Normer for Anlægsgartnerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Normer for Anlægsgartnerarbejde"

Transkript

1 Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992

2 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992

3 Normer for Anlægsgartnerarbejde Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde er en revision af udgaven fra Formen og indholdet er tilpasset den faglige udvikling på anlægsgartnerområdet siden da. Blandt de faglige udgivelser, der især har haft indflydelse på de foreligende normer er Typiske Beskrivelsesafsnit for Anlægsgartnerarbejde (BPS), Pleje af grønne områder og DS/R 1136, Brolægning. Pleje af grønne områder erstatter helt afsnittet om pleje i den tidligere udgave, dog bortset fra plejen i afhjælpningsperioden. Normer for Anlægsgartnerarbejde er en oversigt over og et supplement til de fagtekniske regler, der i forvejen findes for anlægsgartneriet. Idéen er at præsentere en samlet og overskuelig norm for godt håndværk, der omfatter fagets mest almindelige opgaver. Fra de regler, der findes i forvejen, er centrale krav gengivet direkte. Andre krav er der blot henvist til, idet reglerne er generelt omtalt sidst i normen. Det er klart markeret om et anført krav stammer fra en anden regel eller om der er tale om et supplerende krav, der kun findes i Normer for Anlægsgartnerarbejde. Findes kravet kun i Normer for Anlægsgartnerarbejde, er det markeret med en stjerne (*). Normerne er altid underordnet bygherrens projektmateriale. Normerne bør her blive brugt som rettesnor, hvor bygherren for hvert punkt tager stilling til normens krav. Fravigelser fra normen er bygherrens eget ansvar. Når der i projektmateriale henvises til Normer for Anlægsgartnerarbejde bør der henvises til veldefinerede afsnit i normerne. En generel henvisning til normerne er stærkt bindende og ofte meningsløs, da mange krav forudsætter en præcisering. Hvor der ikke foreligger fuldt dækkende projektmateriale, eller hvor projektmaterialet henviser til normerne på en uklar måde, bør den udførende og bygherren sammen beslutte, om og hvordan normerne skal bruges. Normer for Anlægsgartnerarbejde er revideret af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestres erhvervsfaglige udvalg samt Torben Dam, Søren Holgersen og Gert Juhl fra Landsforeningens sekretariat. Normerne har før udgivelsen været udsendt til høring hos en række enkeltpersoner og organisationer. Normerne er godkendt af LDA s hovedbestyrelse. København, februar 1993 I 2. oplag er der foretaget rettelser af faktuelle fejl. København, juni Forberedt terræn Jordbehandling Befæstelser Terrænmure Trapper Terræninventar Beplantning Græs Oversigt over referencer Gennemgang af referencer Ordforklaring... 26

4 2 Normer for Anlægsgartnerarbejde Forberedt terræn Eksisterende forhold Bevaring Arealet overtages på beskrevne vilkår eller som beset, og det sikres at aftaler og det videre arbejde kan udføres.* Hindringer i grunden er der taget højde for, hvis de er nærmere beskrevet.* Bevaring finder sted, hvis det fremgår af aftale.* Kantsten, befæstelser og terræninventar, som skal bevares, genbruges eller flyttes, må ikke lide overlast i anlægsperioden.* En tommerfingerregel: Roden beskyttes mindst til en grænse svarende til kronens drypzone. Rydning Beplantning, som skal bevares eller flyttes, må ikke lide overlast, ej heller i beplantningens rodzone.* Beskæring sker, så der tages hensyn til plantens sundhed og mindst mulig såring.* Rydning finder sted, hvis det fremgår af aftale.* Brønde, fundamenter, kældre og befæstelser fjernes til 50 cm under fremtidigt terræn +/ 5 cm.* Kældergulve skal gennembrydes, så vand kan sive væk.* Tanke, kantsten og terræninventar fjernes helt.* Stød fjernes til 30 cm under terræn +/ 5 cm på kommende græs og plantearealer.* Rødder fjernes under fremtidige befæstelser til 50 cm, +/ 5 cm, under nyt råjordsplanum.* Indbygning af ryddede og sønderdelte materialer må ikke ødelægge vækstforholdene på fremtidige græsog plantearealer,* Beskæringssted Rødder fjernes Død gren 50 cm Grenbarkspor V 1 =V 2 V 1 V 2 50 cm Gren i live Beskæringssted Hjælpelinie parallel med stammen Brønde m.v. fjernes Kældergulve gennembrydes 2. Jordbehandling Materiale Under befæstelser anvendes råjord, som ikke giver sætninger og som med en rimelig indsats kan komprimeres.* På græs og plantearealer anvendes råjord, som sikrer vandinfiltration, vandholdende evne og luftskifte i jorden.* Bundsikringsgrus (BG) jvf. DS 401, (9). Muldjord: Indenfor JB nr. 37 (grov lerblandet sandjord lerjord) bør anvendes. Eksisterende muldjord genanvendes, med mindre andet er aftalt.* Muldafrømning Muld med et ler og siltindhold mindre end 15% må afrømmes hele året (18). Muld med ler og siltindhold over 15% må afrømmes i let barfrost og i sommerhalvåret, når jordenes vandindhold er lavt (18). De øverste 1535 cm betragtes som genanvendelig muld til plantevækst.* Under fremtidige befæstelser afrømmes af muld, jvf. afsnit 3.1.* (Standard BD). Råjord Genanvendelig muldjord Muldjord

5 Normer for Anlægsgartnerarbejde Mulddeponering Råjordsregulering Råjordsløsning Jævnhed på råjordsplanum Ikke bæredygtig bund Muldudlægning Løsning af muldjord og blanding af lag Muld må ikke udsættes for forhold, som medfører en vedvarende dårlig muldstruktur. Giftstoffer som følge af anaerobe forhold må ikke forekomme.* Såfremt muld oplægges i depoter, der er højere end 1,5 m, skal muldjorden løftes i depot (18). Den fremtidige overflade af muldjord eller befæstelse skal følges. Afvigelser på koter må højst være +/ 4 cm. Afvigelserne må ikke være ensidige.* Råjordsløsning foretages til underkanten af den komprimerede jord, dog højst til 60 cm dybde.* Grubning foretages i to retninger og som hovedregel kun i jord med lavt vandindhold eller i barfrost.* På arealer efter råjordsløsning: Højst 15 cm gab på 3 m retskede.* Under fremtidig befæstelse: Højst 4 cm gab på 3 m retskede.* Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen (24). Udskiftes eller stabiliseres, hvor der ellers kan opstå gener for senere anvendelse.* Muld med ler + siltindhold mindre end 15% må udlægges hele året. (18) Muld med ler + siltindhold over 15% må udlægges i let barfrost og i sommerhalvåret, når jordens vandindhold er lavt. (18) Muldlagstykkelse 2540 cm.* Afvigelser på muldlagstykkelse på arealer mindre end 1000 m 2 højst +/ 3 cm fra det krævede. For arealer over 1000 m 2 må muldlagstykkelsen ikke afvige mere end +/ 5 cm fra det krævede. (18) Mulden må generelt ikke være fugtigere end at den slipper redskaberne.* Grubning foretages kun når vandindholdet er lavt (70% af markkapaciteten i lerjord og 90% af markkapaciteten i sandjord).* Mulden skal have en porøsitet så væksten ikke hæmmes af kompakt jord eller af vand, der ikke kan sive væk hurtigt nok. Følgende tørrumvægte gælder, hvis referencemålinger på muld uden anlægsaktivitet viser samme eller mindre værdier.* For at undgå anaerobe forhold og bevare muldstrukturen er det en fordel at opbygge mulddepotet, så nedbør let løber af. Hvor meget må koterne afvige fra det projekterede? Kun +/ 4 cm, når råjorden er reguleret. Retskede, 3 meter lang Projekteret lagtykkelse Gab Anlagt lagtykkelse Muldlaget lægges ud i et lag, som fastsættes til et tal mellem 25 og 40 cm, idet der er krav til hvor meget den valgte lagtykkelse må fraviges. Muldjord, leret Muldjord, sandet Plantearealer Højst 1,4 g/cm 3 Græsarealer Højst 1,5 g/cm 3 Højst Højst 1,5 g/cm 3 1,6 g/cm 3 Jævnhed: Højst 15 cm gab på 3 m retskede.*

6 4 Normer for Anlægsgartnerarbejde Befæstelser 3.1 Dimensionering Standard A B C D Stier Terrasser Fortove Cykelstier Indkørsler Mindre bi og villaveje Større biveje og gader Kun gang. * 0 trafik 1 lastbiler pr. døgn. (29) Let trafik 10 lastbiler pr. døgn. (29) Middel trafik 100 lastbiler pr. døgn. (29) De angivne dimensioneringsmål er mindste mål i cm i komprimeret stand. Ingen overbelastningsrisiko.(23) Lille overbelastningsrisiko.(23) Stor overbelastningsrisiko.(23) Samlet befæstelse. Råjord god bæreevne. Samlet befæstelse. Råjord normal bæreevne Samlet befæstelse. Råjord ringe bæreevne 15 * 25 * 35 * Særligt bundsikringslag ikke nødvendigt. (29) 40 (29) 50 (29) 50 (29) 70 (29) 60 (29) 80 (29) Bundsikringslag Bundsikringslag = Samlet befæstelse fratrukket bærelag, afretningslag og overfladelag. Bærelag, stabilgrus 10 * 12 (29) 12 (29) 20 (29) Afretningslag/sættelag Afhængig af overflade (se de enkelte afsnit) Overfladelag, brosten Overfladelag, chaussébrosten Overfladelag, mosaiksten Overfladelag, knoldebro Overfladelag, belægningssten Overfladelag, fliser Overfladelag, græsarmeringssten Overfladelag, klinker Overfladelag, brudfliser Overfladelag, sveller Overfladelag, brædder Overfladelag, træfliser Overfladelag, træklodser Overfladelag, træskiver Overfladelag, leret vejgrus (NB! Samlet befæstelse øges med 10 cm) 12 * 8 * 4 * 6 * 6 *(7) 5 * 5 * 4 * 16 * 3,2 * 10 * 10 * 2 (23) 12 * 8 * 4 * 6 * 6 (29) 6 * 6 * 4 * 16 * 10 * 10 * 2 * 12 * 8 * 8 * 6 (29) 6 * 5 * 10 * 12 * 8 * 10 * 8 (29) 5 * Bærelag + overfladelag, asfalt (OB kan erstatte PA) PA 2 GAB I 5 SG II 10 * PA 2 GAB I 5 SG II 12 (29) PA 2 GAB I 5 SG II 14 (29) AB 3 GAB I 5 SG II 19 (29)

7 Normer for Anlægsgartnerarbejde Grusbærelag Råjord Bundsikringslag Bærelag Materiale Jvf. afsnit 2 Bundsikringsgrus (BG): Jvf. DS 401. (9) Stabilgrus, kvalitet II (SG II): Jvf. DS 401. (9) Bundsikringslag Råjordsplanum Drænrør i drængrav Højst 5 cm Mindst 5 cm Afvanding Drænrør: Jvf. DS 403 (Lerrør), (10), eller DS (Plastrør. Drænrør og formstykker). (12) Filtergrus: Jvf. Vejdirektoratet, udbuds og anlægsforskrifter, Afvanding. (25) Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i bundsikrings og bærelag.* Vejdræn udføres inden udlægning af bundsikringsgrus. Drænrør omgives med mindst 0,10 m filtergrus (under røret dog mindst 0,05 m). Drængraven opfyldes med filtergrus til 0,05 m over råjordsplanum. Tolerance på bundkote: +/ 0,02 m. Rør lægges retlinet med jævnt fald; mindstefald 3 promille. Plastrør samles med originale fittings. (25) Kotetolerance +/ 40 mm.* +/ 30 mm.* +/ 10 mm. (26) Vejdræn jvf. (25) Mindst 10 cm Jævnhed Højst 40 mm gab på 3m retskede.* Højst 30 mm gab på 3m retskede.* Højst 20 mm gab på 3m retskede.* Vand må ikke samles på overfladen.(24) Lagtykkelse før komprimering Højst 1015 cm.* A B C D Bærelag Bundsikringslag Råjordsplanum Råjord Profiler af befæstelser med betonbelægningssten på råjord med normal bæreevne Overfladelag Afretningslag Komprimeringsgrad S = sten>16 mm Laboratorieundersøgelse af komprimeringsgrad Godkendelseskriterium for komprimeringsgrad Reduktion af komprimeringsgrad ler 95% SP (22) (24) sand 98% SP (22) (24) S<25% 98% SP (22) S>25% 98% VI (22) S<25% 95% MP (22) S>25% 95% VI (22) Værdierne er kun gældende ved brug af isotopsondeudstyr. Bruges sandefterfyldningsmetoden skal værdierne være 2 enheder højere for råjord og bundsikringsgrus; 3 enheder højere for stabilgrus. (22) Ved mindre anlæg med få tilfældige prøver skal alle målinger overholde værdierne. * Ved systematisk kontrol: Angivelserne skal holde som gennemsnit, ingen målinger må være mere end 3 procentpoints under den angivne værdi. Højst 10% af målingerne må være under den angivne værdi. (22) Tallene gælder som udgangspunkt for veje. For mindre anlæg kan man afhængig af risikoen for overbelastning acceptere lavere værdier. Ved ingen overbelastningsrisiko: 2 procentpoints lavere. På terrasser: 4 procentpoints lavere. *

8 6 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / kantbegrænsninger Granitkantsten Betonkantsten Materiale Faskantsten: Jvf. DS 138. (3) Vinkelkantsten: Jvf. DS 139. (4). Kløvede kantsten: Jvf. DS 140. (5) Fortovs og rabatkantsten: Jvf. DS (8) Rektangulære kantsten: Jvf. DS (7) eller DS/INF 40. (15) Dimensionering Sættemateriale: Beton, mindst 5 MN/m 2 nødde eller ærtesten, jordfugtigt, sætmål 03. Grus: Afretningsgrus jvf. DS 401. (9) Sættes i trekantstøbning af beton med mindst 10 cm understøbning.* Bagstøbning mindst 150 x 150 mm trekantstøbning. Forstøbning mindst 100 x 100 mm trekantstøbning. (11). Kantsten Forstøbning mindst 10 x 10 cm Bagstøbning mindst 15 x 15 cm Jævnhed Højst 5 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Dog højst 25 mm gab på 3 m retskede for kløvede kantsten. * Understøbning mindst 10 cm Sætning af kantsten i trekantstøbning. Kotetolerance Projekteret kote: +/ 10 mm. * Flugter Sættes snorlige eller (i kurver) i jævne buer; skal fremstå som en sammenhængende enhed. (11) Fuger Stenene sættes tættest muligt hvorved opnås fugebredder på 26 mm; for kløvet granit dog op til 12 mm. * Fugebredde 13 mm. (11) Jævnhed: Selv om kravene til gab på 3 m retskede er overholdt må der ikke være kanter. Modulmål Modulmål overholdes i den udstrækning optimale fuger kan opnås. * Fugning Fuger skal være tætte og hindre udflydende grus. * Tilpasning Ingen tilhugget kantsten må være under 500 mm. (11) Kantbegrænsninger i belægningsstensserier o.lign. skal være mindst 50% af normalstørrelsen. * Tilpasning udføres, så lige kanter og fuger på højst 10 mm opnås. * Vedligeholdelse i afhjælpningsperiode Fuger skal altid være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19)

9 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen/granitbrolægninger Brolægning Mosaikbrolægning Chaussébrolægning Knoldebrolægning Materiale Jvf. DS 136 (1) Jvf. DS 137 (2) Af granit eller marmor i længder og bredder på 36 cm ell. 59 cm. (11) Afrundede og håndsorterede mark. søeller grusgravsten af granit. (11) Sættemateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9), eller grusbeton 1:4, 1:5 eller 1:6. (11) Fugefyldningsgrus: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%.* Sættelag mm. (11) mm. (11) 3070 mm. (11) mm. (11) Afvanding Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand.* Eventuelle rendestene skal have fald svarende til befæstelsens længdefald,* dog mindst 5 promille, (11). Rendestenen skal fremstå uden lunker. Udvendige kanter skal være rette eller følge jævne kurver. (11) Mindstefald for afvanding 20 promille. * Ingen vandsamlende lunker. * 25 promille. * Jævnhed Højst 15 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Højst 10 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Højst 20 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Sætning Stenene sættes tæt sammen. (11) Stenene sættes tæt sammen.* Sættes på rodfladen, d.v.s. med den mest plane side opad. (11) Forbandt Mindst 1/3 stenlængde. (11) I buer: Mindst 1/5 stenlængde idet kvarte cirkelbuer mødes i rette vinkler. Korde: 1,02,3 m. Pilhøjde; 1/5 af korden. (11) Lige kanter. Ingen synlige linier, med mindre det tydeligt er angivet på tegning. * Skifter Lige skifter med samme stenbredde. (11) Fuger (synlige) Afgøres af type brosten. Type A: 10 mm. Type B: 15 mm. Type C: 20 mm. (1) 812 mm under hensyntagen til, at lige linier opnås. * Tilpasninger Det tilstræbes at bruge hele sten; dog mindst 1/3 sten.* Fugning Alle fuger tætte og fyldte. (11) Overhøjde Vedligehold i afhjælpningsperiode 510 mm færdig overhøjde ved brønde, kantsten etc.* Fuger skal altid være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19)

10 8 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / belægninger af betonvarer, klinker og brudfliser Græsarmeringssten Belægningssten Fliser Klinker Brudfliser Materiale Jvf. DS 40042, (7), eller varedeklaration iflg. DS/INF 40, (15). Jvf. DS (7). Standard A (jvf. afsnit 3.1): Klasse 52. Standard BD: Klasse 52 ell. 60 (frostbestandighedsklasse 2) Jvf. DS (6) Klinkbrændte frost og syrebestandige teglsten i varierende formater og strukturer jvf. DIN (16) Sedimentære lagdelte bjergarter. * Lægges uden synlige rustpletter og fejl. Kalkudblomstringer har ingen betydning for holdbarheden og forsvinder normalt igen ved ibrugtagning. Sten fra flere paller blandes og bør være fra samme produktion, jvf. DS 40041, (6), og DS 40042, (7). Sten fra flere paller blandes og bør være fra samme produktion.* Afretningsmateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9). Grusbeton 1:4, 1:5 eller 1:6. (11) Fugemateriale: Lige dele grus og muld, jvf. afsnit 8. * Fugemateriale: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%. * Leret grus kan give langvarig afsmitning på farvede overflader. Sømaterialer kan fremme kalkudblomstringer på betonvarer. * Afretningslag 3050 mm. * 3050 mm. (11) 3050 mm. * 3050 mm. (11) mm. (11) Afvanding Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * Eventuelle rendestene skal have fald svarende til befæstelsens længdefald,* dog mindst 5 promille, (11). Rendestenen skal fremstå uden lunker. Udvendige kanter skal være rette eller følge jævne kurver. (11) Mindstefald for afvanding Jævnhed 10 promille. * Overfladen skal være uden vandsamlende lunker. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede, (11). Ingen kanter.* 20 promille. * Overhøjde 510 mm færdig overhøjde ved brønde, kantsten etc. * Moduler Forbandt, flugter, mønster Modulmål overholdes i den udstrækning optimale fugebredder kan opnås. * Udføres som aftalt, hvis det tydeligt er angivet på tegninger og i beskrivelse eller fastlagt med prøvebelægning. * Ingen sten under 400 cm 2. Ingen spidser mod hinanden. * Fuger 24 mm.* 24 mm. (11) 24 mm * 1040 mm.* Fugning Overfladen af den tilsåede blanding 10 mm fra stenens overflade. * Alle fuger tætte og fyldte. (11) Alle fuger tætte og fyldte.*

11 Normer for Anlægsgartnerarbejde Græsarmeringssten Belægningssten Fliser Klinker Brudfliser Tilpasninger Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås.* Fuger mod kantsten, anden belægning, sokler m.v. højst 10 mm.* Tilpassede belægningssten mindst 30% af normalstørrelsen. Mod jord dog mindst 50% af normalstørrelsen.* Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås. Fuger mod anden belægning højst 5 mm; mod kantsten, sokler m.v. højst 10 mm.* Tilpassede fliser mindst 30% af normalstørrelsen. * Tilpassede klinker mindst 30% af normalstørrelsen. Mod jord dog mindst 50% af normalstørrelsen.* Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås.* Fuger mod kantsten, anden belægning, sokler m.v. højst 10 mm.* Vedligehold i afhjælpningsperiode Fuger skal være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Fugebredden måles een cm nede. Snit gennem lodret fuge mellem belægningssten af beton. Fugeafstanden mellem to plant udlagte sten måles een cm fra belægningsoverfladen jvf. DS (6) og DS (7).

12 10 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / asfalt og grus Asfalt Asfalt, håndudlagt Overfladebehandling Grus, veje og pladser Grus, boldbaner Materiale Arbejdets udførelse Afvanding Mindstefald for afvanding GAB, PA og AB: Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. (27) Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter, Varmblandet asfalt. (27) PA jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. (27) OB jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Overfladebehandling. (28) Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Overfladebehandling. (28) Leret vejgrus: 08 mm grus, ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 10% og 20%, Utal større end 5. * Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * 10 promille. * 25 promille. * Overfladen skal være uden vandsamlende lunker. * Leret vejgrus eller stenmelsgrus. * Befæstelsen dimensioneres som Standard B jvf. afsnit 3.1. * Afvigelse fra tværfald ikke mere end 5 promille. (27) Største fald 35 promille. * Jævnhed Højst 3 mm gab på 1 m retskede. (27). Jævnhed i længderetning: Se (27). Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Komprimering Afhængig af asfalttype. (27). Overfladen skal være fast. * Overfladen skal være fast. * Afrensning Dæksler, kanter, betonsten o.lign. skal være renset.* Afslutning, kanter Overhøjde Vedligehold i afhjælpningsperiode Må højst afvige 30 mm fra foreskreven kant. * 5 mm ved brønde, kantsten. (27) Afslutning med præcis kant. * 10 mm ved brønde, kantsten m.v. * Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Overslæbning. (19)

13 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / træ Sveller Brædder Træfliser Træklodser Træskiver Materiale Sveller ikke mørnede eller flækkede. 16 x 26 x 260 cm. * Brædder mindst 32 mm tykke. Strøer mindst 50 mm tykke og 100 mm brede. * Klodser af savet tømmer; mindst 10 cm lagtykkelse. * Skiver af rundtømmer; mindst 10 cm lagtykkelse. * Bærefliser af beton, mindst 900 cm 2. * Alt fyrretræ skal være trykimprægneret, jvf. DS 2122, klasse A. (13) Bærefliser lægges med 1 cm overhøjde. Strøer lægges med mellemlag af tagpap mod bærefliser. Varmforzinkede kamsøm/skruer benyttes. * Bærefliser lægges med højst 60 cm afstand. * Alle 4 flisehjørner hjørner skal hvile på bærefliser eller strøer. * Afretningsmateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401. (9) Fugemateriale: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%. * Afretningslag 3070 mm. * Afvanding Vandsamlende lunker må ikke forekomme. * Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * Mindstefald for afvanding Mindst 15 promille. * Jævnhed Højst 10 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Forbandt, mønster Lige linier. * Lægges tættest muligt mod hinanden. * Fuger Mindst mulige under hensyn til lige linier. * 510 mm under hensyn til lige linier. * Mindst mulige under hensyn til lige linier. * Trækontakt. * Fugning Alle fuger tætte og fyldte. * Overhøjde 510 mm ved brønde, kantsten m.v. * Vedligehold i afhjælpningsperioden Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Alle fuger skal være tætte og fyldte. (19)

14 12 Normer for Anlægsgartnerarbejde Terrænmure Tøropsatte mure indtil 2 meters højde Granit, kampesten Granit, brosten Naturbrudfliser Klinker Beton murelementer Beton belægnings & specialsten Materiale Granit eller lignende vejrfast bjergart. Nominel stenstørrelse 3050 cm. Jvf. DS 136. (1) Sedimentære lagdelte bjergarter. * Jvf. DIN (16) Varedeklarerede iflg. DS/ INF 40. (15) Jvf. DS (7) Bundsikringslag og bærelag: Bundsikringsgrus og stabilgrus (SG II) jvf. DS 401 (9) eller tilsvarende materialer med tilsvarende egenskaber.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Bagfyld: Vækstjord, grus eller slagger af samme kvalitet som bundsikringsgrus jvf. DS 401. (9) Beton: Betonstyrke mindst 10 MN/m 2. * Råjordsplanum Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: ler 95% SP, sand 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Hældningen på den ikke afgravede jord skal svare til råjordens naturlige lejringshældning. * Afvanding Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i terrænmurens bundsikrings & bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promilles fald på et afrettet underlag. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Bundsikringog bærelag Samlet lagtykkelse under terrænmure iflg. skemaet: * Murhøjde < 1 m Murhøjde 11,5 m Murhøjde 1,52 m Råjord med god bæreevne 10 cm 15 cm 25 cm Råjord med normal bæreevne 15 cm 25 cm 40 cm Råjord med ringe bæreevne 25 cm 40 cm 50 cm Komprimering Bundsikringslag (stenfraktion over 16 mm udgør under 25%): 98% SP. (22) Bundsikringslag (stenfraktion over 16 mm udgør over 25%): 98% VI. (22) Bærelag (stenfraktion over 16 mm udgør under 25%): 95% MP. (22) Bærelag (stenfraktion over 16 mm udgør over 25%): 95% VI. (22) Forbandt Synlige stenflader fordeles størrelsesmæssigt jævnt. Stenene forkiles og lægges med største udstrækning ind i muren idet de skal hvile på de bedst egnede flader. * Mindst 1/3 forbandt. * Lodrette fuger fordeles jævnt. * Mindst 1/3 forbandt. * Smig Mindst 15%. * Mindst 12%. * Jævnhed, vandret Højst 40 mm gab på 3 m retskede. * Højst 20 mm gab på 3 m retskede. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Jævnhed, lodret Højst 40 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Højst 20 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Højst 10 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Murhøjde under terræn Mindst 100 mm. * Mindst 50 mm. * Bagfyld Al slags bagfyld må ikke udøve et aktivt tryk mod muren. * Bagstøbning Vedligehold Justering af øverste skifte, opretning og ukrudtskontrol. (19) Udføres bag mure over 1 m høje. Murmateriale + bagstøbning skal have en dybde bag muren svarende til mindst 25% af murhøjden. *

15 Normer for Anlægsgartnerarbejde Smig Brædder Sveller Murmateriale Bagstøbning Bagfyld Materiale Brædder mindst 32 mm tykke. Stolper mindst 50 x 100 mm ved mure op til 1 m og mindst 100 x 100 mm ved mure over 1 m. Alt træ trykimprægneret jvf.ds 2122, klasse A. (13) Brugte: Ikke mørnede eller flækkede, så styrken forringes. Nye: Imprægnerede. * Bundsikringsog bærelag Drænrør Råjord Naturlig lejringshældning Råjordsplanum Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (30). Plastrør og formstykker jvf. DS 2077, (12). Bagfyld: Vækstjord, grus eller slagger af samme kvalitet som bundsikringsgrus jvf. DS 401. (9) Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: ler 95% SP, sand 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Hældningen på den ikke afgravede jord skal svare til jordens naturlige lejringshældning. * Afvanding Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i terrænmurens bundsikrings & bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promilles fald på et afrettet underlag. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Bundsikringsog bærelag Stolper med højst 90 cm afstand nedgraves til en dybde svarende til murens højde, dog mindst 40 cm. Jorden pakkes omkring stolperne. * Forbandt Mindst 1/3 forbandt. * Smig Mindst 15%. * Jævnhed, vandret Jævnhed, lodret Murhøjde under terræn Bagfyld Højst 20 mm gab på 3 m retskede. * Højst 20 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Mindst 50 mm. * Al slags bagfyld må ikke udøve et aktivt tryk mod muren. * Afsværtning Afsværtning ved hjælp af træskelet. * Afsværtning ved hjælp af træskelet for mure over 1 m høje. *

16 14 Normer for Anlægsgartnerarbejde Trapper Trinforkant og trinflade af granit Trinforkant og trinflade af beton Trappestenselementer Betonbelægningssten Træ Materiale Vinkelkantsten jvf. DS 139, (4). Kløvede kantsten jvf. DS 140, (5). Chaussésten jvf. DS 137, (2). Kantsten jvf. DS 40043, (8). Belægningssten jvf. DS 40042, (7). Deklareret efter DS/INF 40. (15) Jvf. DS (7) Sveller eller trykimprægneret træ jvf. DS 2122, klasse A. (13) Bundsikrings og bærelag: Bundsikringsgrus og stabilgrus jvf. DS 401, (9), eller andre materialer med tilsvarende egenskaber.* Sættemateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9), eller cementbundet sand.* Beton: Betonstyrke mindst 10 MN/m 2.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS 2077, (12). Råjordsplanum Afvanding Bundsikringsog bærelag Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: Lerjord 95% SP, sandjord 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i trappens bundsikringsog bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promille fald på et afrettet underlag. Fittings skal svare til de anvendte drænrør. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Samlede mindste lagtykkelse under trappen: * 15 cm, hvor råjorden har god bæreevne eller frostrisikoen er lille. 25 cm, hvor råjorden har normal bæreevne. 40 cm, hvor råjorden har ringe bæreevne eller frostrisikoen er stor. For og bagstøbning Trinhøjdeog trinflade Mindstefald for afvanding Jævnhed Forstøbning mindst 10 x 10 cm trekantstøbning. Bagstøbning mindst 15 x 15 cm trekantstøbning. Understøbning mindst 10 cm tyk. * Trinhøjde 1015 cm. Trinflade jvf. skemaet. I trinhøjden skal indregnes fald til afvanding.* Mindst 15 promille fald over trin og på reposer. * Trin skal være vandrette på tværs af gangretningen. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Trin af sveller fastgøres til vanger eller underliggende trin. * Fuger Modulmål Synlige fuger højst 6 mm, dog højst 12 mm for kløvet granit og chaussésten. * 24 mm. * Modulmål overholdes under forudsætning af at optimale fuger kan opnås. *

17 Normer for Anlægsgartnerarbejde Trinforkant og trinflade af granit Trinforkant og trinflade af beton Trappestenselementer Betonbelægningssten Træ Fugning Alle fuger skal være tætte og fyldte. * Trinforkanter kan evt. klines på bagside med beton. * Forbandt Vedligehold i afhjælpningsperioden Mindst forbandt med 1/3 stenlængde. * Fuger skal være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Trinhøjde, H, cm Kurve: H = 500/B + 1,2 cm. B = 500/(H 1,2 cm) Trinflade, B, cm Trinflade, B Min. 15 o/oo Trinhøjde, H

18 16 Normer for Anlægsgartnerarbejde Terræninventar Materiale Vedligehold i afhjælpningsperioden Terræninventar til montage Terræninventar til montage specificeres entydigt med betegnelse, typenummer etc. Materialer med branchekontrol eller tilsvarende foretrækkes. * Pladsfremstillet terræninventar Fyrretræ skal være trykimprægneret jvf. DS 2122, klasse A. (13) Jern skal være korosionsbeskyttet jvf. DS/R 454. Tilfyldningsmateriale: Råjord, som kan betegnes som friktionsjord. * Beton: Med en styrke på mindst 5 MN/m 2. * Stabilgrus (SG II): jvf. DS 401. (9) Sandkassesand: Vasket, enskornet materiale, 02 mm med et Utal < 2. * Fundering Opsætning Finish Sikkerhedskontrol Tilpasning til terræn Mindst 90 cm dybde, således at udstyret under normale forhold står fast. * Komprimeringsgrad: Friktionsjord 96% SP, stabilgrus 95% MP. Jerndele faststøbes. Hvor støbninger rager op over overfladen affases overkanten. * Efter leverandøranvisning eller tegnings eller beskrivelsesmateriale. Tolerance på mål: +/ 1 cm. * Terræninventaret skal være fri for splinter, oprifter og gratter samt være fornødent efterspændt. * Legepladsudstyr skal være kontrolleret efter DS (14) Terræn omkring terræninventar oprettes som minimum til standard før etablering. * Udstyret skal være sikkerhedsmæssigt i orden. Alle bevægelige dele skal være velsmurte. Alle overflader skal være så tæt på anlægsstandarden som muligt. (19)

19 Normer for Anlægsgartnerarbejde Beplantning Barrodsplanter Klump og containerplanter Stauder Løg og knolde Materialer Jvf. gældende Sorterings og bundtningsbestemmelser fra Dansk Planteskoleejerforening (21). Planterne må ikke have været udtørret.* Planter skal konstant være saftspændte. Klump/container skal være gennemvandet.* Sunde og sygdomsfrie.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Jordforbedringsmateriale: Gødning og jordforbedringsmidler skal være optaget i Plantedirektoratets gældende fortegnelse over producenter og importører. (17) Arealets overtagelse Afvanding Kultivering Ukrudt Jorden må ikke have været udsat for forhold, der gør den uegnet til plantning.* Jævnhed ved overtagelse: højst 15 cm gab på 3 m retskede.* Vand skal kunne sive bort fra plantehullet. (10 ltr. i en 10 cm fordybning på 0,25 m 2 skal sive bort på 2 timer ved markkapacitet). * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promille fald på et afrettet underlag. Fittings skal svare til de anvendte drænrør.* Tilslutning udføres efter gældende regler.* Kultivering foretages i muldlagets tykkelse, dog højst 25 cm. Jorden bearbejdes som udgangspunkt kun når den er tjenlig, d.v.s. at vandindholdet skal være mindre end 70% af markkapacitet i lerjord og mindre end 90% af markkapacitet i sandjord. * Vækstlaget skal have en porøsitet så væksten ikke hæmmes af kompakt jord eller vand, der ikke kan sive væk hurtigt nok. Følgende tørrumvægte gælder hvis referencemålinger på jord uden anlægsaktivitet viser samme eller mindre værdier: 1,4 g/cm 3 i lerjord, 1,5 g/cm 3 i sandjord. Gennemsnittet af målingerne må højst ligge på disse værdier og ingen målinger må ligge 0,2 g/cm 3 over værdierne. * Plantejord skal være renset for flerårigt ukrudt.* Tidspunkt Skal plantes i plantens knophvile. Planter opbevaret i kølehus må ikke plantes senere end 1. juli (18). Kan plantes i vækstsæsonen.* Forårsblomstrende i august november. Efterårsblomstrende i april.* Plantedybde Generelt ikke dybere end i planteskole, når der tages hensyn til sætninger. Okkulerede roser plantes dog 46 cm dybere. * Svarende til 5 gange løgets diameter.* Plantehul i bede Plantehul i befæstelser Plantens rødder skal fordele sig frit i plantehullet uden at bøje opad.* Plantehullets bund og sider må ikke hindre fremtidig rodvækst.* Der skal være sammenhæng mellem plantehullets størrelse og forventninger til fremtidig vækst og levealder.*

20 18 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Barrodsplanter Klump og containerplanter Stauder Løg og knolde Jævnhed, sten & kotetolerance Kravene til jordoverfladens jævnhed, indhold af sten og kotetolerance afhænger af det ønskede præg jvf. nedenstående skema: Havepræg (19) Parkpræg (19) Naturpræg (19) Jævnhed Højst 50 mm gab på 3 m retskede.* Højst 100 mm gab på 3 m retskede.* Så efterfølgende anlæg, drift og brug ikke generes.* Sten i overfladen Sten med en nominel stenstørrelse > 25 mm må ikke forekomme.* Sten med en nominel stenstørrelse > 50 mm må ikke forekomme.* Så efterfølgende anlæg, drift og brug ikke generes.* Tolerance på koter +/ 30 mm, dog +/ 5 mm ved huse og befæstelser.* +/ 50 mm, dog +/ 30 mm ved huse og befæstelser.* +/ 100 mm.* Opbinding Finish Jorddækning Efterplantning Pleje i afhjælpningsperiode Foretages i det omfang det er nødvendigt for at få planten til at gro fast. Opbindingen foretages sådan, at der ikke er risiko for, at den kan skade planten.* Planter skal stå lodret. Etiketter og snore fjernes. Jordoverfladen reguleres i overensstemmelse med kravene til jævnheden.* Flerårigt ukrudt må ikke forekomme under jorddækningsmaterialer. Planter tilføres kvælstofkompenserende gødning.* Som udgangspunkt ydes vækstgaranti på 95% af de leverede planter ved partier på mindst 25 stk. af samme planteart. (18) Jvf. den valgte komponent i "Pleje af grønne områder" (19). 8. Græs Sportsplæne Blomstergræs Fælledgræs Brugsplæne Plæneflade Prydplæne Naturgræs Materiale Plænegræsser: Godkendte og anerkendte af Statens Planteavlsforsøg (Smrk.), gruppe A. (20) Græsser godkendte af Statens Planteavlsforsøg, gruppe B. (20) Gødning og jordforbedringsmaterialer: Skal være optaget i Plantedirektoratets gældende fortegnelse over producenter og importører. (17) Grus: Skal være defineret ved kornstørrelsesfordeling jvf. DS 405. Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Arealets overdragelse Jorden må ikke have været udsat for forhold, f.eks. jordpakning, anaerobe gæringer m.v., der gør den uegnet til græsvækst. Jævnhed ved overtagelse: Højst 15 cm gab på 3 m retskede. * Afvanding Skal kunne aflede 20 mm pr. time. * Der må ikke vedvarende stå vand på græsoverfladen, så græsplanterne går ud. *

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv. Teknisk Information Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER 40 SIDER MED inspiration TIL HAVEN SÅDAN GØR DU FÅ HJÆLP TIL ETABLERING AF DIN NYE FLISEBELÆGNING

Læs mere

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05 NORMER OG VEJLEDNING FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE 101 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere 2005 ISBN 87-7387-0404 Redaktion & tekst: Kim Tang Jørgensen,

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Vedligeholdelse af betonbelægninger Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR

2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE DANSKE ANLÆGSGARTNERE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde 2014 til 2017 mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER

HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER Indtil omkring århundredskiftet bestod udvalget af belægningsmaterialer til udendørsarealer af ret få stentyper. Det var tilhugget granit, marksten, bornholmske og svenske

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

CHAUSSESTEN - Håndhugget granit - (Kina) Kasse = ca. 1,2 tons. Chaussesten granit på net (Kina) kasse 20 m2

CHAUSSESTEN - Håndhugget granit - (Kina) Kasse = ca. 1,2 tons. Chaussesten granit på net (Kina) kasse 20 m2 Vejl. Prisliste 2014 Side 1. Klostersten - Håndhugget granit - (Kina) 125 kg/m² ca. 1,1 ton pall. Vejl.pris incl. Moms FARVE NAVN/STR. EMB. M²/ KAS. STK./ KAS. STK./M² KR./ STK. KR./M² incl.moms 1000 Lysegrå

Læs mere

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring MEARIN - afløbsrende NYHED Rist med indbygget ristsikring Den rigtige løsning niss sørensen & søn trading a-s DK 7860 Balling tlf. +45 97564222 fax. +45 97564614 www.niss-soerensen.dk Indhold MEARIN Tekniske

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere