Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder har gennem de senere år udgjort en større og større andel af de samlede virksomhedsoverdragelser. SKAT har indhentet informationer om, at mere end 80 danske virksomheder gennem de senere år er blevet overtaget af danske eller udenlandske kapitalfonde. En kapitalfond er normalt et kommanditselskab, hvor en række investorer har stillet kapital til rådighed. Med investorernes egenkapital som basis, lånes der betydelige summer i banker og andre finansielle enheder til købet af danske virksomheder. En typisk model vil være at investorerne opretter et dansk holdingselskab, som står for opkøbet af den danske virksomhed. Holdingselskabet, som opkøber det danske selskab af den hidtidige aktionærkreds, får pengene til opkøbet via lån fra banker og investorerne i kapitalfonden. Helt generelt har SKAT fokus på virksomhedshandler, idet erfaringen viser, at der ofte er risiko for fejl ved opgørelse af den skattepligtige indkomst på dette område. Da kapitalfondenes andel af det danske marked for virksomhedshandler har været stigende, og specielt i 2005 har vist sig at udgøre et betydeligt antal med en stor volumen, har SKAT rettet fokus på denne type overtagelser. På basis af SKATs informationer om kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder er der udvalgt 7 opkøb af danske virksomheder til nærmere kontrol. Ved udvælgelsen lagde man vægt på, at få repræsenteret forskellige kapitalfonde, forskellige virksomhedstyper og forskel i volumen. Formålet var bl.a. efterfølgende at vurdere, om den skattemæssige behandling af opkøbet hos det enkelte selskab, var afhængig af hvilken kapitalfond der havde købt virksomheden. I SKAT blev der indledningsvis nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål var at skabe overblik over det teoretiske grundlag for en skattemæssig vurdering af kapitalfondenes overtagelser med henblik på den efterfølgende konkrete kontrol af de 7 opkøb. Side 1 / 5

2 Formålet med kontrolindsatsen Formålet med kontrolindsatsen er at kortlægge de forskellige faser i overtagelserne og vurdere de forskellige måder overtagelserne gennemføres på. Udgangspunktet for kontrollen er, at samtlige pengestrømme, der er opstået som følge af kapitalfondenes overtagelse af virksomhederne, skal undersøges med henblik på en skattemæssig bedømmelse af samtlige indtægter og udgifter. På basis af indhøstede erfaringer fra kontrollen er formålet endvidere at vurdere, om den skal danne baggrund for yderligere kontroller, samt at opsamle viden om, gældende lovgivning er i stand til at matche mekanismer, der ses i de nye måder at handle på i et internationalt marked med finansielle handler på tværs af landegrænser. Status på kontrolindsatsen Kontrolindsatsen er ikke afsluttet, men det er allerede nu muligt at danne sig et billede af situationen. De 7 koncerner, som undersøges, betalte året før kapitalfondenes overtagelse i alt ca. 2,4 mia. kr. i skat. I overtagelsesåret faldt den samlede skattebetaling til ca. 0,4 mia. kr. På basis af de oplysninger, som SKAT er i besiddelse af, ser det ikke ud til, at skattebetalingen vil stige i året efter overtagelsen, idet kun 3 koncerner har betalt acontoskat med i alt 379 mio. kr. Det må dog forventes at mindst en af koncernerne skal have en betydelig del af skatten retur, da der er påløbet store renteudgifter på nystiftet gæld. Dette kan dog først endelig konstateres, når selvangivelsen for det efterfølgende år er sendt til SKAT. Gældsætningen er øget betydeligt. De 7 koncerner havde således en samlet gæld før overtagelsen på ca. 65 mia. kr., mens gælden efter overtagelsen ser ud til at udgøre et sted mellem mia. kr. Sidstnævnte tal er usikkert, idet SKAT endnu ikke har de endelige tal. På basis af de indhøstede observationer, hvor der er gennemgået adskillige lånedokumenter, kan det skønnes, at den samlede rentebyrde for koncernerne under ét som følge af den betydelige gældsætning må forventes at stige med 7 til 8 mia. kr. Der må dog tages forbehold for dette skøn, idet der ikke på indeværende tidspunkt er modtaget regnskabstal for året efter overtagelsen for flertallet af de undersøgte koncerner. SKAT har endnu ikke modtaget dokumentation for samtlige pengestrømme i de kontroller, der er iværksat, men det kan oplyses, at der arbejdes på at fremskaffe oplysninger om de betydelige beløb, der af selskaberne angives at være sendt ud af landet i form af renter og udbytter til udenlandske koncernselskaber. Side 2 / 5

3 SKAT har i den forbindelse modtaget regnskaber fra nogle af de udenlandske koncernselskaber. På grundlag heraf undersøges det hvem, der er den endelige modtager rette indkomstmodtager af renter og udbytter. Formålet er at fastslå, om denne modtager er skattepligtig til Danmark (begrænset skattepligtig), således at der kan tilbageholdes kildeskat i udbetalingerne. Dette kan normalt kun ske, hvis modtageren er hjemmehørende i et land hvormed Danmark ikke har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Imidlertid forlader pengestrømmen oftest Danmark netop til modtagere i lande, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst DBO-lande. Det betyder, at der ikke er begrænset skattepligt til Danmark, og at der ikke skal indeholdes kildeskat. Hvis den første modtager af betalingerne imidlertid ikke er den endelige modtager rette indkomstmodtager af betalingerne, men derimod kun et gennemstrømningsselskab, kan der alligevel være tale om begrænset skattepligt for den endelige ( rette ) modtager. Derfor leder SKAT efter oplysninger, som kan dokumentere, hvem der er det sidste og endelige led i kæden, og om dette led ligger i et ikke-dbo-land. Med sidstnævnte lande uden overenskomst har Danmark typisk ikke aftaler om bistand eller udveksling af oplysning. Nok så vigtigt er det, at SKAT også skal søge dokumentation for, at de modtagere, der ligger mellem Danmark og den endelige modtager af udbytter eller renter/kursgevinster, kan betragtes som gennemstrømningsselskaber, således at den endelige ( rette ) modtager i ikke-dbo-landet som nævnt kan pålægges begrænset skattepligt til Danmark. For så vidt angår låneoptagelse, sker den dels gennem eksterne kilder (banker) og dels gennem koncernforbundne selskaber og aktionærer, der har ydet de danske selskaber lån (aktionærlån). I de tilfælde, hvor lånene er indgået gennem koncernforbundne selskaber, undersøges det om renteudgiften er fastsat på arms længde vilkår. Der er i den forbindelse konstateret en betydelig forskel i rentesatser på lån der er ydet af koncernforbundne selskaber og aktionærer, i forhold til lån der er ydet af banker. I visse tilfælde er rentesatserne mere end dobbelt så store som for lån ydet af bankerne. På andre aktionærlån er der konstateret en meget høj rente. Renten udbetales ikke til aktionæren løbende, men tilskrives i stedet lånets hovedstol, hvorefter lånet på et senere tidspunkt omkonverters til aktiekapital. Det undersøges også her, om renten der løbende tilskrives lånets hovedstol, skulle være omfattet af reglerne om kildeskat på renter. Side 3 / 5

4 De foretagne kontroller viser, at specielt nogle af koncernerne må opfattes som yderst aggressive i skatteplanlægningen, idet der bl.a. udbetales mia.-beløb i udbytte til udenlandske aktionærer, hvorefter aktionærerne straks udlåner den samme pengemængde tilbage til den danske koncern med en betydelig renteudgift til følge. Såfremt koncernen ud fra en normal driftsøkonomisk tankegang skulle bruge midlerne til forsat vækst, ville det være naturligt at lade pengene arbejde i den danske koncern uden et fordyrende led med yderligere renteudgift med en relativ høj rentesats. Da kontrolindsatsen har fokus på pengestrømmene vil det herigennem blive afdækket, om der i alle sådanne tilfælde er faktiske pengestrømme bag udbytte og lån, der både volumenmæssig og tidsmæssig er nært forbundne. I andre tilfælde ses der en ganske normal udbyttepolitik, idet f.eks. visse udenlandske investorer alene modtager udbytte, der er genereret af virksomhedens overskud, uden at udbyttet straks returneres til selskabet som lån selv om disse udbytteudbetalinger går til udenlandske skattesubjekter, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat ved udbetalingen, vil der dog stadig være et kontrolelement i sagen, idet det undersøges om udbyttet er udbetalt til aktionærer der er bosiddende i lande, hvormed Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale, således der skulle være indeholdt udbytteskat. Det kan i øvrigt bemærkes at udbyttepolitikken ændres bemærkelsesværdigt efter kapitalfondene har overtaget koncernerne, idet der nu udbetales betydelig større udbytter. Med hensyn til kontrollen af omkostningerne ved virksomhedsovertagelserne, har det vist sig, at nogle koncerner er belastet med betydelige finansieringsomkostninger til bl.a. stiftelsesprovisioner og andre engangsvederlag ved oprettelse af nye lån. Omkostningerne hertil er betydelige. SKAT har endnu ikke et endeligt overblik over de samlede omkostninger, men det forventes, at de udgør mindst 1 mia. kr. For de koncerner, hvor udgiften er synliggjort, er der fratrukket betydelige beløb i den skattepligtige indkomst som stiftelsesprovision på lån under 2 år. Noget tyder dog på, at nogle lån har en betydelig længere løbetid, hvorfor fradragsretten undersøges. I forbindelse med opkøbene er der afholdt betydelige omkostninger til stay on bonus og transaktionsbonus til ledelse samt udgifter til fairness opinion m.v. Det undersøges om udgifterne kan accepteres som fradragsberettigede driftsomkostninger i selskaberne, eller om udgifterne alene er afholdt i aktionærernes interesse, hvorved der ikke er fradrag. I skatteregnskaberne er selskabernes behandling af udgifterne forskellig. Nogle betragter selv omkostningerne som ikke fradragsberettigede, mens andre anser samtlige omkostninger som fuldt ud fradragsberettigede. Side 4 / 5

5 Hvornår kan undersøgelsen forventes afsluttet? Ved enhver revisionssag forsøger SKAT at give et bud på revisionens længde i forhold til de kontrolundersøgelser der iværksættes. I flere sager har det vist sig at den modtagne dokumentation ikke er fyldestgørende, ligesom den modtagne dokumentation har afstedkommet yderligere materialeanmodninger til selskabet. Et forsigtigt skøn vil lyde på, at 6 af kontrollerne kan afsluttes inden sommerferien, såfremt den modtagne dokumentation er fyldestgørende. Hvis det derimod skønnes nødvendigt at anmode udenlandske skattemyndigheder om bistand i henhold til dobbeltbeskatningsaftalerne, vil den del af undersøgelsen trække ud. Michael Dalvad Carlsen Side 5 / 5

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere