PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport"

Transkript

1 PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune Dato PCB-RAPPORT Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Anbefaling 2.0 ØKONOMISAMMENSTILLING 4 UDDYBENDE RAPPORT: 3.0 GENERELLE OPLYSNINGER PRØVERUM SKALLEBØLLE SKOLE GLAMSBJERGSKOLEN AARUPSKOLEN TOMMERUP SKOLE VISSENBJERG SKOLE BELYSNINGSARMATURER 13 2

3 1.0 Konklusion efter udførelse af prøverum på 5 skoler Trafik og Byg har siden primo 2014 udført screening, undersøgelser og efterfølgende kontrolmålinger, bistået af OBH-Gruppen, for at konstatere omfanget af pcb-forekomster i de kommunale bygninger. Konklusionerne fra disse undersøgelser blev forelagt byrådet i den første pcb-rapport, dateret med rev. den , bla. med anbefaling om at gennemføre prøverum på de 5 forurenede skoler. Efter byrådets vedtagelse, den 25. marts 2015, af tillægsbevilling til afhjælpning af indeklimaproblemer i kommunens skoler, blev der iværksat arbejder for udførelse og kontrolmåling af prøverum. Nedenstående sammenstilling og anbefaling er udarbejdet på grundlag af konklusionerne fra de udførte prøverum. Anbefaling: Det anbefales, at nedenstående forslag 1 gennemføres: Sundhedsstyrelsens krav til indeluften overholdes. Løsningerne er relativt prisbillige, og en del af udgifterne medfører generel opgradering af skolernes indvendige overflader og indeklimaet i de berørte områder. Det vil kun i mindre grad være nødvendigt med alternative undervisningslokaler og omflytning af elever i renoveringsperioden. De forurenende arbejder anbefales udført hen over 2 sommerferier, og reetableringsarbejderne kan efterfølgende afsluttes relativt hurtigt. Skallebølle skole, Glamsbjergskolen og Aarupskolen anbefales udført hen over sommeren Samlede udgifter excl. moms i 2016: kr Vissenbjerg skole og Tommerup skole anbefales udført hen over sommeren Samlede udgifter excl. moms i 2017: kr Ulempe ved forslag 1: Ved fremtidige renoverings- eller tilbygningsprojekter skal der tages højde for pcb-arbejder, ved konflikt med tilbageværende pcb-materiale. Bemærk: Det er nødvendigt, at betonrenovering af Tommerup skoles facader (ca. 3 mil. kr.) udføres samtidigt med pcb-renoveringen, som bla. indebærer vinduesudskiftning isat betonkonstruktionerne. (Se bilag 2). 3

4 Ved evt. valg af nedenstående forslag 2, skal følgende iagttages: Sundhedsstyrelsens krav til indeluften overholdes, men der må forventes forhøjede pcb-koncentrationer i indeluften i op til 2 år. Løsningerne er omkostningstunge. En del af udgifterne opgraderer generelt skolernes overflader og indeklimaet, i samme omfang som forslag 1. De berørte bygningsområder skal fraflyttes under renoveringen og eleverne genhuses. (Dette er ikke indregnet i nedenstående udgifter). Byggeperioden øges fra uger til ca. det dobbelte på de enkelte skoler. Skallebølle skole, Glamsbjergskolen, og udv. fuger på 3 skoler kan evt. udføres hen over sommeren Samlede udgifter excl. moms i 2016: kr Vissenbjerg skole, Tommerup skole og Aarupskolen kan evt. udføres hen over sommeren Samlede udgifter excl. moms i 2017: kr Fordele ved forslag 2: Ved fremtidige renoverings- eller tilbygningsprojekter skal der kun i mindre grad tages højde for pcb-arbejder, ved konflikt med tilbageværende pcb-materiale. Det er ikke for indeværende generelt lykkedes at udføre renovering, hvor pcb-indholdet er fjernet 100 % fra forurenede bygninger. 2.0 Økonomisammenstilling Erfaringspriser: Omfanget af erfaringspriser for udførelse af renoveringsarbejder pga. pcb er stadig meget beskedent. I Undersøgelse af erfaringspriser for pcb-sanering udarbejdet af Grontmij COWI i foråret 2014, angives, at en nedbringelse af pcb-koncentrationen fra mellem 300 og 3000 ng. pcb/m3 luft til under aktionsværdien på 300 ng. pcb/m3 luft, medfører en udgift på mellem 500 og kr. pr. m2 bygningsareal. Nedenstående overslagspriser er dels baseret på erfaringspriserne, og dels baseret på de faktiske udgifter ved udførelse af prøverum. Forurenede arealer: På de 5 forurenede skoler i Assens Kommune er der samlet ca m2 bygningsareal, hvori der forekommer pcbforurenede bygningsmaterialer. Heraf er der ca m2 hvor luftmålingerne ligger over Sundhedsstyrelsens aktionsgrænse med måleresultater mellem ng. pcb/m3 luft. Ved fremtidige renoveringsarbejder skal der generelt, i alle kommunens bygninger, fremover foretages kontrolundersøgelser for evt. mindre pcb-forekomster. Økonomisammenstilling: Overslagspriserne i forslag 1 er baseret på, at pcb-niveauet i luftmålingerne skal ned under aktionsværdien på 300 ng. pcb/m3 luft, og de primære kilder skal afskærmes mod direkte personkontakt. Forslag 1 fjerner kun i nogen grad de primære og sekundære forureningskilder, hvilket vil medføre, at der, ved fremtidige ombygninger, skal påregnes udført pcb-håndtering. Ventilationsanlæg i de berørte områder opgraderes til nutidig standart. 4

5 Forslag 1: Konklusionen fra udførte prøverum angiver, at vi på alle 5 skoler kan reducere pcb-indholdet i indeluften til under Sundhedsstyrelsens maks. grænse på 300 ng. pcb/m3 luft. Udgifter til prøverum er afholdt. Skallebølle skole kr Glamsbjergskolen kr Aarupskolen kr Tommerup skole kr Vissenbjerg skole kr Forslag 1 i alt kr Overslagspriserne i forslag 2 er baseret på, at pcb-niveauet over tid skal ned under 300 ng. pcb/m3 luft, samt at hovedparten af de primære, sekundære og tertiære kilder fjernes. I forslag 2 er det ligeledes forudsat, at ventilationsanlæg i de berørte områder opgraderes til nutidig standart. Forslag 2 indebærer hel eller delvis omflytning/genhusning af eleverne i byggeperioderne. Denne udgift er ikke medregnet i de beregnede overslagspriser, men udflytning, pavillonleje, flytning af pavilloner samt genindflytning i de forskellige bygningsområder kan skønsmæssigt løbe op i 4-5 mil. kr. Forslag 2: Konklusionen fra udført prøverum, og andre kommuners forsøg, angiver, at vi over tid kan reducere pcb-indholdet i indeluften til under Sundhedsstyrelsens maks. grænse på 300 ng. pcb/m3 luft på de 5 skoler. Udgifter til prøverum er afholdt. Skallebølle skole kr Glamsbjergskolen kr Aarupskolen kr Tommerup skole kr Vissenbjerg skole kr Udv. fuger på Brylle-, Tallerup- og Assensskolerne (lavt pcb-indhold) kr Forslag 2 i alt kr Alle overslagsbeløb er excl. moms, men incl. rådgiverhonorar, uforudseelige udgifter og omkostninger. De udførte prøverum har øget omfanget af gulv- og loftbeklædninger, der skal udskiftes. Desuden øges udgifterne efter konstateringen af et antal utætte kondensatorer i belysningsarmaturer på Glamsbjergskolen. 5

6 UDDYBENDE RAPPORT 3.0 Generelle oplysninger Kort om PCB PCB er en forkortelse for Poly Chlorerede Biphenyler, der er en miljø- og sundhedsskadeligt stofgruppe, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. PCB er industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. PCB besidder en række gode tekniske egenskaber, og blev derfor vidt udbredt i industrien fra 1950, indtil man opdagede de miljømæssige og sundhedsmæssige problemer. I Danmark blev PCB i 1977 totalt forbudt i åbne anvendelser, og senere i 1986 også i lukkede anvendelser, på grund af de alarmerende oplysninger om PCB s skadelige egenskaber. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier Sundhedsstyrelsen angiver følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft: Ved koncentrationer over ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved koncentrationer i intervallet ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3. (Tidligere krav om maks. 2 år) 4.0 Prøverum Forundersøgelser På grundlag af 2 nye rapporter fra Statens Byggeforsknings Institut, påbegyndte Trafik og Byg i Assens Kommune en screening af alle kommunens bygninger primo Efter screening blev der udpeget 21 kommunale institutioner, hvor der kunne være risiko for pcbforekomster. Efter rådgiverudbud blev OBH-gruppen valgt som konsulenter, bla. i forbindelse med luft-og materialeprøveudtagning samt laboratorieundersøgelser. Der blev i første omgang udført luftmålinger, for at konstatere den umiddelbare sundhedsrisiko på de enkelte lokaliteter. Efterfølgende er der udført materialeundersøgelser, for at indkredse de primære, sekundære og tertiære forureningskilder. Kontrolmålinger af pcb-indholdet i indeluften i de 21 bygninger, medførte at 5 skoler skulle undersøges yderligere pga. luftmålinger med over 300 ng pcb/m3 luft. Herudover var der 3 skoler med en koncentration på under 100 ng pcb/m3 luft, mens der ikke blev konstateret pcb i indeluften på de øvrige lokationer. Sideløbende med pcb-målingerne har vi foretaget kontrolmålinger af ventilationsanlæggenes funktionsevne, samt kontrolmålinger af luftskiftene i de berørte områder. Yderligere undersøgelser blev sammenfattet i en samlet rapport, dateret og revideret den Prøverum Konklusionen for de 5 skoler er, at der skal foretages pcb renovering i en række delområder, for at kunne overholde sundhedsstyrelsens aktionskrav på 300 ng. pcb/m3 luft. 6

7 I rapporten vedr. de 5 skoler er der beskrevet 2 løsningsmodeller, som begge skal opfylde sundhedsstyrelsens krav, og som er vurderet nærmere efter gennemførelse af prøverum på de enkelte lokaliteter: Løsning 1: De primære forureningskilder bliver delvist bevaret. Reduktion af pcb-indholdet forudsættes løst ved delvis fjernelse, forsegling og afdækning, etablering af øget og balanceret ventilation, samt delvis udskiftning af de tertiært forurenede bygningsdele (gulvbelægninger og lofter). Fordele: Sundhedsstyrelsens krav til pcb indhold i indeluften overholdes. Kan udføres uden total rømning af bygningerne i en længere periode. Økonomisk fordelagtig. Bagdele: Ved fremtidige ombygningsarbejder, skal der pcb-renoveres ved konflikt med tilbageværende pcb-kilder. Løsning 2: Hovedparten af de primære kilder (elastiske fuger, termoruder, belysningsarmaturer), de sekundære kilder (tilstødende beton og murværk) og de tertiære forureningskilder (Gulvbelægninger, malingslag og lofter) fjernes. Der etableres øget og balanceret ventilation. Fordele: Sundhedsstyrelsens krav til pcb indhold i indeluften overholdes. (på sigt). De fleste forureningskilder fjernes, så der kun er mindre gener ved senere ombygninger. Bagdele: Der er risiko for forhøjede pcb-måletal de første par år efter renoveringen. Bygningerne skal rømmes helt, i forbindelse med renoveringen. Renoveringen er omkostningstung. Der er udført prøverum på nedenstående lokaliteter. De forskellige arbejdsgange er udført med løbende kontrolmåling af pcb-indholdet i rumluften, så det i flere tilfælde er muligt at aflæse værdien af de enkelte tiltag. Udsving i rumtemperaturen på de forskellige måletidspunkter i de enkelte rum, vil i mindre grad give udsving i måleresultaterne. Ud over udførelse af prøverummene, er kommunens øvrige bygninger gennemgået, og resterende ældre pcb-holdige belysningsarmaturer er fjernet og destrueret på Nord. 5.0 Skallebølle skole Problemformulering i h.t. tidligere rapport Luftmålingerne påviser, at der er pcb i indeluften i alle de ældre områder, i alt ca m2. Luftmålingerne i klassefløjen samt omklædningsrum angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger fra 820 til 1800 ng pcb/m3 luft. I aula/gymnastiksalsområdet er der målt 95 ng. pcb/m3 luft. De udtagne materialeprøver viser, at den primære forureningskilde er de elastiske fuger imellem indv. betonelementer, både lodret og vandret. En anden primær kilde er kit-forsegling i de resterende ældre termoruder. Betonelementfugerne har et forholdsvist ensartet højt pcb-indhold i alle forurenede områder. Desuden er der et højt pcb-indhold i tertiære kilder som malingslag på vægge og træværk samt gulvbelægninger og lofter. 7

8 Skolen er generelt dårligt ventileret, med et udsugningsanlæg som medfører stor ubalance og undertryk i rummene. Dette kan erfaringsmæssigt være med til at øge pcb-fordampningen, og dermed koncentrationen i indeluften. Udførte arbejder i prøverum (5. klasse) Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Midlertidigt ventilationsanlæg er monteret og indstillet for balanceret ventilation. Fuger og vægoverflader er forseglet. Alle synlige betonelementsamlinger er afdækket med alutape og dækbræt. Gulvbelægning er udskiftet. Lofter er udskiftet. Der er løbende udført kontrolmålinger. Måleresultater Måling inden opstart i 5. klasse: 1600 ng. pcb/m3 luft. Måling efter etableret ventilation: 920 ng. pcb/m3 luft Måling efter vægforsegling: 490 ng. pcb/m3 luft. Måling efter loft/gulv afdækning: 250 ng. pcb/m3 luft. Kontrolmåling efter alle arbejder d : 270 ng. pcb/m3 luft. Anbefaling Skallebølle skole I h.t. udført prøvelokale, anbefales følgende: Nye afbalancerede ventilationsanlæg monteres. Væg- og bjælkemaling forsegles. Alle elementsamlinger afdækkes med alu tape og dækliste. Gamle gulvbelægninger med højt tertiært pcb-indhold udskiftes. Dampa lofter med højt tertiært pcb-indhold i malingslaget udskiftes. Resterende ældre vinduer med pcb-holdigt kit udskiftes i klassefløj. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Økonomioverslag: kr. Arbejderne kan udføres på ca. 10 uger (heraf 6 ugers sommerferieperiode) 1. prioritering af de 5 skoler pga. højeste gennemsnitlige måleresultater i undervisningsrum. 6.0 Glamsbjergskolen Problemformulering i h.t. tidligere rapport Glamsbjergskolen er meget kompleks, idet der er en række forskellige forurenede bygninger, en række forskellige primære kilder, og en række forskellige spredningsårsager. Luftmålingerne påviser, at der er pcb i indeluften i de 3 blokke bygget omkring 1970, i alt ca m2. Luftmålingerne i blok 2 angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi på 300 ng pcb/m3 luft med målinger på 350 og 550 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 3 i stueetagen angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger på henholdsvis 310 ng pcb/m3 luft, og i musiklokalet med 1700 ng/m3 luft. I kælderen i blok 3 er der målt 750 ng pcb/m3 luft i omklædningsrummene samt 1900 i ungdomsskolelokale. Luftmålingerne i blok 4 angiver at pcb-indholdet ikke overskrider den nederste aktionsværdi med 5 målinger fra 140 til 300 ng pcb/m3 luft. Den kendte usikkerhedsfaktor på måleresultaterne gør dog, at der også i disse områder skal iværksættes forskellige tiltag, for at nedbringe forureningsgraden. De udtagne materialeprøver viser, at der er forskellige primære kilder i de forskellige blokke: 8

9 I blok 2 viser de udtagne materialeprøver, at den primære forureningskilde er de elastiske fuger imellem indv. betonelementer, både lodret og vandret. Herudover udgør diverse ældre fugerester samt forseglingslimen i de ældre termoruder ligeledes primære forureningskilder. Herudover udgør malingslagene en tertiær smittekilde. I blok 3 er de primære forureningskilder de elastiske fuger, samt forseglingslimen ved resterende ældre vinduespartier. Yderligere undersøgelser af en kondensator fra et belysningsarmatur i et sekundært rum, angiver, at disse også er en primær forureningskilde. Ud over ovenstående, angiver den supplerende fingerprintscreening af materialeprøverne i blok 3 og 4, samt supplerende undersøgelser, at den primære kilde har været pcb-holdige kondensatorer i belysningsarmaturerne. Herudover er der tertiære kilder, forurenet af den afsmittende effekt fra de primære pcb-kilder, i form af malingslag, gulvbelægninger samt lofter i blok 3 og 4. Kvaliteten af ventilationssystemerne i de forskellige områder varierer meget. Blok 2 er kun bestykket med et ineffektivt udsugningsanlæg med direkte lufttilførsel igennem facadepartierne. Lufttilførselsventilerne er overvejende tillukket på grund af trækgener. Lokalerne har generelt et meget mangelfuldt luftskifte. Blok 3 har nyere ventilationsanlæg i halvdelen af lokalerne. I den resterende del er der mekaniske vinduesopluk, der kræver personbetjening, og som giver et forholdsvist lavt luftskifte. Blok 4 bliver betjent af det oprindelige indblæsnings- og udsugningsanlæg med roterende veksler. Anlægget giver et meget lavt uafbalanceret luftskifte, med konstant undertryk i lokalerne. Udførte arbejder i prøverum (ungdomsskolelokale og musiklokale i blok 3): Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Nyt ventilationsanlæg er monteret og indstillet for balanceret luftskifte. Fuger og vægoverflader er forseglet. Alle synlige betonelementsamlinger er afdækket med alutape og dækbræt. Gulvbelægning er udskiftet. Lofter er udskiftet. Enkelte inventarelementer er udskiftet. Der er løbende udført kontrolmålinger. Måleresultater Oprindelig måling i ungdomsskole: 1900 ng. pcb/m3 luft. Måling efter forsegling: 1000 ng. pcb/m3 luft. Kontrolmåling efter udførte arbejder, foretaget d : 150 ng. pcb/m3 luft. Oprindelig måling i musiklokale: 1700 ng. pcb/m3 luft. Kontrolmåling efter udførte arbejder, foretaget d : 290 ng. pcb/m3 luft. Anbefaling Glamsbjergskolen I h.t. udført prøvelokale, anbefales følgende: Blok 2: Nyt afbalanceret ventilationsanlæg monteres. Væg- og bjælkemaling forsegles. Alle elementsamlinger i lokalerne afdækkes med alu tape og dækliste. Facadepartier mod lysgård, med pcb-holdigt kit, udskiftes. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Blok 3: Udskiftning af resterende facadepartier indeholdende pcb-holdig kit. Forsegling af malingslag i enkelte rum. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger.. 9

10 Blok 4: Justering af eksisterende ventilationsanlæg. Forsegling af malede overflader i kælderlokaler mod syd. Udskiftning af resterende facadepartier, med pcb-holdig kit, i kælder. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Økonomioverslag: kr Arbejderne i blok 2 (specialklasser og lærerforberedelse) kan udføres på ca. 10 uger, heraf 6 ugers sommerferie. Øvrige arbejder kan udføres samtidigt, hen over en sommerferieperiode. Anbefales udført som 2. prioritet af de 5 skoler pga. omfang og enkeltrum med høje måletal. 7.0 Aarupskolen Problemformulering i h.t. tidligere rapport Luftmålingerne påviser, at der er pcb i indeluften i alle bygningsområder fra ca. 1970, i alt ca m2. Det er dog kun i sløjd- og fysiklokalet i kam 2, at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger på henholdsvis 340 og 590 ng pcb/m3 luft. I de øvrige områder, hvor der er konstateret pcb-forurening, ligger luftmålingerne på mellem 90 og 180 ng pcb/m3 luft. De udtagne materialeprøver viser, at den primære PCB-kilde er de elastiske fuger imellem betonelementerne, både lodret og vandret. Betonelementfugerne har et forholdsvist ensartet højt pcb-indhold i alle skolens forurenede områder. Desuden er et malingslag i fysiklokalet tertiært smittet til et lidt højt pcb-indhold. Øvrige malingslag på vægge og træværk, vinduesfuger og gulvbelægninger udgør mindre tertiære kilder pga. afsmittende effekt fra de primære kilder. Bygningerne er generelt velventilerede med balanceret ind- og udsugning. I sløjd- og fysiklokalet er der dog en meget uensartet lufttildeling med stor ubalance og periodevis kraftigt undertryk. Udførte arbejder i prøverum (fysik og sløjd) Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Ventilationsanlægget for fysik- og sløjdlokale er tilført øget kapacitet, og rummene er indreguleret for balanceret ventilation, som er tilpasset den periodevise start og sluk af procesudsugningen. Ventilationsarbejderne er først afsluttet efter sidste luftmåling blev foretaget. Fuger og vægoverflader i fysik er forseglet. Alle synlige betonelementfuger er afdækket med alutape og dækbræt. Der er udført kontrolmålinger. Måleresultater Måling inden opstart i sløjd: 340 ng. pcb/m3 luft. Måling : 340 ng. pcb/m3 luft. På grund af fejl i ventilationsleverancen kører ventilationsanlægget kun med halvt luftskifte på målingstidspunktet. Det forventes, at senere måling ved fuld drift sikrer et måleresultat under aktionsværdien. Måling inden opstart i fysik: 590 ng. pcb/m3 luft. Måling : 290 ng. pcb/m3 luft. 10

11 Anbefaling Aarupskolen I de resterende bygningsarealer, hvor pcb indholdet i rumluften ligger betydeligt under Sundhedsstyrelsens krav, afdækkes de pcb-holdige elastiske fuger imellem betonelementerne med alutape og dæklister, for at undgå mulighed for direkte kontakt, og for yderligere at reducere afdampningen af pcb. I prøvelokalerne, sløjd og fysik, forventes det, at næste kontrolmåling tilsiger, at det ikke er nødvendigt med yderligere tiltag. Der foretages dog løbende kontrolmålinger i sløjd og fysik i den kommende periode. Det forventes, at kommende målinger ligger under Sundhedsstyrelsens anbefalinger på maks. 300 ng pcb/m3 luft. Økonomioverslag: kr. De resterende arbejder kan udføres hen over skolens sommerferie. 3. prioritering af de 5 skoler, pga. det minimale omfang. 8.0 Tommerup skole Problemformulering i h.t. tidligere rapport Luftmålingerne påviser, at der er pcb i indeluften i blok 3 og 4, i alt ca m2. Luftmålingerne i faglokaler i kælder blok 3 angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger fra 350 til 480 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 3 i stueetagen og på 1. sal angiver at pcb-indholdet ligger under den nederste aktionsværdi med målinger fra 59 ng pcb/m3 luft til 180 ng/m3 luft. I kælderen i blok 4 er der målt 350 ng pcb/m3 luft i ungdomsskolelokalerne samt 880 ng pcb/m3 luft i omklædningsrummene. Luftmålingerne i stueetagen i blok 4 angiver at pcb-indholdet i gymnastiksal og klasseværelse ligger på henholdsvis 240 og 28 ng pcb/m3 luft. I pedel- og omklædningsrum er der målt henholdsvis 820 og 800 ng pcb/m3 luft. De udtagne materialeprøver viser, at de primære kilder er de elastiske fuger omkring de resterende ældre udvendige døre og vinduer. En anden primær kilde er kit-forsegling i de resterende ældre termoruder, samt gamle fugerester ved vinduer udskiftet i 90-erne. Der er et forholdsvist højt pcb-indhold i tertiære kilder som vægmalingen og vinduesmalingen i forurenede områder. Desuden er der mindre tertiære kilder, forurenet af den afsmittende effekt fra de primære kilder, i form af øvrige malingslag, gulvbelægninger samt lofter. Skolen er generelt dårligt ventileret. Anlægget i blok 3 er hovedsaligt baseret på ren udsugning med minimal kapacitet, dårligt luftskifte og ubalance i luftfordelingen. Blok 4 bliver ligeledes betjent af det oprindelige udsugningsanlæg. Anlægget giver et meget lavt luftskifte med konstant undertryk i lokalerne. Der er etableret nyere afbalanceret ventilationsanlæg i fysiklokale og lærerforberedelse. Udførte arbejder i prøverum Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Midlertidigt ventilationsanlæg er monteret og indstillet for balanceret ventilation. Vinduer og vinduesfuger er udskiftet. Der er løbende udført kontrolmålinger. Måleresultater Måling inden opstart i pedelkontor: 820 ng. pcb/m3 luft. Kontrolmåling d : 200 ng. pcb/m3 luft. 11

12 Anbefaling Tommerup skole I h.t. udført prøvelokale, anbefales følgende: Blok 3: Nye afbalancerede ventilationsanlæg monteres. Udskiftning af resterende ældre facadepartier med pcb-holdige fuger. Partiel forsegling af malingslag. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Blok 4: Nye afbalancerede ventilationsanlæg monteres i ungdomsskolelokale, pedel- og omklædningsrum. Udskiftning af resterende ældre facadepartier med pcb-holdige fuger. Partiel forsegling af malingslag. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Økonomioverslag: kr Pcb-arbejderne kan udføres på ca. 12 uger, heraf hen over 6 ugers sommerferie. Bemærk: Det er nødvendigt, at pcb-renovering og betonrenovering af skolens facader udføres på samme tid og med en samlet bevilling. Anbefales udført som 5. prioritet af de 5 skoler, pga. forholdsvis lave måletal samt den nødvendige koordinering med renovering af betonfacaderne. 9.0 Vissenbjerg skole Problemformulering i h.t. tidligere rapport Luftmålingerne påviser, at der er pcb i indeluften i stueetagen og på 1. sal i blok 1, i alt ca m2. Luftmålingerne angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger fra 300 til 920 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 2 angiver, at der også her er forurening, men den ligger under den nederste aktionsværdi med målinger fra 180 ng pcb/m3 luft til 300 ng/m3 luft. De udtagne materialeprøver viser, at den primære kilde er de elastiske fuger imellem indv. beton vægelementer samt imellem væg- og dækelementer. Betonelementfugerne har et uensartet højt pcb-indhold i de forurenede områder. Desuden indikerer målingerne, at de udskiftede vinduespartier i blok 2, oprindeligt har været omfuget med pcb-holdig fugemasse, som har smittet de tilstødende bygningsdele. Der er tertiære kilder med et lidt højt pcb-indhold i vægmalingerne. Herudover er der tertiære kilder, forurenet i mindre grad af den afsmittende effekt fra de primære kilder, i form af øvrige malingslag, gulvbelægninger samt lofter. Partielle gulvbelægningsområder under betonfugerne har et højt indhold af pcb. De ældre ventilationsanlæg i de 2 blokke giver et lidt lavt og uafbalanceret luftskifte. Anlæggene har desuden i perioder været taget ud af drift. Anlæggene er opbygget uden styring til de enkelte rum, hvorfor luftskiftene er størst, i de rum der er nærmest anlæggets placering. I skolekøkkenet er der monteret et nyere ventilationsanlæg med godt luftskifte, hvilket giver pcb måling pænt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi. Udførte arbejder i prøverum Modsat de øvrige prøverum, er de primære kilder på Vissenbjerg skole (elastiske betonelementfuger) forsøgsvis fjernet mekanisk, og betonkanterne renset og forseglet. Herudover er spånpladevægge med elastiske fuger samt gulvbelægninger fjernet. Ventilationsanlæg er justeret for balanceret funktion. 12

13 Der er løbende udført kontrolmålinger. Måleresultater Som påvist ved forsøg andre steder i landet, var det forventeligt, at pcb indholdet i indeluften ville stige, i en periode, efter bearbejdning af de pcb-holdige fuger. Måling inden opstart i klasseværelse: 720 ng. pcb/m3 luft. Måling umiddelbart efter fugefjernelse: 2100 ng. pcb/m3 luft. Kontrolmåling d : 790 ng. pcb/m3 luft. Det forventes at måleresultaterne vil være fortsat faldende i den kommende periode, men der kan erfaringsmæssigt gå op til 2 år, inden resultatet er stabilt og tilfredsstillende. Der vil blive gennemført yderligere tiltag i prøverummet, for at fremskynde faldet i måleresultaterne. Anbefaling Vissenbjerg skole I h.t. udført prøvelokaler på de øvrige lokaliteter, anbefales følgende: Blok 3: Ventilationsanlæg justeres og styring forbedres. Udskiftning af ældre spånpladebrystninger med fuger. Forsegling af malingslag. Alutape og afdækning over betonelementfuger. Udskiftning af ældre gulvbelægning på 1. sal. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Blok 2: Ventilationsanlæg justeres og styring forbedres. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Økonomioverslag: kr Arbejderne i blok 3 kan udføres på ca. 8 uger og i blok 2 på ca. 1 uge (heraf 6 ugers sommerferieperiode) Anbefales udført som 4. prioritet af de 5 skoler Belysningsarmaturer - totalfjernelse. Pcb i kondensatorer tidligere rapport: I sekundære rum på en række institutioner hænger der stadig ældre belysningsarmaturer, med kondensatorer der indeholder en pcb-holdig olie. Pcb-indholdet kan variere fra 2 til 20 %. Kondensatorerne kan over tid give lækager, som kan medføre betydelige forureninger. En gennemgang af samtlige bygninger har givet en samlet optælling på 462 armaturer som umiddelbart skal udskiftes til nye armaturer. Udførte arbejder/totalfjernelse Der er registreret og fjernet i alt ca. 500 belysningsarmaturer med pcb-holdige kondensatorer på i alt 18 institutioner. Alle registrerede pcb-holdige belysningsarmaturer er fjernet hen over sommeren På Glamsbjergskolen indikerede den oprindelige rapport, at der kunne være, eller har været, gamle pcb-holdige armaturer, som var utætte, og som medførte risiko for betydelig luftforurening i enkeltrum. 13

14 Ved efterfølgende kontrolmåling i samtlige sekundære rum, samt ved udskiftning af armaturerne, blev der fundet yderligere 5 lokaler, hvor kondensatorerne er, eller har været, utætte. Luftmålingerne i de 5 lokaler angiver, at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger fra 300 til 1500 ng. pcb/m3 luft. Undersøgelserne tyder desuden på, at forureningen fra de utætte kondensatorer kan være årsag til den mindre, men generelle, forurening i blok 4. 14

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT PCB-RAPPORT PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015 Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Aarupskolen 4 Skallebølle skole

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre

PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre Møde i PCB-netværket 18. april 2018 Claus Lundsgaard A/S Intro Hvordan fungerer de tertiære kilder/dræn? Hvor dynamisk er udvekslingen

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger PCB-netværksmøde Sbi Aalborg Universitet Onsdag d. 15. juni 2016 Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver,

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup PCB i luften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej 47 8541 Skødstrup Sagsbehandler Bent Bukh Mobil: 2726 4792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Screening af PCB i luften på skoler Sagsnr.: 20131141

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 F R E D E R I K S B E R G S K O L E S O R Ø K O M M U N E Frederiksberg Skole Januar 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften Februar 2016 Udgivelsesdato : 10. februar 2016 Vores reference : 30.9020.02 Udarbejdet af : Rune Østergaard Haven Kontrolleret af : Majbrith Langeland

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

Udskiftning af vinduer og kælderdøre

Udskiftning af vinduer og kælderdøre Udskiftning af altaner Istandsættelse af murværk Udskiftning af vinduer og kælderdøre Maleristandsættelse af vinduer og indgangspartier Baggrund På baggrund af forslaget om udskiftning af altaner på det

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 ETAPE 2 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 INDHOLD INDLEDNING Indledning Placering i byen Campus Kujalleq: Eksisterende fysisk kapacitet Udvidelse

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARI NGSPRI SER FOR PCB-SANERI NG

UNDERSØGELSE AF ERFARI NGSPRI SER FOR PCB-SANERI NG By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 68 Offentligt UNDERSØGELSE AF ERFARI NGSPRI SER FOR PCB-SANERI NG 2. APRI L 2014 Konsortiet Grontmij/ Cowi ADRESSE Grontmij A/ S Granskoven 8 2600 Glostrup

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise 01. Nedrivning Dateret: 20.03.2017 rev 00 Udbud Fagentreprise Side : 1/11 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt gældende...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 29.12.2010 SBMI 15000/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3, 4 og 5 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

NYT OM HELHEDSPLANEN. Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus.

NYT OM HELHEDSPLANEN. Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus. Vi inviterer til Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus. Her i folderen kan du læse om de udførte undersøgelser og

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3 og 4 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

SBMI Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

SBMI Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S Halsnæs Kommune Miljø og Teknik Kommunale Ejendomme Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk att. Christian Therp Kontrolmålinger under PCB-sanering af blok 5 og 6, Hundestedskole, Lerbjerg. Statusnotat pr.

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober 2017 Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05. AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN Gug skole Solhøjsvej 2-4 9210 Aalborg SØ Renovering 2013 2014 Dispositionsforslag 05. september 2013 AaK Bygninger Danmarksgade 19 1. sal 9000 Aalborg Harde

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere