Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag 1. Resultatmål med tilhørende succeskriterier vægtning og kriterier

3

4 Oversigt over produkter og ressourcer Budget i 2013, mio. kr. Produktområde 1: Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse Geodatastyrelsen vil arbejde for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og. Produktområde 2: Geografiske informationer Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor. Produktområde 3: Anvendelse Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Produktområde 4: Anvendelse Borgere og virksomheder Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata. Produktområde 5: Anvendelse Private sektor Geodatastyrelsen vil understøtte forretnings-udvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata. Produktområde 6: Ministerbetjening Geodatastyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor styrelsens opgavefelt. Geodatastyrelsen formidler rettidig, relevant og handlingsorienteret information til borgere, virksomheder og øvrige gennem en veldisponeret og oplysende hjemmeside samt rettidig besvarelse af henvendelser. Omkostninger ekskl. fællesomkostninger Omkostninger inkl. fællesomkostninger Direkte Heraf løn Samlede Budget i omkostningeninger omkost- % af total 38,5 25,0 45,0 15% 130,0 80,0 150,0 50% 50,0 30,0 60,0 20% 13,0 8,0 15,0 5% 13,0 8,0 15,0 5% 12,0 7,6 15,5 5% Budget i alt 256,5 158,6 300,5 100% Kilde: Oversigten er korrigeret i forhold til tabel 5, 6 og tabel 8 i FL2013. Der er i resultatkontakt 2013 indarbejdet nye produktområder, som modsvarer styrelsens strategiske grundlag Disse indarbejdes i tabel 5 i FFL2014. Endvidere er der ift. finanslovens tabel 6 og 8 indarbejdet konsekvenserne af Digitaliseringsstyrelsens aftale om fri adgang til grunddata pr Dette indarbejdes i FL2013 som en tillægsbevilling. Udgifterne er fordelt på produktområder efter en skønnet fordelingsnøgle. 4

5 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål 1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse vægt 10 pct. Geodatastyrelsen vil arbejde for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og. Resultatmål: 1.1. Geodatstyrelsen vil koordinere gennemførelsen af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi samt Miljøministeriets indsats i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (den del der ikke vedrører geografisk infrastruktur). 2. Geografiske informationer vægt 40 pct. Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor. Resultatmål: 2.1. Geodatastyrelsens datasamlinger er tilgængelige, aktuelle og i rette kvalitet Implementere INSPIRE-direktivet i henhold til de af direktivet fastlagte tidsplaner Implementere grunddataprogrammet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for at sikre effektiv ejendomsforvaltning, effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning, fri og effektiv adgang til geografiske data og fælles distributionsløsning til grunddata Deltage i det fællesoffentlige samarbejde med grunddatakonceptet, herunder bidrage til forslag til konkrete nye grunddatasæt, der skal arbejdes med i de kommende år Etablere 1. fase af en Marin Spatial Data Infrastruktur (MSDI) herunder governance set up samt systemunderstøttelse - så væsentlige data kan deles mellem relevante til brug for deres opgavevaretagelse på havet Etablere digital selvbetjeningssløning som adgangskanal til de digitale og analoge matrikulære arkiver Udvikle samarbejdet i FOT-Danmark regi med sigte på en tilpasning af data til grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt understøtte de sektorrelaterede bestræbelser på en videreudvikling af den løbende sagsorienterede ajourføring. 5

6 3. Anvendelse - offentlige vægt 30 pct. Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Resultatmål: 3.1. Etablere forretningsmodel for samarbejde med andre offentlige Udvikle og anvende geografisk infrastruktur som fælles grundlag for klimaplanlægning og beredskab samt bidrage til klimatilpasning ved etablering af en fælles national hydrologisk højdemodel Understøtte at det nationale beredskab udnytter potentialet i geodata Understøtte Forsvarets anvendelse af geodata i henhold til samarbejdsaftalen med Forsvaret Etablere et fælles datagrundlag for understøttelse af forvaltningsopgaver i NaturErhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Geodatastyrelsen og under hensyntagen til øvrige fællesoffentlige samarbejder Udbrede effektiv anvendelse af geodata i mobile enheder indenfor de af Geodatastyrelsens prioriterede indsatsområder Dialog med den private sektor om, hvordan potentialet i geodata udnyttes i løsninger til den offentlige sektor. 4. Anvendelse Borgere og virksomheder - vægt 8 pct. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata. Resultatmål: 4.1. I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS), samt i samarbejde med Miljøministeriets øvrige institutioner, iværksætte aktiviteter for bedre tilgængelighed til information om miljø, natur og geografi Etablere effektive digitale kommunikationskanaler, der giver borgere og virksomheder relevant information og nem adgang til frie geografiske data. 6

7 5. Anvendelse Private sektor - vægt 8 pct. Geodatastyrelsen vil understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata. Resultatmål: 5.1. Etablere samarbejdsmodeller som understøtter forretningsudvikling i den private sektor Stille data og ydelser til rådighed så det giver størst mulig værdi for den private sektor. 6. Ministerbetjening - vægt 4 pct. Det er målsætningen for Geodatastyrelsen at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Geodatastyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor styrelsens arbejdsområde. Samtidig er det Geodatastyrelsens målsætning, at borgere, virksomheder og øvrige modtager en hurtig og kompetent betjening. Vi ønsker at være i dialog med omverdenen gennem blandt andet hjemmeside, publikationer og et aktivt pressearbejde samt ved øget inddragelse af samarbejdspartnere. Myndigheder, borgere og virksomheder skal modtage hurtig og kompetent vejledning i styrelsens regelsæt, og styrelsen skal sikre relevant forvaltningsgrundlag for kommuner og for at sikre en effektiv og hurtig sagsbehandling. Resultatmål: 6.1. Ministerbetjening af høj kvalitet 6.2. Geodatastyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder og øvrige. 7

8

9 Bilag 1. Resultatmål med tilhørende succeskriterier vægtning og kriterier Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 1: Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse Vægt 10 pct. Geodatastyrelsen vil arbejde for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og Resultatmål 1.1. Geodatastyrelsen vil koordinere gennemførelsen af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi samt Miljøministeriets indsats i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS) Der udarbejdes en strategi for etablering af digitaliseringsklar lovgivning med forslag til principper og konkrete forslag til 3 demonstrationsprojekter, der kan igangsættes primo Miljøministeriets nye infrastruktur for miljødata er etableret og er i drift for data vedrørende vandplaner, skovkort og virksomhedsdata (MDI-projektet under digitaliseringsstrategiens handleplan) Projektet Effektiv systemunderstøttelse af sagsstyring og dokumenthåndtering i Miljøministeriet er afsluttet med anbefalinger til Miljøministeriets Udvalg for Digitalisering og Data (MDD) om fremtidig arkitektur for systemunderstøttelse med tilhørende handleplan Geodatastyrelsen koordinerer Miljøministeriets indsats i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, således at aftalte frister/leverancer i henhold til implementeringsplanen fra styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overholdes. Miljøministeriet Miljøministeriet Miljøministeriet Miljøministeriet 4 succeskriterier er

10 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 2 Geografiske informationer Vægt 40 pct Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor Resultatmål 2.1. Geodatastyrelsens datasamlinger er tilgængelige, aktuelle og i rette kvalitet Der er etableret en ordning, der på ensartede vilkår sikrer distribution af Geodatastyrelsens Elektroniske søkort (ENC) via alternative officielle distributører (RENCer) Ajourførte FOT-data er lagt i FOT2007 og tilgængelige for FOT-parterne senest gennemsnitligt 4 uger efter at data fra leverandøren er godkendt Den gennemsnitlige ekspeditionstid i Geodatastyrelsen opgjort over hele året må ikke overstige 40 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager Tilgængelighed for Kortforsyningen er mindst 99% (målt 24/7 i overensstemmelse med INSPIRE krav til servicekvalitet) Fire nye grønlandske papirsøkort og tilhørende Elektroniske søkort (ENC) er produceret. Derudover er 2 søkort, som har været til kommentering i 2012, færdiggjort. Alle sejlende Borgere og virksomheder., borgere og virksomheder. Grønlands Selvstyre og sejlende i grønlandske farvande 5 succeskriterier er Resultatmål 2.2. Implementere INSPIRE-direktivet i henhold til de af direktivet fastlagte tidsplaner Den årlige overvågning, samt den 3-årlige rapportering til EU-kommissionen, er afgivet i første halvår Samordningsudvalget har fået forelagt forslag til identifikation af datasæt og dataansvarlige for bilag 2 og 3 i første halvår Geodatastyrelsen har været i dialog med relevante dataansvarlige og rådgivet dem om etablering af metadata for data og tjenester under bilag 2 og 3. Dataansvarlige og EUkommissionen 3 succeskriterier er 3 succeskriterier er 10

11 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Resultatmål 2.3. Implementere grunddataprogrammet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for at sikre effektiv ejendomsforvaltning, effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning, fri og effektiv adgang til geografiske data og fælles distributionsløsning til grunddata Udbud af datakonsolidering og migrering af data (datavask) om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund, med henblik på at data kan flyttes fra Tingbogen til Matriklen, er gennemført i overensstemmelse med implementeringsplanen for aftalepakken, hvorved Domstolstyrelsen og Tinglysningsretten gives det nødvendige rum til at etablere Ejerfortegnelsen Der er gennemført en referencemåling og analyse af anvendelsen af Geodatastyrelsens geografiske data Der er inden udgangen af 2013 etableret en første testversion af henholdsvis nyt system til håndtering af Danmarks Stednavne og et system til Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) I regi af grunddataprogrammet er der aftalt en plan for migrering af Kortforsyningen Geodatastyrelsen vil i regi af FODS 10.1.c medvirke til, at der fastlægges et fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb, som kan anvendes til administration og klimatilpasning, herunder bl.a. etablering af en service, som giver ne adgang til løbende at vedligeholde grunddata om vandløb inden udgangen af Borgere, virksomheder og offentlige Borgere, virksomheder og offentlige. Samme Samme 5 succeskriterier er 3 succeskriterier er 11

12 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Resultatmål 2.4. Deltage i det fællesoffentlige samarbejde med grunddatakonceptet, herunder bidrage til forslag til konkrete nye grunddatasæt, der skal arbejdes med i de kommende år Indstilling om referencemodel for grunddata for vejområdet samt proces for det videre arbejde er forelagt Samordningsudvalget med henblik på oversendelse til Grunddatabestyrelsen, som er nedsat som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, så det kan indgå i bestyrelsens afklaringsproces frem mod kommuneforhandlingerne Succeskriteriet er Succeskriteriet er ikke Resultatmål 2.5. Etablere 1. fase af en Marin Spatial Data Infrastruktur (MSDI) herunder governance set up samt systemunderstøttelse så væsentlige data kan deles mellem relevante til brug for deres opgavevaretagelse på havet Der er udarbejdet et beslutnings- og finansieringsgrundlag for etablering af en Dansk Marin Spatial Data Infrastruktur (havets geodata) Der er etableret metadata for de data, der skal indgå i basis MSDI, og disse er tilgængelige i metadatabasen. De maritime styrelser De maritime styrelser Resultatmål 2.6. Etablere digital selvbetjeningsløsning som adgangskanal til de digitale og analoge matrikulære arkiver Matrikulære sager tilbage til 1950 er skannet og klar til distribution igennem en ny selvbetjeningsløsning En ny selvbetjeningsløsning til effektiv distribution af matrikulære måloplysninger er taget i brug af landinspektørerne. Borgere og virksomheder. Landinspektør branchen Resultatmål 2.7. Udvikle samarbejdet i FOT-Danmark regi med sigte på en tilpasning af data til grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt understøtte de sektorrelaterede bestræbelser på en videreudvikling af den løbende sagsorienterede ajourføring Der er udarbejdet forslag til en ny strategi for FOT herunder en struktur for FOT-samarbejdet Der gennemføres 2 projekter, hvor brugerskabte data for henholdsvis vandløb og veje anvendes til kvalitetssikring/ajourføring af dataindholdet i FOT. 12

13 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 3: Anvendelse offentlige Vægt 30 pct. Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse Resultatmål 3.1. Etablere forretningsmodel for samarbejde med andre offentlige Samarbejdsmodel er defineret og implementeret i mindst et konkret samarbejde mellem Geodatastyrelsen og anden offentlig myndighed. Succeskriteriet er Succeskriteriet er ikke Resultatmål 3.3. Understøtte at det nationale beredskab udnytter potentialet i geodata Beredskabets benytter infrastrukturen i deres opgavevaretagelse gennem anvendelse af afløseren for GeoConference i sin første version i en beredskabsøvelse. Resultatmål 3.2. Udvikle og anvende geografisk infrastruktur som fælles grundlag for klimaplanlægning og beredskab samt bidrage til klimatilpasning ved etablering af en fælles national hydrologisk højdemodel I forhold til det operative beredskab til håndtering af klimaskabte krisesituationer etableres gennem aktiv miljødialog et interessenetværk, og med dette afdækkes behovene for data og digitale løsninger, hvilke beredskabstiltag der kan laves i forhold til at afværge en krisesituation, samt hvad der bør indgå i en beredskabsplan for en kommune Frem mod Økonomiaftale 2014 med KL udarbejdes forslag til en fællesoffentlig hydrologisk højdemodel baseret på bl.a. grunddatasættet for vandløb. Beredskabs, borgere og virksomheder Beredskabs Succeskriteriet er Succeskriteriet er ikke Resultatmål 3.4. Understøtte Forsvarets anvendelse af geodata i henhold til samarbejdsaftalen med Forsvaret Samarbejdsaftalen mellem Forsvaret og Geodatastyrelsen er genforhandlet og indgået. Forsvaret Succeskriteriet er Succeskriteriet er ikke 13

14 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Resultatmål 3.5. Etablere et fælles datagrundlag for understøttelse af forvaltningsopgaver i NaturErhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Geodatastyrelsen og under hensyntagen til øvrige fællesoffentlige samarbejder Der er senest ved udgangen af 2. kvartal 2013 gennemført en fælles analyse af potentialerne ved at øge samarbejdet om geografiske digitale data mellem NaturErhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Geodatastyrelsen. Med potentialer menes især miljømæssige og økonomiske potentialer. Arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen er tænkt ind i analysen. Succeskriteriet er Resultatmål 3.6. Udbrede effektiv anvendelse af geodata i mobile enheder indenfor de af Geodatastyrelsens prioriterede indsatsområder Effektiviseringspotentialet for mobil digital forvaltning indgår fra 2013 i Miljøministeriets screenings-procedure af alle digitaliseringsprojekter i ministeriet Det mobile GIS-system til registrering af 3-områder færdiggøres inden udgangen af april Miljøministeriets Udvalg for Digitalisering og Data (MDD) har som led i ministeriets digitaliseringsstrategi vedtaget etablering af nye mobile digitale løsninger til gennemførelse i 2013/2014. Miljøministeriet Miljøministeriet 3 succeskriterier er Succeskriteriet er ikke Resultatmål 3.7. Dialog med den private sektor om, hvordan potentialet i geodata udnyttes i løsninger til den offentlige sektor Der udarbejdes et nyt differentieret partnerprogram, der skal facilitere øget og mere effektiv anvendelse af geodata i den offentlige sektor. Rådgivning- og it-branchen samt offentlige Succeskriteriet er Succeskriteriet er ikke 14

15 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 4: Anvendelse Borgere og Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata virksomheder Vægt 8 pct. Resultatmål 4.1. I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS), samt i samarbejde med Miljøministeriets øvrige institutioner, iværksætte aktiviteter for bedre tilgængelighed til information om miljø, natur og geografi Et dialogmøde afholdes i 2013 med borgere/ offentlighed med deltagelse af Miljøministeren med henblik på diskussion af sigtelinjer for tilgængelighed til information om natur, miljø og geografi Der udarbejdes bl.a. på baggrund af dialogmødet en handleplan for Miljøministeriets indsats for På Danmarks Arealinformation i regi af Danmarks Miljøportal er der præsenteret 5 til 10 nye miljødatatemaer. Borgere, virksomheder og offentlige. Miljøministeriet Borgere og virksomheder 3 succeskriterier er Resultatmål 4.2. Etablere effektive digitale kommunikationskanaler, der giver borgere og virksomheder relevant information og nem adgang til frie geografiske data Der udarbejdes principper for Geodatastyrelsens strategiske eksterne kommunikation i Der udarbejdes en kanalstrategi for Geodatastyrelsen Geodatastyrelsens hjemmeside er ændret, så den modsvarer styrelsens kanalstrategi. Borgere og virksomheder 3 succeskriterier er 15

16 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 5: Anvendelse Privat sektor Vægt 8 pct. Geodatastyrelsen vil understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata Resultatmål 5.1. Etablere samarbejdsmodeller som understøtter forretningsudvikling i den private sektor Der er udarbejdet nye samarbejdsmodeller med den private sektor med baggrund i undersøgelser af brancheorganisationer og drøftelser med udvalgte parter. Private sektor Succeskriteriet er Resultatmål 5.2. Stille data og ydelser til rådighed så det giver størst mulig værdi for den private sektor Der skal gennemføres en analyse af, hvordan data mest hensigtsmæssigt kan stilles til rådighed for den private sektor med henblik på at understøtte forretningsudvikling og vækst Kommunikationsplanen for Geodatastyrelsens udviklingsplatform målrettet udviklere (Geoboxen) er gennemført, og platformen er yderligere udbygget med henblik på at stimulere nye typer af udviklere/- udviklingshuse til at inddrage frie geografiske data i deres produktudvikling. Private sektor Private sektor Succeskriteriet er ikke 16

17 Succeskriterier Målgruppe Opfyldt Delvist Ikke Produktområde 6: Ministerbetjening Vægt 4 pct. Det er målsætningen for Geodatastyrelsen at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Samtidig er det Geodatastyrelsens målsætning, at borgere, virksomheder og øvrige modtager en hurtig og kompetent betjening Resultatmål 6.1. Ministerbetjening af høj kvalitet Rettidighed i styrelsens forlæggelse af ministersager vurderes på grundlag af departementets opmærkning af styrelsens svar på bestillinger Ministerieopgave Målet er for min. 80% >= 75% < 70% Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med tidsfrist på 4 uger opgøres af styrelsen og overholdes i mindst 80% af sagerne Ministerieopgave Myndighedsopgave Alle lovforslag er fremsat i overensstemmelse med lovprogram Målet er for min. 80% 75% af alle lovforslag er fremsat i overensstemmelse med lovprogram 50% af alle lovforslag er fremsat i overensstemmelse med lovprogram >= 70% < 65% Resultatmål 6.2. Geodatastyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder og øvrige I Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiden opnås som minimum 4 netkroner Service til borgere og virksomheder 4 netkroner er opnået i Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiden 3 netkroner er opnået i Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiden 2 netkroner er opnået i Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiden Note: Vægtprocenterne er et resultat af en samlet afvejning af målene i forhold til væsentlighed og skønnet ressourceforbrug. I vægtningen er der taget højde for, at tilvejebringelse og vedligeholdelse af geodata er en kerneopgave for styrelsen, samtidig med at styrelsen i den nye strategi sætter øget fokus på anvendelse og håndtering af geodata. 17

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen

Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen Indholdsfortegnelse Særligt vedr. resultatkontrakten for 2012... 3 Introduktion til Kort & Matrikelstyrelsens arbejde... 4 Faglige og administrative strategiske

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2013 2

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Vandløb og FOT FOTdanmarks repræsentantskab 18. april 2013 Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Disposition Grunddataprogram om vandløb, søer og klimatilpasning Etablering af hydrologisk tilpasningslag Anvendelse

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer FOT som forvaltningsgrundlag Case: Fælles grunddata for vandløb og søer Georg Jensen, gj@kms.dk Disclaimer.. 10.1 UDBYGNING AF DE AUTORITATIVE GEOGRAFISKE GRUNDDATA Landets administrative geografiske inddelinger

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

Ministerieopgaver KMS yder miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.

Ministerieopgaver KMS yder miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning. ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.4.1 Skematisk

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Data er sluppet løs frie geografiske data

Data er sluppet løs frie geografiske data Data er sluppet løs frie geografiske data Mads Bjørn-Møldrup Områdechef for Leveranceinfrastruktur i Geodatastyrelsen med ansvar for, at Geodatastyrelsens ydelser, applikationer og Kortforsyningen. Som

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017 Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017 Kontor/afdeling ØKO Dato 13. december 2016 Indholdsfortegnelse: Strategisk målbillede Side 2 Resultatplan for 2017 Side 4 Gyldighedsperiode og opfølgning Side

Læs mere

Nyt fra KMS. Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen

Nyt fra KMS. Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen Nyt fra KMS Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen Rammerne har ændret sig Geodata får større og større betydning - Flere og flere tekniske muligheder - Større og større efterspørgsel Offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Geografisk information har voksende betydning for fællesoffentlig digitalisering 4 Geografiske

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Vedtægter. for. GeoDanmark

Vedtægter. for. GeoDanmark Vedtægter for GeoDanmark Page 1 Of 12 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er GeoDanmark. 1.2 Foreningens hjemsted er København. 2. GEODANMARKS FORMÅL OG MÅL 2.1 GeoDanmarks formål er at drive og udvikle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2014 Titel: Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Redaktion: Økonomi og styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2015 2 Årsrapport 2014 Indhold 1. Påtegning...

Læs mere

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi?

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi? Dagsorden Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 371 Offentligt 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse 2) Stedfæstelsen hvor er vi? - Status et juridisk og digitalt problembarn

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA)

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4 Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) udarbejdet af LSA arbejdsgruppen april 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Tilblivelse...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Kortforsyningsseminar 2014 Spor 1: Forretning

Kortforsyningsseminar 2014 Spor 1: Forretning Kortforsyningsseminar 2014 Spor 1: Forretning Adgang til frie grunddata et fremtidsbud på brug af data til det danske kvadratnet fra Danmarks Statistik. København Onsdag den 9. april 2014 Erik Sommer,

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

GeoDanmark Strategi marts 2016

GeoDanmark Strategi marts 2016 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S GeoDanmark Strategi 2016-18 16. marts 2016 Indhold Indledning...2 Baggrund...2 GeoDanmark i dag...2 GeoDanmarks omverden...3 GeoDanmark fremover...3 GeoDanmark

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere