Normer for Anlægsgartnerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Normer for Anlægsgartnerarbejde"

Transkript

1 Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992

2 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992

3 Normer for Anlægsgartnerarbejde Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde er en revision af udgaven fra Formen og indholdet er tilpasset den faglige udvikling på anlægsgartnerområdet siden da. Blandt de faglige udgivelser, der især har haft indflydelse på de foreligende normer er Typiske Beskrivelsesafsnit for Anlægsgartnerarbejde (BPS), Pleje af grønne områder og DS/R 1136, Brolægning. Pleje af grønne områder erstatter helt afsnittet om pleje i den tidligere udgave, dog bortset fra plejen i afhjælpningsperioden. Normer for Anlægsgartnerarbejde er en oversigt over og et supplement til de fagtekniske regler, der i forvejen findes for anlægsgartneriet. Idéen er at præsentere en samlet og overskuelig norm for godt håndværk, der omfatter fagets mest almindelige opgaver. Fra de regler, der findes i forvejen, er centrale krav gengivet direkte. Andre krav er der blot henvist til, idet reglerne er generelt omtalt sidst i normen. Det er klart markeret om et anført krav stammer fra en anden regel eller om der er tale om et supplerende krav, der kun findes i Normer for Anlægsgartnerarbejde. Findes kravet kun i Normer for Anlægsgartnerarbejde, er det markeret med en stjerne (*). Normerne er altid underordnet bygherrens projektmateriale. Normerne bør her blive brugt som rettesnor, hvor bygherren for hvert punkt tager stilling til normens krav. Fravigelser fra normen er bygherrens eget ansvar. Når der i projektmateriale henvises til Normer for Anlægsgartnerarbejde bør der henvises til veldefinerede afsnit i normerne. En generel henvisning til normerne er stærkt bindende og ofte meningsløs, da mange krav forudsætter en præcisering. Hvor der ikke foreligger fuldt dækkende projektmateriale, eller hvor projektmaterialet henviser til normerne på en uklar måde, bør den udførende og bygherren sammen beslutte, om og hvordan normerne skal bruges. Normer for Anlægsgartnerarbejde er revideret af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestres erhvervsfaglige udvalg samt Torben Dam, Søren Holgersen og Gert Juhl fra Landsforeningens sekretariat. Normerne har før udgivelsen været udsendt til høring hos en række enkeltpersoner og organisationer. Normerne er godkendt af LDA s hovedbestyrelse. København, februar 1993 I 2. oplag er der foretaget rettelser af faktuelle fejl. København, juni Forberedt terræn Jordbehandling Befæstelser Terrænmure Trapper Terræninventar Beplantning Græs Oversigt over referencer Gennemgang af referencer Ordforklaring... 26

4 2 Normer for Anlægsgartnerarbejde Forberedt terræn Eksisterende forhold Bevaring Arealet overtages på beskrevne vilkår eller som beset, og det sikres at aftaler og det videre arbejde kan udføres.* Hindringer i grunden er der taget højde for, hvis de er nærmere beskrevet.* Bevaring finder sted, hvis det fremgår af aftale.* Kantsten, befæstelser og terræninventar, som skal bevares, genbruges eller flyttes, må ikke lide overlast i anlægsperioden.* En tommerfingerregel: Roden beskyttes mindst til en grænse svarende til kronens drypzone. Rydning Beplantning, som skal bevares eller flyttes, må ikke lide overlast, ej heller i beplantningens rodzone.* Beskæring sker, så der tages hensyn til plantens sundhed og mindst mulig såring.* Rydning finder sted, hvis det fremgår af aftale.* Brønde, fundamenter, kældre og befæstelser fjernes til 50 cm under fremtidigt terræn +/ 5 cm.* Kældergulve skal gennembrydes, så vand kan sive væk.* Tanke, kantsten og terræninventar fjernes helt.* Stød fjernes til 30 cm under terræn +/ 5 cm på kommende græs og plantearealer.* Rødder fjernes under fremtidige befæstelser til 50 cm, +/ 5 cm, under nyt råjordsplanum.* Indbygning af ryddede og sønderdelte materialer må ikke ødelægge vækstforholdene på fremtidige græsog plantearealer,* Beskæringssted Rødder fjernes Død gren 50 cm Grenbarkspor V 1 =V 2 V 1 V 2 50 cm Gren i live Beskæringssted Hjælpelinie parallel med stammen Brønde m.v. fjernes Kældergulve gennembrydes 2. Jordbehandling Materiale Under befæstelser anvendes råjord, som ikke giver sætninger og som med en rimelig indsats kan komprimeres.* På græs og plantearealer anvendes råjord, som sikrer vandinfiltration, vandholdende evne og luftskifte i jorden.* Bundsikringsgrus (BG) jvf. DS 401, (9). Muldjord: Indenfor JB nr. 37 (grov lerblandet sandjord lerjord) bør anvendes. Eksisterende muldjord genanvendes, med mindre andet er aftalt.* Muldafrømning Muld med et ler og siltindhold mindre end 15% må afrømmes hele året (18). Muld med ler og siltindhold over 15% må afrømmes i let barfrost og i sommerhalvåret, når jordenes vandindhold er lavt (18). De øverste 1535 cm betragtes som genanvendelig muld til plantevækst.* Under fremtidige befæstelser afrømmes af muld, jvf. afsnit 3.1.* (Standard BD). Råjord Genanvendelig muldjord Muldjord

5 Normer for Anlægsgartnerarbejde Mulddeponering Råjordsregulering Råjordsløsning Jævnhed på råjordsplanum Ikke bæredygtig bund Muldudlægning Løsning af muldjord og blanding af lag Muld må ikke udsættes for forhold, som medfører en vedvarende dårlig muldstruktur. Giftstoffer som følge af anaerobe forhold må ikke forekomme.* Såfremt muld oplægges i depoter, der er højere end 1,5 m, skal muldjorden løftes i depot (18). Den fremtidige overflade af muldjord eller befæstelse skal følges. Afvigelser på koter må højst være +/ 4 cm. Afvigelserne må ikke være ensidige.* Råjordsløsning foretages til underkanten af den komprimerede jord, dog højst til 60 cm dybde.* Grubning foretages i to retninger og som hovedregel kun i jord med lavt vandindhold eller i barfrost.* På arealer efter råjordsløsning: Højst 15 cm gab på 3 m retskede.* Under fremtidig befæstelse: Højst 4 cm gab på 3 m retskede.* Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen (24). Udskiftes eller stabiliseres, hvor der ellers kan opstå gener for senere anvendelse.* Muld med ler + siltindhold mindre end 15% må udlægges hele året. (18) Muld med ler + siltindhold over 15% må udlægges i let barfrost og i sommerhalvåret, når jordens vandindhold er lavt. (18) Muldlagstykkelse 2540 cm.* Afvigelser på muldlagstykkelse på arealer mindre end 1000 m 2 højst +/ 3 cm fra det krævede. For arealer over 1000 m 2 må muldlagstykkelsen ikke afvige mere end +/ 5 cm fra det krævede. (18) Mulden må generelt ikke være fugtigere end at den slipper redskaberne.* Grubning foretages kun når vandindholdet er lavt (70% af markkapaciteten i lerjord og 90% af markkapaciteten i sandjord).* Mulden skal have en porøsitet så væksten ikke hæmmes af kompakt jord eller af vand, der ikke kan sive væk hurtigt nok. Følgende tørrumvægte gælder, hvis referencemålinger på muld uden anlægsaktivitet viser samme eller mindre værdier.* For at undgå anaerobe forhold og bevare muldstrukturen er det en fordel at opbygge mulddepotet, så nedbør let løber af. Hvor meget må koterne afvige fra det projekterede? Kun +/ 4 cm, når råjorden er reguleret. Retskede, 3 meter lang Projekteret lagtykkelse Gab Anlagt lagtykkelse Muldlaget lægges ud i et lag, som fastsættes til et tal mellem 25 og 40 cm, idet der er krav til hvor meget den valgte lagtykkelse må fraviges. Muldjord, leret Muldjord, sandet Plantearealer Højst 1,4 g/cm 3 Græsarealer Højst 1,5 g/cm 3 Højst Højst 1,5 g/cm 3 1,6 g/cm 3 Jævnhed: Højst 15 cm gab på 3 m retskede.*

6 4 Normer for Anlægsgartnerarbejde Befæstelser 3.1 Dimensionering Standard A B C D Stier Terrasser Fortove Cykelstier Indkørsler Mindre bi og villaveje Større biveje og gader Kun gang. * 0 trafik 1 lastbiler pr. døgn. (29) Let trafik 10 lastbiler pr. døgn. (29) Middel trafik 100 lastbiler pr. døgn. (29) De angivne dimensioneringsmål er mindste mål i cm i komprimeret stand. Ingen overbelastningsrisiko.(23) Lille overbelastningsrisiko.(23) Stor overbelastningsrisiko.(23) Samlet befæstelse. Råjord god bæreevne. Samlet befæstelse. Råjord normal bæreevne Samlet befæstelse. Råjord ringe bæreevne 15 * 25 * 35 * Særligt bundsikringslag ikke nødvendigt. (29) 40 (29) 50 (29) 50 (29) 70 (29) 60 (29) 80 (29) Bundsikringslag Bundsikringslag = Samlet befæstelse fratrukket bærelag, afretningslag og overfladelag. Bærelag, stabilgrus 10 * 12 (29) 12 (29) 20 (29) Afretningslag/sættelag Afhængig af overflade (se de enkelte afsnit) Overfladelag, brosten Overfladelag, chaussébrosten Overfladelag, mosaiksten Overfladelag, knoldebro Overfladelag, belægningssten Overfladelag, fliser Overfladelag, græsarmeringssten Overfladelag, klinker Overfladelag, brudfliser Overfladelag, sveller Overfladelag, brædder Overfladelag, træfliser Overfladelag, træklodser Overfladelag, træskiver Overfladelag, leret vejgrus (NB! Samlet befæstelse øges med 10 cm) 12 * 8 * 4 * 6 * 6 *(7) 5 * 5 * 4 * 16 * 3,2 * 10 * 10 * 2 (23) 12 * 8 * 4 * 6 * 6 (29) 6 * 6 * 4 * 16 * 10 * 10 * 2 * 12 * 8 * 8 * 6 (29) 6 * 5 * 10 * 12 * 8 * 10 * 8 (29) 5 * Bærelag + overfladelag, asfalt (OB kan erstatte PA) PA 2 GAB I 5 SG II 10 * PA 2 GAB I 5 SG II 12 (29) PA 2 GAB I 5 SG II 14 (29) AB 3 GAB I 5 SG II 19 (29)

7 Normer for Anlægsgartnerarbejde Grusbærelag Råjord Bundsikringslag Bærelag Materiale Jvf. afsnit 2 Bundsikringsgrus (BG): Jvf. DS 401. (9) Stabilgrus, kvalitet II (SG II): Jvf. DS 401. (9) Bundsikringslag Råjordsplanum Drænrør i drængrav Højst 5 cm Mindst 5 cm Afvanding Drænrør: Jvf. DS 403 (Lerrør), (10), eller DS (Plastrør. Drænrør og formstykker). (12) Filtergrus: Jvf. Vejdirektoratet, udbuds og anlægsforskrifter, Afvanding. (25) Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i bundsikrings og bærelag.* Vejdræn udføres inden udlægning af bundsikringsgrus. Drænrør omgives med mindst 0,10 m filtergrus (under røret dog mindst 0,05 m). Drængraven opfyldes med filtergrus til 0,05 m over råjordsplanum. Tolerance på bundkote: +/ 0,02 m. Rør lægges retlinet med jævnt fald; mindstefald 3 promille. Plastrør samles med originale fittings. (25) Kotetolerance +/ 40 mm.* +/ 30 mm.* +/ 10 mm. (26) Vejdræn jvf. (25) Mindst 10 cm Jævnhed Højst 40 mm gab på 3m retskede.* Højst 30 mm gab på 3m retskede.* Højst 20 mm gab på 3m retskede.* Vand må ikke samles på overfladen.(24) Lagtykkelse før komprimering Højst 1015 cm.* A B C D Bærelag Bundsikringslag Råjordsplanum Råjord Profiler af befæstelser med betonbelægningssten på råjord med normal bæreevne Overfladelag Afretningslag Komprimeringsgrad S = sten>16 mm Laboratorieundersøgelse af komprimeringsgrad Godkendelseskriterium for komprimeringsgrad Reduktion af komprimeringsgrad ler 95% SP (22) (24) sand 98% SP (22) (24) S<25% 98% SP (22) S>25% 98% VI (22) S<25% 95% MP (22) S>25% 95% VI (22) Værdierne er kun gældende ved brug af isotopsondeudstyr. Bruges sandefterfyldningsmetoden skal værdierne være 2 enheder højere for råjord og bundsikringsgrus; 3 enheder højere for stabilgrus. (22) Ved mindre anlæg med få tilfældige prøver skal alle målinger overholde værdierne. * Ved systematisk kontrol: Angivelserne skal holde som gennemsnit, ingen målinger må være mere end 3 procentpoints under den angivne værdi. Højst 10% af målingerne må være under den angivne værdi. (22) Tallene gælder som udgangspunkt for veje. For mindre anlæg kan man afhængig af risikoen for overbelastning acceptere lavere værdier. Ved ingen overbelastningsrisiko: 2 procentpoints lavere. På terrasser: 4 procentpoints lavere. *

8 6 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / kantbegrænsninger Granitkantsten Betonkantsten Materiale Faskantsten: Jvf. DS 138. (3) Vinkelkantsten: Jvf. DS 139. (4). Kløvede kantsten: Jvf. DS 140. (5) Fortovs og rabatkantsten: Jvf. DS (8) Rektangulære kantsten: Jvf. DS (7) eller DS/INF 40. (15) Dimensionering Sættemateriale: Beton, mindst 5 MN/m 2 nødde eller ærtesten, jordfugtigt, sætmål 03. Grus: Afretningsgrus jvf. DS 401. (9) Sættes i trekantstøbning af beton med mindst 10 cm understøbning.* Bagstøbning mindst 150 x 150 mm trekantstøbning. Forstøbning mindst 100 x 100 mm trekantstøbning. (11). Kantsten Forstøbning mindst 10 x 10 cm Bagstøbning mindst 15 x 15 cm Jævnhed Højst 5 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Dog højst 25 mm gab på 3 m retskede for kløvede kantsten. * Understøbning mindst 10 cm Sætning af kantsten i trekantstøbning. Kotetolerance Projekteret kote: +/ 10 mm. * Flugter Sættes snorlige eller (i kurver) i jævne buer; skal fremstå som en sammenhængende enhed. (11) Fuger Stenene sættes tættest muligt hvorved opnås fugebredder på 26 mm; for kløvet granit dog op til 12 mm. * Fugebredde 13 mm. (11) Jævnhed: Selv om kravene til gab på 3 m retskede er overholdt må der ikke være kanter. Modulmål Modulmål overholdes i den udstrækning optimale fuger kan opnås. * Fugning Fuger skal være tætte og hindre udflydende grus. * Tilpasning Ingen tilhugget kantsten må være under 500 mm. (11) Kantbegrænsninger i belægningsstensserier o.lign. skal være mindst 50% af normalstørrelsen. * Tilpasning udføres, så lige kanter og fuger på højst 10 mm opnås. * Vedligeholdelse i afhjælpningsperiode Fuger skal altid være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19)

9 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen/granitbrolægninger Brolægning Mosaikbrolægning Chaussébrolægning Knoldebrolægning Materiale Jvf. DS 136 (1) Jvf. DS 137 (2) Af granit eller marmor i længder og bredder på 36 cm ell. 59 cm. (11) Afrundede og håndsorterede mark. søeller grusgravsten af granit. (11) Sættemateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9), eller grusbeton 1:4, 1:5 eller 1:6. (11) Fugefyldningsgrus: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%.* Sættelag mm. (11) mm. (11) 3070 mm. (11) mm. (11) Afvanding Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand.* Eventuelle rendestene skal have fald svarende til befæstelsens længdefald,* dog mindst 5 promille, (11). Rendestenen skal fremstå uden lunker. Udvendige kanter skal være rette eller følge jævne kurver. (11) Mindstefald for afvanding 20 promille. * Ingen vandsamlende lunker. * 25 promille. * Jævnhed Højst 15 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Højst 10 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Højst 20 mm gab på 3 m retholt. (11) Ingen kanter.* Sætning Stenene sættes tæt sammen. (11) Stenene sættes tæt sammen.* Sættes på rodfladen, d.v.s. med den mest plane side opad. (11) Forbandt Mindst 1/3 stenlængde. (11) I buer: Mindst 1/5 stenlængde idet kvarte cirkelbuer mødes i rette vinkler. Korde: 1,02,3 m. Pilhøjde; 1/5 af korden. (11) Lige kanter. Ingen synlige linier, med mindre det tydeligt er angivet på tegning. * Skifter Lige skifter med samme stenbredde. (11) Fuger (synlige) Afgøres af type brosten. Type A: 10 mm. Type B: 15 mm. Type C: 20 mm. (1) 812 mm under hensyntagen til, at lige linier opnås. * Tilpasninger Det tilstræbes at bruge hele sten; dog mindst 1/3 sten.* Fugning Alle fuger tætte og fyldte. (11) Overhøjde Vedligehold i afhjælpningsperiode 510 mm færdig overhøjde ved brønde, kantsten etc.* Fuger skal altid være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19)

10 8 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / belægninger af betonvarer, klinker og brudfliser Græsarmeringssten Belægningssten Fliser Klinker Brudfliser Materiale Jvf. DS 40042, (7), eller varedeklaration iflg. DS/INF 40, (15). Jvf. DS (7). Standard A (jvf. afsnit 3.1): Klasse 52. Standard BD: Klasse 52 ell. 60 (frostbestandighedsklasse 2) Jvf. DS (6) Klinkbrændte frost og syrebestandige teglsten i varierende formater og strukturer jvf. DIN (16) Sedimentære lagdelte bjergarter. * Lægges uden synlige rustpletter og fejl. Kalkudblomstringer har ingen betydning for holdbarheden og forsvinder normalt igen ved ibrugtagning. Sten fra flere paller blandes og bør være fra samme produktion, jvf. DS 40041, (6), og DS 40042, (7). Sten fra flere paller blandes og bør være fra samme produktion.* Afretningsmateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9). Grusbeton 1:4, 1:5 eller 1:6. (11) Fugemateriale: Lige dele grus og muld, jvf. afsnit 8. * Fugemateriale: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%. * Leret grus kan give langvarig afsmitning på farvede overflader. Sømaterialer kan fremme kalkudblomstringer på betonvarer. * Afretningslag 3050 mm. * 3050 mm. (11) 3050 mm. * 3050 mm. (11) mm. (11) Afvanding Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * Eventuelle rendestene skal have fald svarende til befæstelsens længdefald,* dog mindst 5 promille, (11). Rendestenen skal fremstå uden lunker. Udvendige kanter skal være rette eller følge jævne kurver. (11) Mindstefald for afvanding Jævnhed 10 promille. * Overfladen skal være uden vandsamlende lunker. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede, (11). Ingen kanter.* 20 promille. * Overhøjde 510 mm færdig overhøjde ved brønde, kantsten etc. * Moduler Forbandt, flugter, mønster Modulmål overholdes i den udstrækning optimale fugebredder kan opnås. * Udføres som aftalt, hvis det tydeligt er angivet på tegninger og i beskrivelse eller fastlagt med prøvebelægning. * Ingen sten under 400 cm 2. Ingen spidser mod hinanden. * Fuger 24 mm.* 24 mm. (11) 24 mm * 1040 mm.* Fugning Overfladen af den tilsåede blanding 10 mm fra stenens overflade. * Alle fuger tætte og fyldte. (11) Alle fuger tætte og fyldte.*

11 Normer for Anlægsgartnerarbejde Græsarmeringssten Belægningssten Fliser Klinker Brudfliser Tilpasninger Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås.* Fuger mod kantsten, anden belægning, sokler m.v. højst 10 mm.* Tilpassede belægningssten mindst 30% af normalstørrelsen. Mod jord dog mindst 50% af normalstørrelsen.* Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås. Fuger mod anden belægning højst 5 mm; mod kantsten, sokler m.v. højst 10 mm.* Tilpassede fliser mindst 30% af normalstørrelsen. * Tilpassede klinker mindst 30% af normalstørrelsen. Mod jord dog mindst 50% af normalstørrelsen.* Tilpasning udføres, så lige kanter eller jævne buer opnås.* Fuger mod kantsten, anden belægning, sokler m.v. højst 10 mm.* Vedligehold i afhjælpningsperiode Fuger skal være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Fugebredden måles een cm nede. Snit gennem lodret fuge mellem belægningssten af beton. Fugeafstanden mellem to plant udlagte sten måles een cm fra belægningsoverfladen jvf. DS (6) og DS (7).

12 10 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / asfalt og grus Asfalt Asfalt, håndudlagt Overfladebehandling Grus, veje og pladser Grus, boldbaner Materiale Arbejdets udførelse Afvanding Mindstefald for afvanding GAB, PA og AB: Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. (27) Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter, Varmblandet asfalt. (27) PA jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. (27) OB jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Overfladebehandling. (28) Jvf. Vejdirektoratets udbuds og anlægsforskrifter. Overfladebehandling. (28) Leret vejgrus: 08 mm grus, ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 10% og 20%, Utal større end 5. * Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * 10 promille. * 25 promille. * Overfladen skal være uden vandsamlende lunker. * Leret vejgrus eller stenmelsgrus. * Befæstelsen dimensioneres som Standard B jvf. afsnit 3.1. * Afvigelse fra tværfald ikke mere end 5 promille. (27) Største fald 35 promille. * Jævnhed Højst 3 mm gab på 1 m retskede. (27). Jævnhed i længderetning: Se (27). Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Komprimering Afhængig af asfalttype. (27). Overfladen skal være fast. * Overfladen skal være fast. * Afrensning Dæksler, kanter, betonsten o.lign. skal være renset.* Afslutning, kanter Overhøjde Vedligehold i afhjælpningsperiode Må højst afvige 30 mm fra foreskreven kant. * 5 mm ved brønde, kantsten. (27) Afslutning med præcis kant. * 10 mm ved brønde, kantsten m.v. * Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Overslæbning. (19)

13 Normer for Anlægsgartnerarbejde Overfladen / træ Sveller Brædder Træfliser Træklodser Træskiver Materiale Sveller ikke mørnede eller flækkede. 16 x 26 x 260 cm. * Brædder mindst 32 mm tykke. Strøer mindst 50 mm tykke og 100 mm brede. * Klodser af savet tømmer; mindst 10 cm lagtykkelse. * Skiver af rundtømmer; mindst 10 cm lagtykkelse. * Bærefliser af beton, mindst 900 cm 2. * Alt fyrretræ skal være trykimprægneret, jvf. DS 2122, klasse A. (13) Bærefliser lægges med 1 cm overhøjde. Strøer lægges med mellemlag af tagpap mod bærefliser. Varmforzinkede kamsøm/skruer benyttes. * Bærefliser lægges med højst 60 cm afstand. * Alle 4 flisehjørner hjørner skal hvile på bærefliser eller strøer. * Afretningsmateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401. (9) Fugemateriale: 04 mm velgradueret bakke eller sømateriale med et Utal større end 4 og ler/siltindhold (< 0,075 mm) mellem 3% og 8%. * Afretningslag 3070 mm. * Afvanding Vandsamlende lunker må ikke forekomme. * Overfladen skal gives tilstrækkeligt fald bort fra bygninger, eller der skal træffes andre forholdsregler til bortledning af overfladevand. * Mindstefald for afvanding Mindst 15 promille. * Jævnhed Højst 10 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Forbandt, mønster Lige linier. * Lægges tættest muligt mod hinanden. * Fuger Mindst mulige under hensyn til lige linier. * 510 mm under hensyn til lige linier. * Mindst mulige under hensyn til lige linier. * Trækontakt. * Fugning Alle fuger tætte og fyldte. * Overhøjde 510 mm ved brønde, kantsten m.v. * Vedligehold i afhjælpningsperioden Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Alle fuger skal være tætte og fyldte. (19)

14 12 Normer for Anlægsgartnerarbejde Terrænmure Tøropsatte mure indtil 2 meters højde Granit, kampesten Granit, brosten Naturbrudfliser Klinker Beton murelementer Beton belægnings & specialsten Materiale Granit eller lignende vejrfast bjergart. Nominel stenstørrelse 3050 cm. Jvf. DS 136. (1) Sedimentære lagdelte bjergarter. * Jvf. DIN (16) Varedeklarerede iflg. DS/ INF 40. (15) Jvf. DS (7) Bundsikringslag og bærelag: Bundsikringsgrus og stabilgrus (SG II) jvf. DS 401 (9) eller tilsvarende materialer med tilsvarende egenskaber.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Bagfyld: Vækstjord, grus eller slagger af samme kvalitet som bundsikringsgrus jvf. DS 401. (9) Beton: Betonstyrke mindst 10 MN/m 2. * Råjordsplanum Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: ler 95% SP, sand 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Hældningen på den ikke afgravede jord skal svare til råjordens naturlige lejringshældning. * Afvanding Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i terrænmurens bundsikrings & bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promilles fald på et afrettet underlag. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Bundsikringog bærelag Samlet lagtykkelse under terrænmure iflg. skemaet: * Murhøjde < 1 m Murhøjde 11,5 m Murhøjde 1,52 m Råjord med god bæreevne 10 cm 15 cm 25 cm Råjord med normal bæreevne 15 cm 25 cm 40 cm Råjord med ringe bæreevne 25 cm 40 cm 50 cm Komprimering Bundsikringslag (stenfraktion over 16 mm udgør under 25%): 98% SP. (22) Bundsikringslag (stenfraktion over 16 mm udgør over 25%): 98% VI. (22) Bærelag (stenfraktion over 16 mm udgør under 25%): 95% MP. (22) Bærelag (stenfraktion over 16 mm udgør over 25%): 95% VI. (22) Forbandt Synlige stenflader fordeles størrelsesmæssigt jævnt. Stenene forkiles og lægges med største udstrækning ind i muren idet de skal hvile på de bedst egnede flader. * Mindst 1/3 forbandt. * Lodrette fuger fordeles jævnt. * Mindst 1/3 forbandt. * Smig Mindst 15%. * Mindst 12%. * Jævnhed, vandret Højst 40 mm gab på 3 m retskede. * Højst 20 mm gab på 3 m retskede. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. * Jævnhed, lodret Højst 40 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Højst 20 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Højst 10 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Murhøjde under terræn Mindst 100 mm. * Mindst 50 mm. * Bagfyld Al slags bagfyld må ikke udøve et aktivt tryk mod muren. * Bagstøbning Vedligehold Justering af øverste skifte, opretning og ukrudtskontrol. (19) Udføres bag mure over 1 m høje. Murmateriale + bagstøbning skal have en dybde bag muren svarende til mindst 25% af murhøjden. *

15 Normer for Anlægsgartnerarbejde Smig Brædder Sveller Murmateriale Bagstøbning Bagfyld Materiale Brædder mindst 32 mm tykke. Stolper mindst 50 x 100 mm ved mure op til 1 m og mindst 100 x 100 mm ved mure over 1 m. Alt træ trykimprægneret jvf.ds 2122, klasse A. (13) Brugte: Ikke mørnede eller flækkede, så styrken forringes. Nye: Imprægnerede. * Bundsikringsog bærelag Drænrør Råjord Naturlig lejringshældning Råjordsplanum Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (30). Plastrør og formstykker jvf. DS 2077, (12). Bagfyld: Vækstjord, grus eller slagger af samme kvalitet som bundsikringsgrus jvf. DS 401. (9) Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: ler 95% SP, sand 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Hældningen på den ikke afgravede jord skal svare til jordens naturlige lejringshældning. * Afvanding Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i terrænmurens bundsikrings & bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promilles fald på et afrettet underlag. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Bundsikringsog bærelag Stolper med højst 90 cm afstand nedgraves til en dybde svarende til murens højde, dog mindst 40 cm. Jorden pakkes omkring stolperne. * Forbandt Mindst 1/3 forbandt. * Smig Mindst 15%. * Jævnhed, vandret Jævnhed, lodret Murhøjde under terræn Bagfyld Højst 20 mm gab på 3 m retskede. * Højst 20 mm gab på retskede i hele murhøjden. * Mindst 50 mm. * Al slags bagfyld må ikke udøve et aktivt tryk mod muren. * Afsværtning Afsværtning ved hjælp af træskelet. * Afsværtning ved hjælp af træskelet for mure over 1 m høje. *

16 14 Normer for Anlægsgartnerarbejde Trapper Trinforkant og trinflade af granit Trinforkant og trinflade af beton Trappestenselementer Betonbelægningssten Træ Materiale Vinkelkantsten jvf. DS 139, (4). Kløvede kantsten jvf. DS 140, (5). Chaussésten jvf. DS 137, (2). Kantsten jvf. DS 40043, (8). Belægningssten jvf. DS 40042, (7). Deklareret efter DS/INF 40. (15) Jvf. DS (7) Sveller eller trykimprægneret træ jvf. DS 2122, klasse A. (13) Bundsikrings og bærelag: Bundsikringsgrus og stabilgrus jvf. DS 401, (9), eller andre materialer med tilsvarende egenskaber.* Sættemateriale: Afretningsgrus jvf. DS 401, (9), eller cementbundet sand.* Beton: Betonstyrke mindst 10 MN/m 2.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS 2077, (12). Råjordsplanum Afvanding Bundsikringsog bærelag Tolerance på projekteret kote: +/ 4 cm. Komprimering: Lerjord 95% SP, sandjord 98% SP. Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen. (24) Vand må ikke ødelægge bæreevne og frostfasthed i trappens bundsikringsog bærelag. * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promille fald på et afrettet underlag. Fittings skal svare til de anvendte drænrør. Tilslutning udføres efter gældende regler. * Samlede mindste lagtykkelse under trappen: * 15 cm, hvor råjorden har god bæreevne eller frostrisikoen er lille. 25 cm, hvor råjorden har normal bæreevne. 40 cm, hvor råjorden har ringe bæreevne eller frostrisikoen er stor. For og bagstøbning Trinhøjdeog trinflade Mindstefald for afvanding Jævnhed Forstøbning mindst 10 x 10 cm trekantstøbning. Bagstøbning mindst 15 x 15 cm trekantstøbning. Understøbning mindst 10 cm tyk. * Trinhøjde 1015 cm. Trinflade jvf. skemaet. I trinhøjden skal indregnes fald til afvanding.* Mindst 15 promille fald over trin og på reposer. * Trin skal være vandrette på tværs af gangretningen. * Højst 10 mm gab på 3 m retskede. Ingen kanter. * Trin af sveller fastgøres til vanger eller underliggende trin. * Fuger Modulmål Synlige fuger højst 6 mm, dog højst 12 mm for kløvet granit og chaussésten. * 24 mm. * Modulmål overholdes under forudsætning af at optimale fuger kan opnås. *

17 Normer for Anlægsgartnerarbejde Trinforkant og trinflade af granit Trinforkant og trinflade af beton Trappestenselementer Betonbelægningssten Træ Fugning Alle fuger skal være tætte og fyldte. * Trinforkanter kan evt. klines på bagside med beton. * Forbandt Vedligehold i afhjælpningsperioden Mindst forbandt med 1/3 stenlængde. * Fuger skal være tætte og fyldte. (19) Generende ukrudt må ikke forekomme. (19) Trinhøjde, H, cm Kurve: H = 500/B + 1,2 cm. B = 500/(H 1,2 cm) Trinflade, B, cm Trinflade, B Min. 15 o/oo Trinhøjde, H

18 16 Normer for Anlægsgartnerarbejde Terræninventar Materiale Vedligehold i afhjælpningsperioden Terræninventar til montage Terræninventar til montage specificeres entydigt med betegnelse, typenummer etc. Materialer med branchekontrol eller tilsvarende foretrækkes. * Pladsfremstillet terræninventar Fyrretræ skal være trykimprægneret jvf. DS 2122, klasse A. (13) Jern skal være korosionsbeskyttet jvf. DS/R 454. Tilfyldningsmateriale: Råjord, som kan betegnes som friktionsjord. * Beton: Med en styrke på mindst 5 MN/m 2. * Stabilgrus (SG II): jvf. DS 401. (9) Sandkassesand: Vasket, enskornet materiale, 02 mm med et Utal < 2. * Fundering Opsætning Finish Sikkerhedskontrol Tilpasning til terræn Mindst 90 cm dybde, således at udstyret under normale forhold står fast. * Komprimeringsgrad: Friktionsjord 96% SP, stabilgrus 95% MP. Jerndele faststøbes. Hvor støbninger rager op over overfladen affases overkanten. * Efter leverandøranvisning eller tegnings eller beskrivelsesmateriale. Tolerance på mål: +/ 1 cm. * Terræninventaret skal være fri for splinter, oprifter og gratter samt være fornødent efterspændt. * Legepladsudstyr skal være kontrolleret efter DS (14) Terræn omkring terræninventar oprettes som minimum til standard før etablering. * Udstyret skal være sikkerhedsmæssigt i orden. Alle bevægelige dele skal være velsmurte. Alle overflader skal være så tæt på anlægsstandarden som muligt. (19)

19 Normer for Anlægsgartnerarbejde Beplantning Barrodsplanter Klump og containerplanter Stauder Løg og knolde Materialer Jvf. gældende Sorterings og bundtningsbestemmelser fra Dansk Planteskoleejerforening (21). Planterne må ikke have været udtørret.* Planter skal konstant være saftspændte. Klump/container skal være gennemvandet.* Sunde og sygdomsfrie.* Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Jordforbedringsmateriale: Gødning og jordforbedringsmidler skal være optaget i Plantedirektoratets gældende fortegnelse over producenter og importører. (17) Arealets overtagelse Afvanding Kultivering Ukrudt Jorden må ikke have været udsat for forhold, der gør den uegnet til plantning.* Jævnhed ved overtagelse: højst 15 cm gab på 3 m retskede.* Vand skal kunne sive bort fra plantehullet. (10 ltr. i en 10 cm fordybning på 0,25 m 2 skal sive bort på 2 timer ved markkapacitet). * Drænrør lægges i lige linie med mindst 3 promille fald på et afrettet underlag. Fittings skal svare til de anvendte drænrør.* Tilslutning udføres efter gældende regler.* Kultivering foretages i muldlagets tykkelse, dog højst 25 cm. Jorden bearbejdes som udgangspunkt kun når den er tjenlig, d.v.s. at vandindholdet skal være mindre end 70% af markkapacitet i lerjord og mindre end 90% af markkapacitet i sandjord. * Vækstlaget skal have en porøsitet så væksten ikke hæmmes af kompakt jord eller vand, der ikke kan sive væk hurtigt nok. Følgende tørrumvægte gælder hvis referencemålinger på jord uden anlægsaktivitet viser samme eller mindre værdier: 1,4 g/cm 3 i lerjord, 1,5 g/cm 3 i sandjord. Gennemsnittet af målingerne må højst ligge på disse værdier og ingen målinger må ligge 0,2 g/cm 3 over værdierne. * Plantejord skal være renset for flerårigt ukrudt.* Tidspunkt Skal plantes i plantens knophvile. Planter opbevaret i kølehus må ikke plantes senere end 1. juli (18). Kan plantes i vækstsæsonen.* Forårsblomstrende i august november. Efterårsblomstrende i april.* Plantedybde Generelt ikke dybere end i planteskole, når der tages hensyn til sætninger. Okkulerede roser plantes dog 46 cm dybere. * Svarende til 5 gange løgets diameter.* Plantehul i bede Plantehul i befæstelser Plantens rødder skal fordele sig frit i plantehullet uden at bøje opad.* Plantehullets bund og sider må ikke hindre fremtidig rodvækst.* Der skal være sammenhæng mellem plantehullets størrelse og forventninger til fremtidig vækst og levealder.*

20 18 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Barrodsplanter Klump og containerplanter Stauder Løg og knolde Jævnhed, sten & kotetolerance Kravene til jordoverfladens jævnhed, indhold af sten og kotetolerance afhænger af det ønskede præg jvf. nedenstående skema: Havepræg (19) Parkpræg (19) Naturpræg (19) Jævnhed Højst 50 mm gab på 3 m retskede.* Højst 100 mm gab på 3 m retskede.* Så efterfølgende anlæg, drift og brug ikke generes.* Sten i overfladen Sten med en nominel stenstørrelse > 25 mm må ikke forekomme.* Sten med en nominel stenstørrelse > 50 mm må ikke forekomme.* Så efterfølgende anlæg, drift og brug ikke generes.* Tolerance på koter +/ 30 mm, dog +/ 5 mm ved huse og befæstelser.* +/ 50 mm, dog +/ 30 mm ved huse og befæstelser.* +/ 100 mm.* Opbinding Finish Jorddækning Efterplantning Pleje i afhjælpningsperiode Foretages i det omfang det er nødvendigt for at få planten til at gro fast. Opbindingen foretages sådan, at der ikke er risiko for, at den kan skade planten.* Planter skal stå lodret. Etiketter og snore fjernes. Jordoverfladen reguleres i overensstemmelse med kravene til jævnheden.* Flerårigt ukrudt må ikke forekomme under jorddækningsmaterialer. Planter tilføres kvælstofkompenserende gødning.* Som udgangspunkt ydes vækstgaranti på 95% af de leverede planter ved partier på mindst 25 stk. af samme planteart. (18) Jvf. den valgte komponent i "Pleje af grønne områder" (19). 8. Græs Sportsplæne Blomstergræs Fælledgræs Brugsplæne Plæneflade Prydplæne Naturgræs Materiale Plænegræsser: Godkendte og anerkendte af Statens Planteavlsforsøg (Smrk.), gruppe A. (20) Græsser godkendte af Statens Planteavlsforsøg, gruppe B. (20) Gødning og jordforbedringsmaterialer: Skal være optaget i Plantedirektoratets gældende fortegnelse over producenter og importører. (17) Grus: Skal være defineret ved kornstørrelsesfordeling jvf. DS 405. Drænrør: Lerrør jvf. DS 403, (10). Plastrør og formstykker jvf. DS (12) Arealets overdragelse Jorden må ikke have været udsat for forhold, f.eks. jordpakning, anaerobe gæringer m.v., der gør den uegnet til græsvækst. Jævnhed ved overtagelse: Højst 15 cm gab på 3 m retskede. * Afvanding Skal kunne aflede 20 mm pr. time. * Der må ikke vedvarende stå vand på græsoverfladen, så græsplanterne går ud. *

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store. Dette skyldes,

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog BETONBELÆGNINGER - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten Praktisk håndbog Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening 2005 Udgivet af: Belægningsfraktionen, Dansk Beton

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 2. udgave 2003-09-26 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: 51386 ICS: 93.080.20 Deskriptorer: brolægning,belægningsarbejder,kørebanebrolægning,knoldebrolægning,

Læs mere

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Plantning og forankring af større træer Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright november, 2008 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

University of Copenhagen. Slotsgrus Kristoffersen, Palle. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Slotsgrus Kristoffersen, Palle. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Slotsgrus Kristoffersen, Palle Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Kristoffersen, P.

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

PaveSystems prisliste. Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain

PaveSystems prisliste. Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain PaveSystems prisliste 2015 Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain PaveSystems Emballage/mængde: Pave-T, X, I,V, K og Drain bliver pakket i forskellige størrelser sække. I priserne på disse sider

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning

Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning (GAB Brolægning) Filnavn: GAB Brolægning_udg 1.doc Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt.

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Terrasse. Giv terrassen den rette hældning. Fast bund under stenene. Gruset rettes af 4. Læg sten og fliser Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Blomsterbedet

Læs mere

ANLÆG PARK & BYRUM ADGANGSKONTROL /SECURITY G9 UDVENTAR TOLDBODGADE 96 8930 RANDERS NØ 7023 2999 WWW.G9.DK

ANLÆG PARK & BYRUM ADGANGSKONTROL /SECURITY G9 UDVENTAR TOLDBODGADE 96 8930 RANDERS NØ 7023 2999 WWW.G9.DK G9 BIO GITTER - AREAL- OG GRÆSARMERING Anbefalet anvendelse Armeringsstyrke 1-5 med 5 som stærkeste armering BIO GITTER - 35 MM BIO GITTER 50 MM BIO-GITTER G BIO GITTER 2000 BIO GITTER ON-TOP Jævnt areal

Læs mere

Jord kornkurvegrænser for godkendelse af vækstjord. Indkøb og kontrol af jord 16. april 2010 / toda og jls

Jord kornkurvegrænser for godkendelse af vækstjord. Indkøb og kontrol af jord 16. april 2010 / toda og jls Jord kornkurvegrænser for godkendelse af vækstjord. Indkøb og kontrol af jord 16. april 2010 / toda og jls Indhold 1) Kapitel 1. Indledning, idé, partnerlandskabs udviklingsproces samt alternativer til

Læs mere

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl Tegl-leverandøren belægningsklinker og havetegl 2 Gå på tegl Tegl er det naturlige valg til alle former for belægninger. Belægningsklinkers og havetegls farvespil, som skyldes brænding ved høje temperaturer,

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser 12.3 Belægninger Af Søren Gleerup, Gleerup RCI 12.3.1 Betonsten og fliser Betonsten og -fliser er plade-formede emner af beton, der anvendes som belægning på fx terrasser, industrigulve, veje og pladser.

Læs mere

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv. Teknisk Information Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE VECTOR WALL Teknisk information TERRÆNMURE Vector Wall - et komplet system Stabiliteten af Vector Wall støttemure understøttes af mange års erfaring med opbygningen af støttemure og stejle skråninger i

Læs mere

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten KÆMPE GUIDE Sten og fliser GRANIT Granit er en hård stenart, der består af en blanding af forskellige mineraler. Da blandingsforholdet mellem mineralerne svinger, varierer farven også. Fra mørkegrå over

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Hovedprojekt. Indholdsfortegnelse Detaljemappe. 1:1 Målestok

Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Hovedprojekt. Indholdsfortegnelse Detaljemappe. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Copyright. Eftertryk ikke tilladt Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser Uhensigtsmæssig projektering, manglende

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger Ørkensand Ørkengrus Ørkensand Undgå ukrudt Ørkengrus Undgå ukrudt Undgå dette: Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger 2 fugematerialer som begrænser ukrudt Det patenterede Danfugesand

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere