Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Ingen Britta Boel

2 Indholdsfortegnelse Side 415. Godkendelse af dagsorden Sygefravær - handlemuligheder Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab Varde Kommunes foreløbige regnskab for Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret Studietur - Økonomiudvalget Udvalgenes studieture Samarbejde i Sydvestjylland Udvidelse af Rute Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk Leje af lokaler på Borgercenter Varde til dansk undervisning Styringsdialog 2014 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune Endelig godkendelse af Skema B 91 renovering - Skovlund Boligselskab afd Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage /16 prognose for børnetallet pr. 15. januar Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/ Skolevæsenet Ansøgning om midler fra anlægs- og renoveringspuljen Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner Orientering til pressen Lukket - Personalesag Lukket - Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 940

3 415. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7017 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt Side 941

4 416. Sygefravær - handlemuligheder Dok.nr.: 7601 Sagsid.: 14/706 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har en overordnet personalepolitik, hvis afsnit om sygefravær fortsat synes relevant: Vores vision Sygefravær kan udspringe både fra arbejds- og privatlivet. I Varde Kommune ser vi på det hele menneske og håndterer sygefraværet uanset årsagen. Vi tilrettelægger arbejdet og arbejdspladsen på en måde, så vi forebygger fravær, og sikrer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi arbejder med sygefravær både før, under og efter det forekommer. Alle har et medansvar for, at en sygefraværsperiode bliver så kortvarig som mulig. Også vores indsatskatalog er beskrevet nutidigt i den overordnede personalepolitik: Vi når visionen ved at: Kontakte medarbejderen efter 3 dages fravær, for derved at drage omsorg for den enkelte og optimere planlægningen på den enkelte arbejdsplads. Der ved længerevarende fravær sker en løbende kontakt mellem den enkelte arbejdsplads og medarbejderen. Arbejde aktivt sammen med den enkelte medarbejder for fastholdelse til arbejdspladsen, eller eventuelt en omplacering af medarbejderen. Lave særlige aftaler ved tilbagevenden til arbejdspladsen, når det er nødvendigt, under hensyn til både medarbejderen og arbejdspladsen. Klæde lederne på til at håndtere, tage ansvar for og drage omsorg i de enkelte tilfælde. Fokusere på udviklingen af fravær, ved udarbejdelse af fraværsstatistikker til de enkelte afdelinger og institutioner samt til Direktionen. Give den enkelte virksomhed ansvar for at skabe dialog om fravær på arbejdspladsen. Der etableres motionstilbud til medarbejdere, der er særligt udsatte for enten nedslidning i forbindelse med arbejdet eller for at udvikle en kronisk sygdom eller livsstilssygdom. Der er udarbejdet et sæt af retningslinier for opfølgning og øvrig håndtering af sygefravær. Retningslinierne er tilgængelige på Vores Varde, og der er gentagne gange undervist med afsæt i materialet, senest i forsommeren 2014, hvor mere end 200 ledere og administratorer deltog. Sygefraværsstatistik er udviklet og implementeret, så sygefraværsoplysninger er tilgængelige for alle institutioner og afdelinger. Der er fra kommunens start etableret en puljeordning, som sikrer afdelinger og institutioner dækning for lønnen, når medarbejdere er langvarigt syge. Gennem årene er udviklet et tæt samarbejde med Jobcentret, så opfølgning af langt sygefravær er koordineret, for så vidt angår medarbejdere bosat i Varde kommune. Trods de således veletablerede rammer om arbejdet med sygefravær er sygefraværet lidt stigende, hvilket ikke er tilfredsstillende. Side 942

5 På den baggrund er der etableret et sygefraværsprojekt, hvis indsats og resultater vil blive fremlagt i en evalueringsrapport ved projektperiodens udløb i sidste halvdel af marts Desuden har vi fulgt, hvilke indsatser andre kommuner, ikke mindst vores nabo Esbjerg Kommune, har sat i gang på området. Ud fra de foreløbige erfaringer gennem det seneste år er der udarbejdet et oplæg til drøftelse i Direktion og Økonomiudvalg af handlemuligheder (bilag vedlagt), hvorefter en plan for nedbringelse af sygefraværet kan udarbejdes og i løbet af 2015 implementeres. Planen udarbejdes sammen med færdiggørelsen af evalueringsrapporten. Forvaltningens vurdering Personaleafdelingen vil gerne bringe nedenstående handlemuligheder frem til drøftelse. Mulighederne er udvalgt på baggrund af egne undersøgelser samt inspiration fra institutioner og afdelinger i Varde Kommune samt inspiration fra andre kommuner, herunder ikke mindst Esbjerg. Mulighederne, der ønskes drøftet: o Måltal. Vi kan opstille et samlet mål for nedbringelsen af sygefraværsprocenten, som skal realiseres ved opnåelse af mål i de enkelte institutioner og afdelinger. Målfastsættelsen skal være ledsaget af handlingsplaner udarbejdet af det enkelte, relevante MED-udvalg. Om ønsket, kan målfastsættelsen udarbejdes som en del af aftaleholdernes aftaler. o Sygepuljen. Incitamentstrukturen kan måske ændres ved at sætte tidsbegrænsning på refusion fra puljen. F.eks. kunne man stoppe refusion fra puljen efter 12 måneder. Derefter må institutionen/afdelingen selv afholde merudgifterne. Ved en sådan ændring vil der være behov for undtagelser, f.eks. ved visse langvarige, livstruende sygeforløb. Ovenstående måske har sin baggrund i, at vore undersøgelser tyder på, at der ikke er forskel på handlemåden i de konkrete, langvarige sygesager, om det foregår i Esbjerg eller Varde Kommune. o Kompetenceudvikling. Der kan sættes yderligere kræfter ind på kompetenceudvikling af ledere, tillidsrepræsentanter og MED. F.eks. yderligere introduktion af nye ledere i værktøjer på området, gør som de bedste -kurser som klippekortmoduler til MED-udvalg. o Opfølgning. Det etablerede opfølgningssystem kan trimmes. Centralt kan regelsættet gennemgås, hvor det f. eks. kan overvejes om sygemelding altid skal ske til nærmeste leder, om de anvendte opfølgningsterminer er de mest optimale, om reglerne for udarbejdelse af handleplaner/fastholdelsesplaner skal justeres og om der kan laves automatisk check af, at opfølgningen foretages. At alle behandles ens styrker opbakningen bag reglerne og dermed deres gennemslagskraft. o Trivsel. Der gennemføres med faste mellemrum såkaldte trivselsundersøgelser i hele kommunen. Trivsel, herunder hvordan man har det med sine opgaver, ledelsen og kollegerne, spiller en stor rolle for sygefraværet. Undersøgelserne kan give et afsæt for lokal drøftelse af trivsel og sygefravær. De kan være et af grundlagene for MED-udvalgets udarbejdelse af en lokal sygefraværspolitik, som man også får et sådant ejerskab til, at man efterlever den. Udarbejdelsen af en sådan politik kunne være et krav. o Sygefraværsstatistik. Der foreslås ikke ændringer i statistikken, men der kan arbejdes med at udbrede kendskabet til den. Den skal synliggøres mere og anvendes regelmæssigt og systematisk. o Jobcentret. Der kunne arbejdes på et endnu tættere samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommune som arbejdsplads. Samarbejdet kan synliggøres bedre overfor medarbejdere, tillidsrepræsentanter og afdelinger/institutioner. Der Side 943

6 kan også arbejdes på at udvikle metoderne i samarbejdet, f.eks. ved koordinering af spørgeramme m.v. Bilag: 1 Åben Oplæg til drøftelse i Økonomiudgavlget af balancepunktet for sygemeldre medarbejdere 8678/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen og Økonomiudvalget drøfter de anførte handlemuligheder for nedbringelse af sygefraværet med henblik på, at Direktionen derefter beslutter en handleplan herfor, at Personaleafdelingen - på baggrund af den igangværende projektevaluering og ovenstående drøftelser - udarbejder forslag til handleplan. Beslutning Direktionen den Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at tværkommunalt samarbejde med jobcentrene indgår i handleplanen Side 944

7 417. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014 Dok.nr.: 7603 Sagsid.: 15/203 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Rammeaftalen om det Sociale Kapitel har til formål at fremme den forebyggende indsats gennem løbende forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne, som ønsker at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og beskæftigelse af ledige med henblik på meningsfuld beskæftigelse samt forberedelse til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse. Der skal årligt ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved MED-udvalget. Til brug for drøftelsen har Personaleafdelingen udarbejdet rapporten Det Sociale Kapitel det personalepolitiske regnskab Rapporten skal ses som et forsøg på at sætte relevante informationer vedrørende personale ind i en bredere ramme, så dataene kan danne baggrund for et personalepolitisk regnskab. Det Sociale Kapitel Det personalepolitiske regnskab 2014 indeholder følgende områder: personaleomsætning sygefravær afskedssager med baggrund i sygdom afskedssager med baggrund i besparelser og Newplacement forløbet fleksjob virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger senioraftaler ned i tid bevar pensionen mangfoldighed seniorjob arbejdsmiljø. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der sættes fokus på områder til fremme af forebyggende indsatser samt øge rummeligheden på arbejdspladserne. Bilag: 1 Åben Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen drøftes og tages til efterretning. Beslutning Direktionen den Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget. Side 945

8 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt Side 946

9 418. Varde Kommunes foreløbige regnskab for 2014 Dok.nr.: 7602 Sagsid.: 14/14106 Initialer: VAJE Åben sag Sagsfremstilling Der foreligger et foreløbigt regnskab for 2014 til orientering. Regnskabet vurderes at give et realistisk bud på det endelige regnskab. Hovedoversigt 2014 (beløb i mio. kr. og - = indtægter): Korrigeret budget 2014 efter budgetoverf. til 2015 Foreløbig regnskab 2014 Rest budget efter budgetoverførsler (- = overskud) Skatter, generelle tilskud og udligning Serviceudgifter drift Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Central refusionsordning Ældreboliger Nettorenter Driftsresultat (- = overskud) Netto anlægsudgifter Resultat i alt Til de enkelte poster bemærkes: Skatter, generelle tilskud og udligning: Forskellen skyldes kommunemoms og afregning af grundskyld. Serviceudgifter drift: Der har været meget fokus på serviceudgifterne i de senere år på grund af sanktionsloven, som betyder, at kommunerne vil blive straffet, hvis rammen for serviceudgifter overskrides på landsplan. KL forventer, at de samlede serviceudgifter for alle landets kommuner holder sig indenfor den aftalte ramme i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL. I Varde Kommune er de samlede serviceudgifter på 2.038,3 mio. kr. i regnskab Serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2014 var på 2.032,5 mio. kr. eller en forskel på 5,8 mio. kr. svarende til 0,3 procent. Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skønnes at udgøre 96 mio. kr. Sidste år udgjorde budgetoverførslerne 111 mio. kr. - altså et fald på 15 mio. kr. Efter fradrag af forventede budgetoverførsler er der et mindre netto forbrug vedrørende serviceudgifter på 13 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært: Side 947

10 Nedsættelse af budgetoverførsler på Økonomiudvalgets område Mindre udgifter under Udvalget for Plan og Teknik. Beløbet vedrører snerydning og glatførebekæmpelse Mindre udgifter under Udvalget for Børn og Undervisning. Beløbet skal ses sammen mindre indtægten under central refusionsordning på 3 mio. kr. Således at nettobeløbet er 4 mio. kr. Merudgifter under Udvalget for Social og Sundhed. Beløbet vedrører primært udgifter til tilbud til ældre og handicappede med 10 mio. kr. og sundhedsudgifter m.v. med 2 mio. kr. Mindre udgifter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Posten skal ses sammen med udgifterne til overførsler og forsikrede ledige I alt mindre udgifter i forhold til det korrigerede budget 2014 efter at budgetoverførslerne til 2015 er indregnet -14 mio. kr. -4 mio. kr. -7 mio. kr. 13 mio. kr. -1 mio. kr. -13 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Udgifterne vedrører kommunens medfinansiering til sygehusindlæggelser. Der er en merudgift på 6 mio. kr. Overførselsudgifter: Der er i alt merudgifter på netto 9 mio. kr. til overførselsudgifter. Merudgiften vedrører primært udgifter til flexjob og sygedagpenge. I forhold til det oprindelige budget for 2014 er der en mindre udgift på 7 mio. kr. Forsikrede ledige: Kontoen budgetteres i henhold til de udmeldte beskæftigelsestilskud. Der er mindre udgifter på 5 mio. kr. på området. Der vil i efterfølgende år komme efterreguleringer i forhold til kommunernes faktiske udgifter til området. Central refusionsordning: Indtægterne vedrører refusioner af dyre enkelt sager (anbringelser m.v.). Der er mindre indtægt på 3 mio. kr. Mindre indtægten skal ses sammen med mindre udgiften under Udvalget for Børn og Undervisning. Renter: Mindre udgift på 3 mio. kr. skyldes primært mindre udgifter på swapaftaler samt realiserede kursgevinster. Driftsresultat: Det foreløbige regnskab for 2014 er 2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget 2014 efter, at der er taget hensyn til forventede budgetoverførsler fra 2014 til Anlægsudgifter: Der er afholdt anlægsudgifter på netto 134 mio. kr. Ikke forbrugte bevillinger på ca. 50 mio. kr. overføres til Fra 2013 til 2014 blev der overført i alt 72 mio. kr. vedrørende ikke afholdte anlægsudgifter. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det foreløbige regnskab for 2014 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende. Side 948

11 Der er dog stigende udgifter på områder, som fremadrettet kræver meget fokus. Der må påregnes stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusindlæggelse), overførselsudgifter (flexjob og sygedagpenge). Endvidere er udgiftsbudgetterne til ældreområdet under pres. Ved behandling af regnskabet for 2014 i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd vil der være uddybende forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab. Retsgrundlag Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen tager det foreløbige regnskab for 2014 til efterretning, og videresender det foreløbige regnskab 2014 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Direktionen den Taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering. Side 949

12 419. Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret 2016 Dok.nr.: 7596 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet et notat om budgetproceduren i 2015 for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene Procedure og tidsplan er udarbejdet for at give et overblik over den samlede budgetproces. Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål: Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure. Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau. Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes, samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes. Notatet indeholder følgende hovedpunkter: 1. Indledning 2. Det politiske arbejde 3. Tidsplan for budgetlægningen i Forudsætninger i basisbudget 5. Rammerne for budgetlægningen for Pris- og lønregulering 7. MED-Organisation inddragelse. Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2016 og budgetoverslag for årene Senest den 15. september 2015 skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Senest den 15. oktober 2015 skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i styrelsesloven indebærer, at Økonomiudvalgets forslag er vedtaget, medmindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ. Økonomi I juni måned 2015 forventes regeringen og KL at indgå en aftale om den kommunale økonomi for Aftalen har normal stor økonomisk betydning for budgetlægningen for det kommende år. Aftalen forventes også at indeholde en afklaring af karakteren af drifts- og anlægsrammer for Rammerne må forventes at blive fastlagt under hensyntagen til forventningerne til konjunkturudviklingen. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 20255/15 Side 950

13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetprocedure for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene godkendes efter indarbejdelse med de godkendte bemærkninger. Beslutning Direktionen den Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt Side 951

14 420. Studietur - Økonomiudvalget Dok.nr.: 7567 Sagsid.: 15/382 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget drøftede på sit sidste møde studietur i efteråret 2015 eller foråret Der var overvejende interesse for en tur til Norge. En mulighed er at tage til Tromsø i Nordnorge, for her at se, hvordan man håndterer udkantsproblemstillinger i denne del af Norge. Tromsø Kommune har godt indbyggere og er i areal cirka det dobbelte af Varde Kommune. Herudover vil et besøg i Tromsø også muliggøre en drøftelse af flere af emnerne nedenfor. En anden mulighed er at besøge det sydlige Norge og Sverige, hvor elementer i et besøg kan være: 1) Besøg hos Kristiansand Kommune, der arbejder målrettet med formidling af natur og skærgård. 2) Drøfte og udveksle erfaringer og forventninger til kommunalreform. Norge er i gang med en kommunalreform, og det foreslås, at emnet drøftes fx med Kristiansand Kommune. 3) Organisering af sundhedsområdet i Norge, besøg hos ministerium og kommune 4) En offentlig forvaltning i krise på baggrund af Utøya-sagen har en kommissionsrapport klarlagt betydelige udfordringer i ledelsen og organiseringen af de offentlige sektor 5) Besøg hos Visitnorway, der fortæller om, hvordan man i Norge bruger naturen som omdrejningspunkt i sin markedsføring af landet. 6) Besøg i Sunne i Sverige (200 km øst for Oslo), som har gjort sig til et grafisk centrum for Sverige på trods af en beliggenhed uden for de store bycentre i Sverige. Den danske ambassade vil kunne være behjælpelig med indhold til begge besøg. Studieturen foreslås at finde sted på en af følgende datoer: oktober maj maj 2016 Konsekvens i forhold til visionen Besøget vil give inspiration til det fortsatte arbejde med visionen, idet programmet vil give indblik i den måde, som man arbejder med naturen på hos såvel en norsk kommune som i den norske turistfremmeindsats. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, at drøfte hvorvidt studieturen skal gå til det nordlige eller det sydlige Norge. at finde det tidspunkt der passer bedst for udvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet, at studieturen som udgangspunkt går til det nordlige Norge. Studieturen skal finde sted i maj Der ønskes en evaluering af studieturen. Side 952

15 421. Udvalgenes studieture 2015 Dok.nr.: 7592 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Nedenstående er en oversigt over foreløbige tanker i de enkelte udvalg: Udvalget for Plan og Teknik Planlægger en tur til Island i forbindelse med allerede planlagt besigtigelsestur den 24. september Der er en del sammenfald i udfordringer og styrker, herunder urbanisering, en stor by som tiltrækker, affolkning af mindre landsbyer, store afstande i forbindelse med kollektiv trafik, naturen som Island satser meget på i forbindelse med turisme samt relevante erhvervsemner. Udvalget for Børn og Undervisning Planlægger en tur til det østlige Danmark og Sverige i dagene november Turen har fokus på folkeskolereformen (Østdanmark) og udeskole (Sydsverige). Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Planlægger en tur til Sverige. I Sverige er tilgangen til integration af flygtninge koblet tæt sammen med arbejdsmarkedet og flygtninge ses i højere grad som en arbejdskraftressource, end som personer som skal hjælpes. Tidspunkt for turen vil formodentlig aftalt på udvalgsmøde den 10. marts Udvalget for Social og Sundhed Der arbejdes med en tur til Skotland, hvor patientsikkerhed, velfærdsteknologi og almen praksis i tyndtbefolkede områder er blandt emnerne. Turen er planlagt til at foregå i uge 34. Udvalget for Kultur og Fritid Planlægger en tur til Amsterdam i perioden juni 2015 med fokus på biblioteker, museer og eliteidræt (i forhold til ungdomsarbejdet i Ajax Amsterdam). Økonomiudvalget Planlægger en tur til Norge i maj måned Anbefaling Direktionen anbefaler Byrådet, at godkende og bemyndige udvalgene til at arbejde videre med de foreslåede studieture, med henblik på at indhente yderligere inspiration i forhold til det politiske arbejde i udvalgene, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for dokumenteret løntab i forbindelse med deltagelse i turene. Beslutning Direktionen den Side 953

16 Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at turene evalueres. Side 954

17 422. Samarbejde i Sydvestjylland Dok.nr.: 7564 Sagsid.: 15/382 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune er en del af SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum). De øvrige medlemskommuner er Esbjerg, Fanø, Tønder og Vejen Kommune. SVUFs formål er samarbejde om en række opgaver af fælles interesse for medlemskommunerne, primært inden for erhvervs- og turismeområdet. Dette har givet sig udslag i en række initiativer, der har styrket Varde Kommunes position, ikke mindst inden for cykelturisme, fødevarer og lignende. SVUFs bestyrelse anmodede i december 2014 om, at der igangsættes en genvurdering af SVUFs fremtidige opgavefelt hvad skal være SVUFs mission fremadrettet? Dette arbejde er nu igangsat og vil blive præsenteret for SVUFs bestyrelse i marts måned. I denne proces udarbejdes en kortlægning af alle de samarbejdsmuligheder, som kommunerne i Sydvestjylland har, og på baggrund heraf vurderer SVUFs bestyrelse, hvilke af disse opgaver, der naturligt kan løses i SVUF-regi, og hvilke, der bør løses i andet regi. Sideløbende hermed er der jo allerede etableret en række opgavefællesskaber, især med Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er udarbejdet en fælles ramme for planstrategier, der er etableret fællesskaber på blandt andet beredskabs- og forsyningsområdet, og endelig er der konkrete samarbejder med især Esbjerg og Fanø Kommune om en række konkrete opgaver. Esbjerg Kommune har sidst i 2014 vedtaget sin vækststrategi, hvoraf det fremgår, at Esbjerg Kommune gerne vil påtage sig en drivende rolle for en styrket sydvestjysk byregion. Vækststrategien skal udmøntes i en række konkrete indsatser, og Varde Kommune har tilkendegivet, at man gerne vil bistå i dele af dette arbejde, hvor det er relevant, eksempelvis udbygning af Hovedvej 11. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orientering til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning Side 955

18 423. Udvidelse af Rute 11 Dok.nr.: 7606 Sagsid.: 11/3515 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har på flere niveauer arbejdet for, at Rute 11 mellem Korskroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges. Det skyldes, at vejstrækningen i dag har en årsdøgnstrafik på køretøjer, og at den gennemsnitlige hastighed over strækningen er lavere end den maksimalt mulige inden for lovens rammer. Fremkommeligheden vil blive yderligere forringet med stigende trafik i de kommende år, hvis ikke kapaciteten øges. Trafikken mellem Korskroen og Varde by forventes at stige med knapt 30 pct. fra i dag og frem til 2030, hvis der tages udgangspunkt i samme tilgang og forudsætninger, som anvendes af Vejdirektoratet i analysen af den øvrige del af Rute 11 syd for Korskroen. De problemer, som i dag opleves på Rute 11 med dårlig fremkommelighed, kø-kørsel og mange uheld, vil således stige i årene fremover. Rute 11 udgør i dag en vækstbremse for erhvervslivet generelt pga. den dårlige fremkommelighed. Mere specifikt er Rute 11 en stor udfordring for turistbranchen langs vestkysten, fordi trafikken på Rute 11 nærmest går i stå på lørdage, når der er skiftedag i de mange sommerhuse. Mere end 10 pct. af den samlede værditilvækst i Varde Kommune kommer fra turisme, hvorfor begrænsninger af netop denne sektor er et problem for vækst og arbejdspladser lokalt. Langs hele Vestkysten arbejdes der på tværs af kommuner og mellem offentlige og private aktører om at videreudvikle kystturismen, så den i fremtiden kan skabe endnu flere arbejdspladser og indtægter for Danmark. Arbejdet ligger i forlængelse af folketingets ambitiøse vækstplan fra juni 2014 om at udvikle kystturismen til gavn for Danmarks samlede økonomi. Hvis satsningen på en øget omsætning indenfor kystturismen skal bære frugt, så er det afgørende, at de trafikale forhold i Danmarks suverænt største kystturisme kommune, Varde, er tidssvarende. Det er ikke tilfældet i dag for Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. Der har været afholdt adskillige møder med beslutningstagere på både minister- og folketingsmedlemsniveau om denne problemstilling. Den 26. november 2010 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen hed Bedre mobilitet, af 26. november Aftalen betyder, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Rute 11 på en strækning mellem Esbjerg (Korskroen) og Tønder. Dvs. fra Korskroen og til den dansk-tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Side 956

19 Den sidste strækning fra Korskroen til Varde by indgår ikke i aftalen. I 2011 igangsætter Vejdirektoratet udarbejdelsen af forundersøgelsen af Rute 11 fra grænsen til Korskroen. Rute 11 fra Korskroen til Varde by medtages ikke i denne forundersøgelse. Varde Kommune fik i oktober 2012 udarbejdet en COWI-analyse af en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. De medtagne samfundsøkonomiske gevinster ved en udbygning af vejstrækningen er beregnet med Transportministeriets samfundsøkonomiske model TERESA. Ved at beregne den såkaldte nutidsværdi af fremtidige gevinster, har man et mål for, hvor store merudgifter til anlæg og drift, der kan retfærdiggøres med de opnåede gevinster. Gevinsterne ved at udbygge Rute 11 mellem Korskroen og Varde vil isoleret set kunne retfærdiggøre et opgraderingsprojekt med en anlægs- og merdriftsudgift på rundt regnet mio. kr. i et 25 års perspektiv, afhængigt af den konkrete udbygning. På basis af nye erfaringstal for investeringsomkostninger fra andre veje kan det konkluderes, at det absolut er muligt, at en vejudbygning til f.eks. 2+1 kan være samfundsøkonomisk fordelagtig. Hertil kommer potentielle gevinster som større attraktivitet af Varde by for turisme og erhvervsliv, som ikke umiddelbart kan værdisættes og derfor ikke er medtaget i de beregnede gevinster. På trods af den hidtidige indsats fra Varde Kommunes side for at skaffe national opbakning og finansiering til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11, må det konstateres, at der endnu ikke er tilvejebragt politisk opbakning i folketinget til at finansiere en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Det på trods af at der findes en lang række vægtige og dokumenterede argumenter for, at en udvidelse af Rute 11 er nødvendig for vækst og udvikling i Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by er en nødvendig investering, der vil styrke turismen og erhvervslivet i Varde Kommune. Vurderingen bakkes op af COWI-analysen omtalt ovenfor. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er nødvendigt med et fornyet fokus på udfordringen, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Der er intet, der tyder på, at folketinget uden et ydre pres vil træffe beslutning om at afsætte penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Konsekvens i forhold til visionen Rute 11 er en afgørende transportkorridor for mange af kommunens turister, herunder naturinteresserede turister. Varde Kommunens ønske om at få flere indbyggere og særligt turister ud i vores unikke natur er betinget af, at turister ikke afskæres af utilstrækkelig infrastruktur. Derfor er fremkommeligheden på Rute 11 vigtig for Varde Kommunes udvikling og for virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Side 957

20 Økonomi Forslaget finansieres i 2015 via udviklingspuljen på kr., hvor der 16. febr resterer kr. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der afsættes kr. til en indsats, der retter sig mod folketinget og folketingets transportudvalg med henblik på at få placeret Varde Kommunes argumenter for at udvide Rute 11 mellem Korskroen og Varde by, og at forvaltningen udarbejder en handleplan, der sikrer, at folketinget bliver bekendt med de gode argumenter, der findes for en udvidelse af Rute 11. Beslutning Direktionen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt. Forslaget finansieres via udviklingspuljen. Side 958

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Varde Kommune Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere