Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Ingen Britta Boel

2 Indholdsfortegnelse Side 415. Godkendelse af dagsorden Sygefravær - handlemuligheder Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab Varde Kommunes foreløbige regnskab for Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret Studietur - Økonomiudvalget Udvalgenes studieture Samarbejde i Sydvestjylland Udvidelse af Rute Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk Leje af lokaler på Borgercenter Varde til dansk undervisning Styringsdialog 2014 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune Endelig godkendelse af Skema B 91 renovering - Skovlund Boligselskab afd Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage /16 prognose for børnetallet pr. 15. januar Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/ Skolevæsenet Ansøgning om midler fra anlægs- og renoveringspuljen Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner Orientering til pressen Lukket - Personalesag Lukket - Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 940

3 415. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7017 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt Side 941

4 416. Sygefravær - handlemuligheder Dok.nr.: 7601 Sagsid.: 14/706 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har en overordnet personalepolitik, hvis afsnit om sygefravær fortsat synes relevant: Vores vision Sygefravær kan udspringe både fra arbejds- og privatlivet. I Varde Kommune ser vi på det hele menneske og håndterer sygefraværet uanset årsagen. Vi tilrettelægger arbejdet og arbejdspladsen på en måde, så vi forebygger fravær, og sikrer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi arbejder med sygefravær både før, under og efter det forekommer. Alle har et medansvar for, at en sygefraværsperiode bliver så kortvarig som mulig. Også vores indsatskatalog er beskrevet nutidigt i den overordnede personalepolitik: Vi når visionen ved at: Kontakte medarbejderen efter 3 dages fravær, for derved at drage omsorg for den enkelte og optimere planlægningen på den enkelte arbejdsplads. Der ved længerevarende fravær sker en løbende kontakt mellem den enkelte arbejdsplads og medarbejderen. Arbejde aktivt sammen med den enkelte medarbejder for fastholdelse til arbejdspladsen, eller eventuelt en omplacering af medarbejderen. Lave særlige aftaler ved tilbagevenden til arbejdspladsen, når det er nødvendigt, under hensyn til både medarbejderen og arbejdspladsen. Klæde lederne på til at håndtere, tage ansvar for og drage omsorg i de enkelte tilfælde. Fokusere på udviklingen af fravær, ved udarbejdelse af fraværsstatistikker til de enkelte afdelinger og institutioner samt til Direktionen. Give den enkelte virksomhed ansvar for at skabe dialog om fravær på arbejdspladsen. Der etableres motionstilbud til medarbejdere, der er særligt udsatte for enten nedslidning i forbindelse med arbejdet eller for at udvikle en kronisk sygdom eller livsstilssygdom. Der er udarbejdet et sæt af retningslinier for opfølgning og øvrig håndtering af sygefravær. Retningslinierne er tilgængelige på Vores Varde, og der er gentagne gange undervist med afsæt i materialet, senest i forsommeren 2014, hvor mere end 200 ledere og administratorer deltog. Sygefraværsstatistik er udviklet og implementeret, så sygefraværsoplysninger er tilgængelige for alle institutioner og afdelinger. Der er fra kommunens start etableret en puljeordning, som sikrer afdelinger og institutioner dækning for lønnen, når medarbejdere er langvarigt syge. Gennem årene er udviklet et tæt samarbejde med Jobcentret, så opfølgning af langt sygefravær er koordineret, for så vidt angår medarbejdere bosat i Varde kommune. Trods de således veletablerede rammer om arbejdet med sygefravær er sygefraværet lidt stigende, hvilket ikke er tilfredsstillende. Side 942

5 På den baggrund er der etableret et sygefraværsprojekt, hvis indsats og resultater vil blive fremlagt i en evalueringsrapport ved projektperiodens udløb i sidste halvdel af marts Desuden har vi fulgt, hvilke indsatser andre kommuner, ikke mindst vores nabo Esbjerg Kommune, har sat i gang på området. Ud fra de foreløbige erfaringer gennem det seneste år er der udarbejdet et oplæg til drøftelse i Direktion og Økonomiudvalg af handlemuligheder (bilag vedlagt), hvorefter en plan for nedbringelse af sygefraværet kan udarbejdes og i løbet af 2015 implementeres. Planen udarbejdes sammen med færdiggørelsen af evalueringsrapporten. Forvaltningens vurdering Personaleafdelingen vil gerne bringe nedenstående handlemuligheder frem til drøftelse. Mulighederne er udvalgt på baggrund af egne undersøgelser samt inspiration fra institutioner og afdelinger i Varde Kommune samt inspiration fra andre kommuner, herunder ikke mindst Esbjerg. Mulighederne, der ønskes drøftet: o Måltal. Vi kan opstille et samlet mål for nedbringelsen af sygefraværsprocenten, som skal realiseres ved opnåelse af mål i de enkelte institutioner og afdelinger. Målfastsættelsen skal være ledsaget af handlingsplaner udarbejdet af det enkelte, relevante MED-udvalg. Om ønsket, kan målfastsættelsen udarbejdes som en del af aftaleholdernes aftaler. o Sygepuljen. Incitamentstrukturen kan måske ændres ved at sætte tidsbegrænsning på refusion fra puljen. F.eks. kunne man stoppe refusion fra puljen efter 12 måneder. Derefter må institutionen/afdelingen selv afholde merudgifterne. Ved en sådan ændring vil der være behov for undtagelser, f.eks. ved visse langvarige, livstruende sygeforløb. Ovenstående måske har sin baggrund i, at vore undersøgelser tyder på, at der ikke er forskel på handlemåden i de konkrete, langvarige sygesager, om det foregår i Esbjerg eller Varde Kommune. o Kompetenceudvikling. Der kan sættes yderligere kræfter ind på kompetenceudvikling af ledere, tillidsrepræsentanter og MED. F.eks. yderligere introduktion af nye ledere i værktøjer på området, gør som de bedste -kurser som klippekortmoduler til MED-udvalg. o Opfølgning. Det etablerede opfølgningssystem kan trimmes. Centralt kan regelsættet gennemgås, hvor det f. eks. kan overvejes om sygemelding altid skal ske til nærmeste leder, om de anvendte opfølgningsterminer er de mest optimale, om reglerne for udarbejdelse af handleplaner/fastholdelsesplaner skal justeres og om der kan laves automatisk check af, at opfølgningen foretages. At alle behandles ens styrker opbakningen bag reglerne og dermed deres gennemslagskraft. o Trivsel. Der gennemføres med faste mellemrum såkaldte trivselsundersøgelser i hele kommunen. Trivsel, herunder hvordan man har det med sine opgaver, ledelsen og kollegerne, spiller en stor rolle for sygefraværet. Undersøgelserne kan give et afsæt for lokal drøftelse af trivsel og sygefravær. De kan være et af grundlagene for MED-udvalgets udarbejdelse af en lokal sygefraværspolitik, som man også får et sådant ejerskab til, at man efterlever den. Udarbejdelsen af en sådan politik kunne være et krav. o Sygefraværsstatistik. Der foreslås ikke ændringer i statistikken, men der kan arbejdes med at udbrede kendskabet til den. Den skal synliggøres mere og anvendes regelmæssigt og systematisk. o Jobcentret. Der kunne arbejdes på et endnu tættere samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommune som arbejdsplads. Samarbejdet kan synliggøres bedre overfor medarbejdere, tillidsrepræsentanter og afdelinger/institutioner. Der Side 943

6 kan også arbejdes på at udvikle metoderne i samarbejdet, f.eks. ved koordinering af spørgeramme m.v. Bilag: 1 Åben Oplæg til drøftelse i Økonomiudgavlget af balancepunktet for sygemeldre medarbejdere 8678/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen og Økonomiudvalget drøfter de anførte handlemuligheder for nedbringelse af sygefraværet med henblik på, at Direktionen derefter beslutter en handleplan herfor, at Personaleafdelingen - på baggrund af den igangværende projektevaluering og ovenstående drøftelser - udarbejder forslag til handleplan. Beslutning Direktionen den Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at tværkommunalt samarbejde med jobcentrene indgår i handleplanen Side 944

7 417. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014 Dok.nr.: 7603 Sagsid.: 15/203 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Rammeaftalen om det Sociale Kapitel har til formål at fremme den forebyggende indsats gennem løbende forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne, som ønsker at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og beskæftigelse af ledige med henblik på meningsfuld beskæftigelse samt forberedelse til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse. Der skal årligt ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved MED-udvalget. Til brug for drøftelsen har Personaleafdelingen udarbejdet rapporten Det Sociale Kapitel det personalepolitiske regnskab Rapporten skal ses som et forsøg på at sætte relevante informationer vedrørende personale ind i en bredere ramme, så dataene kan danne baggrund for et personalepolitisk regnskab. Det Sociale Kapitel Det personalepolitiske regnskab 2014 indeholder følgende områder: personaleomsætning sygefravær afskedssager med baggrund i sygdom afskedssager med baggrund i besparelser og Newplacement forløbet fleksjob virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger senioraftaler ned i tid bevar pensionen mangfoldighed seniorjob arbejdsmiljø. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der sættes fokus på områder til fremme af forebyggende indsatser samt øge rummeligheden på arbejdspladserne. Bilag: 1 Åben Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen drøftes og tages til efterretning. Beslutning Direktionen den Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget. Side 945

8 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt Side 946

9 418. Varde Kommunes foreløbige regnskab for 2014 Dok.nr.: 7602 Sagsid.: 14/14106 Initialer: VAJE Åben sag Sagsfremstilling Der foreligger et foreløbigt regnskab for 2014 til orientering. Regnskabet vurderes at give et realistisk bud på det endelige regnskab. Hovedoversigt 2014 (beløb i mio. kr. og - = indtægter): Korrigeret budget 2014 efter budgetoverf. til 2015 Foreløbig regnskab 2014 Rest budget efter budgetoverførsler (- = overskud) Skatter, generelle tilskud og udligning Serviceudgifter drift Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Central refusionsordning Ældreboliger Nettorenter Driftsresultat (- = overskud) Netto anlægsudgifter Resultat i alt Til de enkelte poster bemærkes: Skatter, generelle tilskud og udligning: Forskellen skyldes kommunemoms og afregning af grundskyld. Serviceudgifter drift: Der har været meget fokus på serviceudgifterne i de senere år på grund af sanktionsloven, som betyder, at kommunerne vil blive straffet, hvis rammen for serviceudgifter overskrides på landsplan. KL forventer, at de samlede serviceudgifter for alle landets kommuner holder sig indenfor den aftalte ramme i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL. I Varde Kommune er de samlede serviceudgifter på 2.038,3 mio. kr. i regnskab Serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2014 var på 2.032,5 mio. kr. eller en forskel på 5,8 mio. kr. svarende til 0,3 procent. Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skønnes at udgøre 96 mio. kr. Sidste år udgjorde budgetoverførslerne 111 mio. kr. - altså et fald på 15 mio. kr. Efter fradrag af forventede budgetoverførsler er der et mindre netto forbrug vedrørende serviceudgifter på 13 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært: Side 947

10 Nedsættelse af budgetoverførsler på Økonomiudvalgets område Mindre udgifter under Udvalget for Plan og Teknik. Beløbet vedrører snerydning og glatførebekæmpelse Mindre udgifter under Udvalget for Børn og Undervisning. Beløbet skal ses sammen mindre indtægten under central refusionsordning på 3 mio. kr. Således at nettobeløbet er 4 mio. kr. Merudgifter under Udvalget for Social og Sundhed. Beløbet vedrører primært udgifter til tilbud til ældre og handicappede med 10 mio. kr. og sundhedsudgifter m.v. med 2 mio. kr. Mindre udgifter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Posten skal ses sammen med udgifterne til overførsler og forsikrede ledige I alt mindre udgifter i forhold til det korrigerede budget 2014 efter at budgetoverførslerne til 2015 er indregnet -14 mio. kr. -4 mio. kr. -7 mio. kr. 13 mio. kr. -1 mio. kr. -13 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Udgifterne vedrører kommunens medfinansiering til sygehusindlæggelser. Der er en merudgift på 6 mio. kr. Overførselsudgifter: Der er i alt merudgifter på netto 9 mio. kr. til overførselsudgifter. Merudgiften vedrører primært udgifter til flexjob og sygedagpenge. I forhold til det oprindelige budget for 2014 er der en mindre udgift på 7 mio. kr. Forsikrede ledige: Kontoen budgetteres i henhold til de udmeldte beskæftigelsestilskud. Der er mindre udgifter på 5 mio. kr. på området. Der vil i efterfølgende år komme efterreguleringer i forhold til kommunernes faktiske udgifter til området. Central refusionsordning: Indtægterne vedrører refusioner af dyre enkelt sager (anbringelser m.v.). Der er mindre indtægt på 3 mio. kr. Mindre indtægten skal ses sammen med mindre udgiften under Udvalget for Børn og Undervisning. Renter: Mindre udgift på 3 mio. kr. skyldes primært mindre udgifter på swapaftaler samt realiserede kursgevinster. Driftsresultat: Det foreløbige regnskab for 2014 er 2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget 2014 efter, at der er taget hensyn til forventede budgetoverførsler fra 2014 til Anlægsudgifter: Der er afholdt anlægsudgifter på netto 134 mio. kr. Ikke forbrugte bevillinger på ca. 50 mio. kr. overføres til Fra 2013 til 2014 blev der overført i alt 72 mio. kr. vedrørende ikke afholdte anlægsudgifter. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det foreløbige regnskab for 2014 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende. Side 948

11 Der er dog stigende udgifter på områder, som fremadrettet kræver meget fokus. Der må påregnes stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusindlæggelse), overførselsudgifter (flexjob og sygedagpenge). Endvidere er udgiftsbudgetterne til ældreområdet under pres. Ved behandling af regnskabet for 2014 i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd vil der være uddybende forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab. Retsgrundlag Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen tager det foreløbige regnskab for 2014 til efterretning, og videresender det foreløbige regnskab 2014 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Direktionen den Taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering. Side 949

12 419. Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret 2016 Dok.nr.: 7596 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet et notat om budgetproceduren i 2015 for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene Procedure og tidsplan er udarbejdet for at give et overblik over den samlede budgetproces. Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål: Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure. Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau. Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes, samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes. Notatet indeholder følgende hovedpunkter: 1. Indledning 2. Det politiske arbejde 3. Tidsplan for budgetlægningen i Forudsætninger i basisbudget 5. Rammerne for budgetlægningen for Pris- og lønregulering 7. MED-Organisation inddragelse. Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2016 og budgetoverslag for årene Senest den 15. september 2015 skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Senest den 15. oktober 2015 skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i styrelsesloven indebærer, at Økonomiudvalgets forslag er vedtaget, medmindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ. Økonomi I juni måned 2015 forventes regeringen og KL at indgå en aftale om den kommunale økonomi for Aftalen har normal stor økonomisk betydning for budgetlægningen for det kommende år. Aftalen forventes også at indeholde en afklaring af karakteren af drifts- og anlægsrammer for Rammerne må forventes at blive fastlagt under hensyntagen til forventningerne til konjunkturudviklingen. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 20255/15 Side 950

13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetprocedure for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene godkendes efter indarbejdelse med de godkendte bemærkninger. Beslutning Direktionen den Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt Side 951

14 420. Studietur - Økonomiudvalget Dok.nr.: 7567 Sagsid.: 15/382 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget drøftede på sit sidste møde studietur i efteråret 2015 eller foråret Der var overvejende interesse for en tur til Norge. En mulighed er at tage til Tromsø i Nordnorge, for her at se, hvordan man håndterer udkantsproblemstillinger i denne del af Norge. Tromsø Kommune har godt indbyggere og er i areal cirka det dobbelte af Varde Kommune. Herudover vil et besøg i Tromsø også muliggøre en drøftelse af flere af emnerne nedenfor. En anden mulighed er at besøge det sydlige Norge og Sverige, hvor elementer i et besøg kan være: 1) Besøg hos Kristiansand Kommune, der arbejder målrettet med formidling af natur og skærgård. 2) Drøfte og udveksle erfaringer og forventninger til kommunalreform. Norge er i gang med en kommunalreform, og det foreslås, at emnet drøftes fx med Kristiansand Kommune. 3) Organisering af sundhedsområdet i Norge, besøg hos ministerium og kommune 4) En offentlig forvaltning i krise på baggrund af Utøya-sagen har en kommissionsrapport klarlagt betydelige udfordringer i ledelsen og organiseringen af de offentlige sektor 5) Besøg hos Visitnorway, der fortæller om, hvordan man i Norge bruger naturen som omdrejningspunkt i sin markedsføring af landet. 6) Besøg i Sunne i Sverige (200 km øst for Oslo), som har gjort sig til et grafisk centrum for Sverige på trods af en beliggenhed uden for de store bycentre i Sverige. Den danske ambassade vil kunne være behjælpelig med indhold til begge besøg. Studieturen foreslås at finde sted på en af følgende datoer: oktober maj maj 2016 Konsekvens i forhold til visionen Besøget vil give inspiration til det fortsatte arbejde med visionen, idet programmet vil give indblik i den måde, som man arbejder med naturen på hos såvel en norsk kommune som i den norske turistfremmeindsats. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, at drøfte hvorvidt studieturen skal gå til det nordlige eller det sydlige Norge. at finde det tidspunkt der passer bedst for udvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet, at studieturen som udgangspunkt går til det nordlige Norge. Studieturen skal finde sted i maj Der ønskes en evaluering af studieturen. Side 952

15 421. Udvalgenes studieture 2015 Dok.nr.: 7592 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Nedenstående er en oversigt over foreløbige tanker i de enkelte udvalg: Udvalget for Plan og Teknik Planlægger en tur til Island i forbindelse med allerede planlagt besigtigelsestur den 24. september Der er en del sammenfald i udfordringer og styrker, herunder urbanisering, en stor by som tiltrækker, affolkning af mindre landsbyer, store afstande i forbindelse med kollektiv trafik, naturen som Island satser meget på i forbindelse med turisme samt relevante erhvervsemner. Udvalget for Børn og Undervisning Planlægger en tur til det østlige Danmark og Sverige i dagene november Turen har fokus på folkeskolereformen (Østdanmark) og udeskole (Sydsverige). Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Planlægger en tur til Sverige. I Sverige er tilgangen til integration af flygtninge koblet tæt sammen med arbejdsmarkedet og flygtninge ses i højere grad som en arbejdskraftressource, end som personer som skal hjælpes. Tidspunkt for turen vil formodentlig aftalt på udvalgsmøde den 10. marts Udvalget for Social og Sundhed Der arbejdes med en tur til Skotland, hvor patientsikkerhed, velfærdsteknologi og almen praksis i tyndtbefolkede områder er blandt emnerne. Turen er planlagt til at foregå i uge 34. Udvalget for Kultur og Fritid Planlægger en tur til Amsterdam i perioden juni 2015 med fokus på biblioteker, museer og eliteidræt (i forhold til ungdomsarbejdet i Ajax Amsterdam). Økonomiudvalget Planlægger en tur til Norge i maj måned Anbefaling Direktionen anbefaler Byrådet, at godkende og bemyndige udvalgene til at arbejde videre med de foreslåede studieture, med henblik på at indhente yderligere inspiration i forhold til det politiske arbejde i udvalgene, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for dokumenteret løntab i forbindelse med deltagelse i turene. Beslutning Direktionen den Side 953

16 Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at turene evalueres. Side 954

17 422. Samarbejde i Sydvestjylland Dok.nr.: 7564 Sagsid.: 15/382 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune er en del af SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum). De øvrige medlemskommuner er Esbjerg, Fanø, Tønder og Vejen Kommune. SVUFs formål er samarbejde om en række opgaver af fælles interesse for medlemskommunerne, primært inden for erhvervs- og turismeområdet. Dette har givet sig udslag i en række initiativer, der har styrket Varde Kommunes position, ikke mindst inden for cykelturisme, fødevarer og lignende. SVUFs bestyrelse anmodede i december 2014 om, at der igangsættes en genvurdering af SVUFs fremtidige opgavefelt hvad skal være SVUFs mission fremadrettet? Dette arbejde er nu igangsat og vil blive præsenteret for SVUFs bestyrelse i marts måned. I denne proces udarbejdes en kortlægning af alle de samarbejdsmuligheder, som kommunerne i Sydvestjylland har, og på baggrund heraf vurderer SVUFs bestyrelse, hvilke af disse opgaver, der naturligt kan løses i SVUF-regi, og hvilke, der bør løses i andet regi. Sideløbende hermed er der jo allerede etableret en række opgavefællesskaber, især med Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er udarbejdet en fælles ramme for planstrategier, der er etableret fællesskaber på blandt andet beredskabs- og forsyningsområdet, og endelig er der konkrete samarbejder med især Esbjerg og Fanø Kommune om en række konkrete opgaver. Esbjerg Kommune har sidst i 2014 vedtaget sin vækststrategi, hvoraf det fremgår, at Esbjerg Kommune gerne vil påtage sig en drivende rolle for en styrket sydvestjysk byregion. Vækststrategien skal udmøntes i en række konkrete indsatser, og Varde Kommune har tilkendegivet, at man gerne vil bistå i dele af dette arbejde, hvor det er relevant, eksempelvis udbygning af Hovedvej 11. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orientering til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning Side 955

18 423. Udvidelse af Rute 11 Dok.nr.: 7606 Sagsid.: 11/3515 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har på flere niveauer arbejdet for, at Rute 11 mellem Korskroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges. Det skyldes, at vejstrækningen i dag har en årsdøgnstrafik på køretøjer, og at den gennemsnitlige hastighed over strækningen er lavere end den maksimalt mulige inden for lovens rammer. Fremkommeligheden vil blive yderligere forringet med stigende trafik i de kommende år, hvis ikke kapaciteten øges. Trafikken mellem Korskroen og Varde by forventes at stige med knapt 30 pct. fra i dag og frem til 2030, hvis der tages udgangspunkt i samme tilgang og forudsætninger, som anvendes af Vejdirektoratet i analysen af den øvrige del af Rute 11 syd for Korskroen. De problemer, som i dag opleves på Rute 11 med dårlig fremkommelighed, kø-kørsel og mange uheld, vil således stige i årene fremover. Rute 11 udgør i dag en vækstbremse for erhvervslivet generelt pga. den dårlige fremkommelighed. Mere specifikt er Rute 11 en stor udfordring for turistbranchen langs vestkysten, fordi trafikken på Rute 11 nærmest går i stå på lørdage, når der er skiftedag i de mange sommerhuse. Mere end 10 pct. af den samlede værditilvækst i Varde Kommune kommer fra turisme, hvorfor begrænsninger af netop denne sektor er et problem for vækst og arbejdspladser lokalt. Langs hele Vestkysten arbejdes der på tværs af kommuner og mellem offentlige og private aktører om at videreudvikle kystturismen, så den i fremtiden kan skabe endnu flere arbejdspladser og indtægter for Danmark. Arbejdet ligger i forlængelse af folketingets ambitiøse vækstplan fra juni 2014 om at udvikle kystturismen til gavn for Danmarks samlede økonomi. Hvis satsningen på en øget omsætning indenfor kystturismen skal bære frugt, så er det afgørende, at de trafikale forhold i Danmarks suverænt største kystturisme kommune, Varde, er tidssvarende. Det er ikke tilfældet i dag for Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. Der har været afholdt adskillige møder med beslutningstagere på både minister- og folketingsmedlemsniveau om denne problemstilling. Den 26. november 2010 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen hed Bedre mobilitet, af 26. november Aftalen betyder, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Rute 11 på en strækning mellem Esbjerg (Korskroen) og Tønder. Dvs. fra Korskroen og til den dansk-tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Side 956

19 Den sidste strækning fra Korskroen til Varde by indgår ikke i aftalen. I 2011 igangsætter Vejdirektoratet udarbejdelsen af forundersøgelsen af Rute 11 fra grænsen til Korskroen. Rute 11 fra Korskroen til Varde by medtages ikke i denne forundersøgelse. Varde Kommune fik i oktober 2012 udarbejdet en COWI-analyse af en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. De medtagne samfundsøkonomiske gevinster ved en udbygning af vejstrækningen er beregnet med Transportministeriets samfundsøkonomiske model TERESA. Ved at beregne den såkaldte nutidsværdi af fremtidige gevinster, har man et mål for, hvor store merudgifter til anlæg og drift, der kan retfærdiggøres med de opnåede gevinster. Gevinsterne ved at udbygge Rute 11 mellem Korskroen og Varde vil isoleret set kunne retfærdiggøre et opgraderingsprojekt med en anlægs- og merdriftsudgift på rundt regnet mio. kr. i et 25 års perspektiv, afhængigt af den konkrete udbygning. På basis af nye erfaringstal for investeringsomkostninger fra andre veje kan det konkluderes, at det absolut er muligt, at en vejudbygning til f.eks. 2+1 kan være samfundsøkonomisk fordelagtig. Hertil kommer potentielle gevinster som større attraktivitet af Varde by for turisme og erhvervsliv, som ikke umiddelbart kan værdisættes og derfor ikke er medtaget i de beregnede gevinster. På trods af den hidtidige indsats fra Varde Kommunes side for at skaffe national opbakning og finansiering til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11, må det konstateres, at der endnu ikke er tilvejebragt politisk opbakning i folketinget til at finansiere en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Det på trods af at der findes en lang række vægtige og dokumenterede argumenter for, at en udvidelse af Rute 11 er nødvendig for vækst og udvikling i Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by er en nødvendig investering, der vil styrke turismen og erhvervslivet i Varde Kommune. Vurderingen bakkes op af COWI-analysen omtalt ovenfor. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er nødvendigt med et fornyet fokus på udfordringen, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Der er intet, der tyder på, at folketinget uden et ydre pres vil træffe beslutning om at afsætte penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Konsekvens i forhold til visionen Rute 11 er en afgørende transportkorridor for mange af kommunens turister, herunder naturinteresserede turister. Varde Kommunens ønske om at få flere indbyggere og særligt turister ud i vores unikke natur er betinget af, at turister ikke afskæres af utilstrækkelig infrastruktur. Derfor er fremkommeligheden på Rute 11 vigtig for Varde Kommunes udvikling og for virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Side 957

20 Økonomi Forslaget finansieres i 2015 via udviklingspuljen på kr., hvor der 16. febr resterer kr. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der afsættes kr. til en indsats, der retter sig mod folketinget og folketingets transportudvalg med henblik på at få placeret Varde Kommunes argumenter for at udvide Rute 11 mellem Korskroen og Varde by, og at forvaltningen udarbejder en handleplan, der sikrer, at folketinget bliver bekendt med de gode argumenter, der findes for en udvidelse af Rute 11. Beslutning Direktionen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt. Forslaget finansieres via udviklingspuljen. Side 958

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere