Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr."

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Den administrative del er delt op i 3 budgetområder: Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver, der dækker den kommunale administration. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen, barselsfond samt leasingkontrakter til ny it. Regnskabet viser et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Der overføres 7,2 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 3,6 mio. kr. Økonomi- og Planudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst Tværgående områder -47,7 mio.kr. 20% 1.02 Byråd, kommissioner og valg -7,7 mio.kr. 2% Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2009 I alt -260,2 mio. kr Administration -204,8 mio.kr. 78%

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på strategiske udviklingsmuligheder i budget 2009 Projekterne i strategiplanen på Økonomi- og Planudvalgets område vedrører 5 hovedområder: Borgerservice, økonomisk styring og optimering, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og trivsel samt kommunens eksterne samarbejder. På Borgerserviceområdet har fokus i 2009 været på digitalisering som et middel til at lette borgerens adgang til kommunen og lette de administrative byrder. Derfor har borgernes muligheder for digitale blanketter og hvordan Greve Kommune bedst understøtter borgernes brug af de digitale kanaler været i fokus. Arbejdet på dette område fortsætter i 2010, blandt andet med indførelsen af NemID. Et andet centralt fokusområde i 2009 har, i lyset af kommunens økonomiske situation, været den økonomiske styring og optimering. Der er blandt andet arbejdet med at optimere indkøb gennem et tværkommunalt samarbejde, som fører til en række samlede udbud, hvoraf de første afsluttes januar Der arbejdes også videre med konkurrenceudsættelse for kontinuerligt at sikre sig, at kommunen får den bedste udnyttelse af pengene. På styringssiden er der arbejdet med at forbedre økonomimedarbejdernes kendskab til økonomistyringssystemet Prismes muligheder, og der er igangsat en proces for udvikling af ledelsesinformation. Disse tiltag skal sikre, at økonomistyringen løbende forbedres, og at muligheden for hurtigere indgriben styrkes. Organisationen er blevet udviklet på en række områder med fokus på at skabe de rigtige rammer for opgaveløsningen. Blandt andet er Renovationen og Spildevandsområdet blevet selskabsdannet, og der er fremsat initiativer til reduktion af de administrative byrder. Ledernes og medarbejdernes udvikling og trivsel har stået højt på dagsorden i Blandt andet er der udarbejdet en ledelsesudviklingsstrategi, udbudt en række diplomuddannelser og igangsat en række konkrete initiativer på baggrund af personalepolitisk regnskab. Målet er at fastholde og udvikle Greve Kommune som arbejdsplads, således at det bliver nemmere at fastholde og rekruttere ledere og medarbejdere. I erkendelse af, at de regionale og internationale strømninger betyder stadigt mere for kommunens udvikling og for at fastholde en aktiv rolle i regionen, er der i 2009 sat fokus på processen omkring deltagelse i de regionale fora og i internationalt regi gennem deltagelse i et EU-forprojekt under Interreg. Projektet omhandler samarbejde i Øresundsregionen.

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, der udfører sagsbehandling for kommunens borgere samt servicerer Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.01 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 201,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 16 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Urealiseret besparelse på bygningsdrift merudgift 1,1 mio. kr. Tjenestemandspensioner merudgift på 1,7 mio. kr. Kopi og print merudgift på 0,5 mio. kr. Tinglysningsafgift merudgift på 0,5 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 204,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 217,2 mio. kr. Det svarer til en mindreforbrug på området på 12,4 mio. kr. eller 5,7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Tinglysningsafgift Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at sager fra august og frem endnu ikke er tinglyst og bogført på grund af overgangen til den nye digitale tinglysning. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne, Renovation. Merindtægten på 0,2 mio. kr. vedrører alene en regulering fra 2008, hvor der var modregnet portoudgifter på udsendelse af opkrævninger på vandafledningsbidrag. Rådhus kantine Et notat blev primo 2009 forelagt Direktionen med henblik på at forbedre kantinens økonomi. De forskellige handlingstiltag blev iværksat. Langt de fleste tiltag er lykkedes. De forslag, som det ikke har været

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 muligt og lykkedes med omhandlede reduktion af kantinens åbningstider og implementering af ny betalingsmetode. Begge tiltag dækker kr , hvilket medfører en samlet merudgift på kr. Administrationsbygninger omfattende vedligehold på rådhuset/servicekontrakter og rengøringsartikler Rådhuset har haft større uforudsete vedligeholdelsesopgaver end forventet, som har været medvirkende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 11,9 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 8 mio. kr. til automatiske overførsler samt 2,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Samlet for administrationen Formålsbestemte overførsler: Kommunikation Juridisk bistand Mellemarkiv Region Sjælland Elektronisk borgerpanel Projekt scanning HR/test Stillingsannoncer Arbejdsmiljøkonsulenter Arbejdsmiljøinitiativer Div. Kompetenceudvikling/HR-udviklingsprojekter Lønprojekt Projektuddannelsen Tjenestemandspension Trepartsmidler Beløb i kr Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Budgetområde 1.02 indeholder udgifter og indtægter, der dækker Byrådets aktiviteter, aktiviteter vedrørende kommissioner og nævn samt afholdelse af folketings- og kommunalvalg. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.02 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget 2009 Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 7,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Kommissioner, råd og nævn mindreudgift på 0,3 mio. kr. Byråd, Borgmester og udvalg mindreudgift på 0,2 mio. kr. Valgmidler merudgift på 0,9 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 7,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,1 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. eller 4,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Diverse indtægter/udgifter (sygesikringsbevis, ejendomsoplysningsskemaer m.m.) Mindreindtægten på 0,6 mio. kr. skyldes primært, at der siden maj 2009 ikke er opkrævet rykkergebyrer på regninger grundet overgangen til Prisme. Herudover har der været færre ejendomshandler i 2009 og dermed færre indtægter på ejendomsoplysningsskemaer. Byråd, løn til byrådsmedlemmer Byrådsmedlemmernes vederlag er fastlagt på baggrund af en procent fordeling i forhold til Borgmesterens løn, hvilket for 2009 har udvist et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kommunale valg Der har i 2009 været afholdt 3 valg, Euro-parlamentsvalg og folkeafstemning den 7. juni 2009 samt et kommunalvalg den 17. november 2009.

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 De to samtidige valg den 7. juni 2009, har betydet dobbelt udgift til valgudskrivning, valgkort, valgbøger mv., derudover har der været en større udgift til valgdiæter mv., da valget blev afholdt på en søndag. Dette har medført et merforbrug på 0,1 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 0,4 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 0,2 mio. kr. til automatiske overførsler samt 0,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Driftsbudget for udvalgene 200 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Løn til byrådsmedlemmer 230 Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.03 Tværgående områder Budgetområde 1.03 indeholder udgifter til tværgående opgaver som forsikring, risikostyring, skadesdækning ved selvforsikring, leasingafgift, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, barselsfond og tværgående lønpuljer. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.03 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 71,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 12,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Hedelyskolen Retablering af legeplads efter brand mindreudgift på 0,1 mio. kr. Nældebjerg Leasing mindreudgift på 1,3 mio. kr. Rengøringskampagne mindreudgift på 0,3 mio. kr. Lønpuljerne merudgift på 2,5 mio. kr. Udviklingspuljen merudgift på 2,8 mio. kr. Budgetomplacering af lønpuljer til kommunens centre og institutioner på 7,7 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 47,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 58,6 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 10,9 mio. kr. eller 18,6 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Rengøring I 2009 blev der startet et pilotprojekt op omkring at minimere genbesmudsningen på daginstitutionerne i Greve Kommune. Opgaven er gennemført hen over 2 år. Dette har medført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forsikringspræmier Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. til præmier skyldes opkrævnings- og præmiereguleringsmetoder i forsikringsselskaberne.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 Selvforsikrede skader Der har generelt været færre skadeudgifter end forudset ved budgetlægning. Budget til arbejdsskader baseres på aktuarberegning, som er den mest kvalificerede vurdering kommunen kan få til at beregne fremtidige udgifter til arbejdsskader. Der har ved årets afslutning været færre udgifter til arbejdsskader, end der indgik i aktuarberegningen. Dette medfører et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Risikostyring: Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at der i 2009 har været et stort pres på driftskontoen til risikostyring, da der ikke har været budget til anlæg. Merforbruget skyldes primært følgende ekstraordinære forhold: I forbindelse med et politisk ønske om at Hundigeskolen, som andre skoler i Greve Kommune, kan benyttes af fritidsbrugere i aftentimerne, har der for at skabe tryghed og tålelige forhold for fritidsbrugere og personale været behov for ekstraordinære, tryghedsskabende foranstaltninger og optimering og opgradering af videoovervågning. På rådhuset opstod der efter forsøg på indbrud i byrådssalen behov for ekstra sikring. Resten skyldes en væsentlig større kriminel aktivitet mod Greve Kommunes bygninger i 2009 i forhold til 2008, som har medført større omkostninger til afdækning og udrykning. Antallet af hændelser som følge af hærværk eller indbrud steg fra 49 i til 97 i Mindre momsindtægt Kontoen blev oprettet for nogle år siden, fordi kommunen hjemtog forsikringsskadeerstatning med moms og derefter afløftede momsen til håndværkerudgifterne til skadesudbedringen. Da kommunen har været overvejende selvforsikrende siden 2003, har der ikke været momsindtægter af betydning. Som følge af nedgangen i antal skader, er den erhvervede indtægt ved skadeserstatninger med momsrefusion blevet væsentligt mindre end tidligere. Fra 2008 har kommunen stor selvrisiko på brand. Der har ikke været store brande, som har medført dækning fra forsikringsselskaber med deraf følgende momsindtægt. Dette medfører samlet set en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 7,249 mio. kr. fra budget 2009 til budget Beløbet er fordelt med 0 mio. kr. til automatiske overførsler samt 7,249 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. Formålsbestemte overførsler: Central lønpulje 2009 Lønpuljer Udviklingspuljen Borgerservice politik Rengøring Barselsfond Trepartsmidler Beløb i kr. 0,655 1,781 1,753 0,090 0,400 0,270 2,300 Opfølgning på fokusområder fra Budget 2009 Der er i Budget 2009 ikke formuleret specifikke fokusområder for budgetområde Der henvises til den generelle udvalgsberetning for Økonomi- og Planudvalget.

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beskrivelse af område 7.01 Beredskab Greve Brandvæsen varetager på vegne af Greve Kommune og Beredskabskommissionen i Greve de opgaver, som efter Beredskabsloven påhviler det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Primært drejer det sig om brandslukning, akut miljøindsats, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning, skorstensfejning, administration, uddannelse af frivillige og kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunale medarbejdere og skolebørn, tilsyn med opfyldelse af Falck aftaler samt drift af kommunens krisestyringscenter og det statslige støttepunkt i Greve. Økonomi - så meget koster budgetområde 7.01 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger. Afvigelsesbemærkninger Deloitte har revideret det statslige støttepunkts regnskab, der udviser et modtaget tilskud på i alt 0,4 mio. kr. og afholdte udgifter på 0,5 mio. kr., dvs. et merforbrug på 0,1 mio. kr. Greve Brandvæsen forventer, at staten efterregulerer den del af merforbruget, som skyldes et øget antal udrykninger på 0,1 mio. kr. i Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 14,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 13,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 1 mio. kr. eller 7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af beløb fra den samlede pulje til SINE projektet. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 Der er på budgetområdet overført i alt 1,1mio. kr. formålsbestemt fra budget 2009 til budget Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. SINE projektet Opfølgning på fokusområder fra budget 2009 Fokusområde Revision af Greve Kommunes Beredskabsplan.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Opfølgning Der er foretaget en komplet revision af kommunens overordnede beredskabsplan. Arbejdet blev sat i gang straks i 2009 og et første udkast til den samlede plan lå klar før sommerferien. Beredskabsplanen blev godkendt af Byrådet på oktobermødet efter en bred høring og planen trådte i kraft den 1. januar Institutionernes lokale beredskabsplaner blev samtidig digitaliseret og ligger nu online tilgængelige på Falck Online Risikostyringsportal. Fokusområde Projekt Brandsyn 2009 indførelse af Smiley-ordning. Opfølgning Der er indført et nyt Brandsynskoncept med en Smiley-ordning, som skal sikre en optimal ressourceudnyttelse i Greve Brandvæsens forebyggende indsats. Det er en indsats, som vurderes, vil frigøre mandskabsressourcer, som igen vil kunne overføres til andre forebyggende tiltag i løbet af På første møde i Beredskabskommissionen i februar 2010 fremlagdes resultatet af Smiley-ordningen samtidig med, at man udpegede den virksomhed, som havde opnået det højeste pointantal og dermed var den mest brandsikre virksomhed i Greve kommune i På samme møde fremlagde administrationen forslag til Temabrandsyn i 2010 baseret på erfaringerne fra Fokusområde Indførelsen af det nye Fælles Beredskabskommunikationssystem (SINE) Terminaler. Opfølgning Beredskabskommissionen og Byrådet besluttede i 2008, at Greve Brandvæsen skulle indkøbe nye SINE terminaler i løbet af Forudsætningen for indkøbet var, at der blev gennemført Terminalforsøg for at afprøve de SINE terminaler som fandtes på markedet, og at SINE nettet (Telemasterne) var rullet ud i Region Sjælland. Der er i løbet af 2009 gennemført pilotforsøg med afprøvning af to forskellige terminaltyper. Beredskabsstyrelsen har valgt den samme terminal og har i løbet af december bestilt mere end stk. Det har medført forlængede leveringsfrister på de resterende SINE radioterminaler med tilbehør som er bestilt. Således forventer vi at kunne overgå til SINE skadesstedskommunikation med virkning fra ca. 1. april Først når de nye SINE terminaler er installeret og testet med tilfredsstillende resultat i en periode på minimum 3 måneder, kan de nuværende analoge skadesstedsradioer udfases. Fokusområde Forebyggelse af brande i etageboliger. Opfølgning Beredskabskommissionen ønsker, at der sættes særlig fokus på at gøre Greve Nord til et sikkert og trygt område at bo og færdes i. I løbet af 2009 har Greve Brandvæsen indført en fast praksis med at gennemføre én besøgsdag årligt ved alle daginstitutioner i området. På dagen får børnene og deres forældre mulighed for at lære brandfolkene bedre at kende, samtidig med at institutionspersonalet sætter fokus på brand via undervisningsmaterialet Da legehuset Brændte. På planlægningssiden er der ydet rådgivning til arkitektfirmaet og ejendomsselskabet om placering og materialevalg af cykelskure, og hvordan bl.a. storskraldordningen i området bedst tilrettelægges, så risikoen for påsatte brande minimeres. Projekt Brandkadet 2670 er et led i samme projekt. Fokusområde Kursusvirksomhed førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Opfølgning Beredskabskommissionen ønskede, at der blev sat fokus på opkvalificering af kommunens ansatte indenfor førstehjælp og elementær Brandbekæmpelse. Greve Brandvæsen skulle opbygge en kursusafdeling som i samarbejde med HR afdelingen kunne udbyde kursusaktiviteter via kompetenceportalen. I løbet af 1. halvår 2009 er der uddannet nye instruktører i førstehjælp og brandbekæmpelse og der er indkøbt nyt materiel i form af undervisningshæfter, førstehjælpsdukker samt teknisk udstyr til undervisningen i brandbekæmpelse. Greve Brandvæsen råder nu over en rullende brandskole og en rullende førstehjælpsskole og tilbyder særligt tilrettelagte kurser, der i hvert enkelt tilfælde bliver målrettet personalet på den pågældende institution, skole eller plejecenter.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.01 Renter Budgetområde 9.01 omfatter renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.01 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Området er budgetteret med nettobeløb, men bogføres med bruttobeløb i regnskabet. Der vil derfor være afvigelser, når man ser på bruttoindtægter og bruttoudgifter i alt. Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var en renteudgift på 12,2 mio. kr. I løbet af året er der givet indtægtsbevillinger på 10,6 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Kursgevinst efter salg af KMD - merindtægt på 3,2 mio. kr. Renter af likvide aktiver - merindtægt på 4 mio. kr. Renter af langfristet gæld - mindreudgift på 3,4 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Korrigeret Regnskab Afvigelser til budget 2009 korrigeret 2009 budget Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Regnskabet viser en nettoindtægt på 2,4 mio. kr. mod et korrigeret nettobudget med en udgift på 1,6 mio. kr. Der er således en merindtægt på 4 mio. kr.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 Renter af likvide aktiver Greve kommune har haft en nettorenteindtægt på likvide aktiver 12,5 mio. kr., hvilket overstiger de budgetterede nettorenteindtægter på 9,8 mio. kr. med 2,7 mio. kr. Kommunen kassebeholdning har været højere end forventet og der har været et højere renteniveau det meste af året end forventet ved budgetlægningstidspunktet. Renter af langfristede tilgodehavender Kommunen har haft renteindtægter på 1,6 mio. kr., merindtægten skyldes, at der ikke er budgetteret med renteindtægter til lån til betaling af ejendomsskatter. Indtægten udgør 1,4 mio. kr. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed Samlet har renteudgifterne til udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed udgjort et beløb på 1,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. fra spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, mens 0,9 mio. kr. vedrører renovation. I det korrigerede budget er forventet en renteudgift på 1,1 mio. kr. Der er således en samlet afvigelse på 0,3 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til forsyningens selskabsdannelse i juni, der betød afvikling af mellemværendet kommunen og forsyningen imellem. Renter af kortfristet gæld Posten omfatter renter af gæld til staten og anden kortfristet gæld i øvrigt. Kommunen har ikke haft renteudgift til kortfristet gæld til staten. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld vedrører renteudgifter til kommunens gæld optaget i KommuneKredit og pengeinstitutter samt vedrørende indgåede swapaftaler. Kommunens regnskab viser renteudgifter på 14,1 mod forventet 14,3 mio. kr. Der har således været en afvigelse på 0,2 mio. kr.

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.02 Finansforskydninger og finansiering Budgetområde 9.02 omfatter forskydninger i finansielle og fysiske aktiver, afdrag på lån og ny lånoptagelse. Budgetområde 9.02 er karakteriseret ved, at mange poster ikke er budgetlagte. Området vil derfor altid give et stort udsving i forhold til det oprindelige budget. Fysiske aktiver og mellemregningskonti er eksempelvis områder, der ikke budgetteres. I det efterfølgende er forskydninger i fysiske aktiver ikke medtaget. Forskydninger i fysiske aktiver kan ses i oversigter til omkostningsregnskab under afsnittet om oversigter. Reguleringer på statuskonti er ikke medregnet herunder. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.02 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Tilgodehavender / aktiver Gæld/passiver Netto = forøgelse af gæld/passiver/ nedbringelse af tilgodehavender, + forøgelse af tilgodehavender/nedbringelse af gæld. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 I det oprindelige budget for 2009 var budgetteret med en nettoforøgelse af gælden på 0,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 82,4 mio. kr. i udgift. Tillægsbevillingerne dækker overførslerne fra 2008 med 67,5 mio. kr., bevillinger givet med kassetræk i alt udgifter på 18,9 mio. kr. og låneoptagelse med 33,7 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser en forøgelse af gæld på 17,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 83 mio. kr. i forøgelse af gæld. Det svarer til at gælden blev 65,8 mio. kr. mindre end forventet. En væsentlig årsag hertil er afvikling af mellemværendet med forsyningen. Kommunens likvide beholdning Kommunens kassebeholdning var ved årets start 223,9 mio. kr. Ved årets udgang udgør kassebeholdningen 166,9 mio. kr. I årets løb er der således trukket 57 mio. kr. på kassebeholdningen mod et forventet træk på kassen på 48,2 mio. kr. i henhold til det korrigerede budget. Kassebeholdningen ved årets udgang er ikke udtryk for, hvor mange penge kommunen fysisk har at arbejde med i løbet at året. Den gennemsnitlige kassebeholdning er væsentlig større. Opgjort efter kassekreditreglen er den løbende gennemsnitlige kassebeholdning ca. 325 mio. kr.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Væsentlige forklaringer på udviklingen af Greve Kommunes kassebeholdning: Driftsregnskabsresultat Lånoptagelse Afdrag på lån Finansielle forskydninger I alt -= kassetræk, += forøgelse af kassen -17 mio. kr. 47 mio. kr. -21 mio. kr. -75 mio. kr. -66 mio. kr. Den likvide beholdning placeres i henholdsvis kontanter og obligationer. Kommunen har indgået to kapitalforvaltningsaftaler med henblik på at pleje kommunens likvide formue bedst muligt. Aftalerne omfatter kapitalforvaltning af obligationsbeholdningerne tilhørende henholdsvis kommunekassen og Nældebjergdepotet. Ved årets udgang udgjorde obligationsbeholdningen 173,1 mio. kr. Den faktiske likvide beholdning ved årets udgang fordeler sig således: Kontantbeholdninger Bankbeholdninger Obligationsbeholdninger I alt 0,4 mio. kr. -6,6 mio. kr. 173,1mio. kr. 166,9 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med følgende viste forskydninger i året.: Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol Forskydninger i andre tilgodehavender (indtægtsrestancer) Mellemregning i år + 1 Mellemværende med selvejende institutioner I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 61,6 mio. kr. -14,0 mio. kr. -14,4 mio. kr. -6,7 mio. kr. 26,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året: Pantebreve, aktier og andelsbeviser Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 31,1 mio. kr. _ -6,3 mio. kr. 26,3 mio. kr. I regnskabet er tab på debitorer beregnet skønsmæssigt til 1,1 mio. kr. svarende til den andel af udlån til beboerindskud, hvor kommunen gennem årene har haft reelle tab. De øvrige tilgodehavender er skønnet til ikke at give tab. Den store tilgang på andre langfristede tilgodehavender skylder lån til betaling af ejendomsskatter, hvor tilgang vedrørende 2010, som følge af nyt registreringssystem er medtaget i regnskabsåret hvor påligningen finder sted.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt aktiver tilhørende fonds og legater mv. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende 0,2 mio. kr. 3,1 mio. kr. 3,3 mio. kr. Passiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt passiver tilhørende fonds og legater mv. Opkrævning eller udbetaling for andre: Fonds og legater m.v. I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld -0,2 mio. kr. -3,1_mio. kr. -3,3 mio. kr. Kortfristet gæld Den kortfristede gæld omfatter følgende områder med følgende forskydninger i året. Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt: Kirkelige skatter Anden kortfristet gæld I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld -0,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. 22,7 mio. kr. 21,8 mio. kr. Langfristet lånegæld Afdrag på kommunens gæld udgør 21,5 mio. kr. mod det korrigerede budget 17,7 mio. kr. Afdragene har således været 3,8 mio. kr. større. Låneoptagelse Låneoptagelsen udgør 47,2 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse forventedes en lånoptagelse på 10 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevillinger til yderligere lånoptagelse på i alt 33,7 mio. kr. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og dispensationer tilstedt kommunen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Swaparrangementer m.v. Byrådet besluttede i mødet den 24. februar 2004 at indgå en swapaftale vedrørende 4 lån med en restgæld på i alt 8,25 mio. Euro. Aftalen betyder, at kommunen skal betale en fast rente på gælden i stedet for variabel rente. Swapaftalen udløb den 20. juni Byrådet besluttede i samme møde at omlægge et lån på 0,98 mio. Euro fra variabel til fast forrentning ved endnu en swapaftale. Denne swapaftale udløb den 26. marts I møde den 15. juni 2006 besluttede byrådet at omlægge et beløb i Schweizerfranc svarende til 50 mio. danske kr. fra variabel til fast forrentning ved en swapaftale. Aftalen udløber 10. juli På samme møde besluttede Byrådet endvidere at omlægge et beløb på 50 mio. danske kr. fra variabel til fast forrentning ved en swapaftale. Aftalen udløber 10. juli I 2007 indgik kommunen endnu to swapaftaler. I mødet den 4. september godkendte Byrådet en swapaftale, hvor kommunen i stedet for at betale variabel forrentning på et lån i Euro betaler variabel forrentning i Schweizerfranc. Aftalen udløber den 18. december Kommunens swapaftaler er alle indgået under hensyntagen til principperne i Greve Kommunes finansielle strategi vedrørende gældens fordeling på fast og variabel forrentning samt valuta.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 ØKONOMIUDVALGET Beskrivelse af område 9.03 Skatter og generelle tilskud På budgetområde 9.03 føres alle de tilskudsordninger, som kommunen deltager i samt alle kommunens indtægter fra diverse skatter. I 2009 valgte kommunen statsgaranti. Tilskudsområdet omfatter primært bloktilskuddet, som kommunerne får i forhold til kommunens andel af det samlede betalingskommunefolketal. Hertil kommer særlige tilskud til børn, unge og ældre. Udlignings- og tilskudssystemet består af mange forskellige delordninger, hvoraf udligningen af det strukturelle over-/underskud er den primære. Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Blandt skatteindtægterne er det indkomstskatten, grundskylden og selskabsskatterne, som er de vigtigste indkomstkilder i år Økonomi - så meget koster budgetområde 9.03 Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 2.232,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 17,9 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: - En regulering af bloktilskudspuljen for 2009 på 359,4 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet gav Greve Kommune en merindtægt på 3,1 mio. kr. - Midtvejsreguleringen for 2009 gav Greve Kommune en merindtægt på 19,9 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Det samlede regnskab for 9.03 viser en nettoindtægt på mio. kr. mod et korrigeret budget på mio. kr. Det svarer til en mindre indtægt på området på 2,4 mio. kr. eller 0,1 %. Opdelt på henholdsvis tilskud, udligning og moms samt skatter er afvigelserne som følger:

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 Tilskud og udligning samt moms Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Regnskabet afviger med netto 2,9 mio. kr. svarende til 1 %. Kommunen har haft momsudgifter på 124 mio. kr. i stedet for budgetteret 94 mio. kr. Refusionen af momsudgifterne er 121 mio. kr. Forskellen skyldes tilbagebetaling af for meget hjemtaget moms i 2008 vedrørende Selvejende institutioner. Kommunen modtog til gengæld en tilbagebetaling fra tilskudsordningen vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. I tilfælde af at Indenrigs- og Sundhedsministeren ikke uddeler hele puljen, føres restpuljen for 2009 tilbage til kommunerne i hovedstadsområdet efter samme fordelingsnøgle, som bidraget til puljen er opkrævet efter. Alle kommuner i hovedstadsområdet har således i december 2009 fået en mindre del af deres bidrag til puljen tilbage. Greve Kommune modtog et beløb på 0,720 mio. kr. Skatteindtægter Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser til Afvigelser budget villinger budget 2009 korrigeret overført til budget år 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Kommunen har haft merindtægter på 0,5 mio. kr. i skat pålignet efter paragraf 48 E i Kildeskatteloven (forskerskatten). Ligeledes har kommunen haft merindtægter på 1,1 mio. kr. i dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb samt 0,6 mio. kr. i merindtægter vedrørende grundskyld.

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Tillægsbevillinger. budget 2010

Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & It

Greve Kommune Center for Økonomi & It Greve Kommune Regnskab 2009 Greve Kommune Center for Økonomi & It INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere