HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 20. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, A, har principalt gentaget sin påstand. A har subsidiært påstået, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at han er berettiget til fradrag for de i indkomstårene 1995, 1996 og 1997 tilskrevne renter af sit lån hos B, henholdsvis kr., kr. og kr., og at sagen hjemvises til ligningsmyndighederne til afgørelse af, i hvilke eller hvilket indkomstår fradragsretten kan udøves. Indstævnte, Skatteministeriet, har over for As principale påstand påstået stadfæstelse og over for hans subsidiære påstand frifindelse. Anbringender Parterne er enige om, at den subsidiære påstand kun bliver aktuel, hvis Højesteret lægger til grund, at der blev etableret et reelt gældsforhold med pligt til at betale renter, men at A som

2 - 2 - følge af udskydelse af forfaldstidspunktet alligevel er afskåret fra rentefradrag for årene Spørgsmålet i relation til den subsidiære påstand er, om fordringen på A i givet fald er ophørt på grund af personsammenfald mellem kreditor og debitor (konfusion). A har til støtte for sin subsidiære påstand gjort gældende, at han ikke har overtaget kreditors rettigheder i låneforholdet efter Cs død, hvorfor låneforholdet ikke er ophørt ved konfusion. B var kreditor for lånet, og det forhold, at han var indsat som residualarving i Cs testamente, har ingen retsvirkning i relation til de for B gældende regler. En testator kan naturligvis begunstige en person ved testamente, uden at dette medfører, at vedkommende bliver begunstiget i en fond oprettet af den pågældende testator. Skal vedkommende begunstiges også i fonden, kræves egnede fondsretlige skridt, som da også er taget ved oprettelse af den nye fundats af 23. april 1998, som er det eneste grundlag for, at han kan begunstiges af fonden. A er såkaldt skønsbegunstiget i B i kraft af og alene i kraft af den nye fundats. Testamentet er i så henseende uden betydning. Hertil kommer, at arvingsindsættelsen var uden betydning, da boet var insolvent. Skattemyndighederne har da heller ikke afkrævet ham boafgift i anledning af den hævdede overgang af fondsformuen fra C til ham. Selv om man måtte anse E og C som de reelle ejere af aktiverne i B, herunder fordringen mod A, og selvom man anså fordringen for ophørt ved Cs død eller som resultat af bobehandlingen, ville dette ikke føre til, at de før dødsfaldet påløbne renter, herunder de i nærværende sag omhandlede, ikke kunne fradrages. Der ville være tale om, at A havde arvet tilgodehavendet i Cs (og eventuelt tillige Es) bo. Det er ganske almindeligt forekommende, at der i et dødsbos aktiver indgår tilgodehavender ifølge lån til arvinger, og sådanne tilgodehavender arves af debitor. Det er ganske utvivlsomt, at der i denne situation er sædvanlig fradragsret for renter frem til udlægstidspunktet, hvor gæld og renter udlignes ved modregning i arv, og på den anden side kræves boafgift af arven, som også omfatter de påløbne renter. Skatteministeriet har til støtte for sin påstand om frifindelse over for den subsidiære påstand anført, at A inden det aftalte indfrielsestidspunkt den 1. juni 1998 fik yderligere henstand i henhold til vilkårene i gældsbrevet af 28. maj 1998, således at forfaldstidspunktet og betalingen blev udskudt yderligere. Først i 1999 begyndte A at betale, og i 2005 foretog han indfrielse. Såvel den 28. maj 1998 som på det senere betalingstidspunkt var gælden i realite-

3 - 3 - ten ophørt ved konfusion. Långiverne (E og C) var således afgået ved døden, og A var trådt i deres sted som kreditor. Han var universalarving og havde også overtaget deres rettigheder i forhold til fonden i øvrigt helt uden om dødsboerne. Det kan ikke udløse et rentefradrag at betale (til sig selv), efter at gælden er ophørt ved konfusion. Supplerende sagsfremstilling Østre Landsrets dom af 14. januar 2005 Af landsrettens begrundelse i sagen om Bs skattesubjektivitet fremgår bl.a. følgende: At en fond efter danske regler kan tillægges selvstændig skattesubjektivitet, forudsætter en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af fondskapitalen fra stifterens formue. Landsretten må lægge til grund, at C i årene og E i årene reelt udøvede en ejeres råden over fondskapitalen. Landsretten har herved blandt andet lagt vægt på fondens vedtægter, som åbner mulighed for, at stifterne bevarer rådigheden over fondens formue, og at formuen ved fondens eventuelle opløsning kan føres tilbage til stifterne, sammenholdt med udtalelsen fra advokat F af 26. april 2000, hvoraf det fremgår, at der ikke efter liechtensteinsk ret gælder et krav om effektiv udskillelse. Hertil kommer, at blandt andet kredsen af fondsbegunstigede i medfør af vedtægternes 15 kan fastlægges i tillægsvedtægter. Den 25. september 1997 har E på et møde med Frederiksberg Skattedirektorat forklaret, at de i henhold til tillægsvedtægten selv kunne træffe beslutninger om at disponere, og at de selv kunne trække på midlerne. Sagsøgerne har ikke, på trods af skattemyndighedernes opfordringer, fremlagt disse tillægsvedtægter. Af Es og Cs skrivelse af 21. september 1997 til B fremgår det imidlertid, at Cs nevø, A, er indsat som andenbegunstiget i en tillægsvedtægt. Landsretten har endvidere lagt vægt på Es detaljerede forklaringer til Frederiksberg Skattedirektorat ved de møder, som blev afholdt i andet halvår af 1997, samt på den hermed forbundne brevveksling. E har blandt andet forklaret, at fuldmagterne gav ham og C ret til at disponere over fondens konti, købe og sælge værdipapirer, uddele legater og træffe beslutning om lån, at de ikke selv har modtaget beløb fra fonden, da det ikke har været nødvendigt som følge af deres egne, gode indkomst- og formueforhold, at fondsbestyrelsens funktion alene har været at kontrollere, at regnskabet er til stede og udføre et overordnet opsyn med at vedtægterne overholdes, at alle beslutninger om tildeling af lån og legater er truffet af C og E, at D, C og E lige siden fondens oprettelse har været berettiget til at give instruktioner til forvaltningsfirmaet Treuhand om forvaltningen af fondens midler, og at E overfor skattevæsenet har forklaret, at fonden i Liechtenstein ikke har været orienteret om, hvorledes de 8 mio. kr., som blev overført til Danmark i foråret 1993, blev disponeret. Der foreligger således ikke regnskabsmæssige registreringer i fonden herom, og fondens regnskaber er da heller ikke, på trods af flere opfordringer, blevet fremlagt for skattemyndighederne.

4 - 4 - Landsretten har endvidere lagt vægt på, at E og C ved brev af 23. april 1993 kunne instruere B om at sælge omfattende aktiver, hvilket resulterede i en overførsel af ca. 8 mio. kr. til Danmark kort efter denne instruktion. Endelig er der lagt vægt på den af E og C udarbejdede, udaterede erklæring om B. Heraf fremgår det blandt andet, at fondens midler fortsat skulle være til rådighed for stifterne som en økonomisk sikkerhed. Landsretten finder det herefter godtgjort, at der ikke er sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af fondskapitalen fra stifternes formue. Der er således ikke grundlag for at statuere, at B har haft selvstændig skattesubjektivitet i årene Bs vedtægter Af en erklæring af 1. juni 2001 afgivet af O reg. på vegne af B fremgår, at advokat G var protektor for B. Ved kendelse af 24. juli 2009 (Ugeskrift for Retsvæsen 2009 s H) pålagde Højesteret advokat G at afgive forklaring til brug for sagen om forhold, der var kommet til hans kundskab ved udøvelsen af hans virksomhed som advokat for E og C og som protektor i og advokat for B, samt at give sagens parter en fuldstændig udskrift af Bs vedtægter (Statuten) af 21. april Advokat G har herefter udleveret en fuldstændig udskrift af den engelske version af vedtægterne for B, hvoraf bl.a. følgende fremgår af en uautoriseret oversættelse: 1. Navn Under navnet B eksisterer siden 21. oktober 1983 i henhold til art. 552 ff. i den Lichtensteinske Personog Selskabsret (PGR) en Stiftelse med selvstændig juridisk personlighed. 2. Hjemsted og værneting 2.1. Stiftelsens hjemsted skal være... i Fyrstendømmet Liechtenstein, hvor stiftelsen også skal have sit ordinære værneting.

5 Formål 4.1. Stiftelsens formål skal være den økonomiske understøttelse af medlemmerne af bestemte familier så vel som, supplerende, af naturlige og juridiske personer uden for familiekredsen. 8. Stiftelsens Ledelsesorganer Stiftelsens ledelsesorganer skal være - Bestyrelsen som det øverste ledelsesorgan - Protektor 9. Bestyrelsen 9.1. Bestyrelsen skal være Stiftelsens øverste Ledelsesorgan, som skal bestå af et eller flere medlemmer Indledningsvis udpeges Bestyrelsen af Stifteren i Stiftelsesdokumentet. Efter stiftelsen skal Bestyrelsen være berettiget til at udpege nye Medlemmer. I tilfælde af alle Bestyrelsens Medlemmers tilbagetræden, skal nye Bestyrelsesmedlemmer udpeges af den Fyrstlige Domstol,... efter forslag fra den Juridiske Repræsentant Fjernelse af Bestyrelsen, af enkelte Medlemmer og Suppleanter på foranledning af Stiftelsens Begunstigede ( 50, stk. 2 i loven om Treuhandsforetagender) skal udtrykkeligt være udelukket. 11. Protektor Indledningsvis skal Protektor udpeges af Stifteren. Ved udpegelsen skal Protektor udpege sin efterfølger. Fjernelse fra embedet kan til enhver tid ske ved modstående akt af den, der har foretaget udpegelsen Protektor skal påse overholdelsen af Stiftelsens Fundats og generelt overvåge Stiftelsens forvaltning. Protektor har ikke repræsentationsret. Han skal være underlagt fuldstændig tavshedspligt For at sikre og dokumentere, at bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger om ydelse af legater/lån, sker overensstemmende med denne Fundats, kræver alle beslutninger om 1. Ændring af denne Fundats

6 Udpegelse af Begunstigede 3. Ydelse af legater/lån 5. Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer 8. Stiftelsens opløsning Protektors skriftlige godkendelse. 12. Stiftelsens Begunstigede Stiftelsens Bestyrelse skal ved skriftligt dokument og med Protektors skriftlige samtykke udvælge og udpege Begunstigede i Stiftelsen blandt de nedenfor angivne klasser af Begunstigede: De nedenfor opregnede personer og deres descendenter uden hensyn til køn og alder C (adresse) A (adresse) H (adresse) I (adresse) De i 12.2 nævnte personers ægtefælle eller samlever, forudsat at han/hun samlever med sin ægtefælle eller samlever, eller enkemanden/enken efter sådanne personer Fysiske eller juridiske personer, organisationer og foreninger som forfølger humanitære formål og personer nomineret af nogen af de Begunstigede Fysiske eller juridiske personer, organisationer og foreninger som forfølger formål inden for medicinsk forskning især i områderne kredsløbsforstyrrelser i hjertet, kræft og sclerose Stiftelser eller Trusts etableret til fordel for fysiske eller juridiske personer som defineret foran Endvidere er det Stiftelsens formål at understøtte og bevare A familiens tilknytning til ejendommen L, herunder tilvejebringelse af kapital, om nødvendigt, til etablering af et selskab, som kan overtage ejendommen og ansvaret for dens fremtidige ledelse. 13. Almindelige Bestemmelser

7 Stiftelsens Bestyrelse skal have den eksklusiv[e] ret til, sammen med Protektor, endeligt at udpege begunstigede. Sådanne udpegninger kan være genkaldelige eller uigenkaldelige. Sammen med udpegelsen som begunstiget bestemmes indholdet af begunstigelsen Under ingen omstændigheder skal e[t] juridisk krav, der kan gøres gældende ved domstolene opstå af en begunstigelse. Enhver disposition, med eller uden vederlag, over en begunstigelse er udelukket. 15. Pligt til at oplyse, Inspektionsret og Iagttagelse af Tavshed Efter skriftlig anmodning og så langt deres rettigheder angår, skal Stiftelsens Bestyrelse give Begunstigede, men ikke eventualbegunstigede, rimelige oplysninger om alle kendsgerninger og forhold og med passende mellemrum gøre beretning og aflægge regnskab og give dem adgang til indsigt for egen regning i forretningsbøger og papirer Skulle Stiftelsens Bestyrelse være af den opfattelse, at den ønskede information kan misbruges eller anvendes med en ikke tilladelig hensigt eller på en med Stiftelsens eller den Begunstigedes interesser afvigende måde, kan den ikke meddele oplysningerne. Alene Bestyrelsen afgør om disse forudsætninger er til stede Denne fundats, eventuelle Beistatuten og i det hele taget Stiftelsens faktiske eller retlige forhold må ikke bringe[s] til udenforståendes kendskab, medmindre Bestyrelsen enstemmigt anser dette for at være i Stiftelsens eller de Begunstigedes interesse. 20. Fortolkning af Fundatsen Denne Fundats skal fortolkes efter dens mening og formål Derved skal i tvivlstilfælde tages udgangspunkt i den formodentlige stiftervilje, hvorved skal henses til den efterfølgende udvikling. 21. Opløsning af Stiftelsen I tilfælde af Stiftelsens opløsning skal Fondens midler anvendes i henhold til bestemmelserne om begunstigelse. I fravær af sådanne bestemmelser skal Bestyrelsen [v]edtage en resolution om midlernes anvendelse. En sådan resolution skal også vedtages enstemmigt. As lån hos fonden Den 12. maj 1993 blev der afholdt et møde mellem repræsentanter for Alm. Brand Bank A/S, A og advokat P. Det fremgår af advokat Ps referat af mødet, at man på mødet drøftede sikkerhedsstillelse over for B i forbindelse med, at fonden ydede et lån på kr. til A. Han

8 - 8 - havde på det tidspunkt stillet et ejerpantebrev på kr. som sikkerhed over for Alm. Brand Bank, og man drøftede på mødet to forskellige modeller for As betaling til og sikkerhedsstillelse over for Alm. Brand Bank. Begge modeller havde til formål, at ejerpantebrevet skulle udleveres til B, som herefter skulle have sikkerhed i ejerpantebrevet forud for banken. Det var dette ejerpantebrev, som den 27. maj 1993 fik en påtegning om, at meddelelser til kreditor skulle gives til B. På det tidspunkt var ejerpantebrevet forhøjet til kr. Ejerpantebrevet havde prioritet efter et privatlån på oprindeligt kr. og to lån til Nykredit (jordbrugslån) på tilsammen oprindeligt kr. Som nævnt i landsrettens dom blev der i april 1994 af A og nogle selskaber givet B sekundær pant i effekter beroende i Amagerbanken. Den 13. februar 1989 fik A tinglyst et ejerpantebrev på kr. i ejendommen L. Ejerpantebrevet havde prioritet efter ovennævnte pantebrev på oprindeligt kr. Ved håndpantsætningserklæring af 16. oktober 1997 fik B primær håndpanteret i ejerpantebrevet til sikkerhed for skadesløs betaling af alt, som fonden måtte have eller få til gode hos A, herunder renter og omkostninger af enhver art. Den 14. april 2005 blev ejerpantebrevets rente, som indtil da havde været variabel, fastsat til 20 %. De to ejerpantebreve, som lå til sikkerhed for Bs lån, er flere gange påført rykningspåtegninger vedrørende ændringer i foranstående hæftelser som følge af omprioriteringer. Der er i den forbindelse fremlagt breve af 19. januar 2000, 3. juni 2003 og 12. december 2003 fra A til B, hvor han anmodede fonden om at afgive rykningspåtegninger. I et brev fra november 2000 til B meddelte A, at han ønskede at refinansiere sit lån og i den forbindelse indfri det aktuelle lån fra fonden. Ved brev af 21. februar 2003 anmodede B A om ved underskrift bekræftet af en notar eller advokat at tiltræde, at lånet den 31. december 2002 var på i alt ,18 kr., hvilket A gjorde den 12. marts Den 28. januar 2000 og den 24. april 2003 vurderede en ejendomskonsulent, at L Gods ville kunne sælges til en kontantpris af kr.

9 - 9 - Der er fremlagt yderligere korrespondance vedrørende As indfrielse af lånet, hvoraf bl.a. fremgår, at han den 13. januar 2005 meddelte fonden, at han kunne betale kr., og spurgte, om fonden kunne eftergive renter således, at betalingen i givet fald kunne ske til fuld og endelig indfrielse. Endelig er der fremlagt 18 breve fra perioden 24. maj 1993 til 18. januar 1998, hvor A for de respektive perioder anmoder om, at renterne tillægges den samlede gæld på lånet. Skattesagerne I et brev af 15. juli 1999 gjorde advokat G på vegne af A indsigelse imod den af... Kommune fremsendte agterskrivelse af 13. juni 1999 om bl.a. rentefradragene for indkomstårene 1996 og Det fremgår af advokat Gs brev, at han den 31. maj 1999 havde påklaget kommunens ændrede skatteansættelse for Ved brev af 14. oktober 1999 ændrede... Kommune As skatteansættelser for indkomstårene 1996 og 1997, idet kommunen bl.a. ikke godkendte fradrag for forrentning af lån hos B. Skatteankenævnet for... Kommune udarbejdede den 6. marts 2000 en sagsfremstilling vedrørende As klage over... Kommunes ændringer i skatteansættelserne for 1996 og Under afsnittet Nævnets vurdering anføres bl.a., at nævnet på det foreliggende grundlag ikke kunne afgøre, om der er tale om en reel gældsforpligtelse eller et helt eller delvist arrangeret proformalån. Med henvisning til Østre Landsrets dom af 14. januar 2005 har Skat med virkning for 2001 og frem anset A for skattepligtig af skønsmæssigt opgjorte renteindtægter for B. Man har herved anført, at den uindskrænkede rådighed over kapitalen i fonden må antages at være overgået til A efter Cs død. Skat har givet tilsagn om, at skatteansættelserne vil blive genoptaget, hvis A får helt eller delvis medhold i denne sag. Andre oplysninger

10 A skrev ved brev af 25. marts 2009 til B. I brevet er bl.a. anført: If I am a beneficial from the B I would very much like to have my name removed as soon as possible, as long as my wife H may be a beneficial. Den 8. oktober 2009 blev der afholdt et møde i advokatfirmaets Nielsen Nøragers kontor. I mødereferatet hedder det bl.a.: Deltagere: M, B og R mag.jur. S A Advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen (ELA) Rechtsanwalt, lic.jur. Claudio A. Frick (CAF) M angav, at han har været involveret i B siden Han har ikke personligt kendt hr. D, Hr. E eller hr. C. B er en skønsbaseret ( discretionary ) fond og kan ikke modtage instrukser fra A. A er ikke i førersædet og betragtes ikke som klient. M og S fremlagde et dokument (kopi vedhæftet dette referat), som angiver Bs nettoformue pr. udgangen af hvert år fra 1998 til Dokumentet viser endvidere udlodninger foretaget til A eller til A i forening med andre med angivelse af valuta og anmodning. Modtageren er anført enten som F, F+1, F+1+1 eller L. F betyder A (F står for Far ) og F+1 betyder A og en yderligere person, og F+1+1 betyder F plus to andre personer. Det er ikke tilladt for B at oplyse, hvem disse yderligere personer er. L står for L og er et beløb betalt for at støtte vedligeholdelsen af L. På ELA s spørgsmål tydeliggjorde M og S, at dokumentet ikke viser udlodninger til nogen andre og at det ikke er tilladt for B at give oplysninger til A om udlodning til andre. B kan ikke oplyse identiteten af andre begunstigede, ej heller kan B give oplysning om størrelsen af udlodninger til tredjemand, selv om tredjemands identitet ikke røbes. ELA oplyste, at der forelå beviser i sagen om udlodninger til adskillige andre personer af de midler (2 mio CHF) som blev overført til Danmark og om Bs eftergivelse af gæld ifølge lån ydet til personer af disse midler. B er rede til at udfærdige en ny version af dokumentet, der viser betydningen af forkortelserne F, F+1, F+1+1 og L og med tilføjelse af, at der ikke udestår yderligere udlodninger til A.

11 A oplyste, at F+1 betyder ham og hans hustru og F+1+1 betyder ham, hans hustru og deres søn. Hvad angår spørgsmålet, om der havde været udlodninger til A før 1998, bekræftede M, at det ikke var tilfældet. A blev først begunstiget i ELA påpegede, at før den nye fundats i 1998 var identiteten af de begunstigede angivet i Beistatuten som vi ikke har. M og CAF påpegede, at hvis A havde været indsat som begunstiget i Beistatuten, ville han have været berettiget til at modtage en positiv bekræftelse herpå. Det er ikke muligt at få en negativ bekræftelse, men det er korrekt at slutte fra det faktum, at A ikke kan tillades at se de tidligere Beistatuten, at han ikke er nævnt i dem og derfor ikke var begunstiget før 1998, da den nye fundats blev udarbejdet. M tilkendegav, at Bs bestyrelse udførte sine opgaver ihukommende hvad oprindelig de tre herrer, så to af dem og til sidst den længstlevende C havde tilsigtet. M tilkendegav, at i henhold til Liechtensteinsk lov kunne de ikke røbe om C, da han levede, var i stand til at kontrollere stiftelsen. Men både S og CAF bekræftede, at der efter Liechtensteinsk ret ikke er muligt at arve en stifters ret til kontrol/ret til tilbagekaldelse af stiftelsen. ELA spurgte om lånet ydet af B til A var på armslængde. M tilkendegav, at lånet var klart på armslængde, ELA spurgte om han kunne bekræfte dette skriftligt, men M svarede, at det ikke var muligt. ELA spurgte M om han kunne afgive vidneforklaring for den danske Højesteret. M sagde, at det kunne han ikke, hvilket S bekræftede. Det dokument, som blev udleveret på mødet, har følgende indhold: Balance sheet Distributions as per currency amount date amount to request DKK GBP F (*)

12 DKK DKK F (*) CHF F verbally DKK CHF F verbally DKK DKK CHF F+1 verbally EUR F+1 verbally DKK CHF F+1+1 verbally EUR F+1+1 verbally DKK DKK DKK L written L CHF F+1 written DKK EUR F+1 verbally EUR EUR (*) distribution to cover travel expenses As per today s date there are no pending requests and/or distributions from/to A and/or L. Det er oplyst, at L står for L. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A og advokat P. Der er endvidere afgivet forklaring af advokat G og advokat (Rechtsanwalt) Claudio Frick. A har supplerende forklaret, at mødet i april 1998, som advokat G har forklaret om, fandt sted i lufthavnen i Zürich. Opholdet i lufthavnen varede i alt halvanden time. C var på daværende tidspunkt meget svagelig, og han kunne ikke gå selv. A deltog ikke i selve mødet. Advokat G ledsagede dem på flyrejsen derned. Mødet mellem J, C og advokat G tog højst 20 minutter. A havde ikke efterfølgende noget selvstændigt møde med J eller andre repræsentanter for fonden. Han har modtaget uddelinger på CHF. Beløbene dækkede hans rejseomkostninger i forbindelse med møder afholdt i Liechtenstein. Han deltog i hvert fald i to møder vedrørende låneomlægningen. Beløbet på CHF dækker i alt mellem 5 og 6

13 møder, hvor han har fået dækket omkostningerne. Et hotelværelse i... koster minimum CHF. Han er bekendt med, at hans søn har fået i hvert fald to legater fra fonden. Sønnen har selv indgivet ansøgninger herom. Han er overrasket over de beløb, som advokat G har oplyst. Han har ikke givet samtykke til legaternes udbetaling. Det kan ikke have været hans ansøgning, der i sin tid blev sendt til advokat Gs kontor. Han har ikke haft nogen indflydelse på udfærdigelsen af de nye fondsvedtægter. Han kan ikke huske, hvornår han første gang fik at vide, at han i henhold til vedtægterne havde status som begunstiget. Han var ikke klar over det, da han rejste hjem fra mødet i Zürich, men han havde en ide om, at han var begunstiget, da han havde fået et lån, og da han ikke gik ud fra, at man kunne låne penge fra fonden, hvis man ikke var begunstiget. Han er først blevet sikker på, at han er begunstiget i henhold til fondsvedtægterne, da han i går blev gjort bekendt med indholdet af vedtægterne. Da han i sin tid afgav forklaring for skifteretten på Frederiksberg, mente han nok, at han var begunstiget, men ikke anden begunstiget. Han vidste ikke på daværende tidspunkt, og ved stadig ikke, hvad det betyder at være anden begunstiget. Foreholdt landsrettens dom, hvoraf det fremgår, at han har forklaret, at han i tiden mellem Es og As død ikke har været i Liechtenstein, og at C heller ikke har været det, har han forklaret, at han ikke fandt det naturligt at nævne, at han havde været i Zürich. Han har ansøgt om uddelinger fra fonden i forbindelse med møder med fondsbestyrelsen. Disse ansøgninger har ikke været vedlagt rejseregnskab. Med hensyn til den bestemmelse i fondsvedtægten, hvoraf fremgår, at bestyrelsen efter skriftlig anmodning skal give begunstigede, men ikke eventualbegunstigede, rimelige oplysninger, så langt deres rettigheder angår, har han forklaret, at han aldrig har bedt om at se fondens regnskaber. Han var ikke bekendt med, at han havde en sådan ret til aktindsigt. Det er ikke er ham, der har udfærdiget fuldmagterne til bobestyrer, advokat Bent-Ove Feldung. Han har blot skrevet dem under. Han har ikke diskuteret fuldmagterne med nogen. Han ved ikke, hvorfor der blev givet afslag på anmodningen om aktindsigt i regnskaberne. Han har ikke forsøgt at påvirke nogen til at undlade at give aktindsigt i fondens materiale.

14 Han har ikke indgivet en ansøgning om gældseftergivelse for så vidt angår hele gælden til fonden. Årsagen hertil var, at han anså det for helt urealistisk at opnå gældseftergivelse, navnlig under henvisning til gældens størrelse og den omstændighed, at fonden havde fuld sikkerhed for lånet i form at et ejerpantebrev på 11 mio. kr. Han anser det for mere naturligt, at der blev givet gældseftergivelse til de øvrige familiemedlemmer, idet der ikke var oprettet gældsbrev på mange af disse låneforhold, og da det drejede sig om væsentligt mindre beløb. Hans overværelse af de andre familiemedlemmers vidneforklaringer fik ham ikke til at ændre opfattelse for så vidt angik muligheden for at få gældseftergivelse. Han begyndte først at betale af på lånene i Baggrunden herfor var, at hans likviditet nu tillod det. Det kan godt passe, at lånet blev udbetalt ratevis over tre gange. Han kan dog ikke huske datoerne herfor. Vedrørende gældsbrev, fuldmagt og allonge til ejerpantebrev, alle dateret 27. maj 1993, forklarede han, at de første kr. var udbetalt til ham, før dokumenterne blev underskrevet. De kr. skulle bruges til betaling af restancer. Han er næsten sikker på, at de følgende to udbetalinger var klausuleret, da B Fonden fik pant i Marieholmkoncernens aktiver i SJL-banken. Erklæringerne til B om, at de påløbne renter skulle tillægges den samlede gæld på lånene, overbragte han til E. Baggrunden for, at han fik advokat G som advokat i skattesagen, var, at han havde P som advokat, men at denne ikke tog sig af skattesager. Advokat P henviste til sin kompagnon, advokat G. Gs bistand bestod i at gøre indsigelse mod den af... Kommune fremsendte agterskrivelse som sket i brevet af 15. juli 1999, og derudover deltog han i et møde med kommunen. Han kan ikke huske, om brevet blev skrevet før mødet eller omvendt. Baggrunden for, at han ophørte med at bruge advokat G, var formentlig, at P flyttede til et andet kontor. Advokat P mente herefter, at han skulle bruge en advokat fra dette kontor. Det ønskede han imidlertid ikke, og han valgte herefter advokat T til at føre skattesagen. Han blev ikke overrasket over at se, at han var begunstiget i henhold til fondsvedtægterne. Han er ikke i besiddelse af kopier af sine legatansøgninger, som blev udarbejdet på stedet i Liechtenstein. Han har ikke selvangivet legaterne. Baggrunden herfor var, at han efter Østre

15 Landsrets dom, som fastslog, at fondens midler var hans egne, ikke fandt grundlag for det. Han har formentlig også fået udbetalt legater inden landsrettens dom. Forhandlingerne om forlængelsen af lånet blev ført med J, som fastsatte rentesatsen på 5 %. J har ikke antydet, at lånet ville kunne eftergives. J optrådte i særdeleshed som kreditor. Han havde selv foreslået en rentesats på 4 %. Advokat P har supplerende forklaret, at han blev advokat for A og Æ samt deres selskaber engang i firserne. Derefter havde man løbende kontakt. I 1992 blev den økonomiske situation i selskaberne meget anstrengt. Man havde engagementer med tre banker, Alm. Brand Bank, Amagerbanken og Unibank. Disse havde alle opsagt deres engagementer og krævet diverse lån indfriet. Dette var særligt belastende for A og Æ, da de havde påtaget sig personlig hæftelse i forhold til lånene. Marienholm-koncernen havde desuden overtaget en grund i 1992, som viste sig at være forurenet. Dette medførte, at Unibank krævede lånet hertil indfriet. Herefter blev grunden solgt og lånet indfriet. Terminerne for december 1992 var ikke betalt. Der var mange møder både på L og med Alm. Brand Bank og Amagerbanken for at finde en løsning. Bankerne havde sikkerhed både i selskaberne og i personlige ejendele hos A og Æ. Efterfølgende blev der lavet en omprioritering på L i Der skulle altså penge ind i selskaberne. Tidligt i 1993, mellem marts og april, blev vidnet kontaktet af A, som oplyste, at der muligvis ville kunne skaffes midler fra B. Før mødet i Alm. Brand Bank den 12. maj 1993 holdt han et møde med A og E. Mødet fandt sted i et sommerhus i Nordsjælland, og formålet var at undersøge, om der kunne gives et lån gennem B. Der blev ikke givet noget endeligt tilsagn. Når han deltog i mødet, var det nok, fordi han allerede var involveret i at finde en løsning med bankerne. Det havde været et stort problem, såfremt der ikke var kommet et lån i stand. På mødet deltog C, E, A og vidnet selv. Mødet, og i det hele taget lånet fra B, var ikke den første mulighed, man havde undersøgt. Der var med bankerne blevet talt om indefrysning af engagementer. På mødet var der ud over almindelig kaffesnak tale om en løs præsentation af mulighederne omkring lånet. E og C kunne ikke sige noget endeligt. Dette skulle ske gennem advokat Ø, som repræsenterede B i Danmark.

16 C og E sagde, at han skulle tale med advokat Ø om vilkårene for et eventuelt lån. Han husker ikke, om det præcise lånebeløb blev nævnt, men det vil være imod formodning, hvis ikke der er blevet nævnt et bestemt beløb. Det lå dog fast, at der var tale om et stort lån. Mødet fandt sted mellem marts og april, måske i starten af maj. Han afholdt herefter i hvert fald to møder med advokat Ø på dennes kontor angående lånet. Man drøftede vilkårene for lånet. Advokat Ø var hård at forhandle med, og det tilkom ikke A at stille krav til lånet. Man forsøgte at opnå en lavere rente, da 12 % syntes af meget, eftersom renteniveauet for pantebreve dengang var på 8-9 %. Ø krævede sikkerhed, såfremt B skulle låne pengene ud. Der skulle derfor frigøres et ejerpantebrev, som på daværende tidspunkt lå i Amagerbanken, der havde primær pant i godset. Derudover krævede Ø, at der også blev givet sekundær pant i nogle af de pantsætninger, som Amagerbanken havde. Dette var de ikke begejstrede for i banken. Han og A krævede, at renterne kunne tilskrives hovedstolen. På grund af den ringe likviditet i Marienholm-koncernen var dette et helt grundlæggende krav, hvilket også affødte, at Ø krævede sekundære pantsætninger. Det var først i sommeren 1993, at man kom ind i en ny bank og fik mere likviditet. Det er hans indtryk, at advokat Ø kommunikerede med B, det vil sige folkene i Liechtenstein. Det var i hvert fald ikke C og E. Det var fra bestyrelsen i Liechtenstein, at advokat Ø skulle have sin tilladelse. Det lå i luften, men han erindrer ikke, at advokat Ø har sagt noget præcist herom. Foreholdt, at han i landsretten forklarede, at det var Ø, der senere forlangte, at der blev givet sekundær pant i effekter, har han forklaret, at udsagnet afspejler, at der var flere møder, herunder telefonmøder, hvor man diskuterede vilkårene for lånet. Der var i det hele en masse snak, også med bankerne, for at få lånet til at falde på plads. Mødet i Alm. Brand Bank blev afholdt den 12. maj Mødet fandt altså sted efter det første møde med Ø. Vilkårene omkring lånet var endnu ikke på plads på dette tidspunkt.

17 Han bekræfter, at han skrev til vitterlighed på skødet i forbindelse med salget af L Slot. Han kom ind i denne sag i midten af 1990 erne. Der var en selvejende institution, et museum, på slottet, som man havde en meget ringe lejekontrakt med. Ejendommen bestod af en grund, bygninger samt en masse museumsinventar. Ideen var, at man skulle sælge slottet til museet, fordi lejekontrakten var så dårlig, og fordi man ikke kunne lave noget andet på ejendommen. På et tidspunkt blev der afholdt et møde med advokat Stig Bigaard, idet der skulle fremskaffes midler til indfrielse af lånet til B. Stig Bigaard repræsenterede museet på L Slot. Bs panteret fra 1993 omfattede også L Slot. For A var det afgørende, at salget af L Slot ville give tilstrækkelige midler til at indfri lånet til B. Det blev derfor anført over for køber, at hvis ikke man kunne fremskaffe midler til handlen, kunne køberen overtage lånet delvist. B hørte til i LTG Bank, og det blev derfor drøftet med Stig Bigaard, hvorvidt der skulle tages kontakt til banken med henblik på overtagelse af lånet. Det endte dog med, at Kulturministeriet købte slottet i stedet. Han har haft meget kontakt med A igennem de snart 30 år, han har fungeret som advokat for ham. Han er ikke bekendt med, at A skulle have beføjelser i forhold til B i dag, og heller ikke, at han skulle have haft nogen beføjelser i forhold til fonden på et tidligere tidspunkt. Det er hans klare indtryk, at lånet, der blev indgået med B i 1993, var reelt. Ellers ville der ikke være blevet forhandlet omkring lånevilkårene som sket. Han har ikke har udført opgaver for A siden salget af L Slot i Han har primært haft opgaver for Marienholm-koncernen, og disse er nu overtaget af en anden advokat. Advokat G blev bragt ind i forbindelse med oprettelsen af et testamente for C, fordi Gs speciale er arveret. Hans eget speciale er finansiering i bred forstand. G og han ophørte med at være kompagnoner i Foreholdt advokat Gs klage af 15. juli 1999 til... Kommune vedrørende ændring af As skatteansættelse for årene 1996 og 1997 har han forklaret, at G udtrådte af partnerkredsen i 1998 eller ved udgangen af dage efter brevet af 15. juli 1999 flyttede hans arbejdsplads til Kalvebod Brygge uden G.

18 Advokat G var også skatteadvokat. Det er derfor naturligt, at G har tilskrevet skattemyndighederne i andre sager, således også i starten af denne sag i forhold til kommunen. Han har sandsynligvis anbefalet G i forbindelse med oprettelsen af Cs testamente, men han har ikke anbefalet advokat G i forbindelse med skattesagen. A var sandsynligvis bekendt med, at han ikke beskæftigede sig med skatteret, mens dette var Gs speciale. Foreholdt brev af 10. marts 1998 fra advokat G til Å bilagt et brev fra advokat G til Unibank, hvor advokaten bl.a. anmoder om, at banken sender kontoudtog til B, har han forklaret, at han ikke har set brevet før. Han havde ikke kendskab til, at advokat G skulle have repræsenteret B. Han synes ikke, at det er underligt, at advokat G har skrevet disse breve, da han ikke kender baggrunden herfor. Han har heller ikke senere fået kendskab til sagen, ud over hvad han har kunnet læse ud af dommen fra Østre Landsret. Det undrer ham ikke, at han ikke har kendskab til sagen, da han heller ikke har kendskab til alle andre sager på kontoret. Han har ikke drøftet andet end sin egen rolle i sagen med A. Han har kun kendskab til advokat Gs dispositioner i forhold til, hvad han har kunnet læse ud af dommen. Der bestod ikke en interessekonflikt, såfremt advokat G har repræsenteret B imod Å. Han ved heller ikke, om advokat G vidste, at han havde repræsenteret A i forbindelse med optagelse af lånet ved B. Advokat G har forklaret, at han har været advokat siden Han har delt kontor med advokat P i ca. 10 år. Deres samarbejde sluttede i 1998 eller Med hensyn til samarbejdets ophør er det, som advokat P har forklaret, korrekt. Han har ydet advokatbistand for E, der kontaktede ham med henblik på afklaring af nogle familie- og arveretlige spørgsmål opstået i forbindelse med, at E indgik registreret partnerskab med C. I den forbindelse havde han et møde med E. Efter hans erindring blev der ikke talt om B Fonden ved den lejlighed. Det var P, der formidlede kontakten mellem ham og E. C var Ps klient. E og C indgik registreret partnerskab i oktober Han har ikke haft kontakt med nogen af de involverede parter, det vil sige E, C og muligvis også D, før 1997/1998, og han har heller ikke forud for dette tidspunkt haft noget med B at gøre.

19 Efter Es død oprettede vidnet testamente for C. Han har formentlig haft drøftelser med C forud for oprettelsen af testamentet, men han husker ikke nærmere detaljer herom. Det midlertidige testamente, der omtales i testamentet, siger ham ikke noget. Han har ikke ydet bistand i forbindelse med oprettelsen af det gensidige testamente af 2. maj Han ved ikke, om han bistod i forbindelse med Es død, f.eks. med anmodning om privat skifte. Han har ikke ydet bistand i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægterne for B af 21. april Udkastet forelå allerede, da han blev bedt om at blive protektor for fonden. Han har helt sikkert gennemgået vedtægterne med C. Han kender ikke noget til de tidligere fondsvedtægter, og han ved ikke, hvorfor de blev ændret. Det var C, der bad ham om at blive protektor for fonden. Da E døde, kontaktede C ham og fortalte, at der var et problem med nogle lån, som E havde administreret på vegne af fonden. Han påtog sig i den forbindelse at skrive til låntageren og gøre opmærksom på, at al fremtidig korrespondance skulle foregå direkte til fonden. Han sendte kopi af sin korrespondance til banken og til fonden. Korrespondancen med låntagerne fortsatte også efter Cs død, da vidnet blev kontaktet af fonden, der bad ham følge op i forhold til nogle få låntagere. Han kan ikke huske præcis hvem, men det var primært medlemmer af Ds familie. Han er ikke klar over, om han var fondens første protektor. Han er ikke i sit hverv som protektor underlagt nogen instruktionsbeføjelser fra A. C bad ham om at påse, at vedtægterne blev overholdt, og at der blev aflagt regnskab for fonden i overensstemmelse med vedtægterne. Han skal tiltræde, at det, fonden beslutter, er i overensstemmelse med vedtægterne, men han skal ikke på nogen måde følge As ønsker. Han har aldrig været involveret i beslutninger om uddeling af legater eller om ydelser af lån udover det, der følger af kontrolfunktionen som protektor. Der er aldrig blevet udpeget andre begunstigede end dem, der fremgår af vedtægten. Han får forelagt de uddelinger, der allerede er besluttet. Uddelingerne behøver ikke nødvendigvis at have fundet sted, men han skal konstatere, om udlodningsbeslutningen er i overensstemmelse med vedtægterne. Han kender ikke til beslutninger, hvorefter A kan få udbetalt efter forgodtbefindende eller beslutninger om fremtidige udlodninger til A.

20 Han har kendskab til de tidligere foretagne udlodninger i form af legater til A. A har gennem en ca. 12-årig periode modtaget legater i størrelsesordenen EUR i alt. As søn, I, har fået uddelt ca EUR over en årrække, som han ikke præcist kan angive. As hustru, H, har ikke modtaget nogen uddelinger ham bekendt. Han har heller ikke set ansøgninger fra hende. Vidnet bekendt er alle uddelinger sket efter ansøgning. Det gælder også uddelingerne til A. Han har intet haft at gøre med det oprindelige lån til A. Han var heller ikke involveret i forhandlingerne om forlængelsen af lånet. Han har højst foretaget nogle tinglysningsmæssige ekspeditioner i den forbindelse. Han deltog i 2002 i en besigtigelse af L. Formålet var at sikre, at værdien af ejendommen var som forudsat. Han deltog i mødet på fondens vegne sammen med en repræsentant fra Liechtenstein, M. Lånet var efter hans klare opfattelse et reelt lån. Fonden, som var kreditor, bad ham bistå med at sikre, at der var tilstrækkelig sikkerhed for fondens lån i forbindelse med, at lånet skulle rykke. Han har ikke været involveret i forbindelse med As indfrielse af lånet, men han har efterfølgende tiltrådt, at det er sket. Han har heller ikke været involveret i forhandlinger om rentevilkår for lånet eller lignende. Alle de lån, som fonden har ydet, har efter hans opfattelse været reelle. Han er bekendt med, at nogle lån efterfølgende er blevet eftergivet, men han ved ikke meget om det. Fonden betragtede lånene som reelle, og han havde ikke selv nogen anden opfattelse. A var oprindelig klient hos advokat P, men han ydede bistand til A i forbindelse med starten på dennes skattesag. Hans første møde med repræsentanter fra fonden fandt sted den 21. april 1998 i enten Liechtenstein eller Zürich. C var med til mødet. Han kan også huske, at Dr. J fra fondsbestyrelsen var med, men kan ikke huske andre. A deltog ham bekendt ikke i mødet. A var med på rejsen som ledsager for C, der var svagelig. A havde muligvis et selvstændigt møde med fondens bestyrelse efterfølgende. Med hensyn til korrespondancen med låntagerne var der nogle af disse, der ansøgte om legater til deres børn, men han var ikke involveret i beslutningen om uddeling af legater til lån-

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere