UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

2 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej Aalborg Ø Telefon Web Skoleleder Antal elever Lene Hvilsom Larsen 379 heraf ca. 40 elever i specialklasse Antal klasser 17 almenklasser og 3 specialklasser Antal klassetrin 10 Antal Spor 2 (a og b) Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Mellervangskolen er profilskole for innovation. Skolen bliver i højgrad udviklet henimod et øget arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab. Flere af skolens medarbejdere er meget optaget af, hvordan der kan skabes nye læringsmiljøer for eleverne, både fysisk og pædagogisk. Generel beskrivelse af skolen Mellervangskolen har siden august 2014 været profilskole. Ønsket om at blive profilskole er startet hos medarbejderne, hvor to lærere i 2010 var på en pioneruddannelse inden for innovation og entreprenørskab. I forbindelse med deres uddannelse blev de meget optaget af, hvordan man kan skabe øget motivation hos eleverne gennem innovation og entreprenørskab. De udviklede derfor innocamps (særligt tilrettelagte undervisningsforløb, hvor eleverne genererer ideer og skaber forståelse for emner og problemstillinger), de udviklede et særligt fysisk miljø, for disse kreative processer "Det skæve rum". Deres tanker, ideer og praksis bredte sig blandt det øvrige personale, og der var et stort ønske om at blive profilskole og lade disse tanker og denne pædagogiske praksis brede sig til hele skolens virke. Det betød, at vi søgte og blev profilskole i august Den pædagogiske praksis udvikler sig derfor rigtig meget i denne tid. Vi er et helt nyt ledelsesteam, det betyder, at vi har ændret på rigtig mange ting. Blandt andet er Mellervangskolen blevet en afdelingsopdelt skole med 5 afdelinger 0.-1., 2.-3., mellemtrin, udskoling og specialklasser. Der er lokalefællesskab mellem skole og DUS, men i praksis anvendes lokalerne ikke så fleksibelt endnu. Alle klasser skiftede lokaler sidste sommer, så dem der er i afdeling sammen ligger tæt på hinanden. Dog ikke vores specialklasser, da vi har vægtet højere at børnene er blandt jævnaldrene. Skolen har ca. 30 % tosprogede elever, og vi ligger i et område, som er bredt sammensat men med en større gruppe af familier i socialklasse 4 og 5. Det betyder, at vi som skole får ekstra personalemæssige ressourcer og har derfor blandt andet ansat en socialrådgiver. Der er ligeledes flere ressourcepersoner tilknyttet specialklasserne. Set i forhold til eleverne og elevgrundlaget, så er vi en ganske almindelig folkeskole. Generel beskrivelse af bygningsmassen Mellervangskolen er bygget over flere omgange og renoveret tilsvarende. Vi står lige nu overfor at skulle igangsætte en sanering af PCB i en del af skolens lokaler. Den ældste del af bygningerne er i flere etager, hvorimod de nyeste er i et plan. En del af bygningerne blev i 2008 ombygget ud fra principperne om fleksible læreringmiljøer. På gange og nicher er der bænke, bord/stole opstilling, der udnyttes som samlingssted i frikvartererne og til gruppearbejde i undervisningen. DUS har gode sammenhængende fysiske rammer der er lyse og virker venlige. Den gamle tandklinik er indrettet til kontorer for ressourcepersoner (socialrådgivere, psykologer mfl.) Tilgængelighed Skolen har mange indgangsveje. Dog er det sjældent at hovedindgangen benyttes, da den er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til parkeringsforholdene og fremstår neutral. Vi anser ikke skolen for handicapvenlig, da der mange steder er forskellige niveauer og trapper mellem disse. Der er et tilgængelighedsproblem både til kælder og første sal i tre bygninger. Men da bygningerne ikke ændrer væsentlig funktion, så lever de op til de gældende lovkravene for renovering. Vi finder det dog problematisk, da bygning 3 og 4 indeholder faglokaler i kælderen, som alle skal kunne tilgå. Derfor anbefaler vi en rampe til kælder i hhv. bygning 3 og 4. Ramperne kan integreres i en udendørs amfitrappe i tilknytning med Musik og Håndværk/Design. Opstår der et konkret problem med elever og lærer, som ikke kan tilgå deres undervisningslokaler, så vil der i det tilfælde kunne kigges på muligheden for en elevatorløsning. Dette er ikke indeholdt i økonomien for denne udviklingsplan. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler klasse: Hjemlokalerne er forholdsvis store og der er døre i mellem nogle af disse. Dog har der været et ønske at blænde flere af dørene af, af hensyn til støj fra nabolokalerne. Hjemlokalerne er meget regulære med udgang til naturen og til gangarealer. I "DUS-lokalerne" er der flere niveauer med mulighed for forskellige aktiviteter. Der er køkken i DUS-fælles-lokalet klasse: Klasselokalerne er af varierende størrelse placeret på 1. sal langs en snæver gang. DUS-lokalerne er indrettet med mulighed for fleksibel anvendelse. Flere gode rum af forskellig størrelse. Der er ikke direkte sammenhæng mellem klasselokaler og DUS-lokaler, derfor benyttes de sjældent samtidigt Køkken i dus-fælles-lokalet. Fælles lokalet anvendes ofte til møder. Grupperum/aflastningsrum I forbindelse med DUS-områderne er der flere grupperum, som i begrænset omfang anvendes til gruppelokaler. På gangarealerne ud for klasselokalerne er der små karnapper, som afvendes til aflastningsområder. Fælles opholdsrum I forbindelse med de to DUS områder er der et fælles lokale til hvert. Derudover anvender årgang ofte musiklokalet som fælleslokale. Toiletter Flere af toiletterne er ny renoverede. Garderobe Garderoberne er placeret flere steder. Både ud for klasselokalerne og i et fællesområde ud for Dussen. DUS Se ovenfor. Fokuspunkter for indskoling/dus - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på kl. s hjemklasselokaler samt Dussen forbliver i sine nuværende rammer, men hvor vi anbefaler at klasse tager Dussens gode faciliteter mere i brug i forhold til undervisningen, gruppearbejde og ophold. I de brede gangarealer etableres faciliteter til gruppearbejde i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen klasse ligger for sig selv og mangler både garderobeplads og fællesarealer til gruppearbejde. I dag er garderoben placeret på den smalle gang, hvilket gør passage besværlig, og der dannes let propper i hverdagen. Vi foreslår, at Musik flyttes i fritlagte lokaler i kælderen, hvorved der skabes plads til garderobeareal samt et fællesrum til kl. Fællesrummet indrettes med differentierede læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, og fordybelse. BESKRIVELSE

3 MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Gode fysiske rammer dog kan de fremstå noget mørke. På enkelte af lokalerne er der en lille tilbygning. Der er døre mellem flere af lokalerne. Grupperum/aflastningsrum Til to af lokalerne er der en lille tilbygning. Ud for specialklasserne er der et lille område med mulighed for aflastningspladser. Fælles opholdsrum Der er ingen fælles opholdsrum. Toiletter Der er to placeret overfor 6. årgang og et enkelt placeret mellem 4. og 5. årgang. Disse er ikke renoveret. DUS Skolen har ikke en DUS 2 Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Differentierede læringsrum - Fællesarealer - Gruppefaciliteter og fordybelse kl. s hjemklasselokaler forbliver i sine nuværende rammer. For at optimere hovedindgangssituationen og PLC en flyttes administrationen fra dets nuværende rammer. De derved fritlagte lokaler tænker vi brugt til mellemtrinets fællesareal og gruppearbejde. Opdelingen i mindre rum kan evt. delvist bibeholdes til grupperum/ opholdsnicher. Rummene kodes med differentierede læringsmiljøer til aktiviteter, instruktion, gruppearbejde og individuel fordybelse. Og i de brede gangarealer etableres faciliteter til gruppearbejde i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. UDSKOLING Hjemklasselokaler Hjemklasselokalerne er fordelt på to områder. Fløjen i stueetage er gode klasselokaler med små tilbygninger. Fløjen på 2. sal er af forskellig størrelse. Udskolingen er placeret i nærheden af naturvidenskabelige faglokaler. Grupperum/aflastningsrum I forbindelse med flere af klasselokalerne er der små tilbygninger. Pt. Er der flere klasselokaler end der er klasser. Disse benyttes derfor til grupperum. Udfor 7. klasserne er der et indhak på gangen som bruges til arbejdspladser. Fælles opholdsrum Der er ingen fælles opholdsrum til udskolingen. Toiletter Der er to placeret overfor 7. årgang og et enkelt placeret på 2. sal. Disse er ikke renoveret. Garderobe/Lockers Der er lockers i 8. klasselokalet. Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - Fællesområder - Gruppefaciliteter og fordybelse Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. I de brede gangarealer etableres faciliteter til gruppearbejde i afgrænsede enheder med integrerede lockers. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. For at skabe bedre Natur & Teknik faciliteter tænker vi det eksisterende N/T lokale flyttet fra 1. sal og ned i det gamle pedelhus, som efter pedellens flytning kommer til at stå tom. Herved får Udskolingen mulighed for at få et fællesrum på 1. sal, hvor der etableres et ungdomsmiljø med faciliteter til instruktion, gruppearbejde og individuel fordybelse. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Der er ingen større samlingsrum. Men der er en god hal og en gymnastiksal. Derudover er der en stor kantine samt et stort lokale til PLC. De eksisterende samlingssteder fungerer optimalt. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Der er ikke fagområder særligt anvendt af de humanistiske fag. I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde Skolens lærere i håndværk og design har været med til at udarbejde de nye fælles mål. De er meget ambitiøse i forhold til et enkelt fag frem for 3 fag (sløjd, håndarbejde og billedkunst). Desværre ligger lokalerne uden direkte adgang, som giver store udfordringer i forhold til samarbejdet. Lokalerne er forholdsvis store. Håndarbejde flyttes fra bygning 3 til de store sløjdlokaler i bygning 4. Via en ombygning kan der her dannes rammerne omkring nye, kreative faciliteter for Håndværk & Design. De to lokaler er bundet sammen af et transparent depot/lille værksted, hvor igennem der er fysisk og visuel kontakt lokalerne imellem. I forlængelse af grovværkstedet etableres der plads til et nyt depot. Ligeledes vil udendørs værkstedsfaciliteter give det nye Håndværk & Design mulighed for at trække undervisningen ud i godt vejr. En amfitrappe med integreret rampe kobler kælderen med terræn, hvorved der skabes tilgængelighed for alle. Billedkunstlokalet kan ikke fysisk kobles til de øvrige kreative fag, hvorfor de bliver liggende i deres nuværende, velfungerende lokaler. Det kropslige/musiske fagområde Skolen har fine hal faciliteter, i det vi har både en stor hal og en gymnastiksal. Med tilknyttede depoter. Derudover har vi et stor musiklokale med små øvelokaler. Musiklokalet flyttes fra 1. sal til kælderen i bygning 3, for at skabe bedre rammer for klasse på 1. sal. Herved får Musik nye tidsvarende lokaler, hvor de vil kunne åbne op til en udendørs amfitrappe, som kan bruges i undervisningen, til samling og koncerter. Amfitrappen udføres med en integreret rampe, hvorved der skabes tilgængelighed for alle. Hallen fungerer optimalt, men trænger til et opløft af indvendige overfalder. Det naturfaglige fagområde Et natur/teknik og biologi lokale (fælles) samt et todelt fysiklokale med auditorie og laboratorie. Derudover et lille gruppe rum ved siden af, som sjældent bliver anvendt. For at skabe bedre Natur & Teknik faciliteter tænker vi det eksisterende lokale flyttet fra 1. sal i bygning 3 og ned i det gamle pedelhus (bygning 13), som efter pedellens flytning kommer til at stå tom. Her fjernes husets mange små vægge og evt. bærende vægge udskiftes med søjler for at danne et større undervisningsrum. Værkstedet og garagen kan bruges som små værkstedslaboratorier i undervisningen. Fra de tre rum vil de kunne trække ud i det fri, hvor der etableres udendørs værkstedsfaciliteter. Skolens læringscenter/bibliotek Skolens læringscenter er i et stort lokale, der er mange ønsker til en ny indretning og evt. flytning af PLC. Det kunne være ønskeligt at PLC lå centralt placeret på skolen. Sådan opleves det ikke i dag. Der er et ønske om at PLC var placeret hvor personalerummet er i dag. Medarbejderne på PLC arbejder meget med tanker om at skabe fleksible læringszoner med mulighed for produktion, undersøgelser, fordybelse, samarbejde, fremvisning mm. PLC en bør rigtigt nok placeres mere centralt på skolen for at eleverne får mere glæde af faciliteterne i undervisningen og til gruppearbejde. Derfor rykkes den ind i de eksisterende EDB lokaler og lærerværelset i bygning 6. Dette giver plads til et nyt lærerværelse og administration ved en mere optimal placeret hovedindgang (bygning 2 og 4). PLC en bliver her hjertet i bygningen og møbleres med tidssvarende differentierede læringsmiljøer, som kan bruges både af klasser, grupper og enkelt personer. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolens administration er indrettet med 3 mødelokaler, disse anvendes til tider af alle medarbejdere. Derudover er der et mødelokale placeret på personalearbejdsgangen. Mødestedet (pedelboligen) indeholder også pt. et mødelokale. Der er mange muligheder for at finde mødelokaler rundt omkring på skolen. BESKRIVELSE

4 Forberedelsesrum 1. sal oven på personalerummet er indrettet til personalearbejdspladser. Vi har indrettet 5 små klasselokaler til teamrum med individuelle arbejdspladser. Derudover er der et pædagogiskværksted og et mødelokale indrettet i klasselokaler på samme etage. Området er elevfrit. Personalefaciliteter Personalerummet er placeret centralt på skolen. Det er et stort lokale, som anvendes i frokost pausen samt en gang om ugen til lærermøder. Fælles personalemøder og kurser afholdes i kantinen. Personalerummet bliver primært brugt af lærerne, da de øvrige personalegrupper har andre vaner. Dette arbejder vi på at få vendt, så personalerummet er fælles for alle. Dette kunne styrkes gennem en ny lokalitet. Administration Administrationen skal ombygges i forbindelse med PCB saneringen. Således at administrationen bliver indrettet med et fælles kontor til ledelsesteamet, et fælles kontor til sekretærer og teknisk serviceleder samt 4 mødelokaler (1 stort og 3 små) Lærerforberedelsesrummene og ressource kontorene fungerer optimalt. Dog mangler der sammenhæng imellem administration og den i praksis benyttede hovedindgang. Derfor flyttes hovedindgangen til bygning 2, og administrationen, mødelokaler og lærerværelse placeres i nær tilknytning i mere optimale rammer i det nuværende PLC/bogdepot (bygning 3 og 4). UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Dussen har et værksted i en garage ved Dussen. Bålhytte ved Dussen. Midt i skolegården står der en ubrugt bygning. Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Der er fine grønne områder rundt om skolen. Skolegårdene er asfaltarealer, Idrætsfaciliteter Stor hal samt gymnastik sal. Derudover fodboldbaner og multibaner. Overgange ude-inde Man kan komme rundt på hele skolen indendørs. Dog er der ofte kortere afstande ved at løbe over skolegården. Der dannes udendørs værkstedsområder ud for Håndværk/Design og Natur/Teknik, som kan bruges i undervisningen. I Håndværk/Design laves en kobling til terræn med integreret rampe. Ligeledes etableres der en amfitrappe med integreret rampe ud for musik, som kan bruges i undervisningen, til samling og koncerter. Ramperne skabes tilgængelighed for alle. BESKRIVELSE

5 FOTOREGISTRERING - MELLERVANGSKOLEN Skolens fysisklokaler har gode forhold med både et auditorium og et tilstødende faglokale. Det skæve rum er skolens kreative tænketank, som er et inspirerende tiltag i forbindelse med, at skolen blev til en innovations- og entreprenør profilskole. Et kreativt og fleksibelt møbel, som kan bruges på forskellig vis i undervisningen. Nicher på gangen, som kan bruges til gruppearbejde. Dussen har store og gode faciliteter, som bør bringes mere i spil i indskolingens hverdag. PLC en ligger afsides og mangler et inspirerende miljø. Det store slidte sløjdlokale i kælderen skal omdannes til Håndværk & Design, hvor den med fordel kan få adgang til et udeværksted. 2. og 3. klasse er placeret for sig selv på 1. sal, hvor gangarealerne er meget smalle og garderobeskabene skaber en prop i hverdagen. Den gamle hal er slidt, men fungerer optimalt. Alle lærerforberedelsesrummene er nyrenoverede og placeret samlet på 1. sal i bygning 6. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

6 LUFTFOTO - MELLERVANGSKOLEN LUFTFOTO

7 BYGNINGSAFSNIT - MELLERVANGSKOLEN 1967 Kælderplan 55 m² 1954 Kælderplan 406 m² Kælderplan 340 m² 1964/1993 Stueplan 530 m² 1970/2007 Kælderplan 131 m² 1954/1993 Kælderplan 246 m² 1970/2007 Kælderplan 886 m² 1964/2007 Kælderplan 658 m² BYGNINGSAFSNIT - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 Frøstrupvej BYGNINGSAFSNIT 4 - MELLERVANGSKOLEN 9220 Aalborg Øst 1994 Garage 32 m² 1975/1987 Stueplan 3028 m² 1975 Stueplan 102 m² 1967 Stueplan 153 m² 1954 Stueplan 406 m² Stueplan 132 m² Stueplan 340 m² 1970/2007 Stueplan 1690 m² Gårdtoilet/læskur 298 m² 1954/1993 Stueplan 783 m² 1964/1993 Stueplan 530 m² 1999 Stueplan 213 m² BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 1970/2007 Stueplan 955 m² 1964/2007 Stueplan 730 m²

9 BYGNINGSAFSNIT - MELLERVANGSKOLEN salsplan 406 m² 1.salsplan 340 m² salsplan 92 m² 1954/ salsplan 592 m² 1964/ salsplan 500 m² BYGNINGSAFSNIT - 1. SALS PLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Håndarbejde Sløjd Kreativt lab. Det skæve rum DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idrætsforening Idræt Idræt 1994 Garage 32 m² 1975/1987 Stueplan 3028 m² Fælles Omk. Omk.Omk. Omk Stueplan 102 m² Spec. Pedel DUS kl. DUS Stueplan kl. Billedkunst PLC PLC 0. kl Stueplan 406 m² 1. kl. EDB EDB Stueplan 340 m² Madkund. Tomt 0. kl. Stueplan 132 m² 1970/2007 Stueplan 1690 m² 1. kl. Gårdtoilet/læskur 298 m² 6. kl. 6. kl Stueplan 213 m² 1964/1993 Stueplan 530 m² 5. kl. 5. kl. Flex. 4. kl. Special Fysik 1954/1993 Stueplan 783 m² Personale Tomt Adm. Flex. Flex. 7. kl. 7. kl. Special Stueplan 955 m² DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 1964/2007

12 NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Musik 2. kl. 3. kl. 3. kl. 1.salsplan 406 m² DUS1 2. kl. 1.salsplan 340 m² 8. kl kl. Lærerforberedelse salsplan 92 m² 1954/ salsplan 592 m² 9. kl. 1964/ salsplan 500 m² Natur/ teknik DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SALS PLAN (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Udendørs værkstedsområde med rampe Musik Håndværk & Design Dep./ Værk. Grovværksted Dep./ Finværksted Værk. Udendørs amfitrappe med rampe Kreativt lab. Det skæve rum DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

14 UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idrætsforening Idræt Idræt 1994 Garage 32 m² 1975/1987 Stueplan 3028 m² Fælles Omk. Omk.Omk. Omk Stueplan 102 m² Spec. DUS1 Natur/ teknik Ny hovedindgang kl. Værk. DUS Udendørs Stueplan kl. Billedkunst 0. kl. Møde Adm Stueplan 406 m² Stueplan 132 m² værkstedsområde Personale Stueplan 340 m² 0. kl. PLC 1970/2007 Stueplan 1690 m² Rum til leg og ophold Gårdtoilet/læskur 298 m² D. PLC 1. kl. Madkund. Fælles 1. kl. Fysik 1954/1993 Stueplan 783 m² 1964/1993 Stueplan 530 m² 6. kl. 6. kl. Fælles Special 1999 Stueplan 213 m² Depot 5. kl. 5. kl. Flex. 4. kl. Fælles Fælles Faglab F.lab F.lab F.lab Grp kl kl kl. / EDB Special Stueplan 955 m² DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 1964/2007

15 UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Gard. 2. kl. 3. kl. 3. kl. 1.salsplan 406 m² Fælles DUS1 2. kl. 1.salsplan 340 m² Faglab kl kl. Lærerforberedelse salsplan 92 m² 1954/ salsplan 592 m² Faglab kl. 1964/ salsplan 500 m² Fælles DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SALS PLAN (IKKE MÅLFAST)

16 INVESTERINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 24. Mellervangskolen kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler 24. Mellervangskolen kr kr kr kr kr G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 24. Mellervangskolen kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

17 VENTILATIONSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

18 VENTILATIONSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

19 VENTILATIONSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Modernisering, Skægkærskolen

Modernisering, Skægkærskolen Indskoling/SFO (a-klasser) Modernisering, Skægkærskolen Lys (dagslys) Ren luft, genindvindingsanlæg Store faglokaler, hvor der er plads til værkstedsaktiviteter, der ikke skal pakkes ned Store lokaler

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Nyhedsbrev for Birkerød Skole

Nyhedsbrev for Birkerød Skole 7 juni 2012 Nyhedsbrev for Birkerød Skole Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af det nye indskolingshus og 1. til 3. klasse... 2 Ny skolebestyrelse... 6 To orienteringsmøder i juni... 7 Kort

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere