Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007"

Transkript

1 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige udvalg. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen. Sagen indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer og har mere karakter af orientering om forventet på de bevilling, hvor forventet afviger fra det korrigerede budget eller der er afvigelser i forhold til målopfyldelse. Det forudsættes at de enkelte fagudvalg arbejder med korrigerende handlinger med henblik på at reducere de på nuværende tidspunkt forventede merforbrug. Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: DRIFT udvalget Bevilling 11 Arealer kr. Korrigeret Budget Ubestemte formål I alt Ubestemte formål (jordforsyning) Ingen bemærkninger. Mål Der arbejdes fortsat på at opkøbe arealer så tidligt som muligt, så der i samspil med Teknisk Afdeling kan etableres nye udstykningsområder, der imødekommer ønskerne fra forskellige målgrupper. I henhold til målsætningen vil der hen over året blive taget stilling til plejeniveauet på de forskellige arealer under hensyn til de givne rammer, geografisk beliggenhed og synlighed. Bevilling 12 Ejendomme og Intern Service Budget kr Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Varmeforsyning Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 Andre faste ejendomme Administrationsbygninger Der er ikke budgetteret med lejeindtægt på 1 mio. kr. fra Staten vedr. Jobcentret. Der er ikke budgetteret med lejeudgift på kr. til Fuglemosevej 1, Kjellerup, der tidligere har været benyttet af arbejdsmarkedsafdelingen i Kjellerup. Lejemålet kan først opsiges medio Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at administrere ejendommene økonomisk og funktionelt bedst muligt, således at der tages hensyn til den enkelte ejendoms nuværende og fremtidige anvendelse. Bevilling 18 Rengøring Budget kr Rengøringssektionen I alt Sekretariat og forvaltninger - Rengøringssektionen Ingen bemærkninger Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at organisere den samlede rengøring i Rengøringssektionen. Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 21 Forsyning Budget kr Drift Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Anlæg: Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Forsyning i alt

3 Drift Vandforsyning I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, kan det konstateres, at kontoen for spildevandsafgiften på nuværende tidspunkt er væsentlig overskredet. Det skyldes, at der i budgettet er regnet med en afledningsmængde fra filterskyllevandet væsentlig under den reelle mængde. Vandforsyningen arbejder i øjeblikket intenst med at indrette vandværket således at skyllemængden, der afledes til kloaknettet minimeres mest muligt. Det betalte beløb kan derfor betragtes som et á contobeløb for afledningsafgiften for hele Spildevand Den eventuelle merudgift under vandforsyningen vil tilgå Spildevand som en merindtægt. Forsyningen (drift) set under et ingen forventede ændringer på nuværende tidspunkt. Anlæg Forsyningsafdelingen har et stort anlægsbudget, hvor der er forskydninger i tidspunkterne for færdiggørelse af arbejderne, således at en anlægsbevilling givet i år kan strække sig ind i næste budgetår, hvor der så vil være behov for overførsel af frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb. Det er endnu for tidligt at skønne hvilke anlægsarbejder, som ikke kan færdiggøres i, og hvor frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb skal overføres til 2008, men skønnet vil være mellem mio. kr. Bevilling 25 Veje kr Fast ejendom Fælles Formål Kommunale veje Havne I alt Kommunale veje Udgifter til pleje af idrætsarealer i Them og vedligehold af areal på 5 institutioner i Gjern og Them som tidligere er afholdt på vejkontoen skal nu afholdes på institutionerne. Den samlet udgift hertil på kr. overføres fra bevilling 25 Veje, Andre driftsudgifter og indtægter, Andet til bevilling 34 Kultur og Fritid. Der forventes en merudgift på bevilling 25, Veje, Vintertjeneste på ca. 3 mio. kr. 3

4 Budget til vintertjeneste i Opgjort forbrug pr. 15. april udskiftning af materiel forbrug til efteråret merudgift 8,590 mio. kr. 8,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 2,590 mio. kr. 3,000 mio. kr. Silkeborg Kommune har modtaget 5,8 mio. kr. i tilbagebetalt moms af parkeringsudgifter. Pengene er indsat på vejdriftskontoen og forventes brugt til renovering af vejbelysning. Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid kr Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsforanstaltninger Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger I alt Korrigeret Budget Merudgift på kr. til opstregning af idrætsbaner har været forelagt udvalget til orientering i mødet den 1. marts. Udvalget vedtog at harmonisere, således at alle boldbaner bliver opstreget og ville tage stilling til finansiering i enten i forbindelse med overførsel af eventuelle ikke forbrugte midler fra 2006 eller ved budgetopfølgning pr Kultur- og Fritidsafdelingen er pt. ikke i stand til at pege på mindre udgifter på andre konti i, idet der endnu ikke er fuld overblik over udgifter til lokaletilskud, køb af timer i selvejende haller m.v. Merudgiften vil også påvirke budget 2008 og fremover. 4

5 Merudgift på kr. til driftstilskud til Sjørslev Demstrup Egnscenter Det endelige tilskud er fastsat efter at låneoptagelse er på plads. Merudgiften er tilført udvalgets ramme for Merudgift på kr. til rengøring på Silkeborg Bibliotek, som er overtaget af den Kommunale Rengøringsenhed. Børne- og Ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Budget kr Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Teatre Ungdomsskolevirksomhed Elevtilskud Kommunal tandpleje Kommunale råd og nævn I alt Folkeskoler Manglende budgetlægning af Sjørslev Skoles brug af Egnscentret, i alt kr. Regulering af el, vand og varme på skolerne i gl. Silkeborg, i alt kr. Lejeaftale med Them Fritidscenter på kr. er ikke budgetlagt. Frisholm, Gjessø og Bryrup skolers brug af Bryrup Hallen og Them Hallen. Manglende budgetlægning af Thorning Skoles benyttelse af Thorning Hallen på kr. Udgifter til tidligere Levring og Vium-Hvam skoler vedrører bevilling 43 Børn og familie. I den tidligere Kjellerup kommune var disse udgifter budgetteret under skoler. Da disse udgifter ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Aktiv Weekend og Småskolen Peterslyst har fået flere elever fra Silkeborg end budgetlagt, i alt kr. 5

6 Ressourcerne til specialundervisning er budgetlagt for lavt, hvilket giver et merforbrug på i alt kr. Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom er muligvis budgetlagt for lav, da den er lavet på baggrund af de 4 gamle kommuners 2006 budget, som nu viser sig at være underbudgetteret Skolefritidsordninger Udgifter til Væresteder i Gjern vedrører bevilling 43 Børn og familie, da disse ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Manglende budgetlægning af Gjessø SFO s tilbud til klasseselever, i alt kr Befordring af elever i grundskolen Der forventes en merudgifter på kr., som følge af overtagelsen af opgaven vedr. sygebefordring af elever på ungdomsuddannelser. Opgaven kommer fra Amtet. Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig dokumentation til en præcis periodisering af udgifterne. Da DUTkompensationen for Silkeborg Kommune jf. aktstykket af 14. juni 2006 er mindre end kr. er bevilling 41 Skoler ikke kompenseret for lovændringen Kommunale specialskoler Der har været budgetlagt med for få elever og for lav gennemsnitsudgift pr. elev til enkelt integrerede elever, det forventes at give et merforbrug på i alt kr. Der forventes et merforbrug til elever på specialskoler, men da resultatet af revisitationen endnu ikke foreligger, kender vi ikke tallet. Mål På skolerne arbejdes der med processer til implementering af systematisk evaluering og udvikling af elevplaner. Der er stor variation med hensyn til hvilken systematik der anvendes på den enkelte skole. Der er ikke nedsat en følgegruppe til at følge indsatsområdets proces og resultat. Dette skyldes at fokus for skoleafdelingen og skolernes ledelser har været sikker drift i en forandringsperiode, hvor der er sket en harmonisering af de fire tidligere kommuners skolevæsner. Der har således ikke kunnet afsættes resurser til etablering af en effektiv fungerende følgegruppe. Den pædagogiske udviklingssektion vil løbende følge op på indsatsområdet samt være ansvarlig for en endelig afrapportering ved budgetårets afslutning. Der planlægges med en organiseret vidensdeling den 7. og 8. august hvor skolerne gensidigt deler praktiske erfaringer fra god undervisning. Der vil være tale om en række to timers præsentationsforløb hvor lærere og lærerteams præsenterer egen praksis. 6

7 Siden etablering af skolevæsenet i den nye Silkeborg Kommune har skolernes ledelser været organiseret i 6 netværk, samt en fælles koordineringsgruppe med en repræsentant fra hvert af ledelsesnetværkene. Der er etableret et fælles elektronisk kommunikationssystem kaldet Fællesnettet som ledelsen og alle medarbejdere i skoleafdelingen har adgang til. Fællesnettet anvendes bl.a. til koordinering af møder og kurser, løbende vidensdeling samt til at formidling af fælles informationer til hele skolevæsenet. Bevilling 43 Børn og Familie Budget kr Teatre Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til puljeordninger og private Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige I alt Anlæg Teatre Det forventede svarer til det afsatte budget. Beløbet er et nettobeløb omfattende udgifter til teaterforestillinger, samt indtægter via statsrefusion og institutionernes egenbetaling. Statusrefusion og institutionernes egenbetaling er ikke indhentet endnu Kommunal sundhedstjeneste Det forventede svarer til det afsatte budget. Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedsplejen Fælles formål Det forventede overstiger det afsatte budget med kr. som følge af et øget børnetal i primært kommunale dagtilbud, samt i private tilbud med kommunal medfinansiering. Følgende udgiftsposter forventes forøget: 7

8 Udgiftspost Budget forbrug Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning Drift af ekstra pladser i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner I alt medfører dette et forventet merforbrug på konto til fælles formål på kr. Merudgiften/budgetkorrektionen til drift af ekstra pladser vil blive omplaceret til de vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, hvor pladserne er blevet etableret så snart det er muligt. Samtidig forventes en mindre udgift til forældre på børnepasningsorlov på kr Dagplejen Det forventede overstiger det afsatte budget med 6 mio. kr. som følge at et øget børnetal i dagplejen. Den forventede merudgift er baseret på en vurdering af udgiften til dagplejen i årets første 3 måneder. Der er taget højde for, at antallet af børn i børnehavealderen i disse måneder er højere end i efteråret, og at manglen på børnehavepladser har medført at antallet af 3 årige har været forholdsvis højt i disse måneder Vuggestuer Det forventede for fripladstilskud i vuggestuer overstiger det afsatte budget med kr. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Børnehaver Det forventede for fripladstilskud i børnehaver er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Integrerede instituioner Det forventede for fripladstilskud i integrerede institutioner er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Budgettet til klubber og andre socialpædagogiske tilbud er afsat på baggrund af udgifterne til området i Klubber og andre socialpædagogiske tilbud er i foråret organiseret og struktureret som i Det forventede svarer til det afsatte budget. 8

9 Åbne pædagogiske legesteder mv. Det forventede svarer til det afsatte budget. Budgettet er fordelt på private legestuer og til pasning af tosprogede børn i tilknytning til danskundervisning for forældrene Tilskud til puljeordninger og private klubber Budgettet er afsat til puljeordningen Levring børnehus, der kan forventes øgede udgifter til området, hvis antallet af private institutioner og puljeordninger ændres. To institutioner har henvendt sig herom. Det forventes at udgifterne hertil til en hvis grad vil modsvares af lavere udgifter til de direkte børnetals relaterede udgifter i de kommunale tilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Det forventede for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af anbringelser pr. 31. marts er lavere end forudsat. Antallet af anbringelser ændrer sig dog altid i løbet af året. I forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne endda forventes at være endnu større fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Det forventede for forebyggende foranstaltninger for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af foranstaltninger pr. marts er lavere end forudsat. Antallet er af foranstaltninger ændrer sig i løbet af året og i forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne forventes at være endnu større, fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service. Endvidere er der stor usikkerhed om priserne på flere af foranstaltningerne i forbindelse med, at flere af dem er flyttet fra amtet til regionen eller andre kommuner Døgninstitutioner for børn og unge Det forventede for døgninstitutioner for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et merforbrug. Dette hænger sammen med at antallet af anbringelser på døgninstitutioner pr. marts måned er højere end forudsat i budgettet. Forøgelsen svarer i gennemsnit til 4 årsbørn. Den gennemsnitlige pris pr. anbringelse svarer til den, der er forudsat i budgettet Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betalingen til sikrede døgninstitutioner er en fordeling af udgifter på kommunerne afhængigt af befolkningstallet. Silkeborg kommune har ikke modtaget regning for sin andel og kender ikke den faktiske pris Botilbud for personer med særlige sociale problemer Silkeborg Krisecenter Det forventede for krisecentret svarer til det afsatte budget. Den faktiske belægningsprocent på krisecentret til og med marts har været højere end forudsat i budgettet. Hvis belægningsprocenten for hele året er højere, kan der forventes et overskud, da takstbeløbet er fast. Anlæg Det forventede anlægs er 17,5 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget. Dette skyldes udgifter til etablering af ekstra blivende og midlertidige pladser til pasning af børn i 0 til 3 års 9

10 alderen og 3 til 5 års alderen. Anlæggene vil blive forelagt udvalget som bevillingssager, når de er klar til dette. Målopfølgning Arbejdet med målene på de forskellige områder er sat i værk. Det forventes på nuværende tidspunkt at målene kan opfyldes. Bevilling 45 Handicap - børn Korrigeret budget kr Funktioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Generelt: Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Socialudvalget Bevilling 51 Social service 10

11 1.000 kr Korrigeret budget Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter handicappede sociale problemer for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Specifikation Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjemmet Landlyst: 2 plejehjemsboliger har været ubeboede siden årsskiftet. Den ene bolig er pr. 1. april udlejet, hvorefter der fortsat er 1 bolig ledig Mindre indtægt pr Botilbud for personer med særlige sociale probemer Forsorgshjemmet Godrum: Godrum har i 3 kvartal 2006 samt 1. kvartal været under ombygning. Dette betyder, at der i januar og februar samt marts har været 14 færre pladser at belægge, svarende til belægningsdage, hvortil taksten er fastsat til kr. pr. dag. Da Godrum fra 1. januar opererer med takstfinansiering, vil der derfor komme til at mangle indtægter. En foreløbig vurdering vil være et indtægtstab på ca kr. Mindre indtægt Det skal endvidere bemærkes, at for så vidt angår beboere, som i forvejen har egen bolig, foreligger der ingen muligheder for opkrævning af egenbetaling til logi. Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig at forudsige de endelige økonomiske konsekvenser herfor Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er i budgettet for ikke taget højde for udgifter til døgnbehandlingstilbud til alkoholbehandling. Der må påregnes udgifter til 3 11

12 årspersoner á ca kr. i behandlingstilbud. Merudgift Behandling af stofmisbrugere Misbrugscentret, Chr. 8. Vej 2 A: Der er ikke budgetteret med udgifter til lægeydelser Merudgift 745 Der er ligeledes ikke budgetteret med udgifter til sprøjter, urinprøver og psykiater (beløb kendes ikke). Det er endnu uafklaret, hvordan dette skal finansieres. Desuden må der påregnes ekstraudgifter til indkøb af metadon, da indkøbsaftalen med Sygehusapoteket forventes at ophøre i løbet af året, jf. meddelelse fra Sundhedsministeriet (beløb kendes ikke). Der er endvidere ikke taget højde for følgende udgifter i budgettet for : Dagbehandlingstilbud: kr. Døgnbehandlingstilbud: kr. Merudgift, i alt Bevilling 55 Handicap Korrigeret budget kr i prisniveau Specialpædagogiskbistand til voksne Kommunal tandpleje Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål I alt Generelt: 12

13 Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for Specialpædagogisk bistand til voksne Silkeborg Kommune har i forbindelse med nedlæggelse af amterne overtaget den kompenserende specialundervisning for handicappede voksne og dermed også finansieringen. Opgaven var ved budgetlægningstidspunktet ikke fuldt ud belyst, og der må forventes en yderligere udgift på dette område. Vi er i gang med en udredning af området og vil lave en redegørelse til politisk behandling inkl. det økonomiske omfang af området. Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. som er budgettet til Lysbroskolen. I forbindelse med servicerammerne for Budget blev hele beløbet vedrørende amternes udgifter til specialundervisning tilført bevilling 41 Skoler. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Bevilling 56 Sociale overførsler kr Korrigeret budget Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanhjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) I alt Specifikation 13

14 Sygedagpenge Et stigende antal sygedagpengesager under 52 uger Merudgift Et stigende antal sygedagpengesager over 52 uger Merudgift Det skal bemærkes, at der i vurderingen ikke er indarbejdet forventet effekt af Arbejdsmarkedsudvalgets tiltag for at nedbringe udgifterne på området. Dette forventes at foreligge ved næste budgetopfølgning Sociale formål Der forventes merudgifter til tandbehandling, psykologbehandling og til merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne. Merudgift Boligsikring Der kan forventes ca. 100 husstande færre, der vil modtage boligsikring. Modtagerne fordeler sig mellem personer i almene familieboliger og ungdomsboliger eller personer tilkendt førtidspension (nytilkendelser). Mindre udgift -788 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter Korrigeret budget kr Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram mv Revalidring Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesordninger I alt Specifikation Introduktionsprogram Der er ikke budgettet med timetilskud i forbindelse med danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af Integrationsloven. 14

15 Tilskuddet skulle bortfalde pr , men da finansieringsreformen på integrationsområdet først træder i kraft pr , kan der også i hjemtages timetilskud, 37 kr. pr. time. I 2006 er der i de 4 kommuner samlet hjemtaget tilskud for undervisningstimer. Der forventes samme niveau i. Merindtægt Revalidering Lov nr. 203 vedr. Omlægning af finansieringen af udgifter til uddannelse ved revalidering, støtte til revalidender til dækning af særlige udgifter, tilskud til hjælpemidler til selvstændige, forenkling af løntilskudssatser mv. blev den 2. juni 2006 vedtaget. Loven vedrører omlægning af kommunernes udgifter til uddannelse i forbindelse med revalidering. Der er for ikke budgetlagt med udgiften. Der er aktuelt 214 personer, som modtager revalideringsydelse til længerevarende uddannelse. Enkelte ophører juni, og der forventes tilgang igen i august. I alt forventes 208 helårspersoner, hvortil der skal afholdes uddannelsesudgifter i form af betaling til uddannelsesstedet. Udgiften er årligt beregnet til gennemsnitligt kr. pr. person Merudgift: 208 x kr Beløbet indgår i loftberegningen, jf. beskrivelse vedr. funktion (beløb under loftberegningen er omfattet af 50 % statsrefusion). Beløb over loftsniveauet kr. pr. årsperson - er således ikke omfattet af statsrefusion). Ifølge det oplyste er kommunerne under ét via de kommunale bloktilskud på det budgetgaranterede område kompenseret for merudgiften. For Silkeborg Kommunes vedkommende udgør kompensationen 1,5925 % af det samlede bloktilskud på 216,4 mio. kr., således i alt 3,440 mio. kr Løntilskud til personer i fleksjob m.v. Der er pr ansat 683 personer i fleksjobs. Med forventning om en øget indsats på området med etablering af 70 (40 årsværk) fleksjobs i løbet af året, vil dette medføre yderligere udgifter til løntilskud på kr. Udgifterne til løntilskud udløser 65 % statsrefusion, kr., således at merudgiften netto udgør Beskæftigelsesordninger Statsrefusion: Visse udgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af 50 % statsrefusion. Der er dog fastsat et maksimalt loft over udgiftsgrundlaget 15

16 svarende til kr. pr. årsperson omfattet af kontanthjælp, forrevalidering eller aktivering med løntilskud. Budgettet for er dannet ud fra en forventning om et udgiftsgrundlag pr. årsperson på kr. Merindtægt Bevilling 71 Sundhedsområdet kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre kommunale sundhedsudgifter I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er fortsat så stor usikkerhed omkring niveauet for afregning, at det er vanskeligt at forudsige, hvorvidt budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering kan overholdes. Usikkerheden knytter sig til flere forhold, for det første, er der endnu ikke foretaget afregning for sygesikringsområdet som udgør ca.1,3 mio. kr. for januar måned og tilsvarende for februar måned. Dels er der ikke erfaringsgrundlag til at kunne vurdere niveauet for efterregistreringer for hele medfinansieringsområdet. I Region Midtjylland arbejder man med prognoser for området, hvor efterregistreringen udgør mellem 10-15%, mens man i KL vurderer, at efterregistreringer udgør 15-25%. Der er foretaget to afregninger indenfor perioden og disse to afregninger indikerer, at aktivitetsniveauet i forhold til de ambulante ydelser er højere end budgetteret, men til gengæld er det stationære aktivitetsniveau en smule lavere, hvilket antyder, at den generelle tendens med flytning af sygehusydelser fra den somatiske del til ambulante ydelser også slår igennem i Silkeborg. Men det er for tidligt at konkludere om det får betydning for det samlede budget på medfinansieringsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Denne funktion er delt mellem bevilling 73 Ældre og bevilling 71 Sundhedsområdet. Nedenstående forklaringer relaterer sig til den specialiserede genoptræning, Det er endnu for tidligt at konkludere noget i forhold 16

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere