Københavns Miljøregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Miljøregnskab"

Transkript

1 Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November Teknik- og Miljøforvaltningen

2 Tema: Affald og ressourcer Emne: Mindre affald Mål: Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012 Ressource og Affaldsplan 2018, der gælder for perioden Planens overordnede målsætning er, at Københavns Kommune skal udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer genanvendes og mindst muligt affald forbrændes. Vi vil reducere mængden af affald til forbrænding med 20 % og sikre, at mindst 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Det svarer til, at: mængderne til forbrænding falder fra ton (2010 tal) til ton i planens initiativer har sikret, at ca ton affald er sorteret fra til anden behandling (herunder forebyggelse)i stedet for forbrænding i der skal genanvendes og genbruges ton husholdningsaffald mere i 2018 end i hver københavner skal sortere ca. 70 kg. ekstra materialer fra til genanvendelse i Ressource og affaldsplanen består af en række indsatser indenfor 4 emner. Det ene af disse emner er Mindre affald og består af 3 indsatser og et flagskib: 1. Mere skal bruges igen Københavns Kommune vil sikre, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for genbrug. Ved f.eks. at forlænge levetiden på møbler og mursten, kan der spares mange ressourcer. 2. Madspildet skal reduceres Der er et stort potentiale for at gøre madspildet mindre. Kommunen vil gennem oplysning og dialog med borgere og virksomheder reducere mængden af mad, der ender som affald. 3. Indkøb skal være ressourcebevidste Et af virkemidlerne til at forebygge affald er at påvirke produktionen, så produkterne designes til at holde længere, nemt kan repareres og lign. Københavns Kommune har en rolle i forhold til egne indkøb og til at indgå partnerskaber med virksomheder og organisationer, der ønsker at tage ansvar for en fremtid med en bedre udnyttelse af ressourcerne. Flagskib: Sydhavn Genbrugscenter Sydhavn Genbrugscenter skal være et laboratorium for tankegangen om, at de afleverede produkter er ressourcer, der har en salgs eller brugsværdi. Her skal kommunen afprøve nye tiltag, der fokuserer på at reducere affaldsmængderne gennem direkte genbrug det være sig hele produkter eller komponenter fra produkter. Hvad er gjort i 2013 I forhold til indsatsen Mere skal bruges igen er der igangsat forsøg med genbrug af mursten (se case). I forhold til at reducere madspild er der indgået en dialog med detailhandlen, hvor der sættes særlig fokus på udsmidning af mad i original emballage. Der er også afholdt et kollegieprojekt og et skoleprojekt omkring madspild. Der er endnu ikke igangsat noget i forhold til at gøre indkøb ressourcebevidste.

3 I forhold til Sydhavn Genbrugscenter er opgaven sat i gang, men er blevet forsinket på grund af uklarheder om miljøgodkendelsen og planforhold. Hvad er opnået I 2015 vil kommunen lave en midtvejsevaluering af Ressource og Affaldsplan 2018, hvor der vil blive gjort status i forhold til måltallene. Hvad er planlagt I de følgende år frem mod 2018 vil der blive sat flere initiativer i gang. Bl.a. et demoprojekt med opførelse af en bygning baseret på genbrugte byggematerialer. De initiativer, der er i gang vurderes overvejende at forløbe planmæssigt således at målene nås. Tre initiativer indenfor dette emne kræver dog mere fokus, hvis målene skal nås: Storskrald til nærgenbrugssstationernes byttefaciliteter Tre nye nærgenbrugsstationer Sydhavn Genbrugscenter Et enkelt initiativ opgaven med at kommunen stiller krav i egne indkøb vurderes endda at være kritisk i forhold til at opnå de ønskede resultater. Det skyldes, at det er en udfordring at få affaldsforebyggelse til at indgå som en del af kommunens indkøbsaftaler. Case Et forsøg i samarbejde med Amager Ressourcecenter og virksomheden Gamle Mursten har givet genbrugsstationernes kunder mulighed for at sortere mursten. Det viser sig, at % af murstenene kan genbruges i nye byggeprojekter. Gamle Mursten har i 2013 modtaget 3689 ton mursten. Hvem kan man kontakte, hvis man vil vide mere? Bæredygtighed, Byens Udvikling,

4 Link til mere info: Affald Open Data København

5 Tema: Affald og ressourcer Emne: Bedre sortering fra borgere og erhverv Mål: Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012 Ressource- og Affaldsplan 2018, der gælder for perioden Planens overordnede målsætning er, at Københavns Kommune skal udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer genanvendes og mindst muligt affald forbrændes. Vi vil reducere mængden af affald til forbrænding med 20 % og sikre, at mindst 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Det svarer til, at: mængderne til forbrænding falder fra ton (2010-tal) til ton i planens initiativer har sikret, at ca ton affald er sorteret fra til anden behandling (herunder forebyggelse)i stedet for forbrænding i der skal genanvendes og genbruges ton husholdningsaffald mere i 2018 end i hver københavner skal sortere ca. 70 kg. ekstra materialer fra til genanvendelse i Ressource- og affaldsplanen består af en række indsatser indenfor 4 emner. Det ene af disse emner er Bedre sortering fra borgere og erhverv og består af 5 indsatser og et flagskib: 1. Bedre sorteringsmuligheder i etageboliger Indsatsen indebærer lettilgængelige udsorteringsmuligheder for alle borgere og også en tilpasning af materiel og tømmehyppighed, så borgerne ikke oplever overfyldte eller defekte beholdere, når de skal aflevere affald. Kommunen vil desuden informere om eksisterende indendørs sorteringsløsninger. Kommunen skal også have større fokus på at indsamle mere farligt affald og flere batterier fra etageboligerne. 2. Villaer skal have flere sorteringsmuligheder Kommunen vil begynde at indsamle plast og metal fra villaer og også tilbyde en øget service ved afhentning af affald. Villaerne vil også få et tilbud om at få en beholder til pap. 3. Innovative affaldsløsninger skal tænkes ind i byens rum Kommunen vil etablere affaldsløsninger i det offentlige rum, der er tilpasset det enkelte område. Ved nybyggeri skal det gøres nemmere for bygherrer at få overblik over muligheder for affaldsløsninger i de enkelte bydele. 4. Erhvervsdrivende skal sortere mere Kommunens erhvervsdrivende står for produktionen af en stor mængde af genanvendelige materialer. Gennem dialog og information vil Københavns Kommune sikre, at mere affald fra virksomheder og egne institutioner bliver sorteret fra til genanvendelse. 5. Mere rent bygge- og anlægsaffald De miljøproblematiske stoffer skal sorteres fra det byggeaffald, der genbruges og genanvendes. Kommunen vil gennem samarbejde med bygge- og anlægsbranchen samt kortlægning af egne bygninger sikre den bedste håndtering af byggeaffaldet. Flagskib: Københavnerne sorterer I Københavns Kommune skal holdningen og adfærden i forhold til affaldssortering ændres radikalt, hvis målsætningen om at mere affald skal genbruges og genanvendes, skal nås. Det skal være socialt,

6 miljømæssigt og kulturelt uacceptabelt ikke at sortere sit affald. Affaldssortering skal være en selvfølge og en naturlig del af hverdagen. Kommunen vil i løbet af planperioden fremme en sådan kultur, som alle borgere kender, lever i og fortæller andre om. Som led i bestræbelserne på at skabe en generation af bæredygtige københavnere, vil kommunen i særlig grad arbejde for at børn og unge bliver de bedst mulige ressourceforvaltere i fremtiden: De skal have vaner, viden og handlekompetencer til at minimere affaldsgenerering og forbedre affaldshåndteringen. Hvad er gjort i 2013 I forhold til bedre sorteringsmuligheder i etageboliger er der planmæssigt udrullet beholdere til plast, metal og småt elektronik. I kølvandet på de nye beholdere har sorteringskampagnen Genbrug er Guld været lanceret. Der er også påbegyndt en udvidelse af batteriordningen for at øge indsamlingen af farligt affald, men der er endnu ikke fundet en alternativ ordning til viceværtordningen hvorfor Miljøbilen ikke er blevet nedlagt. Vi har påbegyndt en lagt bedre mærkning og skiltning og givet de forskellige affaldstyper hver deres farve. Farverne bliver brugt i informationsmaterialer og på lågene af de nye affaldsbeholdere til metal, hård plast og elektronik. Udskiftningen af låg på de eksisterende affaldsbeholdere er påbegyndt. I 2013 har der også været fokus på optimering af genanvendelsesordningerne i forbindelse med udrulningen af nye ordninger, gennemgang af aftaler om storskraldsordninger, puljesammenlægninger samt i forbindelse med omlægninger efter henvendelse fra borgerne. I forhold til at give villaer flere sorteringsmuligheder har Teknik- og Miljøudvalget godkendt indsamling af plast og metal hos villaer og en frivillig ordning til pap. Det er også besluttet, at der skal være en øget service ved afhentning af affald, f.eks. i form af en sms-ordning om tømmedage. I forhold til indsatsen om at tænke innovative affaldsløsninger ind i byens rum har der været kørt et forsøg med en såkaldt SMART -miljøstation dvs. nedgravede containere ude på gaden i Wesselgade. Erfaringerne herfra kan bane vejen for at lave nogle mindre sorteringspladser i indre By. Der arbejdes også på, at nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads bliver flerfunktionel. I forhold til ønsket om, at erhvervsdrivende, herunder kommunens egne institutioner, skal sortere mere, er der udelukkende taget hul på at etablere en bedre sortering i de kommunale institutioner. I forhold til mere rent bygge- og anlægsaffald er vi gået i gang med at få styr på affaldsstrømmene. Der er bl.a. blevet udarbejdet faktaark om klassificering af affald og kommunen er blevet en del af et kommunalt netværk. I forhold til flagskibsprojektet Københavnerne sorterer er arbejdet med opbygning og vedligeholdelse af et viceværtnetværk påbegyndt. Ligsom der arbejdes med at skabe klare sammenhænge i affaldssystemet ved bl.a. at revidere affaldsregulativerne således, at gebyrstrukturen bl.a. fastsættes i forhold til den tilmeldte beholdervolumen på ejendommen. Dette giver et økonomisk incitament til at sortere affaldet og reducere mængden af dagrenovation. Derudover kører Børne- og Ungdomsforvaltningen et større projekt for Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor daginstitutioner bl.a. arbejder med temaet skraldehelt og skolerne arbejder med en ressourceforvalteruddannelse. Husum Skole er desuden gået i gang med udfordringen: at blive en affaldsfri skole. Hvad er opnået Mængderne af husholdningsaffald til genanvendelse er i perioden fra steget fra 27 % til 30 %, hvilket ligger godt i tråd med den udvikling, der bør være for at nå målet i 2018 om, at 45 % af

7 husholdningsaffaldet går til genanvendelse i stedet for forbrænding. I 2015 vil kommunen lave en midtvejsevaluering af Ressource- og Affaldsplan 2018, hvor der vil blive gjort status i forhold til alle måltallene. Hvad er planlagt I de følgende år frem mod 2018 vil der blive sat flere initiativer i gang. Bl.a. vil initiativet omkring retningslinjer for affaldsløsninger blive igangsat. De initiativer, der er i gang vurderes overvejende at forløbe planmæssigt således at målene nås. Fem initiativer indenfor dette emne kræver dog mere fokus, hvis målene skal nås: Øget indsamling af farligt affald Gennemgang og optimering af affaldsordninger Information til nystartede virksomheder Intensiveret tilsynsindsats og håndhævelse Miljøkortlægning af kommunale bygninger og PCB-strategi. Der er ingen initiativer indenfor dette emne, der vurderes at være kritiske i forhold til opfyldelsen af målene. Case Over det sidste halvandet år er der leveret affaldsbeholdere til de tre fraktioner til etageboliger i det meste af byen samlet set affaldsbeholdere. Den årlige indsamlede mængde af plast og metal til genanvendelse er som følge heraf steget fra 77 ton i 2012 til581 ton i Hvem kan man kontakte, hvis man vil vide mere? Bæredygtighed, Byens Udvikling, Link til mere info: Affald - Open Data København

8 Tema: Affald og Ressourcer Emne: Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Mål: Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012 Ressource- og Affaldsplan 2018, der gælder for perioden Planens overordnede målsætning er, at Københavns Kommune skal udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer genanvendes og mindst muligt affald forbrændes. Vi vil reducere mængden af affald til forbrænding med 20 % og sikre, at mindst 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Det svarer til, at: mængderne til forbrænding falder fra ton (2010-tal) til ton i planens initiativer har sikret, at ca ton affald er sorteret fra til anden behandling (herunder forebyggelse)i stedet for forbrænding i der skal genanvendes og genbruges ton husholdningsaffald mere i 2018 end i hver københavner skal sortere ca. 70 kg. ekstra materialer fra til genanvendelse i Ressource- og affaldsplanen består af en række indsatser indenfor 4 emner. Det ene af disse emner er Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling og består af 2 overordnede indsatser og et flagskib: 1. Affaldsindsamlingen skal være støjfri og CO2-neutral Københavns Kommune vil reducere udledningen af CO2 og støjgener fra skraldebiler. Det skal ske ved at afprøve alternative brændstoffer og smartere indsamlingsmetoder. 2. Affaldsindsamlingen skal forbedre genanvendelsen Indsamlingsmetoden spiller en rolle for, hvor meget affald der bliver genanvendt. Indsamlingen af storskrald skal ske på en måde, så mere træ og andre materialer kan genanvendes. Flagskib: Bioaffald og tung transport på biogas Ca ton af dagrenovationen fra husholdninger består af organisk materiale (bioaffald). I Københavns Kommune er madaffaldet hidtil blevet brændt, men det laves der nu om på. Spørgsmålet er, hvilken teknologi kommunen og miljøet er bedst tjent med at investere i for at kunne udnytte ressourcerne i madaffaldet bedst muligt og forsyne skraldebilerne, anden tung transport og bygassen med biogas i Københavnsområdet. Der arbejdes med to forskellige løsningsmodeller, og mængderne af forventet affald flyttet fra forbrændingen varierer alt efter hvilken løsning, der vælges. Hvad er gjort i 2013 I forhold til, at affaldsindsamlingen skal være støjfri og CO2-neutral, er der igangsat forsøg med skraldebiler på alternative brændsler. I forhold til, at affaldsindsamlingen skal forbedre genanvendelsen, har kommunen påbegyndt en fraktionsopdelt indsamling af storskrald. Derudover er der påbegyndt en udfasning af containere til storskrald, ligesom der er etableret en separat indsamlingsordning for juletræer. Der blev dog samlet færre juletræer ind end forventet. I forhold til flagskibet Bioaffald og tung transport på biogas er der gennemført undersøgelser af biogasteknologier for organisk affald, både de tekniske muligheder og miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Der er også gjort en ekstra indsats for at informere om udsortering af organisk affald i

9 forbindelse med tilsyn på virksomheder, og der er lavet et udkast til informationsmateriale, som er målrettet erhverv med store mængder organisk affald. Hvad er opnået I 2015 vil kommunen lave en midtvejsevaluering af Ressource- og Affaldsplan 2018, hvor der vil blive gjort status i forhold til måltallene. Hvad er planlagt Alle initiativerne i relation til Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling på nær et enkelt vurderes at have en progression, der sikrer, at vi når vores mål i Det er initiativet omkring fraktionsopdelt indsamling af storskrald, der er forsinket. Dette skyldes, at der er opstået tvivl om, hvad der kan defineres som rent træ. Dette undersøges i øjeblikket, hvorefter det skrives ind i de kommende storskraldsudbud. Case I 2013 åbnede den første gastankstation i København. Det er den første i en række som energiselskabet E.ON og OK planlægger at åbne i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune. Fire gasdrevne skraldebiler benyttes til at hente affald fra Københavns Kommune. Hvem kan man kontakte, hvis man vil vide mere? Bæredygtighed, Byens Udvikling, Link til mere info: Affald - Open Data København

10 Tema: Affald og ressourcer Emne: Bedre affaldsbehandling Mål: Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012 Ressource- og Affaldsplan 2018, der gælder for perioden Planens overordnede målsætning er, at Københavns Kommune skal udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer genanvendes og mindst muligt affald forbrændes. Vi vil reducere mængden af affald til forbrænding med 20 % og sikre, at mindst 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Det svarer til, at: mængderne til forbrænding falder fra ton (2010-tal) til ton i planens initiativer har sikret, at ca ton affald er sorteret fra til anden behandling (herunder forebyggelse)i stedet for forbrænding i der skal genanvendes og genbruges ton husholdningsaffald mere i 2018 end i hver københavner skal sortere ca. 70 kg. ekstra materialer fra til genanvendelse i Ressource- og affaldsplanen består af en række indsatser indenfor 4 emner. Det ene af disse emner er Bedre affaldsbehandling og består af 3 indsatser og et flagskib: Nyt affaldsbehandlingscenter på Amager Kommunen vil i samarbejde med Amager Ressourcecenterarbejde for, at det kommende anlæg på Amager bliver en del af et nytænkende og miljøeffektivt affaldscenter, der udover at håndtere forbrændingsegnet affald også indeholder muligheder for sortering og genanvendelse Bedre styr på elektronikaffaldet Der findes mange værdifulde stoffer i elektronikaffald. Kommunen vil i samarbejde med relevante parter få kortlagt elektronikstrømmene og samtidigt gøre en særlig indsats for, at der ikke ulovligt eksporteres elektronikaffald fra Københavns Kommune. Mere afsætning af affald og udvikling af behandlingsmuligheder Københavns Kommune afsætter store mængder af genanvendelige materialer. Derfor skal kommunen være med til at drive udviklingen i retning af en endnu bedre ressourceudnyttelse. Flagskib: Forebyggelse og genanvendelse af plast Der er omkring ton plastaffald hvert år i Københavns Kommune, som stammer fra husholdninger, erhverv og byggepladser. Københavns Kommune vil have fjernet ton plast fra det forbrændingsegnede affald i Derfor har kommunen gennemført et treårigt projekt, der i store træk handler om at undersøge, hvordan det bedst kan lade sig gøre at forebygge, indsamle og genanvende plastaffald. Hvad er gjort i 2013 I forhold til et affaldsbehandlingscenter på Amager, er der bl.a. udpeget en projektleder hos Amager Ressourcecenter, der skal indgå i et samarbejde omkring et sorteringsanlæg på affaldsbehandlingscenteret. I forhold til at få bedre styr på elektronikaffaldet er der lavet en projektbeskrivelse, der dækker emnerne Kortlægning af elektronikaffaldsstrømme og efterfølgende behandling/eksport

11 Større tilsyns- og informationsindsats Københavns Kommunes eget elektronikaffald Kommunen har derudover deltaget i workshops, der har bidraget til Miljøstyrelsens rapport Hvor bliver elektronikaffaldet af? Tilsyns- og informationsindsatsen er ikke påbegyndt endnu, men opgaven med at kortlægge kommunens eget elektronikaffald er igangsat. Kommunen er i dialog med producentansvarsordningen for elektronikaffald. I forhold til mere afsætning af affald og udvikling af behandlingsmuligheder er der undersøgt nye genanvendelsesmuligheder for både mælkekartoner, emballage fra skolemaden EAT, pizzabakker, korkpropper m.m. Flagskibet Forebyggelse og genanvendelse af plast er afsluttet i 2014, og resultaterne kan læses på projekthjemmesiden: Hvad er opnået I 2015 vil kommunen lave en midtvejsevaluering af Ressource- og Affaldsplan 2018, hvor der vil blive gjort status i forhold til måltallene. Hvad er planlagt Alle initiativerne i relation til bedre affaldsbehandling vurderes at have en progression, der sikrer, at vi når vores mål. I det hele taget er der en god fremdrift i Ressource- og affaldsplan Med den nuværende udvikling og med de tiltag, der sættes i værk i 2014, er det forvaltningens vurdering at 2018-målene kan nås. Case etageboliger på Østerbro har deltaget i et forsøg med indsamling af pizzabakker og mælkekartoner i papbeholderen. Formålet var at undersøge, om der er mulighed for at genanvende dette affald også den tynde plastfolie inde i mælkekartonerne. Projektet er blevet meget positivt modtaget af borgerne i området. Hvem kan man kontakte, hvis man vil vide mere? Bæredygtighed, Byens Udvikling, Link til mere info: Affald - Open Data København

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan 2018

Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressource- og Affaldsplan Planlægningsdel indhold 05 Tema 1: Mindre affald 06 Indsats: Mere skal bruges igen 06 1. Flere effekter til nærgenbrugsstationers byttefaciliteter 06 2. Tre nye nærgenbrugsstationer

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 31-05-2016 Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse Alle scenarierne tager udgangspunkt i kildesortering som

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan 2018: Målopfyldelse, økonomi og status

Ressource- og Affaldsplan 2018: Målopfyldelse, økonomi og status KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1 Ressource- og Affaldsplan 2018: Målopfyldelse, økonomi og status Mål og initiativer i Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18) har

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Københavns Miljøregnskab 2014

Københavns Miljøregnskab 2014 Københavns Miljøregnskab 2014 Samlet udgave Tema om Klima og energi Tema om Grøn vækst Tema om Drikkevand Tema om Ressourcer og Affald Tema om Luft Tema om Trafik Tema om Støj Tema om Bynatur Tema om Kommunen

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan 2015-2024 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Målsætningsdel

Ressource- og Affaldsplan Målsætningsdel Ressource- og Affaldsplan 2018 Målsætningsdel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13 Postboks 259 1502 København V Tlf 3366 3015 E-mail miljoe@tmf.kk.dk Planen kan

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab Københavns Kommune Præsentation og nøgletal Ressource- og Affaldsplan 2018 Affaldsordninger Farligt affald og SMOKA SMOKA før og nu Københavns Kommune

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Høje Taastrup Kommune. Onsdag den 10. september 2008

Høje Taastrup Kommune. Onsdag den 10. september 2008 Høje Taastrup Kommune Onsdag den 10. september 2008 1 Historie 22.03.2006 Bestyrelsesmøde Affaldsmængde > 500.000 tons Sj.undersøgelse 1 10.05.2006 Strategiseminar Initiativer til nedbringelse af forbrændingsegnede

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere