INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN..."

Transkript

1 TILSYNSENHEDEN Årsrapport 2011 Sundhed og Ældre Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Else Hansen

2 INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN... 5 PRIVATE BOTILBUD OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN UNGE OG VOKSNE:... 5 Bilag 3: Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse... 7 Bilag 4: Sundhed og Ældre Bilag 6: Private opholdssteder og botilbud i Herning kommune

3 Indledning Tilsynsenhedens årsrapportering retter sig mod Socialudvalget og fag cheferne i Herning kommune. Afrapporteringen indeholder en overordnet gennemgang af tilsynets vurderinger på de områder, der er omfattet af tilsynsforpligtigelsen. Tilsynet føres på baggrund af følgende lovgivninger Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 (kommunens pligt til, at føre tilsyn med egne tilbud) Servicelovens 151 Tilsyn på plejehjemsområdet 148a vedr. Døgntilbud for børn og unge. Serviceloven 142, 143 og 144 vedr. tilsyn med og godkendelse af opholdsteder for børn og unge. Rapporten indeholder en samlet konklusion, der har til formål at beskrive det tilsynet har kunnet se som værende fælles udfordringer på tværs af fagområder. Rapportens bilag beskriver vurderingerne på de enkelte fagområder. Rapporten indeholder desuden konklusionen på tilsynet med de Private opholdssteder og botilbud som Herning kommune har godkendt. På alle områder er der beskrevet nogle kvalitetsmål, som er begrundet i Politiske målsætninger, love og anerkendte faglige standarder, målene fremgår i rapporten for hvert område. Kvalitetsmålene anvendes af tilsynet til at sikre et målrettet tilsyn. Beskrivelse af metode Tilsynet 2011 har haft observation og dokumentation, som den primære indgangsvinkel til at vurdere tilbuddets kvalitet. Derud over har tilsynet ført samtaler med det tilstedeværende personale og borgere. Metoden har haft til formål, at afdække om der er sammenhæng mellem det dokumenterede og det observerede, og om der foregår en faglig målrettet indsats med mulighed for læring og vidensdeling. Ligeledes har metoden haft til formål, at afdække personalets kompetencer i forhold til målgruppen. Tilsynene er ført i tidsrummet mellem kl. 8 og 15. Konklusion Generelt fungerer tilbuddene i Herning kommune tilfredsstilende. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddene med en målrettet indsats har mulighed for at løfte kvaliteten yderligere. Det er nærmere beskrevet i næste afsnit har været præget af økonomiske tilpasninger. Tilbuddene har håndteret tilpasningerne på forskellig vis. Nogle har formået, at vende den mindre økonomi til en positiv faglig udfordring og andre har set den mindre økonomi som en begrænsning for fagligheden. Fælles for alle har på trods af tilgangen været, at personalet har udtrykt forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med en mindre økonomi. Magtanvendelser: Håndtering af reglerne omkring magtanvendelse er generelt set tilfredsstillende. Magtanvendelserne har været stigende på nogle områder og faldende på andre i forhold til Stigningen skyldes 3

4 få borgere med særlig udafreagerende adfærd. Faldet skyldes bl.a. ændringer i lovgrundlaget og en bevidst ændring i den pædagogiske tilgang. Jf. Socialstyrelsens krav skal magtanvendelser dokumenteres efter ændrede regler. Hverken Rambøll Care, EKJ, eller Tilsynsenhedens Magtindberetningsdatabase kan håndtere de nye krav til dokumentation og arbejdsgange på området. F.eks. skal magtanvendelser ikke længere kun behandles af opholdkommunen, men nu også af handlekommunen (kommunen som har visiteret borgeren). Desuden skal den tilsynsansvarlige myndighed orienteres. Tolkningen af de nye regler giver anledning til stor forvirring både på tilbuddene og blandt sagsbehandlerne. Tilsynsenheden har derfor taget initiativ til et samarbejde med de Midtjyske kommuner med henblik på, at få aftalt ens procedurer og en It-løsning, som kan håndtere sagsgangene. Herning kommunes HR- afdeling indgår som facillitator og IT afdelingen indgår i udviklingen af IT programmet. Dokumentation: Den faglige dokumentation er et udviklingspunkt på alle områder. Dokumentationen er generelt kendetegnet ved, at være ustruktureret, mangler målrettethed, refleksion og evaluering. Tilbuddene anvender forskellige papirskabeloner og it systemer, afhængigt af hvilket område man arbejder i. Det er tilsynets vurdering, at ledere og personale mangler et formål med dokumentationen derfor fremstår dokumentationen, som et tidskrævende rapporteringssystem og ikke et lærende og fagligt planlægningsredskab. Dokumentationen bør have til formål, at skabe fælles faglige refleksioner og evaluering således, at den enkelte borger får tilbudt en kompetent og kvalificeret faglige indsats. En systematisk dokumentation, bør gøre indsatsen mere målrettet og præcis samtidig med, at der skabes læring og vidensdeling til gavn for de øvrige borgere. Tilsynet vurderer at udfordringerne i forhold til dokumentation som værende ens, uanset om man taler om børnehaver, handikaptilbud eller plejecentre. De ansvarlige chefer for tilbuddene er bekendt med Tilsynets observationer og der arbejdes med at forbedre dokumentationen på alle områder. Borgernes retssikkerhed: Generelt er samarbejdet med pårørende en udfordring for mange tilbud. Særligt er at bemærke at der hvor der er klare forventningsafstemninger klarer man udfordringerne bedst. På både Handikap, Psykiatri- og Ældreområdet opleves der usikkerhed i forhold til håndtering af reglerne omkring inddragelse af pårørende. På Handikap området er det særligt borgere over 18 år, som ikke altid i stand til, at give et informeret samtykke, der giver udfordringer. Det skyldes at forældrene før det 18. år har været fuldt inddraget, men efter det 18. år, er adgangen til oplysninger væsentlig begrænset. I forhold til ældre er det særligt, de ældre, der ikke har nære familiemæssige relationer, hvor der ikke er opmærksomhed på, at den person, som borgeren anser som sin nærmeste pårørende skal inddrages på lige vilkår med nær familie. 4

5 Der er en tiltagende opmærksomhed på, at få ansøgt om værgemål i de situationer, hvor der slet ingen pårørende er eller hvor der er behov for værgemål for, at kunne sikre borgerens retssikkerhed. Der er en stigende opmærksomhed på, at anvende økonomiske værger frem for at det er personalet på de enkelte tilbud der varetager økonomien for borgerne. Dette er både med til, at sikre at personalet ikke har ansvar for borgernes penge og således at borgerne får en optimal økonomisk vejledning. Samarbejdet med pårørende giver generelt større udfordringer for personalet, i takt med at de pårørende og borgerne stilles større krav. Servicestyrelsen/Socialstyrelsen har i oktober 2011 udgivet en pjece Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter og i januar 2012 Politik for pårørende samarbejde i botilbud. Begge pjecer kunne med fordel anvendes i arbejdet med, at optimere samarbejdet med de pårørende og borgerne. Medicin. Generelt er der en tilfredsstilende håndtering og administration af medicin på alle områder. Der er på tre plejecentre givet henstillinger i forhold til medicin administration. Lederne af centrene har over for Tilsynet redegjort for dat der er rettet op på fejlene. Der er fra Sundhedsstyrelsens side krav om, at personale uden en sundhedsfaglig uddannelse, som håndterer og administrerer medicin skal have modtaget kompetencegivende undervisning inden de kan varetage opgaven. Tilsynet har kunnet konstatere, at der i Herning kommune eller fra ekstern udbyder findes undervisning der er kompetencegivende, da det er op til de ansvarlige ledere, at definere hvad der er kompetencegivende i Herning kommune ud fra Sundhedsstyrelsens krav. Behovet for undervisning er særligt aktuelt for Tilbud inden for Handikapområdet og private opholdssteder og botilbud. Tilsynsenheden vil på baggrund af ønske fra Handikap afd. tilbyde kompetencegivende kurser til alle medarbejdere uden en sundhedsfaglig uddannelse i kommunens tilbud og de private tilbud, i samarbejde med driftsafdelingerne, HR-afdelingen og med embedslægeinstitutionens godkendelse. Private botilbud og opholdssteder for børn unge og voksne: Konklusionen her vil også fremgå af Tilsynsrapporten for voksen området, da der er flere tilbud der dækker begge områder. De private tilbud fungerer generelt på et fagligt tilfredsstillende niveau. Der er på alle private tilbud ført minimum et anmeldt, et uanmeldt og lavet en økonomisk gennemgang. På tilsynene gennemgås den faglige dokumentation på borgerne, der tales med beboere i det omfang det er muligt og der tales med personale og ledelse. Tilsynet er desuden observerende i forhold til de ting der foregår i dagligdagen på tilsynsdagen. Tilsynet ser vagtplaner og dagsprogrammer og gennemgår andre oplysninger, der kan have betydning for kvaliteten af tilbuddet, og for at kontrollere, at borgerne får den rette hjælp. Der er enkelte borgere der har henvendt sig til tilsynsenheden omkring få private tilbud. Alle henvendelser er blevet efterprøvet enten gennem ekstra kontrol, uanmeldte og/eller anmeldte tilsyn. Tilsynet har i forbindelse med disse ekstra tilsyn og kontroller ikke kunnet konstatere forhold, der gav anledning til bemærkninger. 5

6 Et tilbud har i 2011 været under skærpet tilsyn på grund af alvorlige mangler på flere områder. Dele af bestyrelsen, ledelsen og personalet er udskiftet på stedet, og der ses en markant ændring i tilgangen. Tilbuddet ville formentlig, hvis udviklingen var fortsat, være ophørt med at være under skærpet tilsyn i begyndelsen af Under årsrapportens udfærdigelse februar 2012 har dette tilbud indgivet konkursbegæring og er dermed ophørt som opholdssted. På et andet tilbud, har der været særlig opmærksomhed omkring økonomien. Problemerne omkring økonomien har primært handlet om afklaring af opstilling af realistiske budgetter, og regnskabsaflæggelse. Revisionsfirmaet KPMG har været inddraget som uvildig konsulent. Dette har givet anledning til, at Tilsynet har revideret procedurerne for det økonomiske tilsyn og det private tilbud har korrigeret deres budgetter og regnskabsaflæggelse. 6

7 Bilag 1: Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse Område ansvarlig Tilsynsførende, Dorthe Kattrup Noesgaard, Ergoterapeut Handikap og psykiatri: 9 dag- og døgntilbud på handicap og psykiatriområdet, 3 dag- og døgn på misbrugsområdet og 1 beskæftigelse Årsrapporten for handicap, psykiatri og beskæftigelse er lavet på basis af 2 uanmeldte tilsyn og 10 anmeldte. Borger Kvalitetsmål: Omsorg og indflydelse. At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkendende, positivt og omsorgsfuldt samvær At forventninger afstemmes. Borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende At støtten, omsorgen og den praktiske hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvende evidensbaseret tilgang Tilbuddene tager generelt udgangspunkt i borgernes behov og ønsker, når støtten og hjælpen bliver tilrettelagt. Et døgntilbud har afholdt samtaler med borgerne om, hvilke værdier, de bygger deres tilværelse på, for at opnå en større forståelse for, hvorfor borgerne handler som de gør. Feks. Er der en borger, der tænker meget på miljøet og derfor kun sjælden gik i bad. Vedkommende har nu sparebruser og miljøvenlig sæbe og går i bad noget oftere. Et døgntilbud har iværksat en proces for, at gøre borgerne mere aktivt deltagende i eget liv og kvalificere personalet til at håndtere dette. Generelt viser personalet faglig viden om målgruppen og om den enkelte borgers særlige forudsætninger. Kvalitetsmål: Fysiske rammer At de fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer og udendørsarealer opfylder borgerens behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp Generelt opfylder de fysiske rammer borgernes behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen At forventninger til gensidig information afstemmes At forventninger til serviceydelser afklares 7

8 At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed Generelt er samarbejdet med de pårørende velfungerende og der er en fin respekt for de pårørendes ønsker om, at være en del af borgerens liv. Inddragelse af pårørende giver dog nogle udfordringer. Borgere over 18 år er myndige, men ikke altid i stand til, at træffe beslutninger på et informeret grundlag. På nogle områder skal pårørende inddrages, på andre kræves der samtykke fra borgeren eller et værgemål. Det er en meget svær balancegang, hvis loven skal overholdes samtidig med, at pårørende tager del i borgerens liv. Det er en vanskelig situation for både personalet og forældrene, især når forældrene før det 18. år har været fuldt inddraget, men efter det 18 år er adgangen til oplysninger væsentlig begrænset. Kvalitetsmål: Aktiviteter, udvikling og træning At aktiviteterne understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har behov for Aktiviteterne er generelt tilrettelagt ud fra borgerens aktuelle funktionsniveau og med udvikling af motoriske, kognitive, emotionelle og sociale færdigheder som mål. Her ud over er det tilfredsstillende, at man også er opmærksom på, at tilbyde hjælp i forbindelse med fritidsaktiviteter. Kvalitetsmål: Sikkerhed for borgerne At ulykker forebygges At procedurer og regler vedr. magtanvendelse er kendte At borgerne ikke udsættes for vold og krænkende adfærd At borgere der ikke er habile til at varetage egne personlige og/eller økonomiske interesser tilbydes en værge At borgerens økonomi håndteres forsvarligt At klager over tilbuddet behandles konstruktivt Generelt er der en fin opmærksomhed på borgernes sikkerhed i forhold til magtanvendelse, vold og krænkende adfærd. Der er ligeledes en fin opmærksomhed på, hvordan borgernes økonomi forvaltes og på at søge værgemål, når der er behov for det. Det sociale nævn har tiltrådt kommunens indstilling vedrørende flytning med tvang for 1 borger jf. Servicelovens Som følge af denne tvangsflytning er antallet af magtanvendelser steget. På grund af denne borgers kompleksitet, har der været foretaget magtanvendelser, som ikke var omfattet af magtanvendelsesbekendtgørelsen, men som har været absolut nødvendige af hensyn til borgerens værdig- 8

9 hed og det omkring liggende samfunds retssikkerhed. Der foregår et meget omfattende samarbejde mellem forskellige myndigheder og eksperter for at mindske omfanget af magtanvendelser. Faglighed: Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode At dokumentationen for den helhedsorienterede omsorg er ajourført og tilgængelig. At dokumentationen indeholder beskrivelse af behov, den planlagte indsats, mål og evaluering At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov At der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren eks. forvaltningen, praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR, visitation, konsulenter, terapeuter m.v. Dokumentationen fremstår generelt ajourført og indeholder beskrivelse af behov, indsats, mål og evaluering. Der er stadig mulighed for forbedring på dette område, da dokumentation for alle indsats områder ikke er fuldstændig konsekvent. Det gælder særligt for beskrivelse af mål og evaluering. Målene er vanskeligt målbare og i nogle tilfælde vil det ikke være muligt, at se om målet er nået. Derfor vil effekten af de handlinger, der iværksættes ikke kunne vurderes og ressourcer og resultater vil i yderste konsekvens være spildte. Personalet kan redegøre for de enkelte borgeres problematikker, indsatsområder, metoder og mål samt for anvendelsen af eksterne samarbejdspartnere på en overvejende del at tilbuddene. Et sted er dokumentationen ikke på et tilfredsstillende fagligt niveau i forhold til den pædagogiske indsats og personalet kan ikke i tilstrækkeligt omfang redegøre for faglige mål og metoder. Lederen er opmærksom på dette og der arbejdes på at opkvalificere personalet. Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger At tavshedspligten overholdes At regler om videregivelse af oplysning overholdes, og der ikke handles uden borgerens samtykke At følsomme oplysninger opbevares korrekt Generelt er der en fin opmærksomhed på at overholde tavshedspligten og man er opmærksom på at borgeren skal samtykke til planlagte tiltag. Der er indført elektronisk dokumenthåndtering på de fleste tilbud, således at de personfølsomme oplysninger nu kan opbevares korrekt Kvalitetsmål: Sundhedsfremme og forebyggelse 9

10 At der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse At hygiejnestandarden er af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for risiko. Det gælder personlig hygiejne, fysiske rammer og udstyr Generelt er der en fin opmærksomhed på borgernes sundhed og på forebyggelse. Forebyggelse opfattes bredt og omfatter både sund kost, motion og mentalt velbefindende. Et sted har særligt fokus på medicinbivirkninger, der kan have negativ indflydelse på borgernes sundhed og her arbejdes der målrettet på at forebygge dette. Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen At der dokumenteres således at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes At medicinhåndtering foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise Generelt håndteres medicinen forsvarligt. Flere steder kan det dog konstateres, at der ikke er tilstrækkelig sikker viden om reglerne og procedurer vedr. medicin administration og håndtering. Personalet, der udlevere medicin er sjældent opmærksom på, at de kan straffes jf. straffeloven hvis en evt. medicinfejl får alvorlige konsekvenser for borgeren. Medicinmodulet i EKJ, det elektroniske dokumenthåndteringssystem, giver store udfordringer at arbejde med, især for personale, der ikke har en sundhedsfaglig baggrund. Der er flere funktioner, som kan resultere i fejl på medicinkortet, såfremt de ikke udfyldes 100 % korrekt. Denne problematik forventes løst, med Det fælles Medicinkort fra Lægemiddelstyrelsen, således at læge, hospitaler og personale på bosteder benytter sig af det samme medicinkort. Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling At der gennemføres personaleudviklingssamtaler og der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte At den enkelte har mulighed for at deltage på efteruddannelse og kurser mm. At nyt personale sikres relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver At personalet sikres oplæring ved nye ukendte opgaver Generelt er der en fin opmærksomhed på, at de ansattes kompetencer vedligeholdes og opkvalificeres. Økonomien angives til i det forløbne år, at have været årsag til, at færre er kommet på kurser og kurserne har været af kortere varighed. Der er en fin opmærksomhed på, at benytte sig af ressourcepersoner på stedet eller eksterne samarbejdspartnere, når personalet skal oplæres i nye opgaver. Organisation: 10

11 Kvalitetsmål: Ledelse, personale og arbejdsmiljø At der er opmærksomhed på fokusområder fra styrelser og politiske niveauer At personalet får opgaver og ansvar svarende til deres kompetencer At ledelsen sikrer sig information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet At personalesammensætning matcher målgruppen At der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder At der er sikkerhedsrepræsentation og tillidsrepræsentant i tilbuddet At der udarbejdes APV og handleplan At der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe sygefraværet Ledelsen på Herning Kommunes dag og døgn- tilbud er generelt opmærksomme på de politiske tendenser og på at levere en god kvalitet. Personalet på tilbuddene har generelt de nødvendige faglige og personlige kompetencer, således at de kan løse arbejdsopgaverne på stedet. Der opleves et lavt sygefravær. Kvalitetsmål: Målsætning og værdier At Herning Kommunes værdier er kendte At der reflekteres over målsætninger og værdier At man er loyale overfor beslutninger Herning Kommunes værdier er kendte og der arbejdes ud fra disse. Tilbuddene i Herning Kommune er generelt bevidste om egne værdier og den målsætningerne der er beskrevet for det enkelte tilbud. Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer At der foreligger relevante instrukser og procedure At disse er opdaterede og kendte af personalet Generelt findes der relevante instrukser og procedure. Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl og utilsigtede hændelser At tilbuddet indberetter til databasen for utilsigtede hændelser At der er egen refleksion over de opståede hændelser At Personalet deltager i møder vedr. de indberettede hændelser 11

12 At borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt Alle tilbud er introduceret til reglerne vedrørende utilsigtede hændelser, men arbejdsgangen omkring dette er endnu ikke fuldt implementeret. 12

13 Bilag 2: Sundhed og Ældre Områdeansvarlig Tilsynsførende, Pia Bjerring Strandbygaard, Sygeplejerske Årsrapporten for Sundhed og Ældre er baseret på 15 uanmeldte tilsyn fordelt på 1 dagcenter, Rehabiliteringscentret og 13 plejecentre. Borger Kvalitetsmål: Omsorg og indflydelse. At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkendende, positivt og omsorgsfuldt samvær At forventninger afstemmes. Borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende At støtten, omsorgen og den praktiske hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvende evidensbaseret tilgang Det vurderes, at der er en tilfredsstillende omsorg for borgerne på kommunens plejecentre. Enkelte plejecentre har en særlig og meget tilfredsstillende fokus på, at sikre de svageste borgere medbestemmelse og ligeværdig inddragelse. Et plejecenter anvender Værdisamtaler, hvor erfaringer livshistorie, pårørende og flere personaler byder ind med deres oplevelse af, hvad der skaber værdi for den borger, der ikke selv kan give udtryk for sine ønsker og behov. Desuden anvender et andet plejecenter Marte Meo, som er videooptagelser af samarbejdet med borgeren. Optagelserne bruges til at analysere de reaktioner borgeren kommer med og ud fra det finde vej til den løsning der er bedst for borgeren. Personalet på plejecentrene kan på tilfredsstillende vis mundtligt redegøre for faglige overvejelser Kvalitetsmål: Fysiske rammer At de fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer og udendørsarealer opfylder borgerens behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp Generelt er der tilfredsstillende fysiske rammer på Kommunens plejecentre. Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen At forventninger til gensidig information afstemmes At forventninger til serviceydelser afklares At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed 13

14 Generelt er der et tilfredsstillende samarbejde med de pårørende. Enkelte steder har større udfordringer i arbejdet med de pårørende og de skal derfor have en særlig fokus på at kunne håndtere pårørende, der stiller større krav og pårørende i krise. Der er ligeledes enkelte steder, der skal have en større opmærksomhed på at sikre, at de pårørende bliver hørt i forbindelse med helbredsmæssige problemer og tilbud efter serviceloven. Blandt andet skal man have opmærksomhed på, at de borgere, der ingen umiddelbare familiære tilknytninger har, kan have bekendtskaber, der skal have samme funktion, som en familiært beslægtet pårørende har eller, der kan være behov for at indsætte en værge. Kvalitetsmål: Aktiviteter, udvikling og træning At aktiviteterne understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har behov for I hele Sundhed og Ældre har temaet i år været at tage ansvar for det gode liv. Det er tilsynets klare oplevelse, at det har været et samtaleemne rundt omkring på plejecentrene. Ikke alt personale havde været på Kick off seminar endnu og derfor var alle ikke lige langt. Flere af dem der havde været på kursus anvendte deres viden aktivt. Dokumentationen af træningsindsatsen har været svingende, enkelte steder får dokumenteret indsatsen andre slet ikke, men særligt er, at der ikke er opmærksomhed på, at få dokumenteret, hvis en træningsindsats ikke har haft nogen effekt og man derfor undlader at træne. Flere plejecentre er blevet opmærksomme på, at udnytte de tider på dagen, hvor borgerne er mest motiveret. Det kræver en mindre indsats fra personalets side og der er en oplevelse af, at ressourcerne udnyttes bedre. Kvalitetsmål: Sikkerhed for borgerne At ulykker forebygges At procedurer og regler vedr. magtanvendelse er kendte At borgerne ikke udsættes for vold og krænkende adfærd At borgere der ikke er habile til at varetage egne personlige og/eller økonomiske interesser tilbydes en værge At borgerens økonomi håndteres forsvarligt At klager over tilbuddet behandles konstruktivt Der har i 2011 været en stor usikkerhed omkring hvordan man skulle håndtere sundhedslovens regler omkring varetagelse af de helbredsmæssige interesser. Usikkerheden skyldes en kombination af mangel på klare retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Herning kommunes tolkning af op- 14

15 gaven. Der har nu været en tæt dialog med Embedslægeinstitutionen, Tilsynsenheden og Sundhed og Ældre med henblik på, at få opgaven præciseret. Der er i november udsendt retningslinjer til alle i Sundhed og ældre på, hvordan man fremover skal sikre, at der er nogen til at varetage borgerens helbredsmæssige interesser og hvordan det skal dokumenteres. Magtanvendelser har der været et lille fald i, som formentlig skyldes de lovændringer der er kommet, som har gjort det muligt, at anvende personlige alarmer som et hjælpemiddel og ikke som en magtanvendelse. Desuden har der været fokus på undervisning i demens i alle områder. Faglighed: Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode At dokumentationen for den helhedsorienterede omsorg er ajourført og tilgængelig. At dokumentationen indeholder beskrivelse af behov, den planlagte indsats, mål og evaluering At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov At der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren eks. forvaltningen, praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR, visitation, konsulenter, terapeuter m.v. I løbet af 2011 er alle plejecentre løbende begyndt at dokumentere den faglige indsats i IT systemet Rambøll care. Det har været en stor udfordring for nogen og andre er kommet godt i gang. Dokumentationen fremstår på nuværende tidspunkt noget usystematisk og rodet, hvilket formentlig skyldes manglende erfaring med brugen af systemet, men også på grund af manglende faglige kundskaber i forhold til, at føre en målrettet og systematisk dokumentation. I opsætningen af Rambøll Care har der været opmærksomhed på, at sikre fagligheden, men det kræver en fortsat oplæring og undervisning af alle, der dokumenterer i Rambøll Care, for at fagligheden skal bliver synlig. Der er fortsat plejefaglige og sundhedsfaglige indsatsområder der ikke er dokumenteret. Der er ikke en sikker dokumentation for de faglige refleksioner. Der foregår ikke en konsekvent evaluering af de tiltag der iværksættes omkring borgeren Manglende dokumentation og evaluering kan have helbredsmæssige konsekvenser for borgeren. Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger At tavshedspligten overholdes At regler om videregivelse af oplysning overholdes, og der ikke handles uden borgerens samtykke At følsomme oplysninger opbevares korrekt 15

16 Generelt er der en tilfredsstillende håndtering af personfølsomme oplysninger. Kvalitetsmål: Sundhedsfremme og forebyggelse At der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse At hygiejnestandarden er af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for risiko. Det gælder personlig hygiejne, fysiske rammer og udstyr Der er en tilfredsstillende opmærksomhed på sundhedsfremmende tiltag Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen At der dokumenteres således at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes At medicinhåndtering foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise Generelt har tilsynet ikke haft anmærkninger i forhold til medicin på Plejecentrene. Tre plejecentre har dog skilt sig ud, her har der et sted været en bevidst tilsidesættelse af anerkendt praksis i forbindelse med kontrol af doseret medicin. Dette er påpeget for 3. år i træk. Den ny Leder har overfor Tilsynet redegjort for, at det er blevet rettet op og der er indført en praksis i overensstemmelse med reglerne. Det andet plejecenter havde i forbindelse med overgangen til Rambøll Care mistet systematikken hvilket udgjorde en risiko for borgeren. Lederen har her også overfor Tilsynet redegjort for, at der er rettet op på problemerne og Rambøll Care nu er implementeret. Et tredje sted er der udleveret smertestillende håndkøbsmedicin uden forudgående ordination af en læge og medicinen var ikke borgerens eget. Lederen har overfor tilsynet redegjort for at reglerne omkring udlevering af PN medicin er gennemgået med personale og reglerne er indskærpet. Embedslægen har været forelagt ovenstående bemærkninger og er enig i Tilsynsenhedens vurdering. Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling At der gennemføres personaleudviklingssamtaler og der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte At den enkelte har mulighed for at deltage på efteruddannelse og kurser mm. At nyt personale sikres relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver At personalet sikres oplæring ved nye ukendte opgaver 16

17 Der er opmærksomhed på at anvende den enkeltes ressourcer og der sker delegering af særlige opgaver således, at opgaverne løses til borgerens bedste. Der er en tilfredsstillende opmærksomhed på, at opkvalificere hele personalegruppen, samtidig med, at der er mulighed for at opkvalificere enkelt personer. Et enkelt plejecenter skiller sig ud ved at have en systematisk oplæring af personale til opgaver der kræver særlige kompetencer. Der er dog givet en bemærkning om, at der skal foreligge en indholdsbeskrivelse, når det har til hensigt at være personligt kompetencegivende. Organisation: Kvalitetsmål: Ledelse, personale og arbejdsmiljø At der er opmærksomhed på fokusområder fra styrelser og politiske niveauer At personalet får opgaver og ansvar svarende til deres kompetencer At ledelsen sikrer sig information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet At personalesammensætning matcher målgruppen At der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder At der er sikkerhedsrepræsentation og tillidsrepræsentant i tilbuddet At der udarbejdes APV og handleplan At der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe sygefraværet Det vurderes, at der er en tilfredsstillende indsats i forhold til ledelse, personale og arbejdsmiljø. Den tilpasning af økonomi der har været på de fleste plejecentre er håndteret på forskellig vis. Der er steder, der har formået, at vende det til en positiv faglig udfordring og andre har set det som en faglig begrænsning. Fælles for alle har på trods af tilgangen været, at der har været udtrykt forståelse for den opgave ledelsen har haft i forhold til organisationens tilpasning. Det er tilsynets vurdering at personalet besidder de faglige kompetencer der skal til, men at fagligheden ikke er sikker. Med det menes, at personalet i vid udstrækning kan redegøre mundtligt for, hvordan de løser faglige udfordringer og hvilke refleksioner de gør sig omkring den faglige indsats, men på trods af dette, er det de praktiske gøremål, der har stor fokus og som overfor kolleger og pårørende sikres dokumenteret. Risikoen for denne tilgang er at de faglige refleksioner bliver individuelle og at der ikke sker en fælles faglig læring og udvikling, og indsatsen omkring den enkelte borger ikke bliver målrettet. Kvalitetsmål: Målsætning og værdier At Herning Kommunes værdier er kendte At der reflekteres over målsætninger og værdier At man er loyale overfor beslutninger 17

18 Det vurderes, at der arbejdes loyalt med de beslutninger, der skal effektueres og der generelt er en positiv tilgang til opgaveløsning Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer At der foreligger relevante instrukser og procedure At disse er opdaterede og kendte af personalet Ikke gennemgået Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl og utilsigtede hændelser At tilbuddet indberetter til databasen for utilsigtede hændelser At der er egen refleksion over de opståede hændelser At Personalet deltager i møder vedr. de indberettede hændelser At borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt Tilbuddene ved at der skal indberettes utilsigtede hændelser, men der er endnu ikke en automatik og sikkerhed i hvad der er omfattet af indberetningspligten. 18

19 Bilag 3: Private opholdssteder og botilbud i Herning kommune Område ansvarlig Tilsynsførende, Dorthe Kattrup Noesgaard, Ergoterapeut 5 botilbud hvoraf 2 også har godkendelse til at indskrive unge under 18 år 1 behandlingstilbud til voksne 5 opholdssteder hvoraf 2 endnu ikke har unge indskrevet og 1 er under skærpet tilsyn. Når der under de enkelte kvalitetsmål omtales et sted der er under skærpet tilsyn er det i alle tilfælde dette ene sted der henvises til. ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Der har været gennemført et ekstra tilsyn på et opholdssted på baggrund af en skriftlig henvendelse. Tilsynet var tilrettelagt således, at det var muligt at få belyst de punkter henvendelsen beskrev der var. Tilsynet fandt ikke nogen uregelmæssigheder. 1 opholdsted er ophørt efter eget ønske Årsrapporten for Private opholdssteder og botilbud er lavet på basis af 9 uanmeldte tilsyn og 9 anmeldte, samt løbende opfølgning og kontakt til tilbuddet under skærpet tilsyn. Derudover er der foretaget en kritisk gennemgang af regnskaberne for 2011 og budgetter for 2012 Borger Kvalitetsmål: Omsorg og indflydelse. At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkendende, positivt og omsorgsfuldt samvær At forventninger afstemmes. Borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende At støtten, omsorgen og den praktiske hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvende evidensbaseret tilgang Generelt er der en tilfredsstillende omsorg for borgerne på de private tilbud. Det varierer fra at målet præcist er opfyldt til, at der gøres en ekstra indsats på dette område. Personalet kan generelt redegøre for den faglige tilgang. Et enkelt sted har der været store mangler i forhold til personalets faglige dygtighed og den måde støtten og hjælpen var tilrettelagt på. Dette har været med til at sætte stedet under skærpet tilsyn Der er dog sket væsentlige forbedringer på disse punkter i løbet af året. ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Kvalitetsmål: Fysiske rammer At de fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer og udendørsarealer opfylder borgerens behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp 19

20 Generelt er der gode fysiske rammer på de private tilbud. Der er flere steder, hvor personalet er meget bevidst, om den betydning de fysiske rammer har. Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen At forventninger til gensidig information afstemmes At forventninger til serviceydelser afklares At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed Generelt er der et godt samarbejde mellem de private tilbud og pårørende. Der er dog en generel usikkerhed i forhold til borgere over 18 år. De er myndige men ikke altid i stand til at træffe beslutninger på et informeret grundlag. Sundhedslov og servicelov har forskellige krav til hvor meget og hvordan pårørende skal inddrages. Det er en vanskelig situation for personalet at stå i, da forældrene før det 18.år har været fuldt inddraget, men efter det 18 år er adgangen til oplysninger væsentlig begrænset. Forældrene har et naturligt ønske om fortsat at varetage deres voksne barns interesser. Kvalitetsmål: Aktiviteter, udvikling og træning At aktiviteterne understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har behov for Generelt tilrettelægges aktiviteterne ud fra borgernes funktionsniveau og der er fastsat et mål med aktiviteten Tilsynet har over for et privat tilbud givet udtryk for bekymring over et planlagt større projekt. Bekymringen er gået på om der anvendes uforholdsmæssigt mange personaleressourcer og om det påtænkte projekt i tilstrækkelig grad er tilrettelagt ud fra borgernes færdigheder Et sted har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. De igangsatte aktiviteter tog ikke udgangspunkt i borgernes funktionsniveau og var ikke tilrettelagt med det mål at skabe udvikling ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Kvalitetsmål: Sikkerhed for borgerne At ulykker forebygges At procedurer og regler vedr. magtanvendelse er kendte At borgerne ikke udsættes for vold og krænkende adfærd At borgere der ikke er habile til at varetage egne personlige og/eller økonomiske interesser tilbydes en værge At borgerens økonomi håndteres forsvarligt At klager over tilbuddet behandles konstruktivt 20

21 . Generelt er der kendskab til reglerne vedr. magtanvendelse og opmærksomhed på, om borgerne er i stand til selv at administrere deres økonomi. Der er ikke sket væsentlige ændringer i antallet af magtanvendelser. Den stigning, der har været kan begrundes i at antallet af pladser til unge med svære sociale problemer er steget. Et af de private tilbud har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. Der har her ikke været tilstrækkeligt kendskab til regler vedr. magtanvendelse. ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Faglighed: Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode At dokumentationen for den helhedsorienterede omsorg er ajourført og tilgængelig. At dokumentationen indeholder beskrivelse af behov, den planlagte indsats, mål og evaluering At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov At der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren eks. forvaltningen, praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR, visitation, konsulenter, terapeuter m.v. Dokumentationen fremstår i det store hele ajourført og indeholder beskrivelse af behov, indsats, mål og evaluering. Der er stadig mulighed for forbedring på dette område, da nedskrivning af alle indsatsområder ikke er fuldstændig konsekvent. Det gælder særligt for beskrivelse af mål og evaluering, hvor det ses, at der opstilles mål, der ikke eller kun vanskeligt er målbare. En naturlig følge her af bliver, at det er vanskeligt at evaluere på målet. Generelt har personalet kunnet redegøre for de enkelte borgeres problematikker, indsatsområder, metoder og mål samt for anvendelsen af eksterne samarbejdspartnere. Et sted har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. Her var dokumentationen ikke ajourført, behov, indsats, metoder og evaluering var kun sjældent beskrevet og uden faglig vinkel. Det pædagogiske personale kunne ikke redegøre for faglige mål og metoder. Ved et opfølgende tilsyn kunne det nyansatte pædagogiske personale redegøre for metoder og de overordnede faglige mål. Dokumentationen var meget sparsom, men det oplyses at dette er næste indsatsområde i forhold til at højne den faglige kvalitet på stedet. Dette følges op ved at uanmeldt tilsyn i første kvartal ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger At tavshedspligten overholdes 21

22 At regler om videregivelse af oplysning overholdes, og der ikke handles uden borgerens samtykke At følsomme oplysninger opbevares korrekt Generelt håndteres personfølsomme oplysninger korrekt. Flere private tilbud er ved at implementere godkendte it systemer til dokumentation og opbevaring af personfølsomme data. Kvalitetsmål: Sundhedsfremme og forebyggelse At der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse At hygiejnestandarden er af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for risiko. Det gælder personlig hygiejne, fysiske rammer og udstyr Generelt er der en fin opmærksomhed på borgernes sundhed og på forebyggelse. Forebyggelse opfattes bredt og omfatter både sund kost, motion og mentalt velbefindende. Det er forskelligt hvor megen viden der er om motion og sund kost og hvor bevidst det bruges. Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen At der dokumenteres således at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes At medicinhåndtering foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise Tilsynsenheden er blevet kontaktet af LOS (Landsforeningen af private opholdsteder og botilbud og skolebehandlingstilbud). LOS s holdning er, at det driftsorienterede tilsyn ikke indeholder tilsyn med medicinhåndtering, da det hører ind under sundhedsloven. Dette er derfor som udgangspunkt ikke længere en del af tilsynet, men tilsynsenheden tilbyder at gennemgå medicinen på de private tilbud og yde vejledning såfremt stederne ønsker det. Tilsynsenheden har sammen med tilsynsførende fra embedslægeinstitutionen og efter ønske fra tilbuddet gennemgået medicinhåndteringen på et tilbud med komplekse medicinske problemstillinger. Målgruppen giver særlige udfordringer og stedet blev derfor tilbudt, og takkede ja til gennemgang og vejledning på denne måde. Medicinhåndteringen var i alt væsentlighed i orden. Da vi ikke længere vurdere medicinhåndtering som et selvstændigt punkt, vurderer vi under personalesammensætning og personalekompetencer, om der er personale der har været på medicinkursus. Det har vist sig ganske vanskeligt at finde et kompetencegivende medicinkursus til personale med socialfaglig baggrund. Tilsynsenheden vil i 2012 tage initiativ til at der for institutioner i Herning Kommune, både private og kommunale tilbydes kompetencegivende kurser. Dette vil ske i samarbejde med embedslægeinstitutionen 22

23 Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling At der gennemføres personaleudviklingssamtaler og der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte At den enkelte har mulighed for at deltage på efteruddannelse og kurser mm. At nyt personale sikres relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver At personalet sikres oplæring ved nye ukendte opgaver Generelt er der opmærksomhed på at kompetenceudvikle både tilbuddet og den enkelte medarbejder Et sted har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. Her var der ikke opmærksomhed på at kompetenceudvikle og som en konsekvens heraf havde medarbejderne ikke de rette kompetencer til at arbejde med målgruppen ud fra de metoder stedet var godkendt til. Der har været en større udskiftning af medarbejdere og der er kommet øget fokus på kompetenceudvikling. ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Organisation: Kvalitetsmål: Ledelse, personale og arbejdsmiljø At der er opmærksomhed på fokusområder fra styrelser og politiske niveauer At personalet får opgaver og ansvar svarende til deres kompetencer At ledelsen sikrer sig information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet At personalesammensætning matcher målgruppen At der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder At der er sikkerhedsrepræsentation og tillidsrepræsentant i tilbuddet At der udarbejdes APV og handleplan At der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe sygefraværet Generelt er ledelsen på de private opholdssteder og botilbud opmærksomme på de politiske tendenser og på at levere en god kvalitet. Generelt er der personale ansat, som har de nødvendige faglige og personlige kompetencer, således at de kan løse arbejdsopgaverne på stedet. Generelt er der et lavt sygefravær. De fleste opholdssteder og botilbud benytter sig af deres eget faste vikarkorps, således at vagter kan dækkes af personale med kendskab til stedet og borgerne. Kvalitetsmål: Målsætning og værdier At Herning Kommunes værdier er kendte At der reflekteres over målsætninger og værdier At man er loyale overfor beslutninger 23

24 Generelt ses der sammenhæng mellem stedernes værdigrundlag og den måde der arbejdes på. Et enkelt sted har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. Her var der kun meget lidt sammenhæng mellem stedets værdigrundlag og den måde der blev arbejdet på. Værdigrundlaget er blevet beskrevet mere præcist og der arbejdes på at implementere dette bland alle medarbejderne ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer At der foreligger relevante instrukser og procedure At disse er opdaterede og kendte af personalet Generelt er alle privat tilbud opmærksomme på egne interne procedure og instrukser, men de er ikke konsekvent nedskrevet. Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl og utilsigtede hændelser At tilbuddet indberetter til databasen for utilsigtede hændelser At der er egen refleksion over de opståede hændelser At Personalet deltager i møder vedr. de indberettede hændelser At borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt De private tilbud er endnu ikke blevet introduceret til databasen for utilsigtede hændelser. Tilsynsenheden har informeret om lovens ikrafttræden og hvor på Herning Kommune lederne kan henvende sig, for at for at få yderligere oplysninger. Kvalitetsmål: Økonomi At budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage. At henlæggelser og ekstraordinære økonomiske dispositioner, falder inden for opholdsstedets eller botilbuddets formål. Generelt er der sammenhæng mellem pris og kvalitet på de tilbud der er godkendt af Herning Kommune. Et enkelt sted er der foretaget ekstraordinære økonomiske dispositioner uden Herning Kommune s godkendelse. De ekstraordinære økonomiske dispositioner falder dog indenfor opholdsstedet formål, reglerne er blevet indskærpet over for tilbuddet. 24

25 Et sted har været under skærpet tilsyn i 2011 og er det fortsat. Tilsynet vurderede at der ikke var sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det pågældende steds bestyrelsen har foretaget massive ændringer på stedet og der er lagt en relevant og realistisk plan for stedet. Det forventes at der i løbet af 2012 vil blive sammenhæng mellem pris og kvalitet. ( tilføjelse pr : nævnte tilbud under skærpet tilsyn er lukket og der er indgivet konkursbegæring) 25

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.2.2014 Solsikken Skolegade 13B, Sdr. Felding Leder: Jonna Lykke Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt Tilsyn Uanmeldt tilsyn 12.3.2014 Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning Leder: Maja Ælmholt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 9.4.2014 Regnbuen Hodsager Hovedgaden 17 7490 Aulum Leder: Lene Skovgaard Bach Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 17.6.2014 Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning Leder: Daniel Laugesen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Mia Gry Mortensen Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen Indledning Herning krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 18.11.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Birketoft Østervang, Aulum Else Krabbe Pia Strandbygaard Joan Dahl Nørgaard

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Indledning Lions Clubs børnehave er en selvejende daginstitution som har driftsoverenskomst

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Lind Aktivitetscenter Dato: 25-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Aktivitetscenter Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard.

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard. TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 104 Dato: 09.06.2015 Tilbud: Adresse: Institutionsleder: Afdelingsleder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktivitetshuset Birkelund Fyrrevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 06-08-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktiv center Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde Pia Strandbygaard Joan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 5.11.215 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sandfeldgården Sandfeld Allé 25, Kibæk Lilian Vium Joan Dahl Nørgaard Mia

Læs mere

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 103 og 104 Dato: 18.06.2015 Tilbud: Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 Adresse: Park alle 5, 7480 Vildbjerg Institutionsleder: Afdelingsleder:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg. Leder: Jørgen Bitsch

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg. Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri 04-04-2017 Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsførende: Mia Mortensen Joan Dahl Nørgaard Anne Sofie Pedersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 29.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Ørnhøj friplejehjem Hovedgade 36 6973 Ørnhøj Steen Lund Tilsynsførende:

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 19.3.2014 Børnehaven Stjernen Gilmosevej 20, Tjørring Leder: Anders Pynt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard.

Uanmeldt tilsyn. Dato: Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard. Tilbud: Adresse: TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Leder: Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 30.05.2016 Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn Årsrapport Kommunalt Tilsyn 5 Dagtilbud for børn Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr...-P9-59- Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere