Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier"

Transkript

1 Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

2 Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie. Pjecen er tænkt som en generel orientering for vore plejefamilier og skal ses som et supplement til det øvrige samarbejde. Familieplejekonsulenternes primære opgaver er at forundersøge, uddanne og efteruddanne plejefamilier, føre tilsyn samt yde råd, vejledning og supervision og følge barnets udvikling under forløbet. Opfølgningen omkring barnet sker i tæt samarbejde med socialrådgiveren i Familierådgivningen, og socialrådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse og justering af handleplanen og samtaler med barnet. Socialrådgiveren har under anbringelsen den primære kontakt til barnets familie. Med venlig hilsen Familieplejen Haderslev Kommune Opdateret d

3 Indhold: Akut hjælp s. 4 Generelle forhold s. 4 Ansættelse af plejefamilier s. 6 Økonomiske forhold s. 9 Under pleje/aflastningsforløbet s. 14 Generelle krav til plejeforældre s. 18 Ansøgningsblanket enkeltydelse s. 20 Opdateret d

4 AKUT HJÆLP Opstår der et akut problem uden for kommunens åbningstid, som har en grundlæggende betydning for plejebarnet og plejefamilien fx, at et barn/ung rømmer fra plejefamilien, at en forælder pludselig forlanger sit barn hjemgivet eller, at plejebarnet hentes til samvær af en påvirket eller beruset forældre kan plejefamilien kontakte Haderslev Politi, som sørger for at kontakte den sociale bagvagt. Såfremt plejefamilien har haft kontakt med Haderslev Kommunes sociale bagvagtvagt eller politiet, skal plejefamilien snarest muligt orientere familieplejekonsulenten. GENERELLE FORHOLD DØGNPLEJE. Serviceloven giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0 18 år efter vurdering kan tilbydes et døgnophold. I særlige tilfælde kan ordningen udvides til og med det 22. år som efterværn. Døgnpleje tilbydes børn og unge med særlig behov for støtte, hvor det skønnes at støtten ikke kan varetages ved at blive i eget hjem og anbringelse uden for eget hjem skønnes derfor nødvendig. Anbringelse kan ske med eller uden forældrenes samtykke. En døgnpleje er kendetegnet ved, at barnet eller den unge flytter ind i plejefamilien, som varetager den daglige omsorg for barnet under anbringelsen. AFLASTNING. Serviceloven giver ligeledes mulighed for at tilbyde en aflastningsordning til børn med fysiske eller psykiske handicap såvel som børn med sociale vanskeligheder. Denne ordning har til formål at aflaste både forældre og børn. Ordningen kan ligeledes etableres som aflastning for en døgnplejefamilie. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at familien er i brug nogle døgn hver måned oftest i weekenderne. HANDLEPLAN. Forud for anbringelse i døgnpleje eller aflastning udarbejder socialrådgiveren en skriftlig handleplan, hvor mål for, hvad der skal arbejdes med under opholdet i plejefamilien, beskrives. Har man som plejefamilie sagt ja til en pleje- eller aflastningsopgave, har man sagt ja til at arbejde efter handleplanen. Handleplanen evalueres løbende i forbindelse med opfølgning. Opdateret d

5 SAMARBEJDE MED FORÆLDRE. Det er vigtigt, at der søges etableret et godt forhold mellem plejefamilien og barnets forældre. Der stilles ofte store krav til tolerance og samarbejdsevne, og det er vigtigt i et sådant samarbejde at tage højde for forældrenes sårbare situation. Under anbringelsen er det fortsat forældrene der har forældremyndigheden og skal så vidt muligt medinddrages i beslutninger vedrørende deres barn, fx i forhold til frisure, skoleforhold, sygdom, lægebesøg og eventuel behandling. Det aftales i den konkrete sag, hvor meget forældrene ønsker at blive inddraget. BARNETS SAMVÆR MED FORÆLDRENE. Det er socialrådgiveren, der fastlægger samvær mellem barn og forældre under anbringelsen. Parterne inddrages så vidt muligt. Samværet skal som udgangspunkt foregå hos forældrene, men der er tilfælde, hvor dette ikke er muligt. Samvær kan da foregå hos plejefamilien eller på et neutralt sted med deltagelse af plejeforældrene. Der kan også etableres støttet samvær med en neutral person. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad der er det bedste for barnet og plejefamiliens samarbejde med forældrene. Hvis det er bestemt, at der skal være overvåget samvær, er det altid en neutral person, der er overvåger. PASNING AF PLEJEBARNET. Plejefamilier har ikke adgang til at ansætte personale til at varetage opgaverne med plejebarnet ud over det almindelig behov for barnepige ved eksempelvis forældremøde. Forældrenes accept indhentes så vidt muligt, når andre end plejeforældrene skal passe barnet. Hvis plejebarnet ikke kan komme hjem på weekendsamvær og ferie med forældrene eller andet netværk, og socialrådgiveren har vurderet, at der på grund af sagens karakter, er behov for aflastning, skal der etableres en aflastningsfamilie. Hvis plejefamiliens egne voksne børn, anden familie eller venner, skal passe plejebarnet under plejefamiliens ferie, skal disse godkendes af Haderslev Kommune. PLEJEBARNETS INDTÆGTER OG EGENBETALING. Plejebarnet kan have indtægter ved almindelig fritidsjobs, såsom avisbud, børnepasning osv. uden at det modregnes i lommepengene, såfremt der er tale om en mindre indtægt. Opdateret d

6 Den unge, der er i arbejde, skal betale for opholdet i plejefamilien efter socialrådgiverens vurdering. ETABLERING AF PLEJEFORHOLD. Familieplejekonsulenten besøger plejefamilien og præsenterer plejeopgaven, der ønskes løst og drøfter med plejefamilien forventninger og muligheder for, at opgaven kan løses i netop denne familie. Derefter nyt besøg af familieplejekonsulenten sammen med barnets/familiens socialrådgiver med henblik på en yderligere vurdering af, om matchningen mellem barnets familie, plejefamilie og plejeopgave er i orden. Herefter besøg af forældrene sammen med familieplejekonsulenten og socialrådgiveren med henblik på forældrenes vurdering af plejefamilien. Det er altafgørende for et godt plejeforhold, at forældrene føler, det er det rigtige sted for barnet. Først herefter vil man som plejefamilie blive præsenteret for hovedpersonen barnet. Der vil blive udarbejdet en indslusningsplan med udgangspunkt i barnets behov. Akutanbringelser søges undgået, men sker. I disse tilfælde kan forarbejdet forud for anbringelsen af gode grunde ikke forløbe som overnfor skitseret, men forsøges etableret med så megen hensyntagen til barnet som muligt. ANSÆTTELSE AF PLEJEFAMILIER GODKENDELSE. Forud for etablering af et plejeforhold foretages en forundersøgelse med henblik på en godkendelse af plejefamilien. Godkendelsen af plejefamilien er baseret på en konkret vurdering af den enkelte familie. En plejefamilie kan godkendes som kommunal plejefamilie, hvis familien vurderes egnet i forhold til de særlige kvalifikationer, der kræves. Man skal kunne påtage sig en professionel plejeopgave, forstået på den måde, at det kræver, at plejefamilien som hovedregel har erfaring med at have børn i pleje eller har anden relevant erfaring samt en relevant uddannelse, der giver kompetencerne til at klare opgaven. Opdateret d

7 I forbindelse med godkendelse, skal alle familier deltage i et lovpligtigt 4-dages grundkursus. Forløbet omfatter begge plejeforældre og skal være gennemført inden plejetilladelsen kan udstedes af bopælskommunen. Plejegodkendelsen vurderes løbende. KONTRAKT. Plejefamilier indgår i et ansættelsesforhold med Haderslev Kommune. Der udarbejdes i hvert enkelt tilfælde en plejekontrakt, som indeholder betingelserne for plejeforholdet. Ansættelsesforholdet kan opsiges jævnføre kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Kontrakten kan som udgangspunkt genforhandles en gang årligt i januar måned. Den part, der ønsker en kontraktændring, indgiver en skriftlig begrundelse. AFLØNNING. Plejelønnen fastsættes i hvert enkelt tilfælde ud fra de konkrete arbejdsopgaver vedrørende barnet. Lønnen udmåles i vederlag. Vederlagets størrelse reguleres årligt jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Vederlag er skattepligtigt. Fastsættelsen af antal vederlag tager udgangspunkt i en samlet vurdering, der inddrager følgende: - Barnets vanskeligheder og behov for støtte - Krav til samarbejdet med barnets forældre - Plejefamiliens opgaver i forbindelse med anbringelsen - Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet - Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger. Det er Familierådgivningen i Haderslev Kommune, der fastsætter vederlagets antal på baggrund af den konkrete opgave. Vederlagets antal skal være afklaret, inden barnet anbringes i pleje/aflastning, og kan forhandles såvel op som ned, hvis opgaven ændre karakter. Den part, der fordrer ændring af vederlaget, udarbejder skriftlig begrundelse. Under eventuelt efterskoleophold, hvor barnet fortsat er anbragt i plejefamilien, ydes der ½ omkostningsbeløb, og der vil ske nedsættelse af vederlag efter en konkret vurdering af opgavens omfang, fx hvor tæt et samarbejde der skal være med efterskolen og forældre, hvor meget støtte den unge har behov for, både i ferier og weekender samt på efterskolen ved tlf. kontakt m.v. Udgangspunktet er max. 2 x vederlag. Opdateret d

8 En kommunal plejefamilie aflønnes som udgangspunkt med 9 vederlag. Indberetningslister for aflastningsfamilier: aflastningsfamilier indsender hver måned indberetningslister til Familieplejen Haderslev. Der aflønnes med ét døgn for hver 24 timer. En weekend afregnes som 2 døgn a 24 timer. Hvis aflastningen aflyses af andre end aflastningsfamilien mindre end 48 timer før den aftalte tid, indberettes de berørte døgn, men uden omkostningsbeløb. PENSION. Arbejdet som plejefamilie indebærer ikke optjening af pension. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD. Lommepenge samt beklædningsgodtgørelse til plejebarnet er ikke skattepligtig indkomst for plejebarnet. Omkostningsbeløbet er en skattefri månedlig ydelse. Plejevederlaget er personlig indtægt og beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler. Befordringsgodtgørelse er i princippet også en skattefri ydelse, hvis der foreligger dokumentation i form af en køreseddel, hvoraf det klart fremgår, hvad kørslen vedrører. Der findes dog i ligningslovens 9b en særlig regel, den såkaldte 60 gangs regel. Den går ud på, at når man 60 gange på hinanden følgende dage har kørt plejebarnet til samme sted, bliver kørselsgodtgørelsen til dette sted skattepligtig. Du kan hente oplysninger hos Told og Skat, såfremt du mener denne regel vil ramme dig. FERIE: Varsling af ferie: Varslet for hovedferien er 3 måneder og for restferien 1 måned. Plejefamilier er i Ferielovens forstand lønmodtagere og har ret til 5 ugers ferie. Har man været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har man optjent ret til at holde 5 ugers ferie med løn. Døgnplejefamilier adskiller sig dog fra andre lønmodtagere på et punkt, idet de selv kan vælge om de vil afholde ferie med eller uden plejebarnet. Haderslev Kommune forventer, at et barn i døgnpleje som udgangspunktet er hos plejefamilien 365 dage om året. Opdateret d

9 Der udsendes ferieskema i starten af året til angivelse af ønskede ferieperioder. Eventuel ferie, som ikke planlægges afholdt inden ferieårets udløb, fastlægges af kommunen. Aflastningsfamilier optjener feriepenge af deres løn og disse kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. SYGDOM: Plejevederlaget er dagpengegivende efter Lov om Sygedagpenge. Det er en forudsætning for oppebærelse af sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig. Det gælder generelt, at plejebarnet skal indgå som ligeværdig part i familiens liv. Der kan således ikke i forbindelse med barsel eller sygdom aftales fravær for plejebarnet. Det er ikke foreneligt med plejebarnets tarv og intentionerne med familiepleje i øvrigt, at plejebarnet skal sendes bort fra plejefamilien, fordi plejemor er blevet gravid, eller en af plejeforældrene er blevet syg. Hvis sygdom eller barsel er til hinder for, at plejefamilien kan udføre plejeopgaven, bør plejeforholdet dog opsiges. Ved sygdom hos plejebarnet forventes det, at plejefamilien løser problemet. Vedr. plejebarnets første sygedag eller omsorgsdage, skal plejefamilien afklare, hvad der er gældende i forhold til den pågældende arbejdsgiver. Plejefamilien er omfattet af arbejdsskadereglerne på lige fod med lønmodtagere. FAGFORENING: Yderligere oplysninger om de særlige forhold, der gør sig gældende, når man arbejder som plejefamilie, kan fås ved henvendelse til din fagforening/a-kasse. ØKONOMISKE FORHOLD UNDER ANBRINGEL- SEN OMKOSTNINGSDEL: Plejefamilier får udbetalt et skattefrit beløb til dækning af de daglige omkostninger forbundet med forsørgelsen af plejebarnet efter de fastsatte takster i socialministeriets cirkulære. Beløbet er takstreguleret og afhængig af barnets alder. Opdateret d

10 Dette beløb skal dække følgende udgifter: - Kost og logi inkl. løbende udskiftning af værelsesinventar - Almindelige daglige fornødenheder bl.a. vask, personlig pleje, frisør, bleer, barnepige og øvrige almindelig udgifter ved et barns forsørgelse, som fritidsaktiviteter i normalt omfang, enkeltaktiviteter og udflugter, eventuelle gaver til forældre, søskende, kammerater, skolefotos osv. - Transport, herunder almindelig daglig kørsel, fx indkøb til plejebarnet, selvvalgt kørsel til og fra skole, kørsel til daginstitution, skolemøder, læge, fritidsaktiviteter, tandlæge og lignende. Plejefamilier afholder udgiften til kost (jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening) for samtlige de døgn plejebarnet er på besøg hos forældrene, når der er tale om 3 overnatninger eller mere. Særligt for aflastningsfamilier: Omkostningsbeløbet skal dække følgende udgifter: - Kost og logi inkl. slid på boligen - Almindelige fornødenheder ift. personlig pleje - Transport (se endvidere under: Kørselsgodtgørelse) - Aktiviteter (se endvidere under: Aktiviteter under aflastning) ANDRE UDGIFTER VED DØGNANBRINGELSER: Lommepenge og beklædning udbetales som et månedligt beløb til barnets/den unges nem-konto. Beløbet er takstreguleret jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Tilskud til gaver: der ydes tilskud efter vejledende satser i jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Beløbet udbetales automatisk til den plejeforælder, der står på kontrakten. Daginstitution: Udgiften til daginstitution afholdes af kommunen efter aftale. Skole: Såfremt det er aftalt i handleplanen, at der er særlige udgifter til skolegang f.eks. til en privat skole eller efterskole, afholdes disse af kommunen. SÆRLIGT FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER: Netværksplejefamilien holdes udgiftsneutral i forbindelse med merudgifter ved etablering og løbende udgifter vedrørende barnet. Ved merudgifter forstås udgifter, som ligger ud over de udgifter, Opdateret d

11 der skal dækkes af omkostningsdelen. Det kan eksempelvis være plejebarnets ferie med eller uden plejeforældrene. Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i lovpligtige kurser ifb. med plejeforholdet. TILSKUD TIL MERUDGIFTER I DØGNPLEJE: I forhold til følgende tilskud, indsendes særskilt ansøgning til socialrådgiveren på ansøgningsblanket (se bilag 1) forud for afholdelsen af udgiften. Der kan ikke udbetales større beløb end det ansøgte: Ferie: Tilskud til rimelige merudgifter for plejebarnet i forbindelse med afholdelse af ferie sammen med plejefamilien. Ansøgning skal være indsendt før ferien holdes. Der bør tages stilling til plejefamiliens normale udgiftsniveau til ferier i forbindelse med kontraktens indgåelse, samt laves aftaler om størrelsen af det maksimale tilskud til ferier pr. år. Plejebarnet skal som udgangspunkt ligestilles med plejefamiliens egne børn. Inden udbetaling indsendes dokumentation for merudgiften for barnet/den unge. Hjælpemidler: Udgifter, der knytter sig til barnet på grund af et handicap eller et særligt behandlingsbehov, eksempelvis vådliggerudstyr, tekniske hjælpemidler, fysioterapi og anden nødvendig behandling. Specialtandlæge til unge i efterværn. Dyre fritidsaktiviteter, som er pædagogisk eller lægeligt begrundede. Etableringsudgifter: Ved døgnpleje skal plejefamilien som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed, dvs. med seng og skab/kommode. Der kan søges om dækning af udgifter til indretning af værelse, beklædning, autostol, barnevogn ell. lign ved indskrivningen, dog max det af Kommunernes Landsforenings vejledende beløb jf. Taksttabel for vederlag og satser. Ansøgning skal indeholde prisoverslag for de enkelte ting. Etablering skal være afregnet senest 3 måneder efter indflytning. Udstyr i form af autostol, barnevogn, babyseng o.l. kan evt. ydes som udlån fra Familieplejen. Hvis der er udbetalt etableringsbeløb kan barnet/den unge medtage møblerne ved fraflytning. Såfremt barnet/den unge Opdateret d

12 ikke medtager møblerne ved fraflytning tilfalder disse plejefamilien. Dette aftales med familieplejekonsulenten. Cykel/scooter: Der ydes ikke tilskud. Forventes afholdt af omkostningsdelen. Knallertkørekort/traktorkørekort: Knallertkørekort kan som regel tages via ungdomsskolen for få hundrede kroner, og kan den mulighed benyttes, bevilliges der ikke tilskud. Studieture: Der kan ydes tilskud til obligatoriske studieture for den del af prisen, som ligger ud over 1000 kr. PC: Der kan ydes tilskud på max kr. 3000,00 til en PC til plejebarnet. I vurderingen indgår barnets/den unges modenhed, og der skal foreligge undervisningsmæssig begrundelse for ansøgning. Tilskud til PC kan max søges hvert 3. år. Vedligeholdelsen afholdes af barnets lommepenge eller omkostningsdelen. PC en knytter sig til det konkrete barn og ved fraflytning fra plejefamilien vil PC en følge barnet. Konfirmation/nonfirmation: I tilfælde hvor en plejefamilie skal afholde barnets konfirmation/nonfirmation, kan der ydes tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både nærmeste familie og plejefamilie. Til dette vil der max. kunne ydes kr. 300,00 pr. kuvert til max. 30 personer. Beløbet må ikke anvendes til alkohol. Beklædning ydes efter gældende takst jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Barnedåb: Der kan ydes tilskud til afholdelse af barnedåb for anbragte børn, max kr ,00 og dækker udgiften til afholdelse af barnedåb, kuvertpris og andet for den nærmeste familie og plejefamilie. Der ydes 250 kr. som tilskud til gave. I forhold til følgende tilskud, aftales disse med familieplejekonsulenten. Pas inkl. foto Medicin: Der ydes betaling for udgifter til lægeordineret medicin ved kronisk lidelse. Der kan laves medicinbevilling på apoteket for et år ad gangen, således, at betaling foregår automatisk. Desuden bevilliges p-piller og p-stav. Briller og kontaktlinser: Der ydes betaling for briller og kontaktlinser. Opdateret d

13 Fritidsaktiviteter: Der kan dækkes udgifter til max. 1 almindelig fritidsaktivitet pr. år med 1. gangs udstyr. Øvrige aktiviteter afholdes indenfor omkostningsbeløbet. TILSKUD TIL MERUDGIFTER I AFLASTNING I forhold til følgende tilskud, indsendes særskilt ansøgning til socialrådgiveren på ansøgningsblanket (se bilag 1) forud for afholdelsen af udgiften. Der kan ikke udbetales større beløb end det ansøgte: Etablering: Der kan søges om etableringsbeløb efter konkret vurdering; eks. barneseng, sengetøj, autostol, hvis ikke forældrene har en, højstol m.v. Hjælpemidler: Udgifter, der knytter sig til barnet på grund af et handicap eller et særligt behandlingsbehov, eksempelvis vådliggerudstyr og tekniske hjælpemidler. Der kan ikke bevilliges afholdelse af udgifter til ændring af bolig i aflastningssager. Aktiviteter under aflastning: Der kan ydes kr. 100,00 pr. aflastningsweekend pr. barn. Tilskud til ferie: Der kan i særlige tilfælde bevilliges tilskud efter konkret vurdering. Andre udgifter: I særlige tilfælde kan søges om ekstra beklædning, så som regntøj, gummistøvler, flyverdragt, brugt cykel eller andet, som skal forblive i aflastningshjemmet. KØRSELSGODTGØRELSE: Der ydes statens lave takst kørsel til og fra: Samvær Aflastning Møder vedrørende plejeforholdet Af forvaltningen krævede undersøgelser af barnet Kørsel til sygehuse (løbende kontrol/speciallæge), hvis der er under 50 km mellem hjem og behandlingssted. (Sygehuset betaler transport, hvis der er mere end 50 km ml. hjem og sygehus) Under 4 gange pr. år er det lav takst - over 4 gange pr. år er det høj takst. Kørsel udover det sædvanlige (konkret vurdering), og socialrådgiveren pålægger plejefamilien at køre, f.eks. at køre med barnet til en bestemt børnehave og med lang afstand, afregnes efter høj takst. Skolekørsel af plejebørn, der ikke kan benytte alm. skoletransport, afgøres og betales af skoleafdelingen. Det er socialrådgiveren, der vurderer, om der er et behov og ansøger ved skoleafdelingen. Opdateret d

14 Der ydes ikke kørselsrefusion til kurser/uddannelse. Kørselssedler indsendes til Familieplejen Haderslev hver måned. Særligt for aflastningsfamilier: Såfremt aflastningsfamilier henter og bringer til/fra aflastning, er det efter statens lave takst. Såfremt aflastningsfamilier i en periode er pålagt af socialrådgiveren at køre med et barn i børnehave, er det til statens høje takst. Er der tale om aflastning i hverdagene, og socialrådgiveren bestemmer, at barnet skal køres i skole er det til statens høje takst. Det skal være godtgjort, at barnet ikke kan transportere sig selv i skole. Kørsel indberettes hver måned på samme blanket som aflastningsdøgnene. UNDER PLEJE/AFLASTNINGSFORLØBET DAGBOG. Pleje/aflastningsfamilien har pligt til at føre dagbog, hvor væsentlige forhold omkring barnet noteres ned. Plejefamilien skal benytte dagbogsprogrammet SOFUS (SOcialFagligt UdviklingsSystem), som de vil blive introduceret til, når de påbegynder en pleje/ aflastningsopgave. Notaterne danner udgangspunkt for drøftelser med familieplejekonsulenten og for udarbejdelse af statusskrivelse forud for opfølgningsmødet. BARNETS BOG. Plejefamilien er forpligtet til at lave Barnets bog under plejeforholdet. Det kan være fotos, små historier m.v. om barnets tid i plejefamilien. Når barnet flytter fra plejefamilien, skal bogen følge med barnet. TILSYN For hvert barn i døgnpleje eller aflastning er der tilknyttet en familieplejekonsulent og en socialrådgiver. Familieplejekonsulenten aflægger løbende tilsynsbesøg i plejefamilien efter aftale. Opstår der behov for støtte mellem de fastlagte besøg, er plejefamilien til enhver tid ansvarlig for selv at kontakte familieplejekonsulenten. Socialrådgiveren aflægger personrettet tilsynsbesøg i døgnplejefamilier med børnesamtale minimum 2 gange årligt. Opdateret d

15 OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANEN Der afholdes opfølgningsmøde første gang efter tre måneder og derefter minimum to gange årligt, hvor forældre, pleje/aflastningsforældre, socialrådgiver og familieplejekonsulent deltager. Barnet/den unge deltager efter en konkret vurdering. Der kan desuden inviteres andre samarbejdsparter. STATUSSKRIVELSE: Forud for opfølgningsmødet udarbejder pleje/aflastningsfamilien en statusskrivelse i forhold til handleplanen. Denne sendes til familieplejekonsulenten minimum 5 uger før opfølgningsmødet. Familieplejekonsulenten laver eventuelt korrektioner og tilføjelser, samt skriver en faglig vurdering, og sender statusskrivelsen til socialrådgiveren minimum 3 uger før opfølgningsmødet. Socialrådgiveren sender skrivelsen til mødedeltagerne sammen med mødeindkaldelse. BØRNESAMTALE: Socialrådgiveren skal afholde minimum to årlige lovpligtige samtaler med barnet i døgnplejefamilien, så vidt muligt alene med barnet, i forbindelse med opfølgning på handleplanen. RYGEPOLITIK: Familieplejen Haderslev har den holdning, at børn anbragt i plejefamilier skal kunne færdes i et røgfrit miljø. Hvis der er rygere i plejefamilien, forventer vi, at man har en bevidst holdning til rygning, og at denne indebærer, at rygning foregår udendørs, eller når barnet ikke er i hjemmet. Såfremt der ikke er et røgfrit miljø, kan konsekvensen være, at Familieplejen Haderslev ikke ønsker at benytte sig af plejefamilien. Familieplejens medarbejdere skal kunne udføre deres arbejde i røgfrit miljø, også når arbejdet finder sted i andres hjem. Plejefamilien må godt ryge, når børn eller medarbejdere fra Familieplejen ikke er til stede. Det er vigtigt for Familieplejen at præcisere, at vi ikke går efter rygerne. Vi har udelukkende fokus på de skadelige virkninger af røg. FOLKEREGISTER: Plejebarnet, der indskrives i døgnpleje, tilmeldes folkeregister på plejefamiliens adresse. Plejefamilien sørger for tilmeldingen. Opdateret d

16 OG SIKKER POST: Ifølge reglerne omkring følsomme oplysninger, må der ikke sendes personfølsomme oplysninger via mailsystemet. Hvad er fortrolige og personfølsomme oplysninger: Cpr-numre. Oplysninger om økonomiske forhold. Hvad er følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger og evt. misbrug. Strafbare forhold. Væsentlige sociale oplysninger. Andre følsomme privatlivsoplysninger f.eks. interne familieforhold. Oplysninger om race/etnisk baggrund. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Oplysning om seksuelle forhold. Vi henviser til Persondatalovens definitioner se: Her kan I også læse, hvordan I skal behandle følsomme oplysninger. FOTOGRAFERING, INTERVIEWS, INTERNET M.V. Uanset anbringelsesformen er det kommunen, der har ansvaret for anbragte børn/unge. Heri ligger også pligt til at beskytte barnets eller den unges integritet. Kommunen skal derfor sikre sig, at anbringelsesstedet ikke f.eks. gennem fotografering, interviews eller via Internettet bringer anbragte børn og unge i en situation, der kan skade dem eller deres forældre. Haderslev Kommune har foretaget følgende vurdering, hvilket betyder: at barnet/den unge ikke må fotograferes til andet end privat brug. at barnet/den unge ikke må optræde på diverse pjecer og brochurer. at barnet/den unge ikke må give interviews til eventuelle introduktionsvideoer. at barnet ikke må optræde på plejefamiliens eventuelle hjemmeside på Internettet. at i forhold til tavshedspligten gælder også eventuelle fotooptagelser i institutionen. Det kan være den almindelige fotografering af eleverne i klassen og børnene i institutionen. Om end situationen kan synes ganske uskyldig, så er det en overtrædelse, såfremt barnet/den unge optræder på et foto i ugeavisen, f.eks. i forbindelse med en emneuge eller lignende. Opdateret d

17 Der skal ligge en tilladelse fra forældremyndigheds-indehaverne, såfremt barnet skal fotograferes eller på anden måde eksponeres. MASKINER: Ved plejebarnets anvendelse af maskiner (plæneklippere, traktorer o.l.) gælder særlige regler. Der henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside: OFFENTLIG OMTALE ELLER KRITIK, RØMNING M.V.: Hvis der indtræffer forhold, der kan medføre offentlig omtale eller kritik, skal Haderslev Kommune omgående underrettes. Det betyder: at I i disse situationer altid hurtigst muligt skal kontakte Familieplejen Hvis et barn/en ung anbragt af Haderslev Kommune forlader plejefamilien, skal kommunen omgående have besked samt efterfølgende have beskrivelse af hændelsesforløbet. Det betyder for jer: at I i disse situationer omgående skal kontakte Familieplejen. Er det uden for åbningstid, kontaktes Haderslev Politi, som kontakter den sociale bagvagt. PLEJEFAMILIENS KOMPETENCER: Haderslev Kommune har ansvaret for barnet/den unge uanset anbringelsesform. Plejefamilien får uddelegeret ansvaret for plejebarnets trivsel og udvikling i det daglige eller som aflastningsfamilie når plejebarnet er hos dem. Plejefamilien har ingen selvstændig beslutningskompetence eller myndighed i forhold til barnet udover en rent omsorgsmæssig og opdragelsesmæssig opgave, eller en opgave, der er aftalt med familieplejekonsulenten. Det er barnets forældre og Haderslev Kommune, der har beslutningskompetencen i forhold til plejebarnet. Eksempelvis: Tidspunkt for at begynde i daginstitution, skolevalg, psykologisk undersøgelse af barnet, samvær med forældrene, ophør af plejeforholdet. Haderslev Kommune arbejder ud fra 5 kompetencer for plejefamilierne: At kunne opdrage og give omsorg til et barn. At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse. At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement. Opdateret d

18 At kunne være en aktiv deltager i et professionelt team. FORSIKRINGSFORHOLD: Døgnplejefamilien skal sørge for ansvarsforsikring for plejebarnet, der dækker personskader forvoldt af plejebarnet på 3. mand samt tingskade forvoldt på 3. mands ejendom. I de fleste tilfælde dækker den forsikring, plejefamilien har i forvejen. I de tilfælde, skal plejefamilien sørge for at få plejebarnet registreret hos forsikringsselskabet som medforsikret. Med henblik på eventuelle skader, forvoldt af plejebarnet på plejefamiliens ejendom eller indbo, der ikke er dækket af plejefamiliens egen indbo-, bygnings eller anden tings-forsikring, må socialrådgiveren lave en vurdering i hvert tilfælde. Der er en selvrisiko på kr. 500,00. Plejefamilien er ikke forpligtet til at oprette ulykkesforsikring for plejebarnet. GENERELLE KRAV TIL PLEJEFORÆLDRE TAVSHEDPLIGT: I henhold til forvaltningslovens 27 har alle, som er ansat inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt. Det er strafbart at bryde tavshedspligten, jf. straffelovens 152. Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold. (se også " og sikker post") Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør. UNDERRETNINGSPLIGT: Servicelovens 154 (almindelige borgers underretningspligt) "Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen." 154 forpligtiger således ikke kun offentlige ansatte, men alle, d.v.s. naboer, kammeraters forældre osv. Servicelovens 153 (offentlige ansattes underretningspligt) "Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten får kendskab til forhold, Opdateret d

19 der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte." Der skal altså kun være tale om en formodning, før den såkaldte skærpede underretningspligt er gældende. Den skærpede underretningspligt gælder også for plejefamilier. SKRIFTLIGHED: Plejefamilien har pligt til at føre dagbog, hvor væsentlige forhold omkring barnet, de har i aflastning eller døgnpleje, noteres ned. Plejefamilien skal benytte det IT-baserede dagbogsprogram SOFUS (SOcialFagligt UdviklingsSystem). Det betyder, at plejefamilien skal have internetadgang. Plejefamilien introduceres til systemet i det omfang, de har behov for det. MAGTANVENDELSE: Der er, jf. lovgivningen, forbud mod at anvende magt, f.eks. i form af nedværdigende behandling eller fysisk eller psykisk overskridelse af barnets grænser, fysisk magtanvendelse, fiksering eller isolation, medmindre der er tale om nødværge, samt forbud mod at øve brevog telefonkontrol. Såfremt der anvendes magt, skal der straks gives meddelelse herom til familieplejekonsulenten. Det kan efterfølgende være nødvendigt med støtte til plejefamilien/barnet. EFTERUDDANNELSE OG SUPERVISION Døgnplejefamilier har under barnets/den unges anbringelse ret og pligt til minimum 2 dages efteruddannelse årligt samt den fornødne supervision. Retten og pligten gælder som minimum den af plejeforældrene, der står på kontrakten. Supervisionen foregår som udgangspunkt som tilsynsbesøg indeholdende rådgivning og vejledning i forhold til de konkrete plejeopgaver. Familieplejen udbyder relevante kurser til plejefamilien. Hvis plejefamilien ønsker at opfylde kravet ved at tage kurser hos andre udbydere, aftales det med familieplejekonsulenten, om kurset er relevant i forhold til den aktuelle plejeopgave. GENERELT TILSYN: Plejefamilier, som er generelt godkendte af Haderslev Kommune, er forpligtede til at modtage generelt tilsyn minimum 1 gang årligt, hvor der laves en vurdering af, om grundlaget for godkendelsen stadig er til stede. Plejefamilier har til enhver tid ansvar for at informere Familieplejen om ændringer i deres familie, der kan have betydning for godkendelsen. Opdateret d

20 BILAG 1: Haderslev Kommune Familierådgivningen Gåskærgade Haderslev Att.. Ansøgning om dækning af merudgift (følgeudgift til anbringelse/aflastning): Vedr: Navn Cpr.nr. Jr.nr. 0 Døgnpleje Aflastning Andet (f.eks. netværk, akut m.m.) Der ansøges om kr. til dækning af udgift til Begrundelse: Bevilling: Bevilling: Beløb: Der bevilliges jf. Kr. Dato: Attesteret af: Socialrådgiver Udbetaling i henhold til vedlagte bilag: Beløbet udbetales til: Kr. Navn: Cpr.nr.: Dato: Attesteret af: Familieplejekonsulent

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet medd kommuner september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere