Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. august

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 4: Forklaring på afvigelser på driften fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 5: Forklaring på afvigelser på anlæg fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 6: Forklaring på afvigelser på skat og tilskud/udligning, lån, renter, afdrag og øvrige finansforskydninger fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 7: Opfølgning på anlægsprojekter Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 22. september 2014 Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion for hele budgettet På det skattefinansierede driftsområde viser budgetopfølgningen pr. 31. august, at det forventede årsregnskab inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 228,8 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,7 mio. kr. og en forbedring siden halvårsregnskabet på 23,9 mio. kr. Forbedringen på det skattefinansierede driftsområde består af: En merudgift på skat og tilskud/udligning på 0,3 mio. kr. Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 5,9 mio. kr. Et mindreforbrug på overførselsudgifter på 12,4 mio. kr. Et mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 3,1 mio. kr. Et mindreforbrug på renteudgifter på 2,8 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 64,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2013 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 125,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. På lån, afdrag, øvrige finansforskydninger forventes en merudgift på 17,5 mio. kr. Dette er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,2 mio. kr. som primært skyldes betaling af frigørelsesafgift. Når der tages højde for dette samt den forventede balance på det brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 70,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Samlet er der en forbedring siden halvårsregnskabet på 32,3 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. Resultat af ordinær drift (drift, renter, skat og tilskud/udligning) 217,1 228,8 Resultat af anlæg -207,2-271,4 Resultat af lån, afdrag og øvrige finansforskydninger -47,6-65,1 Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -113,1-43,1-5,4-5,4 Udgifter Indtægter Oprindeligt budget Forventet regnskab Finansiering På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der

4 4 betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På anlæg finansieres merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2013.

5 5 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr., der ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget 480,4 457,0 Kultur- og Idrætsudvalget 194,8 190,7 Beskæftigelse- og 357,8 366,2 Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget 194,2 196,0 Klima- og Miljøudvalget 53,3 50,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 703,1 703,5 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg 1.585, ,5 Udgifter Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,2 mio. kr. Forbedringen består af: En forbedring af det forventede resultat på byggesagsgebyrer med 1,4 mio. kr. Det forventes dog fortsat mindreindtægter på byggesagsgebyrer på samlet 2,0 mio. kr. Yderligere mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på HR-området. Mindreforbruget vedrører bl.a. lederudvikling, rekruttering og branding. Merudgift på 0,3 mio. kr. jf. midtvejsregulering til stigende udgifter til vederlag, der gives i forbindelse med varetagelse af kommunale erhverv. Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. Byrådets drift. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til betaling af timer i Jyllingehallen pga. branden. Det har vist sig, at udgifterne til ertstatningstimer i 2014 bliver mindre end det tilskud, som er tilbagebetalt fra Jyllingehallen. Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på breddeidrætskommuneprojektet i Pengene forventes brugt i 2015 og Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Talent- og Eliteudvikling

6 6 Mindreforbrug på Musisk Skole på 0,3 mio. kr. som følge af overholdelse af ny gældsafviklingsaftale indgået mellem Økonomi- og Ejendomme, Kultur- og Idræt samt Musisk Skole. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projektet Like My Life, der omhandler Roskilde Kommunes fritidspasordning. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 8,4 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Det er en forværring på 4,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forværringen består af: En forværring på 6,0 mio. kr. på aflastningsordninger i hjemmet til handicappede børns forældre. Forværringen skyldes en ændret konteringspraksis på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen, som betyder at disse aflastningsordninger nu skal konteres på en konto uden refusion. Herudover er der sket en stigning i antallet af denne type sager. Merforbruget finansieres af rammeoverførslen fra Ændringen er indarbejdet i det tekniske budget for Nedjustering af det tidligere forventede mindreforbrug på anbringelsesområdet med 1,5 mio. kr. som følge af stigende antal sager. En forbedring på skoleområdet på 3,0 mio.kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv forebyggende indsats på det specialpædagogiske område. Resterende merforbrug skyldes fortsat, at opsparede lockoutmidler anvendes i Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. indgår som finansiering af anlægsbevilling til nyt tag på Jyllinge Skole jf. sag behandlet på Byrådets møde d og forbrug vil derfor blive afholdt under anlægsrammen. Merforbrug på 0,5 mio. kr. til afledt drift på Pharmacosmos grunden jf. tillægsbevilling på Byrådets møde d Merforbrug på 0,1 mio. kr. på miljøområdet til indsatser vedr. vandplaner og bedre vandmiljø jf. midtvejsregulering. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forbedringen består af: Mindreforbrug på Pleje og Træning på 1 mio. kr. Dette skyldes en målrettet indsats på hjælpemiddelområdet med fokus på produktivitetsstigning, som har øget mulighederne for genbrug af hjælpemidler. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den kommunale Tandpleje. Øget merforbrug på 0,2 mio. kr. på hospice. Det samlede merforbrug er nu 1,3 mio. kr.

7 7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring på 12,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelse- og Socialudvalget 823,5 817,6 Skole- og Børneudvalget Klima- og Miljøudvalget -0,3 6,9 13,4 0,0 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Udgifter Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 12,4 mio. kr. Forbedringen består af: Yderligere mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det er særligt de langvarige sager med en varighed på over 52 uger, der ser ud til fortsat at holde sit meget lave niveau. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Yderligere nedjustering af merforbrug til kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1,1 mio. kr. Der forventes nu et merforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreudgifter til seniorjob på 6,0 mio. kr. som følge af muligheden for at overgå til uddannelses-/arbejdsmarkedsydelse ved dagpengerettens ophør. Yderligere mindreforbrug på øvrige indkomstoverførsler på 0,3 mio. kr. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som skyldes lavere forbrug på ydelserne under personlige tillæg og sociale formål end forudsat i budgettet. Forbedring af det forventede resultat på førtidspensioner på 2,5 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som skyldes lavere aktivitet end forudsat i budgettet. I udvalgets samlede mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter indgår et merforbrug på 11,6 mio. kr., der skyldes teknisk omplacering af budget fra rammen for øvrige ikke serviceudgifter. Dette merforbrug opvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på rammen for øvrige ikke-serviceudgifter. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget til bygningsvedligeholdelse. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet.

8 8 Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget -0,1 Beskæftigelse- og Socialudvalget -6,6 Skole- og børneudvalget -8,2 Sundheds- og Omsorgsudvalget - heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Indtægter 0,4 5,0 0,0 259,3 278,3 276,7 295,7 Udgifter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget, der ved en fejl var placeret under en forkert ramme. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget fra rammen for øverførselsudgifter. Dette mindreforbrug opvejes derfor af tilsvarende merforbrug på rammen for overførselsudgifter. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,1 mio. kr. Forbedringen består af: Merindtægter på 2,1 mio. kr. som skyldes, at indtægter på Børn og Ungeområdet under rammen for ikke serviceudgifter blev nedjusteret ved halvårsregnskabet, hvilket den ikke skulle have været. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 1,0 mio. kr. Forbedringen består af: Nedjustering af forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering med 1,0 mio. kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 19,0 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv indsats på ældreområdet for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

9 9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 207,2 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2013 til 2014 og tillægsbevillinger for i alt 189,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 396,4 mio. kr. i Heri er indregnet 20 mio. kr., som ikke forventes anvendt i På anlæg forventes samlet (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) et nettoregnskabsresultat i 2014 på 271,4 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for anlægsprojekter og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 64 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Denne reduktion i gennemførelsesprocenten skal ses i sammenhæng med, at der i juni blev givet en bevilling til Klima- og stormflodssikring på 44 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 3,1 mio. kr. i 2014, mens resten skal overføres. Denne vurdering resulterer i en overførsel på 164,7 mio. kr. til 2015 for anlæg og byggemodning, hvoraf der allerede er budgetteret med bufferpulje på 20 mio. kr. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg Anlægsudgifter 225,5 248,6 384,5 Byggemodning 31,7 42,8 36,4 Ejendomssalg og -køb -50,0-31,0-13,6 Indtægter Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab

10 10 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Beskæftigelse- og Socialudvalget Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget Klima- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget 1,0 3,2 2,3 4,5 4,5 4,5 6,9 0,0 0,1 0,2 12,3 48,0 54,5 83,7 69,9 77,7 92,6 112,0 108,7 92,5 Udgifter 146,5 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 2,3, mio. kr. Dette er en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Den største afvigelse er: En nedjustering af overførslen til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Musicon 2014, Genopretning af bygninger Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 69,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: En opjustering af overførslen til 2015 på 3,9 mio. kr. vedr. Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus. Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmebad Nye bevillinger og forventet forbrug på 3 mio. kr. vedr. Åbne biblioteker og Biblioteks- og borgerservicesamarbejde. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Der har ikke været nogen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 108,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

11 11 Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 77,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Roskilde Havn, nedlæggelse af P-plads Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Opgradering af dyreskuepladsen Meroverførsel til 2015 på 1,5 mio. kr. vedr. Cyklistplan Meroverførsel til 2015 op 0,5 mio. kr. vedr. Øster Ringvej/Navervej, ny vej. Overførsel til 2015 på 4,2 mio. kr. vedr. Vejbelysning, renovering. Meroverførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, trafikløsning Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling Viby Opjustering af overførslen på 0,2 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund Meroverførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. Flytning af Darup Idrætscenter, bygningsfaciliteter. Forværring på 0,2 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Det aktive landskab. Overførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. 14 mindre anlægsprojekter Netto mindreindtægt på 1,8 mio. kr. der overføres til 2015 vedr. Busfremkommelighed + Way Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Ny bevilling vedr. PCB, Gadstrup Skole på 7 mio. kr. Forventes brugt i 2014 Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 12,3 mio. kr. Dette er en mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner Overførsel til 2015 på 0,1 mio. kr. vedr. Vand og Naturplaner Meroverførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodsikring. Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 0,2 mio. kr. Dette er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Byggemodning Figur 7: Byggemodning 31,7 Byggemodning 42,8 36,4 Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på 36,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, Parkering Rockmuseet Overførsel til 2015 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo Arealet Overførsel til 2015 på 1,8 mio. kr. vedr. Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af gasdannede områder Overførsel til 2015 på 0,5 mio. kr. vedr. Musicon, Opgradering af Rabalderparken

12 12 Meroverførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Svogerslev, Rævehøjen. En nedjustering af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Trekroner syd erhverv vest, etape 2. Så det samlede mindreforbrug er 0,8 mio. kr. Merudgift er blevet afholdt på 1 mio. kr. vedr. Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag. Bevilling forelægges snarest, hvor merforbruget vil finansieres fra. Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg Ejendomssalg og -køb (netto indtægter) 13,6 31,0 50,0 Ejendomskøb (udgifter) 0 24,7 Ejendomssalg (indtægter) 0 38,3 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på netto -13,6 mio. kr. Dette er en merindtægt på 5,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. Salg af Ringstedgade 6 Netto salgsindtægt fra ny sag på 5,4 mio. kr. vedr. Salg af Trekroner B21, Storparcel Købsudgift fra ny sag på 0,5 mio. kr. vedr. køb af Assendløsevejen 101 Salgspuljen er siden seneste halvårsregnskab nedskrevet med 6,1 mio. kr. og udgør nu 16,1 mio. kr.

13 13 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.820,1 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til halvårsregnskabet på 11,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Samlet for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger Oprindeligt budget Indtægter Forventet regnskab 4.824, ,1 Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. Afdrag 87,5 85,8 Renter 14,7 23,2 Udgifter Oprindeligt budget Forventet regnskab For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 10,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Forbedringen består af: En yderligere nedjustering af forventede renteudgifter med 2,8 mio. kr. som skyldes det fortsat faldende renteniveau. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet lavere udgifter til afdrag end forventet.

14 14 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. Låneoptagelse 37,0 27,4 Skatter Tilskud og udligning 541,8 545,6 Indtægter 4.353, ,2 Oprindeligt budget Forventet regnskab På lånoptagelse forventes mindreindtægter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. På skatterne forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring siden halvårsregnskabet på 0,3 mio.kr. Forværringen består af: Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT vedr. tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat og dækningsbidarg. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. Finansforskydninger -2,9 Indtægter Udgifter 6,7 Oprindeligt budget Forventet regnskab På finansforskydninger forventes mindreindtægter/merudgifter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,5 mio. kr. Forværringen består af: Merudgift på 14,9 mio. kr. til betaling af frigørelsesafgift i forbindelse med, at det er besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom jf. bevilling i sag på Byrådets møde d. 3. september Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet færre udlån til betaling af pensionisters ejendomsskat.

15 15 5. Finansiering Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 70,0 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2013 på anlæg vendes dette til et samlet mindreforbrug på 142,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2013 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Ufinansieret mer-/mindreforbrug i mio. kr. (ekskl. overførsler på driften) Mindreforbrug Merforbrug -28,5-4,0-11,0 10,5 1,8 0,0 18,9-125,0-4,8 0,0 Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På Plan- og Teknikudvalgets område forventes merforbrug på 1,8 mio. kr., der finansieres af overførsler fra Merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område skyldes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er sket kompensation på dele af merudgiften i midtvejsreguleringen, hvor Roskilde Kommune har modtaget 4,9 mio. kr. Merforbrug kan afholdes indenfor udvalgets samlede bevilling på serviceudgiftsrammen inkl. overførsler på driften. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2013 forventes ikke merforbrug på anlæg. Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

16 16 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2014 er opgjort til 250,1 mio. kr. I det vedtagne budget for 2014 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 53,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -383,0 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2013 til 2014 samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,5 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014 kan herefter opgøres til 134,6 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,1 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,0 Administrativ opsamling/skøn 320,5 Kassebeholdning ultimo ,6 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 450 og 500 mio.kr.

17 17 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere *Aktivitet er ikke fordelt på de enkelte undergrupper i budgettet. Budget 2014* Aktivitet juni Aktivitet juli Figur 2: Sygedagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet juli Aktivitet august Over 52 uger 5-52 uger

18 18 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet april Aktivitet maj Aktivitet juni Arbejdsløshedsdagpenge Figur 4: Voksen handicap og førtidspension Forebyggende indsats** Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Antal modtagere af førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet Budget 2014 Aktivitet maj Aktivitet juli

19 19 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO'er Klubber Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning Visiterede timer pr. uge til hjemmeboende Antal Boligændringer (år til Antal visitationer til plejehjemspladser inkl. rehabiliteringspladser dato) vedligeholdende træning jfr. 86 (år til dato) Antal visitationer til genoptræning jfr. 140 (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august

20 20 Figur 7: Familie og børn Anbragte børn og unge* Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Antal påbegyndte tandreguleringer (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august *Antal beregnede helårspladser

21 21 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=merforbrug +=mindreforbrug Ændring siden halvårsregnskab -=merforbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.895, ,9 4,4-0,3 Skat og tilskud/udligning 4.895, ,9 4,4-0,3 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,1 17,3 24,2 Serviceudgifter , ,5 7,5 5,9 Overførselsudgifter -830,0-831,0-1,0 12,4 Ikke-serviceudgifter -266,1-263,9 2,2 3,1 Renter -23,2-14,7 8,5 2,8 Resultat af ordinær driftvirksomhed 1 207,1 228,8 21,7 23,9 Anlægsudgifter -245,5-248,6-3,1 14,4 Byggemodning -31,7-36,4-4,7 3,1 Ejendomssalg- og køb 50,0 13,6-36,4 5,1 Anlæg i alt 2-227,2-271,4-44,2 22,6 Resultat af det skattefinansierede område -20,1-42,6-22,5 46,5 Optagne lån 37,0 27,4-9,6 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -87,5-85,8 1,7 0,4 Øvrige finansforskydninger 2,9-6,7-9,6-14,5 Samlet balance på det skattefinansierede område -67,6-107,7-40,0 32,3 Effekt af det brugerfinansierede område -5,4-5,4 0,0 0,0 Ændring af likvide aktiver -73,1-113,1-40,0 32,3 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0 10,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -63,1-113,1-50,0 32,3 - Heraf forudsat mindreforbrug på anlæg 20,0 0,0 20,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje og mindreforbrug på anlæg -43,1-113,1-70,0 32,3 1 Budgettet er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. Da det i budgettet blev forudsat at puljen ikke blev brugt, skal de 10 mio. kr. fratrækkes budgettet, hvorefter afvigelsen er på 11,7 mio. kr. 2 Budgettet er ekskl. det ved budgetvedtagelsen forudsatte mindreforbrug på anlæg på 20 mio. kr. Når dette lægges til er afvigelsen på 64,2 mio. kr.

22 22 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over omplaceringer inkl. prognose for puljer under ØU, i 1000 kr. ØU BSU SBU KIU PTU KMU SOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

23 23 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. august 2014 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt Salg af ejendomme (udgift) Opdatering af klimatilpasningsplan og stormflodssikring Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden ( Afledt drift - se evt anlæg ) Valg til Europaparlamentet og folkeafsteming Rammeoverførsel Sports- og Kulturarrangement Bevilling til projekt "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" (udgift) Midtvejsregulering, kontanthjælpsreform Midtvejsregulering, vandrådenes indsatsplaner Midtvejsregulering, vederlag Havhingstens besøg i Berlin -220 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Rønnebærparken 36, arealoverførsel servicearealer Indtægtsbevilling vedr. råstofindvinding i St. Hede grusgrav Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden Overførsel af rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - Milen Klima- og stormflodssikring, anlægsbevilling Elevator på Roskilde Museum, anlægsbevilling Bibliotek- og Borgerservicesamarbejde Åbne biblioteker PCB Gadstrup Skole Anlægsregnskab for Roskilde Hallerne Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel rådighed (ikke frigiv. byggemodning TMU) Byggemodning af storparcel i Trekroner Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Muligt køb af Svogerslev Grusgrav Eriksvej 44 - Nedrivning af ejendom (udgift) Køb af Assendløsevejen Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere