Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby"

Transkript

1 Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og ØU - Lejrestrategien ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening ØU - Forslag til mødeplan ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud ØU - Forventet Regnskab BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogram KF - Ny Folkeoplysningslov og ansøgning om frigivelse af midler til udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik SSÆ - Projekt " Mere tid med borgeren " TM - Aftaler om refusion af vejbelysning TM - Tunnel ved Hvalsø Station samt frigivelse af midler til stipassage ved Hule Mølle (Kisserupvej) ifm. udbygning af Nordvestbanen ØU - Såby Hallen...48

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Borgmesteren orienterede om, at der fremlægges en tillægsdagsorden vedr. den økonomiske situation i Såby-hallen. godkendte at sagen behandles. Dagsordenen blev herefter godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: A. Tids- og aktivitetsplan Årsrapport 2011 De overordnede retningslinjer for procedure i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet er bestemt i BEK 848 af 30/6/2011 Bekendtgørelse af kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I Lejre Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 6.1 fremgår det, at direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af en detaljeret tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen, og at planen skal godkendes af økonomiudvalget. Her fremgår det også, at regnskabet (årsrapporten) skal aflægges senest i april måned i efterfølgende år. Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for aflæggelsen af årsrapporten allerede i november måned betyder, at administrationen på et relativt tidligt tidspunkt, får mulighed for at detailplanlægge aktiviteterne i forhold til den overordnede tidsplan. Det er med til at sikre, at årsrapporten kan politisk behandles i april måned, i overensstemmelse med afsnit 6.1. i "Principper for økonomistyring". Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 vedlægges. B. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Ledelsesinformation: Ledelsesinformation - oktober 2011 Økonomi: Budgetmappe KL og Ministerier: Indberetning af vedtaget budget til KL Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Kassekreditreglen: Kassekreditreglen - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Specialiseret socialområde: Kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde 3. kvartal 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Forventet Regnskab : FR præsentation i ØU Bilagene kan udleveres ved henvendelse til ledelsessekretariatet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Side 4 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og Sagsnr.: 11/20061 Resumé: og Hovedudvalget skal ifølge MED-aftalen mødes én gang årligt. Det årlige møde finder sted den 22. november Hovedudvalget og har hver især drøftet deres ønsker til indhold på fællesmødet. Indholdet på mødet vil være, hvorledes Hovedudvalget kan blive en strategisk medspiller i fremtiden. Sagsfremstilling: Ifølge MED-aftalen i Lejre Kommune mødes og Hovedudvalget mindst én gang om året med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingerne, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø i kommunen. Hovedudvalget har på deres møde den 21. september 2011 drøftet ønsker til indhold for mødet med den 22. november Hovedudvalget er pt. optaget af, hvordan man kan udvikle egen praksis, så man arbejder mere strategisk. Emnet er aktuelt bl.a. som følge af overenskomstaftalen 2011, hvor det er beskrevet, at hovedudvalgene skal arbejde mere strategisk. Aftalen indbefatter, at hovedudvalgene skal have en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med. På baggrund af denne drøftelse skal hovedudvalgene fastlægge en strategiplan. I denne anledning finder Hovedudvalget det aktuelt at have en dialog med s medlemmer om emnet. Hovedudvalget ønsker at drøfte holdninger og synspunkter i forhold til, hvordan Hovedudvalget kan arbejde mere strategisk og blive en strategisk medspiller i fremtiden. Hvad angår mødets form, foreslog Hovedudvalget, at man gentager de positive erfaringer fra de sidste års møder, hvor der sættes god tid af til drøftelse af emnet i grupper. Hovedudvalget foreslår, at der afsættes 1½ time til mødet med start kl har på deres møde den 25. oktober drøftet Hovedudvalgets ønsker og eventuelle supplerende forslag til indhold på mødet med Hovedudvalget. tiltrådte indstillingen i forhold til Hovedudvalgets ønsker samt rammer for mødet - med den tilføjelse, at der som en del af det strategiske emne indarbejdes en videreudvikling af det faglige niveau. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et program for dagen med gruppeinddeling i forhold til gruppedrøftelserne på mødet. Her er der afsat 20 min. til oplæg fra ledelses- og medarbejdersiden i Hovedudvalget med efterfølgende gruppedrøftelse i 30 min. og slutteligt opsamling i plenum. Udtalelser: Ingen

7 Side 5 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fællesmødet mellem og Hovedudvalget afvikles i overensstemmelse med det vedlagte program, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra fællesmødet, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan. Bilag: 1. Program for møde mellem ØU og HU Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan og Kommunalbestyrelsens budgetproces. Der skal på næste års fællesmøde indgå en opfølgning på indeværende års konklusioner. Der forelægges sammenfattende vurderinger og konklusioner af næste års arbejdspladsvurderinger. ønsker en temadrøftelse af medarbejderinddragelse på baggrund resuméet.

8 Side 6 4. ØU - Lejrestrategien 2012 Sagsnr.: 11/2702 Resumé: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og lægger det frem til politisk vedtagelse inden strategien sendes i høring. Peter Østerbye, Niels Rolf Jacobsen og Bodil Nissen deltager under sagens behandling fra kl Sagsfremstilling: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af de bemærkninger, der faldt ved temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og fremlægger nu Lejrestrategien til vedtagelse. Ydermere er oplægget til strategi blevet layoutet med billeder, tegninger og faktaoplysninger, der underbygger strategiens tekst. Strategien er vedlagt som bilag. Ved temadrøftelsen i september blev præsenteret for en idé med små historier, der skulle skabe billeder af visionen for Lejre i år Denne idé er videreudviklet og mundet ud i en række tegninger, der - med et strejf af humor - viser forskellige fremtidsbilleder af Lejre i år Der har været afholdt en fotokonkurrence, der havde det formål at få borgernes hjælp til sætte billeder på indholdet af strategien. Syv af billederne i strategiudkastet stammer fra fotokonkurrencen. I Lejrestrategien er opstillet en ny vision for Lejre Kommune. Visionen har sit sigte i 2030 og har, ligesom miljø-, bygge-, og planloven "bæredygtig udvikling" som den overordnede langsigtede vision. Visionen er bygget op på de tre ben, som en bæredygtig udvikling hviler på: Målene om et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi: Et sundt samfund - berigende fællesskaber Vi vil have berigende fællesskaber med nærvær, udfordringer og omsorg til alle. Et sundt miljø - hovedstadens økologiske forhave Vi vil være hovedstadens økologiske forhave med fremsynede energiløsninger, naturoplevelser og landets største udvalg af økologiske fødevarer. En sund økonomi - Vi sår, derfor høster vi Vi vil investere i langsigtede løsninger, der bygger på samarbejde, synergi og gode relationer. Administrationen foreslår, at titlen ændres til Lejrestrategien Strategien er blevet til i 2011, men indholdet peger fremad og høringsperioden vil ligge i første del af I følge planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre strategien inden udgangen af Efter vedtagelsen skal strategien sendes i høring i otte uger, og hvis der i høringsperioden kommer kommentarer, der giver anledning til at ændre strategien, kan Kommunalbestyrelsen vælge at ændre i den vedtagne strategi. Administrationen foreslår, at høringsperioden først lægges i begyndelsen af det nye år (fra 10. januar til 8. marts 2012), da det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre strategien kort før jul. Administrationen har følgende forslag til høringsperioden: Distribution af strategien:

9 Side 7 a) Elektronisk: (i) En Pdf-fil af strategien sendes til de borgere, der har tilmeldt sig elektronisk post fra det offentlige. (ii) Der oprettes en temaside på Facebook, hvor strategien lægges, og hvor der vil være mulighed for at kommentere indholdet i strategien. (iii) Kommunens medarbejdere opfordres til at distribuere strategien via de faglige fora og netværk som kommunen er en del af, både indenfor og uden for kommunens grænser. Udgiftsneutralt b-1) Strategien trykkes i 1000 eksemplarer, der dels distribueres via biblioteker, rådhuse, lægehuse, institutioner o.lign. Strategien uddeles ved happenings på strategiske steder i kommunen, f.eks. ved stationer om morgenen, foran udvalgte indkøbssteder o.lign. Ved happenings sættes også fokus på mulighederne for at komme med kommentarer til strategien. Pris: trykkeomkostninger: ca kr. b-2) Strategien husstandsomdeles. Pris: Trykkeomkostning: ca kr. Distribution som adresseløs forsendelse ca kr. Debat i høringsperioden: c) Som nævnt under pkt. a) oprettes en side på Facebook, hvor det vil være muligt at kommentere strategien. d) Der afholdes et debatborgermøde i Kulturhuset i Hvalsø i slutningen af høringsperioden - eks. 1. marts e) Lejrestrategien sættes på dagsordenen på møder i allerede etablerede fora og netværk, som eksempelvis ældrerådet, handicaprådet, Grønt Råd o.lign. En medarbejder fra administrationen deltager og præsenterer strategien. De enkelte fora opfordres til at kommentere strategien og på det afsluttende debatborgermøde at præsentere deres bud på, hvordan vi i fællesskab kan realisere visionen. Planloven stiller krav om, at strategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. Strategiens indhold lægger op til revision i flere af kommuneplanens temaer og for ikke at lægge unødige begrænsninger for processen med Kommuneplan 2013, foreslår administrationen en fuld revision af kommuneplanen. Administrationens vurdering: Administrationen foreslår at benytte det social medie Facebook til at distribuere og debattere Lejrestrategien. Administrationen vurderer, at vi gennem Facebook kan nå andre borgere end via de kommunikationsformer vi traditionelt benytter os af. Opsætning og drift af en Facebook side vil bygge på erfaringer fra andre kommuner, der har brugt mediet før os. Administrationen vurderer, at distribution som beskrevet i punkt a) og b-1) vil nå en relativ stor del af kommunens borgere. Hvis det besluttes at husstandsomdele Lejrestrategien, så vil udgiften lægge beslag på næsten hele budgettet for planlægning i Hvis budgettet bruges til husstandsomdeling, betyder det begrænset mulighed for i 2012 at realisere de af strategiens initiativer, der har fæste i Center for Byggeri & Miljø. Administrationens brug af ressourcer til planlægning og gennemførsel af initiativer i høringsperioden er bestemt af omfanget af distributions-happenings og deltagelse i møder med fora og netværk. Administrationen lægger op til at detailplanlægningen og ressourceforbruges godkendes af projektets styregruppe (borgmester/direktion). Strategien rummer en del faktuelle oplysninger om kommunen, særligt på bagsiden. For at sikre mulighed for at rette fejl, der måtte dukke op i den sidste afpudsning af strategien, beder administrationen om bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien inden den sendes i trykken.

10 Side 8 Økonomi og finansiering: Der er ikke afsat separate midler til trykning og distribution af strategien. Udgifter afholdes inden for budgettet af Center for Teknik & Miljø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. Lejrestrategien 2012 vedtages. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, 2. Lejrestrategien 2012 sendes i høring fra 10. januar til 8. marts 2012, 3. Lejrestrategien 2012 distribueres som beskrevet under punkt a) og b-1), 4. Debatten planlægges som beskrevet under punkt c) og d), 5. Der arrangeres borgermøde i Kulturhuset i Hvalsø torsdag d. 1. marts Bilag: 1. Oplæg til Lejrestrategien 2012 Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet følgende afsnit på side 9: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have større institutioner, der er pædagogisk og økonomisk bæredygtige. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner i de større byer vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Erstattes af: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have flere større institutioner. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

11 Side 9 5. ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening Sagsnr.: 11/22510 Resumé: og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening mødes den 22. november 2011, kl for at drøfte emner af fælles interesse i forhold til erhvervslivet i Lejre kommune. Sagsfremstilling: Den foreløbige dagsorden vil være: Indledning og velkomst v. borgmester Mette Touborg 1. Igangværende aktiviteter i ZBC v. direktør Kim Lundshøj 2. Aktuelle aktiviteter Lejre kommune særligt i relation til budgettet for 2012 v. borgmester Mette Touborg 3. Lejre Erhverv: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 4. Lejre Erhvervsforening: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 5. Møder i Eventuelt Fra Lejre Erhverv deltager Ole Lunding, Ole Nielsen og Flemming Jensen. Fra Lejre Erhvervsforening deltager Preben Lund, Claus Pedersen, Bagge Clemmensen, Flemming Nielsen, Joe Pearson og Mogens Rimm. Fra administrationen deltager Direktionen, Direktør Kim Lundshøj, ZBC, Centerchef Peter Østerbye, Centerchef Henrik Hjortbøl, Centerchef Christian Østeraas og Centerchef Lone Lykke Marker. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at drøftelserne gennemføres med udgangspunkt i oplæggene og de indkomne emner, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Bilag: 1. Fra Lejre Erhverv foreligger emner til debat ved Erhvervsforeningernes møde med 2. Fra Lejre Erhvervsforening foreligger emner til drøftelse

12 Side 10 Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Resuméet forelægges som en sag for.

13 Side ØU - Forslag til mødeplan 2013 Sagsnr.: 11/18784 Resumé: I forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2012 den 31. oktober 2011blev det besluttet, at der frem til kommunalbestyrelsens møde i november skulle udarbejdes et forslag til mødeplan for politiske møder i 2013, som dog ikke indeholder mødeplan for temamøder og budgetseminarer. Sagsfremstilling: Administrationen fremsender forslag til mødeplan for 2013 for møder i Kommunalbestyrelsen, og fagudvalgene. tager stilling til egne møder i Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at godkender forslaget til udvalgets mødeplan for Bilag: 1. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i 2012 Sagsnr.: 08/6933 Resumé: besluttede den 23. august 2011, at direktionen i samarbejde med Internationalt Forum skulle udarbejde et forslag til program for besøg i Lejre Kommunes 3 venskabskommuner i Letland i løbet af 2012 med henblik på forelæggelse for i november Administrationen har udarbejdet programforslaget i samarbejde med Erik Mikkelsen fra Internationalt Forum. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen haft venskabssamarbejde med tre forskellige kommuner i Letland: Kandava, Talsi og Mersrags. Venskabsbysamarbejderne er en videreførelse af samarbejdet for henholdsvis (gl.) Lejre kommune, Bramsnæs kommune og Hvalsø kommune. Der lægges op til, at der aflægges besøg i alle 3 kommuner, men med længst ophold i Talsi, som er den kommune som Lejre Kommune i dag har det tætteste samarbejde med. Herudover lægges der op til et besøg i en central myndighedsorganisation som f.eks. et ministerium, den lettiske pendant til KL eller det danske kulturinstitut i Riga. Formålet med besøget i Letland er at erfaringsudveksle indenfor emner af fælles interesse som f.eks. strukturen for det politiske samarbejde i kommunalt regi, det kommunale arbejde med inddragelse af kultur/fritidsarbejdet i erhverv og undervisningssammenhænge og/eller forvaltning af kommunernes økonomiske råderum. Herudover skal besøget også omfatte drøftelser af mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem Lejre Kommune og hver af samarbejdskommunerne. Erfaringerne fra besøget skal indgå i Lejre Kommunes fremtidige strategi på venskabsbysamarbejdet. Besøget foreslås afholdt over 4 dage ultimo maj/primo juni Detailplanlægningen af besøget skal foretages i tæt samarbejde med International Forum og er ikke igangsat endnu, men et program kunne se således ud: Dag 1: Udrejse Dag 2: Besøg i Kandava og Mersrags kommuner Dag 3: Besøg i Talsi kommune Dag 4: Besøg i central myndighedsorganisation i Riga og hjemrejse Det foreslås, at kommunen skal være bredt repræsenteret under besøget og der lægges derfor op til følgende deltagerkreds: s 7 medlemmer, direktionens 3 medlemmer, 3 repræsentanter fra Internationalt Forum og 1 eller 2 repræsentanter fra administrationen. Der skal være knyttet en tolk til hele besøget. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er ikke i budgettet for 2012 afsat specifikke midler til finansiering af venskabsbysamarbejdet. Der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret budget, men det skitserede besøg forventes at ville kunne afholdes indenfor et budget på kroner. Beslutningskompetence:

15 Side 13 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det besluttes, om det skitserede indhold og de nævnte rammer for besøget i Letland drøftes, 2. at der igangsættes et arbejde med at detailplanlægge besøget i samarbejde med Internationalt Forum. Beslutning den : Det blev besluttet, at det skitserede indhold og program for et besøg i Letland er grundlaget for en detailplanlægning af besøget i samarbejde med Internationalt Forum.

16 Side ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i 2011 Sagsnr.: 11/22231 Resumé: Lejre kommune forventer at afholde udgifter for 31,5 mio. kr. i 2011, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der forventes afholdt udgifter i Lejre Kommunes regnskab for 2011 for 31,5 mio. kr. der kan lånefinansieres. Lånet skal være hjemtaget senest 31. marts Det hjemtages i december måned af hensyn retvisende saldo af kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret. De faktiske afholdte udgifter til formålene opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil i den forbindelse ske en berigtigelse af lånet. Der forventes afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger 10,612 mio. kr. Ældreboliger Langetoften 7,428 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter 4,500 mio. kr. med Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation af 22. marts 2010, overførsel af låneadgang fra 2010 til 2011 på 10,7 mio. kr. Cykelsti Øm- Lejre Cykelsti Kr. Sonnerup - Shelltank Renovering af Bygaden i Osted 3,300 mio. kr. 2,710 mio.kr. 2,950 mio. kr. Har været finansieret af byggekredit. Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit på lån annuitetslån, der har en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 3 % lån optaget til kurs 92,25 Hovedstol kr. effektiv rente 3,79 % p.a. 2. Aftalelån med kvartårlig ydelser. Fast rente i 25 år 2,95 % p.a.. Effektiv rente 2,98 p.a. Hovedstol 31, kr. 3. Aftalelån med kvartårlige ydelse. Fast rente i 5 år, herefter variabel rente. Effektiv rente 1,91 % i de første 5 år. 4. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,28 % p.a. og 6 mdr. rente p.t. 1,46 % p.a. 5. Aftalelån i EURO, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,43 % p.a. og 6 mdr. p.t. 1,59 % p.a.

17 Side En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,55 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,75 % p.a. Den faste rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der hjemtages et lån med variabel rente, og at der laves en renteswap til fast rente. Det lave niveau på omkring 2,55 p.a. i 25 år anbefales udnyttet. Økonomi og finansiering: De budgetlagte ydelser skal justeres til de faktiske forhold. Det skal ske ved forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at lån på 31,5 mio. kr. hjemtages, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente. Bilag: 1. Tilbud Obligationslån samt model med renteswap 2. Fast rente i 25 år. 3. Variabel rente 3 mdr. og 6 mdr. 4. Lånepolitikken - Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2010 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

18 Side ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård Sagsnr.: 11/21630 Resumé: Boligselskabet Sjælland har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på kr. til renovering af skure samt efterfølgende opretning af belægninger. Sagsfremstilling: Afdeling Vangkildegård er beliggende Sandager 1-34 og Pileager 1-34 i Hvalsø. Afdelingen består af 84 boliger og blev taget i brug i Låneoptagelsen får huslejemæssige konsekvenser. Huslejen udgør pr. 1. januar ,93 kr. pr. m2 pr. år og vil stige til 910,12 kr. pr. m2 pr. år. En bolig på 65 m2 vil således stige fra kr. til kr. pr. måned. En stigning på 1,36%. På ekstraordinært afdelingsmøde den 9. februar 2011 blev projektet vedrørende renovering af skure forelagt 14 fremmødte beboere. 13 beboer stemte for og 1 imod. Opgaven har været i udbud. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til gennemførsel af projektet. Landsbyggefonden afstod projektet med begrundelsen i manglende dokumentation for evt. byggeskader. Det nye lån vil have prioritet efter eksisterende lån til BRF kredit på opr kr., opr kr., opr kr. og opr kr. samt lån til Landsbyggefonden. Jf. bekendtgørelse af Lov om almene boliger 29 stk. 1 skal Lejre Kommune godkende låneoptagelsen. Administrationens vurdering: Det vurderes at huslejestigningen ikke vil give udlejningsvanskeligheder. Økonomi og finansiering: Der er ingen konsekvenser for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at ansøgning om optagning af 20-årigt realkreditlån med hovedstol på kr. godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag)

19 Side 17 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

20 Side ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der vedtaget takstblad for Ved nærmere gennemgang af takstbladet har der vist sig at være fejl i nogle af beregningerne. Rettelse af takstbladet medfører en merindtægt på 0,1 mio. kr. i Taksterne skal offentliggøres inden den 1. december Sagsfremstilling: Administrationen har ved gennemgang af takstbladet konstateret, at der er lavet fejl i beregningen af takster til budget 2012 på dagtilbudsområdet. Efterfølgende er der beregnet nye takster på et korrekt grundlag. I forhold til de takster der indgår i det godkendte takstblad har rettelserne følgende konsekvenser: Der skal opkræves kr. mere i forældrebetaling for vuggestuebørnene (ca kr. mere pr. barn årligt) Der skal opkræves kr. mindre i forældrebetaling for børnehavebørnene (ekskl. Avnstrup), det svarer til 55 kr. pr. barn om året) Avnstrup går overordnet set lige op, men der er anvendt en forkert fordelingsnøgle, som gør at der opkræves kr. for meget af deltidsbørn om året og 121 kr. for lidt af heltidsbørn om året (der er "normeret" 1 deltidsbarn og 19 heltidsbørn" i 2011 har der ikke været indskrevet deltidsbørn på institutionen og der er heller ikke børn på venteliste til deltidspladser) Det totale billede er at kommunen opkræver kr. for lidt i forældrebetaling på det samlede område i Forskellen mellem det godkendte takstblad og den korrekte beregning 2012 den forkerte (pol. godkendte takstblad) Korrekt forældretakst Økonomisk konsekvens pr. barn i forældrebetaling årligt Normeret antal børn inkl. demografi Økonomisk konsekvens for kommunen - Vuggestue 55 timer , Vuggestue 52,5 timer , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. Avnstrup , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid ,

21 Side 19 Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at takstbladet rettes så kommunen opkræver de rigtige beløb i forældrebetaling i Økonomi og finansiering: Rettelserne af taksterne på dagtilbudsområdet medfører merindtægter for 0,1 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, at 1. Takstbladet for 2012 rettes jf. bilag Der gives tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. til forældrebetaling på dagtilbudsområdet, som tilføres kassebeholdningen. Bilag: 1. Takstblad 2012 efter rettelse af daginstitutionstakster 2012 pr pdf Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

22 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/17966 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab fremsendes til den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR til fagudvalgenes møder mellem den november samt til den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Sagsfremstilling: Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. oktober 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. oktober 2011 Referat tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Lena Holm Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere