Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby"

Transkript

1 Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og ØU - Lejrestrategien ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening ØU - Forslag til mødeplan ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud ØU - Forventet Regnskab BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogram KF - Ny Folkeoplysningslov og ansøgning om frigivelse af midler til udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik SSÆ - Projekt " Mere tid med borgeren " TM - Aftaler om refusion af vejbelysning TM - Tunnel ved Hvalsø Station samt frigivelse af midler til stipassage ved Hule Mølle (Kisserupvej) ifm. udbygning af Nordvestbanen ØU - Såby Hallen...48

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Borgmesteren orienterede om, at der fremlægges en tillægsdagsorden vedr. den økonomiske situation i Såby-hallen. godkendte at sagen behandles. Dagsordenen blev herefter godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: A. Tids- og aktivitetsplan Årsrapport 2011 De overordnede retningslinjer for procedure i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet er bestemt i BEK 848 af 30/6/2011 Bekendtgørelse af kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I Lejre Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 6.1 fremgår det, at direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af en detaljeret tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen, og at planen skal godkendes af økonomiudvalget. Her fremgår det også, at regnskabet (årsrapporten) skal aflægges senest i april måned i efterfølgende år. Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for aflæggelsen af årsrapporten allerede i november måned betyder, at administrationen på et relativt tidligt tidspunkt, får mulighed for at detailplanlægge aktiviteterne i forhold til den overordnede tidsplan. Det er med til at sikre, at årsrapporten kan politisk behandles i april måned, i overensstemmelse med afsnit 6.1. i "Principper for økonomistyring". Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 vedlægges. B. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Ledelsesinformation: Ledelsesinformation - oktober 2011 Økonomi: Budgetmappe KL og Ministerier: Indberetning af vedtaget budget til KL Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Kassekreditreglen: Kassekreditreglen - oktober 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Specialiseret socialområde: Kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde 3. kvartal 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Forventet Regnskab : FR præsentation i ØU Bilagene kan udleveres ved henvendelse til ledelsessekretariatet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Politisk tids- og aktivitetsplan årsrapport 2011 Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Side 4 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og Sagsnr.: 11/20061 Resumé: og Hovedudvalget skal ifølge MED-aftalen mødes én gang årligt. Det årlige møde finder sted den 22. november Hovedudvalget og har hver især drøftet deres ønsker til indhold på fællesmødet. Indholdet på mødet vil være, hvorledes Hovedudvalget kan blive en strategisk medspiller i fremtiden. Sagsfremstilling: Ifølge MED-aftalen i Lejre Kommune mødes og Hovedudvalget mindst én gang om året med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingerne, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø i kommunen. Hovedudvalget har på deres møde den 21. september 2011 drøftet ønsker til indhold for mødet med den 22. november Hovedudvalget er pt. optaget af, hvordan man kan udvikle egen praksis, så man arbejder mere strategisk. Emnet er aktuelt bl.a. som følge af overenskomstaftalen 2011, hvor det er beskrevet, at hovedudvalgene skal arbejde mere strategisk. Aftalen indbefatter, at hovedudvalgene skal have en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med. På baggrund af denne drøftelse skal hovedudvalgene fastlægge en strategiplan. I denne anledning finder Hovedudvalget det aktuelt at have en dialog med s medlemmer om emnet. Hovedudvalget ønsker at drøfte holdninger og synspunkter i forhold til, hvordan Hovedudvalget kan arbejde mere strategisk og blive en strategisk medspiller i fremtiden. Hvad angår mødets form, foreslog Hovedudvalget, at man gentager de positive erfaringer fra de sidste års møder, hvor der sættes god tid af til drøftelse af emnet i grupper. Hovedudvalget foreslår, at der afsættes 1½ time til mødet med start kl har på deres møde den 25. oktober drøftet Hovedudvalgets ønsker og eventuelle supplerende forslag til indhold på mødet med Hovedudvalget. tiltrådte indstillingen i forhold til Hovedudvalgets ønsker samt rammer for mødet - med den tilføjelse, at der som en del af det strategiske emne indarbejdes en videreudvikling af det faglige niveau. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et program for dagen med gruppeinddeling i forhold til gruppedrøftelserne på mødet. Her er der afsat 20 min. til oplæg fra ledelses- og medarbejdersiden i Hovedudvalget med efterfølgende gruppedrøftelse i 30 min. og slutteligt opsamling i plenum. Udtalelser: Ingen

7 Side 5 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fællesmødet mellem og Hovedudvalget afvikles i overensstemmelse med det vedlagte program, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra fællesmødet, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan. Bilag: 1. Program for møde mellem ØU og HU Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer, som indgår i Hovedudvalgets strategiplan og Kommunalbestyrelsens budgetproces. Der skal på næste års fællesmøde indgå en opfølgning på indeværende års konklusioner. Der forelægges sammenfattende vurderinger og konklusioner af næste års arbejdspladsvurderinger. ønsker en temadrøftelse af medarbejderinddragelse på baggrund resuméet.

8 Side 6 4. ØU - Lejrestrategien 2012 Sagsnr.: 11/2702 Resumé: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og lægger det frem til politisk vedtagelse inden strategien sendes i høring. Peter Østerbye, Niels Rolf Jacobsen og Bodil Nissen deltager under sagens behandling fra kl Sagsfremstilling: I september 2011 havde en temadrøftelse af Lejrestrategien - tidligere kaldt Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen har på baggrund af de bemærkninger, der faldt ved temadrøftelsen tilrettet oplægget til strategi og fremlægger nu Lejrestrategien til vedtagelse. Ydermere er oplægget til strategi blevet layoutet med billeder, tegninger og faktaoplysninger, der underbygger strategiens tekst. Strategien er vedlagt som bilag. Ved temadrøftelsen i september blev præsenteret for en idé med små historier, der skulle skabe billeder af visionen for Lejre i år Denne idé er videreudviklet og mundet ud i en række tegninger, der - med et strejf af humor - viser forskellige fremtidsbilleder af Lejre i år Der har været afholdt en fotokonkurrence, der havde det formål at få borgernes hjælp til sætte billeder på indholdet af strategien. Syv af billederne i strategiudkastet stammer fra fotokonkurrencen. I Lejrestrategien er opstillet en ny vision for Lejre Kommune. Visionen har sit sigte i 2030 og har, ligesom miljø-, bygge-, og planloven "bæredygtig udvikling" som den overordnede langsigtede vision. Visionen er bygget op på de tre ben, som en bæredygtig udvikling hviler på: Målene om et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi: Et sundt samfund - berigende fællesskaber Vi vil have berigende fællesskaber med nærvær, udfordringer og omsorg til alle. Et sundt miljø - hovedstadens økologiske forhave Vi vil være hovedstadens økologiske forhave med fremsynede energiløsninger, naturoplevelser og landets største udvalg af økologiske fødevarer. En sund økonomi - Vi sår, derfor høster vi Vi vil investere i langsigtede løsninger, der bygger på samarbejde, synergi og gode relationer. Administrationen foreslår, at titlen ændres til Lejrestrategien Strategien er blevet til i 2011, men indholdet peger fremad og høringsperioden vil ligge i første del af I følge planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre strategien inden udgangen af Efter vedtagelsen skal strategien sendes i høring i otte uger, og hvis der i høringsperioden kommer kommentarer, der giver anledning til at ændre strategien, kan Kommunalbestyrelsen vælge at ændre i den vedtagne strategi. Administrationen foreslår, at høringsperioden først lægges i begyndelsen af det nye år (fra 10. januar til 8. marts 2012), da det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre strategien kort før jul. Administrationen har følgende forslag til høringsperioden: Distribution af strategien:

9 Side 7 a) Elektronisk: (i) En Pdf-fil af strategien sendes til de borgere, der har tilmeldt sig elektronisk post fra det offentlige. (ii) Der oprettes en temaside på Facebook, hvor strategien lægges, og hvor der vil være mulighed for at kommentere indholdet i strategien. (iii) Kommunens medarbejdere opfordres til at distribuere strategien via de faglige fora og netværk som kommunen er en del af, både indenfor og uden for kommunens grænser. Udgiftsneutralt b-1) Strategien trykkes i 1000 eksemplarer, der dels distribueres via biblioteker, rådhuse, lægehuse, institutioner o.lign. Strategien uddeles ved happenings på strategiske steder i kommunen, f.eks. ved stationer om morgenen, foran udvalgte indkøbssteder o.lign. Ved happenings sættes også fokus på mulighederne for at komme med kommentarer til strategien. Pris: trykkeomkostninger: ca kr. b-2) Strategien husstandsomdeles. Pris: Trykkeomkostning: ca kr. Distribution som adresseløs forsendelse ca kr. Debat i høringsperioden: c) Som nævnt under pkt. a) oprettes en side på Facebook, hvor det vil være muligt at kommentere strategien. d) Der afholdes et debatborgermøde i Kulturhuset i Hvalsø i slutningen af høringsperioden - eks. 1. marts e) Lejrestrategien sættes på dagsordenen på møder i allerede etablerede fora og netværk, som eksempelvis ældrerådet, handicaprådet, Grønt Råd o.lign. En medarbejder fra administrationen deltager og præsenterer strategien. De enkelte fora opfordres til at kommentere strategien og på det afsluttende debatborgermøde at præsentere deres bud på, hvordan vi i fællesskab kan realisere visionen. Planloven stiller krav om, at strategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. Strategiens indhold lægger op til revision i flere af kommuneplanens temaer og for ikke at lægge unødige begrænsninger for processen med Kommuneplan 2013, foreslår administrationen en fuld revision af kommuneplanen. Administrationens vurdering: Administrationen foreslår at benytte det social medie Facebook til at distribuere og debattere Lejrestrategien. Administrationen vurderer, at vi gennem Facebook kan nå andre borgere end via de kommunikationsformer vi traditionelt benytter os af. Opsætning og drift af en Facebook side vil bygge på erfaringer fra andre kommuner, der har brugt mediet før os. Administrationen vurderer, at distribution som beskrevet i punkt a) og b-1) vil nå en relativ stor del af kommunens borgere. Hvis det besluttes at husstandsomdele Lejrestrategien, så vil udgiften lægge beslag på næsten hele budgettet for planlægning i Hvis budgettet bruges til husstandsomdeling, betyder det begrænset mulighed for i 2012 at realisere de af strategiens initiativer, der har fæste i Center for Byggeri & Miljø. Administrationens brug af ressourcer til planlægning og gennemførsel af initiativer i høringsperioden er bestemt af omfanget af distributions-happenings og deltagelse i møder med fora og netværk. Administrationen lægger op til at detailplanlægningen og ressourceforbruges godkendes af projektets styregruppe (borgmester/direktion). Strategien rummer en del faktuelle oplysninger om kommunen, særligt på bagsiden. For at sikre mulighed for at rette fejl, der måtte dukke op i den sidste afpudsning af strategien, beder administrationen om bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien inden den sendes i trykken.

10 Side 8 Økonomi og finansiering: Der er ikke afsat separate midler til trykning og distribution af strategien. Udgifter afholdes inden for budgettet af Center for Teknik & Miljø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. Lejrestrategien 2012 vedtages. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, 2. Lejrestrategien 2012 sendes i høring fra 10. januar til 8. marts 2012, 3. Lejrestrategien 2012 distribueres som beskrevet under punkt a) og b-1), 4. Debatten planlægges som beskrevet under punkt c) og d), 5. Der arrangeres borgermøde i Kulturhuset i Hvalsø torsdag d. 1. marts Bilag: 1. Oplæg til Lejrestrategien 2012 Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet følgende afsnit på side 9: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have større institutioner, der er pædagogisk og økonomisk bæredygtige. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner i de større byer vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Erstattes af: "Vuggestuepladser og faglært personale efterspørges af forældrene. Derfor vil vi øge antallet af vuggestuepladser, og vi vil have flere større institutioner. Større institutioner betyder mere uddannet personale og dermed mulighed for at sætte større fokus på børnenes trivsel og på lærende aktiviteter med børnene. Med større institutioner vil vi også på udvalgte institutioner have mere pendlervenlige åbningstider, så familieliv og arbejdsliv kan komme til at hænge bedre sammen." Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

11 Side 9 5. ØU - Møde mellem og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening Sagsnr.: 11/22510 Resumé: og bestyrelserne for Lejre Erhverv og Lejre Erhvervsforening mødes den 22. november 2011, kl for at drøfte emner af fælles interesse i forhold til erhvervslivet i Lejre kommune. Sagsfremstilling: Den foreløbige dagsorden vil være: Indledning og velkomst v. borgmester Mette Touborg 1. Igangværende aktiviteter i ZBC v. direktør Kim Lundshøj 2. Aktuelle aktiviteter Lejre kommune særligt i relation til budgettet for 2012 v. borgmester Mette Touborg 3. Lejre Erhverv: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 4. Lejre Erhvervsforening: aktiviteter og indmeldte emner til fælles drøftelse (vedlagt som bilag) 5. Møder i Eventuelt Fra Lejre Erhverv deltager Ole Lunding, Ole Nielsen og Flemming Jensen. Fra Lejre Erhvervsforening deltager Preben Lund, Claus Pedersen, Bagge Clemmensen, Flemming Nielsen, Joe Pearson og Mogens Rimm. Fra administrationen deltager Direktionen, Direktør Kim Lundshøj, ZBC, Centerchef Peter Østerbye, Centerchef Henrik Hjortbøl, Centerchef Christian Østeraas og Centerchef Lone Lykke Marker. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at drøftelserne gennemføres med udgangspunkt i oplæggene og de indkomne emner, 2. at der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Bilag: 1. Fra Lejre Erhverv foreligger emner til debat ved Erhvervsforeningernes møde med 2. Fra Lejre Erhvervsforening foreligger emner til drøftelse

12 Side 10 Beslutning den : Der udarbejdes et resumé af forslag og ideer fra mødet, som indgår i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Resuméet forelægges som en sag for.

13 Side ØU - Forslag til mødeplan 2013 Sagsnr.: 11/18784 Resumé: I forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2012 den 31. oktober 2011blev det besluttet, at der frem til kommunalbestyrelsens møde i november skulle udarbejdes et forslag til mødeplan for politiske møder i 2013, som dog ikke indeholder mødeplan for temamøder og budgetseminarer. Sagsfremstilling: Administrationen fremsender forslag til mødeplan for 2013 for møder i Kommunalbestyrelsen, og fagudvalgene. tager stilling til egne møder i Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at godkender forslaget til udvalgets mødeplan for Bilag: 1. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side ØU - Oplæg om besøg i venskabsbyerne i Letland i 2012 Sagsnr.: 08/6933 Resumé: besluttede den 23. august 2011, at direktionen i samarbejde med Internationalt Forum skulle udarbejde et forslag til program for besøg i Lejre Kommunes 3 venskabskommuner i Letland i løbet af 2012 med henblik på forelæggelse for i november Administrationen har udarbejdet programforslaget i samarbejde med Erik Mikkelsen fra Internationalt Forum. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen haft venskabssamarbejde med tre forskellige kommuner i Letland: Kandava, Talsi og Mersrags. Venskabsbysamarbejderne er en videreførelse af samarbejdet for henholdsvis (gl.) Lejre kommune, Bramsnæs kommune og Hvalsø kommune. Der lægges op til, at der aflægges besøg i alle 3 kommuner, men med længst ophold i Talsi, som er den kommune som Lejre Kommune i dag har det tætteste samarbejde med. Herudover lægges der op til et besøg i en central myndighedsorganisation som f.eks. et ministerium, den lettiske pendant til KL eller det danske kulturinstitut i Riga. Formålet med besøget i Letland er at erfaringsudveksle indenfor emner af fælles interesse som f.eks. strukturen for det politiske samarbejde i kommunalt regi, det kommunale arbejde med inddragelse af kultur/fritidsarbejdet i erhverv og undervisningssammenhænge og/eller forvaltning af kommunernes økonomiske råderum. Herudover skal besøget også omfatte drøftelser af mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem Lejre Kommune og hver af samarbejdskommunerne. Erfaringerne fra besøget skal indgå i Lejre Kommunes fremtidige strategi på venskabsbysamarbejdet. Besøget foreslås afholdt over 4 dage ultimo maj/primo juni Detailplanlægningen af besøget skal foretages i tæt samarbejde med International Forum og er ikke igangsat endnu, men et program kunne se således ud: Dag 1: Udrejse Dag 2: Besøg i Kandava og Mersrags kommuner Dag 3: Besøg i Talsi kommune Dag 4: Besøg i central myndighedsorganisation i Riga og hjemrejse Det foreslås, at kommunen skal være bredt repræsenteret under besøget og der lægges derfor op til følgende deltagerkreds: s 7 medlemmer, direktionens 3 medlemmer, 3 repræsentanter fra Internationalt Forum og 1 eller 2 repræsentanter fra administrationen. Der skal være knyttet en tolk til hele besøget. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er ikke i budgettet for 2012 afsat specifikke midler til finansiering af venskabsbysamarbejdet. Der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret budget, men det skitserede besøg forventes at ville kunne afholdes indenfor et budget på kroner. Beslutningskompetence:

15 Side 13 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det besluttes, om det skitserede indhold og de nævnte rammer for besøget i Letland drøftes, 2. at der igangsættes et arbejde med at detailplanlægge besøget i samarbejde med Internationalt Forum. Beslutning den : Det blev besluttet, at det skitserede indhold og program for et besøg i Letland er grundlaget for en detailplanlægning af besøget i samarbejde med Internationalt Forum.

16 Side ØU - Låneoptagelse - Afholdte udgifter i 2011 Sagsnr.: 11/22231 Resumé: Lejre kommune forventer at afholde udgifter for 31,5 mio. kr. i 2011, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der forventes afholdt udgifter i Lejre Kommunes regnskab for 2011 for 31,5 mio. kr. der kan lånefinansieres. Lånet skal være hjemtaget senest 31. marts Det hjemtages i december måned af hensyn retvisende saldo af kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret. De faktiske afholdte udgifter til formålene opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil i den forbindelse ske en berigtigelse af lånet. Der forventes afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger 10,612 mio. kr. Ældreboliger Langetoften 7,428 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter 4,500 mio. kr. med Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation af 22. marts 2010, overførsel af låneadgang fra 2010 til 2011 på 10,7 mio. kr. Cykelsti Øm- Lejre Cykelsti Kr. Sonnerup - Shelltank Renovering af Bygaden i Osted 3,300 mio. kr. 2,710 mio.kr. 2,950 mio. kr. Har været finansieret af byggekredit. Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit på lån annuitetslån, der har en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 3 % lån optaget til kurs 92,25 Hovedstol kr. effektiv rente 3,79 % p.a. 2. Aftalelån med kvartårlig ydelser. Fast rente i 25 år 2,95 % p.a.. Effektiv rente 2,98 p.a. Hovedstol 31, kr. 3. Aftalelån med kvartårlige ydelse. Fast rente i 5 år, herefter variabel rente. Effektiv rente 1,91 % i de første 5 år. 4. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,28 % p.a. og 6 mdr. rente p.t. 1,46 % p.a. 5. Aftalelån i EURO, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., 6 mdr. eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 1,43 % p.a. og 6 mdr. p.t. 1,59 % p.a.

17 Side En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,55 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,75 % p.a. Den faste rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der hjemtages et lån med variabel rente, og at der laves en renteswap til fast rente. Det lave niveau på omkring 2,55 p.a. i 25 år anbefales udnyttet. Økonomi og finansiering: De budgetlagte ydelser skal justeres til de faktiske forhold. Det skal ske ved forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at lån på 31,5 mio. kr. hjemtages, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente. Bilag: 1. Tilbud Obligationslån samt model med renteswap 2. Fast rente i 25 år. 3. Variabel rente 3 mdr. og 6 mdr. 4. Lånepolitikken - Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2010 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

18 Side ØU - Godkendelse af låneoptagelse - Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård Sagsnr.: 11/21630 Resumé: Boligselskabet Sjælland har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på kr. til renovering af skure samt efterfølgende opretning af belægninger. Sagsfremstilling: Afdeling Vangkildegård er beliggende Sandager 1-34 og Pileager 1-34 i Hvalsø. Afdelingen består af 84 boliger og blev taget i brug i Låneoptagelsen får huslejemæssige konsekvenser. Huslejen udgør pr. 1. januar ,93 kr. pr. m2 pr. år og vil stige til 910,12 kr. pr. m2 pr. år. En bolig på 65 m2 vil således stige fra kr. til kr. pr. måned. En stigning på 1,36%. På ekstraordinært afdelingsmøde den 9. februar 2011 blev projektet vedrørende renovering af skure forelagt 14 fremmødte beboere. 13 beboer stemte for og 1 imod. Opgaven har været i udbud. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til gennemførsel af projektet. Landsbyggefonden afstod projektet med begrundelsen i manglende dokumentation for evt. byggeskader. Det nye lån vil have prioritet efter eksisterende lån til BRF kredit på opr kr., opr kr., opr kr. og opr kr. samt lån til Landsbyggefonden. Jf. bekendtgørelse af Lov om almene boliger 29 stk. 1 skal Lejre Kommune godkende låneoptagelsen. Administrationens vurdering: Det vurderes at huslejestigningen ikke vil give udlejningsvanskeligheder. Økonomi og finansiering: Der er ingen konsekvenser for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at ansøgning om optagning af 20-årigt realkreditlån med hovedstol på kr. godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag)

19 Side 17 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

20 Side ØU - Rettelse af takstblad vedrørende dagtilbud 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der vedtaget takstblad for Ved nærmere gennemgang af takstbladet har der vist sig at være fejl i nogle af beregningerne. Rettelse af takstbladet medfører en merindtægt på 0,1 mio. kr. i Taksterne skal offentliggøres inden den 1. december Sagsfremstilling: Administrationen har ved gennemgang af takstbladet konstateret, at der er lavet fejl i beregningen af takster til budget 2012 på dagtilbudsområdet. Efterfølgende er der beregnet nye takster på et korrekt grundlag. I forhold til de takster der indgår i det godkendte takstblad har rettelserne følgende konsekvenser: Der skal opkræves kr. mere i forældrebetaling for vuggestuebørnene (ca kr. mere pr. barn årligt) Der skal opkræves kr. mindre i forældrebetaling for børnehavebørnene (ekskl. Avnstrup), det svarer til 55 kr. pr. barn om året) Avnstrup går overordnet set lige op, men der er anvendt en forkert fordelingsnøgle, som gør at der opkræves kr. for meget af deltidsbørn om året og 121 kr. for lidt af heltidsbørn om året (der er "normeret" 1 deltidsbarn og 19 heltidsbørn" i 2011 har der ikke været indskrevet deltidsbørn på institutionen og der er heller ikke børn på venteliste til deltidspladser) Det totale billede er at kommunen opkræver kr. for lidt i forældrebetaling på det samlede område i Forskellen mellem det godkendte takstblad og den korrekte beregning 2012 den forkerte (pol. godkendte takstblad) Korrekt forældretakst Økonomisk konsekvens pr. barn i forældrebetaling årligt Normeret antal børn inkl. demografi Økonomisk konsekvens for kommunen - Vuggestue 55 timer , Vuggestue 52,5 timer , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid , børnehave over 3 år fuldtid pr.md. Avnstrup , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid , børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid ,

21 Side 19 Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at takstbladet rettes så kommunen opkræver de rigtige beløb i forældrebetaling i Økonomi og finansiering: Rettelserne af taksterne på dagtilbudsområdet medfører merindtægter for 0,1 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, at 1. Takstbladet for 2012 rettes jf. bilag Der gives tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. til forældrebetaling på dagtilbudsområdet, som tilføres kassebeholdningen. Bilag: 1. Takstblad 2012 efter rettelse af daginstitutionstakster 2012 pr pdf Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus)

22 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/17966 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab fremsendes til den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR til fagudvalgenes møder mellem den november samt til den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Sagsfremstilling: Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere