Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007"

Transkript

1 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige udvalg. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen. Sagen indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer og har mere karakter af orientering om forventet på de bevilling, hvor forventet afviger fra det korrigerede budget eller der er afvigelser i forhold til målopfyldelse. Det forudsættes at de enkelte fagudvalg arbejder med korrigerende handlinger med henblik på at reducere de på nuværende tidspunkt forventede merforbrug. Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: DRIFT udvalget Bevilling 11 Arealer kr. Korrigeret Budget Ubestemte formål I alt Ubestemte formål (jordforsyning) Ingen bemærkninger. Mål Der arbejdes fortsat på at opkøbe arealer så tidligt som muligt, så der i samspil med Teknisk Afdeling kan etableres nye udstykningsområder, der imødekommer ønskerne fra forskellige målgrupper. I henhold til målsætningen vil der hen over året blive taget stilling til plejeniveauet på de forskellige arealer under hensyn til de givne rammer, geografisk beliggenhed og synlighed. Bevilling 12 Ejendomme og Intern Service Budget kr Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Varmeforsyning Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 Andre faste ejendomme Administrationsbygninger Der er ikke budgetteret med lejeindtægt på 1 mio. kr. fra Staten vedr. Jobcentret. Der er ikke budgetteret med lejeudgift på kr. til Fuglemosevej 1, Kjellerup, der tidligere har været benyttet af arbejdsmarkedsafdelingen i Kjellerup. Lejemålet kan først opsiges medio Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at administrere ejendommene økonomisk og funktionelt bedst muligt, således at der tages hensyn til den enkelte ejendoms nuværende og fremtidige anvendelse. Bevilling 18 Rengøring Budget kr Rengøringssektionen I alt Sekretariat og forvaltninger - Rengøringssektionen Ingen bemærkninger Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at organisere den samlede rengøring i Rengøringssektionen. Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 21 Forsyning Budget kr Drift Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Anlæg: Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Forsyning i alt

3 Drift Vandforsyning I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, kan det konstateres, at kontoen for spildevandsafgiften på nuværende tidspunkt er væsentlig overskredet. Det skyldes, at der i budgettet er regnet med en afledningsmængde fra filterskyllevandet væsentlig under den reelle mængde. Vandforsyningen arbejder i øjeblikket intenst med at indrette vandværket således at skyllemængden, der afledes til kloaknettet minimeres mest muligt. Det betalte beløb kan derfor betragtes som et á contobeløb for afledningsafgiften for hele Spildevand Den eventuelle merudgift under vandforsyningen vil tilgå Spildevand som en merindtægt. Forsyningen (drift) set under et ingen forventede ændringer på nuværende tidspunkt. Anlæg Forsyningsafdelingen har et stort anlægsbudget, hvor der er forskydninger i tidspunkterne for færdiggørelse af arbejderne, således at en anlægsbevilling givet i år kan strække sig ind i næste budgetår, hvor der så vil være behov for overførsel af frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb. Det er endnu for tidligt at skønne hvilke anlægsarbejder, som ikke kan færdiggøres i, og hvor frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb skal overføres til 2008, men skønnet vil være mellem mio. kr. Bevilling 25 Veje kr Fast ejendom Fælles Formål Kommunale veje Havne I alt Kommunale veje Udgifter til pleje af idrætsarealer i Them og vedligehold af areal på 5 institutioner i Gjern og Them som tidligere er afholdt på vejkontoen skal nu afholdes på institutionerne. Den samlet udgift hertil på kr. overføres fra bevilling 25 Veje, Andre driftsudgifter og indtægter, Andet til bevilling 34 Kultur og Fritid. Der forventes en merudgift på bevilling 25, Veje, Vintertjeneste på ca. 3 mio. kr. 3

4 Budget til vintertjeneste i Opgjort forbrug pr. 15. april udskiftning af materiel forbrug til efteråret merudgift 8,590 mio. kr. 8,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 2,590 mio. kr. 3,000 mio. kr. Silkeborg Kommune har modtaget 5,8 mio. kr. i tilbagebetalt moms af parkeringsudgifter. Pengene er indsat på vejdriftskontoen og forventes brugt til renovering af vejbelysning. Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid kr Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsforanstaltninger Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger I alt Korrigeret Budget Merudgift på kr. til opstregning af idrætsbaner har været forelagt udvalget til orientering i mødet den 1. marts. Udvalget vedtog at harmonisere, således at alle boldbaner bliver opstreget og ville tage stilling til finansiering i enten i forbindelse med overførsel af eventuelle ikke forbrugte midler fra 2006 eller ved budgetopfølgning pr Kultur- og Fritidsafdelingen er pt. ikke i stand til at pege på mindre udgifter på andre konti i, idet der endnu ikke er fuld overblik over udgifter til lokaletilskud, køb af timer i selvejende haller m.v. Merudgiften vil også påvirke budget 2008 og fremover. 4

5 Merudgift på kr. til driftstilskud til Sjørslev Demstrup Egnscenter Det endelige tilskud er fastsat efter at låneoptagelse er på plads. Merudgiften er tilført udvalgets ramme for Merudgift på kr. til rengøring på Silkeborg Bibliotek, som er overtaget af den Kommunale Rengøringsenhed. Børne- og Ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Budget kr Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Teatre Ungdomsskolevirksomhed Elevtilskud Kommunal tandpleje Kommunale råd og nævn I alt Folkeskoler Manglende budgetlægning af Sjørslev Skoles brug af Egnscentret, i alt kr. Regulering af el, vand og varme på skolerne i gl. Silkeborg, i alt kr. Lejeaftale med Them Fritidscenter på kr. er ikke budgetlagt. Frisholm, Gjessø og Bryrup skolers brug af Bryrup Hallen og Them Hallen. Manglende budgetlægning af Thorning Skoles benyttelse af Thorning Hallen på kr. Udgifter til tidligere Levring og Vium-Hvam skoler vedrører bevilling 43 Børn og familie. I den tidligere Kjellerup kommune var disse udgifter budgetteret under skoler. Da disse udgifter ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Aktiv Weekend og Småskolen Peterslyst har fået flere elever fra Silkeborg end budgetlagt, i alt kr. 5

6 Ressourcerne til specialundervisning er budgetlagt for lavt, hvilket giver et merforbrug på i alt kr. Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom er muligvis budgetlagt for lav, da den er lavet på baggrund af de 4 gamle kommuners 2006 budget, som nu viser sig at være underbudgetteret Skolefritidsordninger Udgifter til Væresteder i Gjern vedrører bevilling 43 Børn og familie, da disse ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Manglende budgetlægning af Gjessø SFO s tilbud til klasseselever, i alt kr Befordring af elever i grundskolen Der forventes en merudgifter på kr., som følge af overtagelsen af opgaven vedr. sygebefordring af elever på ungdomsuddannelser. Opgaven kommer fra Amtet. Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig dokumentation til en præcis periodisering af udgifterne. Da DUTkompensationen for Silkeborg Kommune jf. aktstykket af 14. juni 2006 er mindre end kr. er bevilling 41 Skoler ikke kompenseret for lovændringen Kommunale specialskoler Der har været budgetlagt med for få elever og for lav gennemsnitsudgift pr. elev til enkelt integrerede elever, det forventes at give et merforbrug på i alt kr. Der forventes et merforbrug til elever på specialskoler, men da resultatet af revisitationen endnu ikke foreligger, kender vi ikke tallet. Mål På skolerne arbejdes der med processer til implementering af systematisk evaluering og udvikling af elevplaner. Der er stor variation med hensyn til hvilken systematik der anvendes på den enkelte skole. Der er ikke nedsat en følgegruppe til at følge indsatsområdets proces og resultat. Dette skyldes at fokus for skoleafdelingen og skolernes ledelser har været sikker drift i en forandringsperiode, hvor der er sket en harmonisering af de fire tidligere kommuners skolevæsner. Der har således ikke kunnet afsættes resurser til etablering af en effektiv fungerende følgegruppe. Den pædagogiske udviklingssektion vil løbende følge op på indsatsområdet samt være ansvarlig for en endelig afrapportering ved budgetårets afslutning. Der planlægges med en organiseret vidensdeling den 7. og 8. august hvor skolerne gensidigt deler praktiske erfaringer fra god undervisning. Der vil være tale om en række to timers præsentationsforløb hvor lærere og lærerteams præsenterer egen praksis. 6

7 Siden etablering af skolevæsenet i den nye Silkeborg Kommune har skolernes ledelser været organiseret i 6 netværk, samt en fælles koordineringsgruppe med en repræsentant fra hvert af ledelsesnetværkene. Der er etableret et fælles elektronisk kommunikationssystem kaldet Fællesnettet som ledelsen og alle medarbejdere i skoleafdelingen har adgang til. Fællesnettet anvendes bl.a. til koordinering af møder og kurser, løbende vidensdeling samt til at formidling af fælles informationer til hele skolevæsenet. Bevilling 43 Børn og Familie Budget kr Teatre Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til puljeordninger og private Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige I alt Anlæg Teatre Det forventede svarer til det afsatte budget. Beløbet er et nettobeløb omfattende udgifter til teaterforestillinger, samt indtægter via statsrefusion og institutionernes egenbetaling. Statusrefusion og institutionernes egenbetaling er ikke indhentet endnu Kommunal sundhedstjeneste Det forventede svarer til det afsatte budget. Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedsplejen Fælles formål Det forventede overstiger det afsatte budget med kr. som følge af et øget børnetal i primært kommunale dagtilbud, samt i private tilbud med kommunal medfinansiering. Følgende udgiftsposter forventes forøget: 7

8 Udgiftspost Budget forbrug Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning Drift af ekstra pladser i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner I alt medfører dette et forventet merforbrug på konto til fælles formål på kr. Merudgiften/budgetkorrektionen til drift af ekstra pladser vil blive omplaceret til de vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, hvor pladserne er blevet etableret så snart det er muligt. Samtidig forventes en mindre udgift til forældre på børnepasningsorlov på kr Dagplejen Det forventede overstiger det afsatte budget med 6 mio. kr. som følge at et øget børnetal i dagplejen. Den forventede merudgift er baseret på en vurdering af udgiften til dagplejen i årets første 3 måneder. Der er taget højde for, at antallet af børn i børnehavealderen i disse måneder er højere end i efteråret, og at manglen på børnehavepladser har medført at antallet af 3 årige har været forholdsvis højt i disse måneder Vuggestuer Det forventede for fripladstilskud i vuggestuer overstiger det afsatte budget med kr. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Børnehaver Det forventede for fripladstilskud i børnehaver er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Integrerede instituioner Det forventede for fripladstilskud i integrerede institutioner er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Budgettet til klubber og andre socialpædagogiske tilbud er afsat på baggrund af udgifterne til området i Klubber og andre socialpædagogiske tilbud er i foråret organiseret og struktureret som i Det forventede svarer til det afsatte budget. 8

9 Åbne pædagogiske legesteder mv. Det forventede svarer til det afsatte budget. Budgettet er fordelt på private legestuer og til pasning af tosprogede børn i tilknytning til danskundervisning for forældrene Tilskud til puljeordninger og private klubber Budgettet er afsat til puljeordningen Levring børnehus, der kan forventes øgede udgifter til området, hvis antallet af private institutioner og puljeordninger ændres. To institutioner har henvendt sig herom. Det forventes at udgifterne hertil til en hvis grad vil modsvares af lavere udgifter til de direkte børnetals relaterede udgifter i de kommunale tilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Det forventede for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af anbringelser pr. 31. marts er lavere end forudsat. Antallet af anbringelser ændrer sig dog altid i løbet af året. I forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne endda forventes at være endnu større fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Det forventede for forebyggende foranstaltninger for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af foranstaltninger pr. marts er lavere end forudsat. Antallet er af foranstaltninger ændrer sig i løbet af året og i forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne forventes at være endnu større, fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service. Endvidere er der stor usikkerhed om priserne på flere af foranstaltningerne i forbindelse med, at flere af dem er flyttet fra amtet til regionen eller andre kommuner Døgninstitutioner for børn og unge Det forventede for døgninstitutioner for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et merforbrug. Dette hænger sammen med at antallet af anbringelser på døgninstitutioner pr. marts måned er højere end forudsat i budgettet. Forøgelsen svarer i gennemsnit til 4 årsbørn. Den gennemsnitlige pris pr. anbringelse svarer til den, der er forudsat i budgettet Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betalingen til sikrede døgninstitutioner er en fordeling af udgifter på kommunerne afhængigt af befolkningstallet. Silkeborg kommune har ikke modtaget regning for sin andel og kender ikke den faktiske pris Botilbud for personer med særlige sociale problemer Silkeborg Krisecenter Det forventede for krisecentret svarer til det afsatte budget. Den faktiske belægningsprocent på krisecentret til og med marts har været højere end forudsat i budgettet. Hvis belægningsprocenten for hele året er højere, kan der forventes et overskud, da takstbeløbet er fast. Anlæg Det forventede anlægs er 17,5 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget. Dette skyldes udgifter til etablering af ekstra blivende og midlertidige pladser til pasning af børn i 0 til 3 års 9

10 alderen og 3 til 5 års alderen. Anlæggene vil blive forelagt udvalget som bevillingssager, når de er klar til dette. Målopfølgning Arbejdet med målene på de forskellige områder er sat i værk. Det forventes på nuværende tidspunkt at målene kan opfyldes. Bevilling 45 Handicap - børn Korrigeret budget kr Funktioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Generelt: Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Socialudvalget Bevilling 51 Social service 10

11 1.000 kr Korrigeret budget Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter handicappede sociale problemer for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Specifikation Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjemmet Landlyst: 2 plejehjemsboliger har været ubeboede siden årsskiftet. Den ene bolig er pr. 1. april udlejet, hvorefter der fortsat er 1 bolig ledig Mindre indtægt pr Botilbud for personer med særlige sociale probemer Forsorgshjemmet Godrum: Godrum har i 3 kvartal 2006 samt 1. kvartal været under ombygning. Dette betyder, at der i januar og februar samt marts har været 14 færre pladser at belægge, svarende til belægningsdage, hvortil taksten er fastsat til kr. pr. dag. Da Godrum fra 1. januar opererer med takstfinansiering, vil der derfor komme til at mangle indtægter. En foreløbig vurdering vil være et indtægtstab på ca kr. Mindre indtægt Det skal endvidere bemærkes, at for så vidt angår beboere, som i forvejen har egen bolig, foreligger der ingen muligheder for opkrævning af egenbetaling til logi. Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig at forudsige de endelige økonomiske konsekvenser herfor Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er i budgettet for ikke taget højde for udgifter til døgnbehandlingstilbud til alkoholbehandling. Der må påregnes udgifter til 3 11

12 årspersoner á ca kr. i behandlingstilbud. Merudgift Behandling af stofmisbrugere Misbrugscentret, Chr. 8. Vej 2 A: Der er ikke budgetteret med udgifter til lægeydelser Merudgift 745 Der er ligeledes ikke budgetteret med udgifter til sprøjter, urinprøver og psykiater (beløb kendes ikke). Det er endnu uafklaret, hvordan dette skal finansieres. Desuden må der påregnes ekstraudgifter til indkøb af metadon, da indkøbsaftalen med Sygehusapoteket forventes at ophøre i løbet af året, jf. meddelelse fra Sundhedsministeriet (beløb kendes ikke). Der er endvidere ikke taget højde for følgende udgifter i budgettet for : Dagbehandlingstilbud: kr. Døgnbehandlingstilbud: kr. Merudgift, i alt Bevilling 55 Handicap Korrigeret budget kr i prisniveau Specialpædagogiskbistand til voksne Kommunal tandpleje Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål I alt Generelt: 12

13 Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for Specialpædagogisk bistand til voksne Silkeborg Kommune har i forbindelse med nedlæggelse af amterne overtaget den kompenserende specialundervisning for handicappede voksne og dermed også finansieringen. Opgaven var ved budgetlægningstidspunktet ikke fuldt ud belyst, og der må forventes en yderligere udgift på dette område. Vi er i gang med en udredning af området og vil lave en redegørelse til politisk behandling inkl. det økonomiske omfang af området. Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. som er budgettet til Lysbroskolen. I forbindelse med servicerammerne for Budget blev hele beløbet vedrørende amternes udgifter til specialundervisning tilført bevilling 41 Skoler. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Bevilling 56 Sociale overførsler kr Korrigeret budget Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanhjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) I alt Specifikation 13

14 Sygedagpenge Et stigende antal sygedagpengesager under 52 uger Merudgift Et stigende antal sygedagpengesager over 52 uger Merudgift Det skal bemærkes, at der i vurderingen ikke er indarbejdet forventet effekt af Arbejdsmarkedsudvalgets tiltag for at nedbringe udgifterne på området. Dette forventes at foreligge ved næste budgetopfølgning Sociale formål Der forventes merudgifter til tandbehandling, psykologbehandling og til merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne. Merudgift Boligsikring Der kan forventes ca. 100 husstande færre, der vil modtage boligsikring. Modtagerne fordeler sig mellem personer i almene familieboliger og ungdomsboliger eller personer tilkendt førtidspension (nytilkendelser). Mindre udgift -788 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter Korrigeret budget kr Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram mv Revalidring Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesordninger I alt Specifikation Introduktionsprogram Der er ikke budgettet med timetilskud i forbindelse med danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af Integrationsloven. 14

15 Tilskuddet skulle bortfalde pr , men da finansieringsreformen på integrationsområdet først træder i kraft pr , kan der også i hjemtages timetilskud, 37 kr. pr. time. I 2006 er der i de 4 kommuner samlet hjemtaget tilskud for undervisningstimer. Der forventes samme niveau i. Merindtægt Revalidering Lov nr. 203 vedr. Omlægning af finansieringen af udgifter til uddannelse ved revalidering, støtte til revalidender til dækning af særlige udgifter, tilskud til hjælpemidler til selvstændige, forenkling af løntilskudssatser mv. blev den 2. juni 2006 vedtaget. Loven vedrører omlægning af kommunernes udgifter til uddannelse i forbindelse med revalidering. Der er for ikke budgetlagt med udgiften. Der er aktuelt 214 personer, som modtager revalideringsydelse til længerevarende uddannelse. Enkelte ophører juni, og der forventes tilgang igen i august. I alt forventes 208 helårspersoner, hvortil der skal afholdes uddannelsesudgifter i form af betaling til uddannelsesstedet. Udgiften er årligt beregnet til gennemsnitligt kr. pr. person Merudgift: 208 x kr Beløbet indgår i loftberegningen, jf. beskrivelse vedr. funktion (beløb under loftberegningen er omfattet af 50 % statsrefusion). Beløb over loftsniveauet kr. pr. årsperson - er således ikke omfattet af statsrefusion). Ifølge det oplyste er kommunerne under ét via de kommunale bloktilskud på det budgetgaranterede område kompenseret for merudgiften. For Silkeborg Kommunes vedkommende udgør kompensationen 1,5925 % af det samlede bloktilskud på 216,4 mio. kr., således i alt 3,440 mio. kr Løntilskud til personer i fleksjob m.v. Der er pr ansat 683 personer i fleksjobs. Med forventning om en øget indsats på området med etablering af 70 (40 årsværk) fleksjobs i løbet af året, vil dette medføre yderligere udgifter til løntilskud på kr. Udgifterne til løntilskud udløser 65 % statsrefusion, kr., således at merudgiften netto udgør Beskæftigelsesordninger Statsrefusion: Visse udgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af 50 % statsrefusion. Der er dog fastsat et maksimalt loft over udgiftsgrundlaget 15

16 svarende til kr. pr. årsperson omfattet af kontanthjælp, forrevalidering eller aktivering med løntilskud. Budgettet for er dannet ud fra en forventning om et udgiftsgrundlag pr. årsperson på kr. Merindtægt Bevilling 71 Sundhedsområdet kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre kommunale sundhedsudgifter I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er fortsat så stor usikkerhed omkring niveauet for afregning, at det er vanskeligt at forudsige, hvorvidt budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering kan overholdes. Usikkerheden knytter sig til flere forhold, for det første, er der endnu ikke foretaget afregning for sygesikringsområdet som udgør ca.1,3 mio. kr. for januar måned og tilsvarende for februar måned. Dels er der ikke erfaringsgrundlag til at kunne vurdere niveauet for efterregistreringer for hele medfinansieringsområdet. I Region Midtjylland arbejder man med prognoser for området, hvor efterregistreringen udgør mellem 10-15%, mens man i KL vurderer, at efterregistreringer udgør 15-25%. Der er foretaget to afregninger indenfor perioden og disse to afregninger indikerer, at aktivitetsniveauet i forhold til de ambulante ydelser er højere end budgetteret, men til gengæld er det stationære aktivitetsniveau en smule lavere, hvilket antyder, at den generelle tendens med flytning af sygehusydelser fra den somatiske del til ambulante ydelser også slår igennem i Silkeborg. Men det er for tidligt at konkludere om det får betydning for det samlede budget på medfinansieringsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Denne funktion er delt mellem bevilling 73 Ældre og bevilling 71 Sundhedsområdet. Nedenstående forklaringer relaterer sig til den specialiserede genoptræning, Det er endnu for tidligt at konkludere noget i forhold 16

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere