Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske Love. 2. Rådsmøder I august og januar afholdes 2-dages møder. I oktober holdes rådsmødet fredag før Distrikts- og Landsmødet. I april/maj afholdes et 1-dags møde. Datoen for rådsmødet i april fastsættes på augustmødet. Datoer for Lands- og rådsmøder findes på I.W. DK hjemmeside. 3. Deltagere National Repræsentant (NR) Past National Repræsentant (PNR) og redaktør IWI Past- og Distriktspræsident fra hvert af de 5 distrikter (PDP DP) Rådskasserer (RK) Rådssekretær (RS) uden stemmeret. Nyvalgte RS deltager i april-rådsmødet som gæst (R160). Landswebmaster uden stemmeret (R157) Vice National Repræsentant (VNR) uden stemmeret. Nyvalgte VNR deltager i april-rådsmødet som gæst (R160). Andre personer kan indkaldes efter behov. 4. Generelt Klubber, der ønsker et punkt på Rådets dagsorden, skal indsende forslag til distriktspræsidenten senest 5 uger før et rådsmøde. Forslag fra klubber sendes via distriktet til NR og rådssekretæren. Klage fra klubber over en principiel afgørelse sendes til distriktspræsidenten i eget distrikt med en kopi til NR og skal tages op til behandling som et særskilt punkt på det følgende rådsmøde. Rådets beslutning kan appelleres til landsmødet til endelig afgørelse (Danske love 7) Efter rådsmøder orienteres den berørte klub om resultatet af Rådets behandling. Hvis distriktsbestyrelsen har et forslag eller et debatoplæg til et rådsmøde, sendes dette pr. mail til NR og RS. NR orienteres hvis forslaget er tidskrævende. Hvis Rådet fremsætter forslag til Distrikts- og Landsmødet, skal der være nøje enighed om forslagets udformning blandt Rådets medlemmer. 5. Indkaldelse af forslag til rådsmøder RS indkalder forslag fra distrikterne, samt de til Rådet tilknyttede medlemmer, til rådsmødernes dagsorden senest 4 uger før et møde. Alle relevante papirer til et rådsmøde sendes pr. mail med en overskuelig tekst i mailens emneboks. Bilag skal fremsendes til RS i word/excel format. 6. Dagsorden til rådsmøder Dagsorden til rådsmøder udfærdiges af RS og NR. RS sender mødeindkaldelse og dagsorden (inkl. alle bilag) senest 3 uger før mødet til de 13 rådsmedlemmer, samt Vice National Repræsentanten (VNR) (når en sådan forefindes). Det tilstræbes, at alle bilag udsendes sammen med indkaldelse og dagsorden. Evt. yderligere materiale til rådsmødet, skal så vidt muligt være rådet i hænde senest 7 dage før rådsmødet. Dagsorden m/bilag (uden mødeindkaldelse) sendes desuden til alle, som er tilknyttet DIWR. R157, R159, R160 og R161. 1

2 Rådsmedlemmerne sørger selv for distribution af dagsorden til egen bestyrelse (R159 jan.2014). Landswebmaster lægger dagsorden u/bilag på hjemmesiden i lighed med rådsreferater. Ved planlægningen af distriktsbestyrelsesmøder skal det sikres at man kan nå at drøfte punkterne på et distriktsbestyrelsesmøde. Dvs. at der skal afholdes et distriktsbestyrelsesmøde umiddelbart før et Rådsmøde. 7. Rådsbeslutninger Rådets medlemmer træffer beslutninger på rådsmøderne med respekt for distrikternes synspunkter. Rådets medlemmer er ikke bundet af fast mandat, hvis nye aspekter viser sig under mødet (R ) Såfremt et distrikt efterfølgende ønsker at gå imod en allerede truffen rådsbeslutning, har distriktet pligt til straks at underrette rådet. Der bør være enighed i rådet om beslutninger, der vedrører klubber. I modsat fald bør sagen tages op på næste møde. Såfremt rådet afviser et forslag til Landsmødet eller ændrer på praksis ved andre forhold, f.eks. hvad der må sælges ved møder, skal eventuelle berørte parter have besked umiddelbart efter rådsmødet af distriktspræsidenten, og/eller af det samlede råd. 8. Referater af rådsmøder Emner, der behandles på rådsmøder, afsluttes med en konklusion. I hvert referat skal stå deadline (angives med dato) for hvornår forslag til næstfølgende rådsmøde skal være NR og RS i hænde. Samme deadline gælder for alle: Rådsmedlemmer, distrikter og klubber. Konklusionen indarbejdes i referatet. (R. 151 jan. 2012) Et godkendt referat (R. 154 okt. 2012) sendes pr. til alle deltagere i mødet samt til de til rådet tilknyttede personer (alle som er nævnt ovenfor i afsnit 6). Samme referat lægges af landswebmaster på IW-DK hjemmesiden bag login. (R.130 okt. 2006) 9. Forslag fra distrikterne Forslag fra distrikterne, der ønskes behandlet på et Rådsmøde, sendes til NR samt RS inden indkaldelsesfristens udløb. Forslag med økonomisk konsekvens skal underbygges med tal. Der skal medbringes supplerende materiale til Rådsmødet til alle mødedeltagerne. 10. Forslag fra klubber Forslag fra klubber, der skal til behandling på rådsmøder, fremlægges først for klubbens medlemmer og sendes derefter af klubben til Distriktsbestyrelsen, der behandler forslaget på førstkommende distriktsbestyrelsesmøde. Forslag, som vil få økonomisk konsekvens, underbygges om muligt med tal før de indsendes til Distriktet. Klubberne gøres opmærksom på dette, enten i huskelisterne eller ved indkaldelse af forslag til distriktsmøderne eller begge steder. Distriktsbestyrelsen er ansvarlig for, at et forslag er korrekt formuleret (på klubbens brevpapir, med dato og underskrifter alternativt indsendt pr. mail (indeholdende forslaget som en vedhæftet fil i Word format)) og i overensstemmelse med lovene, før det sendes videre til NR og RS så vidt muligt i god tid før fristen for indsendelse af forslag til dagsorden til rådsmødet i august. Såfremt et forslag til Landsmødet afvises af Rådet, skal det samlede Råd straks udfærdige et svar til klubben med begrundelse for afvisningen. (R.80 aug. 1993) 11. Økonomi Regnskab og budget Se love for Dansk Inner Wheel Råd R157, R159, R160 og R161. 2

3 12. Rejsegodtgørelse i forbindelse med Rådsmøder og udvalgsmøder/træf nedsat af Rådet Transport til rådsmøderne foretages på den mest økonomiske måde. Togbillet refunderes. Kilometerpenge afregnes med statens højeste takst til rådsmedlemmer. Der refunderes som udgangspunkt en brobillet pr. distrikt. Samkørsel anbefales. (R161). Kørsel til udvalgsmøder/træf nedsat af Rådet aflønnes pr. 1. maj 2014 med Statens laveste gældende takst (R160). 13. I.W. gaveartikler På (R.66) vedtog Rådet, at Godkendelse af I.W. gaveartikler kan være et punkt på dagsordenen til alle rådsmøder. NR skal orienteres om nye I.W. gaveartikler til godkendelse mindst 4 dage før Rådsmødet. Overskud ved salg af I.W. artikler skal gå til velgørenhed. 14. Gaver Gaver ved og 60 års klubjubilæer: DIWR giver kr. i gave, som NR overrækker klubben, hvis hun er inviteret. Uden invitation sendes et lykønskningsbrev. Rådet betaler for 50 års båndet i forbindelse med jubilæer. Båndet kan rekvireres hos nationalrepræsentanten (R159 jan.2014). Charterfester: NR aftaler en gave med distriktspræsidenten, så råd og distrikt ikke giver det samme. Rådet betaler præsidentkæden, når NR lægger kæden på den nye præsident (R155 jan. 2013). Gaver til personer med tilknytning til DIWR, der er fratrådt: DIWR giver en gave eller en buket (ca. 250,- kr.) (R.137 aug. 2008) 15. Reservation af mødelokaler til lands- og rådsmøder RS varetager løbende bestilling til lands- og rådsmøder. Landsmøder bestilles 3 år frem på Hotel Nyborg Strand. Rådsmøder afholdes på Kursuscenter Severin og kan med fordel bestilles for 1 år ad gangen. Forud for hvert rådsmøde bestiller RS i samråd med NR forplejning, overnatning, lokale og AV udstyr. NR og RK holdes orienteret med kopi af ordrebekræftelse osv. 16. Dansk Inner Wheels Årsindsamling (obligatorisk siden oktober 2004). Inden 1. december indsender klubberne iht. årsindsamlingsproceduren godt underbyggede forslag med henvisning til en web-adresse til distriktspræsidenten. Der henstilles til, at der kun indsendes 1 forslag pr. klub se mere i proceduren. Distriktspræsidenten videresender pr. en samlet liste til RS i en skabelon udarbejdet af RS, så alle nødvendige informationer kommer med, f.eks. skal listen også indeholde webadresse og en underbygget tekst af projektet. RS udarbejder herefter en samlet liste med alle forslagene, som udsendes til rådets medlemmer sammen med matr. til Rådsmødet i januar. Rådet stemmer om forslagene. RS udarbejder en stemmeseddel med de 3 projekter, som Rådet gav flest stemmer, og stemmesedlen udsendes til klubberne via distriktet sammen med matr. til forårsdistriktsmøderne. Klubberne afleverer deres stemmeseddel ved Forårsdistriktsmødet. Distrikternes afstemningsresultat (med angivelse af antal stemmer for hvert af de tre forslag) sendes pr. til RS straks efter Forårsdistriktsmødet, og senest med udgangen af marts. Ingen tal offentliggøres før alle distrikter har stemt. NR sørger for offentliggørelse i IWI og på IW-DK hjemmesiden på forsiden samt pressen. Vedr. Nomineringer 17. Nominering af kandidater til posten som Vice National Repræsentant På (R.97 aug. 1998) blev det besluttet, at kandidaterne på Landsmødet præsenterer sig samt kommer med en programerklæring. På (R135 januar 2008) besluttedes, at kandidaters R157, R159, R160 og R161. 3

4 præsentationer (IW relateret CV), som udsendes ifm. valg til Vice NR, må ledsages af en kort omtale af visioner for NR perioden. Vedr. stemmeoptællingen se De Danske Love. Rådet har vedtaget at stemmesedlerne destrueres efter at valget er godkendt på de efterfølgende Forårsdistriktsmøder. 18. Nominering af Officers til I.I.W.s bestyrelse Opstillingsformularerne skal være I.I.W. s hovedkontor i hænde senest Valg til I.I.W. s bestyrelse (se De Danske Love) Fremgangsmåden ved valg til I.I.W. s bestyrelse (se De Danske Love) 19. Nominering til Board Director (se De Danske Love) Hvis et distrikt har en kandidat til boarden, skal denne præsenteres og godkendes af distriktskomitéen på forårsdistriktsmødet (½ år før deadline ) 20. Vedr. udpegninger af PERSONER med tilknytning til D.I.W.R. alle ledige poster undtagen RS, som udpeges af NR, opslås som ledige i IWI og på I.W. Danmarks hjemmeside inden de nybesættes. a. Rådskasserer vælges i januar i ulige år RK kan sammen med NR iværksætte genoptryk af diverse tryksager uden Rådets godkendelse, når: - der ikke skal foretages ændringer i teksten - den samlede udgift er under kr ,- RK indhenter tilbud på alle fællesindkøb vedr. I.W. Danmark. NR godkender og påtegner bilag for alle udgifter vedr. anskaffelser. b. Rådssekretær er ikke medlem af Rådet, men deltager i rådsmøderne udpeges hvert år i januar mødet. Efter rådsmøder: RS udfærdiger udkast til Rådsreferat nr. xxx RS sender pr. udkastet til Rådets medlemmer senest 14 hverdage efter afholdt Rådsmøde. NR og rådsmedlemmerne skal senest 5 hverdage efter modtagelse af udkastet rette henvendelse pr. til RS, hvis de har indsigelser/rettelser til udkastet. Det anbefales, at rådsmedlemmernes eventuelle kommentarer til referat i udkast sendes til alle rådsmedlemmer. Kommentaren skal ikke bekræftes af de øvrige efterfølgende, men betragtes som en fælles kommentar - med mindre andet tilkendegives fra rådsmedlemmerne (R158 okt. 2013). Efter de 5 hverdages indsigelsesfrist, sender RS det kommenterede referat til NR, hvorefter referatet senest 3 hverdage senere sendes pr. til Rådet og distriktssekretærerne med angivelse af: Godkendt Rådsreferat nr. xxx Originale rådsreferater underskrives og arkiveres efter gældende regler. c. Medlemsregistrator er ikke medlem af Rådet - udpeges hvert år i januar mødet. Deltager i rådsmøder efter behov og aflægger beretning ved Landsmødet. Varetager alt vedr. medlemsbevægelser incl. Medlemsfortegnelsen. d. Landswebmaster er ikke medlem af Rådet udpeges hvert år i januar mødet. Deltager i rådsmøder efter behov og aflægger beretning ved Landsmødet. Landswebmaster er ansvarlig for vedligeholdelse af I.W. Danmarks hjemmeside og er behjælpelig med spørgsmål omkring Medlemsregistrators database og formularer. Opdatering af hjemmesidens indhold og nyhedsstof sker i samarbejde med NR. e. Oversætter er ikke medlem af rådet udpeges hvert år i januar mødet. Skal være engelskkyndig og være behjælpelig med oversættelse af udenlandsk korrespondance. (Ændret R. 151 jan 2012) f. Landsmødekoordinator er ikke medlem af Rådet udpeges hvert år i januar mødet. R157, R159, R160 og R161. 4

5 Funktionsperiode følger kalenderåret. Er ansvarlig for al kommunikation til/fra Nyborg Strand ifm. afholdelse af Landsmøder. Har et tæt samarbejde med RK. 21 Lovbogsudvalg Efter Convention nedsættes et ad hoc Lovbogsudvalg, der tilpasser De Danske Love Constitution og Håndbog.(R.155 jan. 2013). Udvalget består af oversætter og to rådsmedlemmer og Nationalrepræsentanten. (R.155 jan. 2013). 22 CONVENTION (se De Danske Love) Ændringer til Constitution ) Deadline for indsendelse af Lovændringsforslag til Constitution er 18 måneder før Convention. Rådet kan sende forslag direkte til I.I.W. Ændringsforslag til forslag Deadline er 6 måneder før Convention. I øvrigt: 23 Dagsorden for distriktsmøderne i oktober og marts Oktober: Hvert andet år ulige år Godkendelse af opstilling af kandidat til Vice National Repræsentant (kun i distrikter, der har en kandidat). Oktober: Hvert andet år lige år Godkendelse af opstilling af kandidat til Rådskasserer (kun i distrikter, der har en kandidat). Distrikternes dagsorden til distriktsmøderne sendes pr. mail til NR, RS og RK senest 5 dage før Rådsmødet i august og i januar. Eventuelt supplerende bilagsmateriale medbringes eller sendes pr. e- mail. 24 Distrikterne udsender materiale til: Board Director, VNR og Redaktør af IWI får dagsorden og referat af distriktsmøder tilsendt pr. mail. NR, RS og RK modtager tillige distrikternes budgetter og regnskaber. 25 Rådsmødet i AUGUST Forslag og lovændringsforslag, som ønskes fremlagt på Landsmødet, behandles. Dirigent, referenter, stemmetællere m.fl. ved Landsmødet udpeges. Dagsordener til distriktsmøderne i oktober fremlægges til godkendelse Administrative bestemmelser: Telefon/administrationsgodtgørelse for NR, RS, RK, PNR/VNR og Redaktør fastsættes hvert år i august (udbetales i april (R.137 aug og R.143 jan. 2010)) Fastsættelse af telefon/administrationsgodtgørelse til medlemsregistrator, landswebmaster, oversætter og redaktionsgruppen (R.133 aug. 2007, R.143 jan og R157 aug.2013) sker hvert år i august (udbetales i april (R.137 aug. 2008)) 26 Rådsmødet i OKTOBER Som et fast punkt på dagsordenen til dette møde, Rådets vurdering af behov for skriftlig afstemning ved Landsmødet. 27 Rådsmødet i JANUAR Udpegning af personer med tilknytning til D.I.W.R. gældende for det kommende I.W. år. Punkter vedr. behandling af forslag fra klubber og distrikter, samt dagsorden til distriktsmøderne er de samme som ved augustmødet. 28 Rådsmødet i APRIL R157, R159, R160 og R161. 5

6 Ledende DISO udpeges hvert år i april. DISO sender bl.a. rapport til IIWs præsident (med kopi til NR), vedr. klubbernes aktiviteter 10. januar. Inden mødet har alle Rådsmedlemmerne gennemgået diverse huskelister. 29 Vedr. NYBORG STRAND-møderne a. Opgaver for arrangerende distrikt og klub i forbindelse med Landsmødet Se Huskeliste til Landsmøde 2012 listen revideres efter hvert landsmøde i samarbejde med Landsmødekoordinator. NR, RK og RS orienteres om væsentlige ændringer. b. På (R.115 jan. 2003) blev vedtaget at alle 5 distriktsbestyrelser møder fredag aften før Distriktsog Landsmødet. Landswebmaster og IT-konsulenter, Redaktør, Medlemsregistrator og Oversætter deltager ligeledes fra fredag aften. (R.133 aug. 2007, R.135 jan 2008 og R.139 jan 2009). Rådet betaler fortæring fredag aften, distrikterne betaler overnatning for egne bestyrelsesmedlemmer. Middag for Rådet: Deltagere: NR + 10 rådsmedlemmer, Past NR, Vice NR, 5 Vice DP, Medlemsregistrator og Oversætter/Lovrådgiver. Middag for øvrige: Deltagere: RS + 5 D.sekretærer, RK + 5 D.kasserer, Landsweb. + 5 ITkonsulenter, Redaktør + 5 DISO'er. Middagen indtages i fælles lokale. Gruppemøder for sekretærerne m. RS / kassererne m. RK / DISO er m. Redaktør / ITkonsulenterne m. Landswebmaster afholdes umiddelbart efter middagen og slutter før kl. 22. Landsmødekoordinator bestiller middag m. kaffe til alle, samt lokaler til gruppemøderne. c. Landsmødekoordinator sørger for mødelokaler, bestilling af mad på et passende prisniveau samt værelser til alle i forbindelse med Råds- Distrikts- og Landsmødet i oktober. Alle aftaler med Hotel Nyborg Strand foretages via Landsmødekoordinator. RK, Landsmødekoordinator og RS aftaler i øvrigt indbyrdes hvem der sørger for hvad i forbindelse med Råds- Distrikts- og Landsmødet i oktober. Landsmødekoordinator udarbejder deltagerlisterne i samarbejde med arrangerende klub. d. Dirigent ved Landsmødet På Rådsmødet i april/august udpeges dirigent efter samråd mellem NR og det arrangerende distrikt. (R.63 jan. 1988). Dirigenten skal have kendskab til forhandlings- og afstemningsprocedurer. Gerne en jurist. e. Referent til Landsmødet Værtsdistriktet medbringer til Rådsmødet i april/august forslag til referent/er. Hvis vedkommende ikke i forvejen er på Nyborg Strand, skal udgifterne til rejse og ophold gå på Landsmødets regnskab. En hjælpereferent bør findes blandt distriktsbestyrelsens medlemmer, betales af distriktet (R.60 jan. 1987). Arr. distrikt skal udsende landsmødets referat før 1. november. f. Dirigentmøde NR indkalder relevante personer til dirigentmøde. Det kan ske i weekenden i forbindelse med Landsmødet. Dirigentmødet kan om nødvendigt afholdes som et telefonmøde. PNR/VNR deltager på sidelinjen. RS gennemgår tidsplan for Landsmødet med referenterne. g. Stemmetællermøde RK og RS er faste chefstemmetællere. Dagen før Landsmødet umiddelbart efter distriktsmøderne giver RK/RS instruktion til distriktets stemmetællere (stemmetællermøde dette møde kan udelades såfremt chefstemmetæller finder det overflødigt (R.139 jan. 2009)), og samtidig udarbejdes opgørelse over antallet af stemmeberettigede samt fuldmagtsstemmer af RK. R157, R159, R160 og R161. 6

7 Denne opgørelse gives til dirigenten inden Landsmødet. RK sørger for stemmesedler til distrikternes stemmetællere. Stemmesedlerne udleveres ved stemmetællermødet. h. Invitation af gæster til Landsmødet Gæster til Landsmødet inviteres og tilmeldes af NR. i. Fordeling af udgifter i forbindelse med Distrikts- og Landsmødet: Deles mellem distrikterne efter medlemstal pr Rådets rejsegodtgørelse, ophold og fortæring betales af RK. 30. Vedr. Dagsorden for Landsmøder a. NR udarbejder, sammen med RS, en foreløbig dagsorden for Landsmødet. (R.51 jan. 1984) De første 6 punkter på dagsordenen er de samme som for distriktsmøderne. b. Under punktet økonomi: Ved godkendelse af budget nævnes herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. c. Ved forslag skal stemmeflertal fremgå af dagsordenen (se De Danske Love) d. Rettelser til foregående års landsmødereferat meddeles på Rådsmødet i januar og udsendes sammen med dagsordenerne til forårsdistriktsmøderne. (R.79 jan. 1993) e. Fuldmagter (se De Danske Love). R157, R159, R160 og R161. 7

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD).

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD). Vedtægter for Zonta Area 01 Danmark vedtaget på landsmødet 2014. Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra anerkendt erhverv eller profession,

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Ændringsforslag 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, herefter kaldet Landsforeningen. Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere