - ke. / Nu vå - rens vind / har rin - get ind / dens fest i sko - vens kro - ner. / Guds ån - des magt / har li - vet vakt; / ham pri - ser tu - sind to - ner. Nogen må våge i verdens nat 9 8 No- gen må vå - ge i ver - dens nat, / no- gen må tro i mør - ket, / Trond Kverno 1975 no- gen må væ - re de sva - ges bror, / Gud, lad din vil - je ske på jord! / Hjælp os at føl - ge dit bud! Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo 149

14 Nu bede vi den Helligånd Førreformatorisk leise / Johann Walter 1524 Nu be - de vi den Hel - lig - ånd / at sam - men - knyt - te os ved tro - ens bånd / og til ver - dens en - de / kir - ken at be - va - re, / nå - dig at af - ven - de / al dens nød og fa - re. / Her - re, hør vor bøn! Nu blomstertiden kommer Nu blom - ster - ti - den kom - mer / med lyst og yn - de stor, / sig nær - mer bli - den som - mer, / da græs og ur - ter gror; / nu var - mer sol i li - de, / og hvad der lå som dødt, / med hver den dag, mon skri - de, / står op som at - ter født. Tysk folkevise / Nürnberg 1535 Nu blomstertiden kommer Svensk folkevisemelodi 1693 Nu blom - ster - ti - den kom - mer / med lyst og yn - de stor, / sig nær - mer bli - den som - mer, / da græs og ur - ter gror; / nu var - mer sol i li - de, / og hvad der lå som dødt, / med hver den dag, mon skri - de, / står op som at - ter født. 150

15 Nu er livet gemt hos Gud Svend S. Schultz 1978 Nu falmer skoven trindt om land 3 4 Nu fal - mer sko - ven trindt om land, / og fug - le - stem - men da - ler; / alt Johan H. Nebelong 1889 flyg - ted stor - ken o - ver strand, / ham føl - ger vil - tre sva - ler. Nu fryde sig hver kristen mand Nu fry - de sig hver kri - sten mand / og sprin - ge højt af glæ - de! / Ja, lad os al - le trindt om land / med liv og lyst nu kvæ - de! / For Gud, så god som han er stærk, / har gjort et her - ligt un - der - værk, / be - talt i dy - re dom - me. Wittenberg / Johann Walter

16 Nu fryde sig hver kristen mand Lasse Lunderskov 1977 Nu fry - de sig hver kri - sten mand / og sprin - ge højt af glæ - de! / Ja, lad os al - le trindt om land / med liv og lyst nu kvæ - de! / For Gud, så god som han er stærk, / har gjort et her - ligt un - der - værk, / be - talt i dy - re dom - me. Lasse Lunderskov 1977 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte Tysk folkemelodi 1549 / Svensk 1697 Nu glæd dig i Her - ren, mit hjer - te, / min sjæl, du skal jub - le for Gud! / Send bort al din angst og din smer - te / på Guds, Den Al - mæg - ti - ges, bud! / Lad an - dre kun suk - ke og stri - de, / men du, som har Gud ved din si - de, / bør bry - de i lov - san-ge ud. Nu gløder øst i morgenskær 3 4 Tysk melodi 1672 Nu glø - der øst i mor - gen - skær, / og da - gen bry - der frem. / Min sjæl, med him - lens fug - le - hær / din Her - res pris i - stem! / Han før - te mig af mør - ket ud / og kald - te sig min Gud. 152

17 Nu går solen sin vej Uregelmæssig tekst Erik Sommer 1980 Nu har du taget fra os Nu har du ta - get fra os, / hvad du en - gang har gi - vet. / Nu fav - ner dø - den den, der / for os var sel - ve li - vet. / Og in - tet bli - ver me - re / helt, som det var, her - ef - ter, / for sor - gen ri - ver i os / med kær - lig - he - dens kræf - ter. Erik Sommer 1993 Erik Sommer

18 Nu! jeg har vunden Anders Arrebo 1627 Nu! jeg har vun - den / og stridt den go - de strid, / og af - skeds - stun - den / er kom-met sød og blid. / Gak til din hvi - le, / min sjæl, af ver - den ked, / læg di - ne pi - le / og skjold og bu - e ned, / kom nu at i - le / til e - vig her-lig - hed! Nu kom der bud fra englekor (a) H.O.C. Zinck 1801 Nu kom der bud fra eng - le - kor, / at Gud her - ned vil sti - ge; / hans Søn, som i det hø - je bor / og e - jer æ - rens ri - ge, / han sig vort kød vil ta - ge på / og blandt os gå; / det nyt er u - den li - ge. Nu kom der bud fra englekor (b) H.O.C. Zinck 1801 / Thomas Laub 1918 Nu kom der bud fra eng - le - kor, / at Gud her - ned vil sti - ge; / hans Søn, som i det hø - je bor / og e - jer æ - rens ri - ge, / han sig vort kød vil ta - ge på / og blandt os gå; / det nyt er u - den li - ge. 154

19 Nu rinder solen op af østerlide Nederlandsk visemelodi 1621 Nu rin - der so - len op / af ø - ster - li - de, / for - gyl - der klip- pens top / og bjer - gets si - de; / vær glad, min sjæl, og lad din stem - me klin - ge, / stig op fra jor - dens bo, / og med din tak og tro / til Him - len svin - ge! Nu rinder solen op af østerlide H.O.C. Zinck 1801 Nu rin - der so - len op / af ø - ster - li - de, / for - gyl - der klip - pens top / og bjer- gets si - de; / vær glad, min sjæl, og lad din stem - me klin - ge, / stig op fra jor- dens bo, / og med din tak og tro / til Him- len svin - ge! 155

20 Nu ringer alle klokker mod sky Uregelmæssig tekst Nu rin - ger al - le klok - ker mod sky; / det ki - mer i fjer - ne ri - ger. / Hver 2. Det to - ner med lov og pris og bøn / fra jord mod Pa-ra- dis - ha - ven; / Det 3. For os han i gra- vens dyb steg ned, / han gik til de dø - des ri - ge. / Til 1. søn - dag mor - gen højt på ny / stor glæ - de mod Him - len sti - ger. 2. var en søn - dag mor - gen skøn, / vor frel - ser stod op af gra - ven. 3. li - vet med stor her - lig- hed / han vil - le for os op - sti - ge. C.E.F. Weyse Al - ver - dens glæ - de be - gra - vet lå; / nu fry - des vi al - le da - ge: / Den 5. Der sad en en - gel på gra - vens sten / blandt lil - jer i ur - te - ha - ven; / han 6. Og der blev glæ - de på jor - de - rig, / lig glæ - den i eng - les Him - mel: / Livs- 7. Guds børn skal hol - de med eng - le bøn / med ju - bel i Pa- ra- dis - ha - ven. / Det 4. glæ - de, søn - dags - so - len så, / den har i ver - den ej ma - ge. 5. pe - ged med sin pal - me-gren, / hvor Je - sus stod op af gra - ven. 6. kon - gen løf - ter op med sig / til li - vet sin bør - ne - vrim - mel. 7. var en søn - dag mor - gen skøn, / vor frel - ser stod op af gra - ven. Nu ringer de klokker ved daggryets komme Bernhard Christensen Nu rin - ger de klok - ker ved dag - gry - ets kom - me, / at nat - ten er endt; / dens mør - ke, dens kul - de, dens ang - ster er om - me / for sol, der er tændt. / Af Gud er det sket, i hans gav - mild - hed gi - vet: / Før død og be - gra - vet, nu op - rejst til li - vet. Bernhard Christensen

21 Nu sol i øst oprinder mild Carl Nielsen Nu sol i øst op - rin - der mild; / min sjæl, til Gud dig skynd, / bed, han i dag dig frel - se vil / fra ska - de, skam og synd! Nu står der skum fra bølgetop Copyright by Edition Egtved Danmark Henning Wellejus 1993 Nu står der skum fra bøl-ge - top, / og blæ-sten ri - ver ned og op, / hvad Gud en som-mer skab- te. / Nu kan a - le - ne kær - lig - hed / for - hin - dre, at vi syn - ker ned / i bit - ter - hed for - tab - te. Nu sænkes overalt Guds skabermørke Nu sæn- kes o - ver - alt / Guds ska - ber - mør - ke, / nu slet - ter han det / Jørgen P. Erichsen 1987 dags- lys, han lod gry, / og luk - ker nat - tens / sor - te kå - be om os, / til mor- gen - so - len / åb - ner den på ny. Jørgen P. Erichsen

22 Nu takker alle Gud Johann Crüger 1647 Nu tak - ker al - le Gud / med hjer - te, mund og hæn - der, / som o - ver - flø - digt godt / os u - for- skyldt til - sen - der, / som os fra mo - ders liv / og før - ste barn - doms - stund / i alt vort lev - neds tid / vel - sig - ned man - ge - lund! Nu titte til hinanden 2 4 C.E.F. Weyse 1837 Nu tit - te til hin - an - den de fav - re blom - ster små, / de mun - tre fug - le kal - de på hver - an - dre; / nu al - le jor - dens børn de - res øj - ne op - slå, / nu sneg - len med hus på ryg vil van - dre. Nu velan, vær frisk til mode Nu ve - lan, vær frisk til mo - de, / sind og sjæl, op - mun - tre dig, / pris dog Gud for alt det go - de, / som han har be - vist mod mig: / At han ind - til den - ne dag / har an - ta - get sig min sag, / har mig op - holdt og be - va - ret / og mod Sa - tans list for - sva - ret! Johann Schop

23 Nu vil vi sjunge og være glad Uregelmæssig tekst Nu vil vi sjun- ge og væ - re glad / i Je - su Kri - sti navn! / Guds 2. Han steg fra tro - nen i Him - me - rig / og blev et barn på jord; / for 3. Han ver - den skab- te til sit be - hag / og sty - rer alt der - i, / han 1. Søn er født i Bet - le - hems stad, / os al - le til glæ - de og gavn. 2. os han da - led så ne - der - lig, / hans kær- lig- hed var så stor. 3. fø- der den li - den fugl hver dag, / som fly - ver i luf - ten fri. 4. Men ned han lag - de sin gud - doms-magt, / en tje - ner vor - der han, / han 5. Han lig - ger nu ved sin mo - ders bryst, / så spæd i rin - ge bo, / Guds 6. Med os han byt - ter så un - der - lig, / Guds Søn, vor bro - der fin, / vort 4. os vil tje - ne, det er hans agt, / og bli - ve vor frel - ser - mand. 5. eng - le ser på ham de - res lyst, / hvem vil - le ej væ - re fro! 6. kød og blod han ta - ger på sig / og skæn-ker os gud - dom sin. 7. En svend han bli - ver og her - re jeg, / som før var fat - tig træl, / hans 8. O, han op - la - der på ny den dør / til glæ - dens Pa - ra - dis, / som 9. Ham vil vi syn - ge vor ju - le - sang, / og er den så kun svag, / det 7. kær- lig- heds dyb ud - grun - des ej / og ik - ke hans rig - doms væld. 8. læn - ge for os stod luk - ket før, / ham væ - re lov, tak og pris! 9. er dog vort hjer - tes ef - ter- klang / af en - ge- lens bud i dag. Thomas Laub

24 Nu vågne alle Guds fugle små Uregelmæssig tekst 6 8 C.E.F. Weyse Nu våg - ne al - le Guds fug - le små, / de fly - ve fra re - den og 3. Små - fug - le - nes sang vor Her - re for - står, / han ken - der hver sjæl i sit 1. sjun - ge; / de pri - se vor Her - re, så godt de for - må: / de 3. ri - ge, / de fat - ti - ges lov - sang han ik - ke for - smår, / han 1. tak - ke for li - vet og ly - set med fløj - ten - de tun - ge. 3. ser, hvad de mål - lø - se skab - nin- ger al - le vil si - ge. Nu åbner savnet sine øde vidder Nu åb - ner sav - net si - ne ø - de vid - der. / En u - kendt stræk - ning lig - ger for - an dig. / Frygt ik - ke en- som - he - den på din van - dring, / du skal få styr - ke på din smer- tes vej. / Her i din nød, hvor alt er fyldt af fra - vær, / er Gud dig nær og ræk- ker dig sin fred. Nina B. Löfman 1982 Nina Broms-Löfman 1982 Nærmere, Gud, til dig Lowell Mason 1856 Nær - me - re, Gud, til dig, / nær - me - re dig! / Er det end kor- sets vej, / du vi - ser mig, / al - tid dog syn - ger jeg: / Nær - me - re, Gud, til dig, / nær - me - re, Gud, til dig, / nær - me - re dig! 160

25 Nåden er din dagligdag Niels Viggo Bentzon 1985 Nåden er din dagligdag Martin Elmquist 1992 Nå - den er din dag - lig - dag, / hver - da - gen, det næ - re. / Men - ne - sker at le - ve med, / nå - den er: at væ - re. Martin Elmquist 1992 Når i den største nød vi stå Lyon 1547 Når i den stør - ste nød vi stå / og vi - de ej hvor- hen at gå, / da er det alt vort håb og trøst / at løf - te op til dig vor røst. Når jeg er træt og trist Lasse Lunderskov 1975 Når jeg er træt og trist, når mo-det svig - ter, / når hjer - tet fø - les tungt af sorg og plig - ter, / når det ser ud, som hå - bet al - tid ta - ber, / da,, Lasse Lunderskov 1975 bø - jer jeg mig ned / og sø - ger trøst og fred / hos dig, min ska - ber. 161

26 Når mit øje, træt af møje Når mit ø - je, / træt af mø - je, / vådt og mørkt af tå - re - regn, / ser med læng - sel / af sit fæng - sel / op mod bli - de Sa - lems egn, / o, hvor svin - der da min vé / ba - re ved der - op at se! Meiningen 1693 Når mit øje, træt af møje 3 2 Når mit ø - je, / træt af mø - je, / vådt og mørkt af tå - re - regn, / ser med læng - sel / af sit fæng - sel / op mod bli - de Sa- lems egn, / o, hvor svin- der da min vé / ba - re ved der - op at se! Thomas Laub 1915 Når mørket jorden blinder Uregelmæssig tekst kl. 20 Når mør - ket jor - den blin - der, / og da - gen ta - ger af, / den kl. 23 Gud Fa - der os be - va - re, / de sto - re med de små! / Hans kl. 24 Det var ved mid - nats - ti - de, / vor frel - ser han blev født / til kl. 20 tid os da på - min - der / om dø - dens mør - ke grav. / Lys for os, Je - sus kl. 23 hel - lig eng - le - ska - re / en skan - se om os slå! / Selv vog - te han by - en kl. 24 trøst al ver - den vi - de, / som el - lers var for - ødt. / Vor klokk er sla - gen Tysk visemelodi 16. årh. kl. 20 sød, / ved hvert et fjed / til gra - vens sted, / og giv en sa - lig død! kl. 23 vel! / Vort hus og hjem / har han i gem, / vor gan - ske liv og sjæl. kl. 24 tolv. / Med tun- ge og mund / af hjer - tens grund / be - fal dig Gud i vold! 162

27 Når syn og hørelse forgår Michael Weisse 1531 Når syn og hø - rel - se for - går, / når jeg at ta - le ej for- mår, / når in - gen her mig hjæl- pe kan, / da vær mig nær, min frel - ser - mand! Når tid og time er for hånd Uregelmæssig tekst 1. Når tid og ti - me er for hånd, / at jeg her - fra skal fa - re, / o 3. Af dø - de du op - stan-den est, / i gra- ven jeg ej bli - ver, / din 1. Je - sus Krist, min frel - ser - mand, / du selv mig da be - va - re; / min sjæl be - fa - ler jeg til 3. him-mel- fart mig trø-ster mest / og dø- dens frygt bort - dri - ver. / Og hvor du er, jeg kom-mer Frankfurt dig, / for - lad, o Her - re, ik - ke mig, / frels mig af dø - dens sna - re! 3. did / at bo hos dig til e - vig tid, / thi dør jeg gla - de - lig, a - men! O du Guds Lam! med korsets skam Thomas Laub 1888 O du Guds Lam! / med kor - sets skam, / du bar al ver - dens syn - der, / der - fra al trøst be - gyn - der; / mis - kun - de - lig / for - barm du dig! 163

28 O du Guds Lam uskyldig Uregelmæssig tekst O du Guds Lam u - skyl - dig, / for os på kor - set slag - tet! / Din Fa - der var du ly - dig, / i - hvor du var for - ag - tet. / Erfurt 1542 Al synd har du bort - ta - get, / vi el - lers var for - tab - te. / 1. bar - me dig o - ver os, o Je - sus! 2. kun - de dig o - ver os, o Je - sus! 3. os din fred, o Her - re Je - sus! 1. For - 2. Mis- 3. Giv O du min Immanuel Halle / Freylinghausen 1704 O du min Im - ma - nu - el, / hvil - ken him - mel - glæ - de / har du gjort min ar - me sjæl / ved din pur - pur - væ - de! / Fjen - den tænk - te, den var fast, / men hans træ - ske sna - re brast. O du min Immanuel 6 8 O du min Im - ma - nu - el, / hvil - ken him - mel - glæ - de / har du gjort min ar - me sjæl / ved din pur - pur - væ - - de! / Fjen - den tænk - te, den var fast, / men hans træ - ske sna - re brast. August Winding

29 O du store sejervinder Herrnhut o O du sto - re se - jer - vin - der, / du, som er os al - tid nær, / du, hos hvem vi Him - len fin - der / midt i spot og træng - sel her, / øv frem - de - les di - ne dom - me / mod vort on - de A - dams - sind, / at af fæng - slet vi kan kom - me / til den ret - te fri - hed ind! O Gud, du ved og kender O Gud, du ved og ken - der, / det ej i mi - ne hæn - der / og mi - ne kræf - ter står, / at jeg dig ret kan dyr - ke, / om jeg ej dag - lig styr - ke / fra di - ne hæn - der får. Genève 1542 O Gud! fornuften fatter ej O Gud, for - nuf - ten fat - ter ej / dit for-syns skjul - te nå - de, / den u - be - gri - be - li - ge vej / og un - der - li - ge må - de / at fø - re di - ne hel - gen på, / at gan - ge og led - sa - ge, / le - de, dra - ge, / og al - tid med dem gå / i al - le de - res da - ge. Wittenberg / Klug

30 O Gud ske lov til evig tid Uregelmæssig tekst 6 4 Kingo O, Gud ske lov til e - vig tid / for al sin god- hed og nå - de, / han 2. Så be - der jeg dig af hjer - tens grund, / o him-mel-ske Gud og Her - re, / at 3. Fra synd og sorg på liv og sjæl, / det on - de, som mig kan hæn - de, / de 1. mig be - va - red med stør - ste flid / og fri - ed fra nat - tens vå - de. 2. du i dag og al - len stund / vil min be - skær - mer væ - re. 3. hel - li - ge eng- le mig vog - te vel, / din Hel-lig - ånd du mig sen - de! 4. Re - ger mit hjer - te, råd og sind, / lad in - gen mig fra dig skil - le, / at 5. Hvad om jeg er til land el- ler vand, / hvor jeg mon- ne fær- des og fa - re, / hold 6. Stå dem i - mod med væl - dig magt, / som mig vil - le un - der - tryk - ke, / al 4. jeg på guds - frygt læg - ger vind / og al - tid føl - ger din vil - je. 5. fast mig ved din høj - re hånd, / mig mod mi - ne fjen - der for - sva - re! 6. min for-trøst-ning er på dig lagt, / o Her- re, giv råd og lyk - ke! 7. Når du er min, og jeg er din, / hvad kan mig da si - den ska - de? / Dit 8. Min vel - færd, æ - re, sjæl og liv / jeg tro - lig vil dig be - fa - le; / fri 9. Giv mig af ver- den en sa - lig gang, / når ti - men den er til ste - de, / da 10. Det be - der jeg dig i Je - su navn, / for Kri - sti skyld a - le - ne, / Gud 7. hel - li - ge ord er trø - sten min / mod al - le, som mig mon ha - de. 8. mig fra u - ro, fra tvist og kiv, / fra slad-der og ond bag - ta - le! 9. skal jeg van-dre den vej så trang, / hjælp mig til Him - me-rigs glæ - de! 10. ven - de mig alt til bed-ste og gavn, / alt ef - ter sin vil - je den re - ne! 166

31 Apostlene sad i Jerusalem Uregelmæssig tekst A - post - le- ne sad i Je - ru - sa - lem / og bi - ed på Her - rens ti - me; / for 2. Det rør - te dem al - le så un - der - lig, / det var ik - ke før op - le - vet, / der 3. Der tal - tes om dem, som li - vets ord / nu skul - le med kraft for - kyn - de, / om 4. Da hør - tes på Zi - on der sus og brus, / det bøl- ge - de som et la - gen, / med 1. ø - ren da brat det rin - ged dem, / som tu - sin - de klok - ker ki - me. 2. tal - tes om dem i Him - me- rig, / dér blev de - res nav - ne skre - vet. 3. Him - mel- glæ-den ved Her - rens bord, / som skul- le på jord be - gyn - de. 4. kraft fra det hø - je det la - ve hus / op - fyld-tes på pin - se - da - gen. 5. Da sås der tun-ger som ild og glød, / Guds ven - ner de fløj i mun - den, / på 6. Så tænd- tes på jor-den det lys fra Gud, / der ha - ver som so - len strå - let, / hvor 7. Og har vi til nu på det sto - re ord / som bør - ne - ne små kun stam - met, / af 8. Den gnist den ul-mer hos os en - nu, / op - blus- ser og i Guds ti - me, / så 5. al - le folks tun-ger Guds ord gen-lød, / mang - fol- dig, men ens i grun - den. 6. le - ven- de rø- ster Guds ju - le- bud / for - kynd- te på mo - ders - må - let. 7. Him- me-lens ild, som kom til jord, / vi har dog en gnist an - nam - met. 8. gla - de- lig rin-der det os i hu, / at Him-me-rigs klok - ker ki - me! 167

32 Der stander et hus Uregelmæssig tekst Der stan - der et hus i vort hø - je Nord, / ind - vi - et Gud Fa - ders En - bår - ne; / der 2. Did sty - red den gæ - ve- ste drot sin gang, / der knæ-led den stål-klæd- te kæm - pe / og 3. Der suk - ked vor far med glø-den- de barm, / når klok-ken den rør - te sin stem - me; / der 1. sprin- ger en kil - de, der dæk-kes et bord, / der ki - mes til høj - tid fra tår - ne. 2. lær - te ved mes- se og ot - te- sang / den stol - te - ste vre - de at dæm - pe. 3. fæld - te vor mor en tå - re varm, / som ej hen- des søn - ner skal glem - me. 4. Der hen - ted de bod for de tun - ge- ste savn / og styr - ke til van-drin-gens mø - je; / der 5. Den- gang vi som spæ - de blev vug - get på skød, / Gud Fa - der os der sat - te stæv - ne, / og 6. Og der kan det vok - se, det him- mel-ske frø, / og tri - ves som vand-bæk-kens pi - le; / ja, 7. End kvæ- des der sødt ved dets al - ter i Nord / til pris for Gud Fa - ders En - bår - ne; / end 4. fan - ged de fre- den i Je - su navn, / da mø- dig de luk - ked sit ø - je. 5. o - ver de ris- len - de van - de lød / de ord, som gir, hvad de næv - ne. 6. der vil jeg le - ve, og der vil jeg dø, / og der- fra så rin - ges til hvi - le. 7. ris - ler den kil- de, end dæk-kes det bord, / end ki - mes der mildt i - fra tår - ne. 168

33 For dig, o Herre Uregelmæssig tekst For dig, o Her - re, som da - ge kun / år - tu - sin - der er at reg - ne, / et 2. Som blom - sten fal-mer hver ro - sen-kind, / som græs fæl- des kæm - per gæ - ve, / de 3. Halv- fjerd - sinds-ty - ve er stø - vets år, / de stol - te - ste strid og mø - je; / om 1. ø - je - blik er den li - den stund, / vi ån - der i stø - vets eg - ne. 2. vi - ses kun - sti - ge hjer - ne-spind / ned - fe - jes som spin - del - væ - ve. 3. fir - sinds - ty - ve en kæm - pe når, / des me- re han har at dø - je. 4. Se ned, vor Her - re, og hør vort kald! / Du læ - re os ret af nå - de / at 5. O, giv os dog ef - ter stri - den fred / og trøst ef - ter suk og kla - ge; / med 6. Ja, styrk din tje - ner med kraf - tens Ånd, / og bør - ne - ne hans til - li - ge, / lad 7. Os o - ver- strå - le din her - lig - hed / som so - len ved mid - dags - ti - de, / og 4. tæn - ke på vo - re da - ges tal / og la - de din vis - dom rå - de! 5. glæ- den i kvæld din mis - kund-hed / lad kro- ne de kor - te da - ge! 6. vær - ket lyk- kes ved de - res hånd, / lad blom-stre med os dit ri - ge! 7. lys o - ver os i gra - ven fred / med so - le-bjærgs-skær det bli - de! O Herre, udslet min synd Uregelmæssig tekst O Her - re, ud - slet min synd så svar! / Den vol - der mig bit - ter smer - te; / Al- 2. Barm - hjer - ti- ge Gud, mig ej for- kast, / din Ånd du ej fra mig ta - ge! / Mit 1. tid jeg den for ø - je har, / og knu - se den vil mit hjer - te. 2. hjer - te gør nyt, min vil - je fast, / og giv mig min fred til - ba - ge! O, havde jeg dog tusind tunger Johann B. König O, hav - de jeg dog tu - sind tun - ger / og al - le to - ners bed - ste klang, / hvor skul - le sjæ - lens lyst og hun - ger / til Gud at pri - se den - ne gang / op - ret - te sig et pa - ra - dis, / og mæt - te sig i Her-rens pris!

34 O Helligånd! mit hjerte Svensk melodi (1859) O Hel - lig - ånd! mit hjer - te / den stad så hårdt at - trår, / det sø - de hjem, / Je - ru - sa- lem, / hvor al min nød og smer - te / sit pas og af - sked får. / O Hel - lig - ånd! mit hjer - te / den stad så hårdt at - trår. O Helligånd! mit hjerte Thomas Laub 1918 O Hel - lig - ånd! mit hjer - te / den stad så hårdt at - trår, / det sø - de hjem, / Je - ru - sa - lem, / hvor al min nød og smer - te / sit pas og af - sked får. / O Hel - lig - ånd! mit hjer - te / den stad så hårdt at - trår. O Herre Krist! dig til os vend O Her - re Krist! dig til os vend, / din Hel - lig - ånd ned til os send, / med kraft og nå - de os re - gér, / og sand - heds vej os al - le lær! Görlitz

35 O hjertekære Jesus Krist Valentin Schumann 1539 O hjer - te - kæ - re Je - sus Krist, / som frel - ste os fra Sa - tans list, / du som et fromt, u - skyl- digt lam / led hjer- tets angst og ver - dens skam / og en - de - lig ved kor - sets død / for - lø - ste mig fra e - vig nød! O høje råb, hvis lige aldrig hørtes O hø - je råb, hvis li - ge al - drig hør - tes, / bliv rørt der - ved, du Thi Him - len selv, Gud selv i Him - len rør - tes, / da Gud og mand brød fø - les - lø - se jord! / ud i dis - se ord: / Halle / Freylinghausen 1704 Min Gud! min Gud! hvi har du i din vre - de / for - ladt mig nu i Hel - veds grum - me he - de? O kommer hid dog til Guds Søn Tysk folkevise / Nürnberg 1534 O, kom- mer hid dog til Guds Søn, / som er os al - le nær i løn, / o, lad til ham os i - le! / Han kal- der bå - de dag og nat / på hver en van - drer træt og mat, / han gi - ver sjæ - len hvi - le. 171

36 O kom, o kom, Immanuel O kristelighed (a) 172 L.M. Lindeman 1862 O kri - ste - lig - hed! / du skæn - ker vort hjer - te, hvad ver - den ej ved, / hvad svagt vi kun skim - ter, mens ø - jet er blåt, / det le - ver dog i os, det fø - ler vi godt; / mit land, si - ger Her - ren, er Him - mel og jord, / hvor kær - lig - hed bor. O kristelighed (b) L.M. Lindeman 1862 / Bielefeldt 1901 O kri - ste - lig- hed! / du skæn - ker vort hjer - te, hvad ver - den ej ved, / hvad svagt vi kun skim - ter, mens ø - jet er blåt, / det le - ver dog i os, det fø - ler vi godt; / mit land, si - ger Her - ren, er Him - mel og jord, / hvor kær - lig - hed bor. Fransk 15. årh. / Thomas Helmore 1854 O kom, o kom, Im - ma - nu - el, / for - løs dit fang - ne Is - ra - el / i pi - ne - fuld land - flyg - tig - hed / lang fra dit å - syns her - lig - hed. / O fryd! o fryd! Im - ma - nu - el / vil kom - me til dig, Is - ra - el.

37 O lad din Ånd nu med os være Henrik Rung 1857 O, lad din Ånd nu med os væ - re, / vor Je - sus Kri- stus, Her - re sød, / så bør - ne - ne, vi til dig bæ - re, / må dø - bes til din se - jer - død! Om alle mine lemmer Om al - le mi - ne lem - mer / var fuld af i - del sang, / om de så højt i - stem - mer, / at det i sky - en klang, / Tysk folkevise / Erfurt 1524 og sang jeg dag og nat, / jeg kun - ne ej gen - gæl - de / med tak Guds ri - ge skat. Om Himmerigs rige vi tales ved Uregelmæssig tekst 1. Om Him-me-rigs ri - ge vi ta - les ved / med al den glæ- de og al den fred, / Gud 2. Dér in - gen bli- ver på næ - sten vred, / der er og ik - ke ked - som-me-lig - hed, / ej 3. Dér skul- le vi ny- de den e - vi - ge fred, / en god sam-vit - tig-heds ro - lig - hed, / med 1. dér si - ne ven - ner vil gi - ve; / dér sorg og syg- dom ej kan få rum / så 2. dorsk - hed, frygt el - ler fa - re. / Hvad ond - skab no- gen be - dri - ve kan, / ret 3. alt, hvad vi be - gæ - re; / vor vil - je gi - ve vi Gud i vold, / og 1. lidt som ar - mod og fat - tig- dom, / alt ondt vil Gud bort - dri - ve, / så 2. al - drig spør-ges i det - te land, / og dø - den kan der ej ska - de, / der- 3. her - ske så med vor frel - ser bold / i e - vig fryd og æ - re; / hvor 1. ri - ge som kon - ger vi bli - ve. 2. for væ - rer e - vig gla - de! 3. godt er der at væ - re! Nederlandsk psalter

38 4. Syv gan- ge så klar som so - len her / skal hver da vor - de i sa- lig- hed der, / hvo 5. Hver ga - de og mur er af pu - re- ste guld, / den grund-vold af dy - re - bar ste - ne fuld / og 6. Dér skal vi smyk-kes med him - mel-dragt, / når Je - sus, vor bro- der, med gud - doms-magt / i 4. kan det ret be - skri - ve! / Som Pe - der Je - sus på bjer - get så, / skal 5. por - te af per - ler kla - re; / i kor vi skul - le i - stem - me da / på 6. glans sig vil å - ben - ba - re; / der skal for tro - nen vi knæ - le ned / og 4. al - le hans ven - ner his - set stå, / den glæ - de vil Gud os gi - ve, / om 5. ga - der og stræ-der: Hal - le - lu - ja! / og ken - de Gud å - ben - ba - re / til 6. hel - lig, hel- lig! i e - vig - hed / vi sjun - ge i eng - le - ska - re; / den 4. vi vil - le hos ham bli - ve. 5. e - vig tid u - den fa - re. 6. glæ - de skal e - vig va - re. 7. De ven-ner, som dø-den ad - skil - te her, / skal vis - se- lig ken-de hver - an - dre der, / hvor 8. Dér mer os ej læn-ges ved tu - sind år, / end her ved da-gen, der var i går, / så 9. Han un- de os her at le - ve så, / at når af ver-den vi skal bort- gå, / vi 7. hver-ken er død el - ler dva - le; / Sankt Pe - der kend- te og kun - ne for - stå / E- 8. vel er os da til mo - de; / gid her vi van-dre vor tid med tro / og 9. da måt- te væ - re gla - de, / med tak for al - le Guds ga - ver små / så 7. li - as og Mo- ses, han al - drig før så, / hvor lif - lig skal vi da ta - le / med 8. ef - ter- stun - de den e - vi - ge ro / hos Her- ren med al - le de go - de, / som 9. fry - de- fuld ind i Him- me - rig gå / ved Je - sus Krist al - le sam - men, / det 7. ven - ner i Him - lens sa - le! 8. her på hans mis-kund- hed tro - de! 9. gi - ve Gud Fa - der, a - men! 174

39 Op, al den ting, som Gud har gjort Tjekkisk sangbog 1576 Op, al den ting, som Gud har gjort, / hans her - lig- hed at pri - se! / Det mind- ste, han har skabt, er stort / og kan hans magt be - vi - se. Op, alle folk på denne jord Op, al - le folk på den - ne jord, / Guds kær - lig - hed at ken - de, / som rå - bes ud ved li - vets ord / til he - le ver - dens en - de, / at al - le ar - me synd - re må / kun kom - me hid og nå - de få, / ja, e - vigt liv og glæ - de! Heinrich Schütz 1628 Op, alle, som på jorden bor Op, al - le, som på jor - den bor, / og tak - ker Gud, vor Gud! / Hans pris af hel - ligt eng - le - kor / i Him - len syn - ges ud, / i Him - len syn - ges ud. Nikolaus Herman

40 Op dog, Zion! ser du ej J.P.E. Hartmann 1860 Op dog, Zi - on! ser du ej / sej - rens pal - me - strø - de vej / til Guds hus i Him - me - rig! / Den er og be - redt for dig. Op, I kristne, ruster eder Joachim Neander 1680 Op, I krist - ne, ru - ster e - der! / Kri - sti lem - mer, ud på vagt! / Sa - tan sig til strid be - re - der / og vil bru - ge al sin magt. / Op, en - hver! / Dra - ger sværd! / Fjen - den trod - ser Her - rens hær. Op, I kristne, ruster eder Op, I krist - ne, ru - ster e - der! / Kri - sti lem - mer, ud på vagt! / Sa - tan sig til strid be - re - der / og vil bru - ge al sin magt. / Tysk visemelodi o Op, en - hver! / Dra - ger sværd! / Fjen - den trod - ser Her - rens hær. Op, min sjæl, thi sol er oppe 176 Halle / Freylinghausen 1704 Op, min sjæl, thi sol er op - pe, / strå - ler - ne på hu - set ler! / Tænk, at du på Zi - ons top - pe / Her - rens nå - de - strå - ler ser, / som dit hjer - te skal op - ly - se, / kla - re dig for - nuf - tens mørk, / al - le sor - te trol - de ky - se / til den fæ - le Hel - ved - ørk!

41 Opstanden er den Herre Krist Førreformatorisk melodi / Weisse 1531 Op - stan - den er den Her - re Krist, / hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! / til al - le slæg - ters trøst for vist. / Hal - le - lu - ja! Op! thi dagen nu frembryder Op! thi da - gen nu frem - bry - der, / som den gan - ske ver - den fry - der; / op! thi Niels W. Gade 1852 nå - dens gyld - ne år / frem med lys og glæ - de går, / som de gam - le før så så - re / ven - te - de med læng-sels - tå - re. / Hal - le - lu - ja, / hal - le - lu - ja! Op! thi dagen nu frembryder Thomas Laub 1917 Op! thi da - gen nu frem-bry - der, / som den gan - ske ver - den fry - der; / op! thi nå - dens gyld - ne år / frem med lys og glæ - de går, / som de gam - le før så så - re / ven - te - de med læng- sels - tå - re. / Hal - le - lu - ja, / hal - le - lu - ja! 177

42 Op til Guds hus vi gå Op til Guds hus vi gå / og ban - ke dri - stig på: / Luk op, det er vor bøn, / vi le - der om Guds Søn. Christian Barnekow 1857 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 1951 Op til Guds hus vi gå / og ban - ke dri - stig på: / Luk op, det er vor bøn, / vi le - der om Guds Søn. Knud Jeppesen 1951 Op! våg og bed Mainz 1628 Op! våg og bed, / min sjæl! du ved / dig el - lers ik - ke sik - ker, / at du jo kan dra - ges ned / i den On - des strik - ker. O store Gud, din kærlighed 178 O sto - re Gud, din kær - lig - hed / jeg al - drig nok kan skat - te; / det rig- doms dyb jeg ik - ke ved / med al min sans at fat - te, / Strassburg 1525 hvor - dan du el - sked ver- den så, / din Søn at vil - le gi - ve, / at hver, som tror på Je - sus, må / i Him -len sa - lig bli - ve.

43 O store Gud! vi love dig Efter Te Deum 9. årh. O sto - re Gud! vi lo - ve dig / af hjer-tens grund e - vin - de - lig. / I nå - de ser du til os ned, / og e - vig er din mis - kund - hed. Efter sidste vers: A men. På Gud alene H.O.C. Zinck 1801 På Gud a - le - ne jeg ha - ver sat min lid, / hans ord det re - ne er hjælp i ret - te tid; / mit liv, min æ - re, / mit sind, min gan - ske sjæl / og alt, hvad me - re / du und - te mig så vel, / be - fa - let væ - re / dig, Gud Im - ma - nu - el! På Jerusalem det ny Henrik Rung På Je - ru - sa - lem det ny, / på den sto - re kon - ges by, / lad os al - le byg - ge, / med Guds Ånd og med Guds Søn, / un - der sang og suk og bøn, / i Guds vin - gers skyg - ge! 179

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af Elevhæfte I al sin glans Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse Kolofon Materialet er skrevet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent Svende Grøn t: 23432337

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Den nat af alle nætter

Den nat af alle nætter q = 96 Intro mellemspil Helge ngelbrecht/henning Toft ro b b/ en nat af alle nætter m b b/b b7 b en b b nat af m7 b/ al m7 le næt m tu sind vis af en b svæ b ve de til b/ b jor m7 Je sus, ver dens frel

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER 1. Af dybsens nød, o Gud, til dig 2. Af højheden oprunden er (a + b) 3. Ak, Fader! lad dit ord og Ånd 4. Ak, Gud, fra himlen se herned 5. Ak, vidste du, som går i syndens lænke (Hannover) 6. Ak, vidste

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere