Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby"

Transkript

1 Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og ØU - Lejrestrategien ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening ØU - Forslag til mødeplan ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud ØU - Forventet Regnskab BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogram KF - Ny Folkeoplysningslov og ansøgning om frigivelse af midler til udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik SSÆ - Projekt " Mere tid med borgeren " TM - Aftaler om refusion af vejbelysning TM - Tunnel ved Hvalsø Station samt frigivelse af midler til stipassage ved Hule Mølle (Kisserupvej) ifm. udbygning af Nordvestbanen ØU - Såby Hallen...48

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Borgmesteren orienterede om, at der fremlægges en tillægsdagsorden vedr. den økonomiske situation i Såby-hallen. godkendte at sagen behandles. Dagsordenen blev herefter godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: A. Tids- og aktivitetsplan Årsrapport 2011 De overordnede retningslinjer for procedure i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet er bestemt i BEK 848 af 30/6/2011 Bekendtgørelse af kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I Lejre Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 6.1 fremgår det, at direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af en detaljeret tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen, og at planen skal godkendes af økonomiudvalget. Her fremgår det også, at regnskabet (årsrapporten) skal aflægges senest i april måned i efterfølgende år. Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for aflæggelsen af årsrapporten allerede i november måned betyder, at administrationen på et relativt tidligt tidspunkt, får mulighed for at detailplanlægge aktiviteterne i forhold til den overordnede tidsplan. Det er med til at sikre, at årsrapporten kan politisk behandles i april måned, i overensstemmelse med afsnit 6.1. i "Principper for økonomistyring". Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 vedlægges. B. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Ledelsesinformation: Ledelsesinformation - oktober 2011 Økonomi: Budgetmappe KL og Ministerier: Indberetning af vedtaget budget til KL Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Kassekreditreglen: Kassekreditreglen - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Specialiseret socialområde: Kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde 3. kvartal 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Forventet Regnskab : FR præsentation i ØU Bilagene kan udleveres ved henvendelse til ledelsessekretariatet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Side 4 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og Sagsnr.: 11/20061 Resumé: og Hovedudvalget skal ifølge MED-aftalen mødes én gang årligt. Det årlige møde finder sted den 22. november Hovedudvalget og har hver især drøftet deres ønsker til indhold på fællesmødet. Indholdet på mødet vil være, hvorledes Hovedudvalget kan blive en strategisk medspiller i fremtiden. Sagsfremstilling: Ifølge MED-aftalen i Lejre Kommune mødes og Hovedudvalget mindst én gang om året med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingerne, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø i kommunen. Hovedudvalget har på deres møde den 21. september 2011 drøftet ønsker til indhold for mødet med den 22. november Hovedudvalget er pt. optaget af, hvordan man kan udvikle egen praksis, så man arbejder mere strategisk. Emnet er aktuelt bl.a. som følge af overenskomstaftalen 2011, hvor det er beskrevet, at hovedudvalgene skal arbejde mere strategisk. Aftalen indbefatter, at hovedudvalgene skal have en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med. På baggrund af denne drøftelse skal hovedudvalgene fastlægge en strategiplan. I denne anledning finder Hovedudvalget det aktuelt at have en dialog med s medlemmer om emnet. Hovedudvalget ønsker at drøfte holdninger og synspunkter i forhold til, hvordan Hovedudvalget kan arbejde mere strategisk og blive en strategisk medspiller i fremtiden. Hvad angår mødets form, foreslog Hovedudvalget, at man gentager de positive erfaringer fra de sidste års møder, hvor der sættes god tid af til drøftelse af emnet i grupper. Hovedudvalget foreslår, at der afsættes 1½ time til mødet med start kl har på deres møde den 25. oktober drøftet Hovedudvalgets ønsker og eventuelle supplerende forslag til indhold på mødet med Hovedudvalget. tiltrådte indstillingen i forhold til Hovedudvalgets ønsker samt rammer for mødet - med den tilføjelse, at der som en del af det strategiske emne indarbejdes en videreudvikling af det faglige niveau. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et program for dagen med gruppeinddeling i forhold til gruppedrøftelserne på mødet. Her er der afsat 20 min. til oplæg fra ledelses- og medarbejdersiden i Hovedudvalget med efterfølgende gruppedrøftelse i 30 min. og slutteligt opsamling i plenum. Udtalelser: Ingen

7 Side 5 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fællesmødet mellem og Hovedudvalget afvikles i overensstemmelse med det vedlagte program, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra fællesmødet, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan. Bilag: 1. Program for møde mellem ØU og HU Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan og Kommunalbestyrelsens budgetproces. Der skal på næste års fællesmøde indgå en opfølgning på indeværende års konklusioner. Der forelægges sammenfattende vurderinger og konklusioner af næste års arbejdspladsvurderinger. ønsker en temadrøftelse af medarbejderinddragelse på baggrund resuméet.

8 Side 6 4. ØU - Lejrestrategien 2012 Sagsnr.: 11/2702 Resumé: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og lægger det frem til politisk vedtagelse inden strategien sendes i høring. Peter Østerbye, Niels Rolf Jacobsen og Bodil Nissen deltager under sagens behandling fra kl Sagsfremstilling: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af de bemærkninger, der faldt ved temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og fremlægger nu Lejrestrategien til vedtagelse. Ydermere er oplægget til strategi blevet layoutet med billeder, tegninger og faktaoplysninger, der underbygger strategiens tekst. Strategien er vedlagt som bilag. Ved temadrøftelsen i september blev præsenteret for en idé med små historier, der skulle skabe billeder af visionen for Lejre i år Denne idé er videreudviklet og mundet ud i en række tegninger, der - med et strejf af humor - viser forskellige fremtidsbilleder af Lejre i år Der har været afholdt en fotokonkurrence, der havde det formål at få borgernes hjælp til sætte billeder på indholdet af strategien. Syv af billederne i strategiudkastet stammer fra fotokonkurrencen. I Lejrestrategien er opstillet en ny vision for Lejre Kommune. Visionen har sit sigte i 2030 og har, ligesom miljø-, bygge-, og planloven "bæredygtig udvikling" som den overordnede langsigtede vision. Visionen er bygget op på de tre ben, som en bæredygtig udvikling hviler på: Målene om et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi: Et sundt samfund - berigende fællesskaber Vi vil have berigende fællesskaber med nærvær, udfordringer og omsorg til alle. Et sundt miljø - hovedstadens økologiske forhave Vi vil være hovedstadens økologiske forhave med fremsynede energiløsninger, naturoplevelser og landets største udvalg af økologiske fødevarer. En sund økonomi - Vi sår, derfor høster vi Vi vil investere i langsigtede løsninger, der bygger på samarbejde, synergi og gode relationer. Administrationen foreslår, at titlen ændres til Lejrestrategien Strategien er blevet til i 2011, men indholdet peger fremad og høringsperioden vil ligge i første del af I følge planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre strategien inden udgangen af Efter vedtagelsen skal strategien sendes i høring i otte uger, og hvis der i høringsperioden kommer kommentarer, der giver anledning til at ændre strategien, kan Kommunalbestyrelsen vælge at ændre i den vedtagne strategi. Administrationen foreslår, at høringsperioden først lægges i begyndelsen af det nye år (fra 10. januar til 8. marts 2012), da det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre strategien kort før jul. Administrationen har følgende forslag til høringsperioden: Distribution af strategien:

9 Side 7 a) Elektronisk: (i) En Pdf-fil af strategien sendes til de borgere, der har tilmeldt sig elektronisk post fra det offentlige. (ii) Der oprettes en temaside på Facebook, hvor strategien lægges, og hvor der vil være mulighed for at kommentere indholdet i strategien. (iii) Kommunens medarbejdere opfordres til at distribuere strategien via de faglige fora og netværk som kommunen er en del af, både indenfor og uden for kommunens grænser. Udgiftsneutralt b-1) Strategien trykkes i 1000 eksemplarer, der dels distribueres via biblioteker, rådhuse, lægehuse, institutioner o.lign. Strategien uddeles ved happenings på strategiske steder i kommunen, f.eks. ved stationer om morgenen, foran udvalgte indkøbssteder o.lign. Ved happenings sættes også fokus på mulighederne for at komme med kommentarer til strategien. Pris: trykkeomkostninger: ca kr. b-2) Strategien husstandsomdeles. Pris: Trykkeomkostning: ca kr. Distribution som adresseløs forsendelse ca kr. Debat i høringsperioden: c) Som nævnt under pkt. a) oprettes en side på Facebook, hvor det vil være muligt at kommentere strategien. d) Der afholdes et debatborgermøde i Kulturhuset i Hvalsø i slutningen af høringsperioden - eks. 1. marts e) Lejrestrategien sættes på dagsordenen på møder i allerede etablerede fora og netværk, som eksempelvis ældrerådet, handicaprådet, Grønt Råd o.lign. En medarbejder fra administrationen deltager og præsenterer strategien. De enkelte fora opfordres til at kommentere strategien og på det afsluttende debatborgermøde at præsentere deres bud på, hvordan vi i fællesskab kan realisere visionen. Planloven stiller krav om, at strategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. Strategiens indhold lægger op til revision i flere af kommuneplanens temaer og for ikke at lægge unødige begrænsninger for processen med Kommuneplan 2013, foreslår administrationen en fuld revision af kommuneplanen. Administrationens vurdering: Administrationen foreslår at benytte det social medie Facebook til at distribuere og debattere Lejrestrategien. Administrationen vurderer, at vi gennem Facebook kan nå andre borgere end via de kommunikationsformer vi traditionelt benytter os af. Opsætning og drift af en Facebook side vil bygge på erfaringer fra andre kommuner, der har brugt mediet før os. Administrationen vurderer, at distribution som beskrevet i punkt a) og b-1) vil nå en relativ stor del af kommunens borgere. Hvis det besluttes at husstandsomdele Lejrestrategien, så vil udgiften lægge beslag på næsten hele budgettet for planlægning i Hvis budgettet bruges til husstandsomdeling, betyder det begrænset mulighed for i 2012 at realisere de af strategiens initiativer, der har fæste i Center for Byggeri & Miljø. Administrationens brug af ressourcer til planlægning og gennemførsel af initiativer i høringsperioden er bestemt af omfanget af distributions-happenings og deltagelse i møder med fora og netværk. Administrationen lægger op til at detailplanlægningen og ressourceforbruges godkendes af projektets styregruppe (borgmester/direktion). Strategien rummer en del faktuelle oplysninger om kommunen, særligt på bagsiden. For at sikre mulighed for at rette fejl, der måtte dukke op i den sidste afpudsning af strategien, beder administrationen om bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien inden den sendes i trykken.

10 Side 8 Økonomi og finansiering: Der er ikke afsat separate midler til trykning og distribution af strategien. Udgifter afholdes inden for budgettet af Center for Teknik & Miljø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. Lejrestrategien 2012 vedtages. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, 2. Lejrestrategien 2012 sendes i høring fra 10. januar til 8. marts 2012, 3. Lejrestrategien 2012 distribueres som beskrevet under punkt a) og b-1), 4. Debatten planlægges som beskrevet under punkt c) og d), 5. Der arrangeres borgermøde i Kulturhuset i Hvalsø torsdag d. 1. marts Bilag: 1. Oplæg til Lejrestrategien 2012 Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet følgende afsnit på side 9: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have større institutioner, der er pædagogisk og økonomisk bæredygtige. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner i de større byer vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Erstattes af: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have flere større institutioner. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

11 Side 9 5. ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening Sagsnr.: 11/22510 Resumé: og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening mødes den 22. november 2011, kl for at drøfte emner af fælles interesse i forhold til erhvervslivet i Lejre kommune. Sagsfremstilling: Den foreløbige dagsorden vil være: Indledning og velkomst v. borgmester Mette Touborg 1. Igangværende aktiviteter i ZBC v. direktør Kim Lundshøj 2. Aktuelle aktiviteter Lejre kommune særligt i relation til budgettet for 2012 v. borgmester Mette Touborg 3. Lejre Erhverv: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 4. Lejre Erhvervsforening: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 5. Møder i Eventuelt Fra Lejre Erhverv deltager Ole Lunding, Ole Nielsen og Flemming Jensen. Fra Lejre Erhvervsforening deltager Preben Lund, Claus Pedersen, Bagge Clemmensen, Flemming Nielsen, Joe Pearson og Mogens Rimm. Fra administrationen deltager Direktionen, Direktør Kim Lundshøj, ZBC, Centerchef Peter Østerbye, Centerchef Henrik Hjortbøl, Centerchef Christian Østeraas og Centerchef Lone Lykke Marker. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at drøftelserne gennemføres med udgangspunkt i oplæggene og de indkomne emner, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Bilag: 1. Fra Lejre Erhverv foreligger emner til debat ved Erhvervsforeningernes møde med 2. Fra Lejre Erhvervsforening foreligger emner til drøftelse

12 Side 10 Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Resuméet forelægges som en sag for.

13 Side ØU - Forslag til mødeplan 2013 Sagsnr.: 11/18784 Resumé: I forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2012 den 31. oktober 2011blev det besluttet, at der frem til kommunalbestyrelsens møde i november skulle udarbejdes et forslag til mødeplan for politiske møder i 2013, som dog ikke indeholder mødeplan for temamøder og budgetseminarer. Sagsfremstilling: Administrationen fremsender forslag til mødeplan for 2013 for møder i Kommunalbestyrelsen, og fagudvalgene. tager stilling til egne møder i Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at godkender forslaget til udvalgets mødeplan for Bilag: 1. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i 2012 Sagsnr.: 08/6933 Resumé: besluttede den 23. august 2011, at direktionen i samarbejde med Internationalt Forum skulle udarbejde et forslag til program for besøg i Lejre Kommunes 3 venskabskommuner i Letland i løbet af 2012 med henblik på forelæggelse for i november Administrationen har udarbejdet programforslaget i samarbejde med Erik Mikkelsen fra Internationalt Forum. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen haft venskabssamarbejde med tre forskellige kommuner i Letland: Kandava, Talsi og Mersrags. Venskabsbysamarbejderne er en videreførelse af samarbejdet for henholdsvis (gl.) Lejre kommune, Bramsnæs kommune og Hvalsø kommune. Der lægges op til, at der aflægges besøg i alle 3 kommuner, men med længst ophold i Talsi, som er den kommune som Lejre Kommune i dag har det tætteste samarbejde med. Herudover lægges der op til et besøg i en central myndighedsorganisation som f.eks. et ministerium, den lettiske pendant til KL eller det danske kulturinstitut i Riga. Formålet med besøget i Letland er at erfaringsudveksle indenfor emner af fælles interesse som f.eks. strukturen for det politiske samarbejde i kommunalt regi, det kommunale arbejde med inddragelse af kultur/fritidsarbejdet i erhverv og undervisningssammenhænge og/eller forvaltning af kommunernes økonomiske råderum. Herudover skal besøget også omfatte drøftelser af mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem Lejre Kommune og hver af samarbejdskommunerne. Erfaringerne fra besøget skal indgå i Lejre Kommunes fremtidige strategi på venskabsbysamarbejdet. Besøget foreslås afholdt over 4 dage ultimo maj/primo juni Detailplanlægningen af besøget skal foretages i tæt samarbejde med International Forum og er ikke igangsat endnu, men et program kunne se således ud: Dag 1: Udrejse Dag 2: Besøg i Kandava og Mersrags kommuner Dag 3: Besøg i Talsi kommune Dag 4: Besøg i central myndighedsorganisation i Riga og hjemrejse Det foreslås, at kommunen skal være bredt repræsenteret under besøget og der lægges derfor op til følgende deltagerkreds: s 7 medlemmer, direktionens 3 medlemmer, 3 repræsentanter fra Internationalt Forum og 1 eller 2 repræsentanter fra administrationen. Der skal være knyttet en tolk til hele besøget. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er ikke i budgettet for 2012 afsat specifikke midler til finansiering af venskabsbysamarbejdet. Der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret budget, men det skitserede besøg forventes at ville kunne afholdes indenfor et budget på kroner. Beslutningskompetence:

15 Side 13 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det besluttes, om det skitserede indhold og de nævnte rammer for besøget i Letland drøftes, 2. at der igangsættes et arbejde med at detailplanlægge besøget i samarbejde med Internationalt Forum. Beslutning den : Det blev besluttet, at det skitserede indhold og program for et besøg i Letland er grundlaget for en detailplanlægning af besøget i samarbejde med Internationalt Forum.

16 Side ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i 2011 Sagsnr.: 11/22231 Resumé: Lejre kommune forventer at afholde udgifter for 31,5 mio. kr. i 2011, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der forventes afholdt udgifter i Lejre Kommunes regnskab for 2011 for 31,5 mio. kr. der kan lånefinansieres. Lånet skal være hjemtaget senest 31. marts Det hjemtages i december måned af hensyn retvisende saldo af kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret. De faktiske afholdte udgifter til formålene opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil i den forbindelse ske en berigtigelse af lånet. Der forventes afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger 10,612 mio. kr. Ældreboliger Langetoften 7,428 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter 4,500 mio. kr. med Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation af 22. marts 2010, overførsel af låneadgang fra 2010 til 2011 på 10,7 mio. kr. Cykelsti Øm- Lejre Cykelsti Kr. Sonnerup - Shelltank Renovering af Bygaden i Osted 3,300 mio. kr. 2,710 mio.kr. 2,950 mio. kr. Har været finansieret af byggekredit. Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit på lån annuitetslån, der har en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 3 % lån optaget til kurs 92,25 Hovedstol kr. effektiv rente 3,79 % p.a. 2. Aftalelån med kvartårlig ydelser. Fast rente i 25 år 2,95 % p.a.. Effektiv rente 2,98 p.a. Hovedstol 31, kr. 3. Aftalelån med kvartårlige ydelse. Fast rente i 5 år, herefter variabel rente. Effektiv rente 1,91 % i de første 5 år. 4. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,28 % p.a. og 6 mdr. rente p.t. 1,46 % p.a. 5. Aftalelån i EURO, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,43 % p.a. og 6 mdr. p.t. 1,59 % p.a.

17 Side En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,55 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,75 % p.a. Den faste rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der hjemtages et lån med variabel rente, og at der laves en renteswap til fast rente. Det lave niveau på omkring 2,55 p.a. i 25 år anbefales udnyttet. Økonomi og finansiering: De budgetlagte ydelser skal justeres til de faktiske forhold. Det skal ske ved forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at lån på 31,5 mio. kr. hjemtages, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente. Bilag: 1. Tilbud Obligationslån samt model med renteswap 2. Fast rente i 25 år. 3. Variabel rente 3 mdr. og 6 mdr. 4. Lånepolitikken - Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2010 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

18 Side ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård Sagsnr.: 11/21630 Resumé: Boligselskabet Sjælland har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på kr. til renovering af skure samt efterfølgende opretning af belægninger. Sagsfremstilling: Afdeling Vangkildegård er beliggende Sandager 1-34 og Pileager 1-34 i Hvalsø. Afdelingen består af 84 boliger og blev taget i brug i Låneoptagelsen får huslejemæssige konsekvenser. Huslejen udgør pr. 1. januar ,93 kr. pr. m2 pr. år og vil stige til 910,12 kr. pr. m2 pr. år. En bolig på 65 m2 vil således stige fra kr. til kr. pr. måned. En stigning på 1,36%. På ekstraordinært afdelingsmøde den 9. februar 2011 blev projektet vedrørende renovering af skure forelagt 14 fremmødte beboere. 13 beboer stemte for og 1 imod. Opgaven har været i udbud. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til gennemførsel af projektet. Landsbyggefonden afstod projektet med begrundelsen i manglende dokumentation for evt. byggeskader. Det nye lån vil have prioritet efter eksisterende lån til BRF kredit på opr kr., opr kr., opr kr. og opr kr. samt lån til Landsbyggefonden. Jf. bekendtgørelse af Lov om almene boliger 29 stk. 1 skal Lejre Kommune godkende låneoptagelsen. Administrationens vurdering: Det vurderes at huslejestigningen ikke vil give udlejningsvanskeligheder. Økonomi og finansiering: Der er ingen konsekvenser for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at ansøgning om optagning af 20-årigt realkreditlån med hovedstol på kr. godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag)

19 Side 17 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

20 Side ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der vedtaget takstblad for Ved nærmere gennemgang af takstbladet har der vist sig at være fejl i nogle af beregningerne. Rettelse af takstbladet medfører en merindtægt på 0,1 mio. kr. i Taksterne skal offentliggøres inden den 1. december Sagsfremstilling: Administrationen har ved gennemgang af takstbladet konstateret, at der er lavet fejl i beregningen af takster til budget 2012 på dagtilbudsområdet. Efterfølgende er der beregnet nye takster på et korrekt grundlag. I forhold til de takster der indgår i det godkendte takstblad har rettelserne følgende konsekvenser: Der skal opkræves kr. mere i forældrebetaling for vuggestuebørnene (ca kr. mere pr. barn årligt) Der skal opkræves kr. mindre i forældrebetaling for børnehavebørnene (ekskl. Avnstrup), det svarer til 55 kr. pr. barn om året) Avnstrup går overordnet set lige op, men der er anvendt en forkert fordelingsnøgle, som gør at der opkræves kr. for meget af deltidsbørn om året og 121 kr. for lidt af heltidsbørn om året (der er "normeret" 1 deltidsbarn og 19 heltidsbørn" i 2011 har der ikke været indskrevet deltidsbørn på institutionen og der er heller ikke børn på venteliste til deltidspladser) Det totale billede er at kommunen opkræver kr. for lidt i forældrebetaling på det samlede område i Forskellen mellem det godkendte takstblad og den korrekte beregning 2012 den forkerte (pol. godkendte takstblad) Korrekt forældretakst Økonomisk konsekvens pr. barn i forældrebetaling årligt Normeret antal børn inkl. demografi Økonomisk konsekvens for kommunen - Vuggestue 55 timer , Vuggestue 52,5 timer , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. Avnstrup , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid ,

21 Side 19 Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at takstbladet rettes så kommunen opkræver de rigtige beløb i forældrebetaling i Økonomi og finansiering: Rettelserne af taksterne på dagtilbudsområdet medfører merindtægter for 0,1 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, at 1. Takstbladet for 2012 rettes jf. bilag Der gives tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. til forældrebetaling på dagtilbudsområdet, som tilføres kassebeholdningen. Bilag: 1. Takstblad 2012 efter rettelse af daginstitutionstakster 2012 pr pdf Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

22 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/17966 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab fremsendes til den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR til fagudvalgenes møder mellem den november samt til den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Sagsfremstilling: Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio.

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere