Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. august

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 4: Forklaring på afvigelser på driften fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 5: Forklaring på afvigelser på anlæg fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 6: Forklaring på afvigelser på skat og tilskud/udligning, lån, renter, afdrag og øvrige finansforskydninger fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 7: Opfølgning på anlægsprojekter Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 22. september 2014 Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion for hele budgettet På det skattefinansierede driftsområde viser budgetopfølgningen pr. 31. august, at det forventede årsregnskab inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 228,8 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,7 mio. kr. og en forbedring siden halvårsregnskabet på 23,9 mio. kr. Forbedringen på det skattefinansierede driftsområde består af: En merudgift på skat og tilskud/udligning på 0,3 mio. kr. Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 5,9 mio. kr. Et mindreforbrug på overførselsudgifter på 12,4 mio. kr. Et mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 3,1 mio. kr. Et mindreforbrug på renteudgifter på 2,8 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 64,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2013 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 125,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. På lån, afdrag, øvrige finansforskydninger forventes en merudgift på 17,5 mio. kr. Dette er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,2 mio. kr. som primært skyldes betaling af frigørelsesafgift. Når der tages højde for dette samt den forventede balance på det brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 70,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Samlet er der en forbedring siden halvårsregnskabet på 32,3 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. Resultat af ordinær drift (drift, renter, skat og tilskud/udligning) 217,1 228,8 Resultat af anlæg -207,2-271,4 Resultat af lån, afdrag og øvrige finansforskydninger -47,6-65,1 Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -113,1-43,1-5,4-5,4 Udgifter Indtægter Oprindeligt budget Forventet regnskab Finansiering På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der

4 4 betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På anlæg finansieres merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2013.

5 5 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr., der ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget 480,4 457,0 Kultur- og Idrætsudvalget 194,8 190,7 Beskæftigelse- og 357,8 366,2 Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget 194,2 196,0 Klima- og Miljøudvalget 53,3 50,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 703,1 703,5 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg 1.585, ,5 Udgifter Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,2 mio. kr. Forbedringen består af: En forbedring af det forventede resultat på byggesagsgebyrer med 1,4 mio. kr. Det forventes dog fortsat mindreindtægter på byggesagsgebyrer på samlet 2,0 mio. kr. Yderligere mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på HR-området. Mindreforbruget vedrører bl.a. lederudvikling, rekruttering og branding. Merudgift på 0,3 mio. kr. jf. midtvejsregulering til stigende udgifter til vederlag, der gives i forbindelse med varetagelse af kommunale erhverv. Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. Byrådets drift. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til betaling af timer i Jyllingehallen pga. branden. Det har vist sig, at udgifterne til ertstatningstimer i 2014 bliver mindre end det tilskud, som er tilbagebetalt fra Jyllingehallen. Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på breddeidrætskommuneprojektet i Pengene forventes brugt i 2015 og Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Talent- og Eliteudvikling

6 6 Mindreforbrug på Musisk Skole på 0,3 mio. kr. som følge af overholdelse af ny gældsafviklingsaftale indgået mellem Økonomi- og Ejendomme, Kultur- og Idræt samt Musisk Skole. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projektet Like My Life, der omhandler Roskilde Kommunes fritidspasordning. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 8,4 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Det er en forværring på 4,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forværringen består af: En forværring på 6,0 mio. kr. på aflastningsordninger i hjemmet til handicappede børns forældre. Forværringen skyldes en ændret konteringspraksis på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen, som betyder at disse aflastningsordninger nu skal konteres på en konto uden refusion. Herudover er der sket en stigning i antallet af denne type sager. Merforbruget finansieres af rammeoverførslen fra Ændringen er indarbejdet i det tekniske budget for Nedjustering af det tidligere forventede mindreforbrug på anbringelsesområdet med 1,5 mio. kr. som følge af stigende antal sager. En forbedring på skoleområdet på 3,0 mio.kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv forebyggende indsats på det specialpædagogiske område. Resterende merforbrug skyldes fortsat, at opsparede lockoutmidler anvendes i Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. indgår som finansiering af anlægsbevilling til nyt tag på Jyllinge Skole jf. sag behandlet på Byrådets møde d og forbrug vil derfor blive afholdt under anlægsrammen. Merforbrug på 0,5 mio. kr. til afledt drift på Pharmacosmos grunden jf. tillægsbevilling på Byrådets møde d Merforbrug på 0,1 mio. kr. på miljøområdet til indsatser vedr. vandplaner og bedre vandmiljø jf. midtvejsregulering. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forbedringen består af: Mindreforbrug på Pleje og Træning på 1 mio. kr. Dette skyldes en målrettet indsats på hjælpemiddelområdet med fokus på produktivitetsstigning, som har øget mulighederne for genbrug af hjælpemidler. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den kommunale Tandpleje. Øget merforbrug på 0,2 mio. kr. på hospice. Det samlede merforbrug er nu 1,3 mio. kr.

7 7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring på 12,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelse- og Socialudvalget 823,5 817,6 Skole- og Børneudvalget Klima- og Miljøudvalget -0,3 6,9 13,4 0,0 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Udgifter Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 12,4 mio. kr. Forbedringen består af: Yderligere mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det er særligt de langvarige sager med en varighed på over 52 uger, der ser ud til fortsat at holde sit meget lave niveau. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Yderligere nedjustering af merforbrug til kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1,1 mio. kr. Der forventes nu et merforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreudgifter til seniorjob på 6,0 mio. kr. som følge af muligheden for at overgå til uddannelses-/arbejdsmarkedsydelse ved dagpengerettens ophør. Yderligere mindreforbrug på øvrige indkomstoverførsler på 0,3 mio. kr. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som skyldes lavere forbrug på ydelserne under personlige tillæg og sociale formål end forudsat i budgettet. Forbedring af det forventede resultat på førtidspensioner på 2,5 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som skyldes lavere aktivitet end forudsat i budgettet. I udvalgets samlede mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter indgår et merforbrug på 11,6 mio. kr., der skyldes teknisk omplacering af budget fra rammen for øvrige ikke serviceudgifter. Dette merforbrug opvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på rammen for øvrige ikke-serviceudgifter. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget til bygningsvedligeholdelse. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet.

8 8 Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget -0,1 Beskæftigelse- og Socialudvalget -6,6 Skole- og børneudvalget -8,2 Sundheds- og Omsorgsudvalget - heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Indtægter 0,4 5,0 0,0 259,3 278,3 276,7 295,7 Udgifter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget, der ved en fejl var placeret under en forkert ramme. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget fra rammen for øverførselsudgifter. Dette mindreforbrug opvejes derfor af tilsvarende merforbrug på rammen for overførselsudgifter. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,1 mio. kr. Forbedringen består af: Merindtægter på 2,1 mio. kr. som skyldes, at indtægter på Børn og Ungeområdet under rammen for ikke serviceudgifter blev nedjusteret ved halvårsregnskabet, hvilket den ikke skulle have været. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 1,0 mio. kr. Forbedringen består af: Nedjustering af forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering med 1,0 mio. kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 19,0 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv indsats på ældreområdet for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

9 9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 207,2 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2013 til 2014 og tillægsbevillinger for i alt 189,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 396,4 mio. kr. i Heri er indregnet 20 mio. kr., som ikke forventes anvendt i På anlæg forventes samlet (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) et nettoregnskabsresultat i 2014 på 271,4 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for anlægsprojekter og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 64 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Denne reduktion i gennemførelsesprocenten skal ses i sammenhæng med, at der i juni blev givet en bevilling til Klima- og stormflodssikring på 44 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 3,1 mio. kr. i 2014, mens resten skal overføres. Denne vurdering resulterer i en overførsel på 164,7 mio. kr. til 2015 for anlæg og byggemodning, hvoraf der allerede er budgetteret med bufferpulje på 20 mio. kr. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg Anlægsudgifter 225,5 248,6 384,5 Byggemodning 31,7 42,8 36,4 Ejendomssalg og -køb -50,0-31,0-13,6 Indtægter Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab

10 10 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Beskæftigelse- og Socialudvalget Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget Klima- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget 1,0 3,2 2,3 4,5 4,5 4,5 6,9 0,0 0,1 0,2 12,3 48,0 54,5 83,7 69,9 77,7 92,6 112,0 108,7 92,5 Udgifter 146,5 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 2,3, mio. kr. Dette er en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Den største afvigelse er: En nedjustering af overførslen til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Musicon 2014, Genopretning af bygninger Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 69,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: En opjustering af overførslen til 2015 på 3,9 mio. kr. vedr. Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus. Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmebad Nye bevillinger og forventet forbrug på 3 mio. kr. vedr. Åbne biblioteker og Biblioteks- og borgerservicesamarbejde. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Der har ikke været nogen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 108,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

11 11 Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 77,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Roskilde Havn, nedlæggelse af P-plads Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Opgradering af dyreskuepladsen Meroverførsel til 2015 på 1,5 mio. kr. vedr. Cyklistplan Meroverførsel til 2015 op 0,5 mio. kr. vedr. Øster Ringvej/Navervej, ny vej. Overførsel til 2015 på 4,2 mio. kr. vedr. Vejbelysning, renovering. Meroverførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, trafikløsning Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling Viby Opjustering af overførslen på 0,2 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund Meroverførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. Flytning af Darup Idrætscenter, bygningsfaciliteter. Forværring på 0,2 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Det aktive landskab. Overførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. 14 mindre anlægsprojekter Netto mindreindtægt på 1,8 mio. kr. der overføres til 2015 vedr. Busfremkommelighed + Way Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Ny bevilling vedr. PCB, Gadstrup Skole på 7 mio. kr. Forventes brugt i 2014 Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 12,3 mio. kr. Dette er en mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner Overførsel til 2015 på 0,1 mio. kr. vedr. Vand og Naturplaner Meroverførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodsikring. Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 0,2 mio. kr. Dette er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Byggemodning Figur 7: Byggemodning 31,7 Byggemodning 42,8 36,4 Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på 36,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, Parkering Rockmuseet Overførsel til 2015 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo Arealet Overførsel til 2015 på 1,8 mio. kr. vedr. Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af gasdannede områder Overførsel til 2015 på 0,5 mio. kr. vedr. Musicon, Opgradering af Rabalderparken

12 12 Meroverførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Svogerslev, Rævehøjen. En nedjustering af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Trekroner syd erhverv vest, etape 2. Så det samlede mindreforbrug er 0,8 mio. kr. Merudgift er blevet afholdt på 1 mio. kr. vedr. Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag. Bevilling forelægges snarest, hvor merforbruget vil finansieres fra. Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg Ejendomssalg og -køb (netto indtægter) 13,6 31,0 50,0 Ejendomskøb (udgifter) 0 24,7 Ejendomssalg (indtægter) 0 38,3 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på netto -13,6 mio. kr. Dette er en merindtægt på 5,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. Salg af Ringstedgade 6 Netto salgsindtægt fra ny sag på 5,4 mio. kr. vedr. Salg af Trekroner B21, Storparcel Købsudgift fra ny sag på 0,5 mio. kr. vedr. køb af Assendløsevejen 101 Salgspuljen er siden seneste halvårsregnskab nedskrevet med 6,1 mio. kr. og udgør nu 16,1 mio. kr.

13 13 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.820,1 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til halvårsregnskabet på 11,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Samlet for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger Oprindeligt budget Indtægter Forventet regnskab 4.824, ,1 Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. Afdrag 87,5 85,8 Renter 14,7 23,2 Udgifter Oprindeligt budget Forventet regnskab For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 10,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Forbedringen består af: En yderligere nedjustering af forventede renteudgifter med 2,8 mio. kr. som skyldes det fortsat faldende renteniveau. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet lavere udgifter til afdrag end forventet.

14 14 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. Låneoptagelse 37,0 27,4 Skatter Tilskud og udligning 541,8 545,6 Indtægter 4.353, ,2 Oprindeligt budget Forventet regnskab På lånoptagelse forventes mindreindtægter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. På skatterne forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring siden halvårsregnskabet på 0,3 mio.kr. Forværringen består af: Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT vedr. tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat og dækningsbidarg. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. Finansforskydninger -2,9 Indtægter Udgifter 6,7 Oprindeligt budget Forventet regnskab På finansforskydninger forventes mindreindtægter/merudgifter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,5 mio. kr. Forværringen består af: Merudgift på 14,9 mio. kr. til betaling af frigørelsesafgift i forbindelse med, at det er besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom jf. bevilling i sag på Byrådets møde d. 3. september Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet færre udlån til betaling af pensionisters ejendomsskat.

15 15 5. Finansiering Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 70,0 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2013 på anlæg vendes dette til et samlet mindreforbrug på 142,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2013 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Ufinansieret mer-/mindreforbrug i mio. kr. (ekskl. overførsler på driften) Mindreforbrug Merforbrug -28,5-4,0-11,0 10,5 1,8 0,0 18,9-125,0-4,8 0,0 Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På Plan- og Teknikudvalgets område forventes merforbrug på 1,8 mio. kr., der finansieres af overførsler fra Merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område skyldes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er sket kompensation på dele af merudgiften i midtvejsreguleringen, hvor Roskilde Kommune har modtaget 4,9 mio. kr. Merforbrug kan afholdes indenfor udvalgets samlede bevilling på serviceudgiftsrammen inkl. overførsler på driften. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2013 forventes ikke merforbrug på anlæg. Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

16 16 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2014 er opgjort til 250,1 mio. kr. I det vedtagne budget for 2014 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 53,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -383,0 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2013 til 2014 samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,5 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014 kan herefter opgøres til 134,6 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,1 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,0 Administrativ opsamling/skøn 320,5 Kassebeholdning ultimo ,6 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 450 og 500 mio.kr.

17 17 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere *Aktivitet er ikke fordelt på de enkelte undergrupper i budgettet. Budget 2014* Aktivitet juni Aktivitet juli Figur 2: Sygedagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet juli Aktivitet august Over 52 uger 5-52 uger

18 18 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet april Aktivitet maj Aktivitet juni Arbejdsløshedsdagpenge Figur 4: Voksen handicap og førtidspension Forebyggende indsats** Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Antal modtagere af førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet Budget 2014 Aktivitet maj Aktivitet juli

19 19 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO'er Klubber Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning Visiterede timer pr. uge til hjemmeboende Antal Boligændringer (år til Antal visitationer til plejehjemspladser inkl. rehabiliteringspladser dato) vedligeholdende træning jfr. 86 (år til dato) Antal visitationer til genoptræning jfr. 140 (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august

20 20 Figur 7: Familie og børn Anbragte børn og unge* Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Antal påbegyndte tandreguleringer (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august *Antal beregnede helårspladser

21 21 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=merforbrug +=mindreforbrug Ændring siden halvårsregnskab -=merforbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.895, ,9 4,4-0,3 Skat og tilskud/udligning 4.895, ,9 4,4-0,3 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,1 17,3 24,2 Serviceudgifter , ,5 7,5 5,9 Overførselsudgifter -830,0-831,0-1,0 12,4 Ikke-serviceudgifter -266,1-263,9 2,2 3,1 Renter -23,2-14,7 8,5 2,8 Resultat af ordinær driftvirksomhed 1 207,1 228,8 21,7 23,9 Anlægsudgifter -245,5-248,6-3,1 14,4 Byggemodning -31,7-36,4-4,7 3,1 Ejendomssalg- og køb 50,0 13,6-36,4 5,1 Anlæg i alt 2-227,2-271,4-44,2 22,6 Resultat af det skattefinansierede område -20,1-42,6-22,5 46,5 Optagne lån 37,0 27,4-9,6 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -87,5-85,8 1,7 0,4 Øvrige finansforskydninger 2,9-6,7-9,6-14,5 Samlet balance på det skattefinansierede område -67,6-107,7-40,0 32,3 Effekt af det brugerfinansierede område -5,4-5,4 0,0 0,0 Ændring af likvide aktiver -73,1-113,1-40,0 32,3 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0 10,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -63,1-113,1-50,0 32,3 - Heraf forudsat mindreforbrug på anlæg 20,0 0,0 20,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje og mindreforbrug på anlæg -43,1-113,1-70,0 32,3 1 Budgettet er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. Da det i budgettet blev forudsat at puljen ikke blev brugt, skal de 10 mio. kr. fratrækkes budgettet, hvorefter afvigelsen er på 11,7 mio. kr. 2 Budgettet er ekskl. det ved budgetvedtagelsen forudsatte mindreforbrug på anlæg på 20 mio. kr. Når dette lægges til er afvigelsen på 64,2 mio. kr.

22 22 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over omplaceringer inkl. prognose for puljer under ØU, i 1000 kr. ØU BSU SBU KIU PTU KMU SOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

23 23 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. august 2014 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt Salg af ejendomme (udgift) Opdatering af klimatilpasningsplan og stormflodssikring Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden ( Afledt drift - se evt anlæg ) Valg til Europaparlamentet og folkeafsteming Rammeoverførsel Sports- og Kulturarrangement Bevilling til projekt "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" (udgift) Midtvejsregulering, kontanthjælpsreform Midtvejsregulering, vandrådenes indsatsplaner Midtvejsregulering, vederlag Havhingstens besøg i Berlin -220 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Rønnebærparken 36, arealoverførsel servicearealer Indtægtsbevilling vedr. råstofindvinding i St. Hede grusgrav Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden Overførsel af rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - Milen Klima- og stormflodssikring, anlægsbevilling Elevator på Roskilde Museum, anlægsbevilling Bibliotek- og Borgerservicesamarbejde Åbne biblioteker PCB Gadstrup Skole Anlægsregnskab for Roskilde Hallerne Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel rådighed (ikke frigiv. byggemodning TMU) Byggemodning af storparcel i Trekroner Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Muligt køb af Svogerslev Grusgrav Eriksvej 44 - Nedrivning af ejendom (udgift) Køb af Assendløsevejen Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere