LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer."

Transkript

1 LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden Årgang 17 - Marts 2008

2 Re dak tio nen Nu hvor for året er på vej går vi ind i den trav le ste tid med land mæn de nes for års - ar bej de, fore nin ger nes gen eral for sam - lin ger, ha ve ar bej de i stor stil og det al min de li ge seje hver dags træk på ar bej - de. Hel dig vis bli ver der prik ket hul ler i sæ so nen af vin ter ferie, på ske og pin se, som fal der tid ligt i år, så der skul le nok blive plads til forårsarbejdet i haven. Vores frem tids værk sted er kom met godt fra start. Inde i bla det vil man kun - ne læse, hvad man kom frem til den før - ste af ten. Det bli ver straks mere spæn den de, når vores fæl les vi sio ner skal ud møn tes i kon kre te pla ner og prak ti ske til tag. Det bli ver em net de to næ ste gan ge, d.11. marts og d.8. april. Alle er vel kom ne, osse selv om man ikke kun ne del ta ge på ja nu ar mø det. Vi øn sker vores læ sere et dej ligt for år med ak ti vi tet på man ge fron ter. lm og uj Næ ste de ad li nes: 1. maj au gust november fe bru ar 2009 Om Lo kal nyt ten: Re dak tion: Lis beth Mul vad Anne Us sing-jep sen Karen Poulsen Svend Jør gen sen Lay out: John Gran berg Mail: lay kal nyt ten.dk Web: kal nyt ten.dk An non cer: Pris pr. år (4 num re) 1/2 side: 800 kr. 1/4 side: 500 kr. 1/8 side: 300 kr. Hen ven del se til: Jør gen Buch Tryk: In fo sign Op lag stal: 375 2

3 Scenarieværkstedet på Friskolen Tirs dag d.29. ja nu ar mød tes 35 men ne sker til den før ste af ten i sce nari e værk ste det på fri sko len. Snak ken gik lystigt, og man ge for slag og tan ker kom i spil. Neden for kan I læse en sammen skriv ning af de tan ker og ide er, som blev luf tet den af ten. Vision Trømmelstrup Vi bor et dej ligt sted. Det er dej ligt for di det er en lands by. Og for di vi har den smuk ke ste na tur lige uden for bag døren. Det er dej ligt at gå en tur i sko ven, for di man ikke mø der no gen. Det er dej ligt at kik ke ud af vin du et, for di der (næ sten) ikke er no get, der ta ger min ud sigt. Så dan skal det blive ved med at være. Vi lig ger ge o gra fisk pla ceret i ud kan ten af det, som plan læg ger ne op ererer med som den øst jy ske mil lion by om kring mo tor ve jen fra Ran ders til Kol ding. Dvs. at vores om rå de med åre ne vil bli ve end og me get at trak tivt for men ne sker, som øn - sker at have og bo i et hel le uden for et kvær nen de og stressende arbejdsliv. Hvor dan ser der så ud her om 10 år? Om 10 år er Tøn ning, Træ den, Tro el strup og Gam mel strup godt i gang med at vok - se sam men til én lands by. Man har en ræk ke fæl les fa ci li te ter, først og frem mest en vel fun geren de sko le. I til knyt ning til sko len er der skudt et multi hus op, hvor der er en stor hal med mu lig he der for id ræt for alle al ders grup per, og for kul turar ran ge - men ter, mu sik, te a ter, ud stil lin ger, fol ke dans, kort spil, ban koaf te ner osv. I multi - hu set er der min dre lo ka ler, hvor man hol der mø der, og Lo kal rå det har fast til holds sted i et af dem. Her kan bor gere hen ven de sig med sa ger, som man øn sker, at Lo kal rå det skal tage sig af. I et af dem er der et værk sted, som kan ind ret tes til en pc-ar bejds plads, et sy værk sted el. lig nen de. I til knyt ning til multi hu set lig ger et ol de kol le, som be bos af en grup pe æl dre bor - gere, som ikke har øn sket at flyt te væk fra om rå det, men som har haft brug for at flyt te fra store huse til no get min dre. Der bor osse nog le yn gre og unge fa mi li er. Måske er det lejeboliger, måske ejerboliger. Beboerne kan deltage i skolens liv, kan være re ser ve bed ste forældre og i øvrigt bruge multihuset. Trøm mel strup har der ud o ver et for sam lings hus som bli ver brugt til min dre ar ran - ge men ter og ud le jes på tra di tio nel vis. Det lig ger i det gamle Træden. Om rå det er ble vet for sy net med sti er, så bør ne ne fra Træ den kan kom me sik kert til og fra sko len, og så de man ge turi ster, der be sø ger os, kan van dre el ler cyk le gen - nem land ska bet og op le ve den smuk ke na tur. I den for bin del se er der ble vet op ret - 3

4 tet bed and breakfast steder på nogle af gårdene, så der osse er overnatningsmuligheder. I nogle af de tomme landbrugsbygninger er der etableret værksteder, hvor folk har etableret mindre virksomheder. Rundt omkring i storlandsbyen Trømmelstrup er der blevet udstykket grunde, og der er bygget nogle nye huse under hensyntagen til, at det netop er en landsby. Dvs. at vi stadig har bevaret landsbypræget, det åbne land, udsigten, nærhed og fællesskab. Der er rift om at komme til at bo her. I forbindelse med regionens nye struktur (den østjyske millionby) er der oprettet delebil-ordninger, så man kan begrænse trafikken på vejene. Den kollektive trafik er osse blevet forbedret med udbygget busforbindelse til større centre, Aarhus, Horsens, Vejle, Silkeborg. uj 4

5 Fremtidstanker Lan dom rå der ne, her un der også Tøn - ning-træ den med bi lan de, står over for store ud for drin ger. For mig at se er det tom ta le, når stat, kom mu ner og an dre of fent li ge in stan ser og myn dig he der ta - ler om ud vik ling af land di strik ter ne. Det fore kom mer mere at være af vik - ling, idet alle be slut nin ger, der el lers kun ne have be for dret ud vik lin gen, fal - der ud til den for ker te side. Bare inden - for de sid ste 5 år har vi mis tet post hu set med til høren de post sor tering og dis tri - bu tion, ret ten med ting lys nings kon tor, og nu står Bræd strup sy ge hus over for luk ning og flyt ning af funk tio ner til Hor sens. I hvert en kelt til fæl de har de på gæl den de væs ner sik kert kun net ar - gu men tere for luk nin gen ud fra snæv re øko no mi ske inter es ser, men jeg spør ger bare, hvem for sø ger at an læg ge en hel - heds betragt ning??? For os der i for ve jen må til År hus, Vej le el ler Sil ke borg hver dag for at bjer ge dag løn nen, kom mer det ikke som no gen over ra skel se, men nu har de også fun - det ud af, at der spil des tu sind vis af årsværk ved at folk skal hol de i kø på mo tor ve je og ind falds ve je, for slet ikke at nævne det helt unød ven di ge bi drag til CO2 ud led nin gen, som al vores ind i - vi du el le per son trans port med fører. Der kun ne godt være be hov for bed re of - fent lig trans port, men lige her til mor - gen hør te jeg fmd. for re gio ner ne Bent Han sen ud ta le, at om få år måt te man for ven te, at de fle ste lo ka le bus ru ter vil le for svin de. Regionerne skal spare. Endnu et søm til vores ligkiste. Vi kan også se at sammen læg nin gen til stor kom mu ner træk ker den for ker te vej. Res sour cer su ges hele ti den i ret - ning af metro po ler ne. Hvis man har am bi tio ner om at få an del i sam fund sin - vesteringerne, betalt over skatten, er man godt dum, hvis man bo sæt ter sig i et land di strikt. Hel lere Hor sens end Bræd strup, hel lere År hus end Hor sens og hel lere Kø ben havn end Århus. Alt koncentreres i metropolerne. På bag grund af oven stå en de be tragt - nin ger me ner jeg, at en af vores stør ste ud for drin ger be står i at fast hol de og ger ne til træk ke ar bejds pladser i lo ka - lom rå det. Jeg tror at rig tig man ge (bør - 5

6 ne fa mi li er) vil kun ne se det som inter es sant at have sammen hæng i hver - da gen med job og fa mi lie sam me sted. Flere og flere ty per ar bej de bli ver vi - dens ar bej de, og man ge virk som he der er da også åbne over for dis tan ce ar bej de som et mid del i kon kur ren cen om den kvalificerede arbejdskraft. Men den før - ste for udsæt ning er at vi har en or dent - lig inter net dæk ning, med bi lligt og hur tigt bred bånd til alle, sådan som de f.eks. har haft det på Djursland og flere øer i flere år. Som et mere kon kret for slag vil jeg ger - ne have lov at nævne en kom bi neret cafe/gal leri/værk steds fa ci li tet. Der er i for ve jen rig tig man ge kre a ti ve men ne - sker her i om rå det, der går og nør kler med alt mu ligt som; ma leri, pi le flet, strik, osv, osv, for slet ikke at nævne alle de forskellige former for alternativ be hand ling, som om rå det by der på. Om som meren kun ne ste det fun gere som turist mag net og sam ti dig som ud stil - lings vin due og slags sted, og hele året kun ne det fun gere som sam lings sted for alle dem som er så hel di ge ikke at have al de res tid be sat med løn ar bej de. Der kun ne være pen sio nist mø de sted, le - gestue, strik ke klub, osv, osv. Man kun - ne også ar ran gere guidede ture rundt i den unikke midtjyske natur, vi har omkring os. Hvis ikke der kun ne fin des ét egent hus el ler lo ka le, kun ne det må ske være i sa - tel lit form, så dan lidt lige som sø høj lan - dets øko mu seun, der jo hel ler ikke har adres se ét bestemt sted. Jes Sig An der sen Mobilnr Jens Hansen Søgade Brædstrup Tlf Mobil

7 Idrætten Vi har igen i år haft stor til slut ning til vores in den dørs ak ti vi te ter. Dis se har i vin ter fore gå et både i fri sko lens gym - nastik sal og i Sko le hal len i Bræd strup. Det er i år ble vet gra tis at bru ge hal ler ne i Hor sens kom mu ne, og det har vi i id - ræts fore nin gen be nyt tet os af til både bad min ton og in den dørs fod bold i Sko - le hal len i Bræd strup. Til bad min ton har vi dog kun haft få til mel din ger til hal ti - der ne. Så selv uden bom og med stør re ba ner kun ne det ikke slå gym nastik sa - len på fri sko len, hvor næ sten alle bad - min ton ti der er lejet ud i denne vinter. Fod bold træ nin gen for 0. til 5. klas se blev le det med kyn digt hånd af An et te Jo han sen, Bru no Ni el sen, Kim Skyt te og Svend Erik Lund, som også var ini ti - a tiv ta ger til at få stablet hol de ne på be - ne ne. De del tog også i tur nerin ger og stævner, hvor der blev kæm pet bravt af alle spil lere. De man ge dren ge og pi ger træ ne de hver fre dag i Sko le hal len, og nød at der kun ne spilles fodbold i vinterhalvåret. Til bord ten nis i den ne sæ son har der kun været et par ak ti ve. Vi hå ber det lyk kes næ ste sæ son med stør re til slut - ning, så vi kan få brugt vores 5 bord ten - nis bor de. Der er 4 gym nastik hold i år. Gym na ster fra 0. til 7 klas se er ble vet in stru eret af vores dyg ti ge træ nere, og selv om vi de sid ste par år har haft ned gang på hol de - ne, tror vi på, det er ved at ven de igen med flere gym na ster. Med næ sten 30 sprin gere på spring hol det har der været et stort øn ske fra træ ner ne om at købe en Air track. Det te øn ske har vi i be - styrel sen dis ku teret, og selv om det er en stor ud gift for en lil le for ening, tror vi den både vil kun ne bli ve til gavn for spring hol de ne, men også for fri sko len. Så den er be stilt og er for hå bent lig ble - vet hop pet me get på, når denne udgave af Lokalnytten er delt ud. Gym nasti kop vis ning TTIF's generalforsamling søn dag den 13. april kl. 13 på Fri sko len. Alle er vel kom ne til at møde op og se, hvad eg nens unge ak ti ve gym na ster vil vise og til efter føl gen de at få kaf fe og deltage i generalforsamlingen. Der er igen plads til nye med lem mer i be - styrel sen, idet der er 2, der ef ter at have gjort et stort styk ke ar bej de i fore nin - gen, ikke ønsker genvalg. Vi hå ber der er nye kræf ter der vil være med i bestyrelsesarbejdet. Interesserede kan mel de sig på gen eral for sam lin gen el ler ger ne til under teg ne de inden. Fod bold sæ so nen for ven tes at gå i gang i uge 14. Træ nere og dom mere er snart på plads, nye fod bol de er købt og græs - set er slå et. Så de hå be ful de pi ger og dren ge kan snart komme i gang. Jør gen Tro els gaard 7

8 Fri sko len Ef ter ju le feri en har der rig tig været gang i den på fri sko len. Al lere de den 8. ja nu ar fik vi be søg af Bak kens Pjer rot, der gav både bør ne ha ve børn og sko lens ele ver og lærere en for ry gen de op le vel - se. Der næst fej re de vi mand ag den 4. fe - bru ar fast e lavn med tøn deslag ning, udklæd nin ger og fast e lavns bol ler, og to dage ef ter, den 6. fe bru ar blev der af - holdt Sce nen er din! Det var fan tastisk at se og opleve de mangeartede evner, som sko lens ele ver er ud styret med. Nog le kan dan se, an dre syn ge og spil le, mens an dre er de rene sku e spil lere. Det var skolens elevråd, der stod som arran gør af dette show. I den kom men de tid er der fo kus på den næ ste store op ga ve sko le fe sten der af hol des fre dag den 7. marts. Den af hol - des i van lig stil med sku e spil af sko lens ele ver, spis ning og Pan duro som mu si - kalsk underholdning. Tors dag den 13. marts af hol der fri sko - len sin år li ge gen eral for sam ling. Den 29./30. marts er der Bræd strup For - års mes se, hvor fri sko len i år har en stand. Her vil vi være at fin de og in for - mere om sko len og dens liv. Lør dag den 12. april hol der vi Fri sko - lens Dag. Det bli ver en dag, hvor både tid li gere, nu væren de og kom men de for - æl dre kan kig ge ind på sko len og få sig en snak og se, hvor dan vi har det på skolen. Tho mas Ki ls mark 8

9 Skolen i det åbne land Vi tilbyder: Børnehave klasse SFO "Børneboligen" Klassestørrelse 16 elever 15 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Tønning-Træden Friskole, Skolebakken 24, 8740 Brædstrup Tlf mail: - 9

10 Hvem sagde arbejdslørdag? Hvor for har vi en Fri sko le i Tøn - ning-træ den sog ne? Hvad kræ ver det at have en Fri sko le? Hvis er Fri sko len? Hvem har an svaret for Fri sko len? Hvor gam mel er Fri sko len? Hvor dan bli ver man en del af Fri sko - len? (når man ikke har børn el ler de ikke læn gere er un der kon fir ma tions al deren)! Hvor når luk ker Fri sko len? Spørgs må le ne kun ne være man ge, hvis man ikke ken der til sko len i for ve jen el - ler ikke har boet her i om rå det fra før år 1991! - Vi vil ikke kom me med ud dy - ben de svar her, det vil le være alt for om - fat ten de, men blot for tæl le, at sko len er op stå et ef ter en byråds beslut ning om at ned læg ge den kom mu na le Tøn ning- Træden Skole. Dette medførte at en ak tiv for ældrek reds først kæm pe de imod byråds beslut nin gen og si den brug te alle kræf ter på at få etableret en fri sko le i lo ka lom rå det. Det gav sammen hold langt ud i sog ne ne, vi hav de én, for os, vig tig sag. Skolen er livs nerven i et lille landsbysamfund. Så dan star te de jeg en in vi ta tion, i 2006, til alle bor gere med inter es se i lo kal - sam fun det og som ikke har børn på Tøn ning-træ den Fri sko le. Nu er det høje tid for at mø des igen - til gavn for sko len og til glæ de for os alle! Så der for, hvis du/i har tid: Kom på Fri sko len lør dag d. 29. marts kl til en kop for mid dags kaf fe, et par ti mers forefaldende arbejde, enten inde eller ude, for der ef ter at slut te med fæl les spis ning og høre en smu le om li vets gang på Fri sko len, vil le det være rigtig dejligt! For at sko len kan fin de nog le små pro - jek ter, prak tisk ar bej de og køk ke net kan plan læg ge ind køb, er vi nødt til at vide, hvor man ge vi bli ver. Jeg kan for tæl le fra vores sid ste ar ran ge ment, at vi hav de det fi ne ste vejr og nog le rig tig hyg ge li - ge ti mer sam men. Alle er vel kom ne til at være med, ring blot til under teg ne de og meld dig til el - ler mail til: Hur tigst mu ligt og senest d. 24. marts (2. På ske dag) tlf De bed ste for års hils ner fra Christi an og Ju lie 10 Fotos fra ar - bejdslørdag 2006

11 Tønning Auto Aps V/ Bjarne Tholstrup Alt i reparationer, karosseri- og glasskader. God lokal service Tønningvej 9, 8740 Brædstrup, Tlf

12 Kirken San gaf ten i Tøn ning Præ ste gård Ons dag d. 2. april kl Indby der per so na let ved Tøn ning og Træ den kir ker til san gaf ten i Tøn ning Præ ste - gård. Efter som da to en er d. 2. april, vil aft nen nok også bære præg af sær ligt to histori ske be gi ven he der der knyt ter sig til den ne dag. Nem lig det dan ske neder lag til Lord Nel son og den en gel ske flå de i Sla get på Rhe den Samt H.C. An der - sens fød sel sam me dato fire år se nere i Alle er vel kom ne til den ne san gaf ten, hvor der også bli ver rig lej lig hed til at syn ge egne øn sker fra Højsko le sang bo gen. Per so na let ved Tøn ning og Træ den kir ker. Pil grim svan dring fra Tøn ning til San ti a go - en pil grims farer be ret ter tors dag den 29. maj kl I den sene mid del al der blev det for al vor po pu lært at val far te til Sankt Ja kobs grav i San ti a go de Com po stel la i den nord vest li ge del af Spa ni en. Tu sin der og at ter tu sin - der af pil grim me fra alle egne af den krist ne ver den valg te at trodse vejr og alle tæn - ke li ge farer, og be gi ve sig til fods ad sti er og veje, fra de res hjem egn til stjerneslet ten, Com po stel la. Pil grim sve je ne lig ger der den dag i dag, hvor en bro get skare af godt folk sta dig væk be træ der de slid te bro sten på den 750 km lange vej. Leif An der sen fra Tøn ning var i efter året en af dis se, hvil ket han be ret ter om på Tøn ning Træ den Fri sko le. Alle er velkomne. Tøn ning-træ den Fri sko le og me nig heds rådet. 12 Foto fra el camino - pil grimsve jen til Cam - po stel la

13 Pilgrimsvandring fra Træden til Tønning søndag den. 1. juni kl. 9 i Træden Kirke Si den Re for ma tio nen har det at van dre med Gud ikke været en del af det lut her ske Nor den. Den slags har været for be holdt folk fra de var me lan de. Det har nu æn dret sig. Det er igen ble vet le gi timt at tage van drestøv ler ne på, rej se sig fra de pol stre de kir ke bæn ke og be gi ve sig ud på ve je ne, som de før ste krist ne gjor de. Pil grim svan - dring er ble vet en moderne måde at være kirke på. Der for vil vi nu i Tøn ning-træ den gen ta ge suc ce sen fra vores for ri ge pil grim svan - dring, og sprin ge på apo ste lens he ste og skrid te der u daf. Godt in spireret af Leif An der sens fore drag, star ter vi søn dag d. 1. juni. kl. 9.00, med en kort guds tje ne ste i Træ den Kir ke og be gi ver os der fra ad na tur sti en gen nem den pragt ful de na tur, for at ende i Tøn ning Kir ke kl. ca På ve jen vil vi op le ve bak ke lan dets na tur fra sin al ler flot te ste side. Turen by der på alt fra pa nora ma ud sigt ud over Gu de nå da - len, Gu de nå ens slyng nin ger un der bø getræ er og til naturens egne katedraler i form af dybe smeltevandskløfter. Under vejs vil der være nog le få op hold, hvor vi læ ser en lil le for tæl ling, be der en bøn el ler syn ger en sal me. Turen bli ver ikke læn gere end hø jest 10 ki lo me ter. Har man efter ladt bil el ler an det køre tøj ved ud gangs punk tet, er der mu lig hed for at bli - ve trans por teret til ba ge der til. Vi hå ber, der er man ge, der vil bru ge det te ini ti a tiv som et fri kvar ter i en hver dag, der ikke levner me get tid til re flek sion og efter tan - ke over li vets skøn hed. Alle er vel kom ne. Mo gens Birk Foto fra pil grim svan drin gen maj

14 Lead me lød det stil le og ind træn gen de og se nere med fuldt ud træk O what a hap py hap py day. Ca. 30 bør ne- her re- og da me stem mer var stå et tid ligt op lør dag d. 26.ja nu ar for at lade sig le a de. Og nok var det Vor her re og Je sus san ge nes tek ster hav - de som om drej nings punkt, men det var Tho mas Kils mark, der den stor men de lør dag hav de over ta get le a der ska bet, rent musikalsk. Da gens kor var sammen sat af flest kvin - der, som blev delt i dem, der kun ne gå op på de høje to ner og så de dy bere al - ter. Men selv om alle tal te et dansk med jy ske sprog to ner, måt te vi ind imel lem godt fore stil le os den in dre sor te go - spel san gerin de. Mæn de ne ud gjor de ca. en tre dje del, men klare de fak tisk at kun - ne syn ge op mod de til ti der al li ge vel høje og gennemtrængende kvin de stemmer. I sing it one more time var et af mæn de - nes om kvæd. Og det gjor de vi så. Fak - tisk sang vi hver sang ad skil li ge gan ge. Hver stem me for sig, to stem mer sam - men, alle, en lin je ad gan gen, to, fire. Det sam me vers igen og igen, vers og omkvæd osv Men ide en bag en go spel sang er også net op gen ta gel sen. Tek sten er sim pel; en op for dring til at lade sig lede af Je sus og en bøn om at læg ge alt i hans hæn - der. Og det bud skab gen ta ges så med få vari a tio ner i en uen de lig hed. Me lo di er - ne er for holds vis en kle, vers og om - kvæd skifter og gentages også. Men næ, al li ge vel er det ikke helt en kelt for en flok en tu si asti ske ama tører. De tre stem mer skal på plads. Over gan ge ne fra vers til om kvæd. Skal der syn ges svagt el ler fuld styr ke? To ner nes læng - de: kort, langt? Og hvor man ge gan ge var det nu, om kvæ det skul le syn ges inden næste vers? Tho mas nå e de seks san ge med os, og ind imel lem fik han os til at føle os som Harlems-mestre i gospelsang. Må ske lød det ikke så dan for dem, der kom sidst på efter mid da gen for at høre re sul ta tet. Men da vi selv sang san ge ne igen nem en sid ste gang in den sid ste kaf fe pau se hos Mo gens og Bir git te i præ ste går den, føl te vi os godt le a de de og hu møret var højt og varmt inde i kirken. Så Thank You til dem, der le de de og ledsa ge de os den mør ke lør dag. Lis beth Mul vad 14

15 Drengeliv i Træden 2 (Erik Brandt som er vok set op i Træ - den har sendt en be skri vel se af sin barn dom til Lo kal nyt tens re dak tion. Vi brin ger her det an det ud drag af erin drin ger ne.) Sko le gang og gale stre ger At be gyn de at gå i sko le var no get af en om vælt ning. Plig ter ne der hjem me tog til, og sko le gan gen skul le også pas ses. Jeg gik i Træ den sko le ved læ rer in de Tove Ras mus sen, som var et rart men - ne ske, men ny i fa get. Der var før ste klas se og lil le og store an den. To ves mand var skræd der og hed Char les. Både mine for æl dre og bed ste for æl dre kom sam men med Tove og Char les, så det be græn se de mine ud fol del ses mu lig - he der. Man skul le være sød og artig, el - lers van ke de der. Det var ikke al tid nemt at over hol de, jeg lær te hur tigt, at man ikke skul le kla ge over for hol de ne. Som udgangspunkt holdt mine for ældre altid med læreren. Om efter året var det for budt at slås i æbler fra lærerin dens have, men det var nu me get sjovt. Sjovt var det der i mod ikke at kom me hjem med snav set tøj, det skul le jo være klar til næ ste dag. Så når jeg kom hjem skul le der skif tes tøj. Nog le af mine gøre mål var at give kal - ve ne fo der og mælk. Om som meren gik nog le af kal ve ne i vores lil le frugt plan - ta ge, så de stod med sta ger og skul le flyt tes. Jeg skul le også pas se høn se ne, sam le æg ind osv. Når et æg gik i styk - ker, fik høn se ne det, og de åd med stort vel be hag. Det var skægt at give dem et par styk ker oveni, men det tog vist lidt vel over hånd. Når det blev op da get, var det ikke rart at være mig. Min bed ste far gik til hån de på går den med man ge ting, og alle de voks ne var Træ den gamle sko le 15

16 dem der be stem te. Det var ikke al tid nemt at fin de ud af, så tit var min bed - ste far og jeg ikke gode ven ner. Når han blev for slem, var der hævn i sig te. Her er nog le episoder: Jeg skul le put te roer i ro e skæreren. Min bed ste far syn tes, det gik for lang somt og blev gal i hoved et, og det var til gen gæld ikke sundt for mit ho ved, der led en vis over - last. Så tænk te jeg, at det må ske kun ne hjæl pe at save hånd ta ge ne på tril le børen halvt igen nem, så de knæk ke de, når han kør te med de ra spe de roer. Pau sen fik jeg men Bedste far ma le de al den grut ning, vi skul le bru ge på den store kværn. En gang hvor det igen var gået galt mel lem bed ste far og mig, skru e de jeg kvær nen sam men og fyld te den med korn, så den ikke kun ne star tes. Det fik han me get god tid til at gå med. Det blev ikke gennem sku et, så den me to de brug te jeg af og til, når det blev for slemt. Når jeg hav de brug for en pau se i dag lig da gen, be søg te jeg bed ste mor i hu set ef ter sko le. Bed ste far blev sur, når jeg kom se nere hjem, for jeg skul le jo gøre mig nyt tig og ikke dri ve den af med di ver se ud flug ter, men han tur de ikke sige bed - ste mor imod. Det var værd at ud nyt te, bed ste mor var et godt menneske, som hjalp mig, hvis jeg var i knibe. En gang hvor jeg hav de fået en ny jak ke, var jeg væl tet på cyk len og hav de re vet ær met itu. Her var gode råd dyre. Jeg tur de ikke kom me hjem og for tæl le, at min nye dyre jak ke hav de lidt over last, så bed ste mor tog af fære og re parere de jak ken. Det skal nævnes, at jeg al drig mobbede hende!!! En gang køb te min far et luft ge vær af en af kar le ne. Det le ge de jeg med, skød med tænd stik ker og pile ude i går den. Men det for svandt ef ter at jeg hav de været en tur oppe i byen og sky de med hyl de bær. Det var el lers skægt at lig ge på lur i Her luf Ol sens hæk og ram me dem der kom for bi med hyl de bær, - og så lig ge helt stil le mens de ømmede sig. Klinisk tandtekniker BIRGIT KILSMARK Vitus Berings Plads 2 st Horsens Telf

17 Mine forældre har altid knoklet alle ugens syv dage. Men mor og far var gæstfri folk, som satte humor i højsædet, så der var altid tid til at få en snak med folk, der kom forbi. Som min far altid sagde, Dagny har nok noget i spisekammeret. Om aftenen læste mor højt for os, som min bedstemor havde gjort det i sin tid. Når der blev læst lyttede både vores karl og naboens med. I Træden forsamlingshus var der aktiviteter for os børn. Mellem jul og nytår var der juletræsfest. Der var stillet et ju- letræ op. Vi ventede oppe i den lille sal på, at musikken skulle spille og juletræet blev tændt. Så blev der danset, og bagefter var der uddeling af slikposer. Jeg ville helst have dem fra Brugsen, for dem fra købmanden var lidt for sunde for min mund. Der var æbler i, og hvem gad æbler? Dem havde vi jo derhjemme. Derefter blev træet stillet til side, for så skulle der danses. Marius strøede dansepulver på gulvet, og så gik det løs. Jo, det var en rigtig god aften. En aften om Træden valgmenighed Turistforeningen byder på en aften om Træden valgmenighed. Tirsdag den 29. april kl Vi mødes på P-pladsen ved Træden kirke, hvor Bjarne Bording viser rundt på kirkegården. Derpå går vi til den daværende valgmenigheds præstebolig på Grumstedbjerg, hvor vi drikker kaffe i haven. Karen Bækbøl vil fortælle om valgmenigheden og baggrunden for dens opståen. Vi slutter med en rundvisning i Træden kirke. Karen Bækbøl Højkirkelig gravsten Grundtvigiansk gravsten 17

18 Køb eller sælg din bolig hos home Ole Schultz HORSENS v/ Poul Johansen Nørregade Horsens Tlf Det gør ikke noget man er foran FOR DANSKE BANK KONCERNEN Bredgade Brædstrup Tlf

19 Månedens digt Dig tet er skre vet i 1941 af den sven ske dig ter Gun nar Ekelöf, som le ve de fra Dig tet er over sat af Ivan Ma li novski. Det ud kom i en sam ling som hed - der Färjesång (fær ge sang). TAG OG SKRIV Om li vet, om de le ven de. Om dø den, om de døde. Om el ske og hade. Om øst og vest, de to der al drig skal mø des og al drig skil les, blot ane hi nan dens nær hed, for nem me og føl ge hi nan dens be væ gel ser så dan som men sket må i had og kær lig hed. Jeg syn ger om det ene ste som for so ner, det ene ste prak ti ske, lige for alle: Hvor sjæl dent men sket har magt til at af stå magt! At af stå jeg og ta lens brug, af stå det ene ste der gi ver magt. Gun nar Ekelöf 19

20 Globalnytten Rejsebrev fra USA Hej, jeg hed der Anne Kath ri ne Møl ler John sen og er tid li gere elev på fri sko len fra 1996 til I år ( ) går jeg på High Scho ol i Gre ens burg i USA, og jeg rej ser gen - nem Bræd strup Ro tary klub. An komst Jeg fløj fra Ka strup den 10. au gust, men det var først da jeg hav de 1 ti mes ven te - tid i Chi ca go at det for al vor gik op for mig, at jeg i et helt år ikke skul le se mine ven ner og min fa mi lie hjem me i DK. Jeg blev lidt ked af det, men så trø ste de jeg mig med, at jeg vil le kom me til at op le ve så man ge fede og spæn den de ting, og at de alle sam men jo vil le være der, når jeg kom mer til ba ge om et år. Da jeg lan de de i Ind i a na po lis, var jeg godt træt. Jeg hav de ikke so vet i man ge ti mer og hoved et sum me de af en mas se tan ker. Men jeg fandt min værts fa mi lie og blev varmt mod ta get med knus og kram. Det hjalp. Al lere de da gen ef ter at jeg var an kom - met, skul le vi til bryl lup i Chi ca go. Jeg blev væk ket med en su per dej lig FED mor gen mad, om e let med ost og ba con. Og så var det el lers en køre tur på 4 ti mer og ind lo gering på et rig tig stort og flot ho tel. Pej se går den go home! Og det blev et rig tig flot og fest ligt ka tolsk bryl lup med masser af nye mennesker. I sko le. Den før ste dag på sko len kun ne jeg næ - sten ikke fin de rundt. Men det gik. I en af de før ste ti mer fik jeg en op ga ve, hvor jeg skul le be skri ve, hvor dan man samler en computer!! For det før ste ved jeg knap, hvor dan man gør, og for det an det ved jeg dår ligt nok, hvad de for - skel li ge dip pe dut ter hed der på dansk. Og når så det hele skal fore gå på en - gelsk hjælp!! To con nect a computer you take the big blue one and put it into the blue hole, and then you take the red one and put it into the red hole! Puha! Jeg snak ke de i øv rigt med en dreng, som også var ny på sko len. Han tro e de at Dan mark var en stat i USA. Ef ter sko le træ ner jeg soc cer (en slags fod bold). Det gør jeg hver dag i 2 ti mer, så det skal jeg nok bli ve god til. Jeg har også været til et Ro tary-møde, hvor ud veks lings stu den ter fra al ver - dens lan de mød tes og la ve de hjem lan - dets bed ste ret ter til hin an den. Jeg la ve de fri ka del ler til en pic nic tur. Hyg - ge ligt! Jeg dri ver en mas se sport og får på den måde en mas se nye ven ner. Vi går til kam pe, spil ler selv og hol der af ter par ti - es. Det er rig tig sjovt, og jeg får snak ket med en mas se mennesker. 20

21 An dre lan de I ok to ber var der en kæm pe festi val og para de i Co lum bus, som vi Ro tary-stu - denter deltog i. Temaet var Andre lan - de. Der var en mas se for skel li ge bo der med mad, tøj, smyk ker og an dre ting fra de for skel li ge lan de, dog ikke no get fra Danmark. Men bla. Kina, Frank rig, Græ ken land, Ind i en, Mexi co hav de bo - der på festi va len. Vi skul le del ta ge i en para de, hvor vi hver især kør te rundt i vores egen bil med vores eget flag. Det var så sjovt til den para de, alle vin ke de til en og smil te og råb te hej, det var vildt fest ligt. Alle os der del tog, blev rig tig gode ven ner. Jeg sy nes vir ke lig, at det er fan tastisk at have ven ner fra så man ge for skel li ge lan de og høre og lære om de res lande. Det er super! Hal lo we en Min før ste Hal lo we en-fest fore gik i en stald, som var pyn tet rig tig flot op med røg ma ski ne, ne on lys, dis co lys, mu sik, mad og ja med det hele. Alle var klædt ud, selv dren ge ne. Jeg var selv klædt ud som en hum le bi! Om lør da gen var jeg ude i no get der hed der Han na, haun ted hou se, som var så dan et spø gel ses sted med en mas se spø gel ses ting, som man kun ne prø ve. Vi be stem te os for korn - mar ken. Vi gik rundt i en la byrint, hvor en mas se bus se bøh mænd sprang frem og jag te de os rundt i kor net. Det skal lige si ges, at det var mørkt, og i bag - grun den kør te sound trac ket fra Hal lo - we en. Su pers jovt og uhyg ge ligt! Jul Min værts fa mi lie vil le ger ne hol de dansk jul for mig den Det gik ud på at vi spi ste and. De hav de været på inter net tet for at fin de ud af, hvor dan man ste ger en and og la ver æble ka ge. (Her i fa mi li en spi ser man skin ke og pøl ser til jul.) Men der blev alt så stegt and, og der var man ge, der ikke hav de smagt det før. Hele fa mi li en var in vi - teret og nog le af mine ven ner, 23 i alt. Og så blev der el lers fej ret dansk jul sam men med mig. Ma den smag te her - ligt, vi hyg ge de os og spil le de pak ke - leg. Det var dej ligt med lidt dansk mad. Den25. om mor ge nen blev jeg væk ket af lil le bro deren, der råb te Anne, Anne, ju le mand en har været her, vi skal ned og åbne ga ver! Og neden un der var min strøm pe fyldt med alt, hvad man kun ne drøm me om af læk keri er. Hold da op, hvor fik jeg man ge ga ver!! Se nere på da gen spi ste vi ju le fro kost hos bed ste mo deren, og om af te nen var vi til end nu en julefrokost hos noget familie. Hel dig vis er der basket træ ning fra til hver dag, så ju le ki lo e ne rasler hur tigt af igen. Ja, det var så lidt om mit før ste halve år i USA. Anne Kath ri ne 21

22 Forårsprogram for Klostermølle Naturklub 6. april kl 14 - ca 16 Tur til Vil holt Vi vil her ved ind gan gen til april nyde en god blan ding af det spiren de for år, dyre liv, Gu de nå en, sko ven og kul tur - histori en om kring Vil holt Møl le. Det er nu sid ste chan ce for at op le ve Vil holt Møl le, in den der at ter ska bes fri pas sa ge for Gu de nå en, i for bin del se med den fore stå en de gen o pret ning. Fra Vo er vads bro vil vi føl ge Høj lund - vej til fods på øst si den af Gu de nå en. Turen ta ger os fra den frit lø ben de Gu - denå, over den vid strak te møl le sø og møl lens fø de ka nal, til selve møllen. Vel frem me ved Vil holt møl le, vil der bli ve lej lig hed til at høre, og se nær mer på histori en om kring den ne kul tur per le, der lig ger godt gemt i smør hul let af Søhøjlandet. Her fra kan der la ves kor tere el ler læn - gere af stik kere, vi dere ned langs Gu de - nå en for der ef ter at re tur nere til Vil holt Møl le, hvor vi vil fin de en plet i so len / læ og nyde den med brag te kage og lidt varmt. Mø de sted: Vo er vads bro bro par - kerings pladsen ved Den gam le Brugs kl Husk at med brin ge: Net til små-fangst i den bru sen de å og den stil le møl le ka nal. En kik kert til at føl ge fug le li vet med, vil også kun ne fin de an ven del se. Kage og lidt varm drik, til gen o pret tel se af nog le af de ba sa le be hov. For yder li gere op lys nin ger om det te ar - ran ge ment kan Christi an Ege mo se kon - tak tes på el ler læs mere på: vog na tur.dk/lo kalt/so e - ho ej lan det/na tur pro jek - ter/vilholt_moelle/ Til mel ding er ikke nød ven digt, og der er også mu lig hed for, at med brin ge en god ven eller klassekammerat. 27. april kl Ring mærk ning af fug le Det er efter hån den ved at være en tra di - tion, at vi ring mær ker fug le på Klo ster - møl le, her ved over gan gen mel lem april og maj, hvor man ge træk fug le net op er an kom met til Dan mark. Igen I år kom mer et hold ring mær kere fra Zo o lo gisk Mu seum og stil ler net op og ring mær ker fug le ne. Kom og op lev fug - le ne på tæt te ste hold, og hør dis se er far ne fug le ken dere øse af de res vi den. Ar ran - ge men tet er åbent for alle inter es sere de. Vi fan ger hele for mid da gen, og så kan man bare kom me for bi og gå med rundt, når man har lyst. I til fæl de af regn vejr eller kraftig blæst er arrangementet på forhånd aflyst. 18. maj kl Fangst af kryb Et sik kert hit for de mind ste er fangst af små dyr, kryb og kravl. Om gi vel ser ne om kring Klo ster møl le er ide el le til det 22

23 for mål, idet vi har både en gen og åen, hvor det vrim ler af liv. Som no get nyt, er der i en gen gra vet 2 søer, hvor det bli - ve spæn den de at ob ser vere dyre li vets ind van dring. Vi sat ser på, at der er mas - ser af ha le tudser for u den in sek ter, sneg - le og ed der kop per. Hvem ved, må ske er vi hel di ge at se den sjæld ne hvep se ed - der kop, der er en åbenbaring i stribet gult og sort. Mø de sted: P-pladsen ved Klo ster møl le 1. juni kl Sal ten pro fil med Jan Kjær gaard Vi har den ne dag fået na tur vej le der Jan Kjær gaard fra Skov og Na tur styrel sen, Sø høj lan det til at gui de os på det te EGELUND SMEDIE Tlf Mobilnr spæn den de sted med god ud sigt, inter es sant ge o lo gi, fau na og flora. Kø - dæ den de plan ter, gø geur ter og fir ben er no get af det vi for hå bent lig vil stø de på. Og en god klatre tur op på top pen. Turen er ikke eg net for gang be svære de, køresto le og bar ne vog ne. Men der skul - le være et godt sted at nyde den medbragte eftermiddagskaffe. Mø de sted: ved JØLA Ma skin han del kl , hvor fra vi kører sam let til pro fi - len. Du kan få yder li gere op lys - nin ger om Klo ster møl le Na - tur klub hos John Granberg på tlf JONSERED HAVE- OG PARKMASKINER 23

24 KALENDER Marts 7 kl Fri sko le fe sten med sku e spil 11 kl Sce nari e værk sted 2 på Fri sko len. Alle er vel kom ne 13 kl Fri sko lens gen eral for sam ling Fri sko lens på ske ferie 29 kl Ar bejds lør dag for dem der ikke har børn i Fri sko len Fri sko len på Bræd strup For års mes se April 2 kl San gaf ten i Tøn ning Præ ste gård 6 kl. 14 Tur til Vil holt. Klo ster møl le Na tur klub 8 kl Sce nari e værk sted 3 på Fri sko len. Alle er vel kom ne 11 So da vands di sko tek i Træ den For sam lings hus 12 Fri sko lens dag åbent hus for alle 13 kl 13 Gym nasti kop vis ning og TTIF s gen eral for sam ling 18 Store be de dag 27 kl Ring mærk ning af fug le. Klo ster møl le Na tur klub 29 kl. 19 Om Træ den val gme nig hed ar ran geret af turist fore nin gen Maj 1-4 Kristi Him mel farts ferie for Fri sko len Pin se ferie for Fri sko len 18 kl. 14 Fangst af kryb på Klo ster møl le. Klo ster møl le Na tur klub 29 kl Leif An der sen for tæl ler om sin pil grim stur til San ti a go Juni 1 kl Pil grim svan dring fra Træ den Kir ke til Tøn ning Kir ke kl. 14 Sal ten pro fil med Jan Kjær gaard. Klo ster møl le Na tur klub 24

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

1. Kun når du er her

1. Kun når du er her SANGTEKSTER BMGP 2014 1. Kun når du er her (Lyngbjerghus USFH ) Vi reder og sætter hår! Vi gør os klar før vi går! Kun det fineste tøj! Så alle fyre si r nøjhhhh! Drenge: Vi kigger altså ik på tøj og sko!

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere