Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole"

Transkript

1 Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006

2 Kontakt til ledelsen Skolen: eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: / Viceskoleleder Morten Lassen: / / SFO-leder Kate Holmegaard: / SFO-souchef Hanne Stæhr Hansen: Indhold Når et barn oplever alvorlig sygdom, skilsmisse og lignende i nærmeste familie... 4 Når et barn mister et nærtstående familiemedlem... 5 Når en elev dør... 8 Når en ansat dør Dødsfald eller alvorlig ulykke i skolen/sfo...12 Materialekasse...14 Morten Lassen

3 Sorg- og kriseplan for Hornbæk Skole Når livet gør ondt er ansvaret også skolens Hvert år mister over 4000 danske børn deres far eller mor ved død. Det svarer til, at der i hver eneste klasse vil være en elev, som mister sin mor eller far inden udgangen af niende klasse. Hvert år dør omkring 500 børn i den skolesøgende alder. Det svarer til, at hver femte danske skole mister en elev hvert år. Og i Danmark lever af landets 1,1 million børn i dag adskilt fra den ene eller begge forældre, typisk på grund af skilsmisse. Hvert tredje danske barn er altså skilsmissebarn. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Men ens nærmeste er ofte også selv hårdt ramt, og det kan derfor være svært at hjælpe andre, hvor gerne man end vil. Det gælder for voksne såvel som for børn, men hos børn gælder det også, at de er solidariske med deres forældre, og at de derfor ofte undertrykker deres egen sorg og fortvivlelse for ikke at være anledning til yderligere bekymring hos forældre, der selv er hårdt ramt. Dette har en 12-årig pige beskrevet således efter tabet af din bror: Mine forældre havde hinanden, når de var kede af det. Jeg havde ikke nogen. Jeg ville ikke gøre dem mere kede af det, end de var i forvejen. Den eneste, jeg syntes, jeg hørte sammen med, var der ikke mere. Dette forhold øger de nære omsorgspersoners ansvar, når det er et barn, der mister. Det barn, der oplever et tab, har ikke brug for omgivelser der trøster, skåner eller i afmagt vælger at tie. Tværtimod skal barnet tilbydes hjælp og beskyttelse i et fællesskab, hvor sorgen kan få ord og blive delt. Den opgave og det ansvar vil vi gerne tage på os på Hornbæk Skole. Derfor har vi udarbejdet denne sorghandleplan, der beskriver, hvad vi vil gøre i konkrete situationer, når død, alvorlig sygdom, ulykke eller en alvorlig krise rammer ned i blandt os. Planen er meget konkret udformet og forholder sig derfor også til den situation, at en medarbejder på skolen kan dø eller rammes af alvorlig sygdom eller krise. Yderligere skal det fremhæves, at selv om der mange steder står "klasselæreren gør", så er det vigtigt at understrege, at i den konkrete situation kan også klasselæreren være hårdt ramt. I den situation tager en anden lærer fra teamet over. Det er vores håb, at sorghandleplanen vil kunne blive et nyttigt redskab, der skaber klarhed og tryghed på trods i en svær situation. Tilbage er at understrege vigtigheden af, at vores mulighed for at være der, når sorgen eller krisen rammer, er helt afhængig af, at vi så tidligt som muligt bliver informeret, at vi får besked. På vegne af Hornbæk Skole, Kirsten Vandbæk, Morten Lassen, Kate Holmegaard og Hanne Stæhr Hansen Morten Lassen

4 Når et barn oplever alvorlig sygdom, skilsmisse og lignende i nærmeste familie Når sådanne situationer erfares, videreformidles til ledelsen og klasselæreren. Klasselæreren sikrer, at teamet vurderer: Hvad der skal gøres? Hvem er relevante at informere? Hvad er teamets rolle? - hvem i teamet er barnet mest tryg ved, det vil sige hvem er hovedansvarlig for barnets omsorg og eventuel kontakt til familien? Ved alvorlig sygdom Konkret: 1. Hvis et barn eller et barns forælder bliver alvorligt syg, tager skolen straks kontakt til hjemmet for at få fyldestgørende information. Denne information omkring sygdommens forløb, forskellige udtryk og prognose bør formidles til de øvrige børn i klassen. Hvis det er muligt skal det foregå, mens barnet er til stede og gerne med inddragelse af for eksempel læge, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller andre, der er i kontakt med familien. 2. Det er nødvendigt at informere de øvrige børns forældre, så de kan tale med børnene hjemme. Også her kan det være en god idé at inddrage sundhedspersonale, der har med barnet at gøre eller eventuelt barnets forældre. For eksempel: 1. Forberede og forklare til børn og voksne. 2. Tale åbent med børnene om sygdommen (og eventuelt at læse bøger herom). 3. Tegne tegninger til det syge barn/far/mor/søskende/ansatte. 4. Arrangere tur(e) til barnets hjem/sygehus. 5. Video/bånd-hilsner. Ved skilsmisse For eksempel: 1. Teamet aftaler en skærpet opmærksomhed på barnet m.h.p. oplysninger eller signaler. 2. Alt efter omstændighederne aftales et møde med forældrene sammen eller hver for sig. Vigtige oplysninger fra forældrene til os er blandt andre: Barnets bopæl Planer med hensyn til forældremyndighed Aftaler om samkvem Aftaler om information til og fra forældrene Det skal sikres, at disse informationer bliver skolens kontor bekendt. 3. Kan forældrene ikke tale sammen om barnet, må der tilgå begge parter almen løbende information. Morten Lassen

5 4. Ved endelig forældremyndighedsafgørelse må forældremyndighedsindehaverens ønsker med hensyn til kontakt til den anden forælder respekteres. Ændres forældremyndigheds- eller samkvemsretten, skal vi have begge forældres underskrifter herpå. Når et barn mister et nærtstående familiemedlem Kommunikation Det er vigtigt, at den interne kommunikation er optimal. Den person, der først får meddelelsen, må drage omsorg for at nedennævnte personer får besked. Klasselærer/teamet Ledelse Går barnet i SFO, kontaktes også ledelsen i SFO. Da SFO åbner kl er det ofte personalet her, der først får meddelelsen. Klasselæreren sikrer, at teamet vurderer: Hvad der skal gøres? Hvem er relevante at informere? Hvad er teamets rolle? - hvem i teamet er barnet mest tryg ved, det vil sige hvem er hovedansvarlig for barnets omsorg og eventuel kontakt til familien Hjemmet Elevens hjem kontaktes, og på et passende tidspunkt aflægges hjemmet et besøg, med den hensigt at: Informere om, at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen, eller førstkommende skoledag om morgenen. Hvis det er naturligt, laves dagen til en klasselærerdag. Pågældende elev kan selv være til stede, men det er op til individuel vurdering. Det drøftes med hjemmet, om der er noget, de selv ønsker, der skal siges eller gøres på dette møde. Der sendes en buket til hjemmet, gerne ledsaget af en personlig hilsen. Klassemøde når eleven er til stede Første morgen efter dødsfaldet eller i løbet af skoledagen har elevens klasse et klassemøde. Evt. med deltagelse af præst eller psykolog Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Kan klasselæreren ikke være til stede, skal det være en anden person, som er nært knyttet til klassen. (Anden lærer eller pædagog). Klassemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Skolens øvrige klasser informeres kort om dødsfaldet afhængig af situationen Denne information gives af klasselæreren, samtidig med at elevens klasse bliver informeret. Det er vigtigt, at alle får samme information. Morten Lassen

6 Der udarbejdes evt. information/brev fra skolens ledelse til alle hjem. Der afholdes evt. mindestund med hjælp fra præsten. Overvej sammen med familien Hvordan skal eleven vende tilbage til klassen? Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage? Klassens forældreråd Klasselæreren kontakter klasseforældrerådet. Forældrerådet får information om, hvad der er sket og taler om, hvad klassen kan/vil gøre. Forældrerådet bør sørge for, at der til afdødes hjem kommer en hilsen fra klassekammerater, forældre og lærere. Dette kan være blomster, et brev eller et besøg. Vis respekt for de ønsker, som de efterladte har givet udtryk for i samtalen med klasselæreren/ledelse. Husk at en varm hilsen kan tages frem igen og igen. Den kræver ikke mere af afsender end en blomst eller et kondolencekort. Det er ikke det synligt købte, der betyder noget her. Begravelsesdagen Der kan afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen over emnet begravelse. Klassens lærere og eventuelt repræsentanter fra SFO deltager i begravelsen. Tiden efter Det kan være en god ide at aftale med eleven, at klassen besøger graven. Vær også opmærksom på at elevens sorg/savn vare ved, hvorfor det at spørge ind til hvordan det går også er vigtigt halve og hele år efter dødsfaldet. Morten Lassen

7 Når en elev mister andre, som står dem nær Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker, som står dem nær, forsvinder/dør. Det kan handle om: Bedsteforældre, venner etc. Vær opmærksom på skilsmissebørn (nævnt ovenfor). Vær opmærksom på, at der kan komme sene reaktioner på det skete. Klasselæreren sikrer, at teamet vurderer: Hvad der skal gøres Hvem er relevante at informere Hvad er teamets rolle - hvem i teamet er barnet mest tryg ved, det vil sige hvem er hovedansvarlig for barnets omsorg og eventuel kontakt til familien Enesamtaler Klasselæreren/SFO-personalet kan have enesamtaler med eleven. Vær en god lytter Det er vigtigt, at eleven har en på skolen at tale med om sin sorg. Hjemmet Hvis det føles naturligt, kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen prøver af hjælpe deres barn i sorgen. Lad forældrene og eleven selv afgøre, om det er ønskeligt, at der afholdes et klassemøde. Klasselærere og ansatte i SFO skal huske at orientere nyansatte. Morten Lassen

8 Når en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolen/klasselæreren. Kontaktpersonen kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter personale, skolebestyrelse og andre involverede parter. Ledelsen og klasselæreren sikrer, at teamet vurderer: Hvad der skal gøres Hvem er relevante at informere Hvad er teamets rolle - Hvem hovedansvarlig for klassens omsorg og kontakt til hjemmene. Hvem har ansvaret? Som udgangspunkt fordeler ansvaret sig således: Klasselærer: Afklaring med hjemmet Klassen Kontakt til professionelle Kontakt til klassens forældre Krans til begravelsen Ledelse Information til medarbejdere Flagning Indkaldelse til afholdelse af en fælles mindestund Første kontakt til elevens hjem Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden) Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren hjælpe med? Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Drøfte med forældrene, hvad skolen gør. Anden kontakt til elevens hjem Anden kontakt er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen. Aflevere en buket blomster og evt. et lille brev fra skolen og lærerne. Indhente oplysninger om begravelsen. Morten Lassen

9 Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant fra ledelsen. Klassen Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter skal manes i jorden). Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Dagen afsluttes, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Eleverne kan evt. gå i SFO, indtil forældrene kommer hjem. De større børn skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen, sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. Evt. kontaktes præsten der kommer i klassen for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå den første dag eller en anden dag inden begravelsen. Kontakt til klassens forældre Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan være afhængig af situationen, gives skriftligt eller på et møde. Evt. arrangeres der en temaaften for forældrene om børns sorgreaktioner evt. med deltagelse af præst/psykolog. Ledelsen Informerer skolens medarbejdere om dødsfaldet. Meddelelsen til lærerne gives af klasselæreren eller ledelse inden skoledagen begynder. Klasselærerne går herefter i klasserne og fortæller eleverne om dødsfaldet, og at der skal være en fælles mindestund senere. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner p.g.a tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Der sørges for flagning på dødsdagen og begravelsesdagen. Alternativt på dagen hvor meddelelsen når skolen. Afholdelse af mindestund for hele skolen Afholdelse af mindestund i samarbejde med præsten indenfor et par timer Udsmykning findes i materialekassen. Ledelsen/præsten fortæller om eleven holder en kort tale. Der synges en salme f.eks. Nu titte til hinanden. Bøn (Formuleret af præsten, hvorunder vedkommende udtrykker hvad der er sket og også giver udtryk for, at vi håber og tror, at afdøde er i Guds hånd). Fader vor (som alle beder med på). Salme: Se nu stiger solen. Morten Lassen

10 Spørgsmål afklares. Klasselæreren følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud. Hvis dødsfaldet sker i en ferie. Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, klasselæreren, en anden af klassens lærere eller en medarbejder fra SFO, skolebestyrelsen og/eller klasseforældrerådet. Det aftales at hvem der sørger for: Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre, ledelsen og klassens øvrige lærere. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår den første dag efter ferien. Kontakt til professionel Sognepræst Dorthe Jørgensen, tlf PPR Randers, tlf Falck Krisehjælp, tlf (vi har ikke abonnement). Sorggruppen i Randers. Et kommunalt tilbud til børn i alderen Kontakt: Sygeplejerske Jette Axelsen tlf eller Sorg og kriseterapeut Annette Nielsen tlf Morten Lassen

11 Når en ansat dør Når en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområder. Lederen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere for at komme frem til, hvad der skal iværksættes. Flagning Skolen flager på halv stang på selve dødsdagen. Der flages på begravelsesdagen. Der flages dog kun, hvis afdøde er en del af lokalsamfundet dvs. har været bosiddende i lokalområdet indtil dødstidspunktet. Afdødes familie Ledelsen tager kontakt til afdødes familie. Sørg for at hjemmet får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Tal med de efterladte om deres forventninger til skolen i denne situation, elevers deltagelse i begravelse m.m. Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen. Information til de ansatte Ledelsen kontakter alle medarbejdere og skolebestyrelse og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde før skolestart. Ledelsen skaber rammen om samværet. Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig m.h.t. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. Ansatte, som rammes af sorgen og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages for dette. Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. Information til elever Eleverne samles og informeres. Afdødes team og ledelsen aftaler, hvordan snakken med børnene følges op på årgangen Sker dødsfaldet i en ferie Ledelsen kontaktes Ledelsen sikrer, at alle medarbejdere orienteres om dødsfaldet, og om hvad skolen foretager sig i den anledning. Første dag efter ferien, flagning og orientering af elever. Morten Lassen

12 Dødsfald eller alvorlig ulykke i skolen/sfo Ved ulykken 1. Kontakt alarmcentralen 112 og få assistance fra ambulance/politi. Politiet kontakter forældre/pårørende ved dødsfald. 2. Kontakt skolen, hvis ulykken sker på tur. 3. Ledelsen kontakter skoleforvaltningen. 4. Indkaldelse til møde i koordinerende gruppe se her under. 5. Eventuelt søges støtte i form af personale fra andre institutioner til pasning af børnene. 6. Ledelsen kontakter Falck for krisehjælp til personalet. 7. På initiativ af ledelsen samles børnene. Beskeden om ulykken gives så enkelt som muligt. 8. Ledelsen kontakter alle forældre med henblik på afhentning af de direkte berørte børnene hurtigst muligt. Der ringes også hjem til forældre, hvis børn er fraværende. 9. Ledelsen skriver et kort og klart brev om forløbet til alle forældre/hjem, som hvert barn får med hjem. Brevet sendes til forældre, hvis barn er fraværende. 10. Alle medarbejdere bliver i skolen / skolefritidsordningen til normal lukketid. Medarbejdere, der ikke er på arbejde, kontaktes og kommer om muligt. 11. Næste formiddag holdes fælles samling og der flages på halv stang. 12. Efter aftale med familien kan gives meddelelse om tid og sted for begravelse. 13. Så hurtigt som muligt efter hændelsen udarbejder ledelsen en skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet. Koordinerende gruppe Umiddelbart efter besked om hændelsen er modtaget indkaldes til møde i en koordinerende gruppe. Deltagere: Sikkerhedsgruppe, klasselærer / team, ledelse / administration, ressourcepersoner og evt. andre. Mødets formål: At få overblik over situationen, at indsamle relevant information. At få overblik over, hvem der er berørt af hændelsen. At diskutere, hvordan vi videre skal forholde os til det skete jf. ovenstående. At aftale et opfølgningsmøde. På mødet må vi nå til enighed om følgende: Hvem leder indsatsen? I krisesituationer kræves et tydeligt lederskab, hvis situationen ikke skal blive for kaotisk. Det er derfor en god idé at vælge en person, som i forvejen har ledererfaring. Hvordan planlægger vi resten af dagen / dagen i morgen? Hvordan skal skolen markere hændelsen? Husk: Kontakt familien for at høre deres ønsker. Hvad skal gøres i afdødes klasse? Hvad gør vi i forhold til afdødes kammerater i andre klasser? Hvilken konkret information har vi at give til lærere, pædagoger og børn? Hvor får vi fat i yderligere information? Morten Lassen

13 Hvordan tackler vi pressen? (Hvis ulykken har en karakter, hvor det kan forudses, at pressen stiller op). (F. eks.: Udnævn én talsmand, så børnene beskyttes. Henvis eventuelt til politiet). Hvilke ressourcepersoner ønsker vi eventuelt at kontakte? Hvilke forhold skal overvejes i forhold til kontakten til de pårørende? Hvad gør vi vedrørende information til hjemmene? Information til den berørte klasse / årgang: Klasselæreren underretter og tager sig af klassen resten af dagen. Klasselæreren (teamet) sørger for så vidt muligt at holde klassen samlet resten af dagen. Der bør være 2 lærere (pædagoger), når der skal informeres. Giv barnet / familien mulighed for selv at informere, hvis de ønsker det. Afholdelse af klassemøde: Formålet med dette møde er, at børnene får mulighed for at fortælle hinanden, hvad de har oplevet, og hvordan de har det nu. De skal have mulighed for at vise hinanden omsorg. Det kan være med til at forebygge, at der opstår sociale problemer i klassen som følge af hændelsen. De skal have så mange informationer, at alle har den samme historie om, hvad der er foregået. Dette vil forebygge rygtedannelse, som ellers let opstår efter kritiske hændelser og som kan have store omkostninger både for de ramte og også for de øvrige børn. Tiden efter: Teamet søger for som tidligere beskrevet at holde tæt kontakt til forældrene gennem forløbet og tiden umiddelbart efter, eventuelt med hjemmebesøg. Dog må vi respektere forældrenes mulige vrede og afvisning. Personalet tilbydes krisehjælp. I forhold til medarbejderen/medarbejderne: Vi reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser. I ovennævnte retningslinier om uddelegering af ansvar til medarbejdere i forhold til berørte pårørende, forudsættes en vis grad af professionalisme. Når alt kommer til alt, kræver det kun medmenneskelighed at være deltagende. Det er legalt at sige fra i forhold til nogle af de beskrevne opgaver. Den enkeltes integritet skal respekteres. Det skal i givet fald sikres, at en anden påtager sig opgaven. Morten Lassen

14 Materialekasse Skolen har en kasser med materialer, der kan anvendes i tilfælde af sorg/krise, der findes en til hver afdeling. Spørg på kontoret. Materialekassen indeholder: Bøger til den voksne om børn/sorg/kriser Højtlæsningsbøger til forskellige aldersgrupper Undervisningsmaterialer om børn/sorg/kriser 2 stager med stearinlys En æske tændstikker CD med stille instrumental musik OHP med salmer til mindestund Udarbejdet på baggrund af tilsvarende handleplaner fra Gødvadskole og Ulbjerg Skole. Vedtaget i MED-udvalget på Hornbæk Skole d. 18. januar Morten Lassen

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm.

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign. 2. Når en elev

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Sorgplan for Bække Skole

Sorgplan for Bække Skole Sorgplan for Bække Skole Omsorgsberedskab når - det, der ikke må ske, alligevel sker... For at tage - del i - kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd Sorg- og kriseplan Børnehus Syd 1 Indhold: Handleplan ved barns dødsfald 3 Handleplan ved begravelse for barn 4 Handleplan ved personalets dødsfald 5 Handleplan ved begravelse for personale 6 Handleplan

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere