Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr."

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Den administrative del er delt op i 3 budgetområder: Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver, der dækker den kommunale administration. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen, barselsfond samt leasingkontrakter til ny it. Regnskabet viser et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Der overføres 7,2 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 3,6 mio. kr. Økonomi- og Planudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst Tværgående områder -47,7 mio.kr. 20% 1.02 Byråd, kommissioner og valg -7,7 mio.kr. 2% Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2009 I alt -260,2 mio. kr Administration -204,8 mio.kr. 78%

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på strategiske udviklingsmuligheder i budget 2009 Projekterne i strategiplanen på Økonomi- og Planudvalgets område vedrører 5 hovedområder: Borgerservice, økonomisk styring og optimering, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og trivsel samt kommunens eksterne samarbejder. På Borgerserviceområdet har fokus i 2009 været på digitalisering som et middel til at lette borgerens adgang til kommunen og lette de administrative byrder. Derfor har borgernes muligheder for digitale blanketter og hvordan Greve Kommune bedst understøtter borgernes brug af de digitale kanaler været i fokus. Arbejdet på dette område fortsætter i 2010, blandt andet med indførelsen af NemID. Et andet centralt fokusområde i 2009 har, i lyset af kommunens økonomiske situation, været den økonomiske styring og optimering. Der er blandt andet arbejdet med at optimere indkøb gennem et tværkommunalt samarbejde, som fører til en række samlede udbud, hvoraf de første afsluttes januar Der arbejdes også videre med konkurrenceudsættelse for kontinuerligt at sikre sig, at kommunen får den bedste udnyttelse af pengene. På styringssiden er der arbejdet med at forbedre økonomimedarbejdernes kendskab til økonomistyringssystemet Prismes muligheder, og der er igangsat en proces for udvikling af ledelsesinformation. Disse tiltag skal sikre, at økonomistyringen løbende forbedres, og at muligheden for hurtigere indgriben styrkes. Organisationen er blevet udviklet på en række områder med fokus på at skabe de rigtige rammer for opgaveløsningen. Blandt andet er Renovationen og Spildevandsområdet blevet selskabsdannet, og der er fremsat initiativer til reduktion af de administrative byrder. Ledernes og medarbejdernes udvikling og trivsel har stået højt på dagsorden i Blandt andet er der udarbejdet en ledelsesudviklingsstrategi, udbudt en række diplomuddannelser og igangsat en række konkrete initiativer på baggrund af personalepolitisk regnskab. Målet er at fastholde og udvikle Greve Kommune som arbejdsplads, således at det bliver nemmere at fastholde og rekruttere ledere og medarbejdere. I erkendelse af, at de regionale og internationale strømninger betyder stadigt mere for kommunens udvikling og for at fastholde en aktiv rolle i regionen, er der i 2009 sat fokus på processen omkring deltagelse i de regionale fora og i internationalt regi gennem deltagelse i et EU-forprojekt under Interreg. Projektet omhandler samarbejde i Øresundsregionen.

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, der udfører sagsbehandling for kommunens borgere samt servicerer Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.01 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 201,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 16 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Urealiseret besparelse på bygningsdrift merudgift 1,1 mio. kr. Tjenestemandspensioner merudgift på 1,7 mio. kr. Kopi og print merudgift på 0,5 mio. kr. Tinglysningsafgift merudgift på 0,5 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 204,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 217,2 mio. kr. Det svarer til en mindreforbrug på området på 12,4 mio. kr. eller 5,7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Tinglysningsafgift Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at sager fra august og frem endnu ikke er tinglyst og bogført på grund af overgangen til den nye digitale tinglysning. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne, Renovation. Merindtægten på 0,2 mio. kr. vedrører alene en regulering fra 2008, hvor der var modregnet portoudgifter på udsendelse af opkrævninger på vandafledningsbidrag. Rådhus kantine Et notat blev primo 2009 forelagt Direktionen med henblik på at forbedre kantinens økonomi. De forskellige handlingstiltag blev iværksat. Langt de fleste tiltag er lykkedes. De forslag, som det ikke har været

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 muligt og lykkedes med omhandlede reduktion af kantinens åbningstider og implementering af ny betalingsmetode. Begge tiltag dækker kr , hvilket medfører en samlet merudgift på kr. Administrationsbygninger omfattende vedligehold på rådhuset/servicekontrakter og rengøringsartikler Rådhuset har haft større uforudsete vedligeholdelsesopgaver end forventet, som har været medvirkende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 11,9 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 8 mio. kr. til automatiske overførsler samt 2,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Samlet for administrationen Formålsbestemte overførsler: Kommunikation Juridisk bistand Mellemarkiv Region Sjælland Elektronisk borgerpanel Projekt scanning HR/test Stillingsannoncer Arbejdsmiljøkonsulenter Arbejdsmiljøinitiativer Div. Kompetenceudvikling/HR-udviklingsprojekter Lønprojekt Projektuddannelsen Tjenestemandspension Trepartsmidler Beløb i kr Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Budgetområde 1.02 indeholder udgifter og indtægter, der dækker Byrådets aktiviteter, aktiviteter vedrørende kommissioner og nævn samt afholdelse af folketings- og kommunalvalg. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.02 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget 2009 Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 7,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Kommissioner, råd og nævn mindreudgift på 0,3 mio. kr. Byråd, Borgmester og udvalg mindreudgift på 0,2 mio. kr. Valgmidler merudgift på 0,9 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 7,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,1 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. eller 4,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Diverse indtægter/udgifter (sygesikringsbevis, ejendomsoplysningsskemaer m.m.) Mindreindtægten på 0,6 mio. kr. skyldes primært, at der siden maj 2009 ikke er opkrævet rykkergebyrer på regninger grundet overgangen til Prisme. Herudover har der været færre ejendomshandler i 2009 og dermed færre indtægter på ejendomsoplysningsskemaer. Byråd, løn til byrådsmedlemmer Byrådsmedlemmernes vederlag er fastlagt på baggrund af en procent fordeling i forhold til Borgmesterens løn, hvilket for 2009 har udvist et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kommunale valg Der har i 2009 været afholdt 3 valg, Euro-parlamentsvalg og folkeafstemning den 7. juni 2009 samt et kommunalvalg den 17. november 2009.

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 De to samtidige valg den 7. juni 2009, har betydet dobbelt udgift til valgudskrivning, valgkort, valgbøger mv., derudover har der været en større udgift til valgdiæter mv., da valget blev afholdt på en søndag. Dette har medført et merforbrug på 0,1 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 0,4 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 0,2 mio. kr. til automatiske overførsler samt 0,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Driftsbudget for udvalgene 200 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Løn til byrådsmedlemmer 230 Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.03 Tværgående områder Budgetområde 1.03 indeholder udgifter til tværgående opgaver som forsikring, risikostyring, skadesdækning ved selvforsikring, leasingafgift, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, barselsfond og tværgående lønpuljer. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.03 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 71,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 12,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Hedelyskolen Retablering af legeplads efter brand mindreudgift på 0,1 mio. kr. Nældebjerg Leasing mindreudgift på 1,3 mio. kr. Rengøringskampagne mindreudgift på 0,3 mio. kr. Lønpuljerne merudgift på 2,5 mio. kr. Udviklingspuljen merudgift på 2,8 mio. kr. Budgetomplacering af lønpuljer til kommunens centre og institutioner på 7,7 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 47,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 58,6 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 10,9 mio. kr. eller 18,6 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Rengøring I 2009 blev der startet et pilotprojekt op omkring at minimere genbesmudsningen på daginstitutionerne i Greve Kommune. Opgaven er gennemført hen over 2 år. Dette har medført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forsikringspræmier Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. til præmier skyldes opkrævnings- og præmiereguleringsmetoder i forsikringsselskaberne.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 Selvforsikrede skader Der har generelt været færre skadeudgifter end forudset ved budgetlægning. Budget til arbejdsskader baseres på aktuarberegning, som er den mest kvalificerede vurdering kommunen kan få til at beregne fremtidige udgifter til arbejdsskader. Der har ved årets afslutning været færre udgifter til arbejdsskader, end der indgik i aktuarberegningen. Dette medfører et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Risikostyring: Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at der i 2009 har været et stort pres på driftskontoen til risikostyring, da der ikke har været budget til anlæg. Merforbruget skyldes primært følgende ekstraordinære forhold: I forbindelse med et politisk ønske om at Hundigeskolen, som andre skoler i Greve Kommune, kan benyttes af fritidsbrugere i aftentimerne, har der for at skabe tryghed og tålelige forhold for fritidsbrugere og personale været behov for ekstraordinære, tryghedsskabende foranstaltninger og optimering og opgradering af videoovervågning. På rådhuset opstod der efter forsøg på indbrud i byrådssalen behov for ekstra sikring. Resten skyldes en væsentlig større kriminel aktivitet mod Greve Kommunes bygninger i 2009 i forhold til 2008, som har medført større omkostninger til afdækning og udrykning. Antallet af hændelser som følge af hærværk eller indbrud steg fra 49 i til 97 i Mindre momsindtægt Kontoen blev oprettet for nogle år siden, fordi kommunen hjemtog forsikringsskadeerstatning med moms og derefter afløftede momsen til håndværkerudgifterne til skadesudbedringen. Da kommunen har været overvejende selvforsikrende siden 2003, har der ikke været momsindtægter af betydning. Som følge af nedgangen i antal skader, er den erhvervede indtægt ved skadeserstatninger med momsrefusion blevet væsentligt mindre end tidligere. Fra 2008 har kommunen stor selvrisiko på brand. Der har ikke været store brande, som har medført dækning fra forsikringsselskaber med deraf følgende momsindtægt. Dette medfører samlet set en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 7,249 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 0 mio. kr. til automatiske overførsler samt 7,249 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. Formålsbestemte overførsler: Central lønpulje 2009 Lønpuljer Udviklingspuljen Borgerservice politik Rengøring Barselsfond Trepartsmidler Beløb i kr. 0,655 1,781 1,753 0,090 0,400 0,270 2,300 Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beskrivelse af område 7.01 Beredskab Greve Brandvæsen varetager på vegne af Greve Kommune og Beredskabskommissionen i Greve de opgaver, som efter Beredskabsloven påhviler det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Primært drejer det sig om brandslukning, akut miljøindsats, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning, skorstensfejning, administration, uddannelse af frivillige og kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunale medarbejdere og skolebørn, tilsyn med opfyldelse af Falck aftaler samt drift af kommunens krisestyringscenter og det statslige støttepunkt i Greve. Økonomi - så meget koster budgetområde 7.01 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger. Afvigelsesbemærkninger Deloitte har revideret det statslige støttepunkts regnskab, der udviser et modtaget tilskud på i alt 0,4 mio. kr. og afholdte udgifter på 0,5 mio. kr., dvs. et merforbrug på 0,1 mio. kr. Greve Brandvæsen forventer, at staten efterregulerer den del af merforbruget, som skyldes et øget antal udrykninger på 0,1 mio. kr. i Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 14,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 13,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 1 mio. kr. eller 7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af beløb fra den samlede pulje til SINE projektet. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 1,1mio. kr. formålsbestemt fra budget 2009 til budget Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. SINE projektet Opfølgning på fokusområder fra budget 2009 Fokusområde Revision af Greve Kommunes Beredskabsplan.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Opfølgning Der er foretaget en komplet revision af kommunens overordnede beredskabsplan. Arbejdet blev sat i gang straks i 2009 og et første udkast til den samlede plan lå klar før sommerferien. Beredskabsplanen blev godkendt af Byrådet på oktobermødet efter en bred høring og planen trådte i kraft den 1. januar Institutionernes lokale beredskabsplaner blev samtidig digitaliseret og ligger nu online tilgængelige på Falck Online Risikostyringsportal. Fokusområde Projekt Brandsyn 2009 indførelse af Smiley-ordning. Opfølgning Der er indført et nyt Brandsynskoncept med en Smiley-ordning, som skal sikre en optimal ressourceudnyttelse i Greve Brandvæsens forebyggende indsats. Det er en indsats, som vurderes, vil frigøre mandskabsressourcer, som igen vil kunne overføres til andre forebyggende tiltag i løbet af På første møde i Beredskabskommissionen i februar 2010 fremlagdes resultatet af Smiley-ordningen samtidig med, at man udpegede den virksomhed, som havde opnået det højeste pointantal og dermed var den mest brandsikre virksomhed i Greve kommune i På samme møde fremlagde administrationen forslag til Temabrandsyn i 2010 baseret på erfaringerne fra Fokusområde Indførelsen af det nye Fælles Beredskabskommunikationssystem (SINE) Terminaler. Opfølgning Beredskabskommissionen og Byrådet besluttede i 2008, at Greve Brandvæsen skulle indkøbe nye SINE terminaler i løbet af Forudsætningen for indkøbet var, at der blev gennemført Terminalforsøg for at afprøve de SINE terminaler som fandtes på markedet, og at SINE nettet (Telemasterne) var rullet ud i Region Sjælland. Der er i løbet af 2009 gennemført pilotforsøg med afprøvning af to forskellige terminaltyper. Beredskabsstyrelsen har valgt den samme terminal og har i løbet af december bestilt mere end stk. Det har medført forlængede leveringsfrister på de resterende SINE radioterminaler med tilbehør som er bestilt. Således forventer vi at kunne overgå til SINE skadesstedskommunikation med virkning fra ca. 1. april Først når de nye SINE terminaler er installeret og testet med tilfredsstillende resultat i en periode på minimum 3 måneder, kan de nuværende analoge skadesstedsradioer udfases. Fokusområde Forebyggelse af brande i etageboliger. Opfølgning Beredskabskommissionen ønsker, at der sættes særlig fokus på at gøre Greve Nord til et sikkert og trygt område at bo og færdes i. I løbet af 2009 har Greve Brandvæsen indført en fast praksis med at gennemføre én besøgsdag årligt ved alle daginstitutioner i området. På dagen får børnene og deres forældre mulighed for at lære brandfolkene bedre at kende, samtidig med at institutionspersonalet sætter fokus på brand via undervisningsmaterialet Da legehuset Brændte. På planlægningssiden er der ydet rådgivning til arkitektfirmaet og ejendomsselskabet om placering og materialevalg af cykelskure, og hvordan bl.a. storskraldordningen i området bedst tilrettelægges, så risikoen for påsatte brande minimeres. Projekt Brandkadet 2670 er et led i samme projekt. Fokusområde Kursusvirksomhed førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Opfølgning Beredskabskommissionen ønskede, at der blev sat fokus på opkvalificering af kommunens ansatte indenfor førstehjælp og elementær Brandbekæmpelse. Greve Brandvæsen skulle opbygge en kursusafdeling som i samarbejde med HR afdelingen kunne udbyde kursusaktiviteter via kompetenceportalen. I løbet af 1. halvår 2009 er der uddannet nye instruktører i førstehjælp og brandbekæmpelse og der er indkøbt nyt materiel i form af undervisningshæfter, førstehjælpsdukker samt teknisk udstyr til undervisningen i brandbekæmpelse. Greve Brandvæsen råder nu over en rullende brandskole og en rullende førstehjælpsskole og tilbyder særligt tilrettelagte kurser, der i hvert enkelt tilfælde bliver målrettet personalet på den pågældende institution, skole eller plejecenter.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.01 Renter Budgetområde 9.01 omfatter renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.01 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Området er budgetteret med nettobeløb, men bogføres med bruttobeløb i regnskabet. Der vil derfor være afvigelser, når man ser på bruttoindtægter og bruttoudgifter i alt. Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var en renteudgift på 12,2 mio. kr. I løbet af året er der givet indtægtsbevillinger på 10,6 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Kursgevinst efter salg af KMD - merindtægt på 3,2 mio. kr. Renter af likvide aktiver - merindtægt på 4 mio. kr. Renter af langfristet gæld - mindreudgift på 3,4 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Korrigeret Regnskab Afvigelser til budget 2009 korrigeret 2009 budget Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Regnskabet viser en nettoindtægt på 2,4 mio. kr. mod et korrigeret nettobudget med en udgift på 1,6 mio. kr. Der er således en merindtægt på 4 mio. kr.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 Renter af likvide aktiver Greve kommune har haft en nettorenteindtægt på likvide aktiver 12,5 mio. kr., hvilket overstiger de budgetterede nettorenteindtægter på 9,8 mio. kr. med 2,7 mio. kr. Kommunen kassebeholdning har været højere end forventet og der har været et højere renteniveau det meste af året end forventet ved budgetlægningstidspunktet. Renter af langfristede tilgodehavender Kommunen har haft renteindtægter på 1,6 mio. kr., merindtægten skyldes, at der ikke er budgetteret med renteindtægter til lån til betaling af ejendomsskatter. Indtægten udgør 1,4 mio. kr. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed Samlet har renteudgifterne til udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed udgjort et beløb på 1,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. fra spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, mens 0,9 mio. kr. vedrører renovation. I det korrigerede budget er forventet en renteudgift på 1,1 mio. kr. Der er således en samlet afvigelse på 0,3 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til forsyningens selskabsdannelse i juni, der betød afvikling af mellemværendet kommunen og forsyningen imellem. Renter af kortfristet gæld Posten omfatter renter af gæld til staten og anden kortfristet gæld i øvrigt. Kommunen har ikke haft renteudgift til kortfristet gæld til staten. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld vedrører renteudgifter til kommunens gæld optaget i KommuneKredit og pengeinstitutter samt vedrørende indgåede swapaftaler. Kommunens regnskab viser renteudgifter på 14,1 mod forventet 14,3 mio. kr. Der har således været en afvigelse på 0,2 mio. kr.

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.02 Finansforskydninger og finansiering Budgetområde 9.02 omfatter forskydninger i finansielle og fysiske aktiver, afdrag på lån og ny lånoptagelse. Budgetområde 9.02 er karakteriseret ved, at mange poster ikke er budgetlagte. Området vil derfor altid give et stort udsving i forhold til det oprindelige budget. Fysiske aktiver og mellemregningskonti er eksempelvis områder, der ikke budgetteres. I det efterfølgende er forskydninger i fysiske aktiver ikke medtaget. Forskydninger i fysiske aktiver kan ses i oversigter til omkostningsregnskab under afsnittet om oversigter. Reguleringer på statuskonti er ikke medregnet herunder. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.02 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Tilgodehavender / aktiver Gæld/passiver Netto = forøgelse af gæld/passiver/ nedbringelse af tilgodehavender, + forøgelse af tilgodehavender/nedbringelse af gæld. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 I det oprindelige budget for 2009 var budgetteret med en nettoforøgelse af gælden på 0,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 82,4 mio. kr. i udgift. Tillægsbevillingerne dækker overførslerne fra 2008 med 67,5 mio. kr., bevillinger givet med kassetræk i alt udgifter på 18,9 mio. kr. og låneoptagelse med 33,7 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser en forøgelse af gæld på 17,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 83 mio. kr. i forøgelse af gæld. Det svarer til at gælden blev 65,8 mio. kr. mindre end forventet. En væsentlig årsag hertil er afvikling af mellemværendet med forsyningen. Kommunens likvide beholdning Kommunens kassebeholdning var ved årets start 223,9 mio. kr. Ved årets udgang udgør kassebeholdningen 166,9 mio. kr. I årets løb er der således trukket 57 mio. kr. på kassebeholdningen mod et forventet træk på kassen på 48,2 mio. kr. i henhold til det korrigerede budget. Kassebeholdningen ved årets udgang er ikke udtryk for, hvor mange penge kommunen fysisk har at arbejde med i løbet at året. Den gennemsnitlige kassebeholdning er væsentlig større. Opgjort efter kassekreditreglen er den løbende gennemsnitlige kassebeholdning ca. 325 mio. kr.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Væsentlige forklaringer på udviklingen af Greve Kommunes kassebeholdning: Driftsregnskabsresultat Lånoptagelse Afdrag på lån Finansielle forskydninger I alt -= kassetræk, += forøgelse af kassen -17 mio. kr. 47 mio. kr. -21 mio. kr. -75 mio. kr. -66 mio. kr. Den likvide beholdning placeres i henholdsvis kontanter og obligationer. Kommunen har indgået to kapitalforvaltningsaftaler med henblik på at pleje kommunens likvide formue bedst muligt. Aftalerne omfatter kapitalforvaltning af obligationsbeholdningerne tilhørende henholdsvis kommunekassen og Nældebjergdepotet. Ved årets udgang udgjorde obligationsbeholdningen 173,1 mio. kr. Den faktiske likvide beholdning ved årets udgang fordeler sig således: Kontantbeholdninger Bankbeholdninger Obligationsbeholdninger I alt 0,4 mio. kr. -6,6 mio. kr. 173,1mio. kr. 166,9 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med følgende viste forskydninger i året.: Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol Forskydninger i andre tilgodehavender (indtægtsrestancer) Mellemregning i år + 1 Mellemværende med selvejende institutioner I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 61,6 mio. kr. -14,0 mio. kr. -14,4 mio. kr. -6,7 mio. kr. 26,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året: Pantebreve, aktier og andelsbeviser Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 31,1 mio. kr. _ -6,3 mio. kr. 26,3 mio. kr. I regnskabet er tab på debitorer beregnet skønsmæssigt til 1,1 mio. kr. svarende til den andel af udlån til beboerindskud, hvor kommunen gennem årene har haft reelle tab. De øvrige tilgodehavender er skønnet til ikke at give tab. Den store tilgang på andre langfristede tilgodehavender skylder lån til betaling af ejendomsskatter, hvor tilgang vedrørende 2010, som følge af nyt registreringssystem er medtaget i regnskabsåret hvor påligningen finder sted.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt aktiver tilhørende fonds og legater mv. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 0,2 mio. kr. 3,1 mio. kr. 3,3 mio. kr. Passiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt passiver tilhørende fonds og legater mv. Opkrævning eller udbetaling for andre: Fonds og legater m.v. I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld -0,2 mio. kr. -3,1_mio. kr. -3,3 mio. kr. Kortfristet gæld Den kortfristede gæld omfatter følgende områder med følgende forskydninger i året. Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt: Kirkelige skatter Anden kortfristet gæld I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld -0,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. 22,7 mio. kr. 21,8 mio. kr. Langfristet lånegæld Afdrag på kommunens gæld udgør 21,5 mio. kr. mod det korrigerede budget 17,7 mio. kr. Afdragene har således været 3,8 mio. kr. større. Låneoptagelse Låneoptagelsen udgør 47,2 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse forventedes en lånoptagelse på 10 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevillinger til yderligere lånoptagelse på i alt 33,7 mio. kr. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og dispensationer tilstedt kommunen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Swaparrangementer m.v. Byrådet besluttede i mødet den 24. februar 2004 at indgå en swapaftale vedrørende 4 lån med en restgæld på i alt 8,25 mio. Euro. Aftalen betyder, at kommunen skal betale en fast rente på gælden i stedet for variabel rente. Swapaftalen udløb den 20. juni Byrådet besluttede i samme møde at omlægge et lån på 0,98 mio. Euro fra variabel til fast forrentning ved endnu en swapaftale. Denne swapaftale udløb den 26. marts I møde den 15. juni 2006 besluttede byrådet at omlægge et beløb i Schweizerfranc svarende til 50 mio. danske kr. fra variabel til fast forrentning ved en swapaftale. Aftalen udløber 10. juli På samme møde besluttede Byrådet endvidere at omlægge et beløb på 50 mio. danske kr. fra variabel til fast forrentning ved en swapaftale. Aftalen udløber 10. juli I 2007 indgik kommunen endnu to swapaftaler. I mødet den 4. september godkendte Byrådet en swapaftale, hvor kommunen i stedet for at betale variabel forrentning på et lån i Euro betaler variabel forrentning i Schweizerfranc. Aftalen udløber den 18. december Kommunens swapaftaler er alle indgået under hensyntagen til principperne i Greve Kommunes finansielle strategi vedrørende gældens fordeling på fast og variabel forrentning samt valuta.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.03 Skatter og generelle tilskud På budgetområde 9.03 føres alle de tilskudsordninger, som kommunen deltager i samt alle kommunens indtægter fra diverse skatter. I 2009 valgte kommunen statsgaranti. Tilskudsområdet omfatter primært bloktilskuddet, som kommunerne får i forhold til kommunens andel af det samlede betalingskommunefolketal. Hertil kommer særlige tilskud til børn, unge og ældre. Udlignings- og tilskudssystemet består af mange forskellige delordninger, hvoraf udligningen af det strukturelle over-/underskud er den primære. Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Blandt skatteindtægterne er det indkomstskatten, grundskylden og selskabsskatterne, som er de vigtigste indkomstkilder i år Økonomi - så meget koster budgetområde 9.03 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 2.232,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 17,9 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: - En regulering af bloktilskudspuljen for 2009 på 359,4 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet gav Greve Kommune en merindtægt på 3,1 mio. kr. - Midtvejsreguleringen for 2009 gav Greve Kommune en merindtægt på 19,9 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Det samlede regnskab for 9.03 viser en nettoindtægt på mio. kr. mod et korrigeret budget på mio. kr. Det svarer til en mindre indtægt på området på 2,4 mio. kr. eller 0,1 %. Opdelt på henholdsvis tilskud, udligning og moms samt skatter er afvigelserne som følger:

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 Tilskud og udligning samt moms Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Regnskabet afviger med netto 2,9 mio. kr. svarende til 1 %. Kommunen har haft momsudgifter på 124 mio. kr. i stedet for budgetteret 94 mio. kr. Refusionen af momsudgifterne er 121 mio. kr. Forskellen skyldes tilbagebetaling af for meget hjemtaget moms i 2008 vedrørende Selvejende institutioner. Kommunen modtog til gengæld en tilbagebetaling fra tilskudsordningen vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. I tilfælde af at Indenrigs- og Sundhedsministeren ikke uddeler hele puljen, føres restpuljen for 2009 tilbage til kommunerne i hovedstadsområdet efter samme fordelingsnøgle, som bidraget til puljen er opkrævet efter. Alle kommuner i hovedstadsområdet har således i december 2009 fået en mindre del af deres bidrag til puljen tilbage. Greve Kommune modtog et beløb på 0,720 mio. kr. Skatteindtægter Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Kommunen har haft merindtægter på 0,5 mio. kr. i skat pålignet efter paragraf 48 E i Kildeskatteloven (forskerskatten). Ligeledes har kommunen haft merindtægter på 1,1 mio. kr. i dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb samt 0,6 mio. kr. i merindtægter vedrørende grundskyld.

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere