Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007"

Transkript

1 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige udvalg. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen. Sagen indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer og har mere karakter af orientering om forventet på de bevilling, hvor forventet afviger fra det korrigerede budget eller der er afvigelser i forhold til målopfyldelse. Det forudsættes at de enkelte fagudvalg arbejder med korrigerende handlinger med henblik på at reducere de på nuværende tidspunkt forventede merforbrug. Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: DRIFT udvalget Bevilling 11 Arealer kr. Korrigeret Budget Ubestemte formål I alt Ubestemte formål (jordforsyning) Ingen bemærkninger. Mål Der arbejdes fortsat på at opkøbe arealer så tidligt som muligt, så der i samspil med Teknisk Afdeling kan etableres nye udstykningsområder, der imødekommer ønskerne fra forskellige målgrupper. I henhold til målsætningen vil der hen over året blive taget stilling til plejeniveauet på de forskellige arealer under hensyn til de givne rammer, geografisk beliggenhed og synlighed. Bevilling 12 Ejendomme og Intern Service Budget kr Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Varmeforsyning Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 Andre faste ejendomme Administrationsbygninger Der er ikke budgetteret med lejeindtægt på 1 mio. kr. fra Staten vedr. Jobcentret. Der er ikke budgetteret med lejeudgift på kr. til Fuglemosevej 1, Kjellerup, der tidligere har været benyttet af arbejdsmarkedsafdelingen i Kjellerup. Lejemålet kan først opsiges medio Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at administrere ejendommene økonomisk og funktionelt bedst muligt, således at der tages hensyn til den enkelte ejendoms nuværende og fremtidige anvendelse. Bevilling 18 Rengøring Budget kr Rengøringssektionen I alt Sekretariat og forvaltninger - Rengøringssektionen Ingen bemærkninger Mål Der arbejdes i henhold til målsætningen med at organisere den samlede rengøring i Rengøringssektionen. Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 21 Forsyning Budget kr Drift Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Anlæg: Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Renovation I alt Forsyning i alt

3 Drift Vandforsyning I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, kan det konstateres, at kontoen for spildevandsafgiften på nuværende tidspunkt er væsentlig overskredet. Det skyldes, at der i budgettet er regnet med en afledningsmængde fra filterskyllevandet væsentlig under den reelle mængde. Vandforsyningen arbejder i øjeblikket intenst med at indrette vandværket således at skyllemængden, der afledes til kloaknettet minimeres mest muligt. Det betalte beløb kan derfor betragtes som et á contobeløb for afledningsafgiften for hele Spildevand Den eventuelle merudgift under vandforsyningen vil tilgå Spildevand som en merindtægt. Forsyningen (drift) set under et ingen forventede ændringer på nuværende tidspunkt. Anlæg Forsyningsafdelingen har et stort anlægsbudget, hvor der er forskydninger i tidspunkterne for færdiggørelse af arbejderne, således at en anlægsbevilling givet i år kan strække sig ind i næste budgetår, hvor der så vil være behov for overførsel af frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb. Det er endnu for tidligt at skønne hvilke anlægsarbejder, som ikke kan færdiggøres i, og hvor frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb skal overføres til 2008, men skønnet vil være mellem mio. kr. Bevilling 25 Veje kr Fast ejendom Fælles Formål Kommunale veje Havne I alt Kommunale veje Udgifter til pleje af idrætsarealer i Them og vedligehold af areal på 5 institutioner i Gjern og Them som tidligere er afholdt på vejkontoen skal nu afholdes på institutionerne. Den samlet udgift hertil på kr. overføres fra bevilling 25 Veje, Andre driftsudgifter og indtægter, Andet til bevilling 34 Kultur og Fritid. Der forventes en merudgift på bevilling 25, Veje, Vintertjeneste på ca. 3 mio. kr. 3

4 Budget til vintertjeneste i Opgjort forbrug pr. 15. april udskiftning af materiel forbrug til efteråret merudgift 8,590 mio. kr. 8,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 2,590 mio. kr. 3,000 mio. kr. Silkeborg Kommune har modtaget 5,8 mio. kr. i tilbagebetalt moms af parkeringsudgifter. Pengene er indsat på vejdriftskontoen og forventes brugt til renovering af vejbelysning. Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid kr Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsforanstaltninger Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger I alt Korrigeret Budget Merudgift på kr. til opstregning af idrætsbaner har været forelagt udvalget til orientering i mødet den 1. marts. Udvalget vedtog at harmonisere, således at alle boldbaner bliver opstreget og ville tage stilling til finansiering i enten i forbindelse med overførsel af eventuelle ikke forbrugte midler fra 2006 eller ved budgetopfølgning pr Kultur- og Fritidsafdelingen er pt. ikke i stand til at pege på mindre udgifter på andre konti i, idet der endnu ikke er fuld overblik over udgifter til lokaletilskud, køb af timer i selvejende haller m.v. Merudgiften vil også påvirke budget 2008 og fremover. 4

5 Merudgift på kr. til driftstilskud til Sjørslev Demstrup Egnscenter Det endelige tilskud er fastsat efter at låneoptagelse er på plads. Merudgiften er tilført udvalgets ramme for Merudgift på kr. til rengøring på Silkeborg Bibliotek, som er overtaget af den Kommunale Rengøringsenhed. Børne- og Ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Budget kr Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Teatre Ungdomsskolevirksomhed Elevtilskud Kommunal tandpleje Kommunale råd og nævn I alt Folkeskoler Manglende budgetlægning af Sjørslev Skoles brug af Egnscentret, i alt kr. Regulering af el, vand og varme på skolerne i gl. Silkeborg, i alt kr. Lejeaftale med Them Fritidscenter på kr. er ikke budgetlagt. Frisholm, Gjessø og Bryrup skolers brug af Bryrup Hallen og Them Hallen. Manglende budgetlægning af Thorning Skoles benyttelse af Thorning Hallen på kr. Udgifter til tidligere Levring og Vium-Hvam skoler vedrører bevilling 43 Børn og familie. I den tidligere Kjellerup kommune var disse udgifter budgetteret under skoler. Da disse udgifter ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Aktiv Weekend og Småskolen Peterslyst har fået flere elever fra Silkeborg end budgetlagt, i alt kr. 5

6 Ressourcerne til specialundervisning er budgetlagt for lavt, hvilket giver et merforbrug på i alt kr. Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom er muligvis budgetlagt for lav, da den er lavet på baggrund af de 4 gamle kommuners 2006 budget, som nu viser sig at være underbudgetteret Skolefritidsordninger Udgifter til Væresteder i Gjern vedrører bevilling 43 Børn og familie, da disse ikke er budgetlagt vil overførslen medføre en merudgift på kr. Manglende budgetlægning af Gjessø SFO s tilbud til klasseselever, i alt kr Befordring af elever i grundskolen Der forventes en merudgifter på kr., som følge af overtagelsen af opgaven vedr. sygebefordring af elever på ungdomsuddannelser. Opgaven kommer fra Amtet. Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig dokumentation til en præcis periodisering af udgifterne. Da DUTkompensationen for Silkeborg Kommune jf. aktstykket af 14. juni 2006 er mindre end kr. er bevilling 41 Skoler ikke kompenseret for lovændringen Kommunale specialskoler Der har været budgetlagt med for få elever og for lav gennemsnitsudgift pr. elev til enkelt integrerede elever, det forventes at give et merforbrug på i alt kr. Der forventes et merforbrug til elever på specialskoler, men da resultatet af revisitationen endnu ikke foreligger, kender vi ikke tallet. Mål På skolerne arbejdes der med processer til implementering af systematisk evaluering og udvikling af elevplaner. Der er stor variation med hensyn til hvilken systematik der anvendes på den enkelte skole. Der er ikke nedsat en følgegruppe til at følge indsatsområdets proces og resultat. Dette skyldes at fokus for skoleafdelingen og skolernes ledelser har været sikker drift i en forandringsperiode, hvor der er sket en harmonisering af de fire tidligere kommuners skolevæsner. Der har således ikke kunnet afsættes resurser til etablering af en effektiv fungerende følgegruppe. Den pædagogiske udviklingssektion vil løbende følge op på indsatsområdet samt være ansvarlig for en endelig afrapportering ved budgetårets afslutning. Der planlægges med en organiseret vidensdeling den 7. og 8. august hvor skolerne gensidigt deler praktiske erfaringer fra god undervisning. Der vil være tale om en række to timers præsentationsforløb hvor lærere og lærerteams præsenterer egen praksis. 6

7 Siden etablering af skolevæsenet i den nye Silkeborg Kommune har skolernes ledelser været organiseret i 6 netværk, samt en fælles koordineringsgruppe med en repræsentant fra hvert af ledelsesnetværkene. Der er etableret et fælles elektronisk kommunikationssystem kaldet Fællesnettet som ledelsen og alle medarbejdere i skoleafdelingen har adgang til. Fællesnettet anvendes bl.a. til koordinering af møder og kurser, løbende vidensdeling samt til at formidling af fælles informationer til hele skolevæsenet. Bevilling 43 Børn og Familie Budget kr Teatre Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til puljeordninger og private Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige I alt Anlæg Teatre Det forventede svarer til det afsatte budget. Beløbet er et nettobeløb omfattende udgifter til teaterforestillinger, samt indtægter via statsrefusion og institutionernes egenbetaling. Statusrefusion og institutionernes egenbetaling er ikke indhentet endnu Kommunal sundhedstjeneste Det forventede svarer til det afsatte budget. Den kommunale sundhedstjeneste omfatter sundhedsplejen Fælles formål Det forventede overstiger det afsatte budget med kr. som følge af et øget børnetal i primært kommunale dagtilbud, samt i private tilbud med kommunal medfinansiering. Følgende udgiftsposter forventes forøget: 7

8 Udgiftspost Budget forbrug Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning Drift af ekstra pladser i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner I alt medfører dette et forventet merforbrug på konto til fælles formål på kr. Merudgiften/budgetkorrektionen til drift af ekstra pladser vil blive omplaceret til de vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, hvor pladserne er blevet etableret så snart det er muligt. Samtidig forventes en mindre udgift til forældre på børnepasningsorlov på kr Dagplejen Det forventede overstiger det afsatte budget med 6 mio. kr. som følge at et øget børnetal i dagplejen. Den forventede merudgift er baseret på en vurdering af udgiften til dagplejen i årets første 3 måneder. Der er taget højde for, at antallet af børn i børnehavealderen i disse måneder er højere end i efteråret, og at manglen på børnehavepladser har medført at antallet af 3 årige har været forholdsvis højt i disse måneder Vuggestuer Det forventede for fripladstilskud i vuggestuer overstiger det afsatte budget med kr. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Børnehaver Det forventede for fripladstilskud i børnehaver er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Integrerede instituioner Det forventede for fripladstilskud i integrerede institutioner er kr. lavere end det afsatte budget. Vurderingen er baseret på den andel udgifterne til fripladstilskud udgør pr. 31. marts i forhold til den andel, der normal er anvendt på dette tidspunkt. Den forventede merudgift til drift af nye pladser se Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Budgettet til klubber og andre socialpædagogiske tilbud er afsat på baggrund af udgifterne til området i Klubber og andre socialpædagogiske tilbud er i foråret organiseret og struktureret som i Det forventede svarer til det afsatte budget. 8

9 Åbne pædagogiske legesteder mv. Det forventede svarer til det afsatte budget. Budgettet er fordelt på private legestuer og til pasning af tosprogede børn i tilknytning til danskundervisning for forældrene Tilskud til puljeordninger og private klubber Budgettet er afsat til puljeordningen Levring børnehus, der kan forventes øgede udgifter til området, hvis antallet af private institutioner og puljeordninger ændres. To institutioner har henvendt sig herom. Det forventes at udgifterne hertil til en hvis grad vil modsvares af lavere udgifter til de direkte børnetals relaterede udgifter i de kommunale tilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Det forventede for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af anbringelser pr. 31. marts er lavere end forudsat. Antallet af anbringelser ændrer sig dog altid i løbet af året. I forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne endda forventes at være endnu større fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Det forventede for forebyggende foranstaltninger for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et mindreforbrug. Dette hænger primært sammen med, at antallet af foranstaltninger pr. marts er lavere end forudsat. Antallet er af foranstaltninger ændrer sig i løbet af året og i forbindelse med kommunesammenlægningen kan ændringerne forventes at være endnu større, fordi alle sager bliver revurderet som et led i at sikre en ensartet service. Endvidere er der stor usikkerhed om priserne på flere af foranstaltningerne i forbindelse med, at flere af dem er flyttet fra amtet til regionen eller andre kommuner Døgninstitutioner for børn og unge Det forventede for døgninstitutioner for børn og unge svarer til det afsatte budget, uagtet at en fremskrivning af de nuværende aftaler viser et merforbrug. Dette hænger sammen med at antallet af anbringelser på døgninstitutioner pr. marts måned er højere end forudsat i budgettet. Forøgelsen svarer i gennemsnit til 4 årsbørn. Den gennemsnitlige pris pr. anbringelse svarer til den, der er forudsat i budgettet Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betalingen til sikrede døgninstitutioner er en fordeling af udgifter på kommunerne afhængigt af befolkningstallet. Silkeborg kommune har ikke modtaget regning for sin andel og kender ikke den faktiske pris Botilbud for personer med særlige sociale problemer Silkeborg Krisecenter Det forventede for krisecentret svarer til det afsatte budget. Den faktiske belægningsprocent på krisecentret til og med marts har været højere end forudsat i budgettet. Hvis belægningsprocenten for hele året er højere, kan der forventes et overskud, da takstbeløbet er fast. Anlæg Det forventede anlægs er 17,5 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget. Dette skyldes udgifter til etablering af ekstra blivende og midlertidige pladser til pasning af børn i 0 til 3 års 9

10 alderen og 3 til 5 års alderen. Anlæggene vil blive forelagt udvalget som bevillingssager, når de er klar til dette. Målopfølgning Arbejdet med målene på de forskellige områder er sat i værk. Det forventes på nuværende tidspunkt at målene kan opfyldes. Bevilling 45 Handicap - børn Korrigeret budget kr Funktioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Generelt: Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Socialudvalget Bevilling 51 Social service 10

11 1.000 kr Korrigeret budget Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter handicappede sociale problemer for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Specifikation Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjemmet Landlyst: 2 plejehjemsboliger har været ubeboede siden årsskiftet. Den ene bolig er pr. 1. april udlejet, hvorefter der fortsat er 1 bolig ledig Mindre indtægt pr Botilbud for personer med særlige sociale probemer Forsorgshjemmet Godrum: Godrum har i 3 kvartal 2006 samt 1. kvartal været under ombygning. Dette betyder, at der i januar og februar samt marts har været 14 færre pladser at belægge, svarende til belægningsdage, hvortil taksten er fastsat til kr. pr. dag. Da Godrum fra 1. januar opererer med takstfinansiering, vil der derfor komme til at mangle indtægter. En foreløbig vurdering vil være et indtægtstab på ca kr. Mindre indtægt Det skal endvidere bemærkes, at for så vidt angår beboere, som i forvejen har egen bolig, foreligger der ingen muligheder for opkrævning af egenbetaling til logi. Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig at forudsige de endelige økonomiske konsekvenser herfor Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er i budgettet for ikke taget højde for udgifter til døgnbehandlingstilbud til alkoholbehandling. Der må påregnes udgifter til 3 11

12 årspersoner á ca kr. i behandlingstilbud. Merudgift Behandling af stofmisbrugere Misbrugscentret, Chr. 8. Vej 2 A: Der er ikke budgetteret med udgifter til lægeydelser Merudgift 745 Der er ligeledes ikke budgetteret med udgifter til sprøjter, urinprøver og psykiater (beløb kendes ikke). Det er endnu uafklaret, hvordan dette skal finansieres. Desuden må der påregnes ekstraudgifter til indkøb af metadon, da indkøbsaftalen med Sygehusapoteket forventes at ophøre i løbet af året, jf. meddelelse fra Sundhedsministeriet (beløb kendes ikke). Der er endvidere ikke taget højde for følgende udgifter i budgettet for : Dagbehandlingstilbud: kr. Døgnbehandlingstilbud: kr. Merudgift, i alt Bevilling 55 Handicap Korrigeret budget kr i prisniveau Specialpædagogiskbistand til voksne Kommunal tandpleje Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål I alt Generelt: 12

13 Kommunernes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner har betydet en særdeles krævende arbejdsgangsændring, som betyder, at der endnu ikke er fremsendt regninger mellem kommunerne og regninger fra regionerne. Endvidere er årsagerne hertil, at taksterne ikke endeligt var på plads den 31. marts, samt at KMD s IT-system, som Silkeborg Kommune har valgt at bruge, ikke var på plads ved årets begyndelse og først blev frigivet ultimo februar måned. Med begrundelse i ovenstående er det for tidligt at konkludere et præcist skøn over det forventede sresultat for Specialpædagogisk bistand til voksne Silkeborg Kommune har i forbindelse med nedlæggelse af amterne overtaget den kompenserende specialundervisning for handicappede voksne og dermed også finansieringen. Opgaven var ved budgetlægningstidspunktet ikke fuldt ud belyst, og der må forventes en yderligere udgift på dette område. Vi er i gang med en udredning af området og vil lave en redegørelse til politisk behandling inkl. det økonomiske omfang af området. Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. som er budgettet til Lysbroskolen. I forbindelse med servicerammerne for Budget blev hele beløbet vedrørende amternes udgifter til specialundervisning tilført bevilling 41 Skoler. Mål Indsatsområdet vedr. udarbejdelse af ledelsesinformation skulle være udarbejdet i foråret, dette kan ikke umiddelbart realiseres da IT-systemerne ikke er fuldt ud indfaset i foråret. Det må forventes, at værktøjet først udvikles i efteråret. Bevilling 56 Sociale overførsler kr Korrigeret budget Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanhjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) I alt Specifikation 13

14 Sygedagpenge Et stigende antal sygedagpengesager under 52 uger Merudgift Et stigende antal sygedagpengesager over 52 uger Merudgift Det skal bemærkes, at der i vurderingen ikke er indarbejdet forventet effekt af Arbejdsmarkedsudvalgets tiltag for at nedbringe udgifterne på området. Dette forventes at foreligge ved næste budgetopfølgning Sociale formål Der forventes merudgifter til tandbehandling, psykologbehandling og til merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne. Merudgift Boligsikring Der kan forventes ca. 100 husstande færre, der vil modtage boligsikring. Modtagerne fordeler sig mellem personer i almene familieboliger og ungdomsboliger eller personer tilkendt førtidspension (nytilkendelser). Mindre udgift -788 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter Korrigeret budget kr Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram mv Revalidring Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesordninger I alt Specifikation Introduktionsprogram Der er ikke budgettet med timetilskud i forbindelse med danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af Integrationsloven. 14

15 Tilskuddet skulle bortfalde pr , men da finansieringsreformen på integrationsområdet først træder i kraft pr , kan der også i hjemtages timetilskud, 37 kr. pr. time. I 2006 er der i de 4 kommuner samlet hjemtaget tilskud for undervisningstimer. Der forventes samme niveau i. Merindtægt Revalidering Lov nr. 203 vedr. Omlægning af finansieringen af udgifter til uddannelse ved revalidering, støtte til revalidender til dækning af særlige udgifter, tilskud til hjælpemidler til selvstændige, forenkling af løntilskudssatser mv. blev den 2. juni 2006 vedtaget. Loven vedrører omlægning af kommunernes udgifter til uddannelse i forbindelse med revalidering. Der er for ikke budgetlagt med udgiften. Der er aktuelt 214 personer, som modtager revalideringsydelse til længerevarende uddannelse. Enkelte ophører juni, og der forventes tilgang igen i august. I alt forventes 208 helårspersoner, hvortil der skal afholdes uddannelsesudgifter i form af betaling til uddannelsesstedet. Udgiften er årligt beregnet til gennemsnitligt kr. pr. person Merudgift: 208 x kr Beløbet indgår i loftberegningen, jf. beskrivelse vedr. funktion (beløb under loftberegningen er omfattet af 50 % statsrefusion). Beløb over loftsniveauet kr. pr. årsperson - er således ikke omfattet af statsrefusion). Ifølge det oplyste er kommunerne under ét via de kommunale bloktilskud på det budgetgaranterede område kompenseret for merudgiften. For Silkeborg Kommunes vedkommende udgør kompensationen 1,5925 % af det samlede bloktilskud på 216,4 mio. kr., således i alt 3,440 mio. kr Løntilskud til personer i fleksjob m.v. Der er pr ansat 683 personer i fleksjobs. Med forventning om en øget indsats på området med etablering af 70 (40 årsværk) fleksjobs i løbet af året, vil dette medføre yderligere udgifter til løntilskud på kr. Udgifterne til løntilskud udløser 65 % statsrefusion, kr., således at merudgiften netto udgør Beskæftigelsesordninger Statsrefusion: Visse udgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af 50 % statsrefusion. Der er dog fastsat et maksimalt loft over udgiftsgrundlaget 15

16 svarende til kr. pr. årsperson omfattet af kontanthjælp, forrevalidering eller aktivering med løntilskud. Budgettet for er dannet ud fra en forventning om et udgiftsgrundlag pr. årsperson på kr. Merindtægt Bevilling 71 Sundhedsområdet kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre kommunale sundhedsudgifter I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er fortsat så stor usikkerhed omkring niveauet for afregning, at det er vanskeligt at forudsige, hvorvidt budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering kan overholdes. Usikkerheden knytter sig til flere forhold, for det første, er der endnu ikke foretaget afregning for sygesikringsområdet som udgør ca.1,3 mio. kr. for januar måned og tilsvarende for februar måned. Dels er der ikke erfaringsgrundlag til at kunne vurdere niveauet for efterregistreringer for hele medfinansieringsområdet. I Region Midtjylland arbejder man med prognoser for området, hvor efterregistreringen udgør mellem 10-15%, mens man i KL vurderer, at efterregistreringer udgør 15-25%. Der er foretaget to afregninger indenfor perioden og disse to afregninger indikerer, at aktivitetsniveauet i forhold til de ambulante ydelser er højere end budgetteret, men til gengæld er det stationære aktivitetsniveau en smule lavere, hvilket antyder, at den generelle tendens med flytning af sygehusydelser fra den somatiske del til ambulante ydelser også slår igennem i Silkeborg. Men det er for tidligt at konkludere om det får betydning for det samlede budget på medfinansieringsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Denne funktion er delt mellem bevilling 73 Ældre og bevilling 71 Sundhedsområdet. Nedenstående forklaringer relaterer sig til den specialiserede genoptræning, Det er endnu for tidligt at konkludere noget i forhold 16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere