33. årgang Nr april Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6"

Transkript

1 33. årgang Nr april Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Onsdag 10/ Torsdag 16/ Mandag 10/ Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 Hjørdis Maria + Oliver Bodil Ilse + Katrine Ole S Jørgen 15 Jørgen S Ole E.P. Fællesmøder: Onsdag 24/ (generalforsamling) Torsdag 30/ Mandag 24/ Fødselsdage: Lise. fylder 65 år tirsd. d. 10. april Dan fylder 63 år tirsd. d. 16. april og så er der lige dronningen samme dag Fælleshuset er lånt ud til 2013: Lørd. D. 20. april Hus 14 Søndag d. 5. maj kl. 14: Cafémøde v/ Energnisterne Lørd./sønd. d. 18./19. maj Hus8 Lør/søn d maj. Arbejdsweekend Lørd. D. 1. juni Hus 22 Lørd. D. 8. juni Hus 4 Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 Lørd./sønd august Hus 11 Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 Lørd. Sønd. d sept Hus 21 Lør/søn d sept. Trivselsweekend:Stgr 4 Lørd. D. 21. september Hus 7 Lørd. D. 16.november Hus 18 Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:stam. 6 Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:stam 1 Onsd. d. 25. dec. Hus18 Torsd. d. 26. dec. Hus 7 Fred. D. 27. dec. Hus 4 Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 Tillykke Herlig aften Det var da en helt fantastisk oplevelse Lotte og Dan sammen med Slyboots gav os lørdag aften i fælleshuset. Det minder mig om den fest for længe siden, hvor Høne (som nu angiveligt er musiker i London) med band spillede op til fest i Fælleshuset, efter at vi havde bespist 150 (et hundrede og femti) gæster. Stor tak især til Lotte og Dan, men også alle andre, der fulgte og bar. Ole S.- 1

2 P-PLADSENS TILSTAND Jeg har haft en snak med den asfaltmand, der i øjeblikket laver revneforsegling (tidl. ansat hos Colas som asfaltarbejder). Han har konstateret flere dybe revner på P-pladsen, som skal efterfyldes op til 3-4 gange før de er forseglet. Det skyldes at revnerne er gennemgående helt ned til grus underlaget, hvilket ikke er godt. Specielt er området før indkørslen til skraldeskuret nærmest ved at krakelere p.g.a. de tunge skraldevogne. Det arbejde han laver nu vil antagelig kunne holde 2-3 år; men der vil løbende opstå nye revner hvert år. Hans bud er at vi bør få lagt nyt slidlag på P pladsen senest indenfor de næste 2-3 år, hvis vi vil undgå at komme i en situation, hvor det bliver rigtig dyrt med totalfornyelse af asfalten. Udbedringen vil bestå i opretning af asfaltfladen, nedfræsning langs kanterne og udlægning af nyt slidlag. Det skulle således ikke være nødvendigt at omlægge chausséstens kanterne. Erik IKKE BARE GAS Har netop fået meddelelse om at HMN med vores nye prisaftale nedsætter gasprisen med 30 øre pr. 1. maj. Det svarer til en samlet årlig besparelse i bofællesskabet på ca kr. (antagelig ex. moms; men ikke oplyst). Ifølge meddelelse fra Dong energy d 4.4. skulle der kunne spares 15 % på El-forbruget ved indgåelse af prisaftale inden 1. maj. En årlig besparelse svarende til ca kr. alene på vores fællesforbrug. Hvem griber bolden vedr. fællesforbruget? Erik antaget viser sig at være punkteret. Velux vinduerne blev skiftet i 2005 og er OK. Tre punkterede ruder på nordsiden udskiftes i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse. Øvrige punkterede ruder fornys i forbindelse med udskiftning af gamle vinduer jf. forslag. Dermed er der ikke behov for afsætning af til punkterede ruder. Forslag til præcisering af fællesmødereferat vedr. punkt 7.a: Vinduer tophængte eller sidehængte på baggrund af oplæg fra byggeudvalget. Da min pointe netop ikke var, hvad jeg eller andre bofæller måtte mene om div. vinduesformater; men at vi bør forholde os til vores retningslinjer (læst op på mødet), har jeg følgende ændringsforslag til referatet til godkendelse på næste fællesmøde Erik gav udtryk for at udskiftning til tophængte vinduer ikke er i overensstemmelse med Retningslinier for tilog ombygninger, punkt 7: For udskiftninger af tag, vinduer mv. skal der vælges samme materialer og design, som husene oprindeligt er bygget med.. Der skal ske en afklaring inden bestilling af nye vinduer. Erik Præcisering af vedligeholdelsesgruppens indstilling vedr. nye vinduer og døre i fælleshuset ( fællesmødet d. 21.3) Fællesmødets punkt 5. Nye vinduer og døre: Vedligeholdelsesudvalget foreslog at vi udskifter samtlige gamle vinduer og døre, bortset fra vinduerne på nordsiden samt hoveddøren. I alt 25 enheder (5 døre og 4 faste dørpartier blev udskiftet i 2007). Anslået udgift for levering af døre/vinduer: kr Anslået udgift for levering og isætning incl. materialer: kr Udvalget indstiller at vi får leveret og isat vinduerne. På baggrund af indhentet tilbud sammen med øvrige huse tages stilling til, hvornår udskiftningen skal foretages. Punkterede ruder: Færre end tidligere Tænk Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. Tænk nr. 139, april 2013, har testet: Balsamico, Elkedler, Cloud-tjenester, Hormonkemi. Bofæller der ønsker at se nærmere på resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på Tænks hjemmeside, går man ind på og skriver i feltet brugernavn og 3050 i feltet password. De bedste hilsner Mette (15) 2

3 Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 2. april 2013 Til stede Kirstine, Mette 15, Mette 24, Erik, Steffen, Dan og Maria. Referent Dan Pkt. 1 Valg af mødeleder Kirstine Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Det udsendte forslag blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 6, Vinduer, punkt 7, Bemærkninger til sidste fællesmødereferat og punkt 8, Overdragelsespunkter til ny bestyrelse. Pkt. 3 Bestyrelsens forslag til budget 2013 Angående projekter, traf fællesmødet d. 24. marts beslutning om, at café- og vedligeholdelsesudvalgene i fællesskab skulle udarbejde en revideret femårig plan med budget og prioritering af projekterne for perioden , herunder især budgettal for 2013 til bestyrelsens budgetforslag. Det havde kun været muligt for udvalgene at nå at lave budgettallene for 2013: - Kolbøtten Energnisterne Fælleshusfornyelse Svellemur 0 - Nye vinduer, Fæ-huset 0 - Tag- og skotrender, Fæ-huset 0 - Nye maskiner (arb.besp.) Fælleshustorv 0 Bestyrelsen besluttede at indarbejde det oplæg, udvalgene var kommet med, i budgetforslaget til behandling på generalforsamlingen. Kirstine vil i formandens beretning understrege, at der vil blive plads til alle de nævnte projekter i 5-årsplanen. Herudover besluttede bestyrelsen dels at afsætte ekstra til kultur, så budgettet kommer op på til kultur + de allerede besluttede til festen med Skeltoften, altså i alt kr., dels at afsætte ekstra til indvendig vedligeholdelse i fælleshuset til slibning og oliering af gulvet i spisesalen. Bestyrelsen indstiller uændret GEF, og at underskuddet på ca tages af opsparingen, som besluttet på fællesmødet d. 20. februar i forbindelse med vedtagelse af caféudvalgets kommissorium. De kritiske revisorer er i gang, men ikke færdige, og må evt. selv sende deres rapport ud. Pkt. 4 Generalforsamlingen d. 24. april Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt med den ændring, at punktet med formandens beretning rykkes frem før regnskab og budget. Kirstine snakker med dirigent- og referentemner. Under punkt 9, Indkomne forslag, behandles spørgsmålet om top-/sidehængte vinduer på baggrund af en indstilling fra byggeudvalget. Bestyrelsen vil lægge op til, at beslutning om punktet træffes på generalforsamlingen. Erik ønskede ført til referat, at han ikke var enig i bestyrelsens beslutning og gjorde opmærksom på, at bofæller, der ønsker dispensation fra Retningslinjer for til- og ombygninger har mulighed for at rejse spørgsmålet på sædvanlig vis. Materialet til generalforsamlingen sendes ud d. 3. april. Erik sørger for indkøb af vin, Steffen sørger for indkøb af ost, brød m.v. Bestyrelsen mødes ½ time før, dvs. kl til bordopstilling, teknikforberedelse m.v. Pkt. 5 Status vedr. GEF m.v. Kassereren meldte alt OK 3

4 Pkt. 6 Vinduer (top-sidehængte) Blev klaret under punkt 4. Pkt. 7 Forslag om ændringer til referatet fra fællesmødet d. 21. marts 2013 Erik havde fremsendt forslag til ændringer i referatet fra sidste fællesmøde. Der var enighed om, at det ikke er bestyrelsen, men det efterfølgende fællesmøde, der godkender et referat fra et fællesmøde. Da der er længe til næste fællesmøde, skriver Erik sine bemærkninger/uddybninger i Bakkanalen. Pkt. 8 Overdragelsespunkter til ny bestyrelse På forslag fra Steffen blev følgende liste stykket sammen: Håndtering af GEF-restancer Vejfordeling i f.t. Dageløkke Ege Kontakt til lejerne om salg af gården Skeltoften 5-årsplanen Størrelsen af arbejdskapitalen Gårdsalg (husleje) Pkt. 9 Eventuelt Bestyrelsen brain-stormede om emner til beretningen. 03/04 '13 - dm 4

5 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bakken og Bakken I/S onsdag den 24. april 2013 kl Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2012 (Vedhæftet indkaldelsen pr. mail og lagt på hjemmesiden) 5. Budget 2013 (Vedhæftet indkaldelsen pr. mail og lagt på hjemmesiden) 6. Fastsættelse af kontingent for Vedtagelse af fordelingsprincipper for varmeanlæg, varme og vand Bestyrelsen foreslår uændrede principper 8. Vedtagelse af tidsfrister og gebyrer Bestyrelsen foreslår uændret tidsfrist og gebyr ved (for sen) betaling af GEF mv. 9. Indkomne forslag Stillingtagen til spørgsmål om tophængte/sidehængte vinduer på grundlag af en indstilling fra Byggeudvalget Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen træffer beslutning 10. Valg af formand og kasserer Mette/24 genopstiller som kasserer 11. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter Mette/15 og Dan genopstiller 12. Valg af ekstern revisor og interne kritiske revisorer 13. Eventuelt Derefter vin & ost Bakken, den 3. april 2013 Noter til Regnskab 2012 Den korte version af regnskabsaflæggelsen. Årets resultat Det blev på kr som primært skyldes følgende ekstraordinære hændelser: Vi fik en ekstraindtægt på kr fra bl.a. Skeltoften (Se note 1). Vi havde afsat kr til indvendig vedligeholdelse på Gården (Emhætte og våd væg) men ikke fået gennemført projekterne. Vi har ikke modtaget regning for snerydning , hvorved vi ikke har brugt de budgetterede kr. Dertil kommer de sædvanlige gynger og karruseller, hvor vi dog har holdt os lidt under budget på de fleste hovedgrupper, således at vi i den primære drift slutter med et plus på ca kr. Vi har således holdt det stramme budget, som vi vedtog på sidste generalforsamling. Arbejdskapital 5

6 Begrebet Arbejdskapital dækker over de likvider (rede penge), som vi har at råde over til driften af Bofællesskabet, når vi ser på, hvad der står i banken, og hvad vi har af kortfristet gæld (Gæld til os selv som Opsparing ( kr), Aktiver vi skal afdrage, samt midler som Gården har indbetalt, men som er deres (depositum kr og deres andel af den indvendige vedligeholdelse kr)). Reduktion af vores Opsparing Grundet vores tidligere regnskabsprincip (Kasseregnskab) har vi ikke haft overblik over, hvilke af de penge, der stod på vores bankbog, vi kunne bruge. Vi har i nogle år haft et reelt underskud, uden at tænke over, hvorfra pengene blev taget. Konkret har vi lånt af Gårdens penge samt af vores egen opsparing. Da vi ikke kan stjæle penge fra Gårdens beboere, har vi nu været nødt til at nedskrive vores opsparing, så den svarer til det reelle beløb, vi havde stående per 1/1-12. Det drejer sig om en nedskrivning på kr, så vores opsparing er reduceret til kr. Omlægningen af vores lån Som besluttet på generalforsamlingen 2012 har vi skiftet til Nordea samt omlagt alle vores lån til en Nordea Prioritet (kassekreditslignende konstruktion byggende på kreditforeningslån), hvilket vil sige, at vi låner af os selv. Dette er en yderst billig og fleksibel ordning, men den stiller store krav til vores egen økonomiske ansvarlighed og stringens, hvis vi skal undgå at sætte vores økonomiske frihedsgrader over styr jf. behovet for reduktionen af vores opsparing ovenfor. 6

7 Den mere detaljerede version Noter til Regnskab 2012 Driftsregnskabet er som sidste år opdelt i tre kategorier: I. De variable De fælles udgifter, som danner ramme for fælles aktiviteter og vedligehold af vores fælles ejendom osv. II. De faste og forbrugsrelaterede De fælles udgifter, som vi ikke umiddelbart kan ændre. III. Cigarkasserne De udgifter, der vedrører husene privat, afregnes i selvstændige regnskaber. For disse udgifter gælder det, at evt. differencer opkræves direkte som en årlig regulering beregnet og styret i separate regneark. Alt +/- 100 betragtes som 0, da det svarer til øreafrundingen. De detaljerede noter til året regnskab er som følger: 1. Indtægter i øvrigt De i ekstraindtægter skyldes primært refusion af ejendomsskat på kr samt første rate fra Skeltoften vedr. afmelding af vejret på kr. 2. Rep maskiner og anlæg Der har været hovedreparation af traktoren på kr. 3. Rep og service Gasfyr Der har været udskiftning af styrebokse på fyr 4-6 samt 7-8. Dertil kommer, at vi har indkøbt yderligere en boks, så vi er uafhængige af leveringstider næste gang, der går en styreboks i stykker. I alt kr. 4. Snerydning Da vi ikke har modtaget nogen regning for snerydning i 2012 afventer vi at modtage en samlet regning for vinteren 2012/13 sidst på foråret. 5. Rengøringsmidler/-artikler Overskridelsen skyldes prisstigninger på 5 %, større forbrug, periodiseringer samt for kr ekstraudstyr i forbindelse med hovedrengøring af Fælleshuset. Det store spring fra Regnskab 2011 til Budget 2012 skyldes, at Papir er flyttet fra kontoen for Lys & blomster til kontoen for Rengøringsartikler (for at lette kassererens arbejde). 6. Projekter Overskridelsen skyldes: a. Olietanke Projektet med sløjfningen af vores olietanke udviklede sig voldsomt, da der blev sporet forurening under tanken ved Hus Det endte med at vi fik en ren attest, men det kostede i alt kr mod de budgetterede kr. b. Varmvandbeholder hus Projektet resulterede i en regning på kr mod budgetteret kr. 7. Markedsføring Vi fik ikke behov for at holde åbent hus samt indrykke annoncer, da det lykkedes at sælge Hus 1 inden da. 7

8 Noter til Regnskab Får I det første år som Fåreejere har underskuddet på denne hobby været mindre end budgetteret, da vi i årets løb har fået slagtet og solgt Claude samt solgt rigtig mange pølser. 9. Gården Vi har tjent kr mere på Gården end budgetteret, hvilket skyldes, at vi ikke har gennemført de planlagte projekter med indvendig vedligeholdelse af Gården: Emhætte, Våd væg på badeværelset samt isolering af Vestgavlen samt maling af vinduerne. 10. Afskrivninger Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 2012 har vi omlagt samtlige vores lån til et Nordea Prioritetslån. I budgettet havde vi lavet et kvalificeret gæt på, hvor meget de samlede ydelser på de gamle lån frem til indfrielse ville blive. Vi besluttede desuden, at vi skulle fastholde den gamle afdragsprofil, således at restgælden plus omlægningsomkostningerne blev afdraget i samme takt som hidtil. Beregningen af omlægningen og de tilsvarende nye ydelser fremgår af bilag 310. Se faneblad: Bilag 310 Afdragsprofil. 11. Renter og gebyret I forbindelse med vores omlægning af vores lån til Nordea jf. note 10 havde vi beregnet renteudgiften efter omlægningen til kr. Det har vist sig, at vi var for forsigtige. 12. Varme / gas De kr i overforbrug skyldes en ikke budgetteret regulering på kr for den kolde vinter forrige år. 13. Økonomisystem Overskridelsen skyldes en tilbageregulering fra 4.Q 2011 samt at vi har budgetteret lidt forkert. 14. GEF-regnskab En konsekvens af vores investering i e-conomic og den hårdere styring af Bakkens økonomi har bl.a. resulteret i et dramatisk fald i revisorregningen. Dette fald forventer vi fortsætter i Årets resultat for Bakken Det reelle driftsresultat for Bakken er kun kr (ikke de kr) jf. de indledende bemærkninger. For at øge konsolideringen bruges overskuddet til at forbedre arbejdskapitalen. Formueopgørelsen 16. Egenkapitalen Udover årets overskud på påvirkes stigningen i egenkapitalen af en regulering af aktivværdierne på kr svarende til vores gamle lån (se faneblad Bilag 250 Værdi af aktiver ). 8

9 Noter til Regnskab Opsparing Reduktionen på er vi nået frem til ved at se på følgende tal fra saldobalancen per 31/12-11: a. Indestående på kassekreditten b. Vores opsparing c. Gårdens penge Hvis vi havde lagt Vores opsparing og Gårdens penge i to konvoluter, var der kr tilbage på kontoen per 1/1-12. Dette beløb skulle række til vores udgifter de næste 6 uger nemlig frem til betalingsfristen 14/2-12 for årets første GEF, hvilke svarer til kr. Vi manglede således kr. (Se faneblad Bilag 499 opsparing for detaljer). 18. Bakken Bank Reduktionen på svarer til årets ydelser på vores lån (som vi jo låner af os selv). 19. Arbejdskapital Dette dækker over de likvider (rede penge), som vi har at råde over til driften af Bofællesskabet, når vi ser på, hvad der står i banken, og hvad vi har af kortfristet gæld - Gæld til os selv i form af opsparing, aktiver vi skal afdrage samt midler som Gården har indbetalt, men som er deres (depositum, deres andel af den indvendige vedligeholdelse). Vi har forbedret Arbejdskapitalen med kr ved vores afdrag på gælden, justering af opsparingen samt årets overskud. At den stadig er negativ skyldes, at vi ikke har afdraget vores gæld til os selv endnu. 20. Tilgodehavender hos Bofæller Beløbet dækker over en enkelt skyldig GEF-indbetaling samt Nytårsopkrævningen. Noter til Budget 2013 Driftsregnskabet er som sidste år opdelt i tre kategorier: 1. De variable De fælles udgifter, som danner ramme for fælles aktiviteter og vedligehold af vores fælles ejendom osv. De grundlæggende spørgsmål, som vi skal tage stilling til, er: Hvordan vil vi vedligeholde og udvikle vores fælles ejendom? Hvilke rammer vil vi have for fælles aktiviteter kultur, køkken, børnerum osv. Hvor stor skal vores opsparing være? Skal vi søsætte nye større projekter. 2. De faste og forbrugsrelaterede De fælles udgifter, som vi ikke umiddelbart kan ændre: ejendomsskat, el i fælleshus, forsikringer. Også her kan fx besparelser på el betyde en reduktion af udgifterne, men ellers er der ikke der ikke det store at diskutere her. 3. Cigarkasserne Disse går altid i nul indenfor et år styret af et regneark per cigarkasse, hvorfor disse ikke budgetlægges. Vi arbejder med følgende grundprincip i budgettet: 9

10 GEF skal dække driftsudgifterne Bestyrelsen fastholder det sunde princip om, at Bakkens driftsudgifter skal finansieres over GEF, hvilket betyder, at budgettet skal balancere (- underskud ikke acceptabelt). Nye aktiviteter og projekter Dette budget omfatter IKKE udgifter til de aktiviteter og projekter, som vi muligvis beslutter os for i forbindelse med de igangværende cafe-møder om prioritering. Finansiering af evt. nye aktiviteter skaleksplicit indgå i beslutningsoplæggene. Størrelsen af arbejdskapitalen Bestyrelsen foreslår, at vi til efteråret tager spørgsmålet om, hvor stor en arbejdskapital vi ønsker af have, op til drøftelse. Indstilling vedrørende kontingentet for 2013 På baggrund af ovenstående foreslår bestyrelsen uændret kontingent samt at vi til at medfinansiere de besluttede cafe-projekter (Energnisterne, Fælleshusfornyelse, Kolbøtten og Nye arbejdsbesparende maskiner) bruger kr, som tages fra vores opsparing. Noter til årets budgetforslag er følgende: A. Rep Vaskeri Da tørretumbleren allerede er blevet repareret for kr, og diverse andre reparationer beløber sig til sættes årets budget til kr. B. Indvendig vedligeholdelse af Fælleshus. Budgettet er forhøjet med 6000 kr til grundvedligeholdelse (= let slibning og oliering) af fælleshusgulvet. C. Rengøringsmidler/-artikler Se note 5. Vi forventer uændret aktivitet/forbrug dog uden ekstra udgifter i forbindelse med Hovedrengøringen. Derimod anskaffes formentlig nyt materiel til gulvvask. D. Gaver Hæves med da der er mange runde fødselsdage i 2013 og fadderskabet af Tenzin også skal dækkes. E. Fester/kultur Kontoen er forhøjet til 5000 kr, så den svarer til Kulturgruppens forslag. Desuden er der afsat til festen med Skeltoften. F. Fortæring arbejdsweekends Da vi har udvidet fra 2 til 3 arbejdsweekends med fuldforplejning hæves budgettet. G. Hjemmeside/ Som følge af vores beslutning om at få back-up af hjemmesiden hæves budgettet. H. Projekter/Asfalt Vi mangler fortsat anden halvdel af det besluttede asfalt-projekt til kr. I. Projekter/Nye maskiner Maskinerne lejes og afprøves på arbejdsweekenden i maj. Derefter tages der stilling til evt. køb. J. Projekter/Salg af gården 10

11 Foreløbig er der bevilget 5000 kr til et sonderende møde med en landinspektør. Hvis dette resulterer i, at vi ønsker at gå videre med processen, skal det besluttes på et fællesmøde/ekstraordinær GF, hvor der også skal tages stilling til finansieringen af eventuelle videre skridt. K. Projekter/uspecificerede projekter Beløbet på kr. er beløb, som mangler i budgettet for at finansiere de vedtagne projekter. Dette beløb tages fra vores opsparing, hvorved budgettet balancerer. L. Markedsføring Vi forventer kun enkelte middage samt mindre nye features af hjemmesiden. M. Får Vi forventer mindre salg, da lageret er mindre end sidste år og de førstegangsfødende får får færre lam. Til gengæld forventer vi den samme mængde kød i fryseren til næste nytår. N. Rabat på fåreprodukter Fællesmødet har besluttet at give rabat på fårekød køb til Fællesspisningen. Dette anslås til ca ,- kr. O. Engangsudgifter Der skal anskaffes yderligere en høhæk samt få lavet en erstatning for de to ødelagte shelters. P. Udvendig vedligeholdelse på Gården Da vi kun forventer at skulle male vinduerne i år, sættes beløbet ned til kr. Q. Indvendig vedligeholdelse på Gården Se note 9. Projekterne forventes gennemført i år. R. Varme / gas Fælleshuset Da vi ikke forventer markante efterregning sættes årets forbrug ud fra sidste års forbrug. S. Vand Fælleshuset Den store forskel i budget/regnskab 2012 i forhold til budget 2013 skyldes en fejlberegnet regulering for 2011, der medførte, at der blev posteret ca for meget på kontoen.i Det er et teknisk anliggende, der ikke har nogen økonomisk betydning. T. Kontorartikler og porto Vi har allerede købt ny Office-pakke samt brugt porto for i alt U. Revision GEF-regnskab Anstrengelserne af arbejdet med e-conomic bærer nu frugt. Faldet i udgiften vil fortsætte. 11

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

32. årgang Nr. 12 1. april 2012

32. årgang Nr. 12 1. april 2012 32. årgang Nr. 12 1. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 30 13. september 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere