PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL"

Transkript

1 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej Holte RAPPORT Projekt nr Distribution: Rudersdal Kommune v. Morten Seltoft

2 Sammenfatning og konklusion På Skovlyskolen, der ligger på Borgmester Schneidersvej 40 i Holte, er der konstateret PCB i indeluften /1/ i koncentrationer, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede værdi for PCB i indeluft på 300 ng/m 3. Det mest belastede undervisningsområde er vurderet at være Bøgely, hvor der blev fundet et PCB-indhold i fugerne på og mg/kg og samtidig fejl ved den eksisterende ventilation. For at afhjælpe PCB-problemet og nedbringe koncentrationen i indeluften, blev der etableret et nyt ventilationsanlæg i klasselokalerne og fællesområdet i Bøgely. Efterfølgende blev der i tre lokaler foretaget PCB-sanering med tre forskellige metoder /2/. Fjernelse af fugematerialer med PCB og forsegling af vægoverflader med et specialprodukt er afprøvet i forskellige kombinationer. I december 2013 før opstart af saneringen er der udtaget luftprøver til brug for sammenligning af niveauet før og efter saneringen. Målingerne er gentaget, efter at der er udført sanering i februar Målingerne viser, at PCB-niveauet er faldet i alle tre lokaler. Den største effekt er målt i lokale K20, hvor der er fjernet fuger. Den mindste effekt er målt i lokale K19, hvor alene vægoverfladerne er forseglet. I lokalerne K20 og K21 er målsætningen om at nå under 300 ng/m 3 nået, idet der er målt henholdsvis 150 og 190 ng/m 3. Korrigeret til normaltemperatur 21 grader er koncentrationen 120 henholdsvis 167 ng/m 3. Målingerne er alle gennemført i vinterperioden og Golder vurderer at der må forventes højere koncentrationer i løbet af sommerperioden, hvor udeltemperaturen er højere. Golder vurderer imidlertid, at der er god sandsynlighed for, at årsmiddelkoncentrationen af PCB vil kunne holdes under 300 ng/m 3. Lokale K21 er det lokale på skolen, hvor der tidligere er målt de højeste koncentrationer af PCB. Ud fra dette vurderer Golder, at løsningen, hvor øget ventilation kombinationes med en fjernelse af de PCB-holdige fuger, er en løsning, der vil kunne anvendes i alle områder på skolen, hvor der i dag er forhøjede værdier af PCB. Det er således Golders samlede vurdering, at en effektiv fjernelse af PCB-holdige fugematerialer i kombination med effektiv ventilation (dvs. et effektivt balanceret luftskifte på minimum 2 gange i timen) vil kunne sikre, at årsmiddelkoncentrationen af PCB vil kunne holdes under 300 ng/m 3 PCB. Anbefalinger Golder anbefaler, at der udarbejdes et oplæg til en samlet plan for sanering af PCB-holdige fuger og eftersyn af skolens nuværende ventilationsanlæg. Planen bør forholde sig til alle områder på skolen, hvor der forekommer PCB-holdige fuger. Områder med undervisning og elevophold, hvor der i dag er koncentrationer af PCB i indeluften, der oversiger 300 ng/m 3 bør prioriteres højt. I perioden frem til der kan gennemføres en varig løsning, anbefaler Golder, at den nuværende praksis med øget rengøring, samt regelmæssigt udluftning opretholdes. Projekt nr

3 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION KORT OM SKOLENS BYGNINGER DE GENNEMFØRTE PILOTFORSØG KORT OM PCB PCB i fugematerialer PCB i byggematerialer PCB i elektrisk udstyr PCB i luft Omregning af PCB-7 til PCB-total INDELUFTMÅLINGER I FORBINDELSE PILOTFORSØG Prøvetagning Prøvetagningssteder Resultater Resultater fra tidligere målinger Vurdering af resultaterne Anbefalinger TABELLER Tabel 1: Oversigt for prøvesteder med formål og historik... 9 Tabel 2: Udtagningssteder og PCB-analyseresultater, jf. analyserapport bilag B Tabel 3: Referencemåling i lokale K17, alle værdier temperaturkorrigeret til 21 C BILAG bilag A Analyseresultater Projekt nr

4 1.0 INTRODUKTION På Skovlyskolen er der ved tidligere undersøgelser med luftprøver påvist højt indhold af PCB i indeluften og PCB i fugerne på og mg/kg /1/, /4/. For at afhjælpe PCB-problemet og nedbringe koncentrationen i indeluften blev der i 2013 forsøgsvis etableret et nyt ventilationsanlæg i klasselokalerne og fællesområdet i Bøgely. Målinger efter etableringen af ny og forbedret ventilation viste, at målsætningen om at nå under 300 ng/m 3 ikke i første omgang var nået. På den baggrund blev det besluttet, at udføre forsøg med supplerende tiltag med henblik på at nedbringe koncentrationen af PCB i Bøgely. I 3 lokaler er der således foretaget pilotforsøg med 3 forskellige metoder /2/. Nærværende rapport beskriver de gennemførte pilotforsøg, herunder de målinger af indeluften, som er udført før og efter pilotforsøgene. Niels Trap fra Golder Associates A/S har været ansvarlig for planlægning og gennemførelse af pilotforsøg. Luftmålinger og rapport er udført af Charlotte Gudum ligeledes fra Golder Associates A/S. Rapporten har været underlagt Golder Associates A/S kvalitetskontrol. 2.0 KORT OM SKOLENS BYGNINGER Skovlyskolen er bygget med 5 fløje (Bøgely, Granly, Egely, Fyrrely og Birkely) som forbindes med glasgange til en hovedbygning med faglokaler, kontorer, lærerværelse mv. I en separat bygning ligger skolens haller med idrætsfaciliteter, scene og foyer. Bygningerne er opført med betonsøjler og murede felter samt lette facadepartier med termoruder. Indvendige døre og skillevægge er fuget med synlige elastiske fuger. Taget er bygget som built-up tag med tagpap. Ifølge BBR-registeret er skolen bygget i Ud fra dateringer i termoruder på skolen vurderer Golder, at dele af skolen formentlig er opført i perioden (Centralbygningen samt Bøgely og Granly), medens de resterende dele af skolen (Egely, Fyrrely og Birkely) formentlig er opført i perioden Hvert område (eller populært kaldet ly ) er ventileret via individuelle ventilationsanlæg, som i større eller mindre grad er blevet tilpasset og renoveret i anlæggenes levetid. Således er det oplyst, at dele af anlægget i Granly (der er det ly som minder mest om Bøgely) er blevet udskiftet for år tilbage, mens der i Bøgely indtil sommeren 2013, har været ventileret med det oprindelige anlæg. I Bøgely er der i sommeren 2013 etableret et nyt balanceret ventilationsanlæg med indblæsningsaggregater ved lofter og udsugning igennem gulvriste langs vinduerne. Udsugningen sker via de gamle indblæsningskanaler. I de murede indervægge blev der tidligere suget ud igennem åbne kanaler. Disse benyttes ikke længere. Det er oplyst af ventilationsingeniøren Torkil Laursen A/S, at kanalerne er lukkede i kælderen, men de er ikke afblændet i lokalerne. I fællesområdet er der ligeledes indblæsning ved lofter, mens udsugningen sker igennem riste over toiletterne. Anlægget er dimensioneret og indreguleret til et luftskifte på 3 gange i timen i lokaler såvel som fællesområder. Luftskiftet er således dimensioneret til også at opfylde gældende krav med hensyn til CO 2. Projekt nr

5 3.0 DE GENNEMFØRTE PILOTFORSØG I løbet af december 2013 blev der gennemført 3 pilotforsøg i Bøgely, der havde til formål, at afprøve forskellige metoder til at nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften /2/. Målet med forsøgene var, at danne et forbedret grundlag for en beslutning om, hvilken løsning til behandling af PCB-kilder, som er mest effektiv under de givne forhold. Følgende forsøg blev gennemført: A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader (lokale K19). B) Fjernelse af fuger (lokale K20). C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige beton og tegloverflader (lokale K21). Forsøg A - Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader I det aktuelle pilotforsøg blev indvendige vægge i tegl samt bærende betonsøjler og dragere påført produktet PCB Spærrer W fra Remmers. Remmers forseglingsprodukt er et produkt, der i Tyskland har vist sig effektivt til at forsegle indvendige overflader, som er PCB-kontamineret. I Danmark tilbydes produktet af bl.a. danske Introflex. Ved forsegling er det afgørende, at forseglingsproduktet er diffusionstæt i forhold til PCB. Derfor er det vigtigt, at der anvendes produkter som er dokumenteret at have en tilbageholdelseseffekt overfor PCB. Samlet udgør de overflader, som kan forsegles i et normalt klasselokale ca. 30 % af det samlede overfladeareal. Det bemærkes, at de overflader, der blev behandlet alle var oprindelige overflader, som ikke er blevet væsentligt renoveret siden skolen blev opført. Gulve og lofter der ikke blev behandlet er alle af nyere dato. Udførende entreprenør på forseglingen med produktet fra Remmers var Architect10. Forsøg B - Fjernelse af fuger Fjernelse af primære kilder (fuger) indgår næsten altid i en mere vidtgående PCB-sanering. Ved fjernelse af fuger med PCB et det vigtigt, at fugerne fjernes i deres helhed. Derfor vil det normalt være nødvendigt at slibe eller på anden måde behandle de tilbageværende kanter og overflader. Dette skyldes, at det ikke er volumenet af fugematerialet der er afgørende for afgasningen, men derimod i højere grad overfladearealet. Det bemærkes, at nyt fugemateriale oven på gammelt fugemateriale typisk ikke vil kunne forhindre afgasningen af PCB. Pilotforsøget med fjernelse af fuger blev udført i lokale K20 af entreprenør J Jensen. Alle fuger indvendigt i lokalet blev fjernet i deres helhed til fast bund. Tillige blev alle fuger på udvendig side af klimaskærmen fjernet. Eneste undtagelser var udvendige fuger omkring smalle langsgående galvvinduer. Tilstanden af vinduerne blev vurderet at være så dårlig, at der ikke vil være muligt at fjerne vinduer uden samtidigt at udskifte vinduerne. Golder anbefaler, at de langsgående vinduer udskiftes i den opfølgende fase af projektet, og at de tilbageværende fuger i denne forbindelse sanereres. Samlet blev der i pilotprojektet fjernet knap 100 meter fuge i lokalet. Medens saneringen blev foretaget var skolens normale ventilationsanlæg slukket og ventilation blev i stedet udført med specielle miljøanlæg forsynet med kulfiltre til begrænsning af PCB emissioner fra arbejdet. Afkast fra støvsuger anvendt som processug blev ligeledes afledt via kulfiltre. I det gennemførte pilotforsøg blev der tillige foretaget en forsegling af fugekanter (sekundære kilder) efter fjernelse af selve fugen med forseglingsproduktet fra Remmers. Projekt nr

6 Forsøg C - Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige beton og tegloverflader Med henblik på at teste den kombinerede effekt af en forsegling af vægoverflader og en fjernelse af fugematerialer (herunder kantforsegling), blev en kombineret løsning afprøvet i lokale K21. Der blev således udført en kombination af tiltag fra lokale K19 (forsegling af overflader) og K20 (fjernelse af fuger). Arbejderne i lokale K21 blev udført efter samme principper og af samme entreprenører som i lokalerne K19 og K20. Øvrige bemærkninger I forbindelse med gennemførelse af pilotforsøgene blev de tidligere nu ubenyttede indmurede udsugningskanaler i væggene lukket til med plader for at udelukke mulighederne for utilsigtet ventilation mellem lokalerne. Videre blev køkken i K21 udskiftet. Efter afslutning af arbejdet inden ibrugtagning af lokalerne blev der foretaget en grundig rengøring af lokalerne. Projekt nr

7 Fotos fra saneringsarbejdet Projekt nr

8 Projekt nr

9 4.0 KORT OM PCB PCB er en forkortelse for PolyChlorerede Biphenyler, der er en miljø- og sundhedsskadeligt stofgruppe, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. PCB er industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. PCB besidder en række gode tekniske egenskaber, og blev derfor vidt udbredt i industrien op gennem 1960 erne og 1970 erne. I Danmark blev PCB i 1977 totalt forbudt i åbne anvendelser, og senere i 1986 også i lukkede anvendelser, på grund af alarmerende oplysninger om PCB s miljøskadelige egenskaber. PCB er reguleret såvel nationalt som internationalt via Stockholmkonventionen og reglerne heri. 4.1 PCB i fugematerialer PCB s blødgørende egenskaber i kombination med en god vejrbestandighed gjorde PCB til et populært tilsætningsstof. PCB var i perioden fra omkring 1950 frem til 1977 et hyppigt benyttet tilsætningsstof til elastiske fugeprodukter. Blandt de typiske anvendelser af fugematerialer med PCB kan nævnes: Fuger omkring vinduer og døre Fuger mellem facadeelementer af beton Dilatationsfuger mellem bygningselementer, f.eks. altaner, trapper og tilbygninger PCB-holdig fugemasse var af én- eller tokomponent-typen og blev normalt lagt af professionelle. Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfugen. 4.2 PCB i byggematerialer PCB har været anvendt som tilsætning i visse typer af lim og maling, typisk hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed. En anden udbredt anvendelse er brugen af PCB-holdig forsegling mellem glassene i termoruder samt i vindueskit. Ligeledes kan der forekomme PCB i væg-, loft- og gulvmaling, som skyldes afsmitning fra PCB-holdige bygningsfuger via luften. 4.3 PCB i elektrisk udstyr PCB blev helt frem til 1986 bl.a. anvendt i kondensatorer f.eks. i forbindelse med lysarmaturer. Størstedelen af disse er i dag udskiftede med moderne og mere energieffektive anlæg, men enkelte steder findes de stadig. PCB en er indkapslet og bliver først et problem, hvis der går hul på kondensatoren og der derved lækkes PCB-holdig olie til omgivelserne. 4.4 PCB i luft PCB i bygningsmaterialer fordamper langsomt. Det medfører, at der i bygninger hvori der er anvendt PCBholdige materialer, i mange tilfælde kan findes PCB i indeluften. Projekt nr

10 Anbefalinger for boliger og følsomme bygninger, som for eksempel skoler og børneinstitutioner: Sundhedsstyrelsen ( Notat om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktionsværdier, offentliggjort 20. december 2013) angiver følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft: Ved koncentrationer over ng PCB-total/m 3 luft tilrådes det, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 luft tilrådes det, at der på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. På grundlag af de fundne koncentrationer, kan der foretages en yderligere risikovurdering, baseret på alder på brugerne, opholdstid og grad af forurening i de konkrete sager. Krav gældende for arbejdspladser (herunder skoleområder uden elever): Værdierne vil typisk skulle være større end de ovenfor nævnte, før Arbejdstilsynet vil gribe ind. Ved fuldtidsarbejde opholder man sig således normalt kun ca. en fjerdedel af en uge på arbejdspladsen. Man kan derfor som en tommelfingerregel regne med, at Sundhedsstyrelsens værdier skal ganges med fire, før Arbejdstilsynet vil gribe ind. Arbejdstilsynet vil dog ikke acceptere værdier over den arbejdshygiejniske grænseværdi, der er ng pr. m 3. Arbejdstilsynet skriver i At-intern instruks 3/2011 rev. 1. februar 2013 om PCB i bygninger: Ved koncentrationer over ng PCB-total/m 3 luft afgives et strakspåbud om, der skal træffes foranstaltninger straks, så koncentrationen sænkes. Der kan vejledes om midlertidige og varige foranstaltninger, der kan bidrage til at sænke niveauet. Foranstaltningerne kan være rengøring, ventilation, udskiftning el.lign. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 afgives som udgangspunkt et påbud med frist om, at der skal træffes foranstaltninger inden et år, så koncentrationen sænkes. Der kan vejledes om midlertidige og varige foranstaltninger, der kan bidrage til at sænke niveauet. Foranstaltningerne kan være rengøring, ventilation, udskiftning el. lign. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 afgives som udgangspunkt et påbud med frist om, at der skal træffes foranstaltninger inden to år, så koncentrationen sænkes. Der kan vejledes om midlertidige og varige foranstaltninger, der kan bidrage til at sænke niveauet. Foranstaltningerne kan være rengøring, ventilation, udskiftning el. lign. Ved koncentrationer under ng PCB-total/m 3 kræves ingen reaktion. 4.5 Omregning af PCB-7 til PCB-total Ved analyse bestemmes normalt indholdet af 7 udvalgte PCB-kongener (PCB-7). Det totale indhold af de i alt 209 PCB-kongener beregnes i luft jf. Erhvervs og Byggestyrelsens Vejledning for måling af PCB i indeklimaet, 1. udgave, november 2010, ved at benytte en faktor 5. Denne omregning er nødvendig for at kunne sammenligne de fundne værdier af PCB med Sundhedsstyrelsens aktionsniveauer, der er baseret på den tyske standard DIN (VDI 4300) vedrørende retningslinjer for måling af indeluft. Projekt nr

11 5.0 INDELUFTMÅLINGER I FORBINDELSE PILOTFORSØG Der er foretaget undersøgelse af indholdet af PCB i indeluften i 6 klasselokaler i Bøgely (K17-K22). Formålet med undersøgelsen er i første række at fastlægge PCB-niveauet før og efter at der er etableret ny ventilation og udført PCB-sanering. I anden række at danne grundlag for en vurdering af forskellen mellem de forskellige saneringsmetoder. Endelig er der foretaget målinger i de lokaler, hvor der ikke tidligere er målt for indhold af PCB, for herigennem at sikre et samlet overblik over forholdende i Bøgely. I december 2013 blev der målt i de 3 lokaler, hvor der hen over julen skulle foretages PCBsaneringsarbejder (pilotforsøg, K19, 20 og 21). Efter PCB-saneringen (og reparation af en termostat), blev der (under let forhøjede indetemperaturer) målt i 6 lokaler K17 - K22. Dels de 3 lokaler hvor der var foretaget saneringsarbejder (K19, K20 og K21) og dels i de 2 lokaler, hvor der ikke tidligere var målt (K18 og K22). Endelig blev lokale K17 målt igen som reference for den variation og usikkerhed, der er på målingerne, som følge af årstid, temperatur, vind mm. 5.1 Prøvetagning Prøverne er alle udtaget som reproducerbare målinger /3/ ved standardiserede forhold, dvs. ventilation og temperatur som i normal daglig brug med prøvetagning i tidsrummet kl Eftermiddagen før prøvetagning blev lokalet luftet grundigt ud, så der ikke fandtes unaturligt høje koncentrationer grundet en ophobning af PCB i indeluften. Lokalet henstår efterfølgende i hvile i mindst 8 timer, for at luften kan indstille sig i sin naturlige ligevægt. Ved den reproducerbare måling er der ikke brugere til stede i hvileperioden op til målingen og under målingen. Dermed er der kontrol med at døre ikke åbnes og lukkes et ukendt antal gange og der ophvirvles ikke støv, som det vil være tilfældet med aktivitet i lokalet. I lokaler med støv, menes ophvirvlet støv at kunne bidrage til den samlede eksponering af PCB. Ved den reproducerbare måling uden brugere noteres rengøringsniveauet som sammen med de øvrige parametre som temperatur, årstid og analyseresultatet lægges til grund for den samlede vurdering af årsmiddelværdien. I bilag A er placeringer af prøver angivet på situationsplanen. I perioden fra opsætning til nedtagning af måleudstyret, er der vha. af dataloggere målt temperatur og luftfugtighed i umiddelbart nærhed af luftpumperne samt udendørs. I Tabel 1 fremgår resultater samt temperaturer ved start og stop, kl og Ventilationsforholdene i de forskellige lokaler er noteret i Tabel 1. Prøverne er analyseret på et laboratorium, som opfylder Golders kvalitetskrav til faste leverandører, der evalueres og opdateres årligt. Analyserapport er vedlagt i bilag B. Projekt nr

12 5.2 Prøvetagningssteder Der er udført målinger i følgende 6 lokaler: K17, K18, K19, K20, K21 og K22. Tabel 1: Oversigt for prøvesteder med formål og historik. Lokale Beskrivelse af formål med prøve og evt. tiltag K17 Måling er foretaget som referencemåling efter sanering er udført i K19 - K22. Der er tidligere d målt i lokalet /1/. K18 Måling er foretaget efter sanering er udført i K19 - K22. Der er ikke tidligere målt i dette lokale. Målingen er foretaget med henblik på nærmere at kortlægge udbredelsen af PCB i Bøgely. K19 Målinger er foretaget før og efter at vægge og betonbjælker malet med PCB-spærrende maling. K20 K21 K22 Målinger er foretaget før og efter at elastiske fuger omkring døre og vinduer fjerne og skærefladen forseglet med PCB-spærre. Målinger er foretaget før og efter at vægge og betonbjælker malet med PCB-sprærrende maling, samt elastiske fuger omkring døre og vinduer er fjernet og skærefladen forseglet med PCB-spærre. Måling er foretaget efter sanering er udført i K19 - K22. Der er ikke tidligere målt i dette lokale. Målingen er foretaget med henblik på nærmere at kortlægge udbredelsen af PCB i Bøgely. Projekt nr

13 5.3 Resultater Prøvetagningssteder, beskrivelser og analyseresultater fremgår af Tabel 1. Målingerne udført er foretaget umiddelbart før opstart af pilotforsøgene, og målingerne udført er foretaget efter afslutning af pilotforsøgene. I parentes angives PCB-total korrigeret til 21 C, dvs. omregnet til normaltemperatur. Tabel 2: Udtagningssteder og PCB-analyseresultater, jf. analyserapport bilag B. Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat SKOV-K Foto 1 Lokale K17 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start: 23,7 C Temp. slut: 24,4 C PCB-total: 650 ng/m 3 (456) SKOV-K Foto 2 Lokale K18 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start: 19,7 C Temp. slut: 19,7 C PCB-total: 310 ng/m 3 (360) Skov [Før] Foto 3 Lokale K19 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start:20,6 C Temp. slut:20,5 C PCB-total: 480 ng/m 3 (506) Projekt nr

14 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat SKOV-K [Efter] Foto 4 Lokale K19 Beskrivelse af ventilation: balanceret PCB-total: 360 ng/m 3 (299) Temp. start: 22,5 C Temp. slut: 22,7 C Skov [Før] Foto 5 Lokale K20 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start: 21,6 C Temp. slut: 21,6 C PCB-total: 470 ng/m 3 (438) SKOV-K [Efter] Foto 6 Lokale K20 Beskrivelse af ventilation: balanceret PCB-total: 150 ng/m 3 (120) Temp. start: 22,8 C Temp. slut: 23 C Skov [Før] Foto 7 Lokale K21 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start: 21,4 C Temp. slut: 21,4 C PCB-total: 410 ng/m 3 (391) Projekt nr

15 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat SKOV-K [Efter] Foto 8 Lokale K21 Beskrivelse af ventilation: balanceret PCB-total: 190 ng/m 3 (167) Temp. start: 22,1 C Temp. slut: 22,1 C SKOV-K Foto 9 Lokale K22 Beskrivelse af ventilation: balanceret Temp. start: 23,6 C Temp. slut: 23,6 C PCB-total: 550 ng/m 3 (407) Forud for målinger kontrollerede Torkil Laursen A/S indstilling af CTS. Anlægget kørte med det indstillede tryk, men kørte på auto dvs. i drift 6.00 til og stop til Anlægget blev sat i konstant drift 24 timer i døgnet, hvorefter prøvetagningen blev udført. Under målingerne i december blev der målt udendørs temperatur på 8,5 C, mens der under målingerne i februar udendørs blev målt 6 C. Prøvetagningen er foretaget centralt i det enkelte lokale, uden at være placeret direkte under en indblæsning, med antagelse om, at der sker en fuldstændig opblanding af luften i lokalet, så prøven er repræsentativ for lokalet. 5.4 Resultater fra tidligere målinger I referencelokale K17 blev der målt 9/ og 13/ På samme tid blev der målt i lokale K21 Tabel 3: Referencemåling i lokale K17, alle værdier temperaturkorrigeret til 21 C Dato/Lokale K17 K Målingen i lokale K17 i februar var 36% lavere end i oktober, uden indgreb eller tiltag. Samtidig med måling i lokale K17 blev der målt i lokale K21.I lokale K21, hvor der er fjernet fuger og malet med PCB-spærrende maling, er målingen i februar 80% lavere end i oktober. Projekt nr

16 Målingerne bekræfter den generelle opfattelse af, at PCB-niveauet varierer med årstiden og er lavest om vinteren og højest om sommeren. En vintermåling bør derfor ligge under den lave aktionsværdi, for at årsmiddelværdien ikke overstiger Sundhedsstyrelsens anbefaling på 300 ng/m 3. Fra Børnehuset, som er nabo til skolen og opført i samme materialer og efter samme metoder i samme periode som skolen, fandt man at værdierne var ca. dobbelt så høje som sommeren som om vinteren, under ellers sammenlignelige forhold. Ud fra den generelle antagelse om årsvariation /3/, erfaringerne fra Børnehuset og målingerne på Skovlyskolen, vurderes måleresultater i oktober som repræsentative for årsmiddelværdien. Dette betyder at målingen i februar ikke bør overstige 200 ng/m 3, svarende til at niveuet ikke overstiger 300 ng/m 3 i årsmiddelværdi. 5.5 Vurdering af resultaterne Målingerne i de 3 lokaler K19, K20 og K21, hvor der er foretaget PCB-sanering, viser et tydeligt fald i luftens indhold af PCB, sammenlignet med før tiltagene. Reduktionen ligger på mellem 40-70% (temperaturkorrigeret). Den største reduktion er sket i lokale K20, hvor der er fjernet fuger. En næsten lige så stor reduktion ses i lokalet K21, hvor der er fjernet fuger og malet produktet fra Remmers. En lidt mindre reduktion ses i lokale K19, hvor der blev malet. I lokale K19, hvor målingen i december var højest, er niveauet efter maling af vægge mv. reduceret til lige omkring 300 ng/m 3. PCB-niveauerne i lokale K17, K18 og K22, hvor der ikke er foretaget tiltag, overskrider Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi på 300 ng/m 3. Det laveste niveau på 310 ng/m 3 er målt i K18, hvor temperaturen tilsvarende var lavest. Temperaturen i lokalerne ved februar målingerne ligger generelt i den høje ende og bør sænkes som ved målingerne i december (19-21 C). Afgasningens af PCB stiger i takt med temperaturen. Det er derfor vigtigt, at indetemperaturen holdes på et stabilt niveau, der så vidt muligt ikke overstiger C. De gennemførte målinger efter PCB-sanering er udført i vinterperioden, og at der må således påregnes højere værdier i sommerperioden. Det er Golders vurdering, at målinger udført om foråret eller efteråret med rimelighed vil være repræsentative for årsmiddelværdien, så at vintermålinger ikke bør overstige ca. 200 ng/m 3 og sommermålinger ikke bør overstige ca. 400 ng/m 3. Golder bemærker, at de gamle møbler blev flyttet tilbage i lokalerne efter udførelse af tiltagene og før målingen blev foretaget. Det blev i denne forbindelse noteret, at møbleringen i lokale K20 er væsentlig mere sparsom end i de to øvrige lokaler. Erfaringer fra andre PCB-projekter (eksempelvis Farum Midtpunkt) viser, at gamle møbler med PCB, der flyttes ind i PCB-frie lokaler påvirker indeluften med PCB i et ikke uvæsentligt omfang. Dette kan være en mulig årsag til, at effekten af tiltagene er større i K20 end i K21. På baggrund af de gennemførte pilotforsøg vurderes en fjernelse af fuger, at være det mest effektive tiltag, til at sænke PCB-niveauet på Skovlyskolen og er nødvendigt på dele af skolen incl. i Bøgely. Golder bemærker, at dette er under forudsætning af, at der er en effektiv ventilation, og at temperaturen ikke er højere end almindelige indetemperatur C. Lavere luftskifte og højere temperaturer vil efter Golders vurdering kunne føre til højere koncentrationer af PCB i indeluften. Projekt nr

17 5.6 Anbefalinger Golder anbefaler, at PCB-holdige fugematerialer fjernes i områder på skolen, hvor koncentrationen af PCB i dag overstiger 300 ng/m 3 i årsmiddelværdi. For Bøgely betyder dette, at Golder anbefaler at der fjernes fuger i lokalerne K17, K18, K19, K22 og i Centralrummet. I lokale K16 er indeklimakoncentrationen vurderet som acceptabel på baggrund af måling i oktober Generelt for skolen som helhed anbefaler Golder, at skolens nuværende ventilationsanlæg efterses, og om nødvendigt repareres eller udbygges, således at der i alle områder på skolens kan opnås et luftskifte på mindst 2 gange i timen, som samtidig sikrer at CO 2 koncentrationen er acceptabel. Golder understreger, at det er vigtigt, at saneringen af PCB-holdige fugematerialer sker med stor vægt på at fugerne fjernes fuldstændigt, og at der opbygges ventilerede arbejdsområder i henhold til vejledende beskrivelser angivet i Vejledning om sanering af PCB-holdige materialer udgivet af Dansk Asbestforening. Golder anbefaler videre, at fugekanter, hvor der er fjernet fuger, behandles med et egnet forseglingsprodukt, fx produktet fra Remmers. I perioden frem til at der kan gennemføres en varig løsning anbefaler Golder, at den nuværende praksis med øget rengøring, samt regelmæssigt udluftning opretholdes. Ventilationen bør som minimum være tændt i brugstiden også når der er arrangementer uden for normal skoletid. I områder, hvor der er varmegenvinding på ventilationsluften (Bøgely) bør det overvejes om det er økonomisk forsvarligt at ventilationen kører konstant. Referencer: /1/ PCB- Luftprøver del 1. Golder Associates, april /2/ Notat vedr. PCB-på Skolvlyskolen (Oplæg til pilotforsøg), /3/ SBI anvisning 241 og 242, første udgave /4/ PCB-undersøgelse af fuger. Golder, 25. februar Projekt nr

18 Rapport signaturside GOLDER ASSOCIATES A/S Charlotte Gudum Udførende Niels Trap Kvalitetsansvarlig Registered in Denmark at Maglebjergvej 6, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark. CVR Golder, Golder Associates and the GA globe design are trademarks of Golder Associates Corporation. z:\2012\ skovlyskolen\4 rapportering\ _luft del 4 rev 1.docx Projekt nr

19 BILAG A Analyseresultater Projekt nr

20 1 Golder Associates A/S Maglebjergvej Kgs.Lyngby Att.: Charlotte Gudum Sagsnr.: Prøvetype: Luft Prøvetager: Rekvirenten Charlotte Gudum Prøveudtagning: Analyseperiode: Lab prøvenr: Prøve ID: Prøvemærke: Opsamlingsmedie XADII rør + filter PCB-forbindelser Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Enhed DL. Enhed Metode på på DL. Skov 19 Skov 20 resultat XADII rør + filter * Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-13-CA EUDKVE CA PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Total PCB (faktor 5) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 2

21 Golder Associates A/S Maglebjergvej Kgs.Lyngby Att.: Charlotte Gudum Sagsnr.: Prøvetype: Luft Prøvetager: Rekvirenten Charlotte Gudum Prøveudtagning: Analyseperiode: Lab prøvenr: Prøve ID: Prøvemærke: Opsamlingsmedie XADII rør + filter PCB-forbindelser Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Enhed DL. Enhed Metode på på DL. Skov 21 resultat * Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-13-CA EUDKVE CA PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 83 ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Total PCB (faktor 5) 410 ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen 480 l l * Um (%) Kundecenter Tel Hanne Jensen Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 2

22 1 Golder Associates A/S Maglebjergvej Kgs.Lyngby Att.: Charlotte Gudum Sagsnr.: Prøvetype: Luft Prøvetager: Rekvirenten Charlotte Gudum Prøveudtagning: til Analyseperiode: Lab prøvenr: Prøve ID: Prøvemærke: Opsamlingsmedie XADII rør + filter PCB-forbindelser Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Enhed DL. Enhed Metode på på DL. SKOV-K 17 SKOV-K 18 resultat XADII rør + filter * Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-14-CA EUDKVE CA PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Total PCB (faktor 5) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 3

23 Golder Associates A/S Maglebjergvej Kgs.Lyngby Att.: Charlotte Gudum Sagsnr.: Prøvetype: Luft Prøvetager: Rekvirenten Charlotte Gudum Prøveudtagning: til Analyseperiode: Lab prøvenr: Prøve ID: Prøvemærke: Opsamlingsmedie XADII rør + filter PCB-forbindelser Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Enhed DL. Enhed Metode på på DL. SKOV-K 19 SKOV-K 20 resultat XADII rør + filter * Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-14-CA EUDKVE CA PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Total PCB (faktor 5) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 3

24 Golder Associates A/S Maglebjergvej Kgs.Lyngby Att.: Charlotte Gudum Sagsnr.: Prøvetype: Luft Prøvetager: Rekvirenten Charlotte Gudum Prøveudtagning: til Analyseperiode: Lab prøvenr: Prøve ID: Prøvemærke: Opsamlingsmedie XADII rør + filter PCB-forbindelser Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Enhed DL. Enhed Metode på på DL. SKOV-K 21 SKOV-K 22 resultat XADII rør + filter * Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-14-CA EUDKVE CA PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 < 0.4 < 0.4 ng/m³ 0.2 ng/rør M 0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Total PCB (faktor 5) ng/m³ ng/rør M 0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l l * Um (%) Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 3

25 Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, 1. DK 2800 Kgs. Lyngby Denmark T:

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger.

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger. DATO 02.09.2015 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Morten Seltoft Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL kirill_kongstad@golder.com LUFTPRØVER I FLØJ D - TRØRØDSKOLEN. Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem RAPPORT Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem Nærum Skole - Etape 5 Sendt til: Rudersdal Kommune Indsendt af: Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, DK 2800 Kongens Lyngby, Denmark +45 70 27 47

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for:

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN

Læs mere

SKOVLYSKOLEN RENOVERING. Skovlyskolen. Temperaturmålinger i klasselokaler

SKOVLYSKOLEN RENOVERING. Skovlyskolen. Temperaturmålinger i klasselokaler SKOVLYSKOLEN RENOVERING Skovlyskolen. Temperaturmålinger i klasselokaler Sendt til: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 1776602 Distribution: Thomas Rievers Katrine Daugaard Jørgensen,

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin KONTROL AF INDEKLIMA FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU Rekvirent: Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin Dato: 5. april 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0430 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A,

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg gladsaxe.dk Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg Gladsaxe Kommune udbyder ejendommene Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3 i Søborg til salg i offentligt udbud. Ejendommene

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august

Læs mere

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT PCB-RAPPORT PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015 Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Aarupskolen 4 Skallebølle skole

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

KL-konference - teknik og miljø

KL-konference - teknik og miljø KL-konference - teknik og miljø PCB Farum Midtpunkt, v/ Teknisk chef Torben Trampe 14. April 2011 PCB - Farum Midtpunkt Hvorfor gik vi i gang Faktaark foråret 2009 og pressen skriver om KBH KAB screener

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

MILJØFARLIGE STOFFER - SKOVLYSKOLEN

MILJØFARLIGE STOFFER - SKOVLYSKOLEN 20-04-2017 MILJØFARLIGE STOFFER - SKOVLYSKOLEN Opsamling af viden om miljøfarlige stoffer på Skovlyskolen Sendt til: Katrine Daugaard Jørgensen Thomas Rievers RAPPORT Projekt nr. 1776602 SAMMENFATNING

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup PCB i luften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej 47 8541 Skødstrup Sagsbehandler Bent Bukh Mobil: 2726 4792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Screening af PCB i luften på skoler Sagsnr.: 20131141

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning

Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning Miljøkortlægning og vurdering (MKV) 05.03.2018 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK TELEFON: (+299) 34 37 00 TELEFAX: (+299) 32 41 92 E-MAIL: INUPLAN@INUPLAN.GL

Læs mere

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Anbefaling 2.0 ØKONOMISAMMENSTILLING 4 UDDYBENDE

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme.

RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme. RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme. Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 06-01-2016 DMR-sagsnr.: 2015-1296 Bygningsundersøgelse - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3 og 4 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT ODENSE KOMMUNE ÅENS HUS, TIDL. ODENSE GASVÆRK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UNDERSØGELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Undersøgelse

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

SKOVLYSKOLEN RENOVERING

SKOVLYSKOLEN RENOVERING SKOVLYSKOLEN RENOVERING Radon-screening Sendt til: Rudersdal Kommune Rubow arkitekter RAPPORT Projekt nr. 1776602 Sammenfatning og konklusion Golder Associates A/S har efter anmodning fra Rudersdal Kommune

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere