Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier"

Transkript

1 Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

2 Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie. Pjecen er tænkt som en generel orientering for vore plejefamilier og skal ses som et supplement til det øvrige samarbejde. Familieplejekonsulenternes primære opgaver er at forundersøge, uddanne og efteruddanne plejefamilier, føre tilsyn samt yde råd, vejledning og supervision og følge barnets udvikling under forløbet. Opfølgningen omkring barnet sker i tæt samarbejde med socialrådgiveren i Familierådgivningen, og socialrådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse og justering af handleplanen og samtaler med barnet. Socialrådgiveren har under anbringelsen den primære kontakt til barnets familie. Med venlig hilsen Familieplejen Haderslev Kommune Opdateret d

3 Indhold: Akut hjælp s. 4 Generelle forhold s. 4 Ansættelse af plejefamilier s. 6 Økonomiske forhold s. 9 Under pleje/aflastningsforløbet s. 14 Generelle krav til plejeforældre s. 18 Ansøgningsblanket enkeltydelse s. 20 Opdateret d

4 AKUT HJÆLP Opstår der et akut problem uden for kommunens åbningstid, som har en grundlæggende betydning for plejebarnet og plejefamilien fx, at et barn/ung rømmer fra plejefamilien, at en forælder pludselig forlanger sit barn hjemgivet eller, at plejebarnet hentes til samvær af en påvirket eller beruset forældre kan plejefamilien kontakte Haderslev Politi, som sørger for at kontakte den sociale bagvagt. Såfremt plejefamilien har haft kontakt med Haderslev Kommunes sociale bagvagtvagt eller politiet, skal plejefamilien snarest muligt orientere familieplejekonsulenten. GENERELLE FORHOLD DØGNPLEJE. Serviceloven giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0 18 år efter vurdering kan tilbydes et døgnophold. I særlige tilfælde kan ordningen udvides til og med det 22. år som efterværn. Døgnpleje tilbydes børn og unge med særlig behov for støtte, hvor det skønnes at støtten ikke kan varetages ved at blive i eget hjem og anbringelse uden for eget hjem skønnes derfor nødvendig. Anbringelse kan ske med eller uden forældrenes samtykke. En døgnpleje er kendetegnet ved, at barnet eller den unge flytter ind i plejefamilien, som varetager den daglige omsorg for barnet under anbringelsen. AFLASTNING. Serviceloven giver ligeledes mulighed for at tilbyde en aflastningsordning til børn med fysiske eller psykiske handicap såvel som børn med sociale vanskeligheder. Denne ordning har til formål at aflaste både forældre og børn. Ordningen kan ligeledes etableres som aflastning for en døgnplejefamilie. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at familien er i brug nogle døgn hver måned oftest i weekenderne. HANDLEPLAN. Forud for anbringelse i døgnpleje eller aflastning udarbejder socialrådgiveren en skriftlig handleplan, hvor mål for, hvad der skal arbejdes med under opholdet i plejefamilien, beskrives. Har man som plejefamilie sagt ja til en pleje- eller aflastningsopgave, har man sagt ja til at arbejde efter handleplanen. Handleplanen evalueres løbende i forbindelse med opfølgning. Opdateret d

5 SAMARBEJDE MED FORÆLDRE. Det er vigtigt, at der søges etableret et godt forhold mellem plejefamilien og barnets forældre. Der stilles ofte store krav til tolerance og samarbejdsevne, og det er vigtigt i et sådant samarbejde at tage højde for forældrenes sårbare situation. Under anbringelsen er det fortsat forældrene der har forældremyndigheden og skal så vidt muligt medinddrages i beslutninger vedrørende deres barn, fx i forhold til frisure, skoleforhold, sygdom, lægebesøg og eventuel behandling. Det aftales i den konkrete sag, hvor meget forældrene ønsker at blive inddraget. BARNETS SAMVÆR MED FORÆLDRENE. Det er socialrådgiveren, der fastlægger samvær mellem barn og forældre under anbringelsen. Parterne inddrages så vidt muligt. Samværet skal som udgangspunkt foregå hos forældrene, men der er tilfælde, hvor dette ikke er muligt. Samvær kan da foregå hos plejefamilien eller på et neutralt sted med deltagelse af plejeforældrene. Der kan også etableres støttet samvær med en neutral person. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad der er det bedste for barnet og plejefamiliens samarbejde med forældrene. Hvis det er bestemt, at der skal være overvåget samvær, er det altid en neutral person, der er overvåger. PASNING AF PLEJEBARNET. Plejefamilier har ikke adgang til at ansætte personale til at varetage opgaverne med plejebarnet ud over det almindelig behov for barnepige ved eksempelvis forældremøde. Forældrenes accept indhentes så vidt muligt, når andre end plejeforældrene skal passe barnet. Hvis plejebarnet ikke kan komme hjem på weekendsamvær og ferie med forældrene eller andet netværk, og socialrådgiveren har vurderet, at der på grund af sagens karakter, er behov for aflastning, skal der etableres en aflastningsfamilie. Hvis plejefamiliens egne voksne børn, anden familie eller venner, skal passe plejebarnet under plejefamiliens ferie, skal disse godkendes af Haderslev Kommune. PLEJEBARNETS INDTÆGTER OG EGENBETALING. Plejebarnet kan have indtægter ved almindelig fritidsjobs, såsom avisbud, børnepasning osv. uden at det modregnes i lommepengene, såfremt der er tale om en mindre indtægt. Opdateret d

6 Den unge, der er i arbejde, skal betale for opholdet i plejefamilien efter socialrådgiverens vurdering. ETABLERING AF PLEJEFORHOLD. Familieplejekonsulenten besøger plejefamilien og præsenterer plejeopgaven, der ønskes løst og drøfter med plejefamilien forventninger og muligheder for, at opgaven kan løses i netop denne familie. Derefter nyt besøg af familieplejekonsulenten sammen med barnets/familiens socialrådgiver med henblik på en yderligere vurdering af, om matchningen mellem barnets familie, plejefamilie og plejeopgave er i orden. Herefter besøg af forældrene sammen med familieplejekonsulenten og socialrådgiveren med henblik på forældrenes vurdering af plejefamilien. Det er altafgørende for et godt plejeforhold, at forældrene føler, det er det rigtige sted for barnet. Først herefter vil man som plejefamilie blive præsenteret for hovedpersonen barnet. Der vil blive udarbejdet en indslusningsplan med udgangspunkt i barnets behov. Akutanbringelser søges undgået, men sker. I disse tilfælde kan forarbejdet forud for anbringelsen af gode grunde ikke forløbe som overnfor skitseret, men forsøges etableret med så megen hensyntagen til barnet som muligt. ANSÆTTELSE AF PLEJEFAMILIER GODKENDELSE. Forud for etablering af et plejeforhold foretages en forundersøgelse med henblik på en godkendelse af plejefamilien. Godkendelsen af plejefamilien er baseret på en konkret vurdering af den enkelte familie. En plejefamilie kan godkendes som kommunal plejefamilie, hvis familien vurderes egnet i forhold til de særlige kvalifikationer, der kræves. Man skal kunne påtage sig en professionel plejeopgave, forstået på den måde, at det kræver, at plejefamilien som hovedregel har erfaring med at have børn i pleje eller har anden relevant erfaring samt en relevant uddannelse, der giver kompetencerne til at klare opgaven. Opdateret d

7 I forbindelse med godkendelse, skal alle familier deltage i et lovpligtigt 4-dages grundkursus. Forløbet omfatter begge plejeforældre og skal være gennemført inden plejetilladelsen kan udstedes af bopælskommunen. Plejegodkendelsen vurderes løbende. KONTRAKT. Plejefamilier indgår i et ansættelsesforhold med Haderslev Kommune. Der udarbejdes i hvert enkelt tilfælde en plejekontrakt, som indeholder betingelserne for plejeforholdet. Ansættelsesforholdet kan opsiges jævnføre kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Kontrakten kan som udgangspunkt genforhandles en gang årligt i januar måned. Den part, der ønsker en kontraktændring, indgiver en skriftlig begrundelse. AFLØNNING. Plejelønnen fastsættes i hvert enkelt tilfælde ud fra de konkrete arbejdsopgaver vedrørende barnet. Lønnen udmåles i vederlag. Vederlagets størrelse reguleres årligt jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Vederlag er skattepligtigt. Fastsættelsen af antal vederlag tager udgangspunkt i en samlet vurdering, der inddrager følgende: - Barnets vanskeligheder og behov for støtte - Krav til samarbejdet med barnets forældre - Plejefamiliens opgaver i forbindelse med anbringelsen - Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet - Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger. Det er Familierådgivningen i Haderslev Kommune, der fastsætter vederlagets antal på baggrund af den konkrete opgave. Vederlagets antal skal være afklaret, inden barnet anbringes i pleje/aflastning, og kan forhandles såvel op som ned, hvis opgaven ændre karakter. Den part, der fordrer ændring af vederlaget, udarbejder skriftlig begrundelse. Under eventuelt efterskoleophold, hvor barnet fortsat er anbragt i plejefamilien, ydes der ½ omkostningsbeløb, og der vil ske nedsættelse af vederlag efter en konkret vurdering af opgavens omfang, fx hvor tæt et samarbejde der skal være med efterskolen og forældre, hvor meget støtte den unge har behov for, både i ferier og weekender samt på efterskolen ved tlf. kontakt m.v. Udgangspunktet er max. 2 x vederlag. Opdateret d

8 En kommunal plejefamilie aflønnes som udgangspunkt med 9 vederlag. Indberetningslister for aflastningsfamilier: aflastningsfamilier indsender hver måned indberetningslister til Familieplejen Haderslev. Der aflønnes med ét døgn for hver 24 timer. En weekend afregnes som 2 døgn a 24 timer. Hvis aflastningen aflyses af andre end aflastningsfamilien mindre end 48 timer før den aftalte tid, indberettes de berørte døgn, men uden omkostningsbeløb. PENSION. Arbejdet som plejefamilie indebærer ikke optjening af pension. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD. Lommepenge samt beklædningsgodtgørelse til plejebarnet er ikke skattepligtig indkomst for plejebarnet. Omkostningsbeløbet er en skattefri månedlig ydelse. Plejevederlaget er personlig indtægt og beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler. Befordringsgodtgørelse er i princippet også en skattefri ydelse, hvis der foreligger dokumentation i form af en køreseddel, hvoraf det klart fremgår, hvad kørslen vedrører. Der findes dog i ligningslovens 9b en særlig regel, den såkaldte 60 gangs regel. Den går ud på, at når man 60 gange på hinanden følgende dage har kørt plejebarnet til samme sted, bliver kørselsgodtgørelsen til dette sted skattepligtig. Du kan hente oplysninger hos Told og Skat, såfremt du mener denne regel vil ramme dig. FERIE: Varsling af ferie: Varslet for hovedferien er 3 måneder og for restferien 1 måned. Plejefamilier er i Ferielovens forstand lønmodtagere og har ret til 5 ugers ferie. Har man været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har man optjent ret til at holde 5 ugers ferie med løn. Døgnplejefamilier adskiller sig dog fra andre lønmodtagere på et punkt, idet de selv kan vælge om de vil afholde ferie med eller uden plejebarnet. Haderslev Kommune forventer, at et barn i døgnpleje som udgangspunktet er hos plejefamilien 365 dage om året. Opdateret d

9 Der udsendes ferieskema i starten af året til angivelse af ønskede ferieperioder. Eventuel ferie, som ikke planlægges afholdt inden ferieårets udløb, fastlægges af kommunen. Aflastningsfamilier optjener feriepenge af deres løn og disse kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. SYGDOM: Plejevederlaget er dagpengegivende efter Lov om Sygedagpenge. Det er en forudsætning for oppebærelse af sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig. Det gælder generelt, at plejebarnet skal indgå som ligeværdig part i familiens liv. Der kan således ikke i forbindelse med barsel eller sygdom aftales fravær for plejebarnet. Det er ikke foreneligt med plejebarnets tarv og intentionerne med familiepleje i øvrigt, at plejebarnet skal sendes bort fra plejefamilien, fordi plejemor er blevet gravid, eller en af plejeforældrene er blevet syg. Hvis sygdom eller barsel er til hinder for, at plejefamilien kan udføre plejeopgaven, bør plejeforholdet dog opsiges. Ved sygdom hos plejebarnet forventes det, at plejefamilien løser problemet. Vedr. plejebarnets første sygedag eller omsorgsdage, skal plejefamilien afklare, hvad der er gældende i forhold til den pågældende arbejdsgiver. Plejefamilien er omfattet af arbejdsskadereglerne på lige fod med lønmodtagere. FAGFORENING: Yderligere oplysninger om de særlige forhold, der gør sig gældende, når man arbejder som plejefamilie, kan fås ved henvendelse til din fagforening/a-kasse. ØKONOMISKE FORHOLD UNDER ANBRINGEL- SEN OMKOSTNINGSDEL: Plejefamilier får udbetalt et skattefrit beløb til dækning af de daglige omkostninger forbundet med forsørgelsen af plejebarnet efter de fastsatte takster i socialministeriets cirkulære. Beløbet er takstreguleret og afhængig af barnets alder. Opdateret d

10 Dette beløb skal dække følgende udgifter: - Kost og logi inkl. løbende udskiftning af værelsesinventar - Almindelige daglige fornødenheder bl.a. vask, personlig pleje, frisør, bleer, barnepige og øvrige almindelig udgifter ved et barns forsørgelse, som fritidsaktiviteter i normalt omfang, enkeltaktiviteter og udflugter, eventuelle gaver til forældre, søskende, kammerater, skolefotos osv. - Transport, herunder almindelig daglig kørsel, fx indkøb til plejebarnet, selvvalgt kørsel til og fra skole, kørsel til daginstitution, skolemøder, læge, fritidsaktiviteter, tandlæge og lignende. Plejefamilier afholder udgiften til kost (jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening) for samtlige de døgn plejebarnet er på besøg hos forældrene, når der er tale om 3 overnatninger eller mere. Særligt for aflastningsfamilier: Omkostningsbeløbet skal dække følgende udgifter: - Kost og logi inkl. slid på boligen - Almindelige fornødenheder ift. personlig pleje - Transport (se endvidere under: Kørselsgodtgørelse) - Aktiviteter (se endvidere under: Aktiviteter under aflastning) ANDRE UDGIFTER VED DØGNANBRINGELSER: Lommepenge og beklædning udbetales som et månedligt beløb til barnets/den unges nem-konto. Beløbet er takstreguleret jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Tilskud til gaver: der ydes tilskud efter vejledende satser i jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Beløbet udbetales automatisk til den plejeforælder, der står på kontrakten. Daginstitution: Udgiften til daginstitution afholdes af kommunen efter aftale. Skole: Såfremt det er aftalt i handleplanen, at der er særlige udgifter til skolegang f.eks. til en privat skole eller efterskole, afholdes disse af kommunen. SÆRLIGT FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER: Netværksplejefamilien holdes udgiftsneutral i forbindelse med merudgifter ved etablering og løbende udgifter vedrørende barnet. Ved merudgifter forstås udgifter, som ligger ud over de udgifter, Opdateret d

11 der skal dækkes af omkostningsdelen. Det kan eksempelvis være plejebarnets ferie med eller uden plejeforældrene. Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i lovpligtige kurser ifb. med plejeforholdet. TILSKUD TIL MERUDGIFTER I DØGNPLEJE: I forhold til følgende tilskud, indsendes særskilt ansøgning til socialrådgiveren på ansøgningsblanket (se bilag 1) forud for afholdelsen af udgiften. Der kan ikke udbetales større beløb end det ansøgte: Ferie: Tilskud til rimelige merudgifter for plejebarnet i forbindelse med afholdelse af ferie sammen med plejefamilien. Ansøgning skal være indsendt før ferien holdes. Der bør tages stilling til plejefamiliens normale udgiftsniveau til ferier i forbindelse med kontraktens indgåelse, samt laves aftaler om størrelsen af det maksimale tilskud til ferier pr. år. Plejebarnet skal som udgangspunkt ligestilles med plejefamiliens egne børn. Inden udbetaling indsendes dokumentation for merudgiften for barnet/den unge. Hjælpemidler: Udgifter, der knytter sig til barnet på grund af et handicap eller et særligt behandlingsbehov, eksempelvis vådliggerudstyr, tekniske hjælpemidler, fysioterapi og anden nødvendig behandling. Specialtandlæge til unge i efterværn. Dyre fritidsaktiviteter, som er pædagogisk eller lægeligt begrundede. Etableringsudgifter: Ved døgnpleje skal plejefamilien som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed, dvs. med seng og skab/kommode. Der kan søges om dækning af udgifter til indretning af værelse, beklædning, autostol, barnevogn ell. lign ved indskrivningen, dog max det af Kommunernes Landsforenings vejledende beløb jf. Taksttabel for vederlag og satser. Ansøgning skal indeholde prisoverslag for de enkelte ting. Etablering skal være afregnet senest 3 måneder efter indflytning. Udstyr i form af autostol, barnevogn, babyseng o.l. kan evt. ydes som udlån fra Familieplejen. Hvis der er udbetalt etableringsbeløb kan barnet/den unge medtage møblerne ved fraflytning. Såfremt barnet/den unge Opdateret d

12 ikke medtager møblerne ved fraflytning tilfalder disse plejefamilien. Dette aftales med familieplejekonsulenten. Cykel/scooter: Der ydes ikke tilskud. Forventes afholdt af omkostningsdelen. Knallertkørekort/traktorkørekort: Knallertkørekort kan som regel tages via ungdomsskolen for få hundrede kroner, og kan den mulighed benyttes, bevilliges der ikke tilskud. Studieture: Der kan ydes tilskud til obligatoriske studieture for den del af prisen, som ligger ud over 1000 kr. PC: Der kan ydes tilskud på max kr. 3000,00 til en PC til plejebarnet. I vurderingen indgår barnets/den unges modenhed, og der skal foreligge undervisningsmæssig begrundelse for ansøgning. Tilskud til PC kan max søges hvert 3. år. Vedligeholdelsen afholdes af barnets lommepenge eller omkostningsdelen. PC en knytter sig til det konkrete barn og ved fraflytning fra plejefamilien vil PC en følge barnet. Konfirmation/nonfirmation: I tilfælde hvor en plejefamilie skal afholde barnets konfirmation/nonfirmation, kan der ydes tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både nærmeste familie og plejefamilie. Til dette vil der max. kunne ydes kr. 300,00 pr. kuvert til max. 30 personer. Beløbet må ikke anvendes til alkohol. Beklædning ydes efter gældende takst jf. Taksttabel for vederlag og satser fra Kommunernes Landsforening. Barnedåb: Der kan ydes tilskud til afholdelse af barnedåb for anbragte børn, max kr ,00 og dækker udgiften til afholdelse af barnedåb, kuvertpris og andet for den nærmeste familie og plejefamilie. Der ydes 250 kr. som tilskud til gave. I forhold til følgende tilskud, aftales disse med familieplejekonsulenten. Pas inkl. foto Medicin: Der ydes betaling for udgifter til lægeordineret medicin ved kronisk lidelse. Der kan laves medicinbevilling på apoteket for et år ad gangen, således, at betaling foregår automatisk. Desuden bevilliges p-piller og p-stav. Briller og kontaktlinser: Der ydes betaling for briller og kontaktlinser. Opdateret d

13 Fritidsaktiviteter: Der kan dækkes udgifter til max. 1 almindelig fritidsaktivitet pr. år med 1. gangs udstyr. Øvrige aktiviteter afholdes indenfor omkostningsbeløbet. TILSKUD TIL MERUDGIFTER I AFLASTNING I forhold til følgende tilskud, indsendes særskilt ansøgning til socialrådgiveren på ansøgningsblanket (se bilag 1) forud for afholdelsen af udgiften. Der kan ikke udbetales større beløb end det ansøgte: Etablering: Der kan søges om etableringsbeløb efter konkret vurdering; eks. barneseng, sengetøj, autostol, hvis ikke forældrene har en, højstol m.v. Hjælpemidler: Udgifter, der knytter sig til barnet på grund af et handicap eller et særligt behandlingsbehov, eksempelvis vådliggerudstyr og tekniske hjælpemidler. Der kan ikke bevilliges afholdelse af udgifter til ændring af bolig i aflastningssager. Aktiviteter under aflastning: Der kan ydes kr. 100,00 pr. aflastningsweekend pr. barn. Tilskud til ferie: Der kan i særlige tilfælde bevilliges tilskud efter konkret vurdering. Andre udgifter: I særlige tilfælde kan søges om ekstra beklædning, så som regntøj, gummistøvler, flyverdragt, brugt cykel eller andet, som skal forblive i aflastningshjemmet. KØRSELSGODTGØRELSE: Der ydes statens lave takst kørsel til og fra: Samvær Aflastning Møder vedrørende plejeforholdet Af forvaltningen krævede undersøgelser af barnet Kørsel til sygehuse (løbende kontrol/speciallæge), hvis der er under 50 km mellem hjem og behandlingssted. (Sygehuset betaler transport, hvis der er mere end 50 km ml. hjem og sygehus) Under 4 gange pr. år er det lav takst - over 4 gange pr. år er det høj takst. Kørsel udover det sædvanlige (konkret vurdering), og socialrådgiveren pålægger plejefamilien at køre, f.eks. at køre med barnet til en bestemt børnehave og med lang afstand, afregnes efter høj takst. Skolekørsel af plejebørn, der ikke kan benytte alm. skoletransport, afgøres og betales af skoleafdelingen. Det er socialrådgiveren, der vurderer, om der er et behov og ansøger ved skoleafdelingen. Opdateret d

14 Der ydes ikke kørselsrefusion til kurser/uddannelse. Kørselssedler indsendes til Familieplejen Haderslev hver måned. Særligt for aflastningsfamilier: Såfremt aflastningsfamilier henter og bringer til/fra aflastning, er det efter statens lave takst. Såfremt aflastningsfamilier i en periode er pålagt af socialrådgiveren at køre med et barn i børnehave, er det til statens høje takst. Er der tale om aflastning i hverdagene, og socialrådgiveren bestemmer, at barnet skal køres i skole er det til statens høje takst. Det skal være godtgjort, at barnet ikke kan transportere sig selv i skole. Kørsel indberettes hver måned på samme blanket som aflastningsdøgnene. UNDER PLEJE/AFLASTNINGSFORLØBET DAGBOG. Pleje/aflastningsfamilien har pligt til at føre dagbog, hvor væsentlige forhold omkring barnet noteres ned. Plejefamilien skal benytte dagbogsprogrammet SOFUS (SOcialFagligt UdviklingsSystem), som de vil blive introduceret til, når de påbegynder en pleje/ aflastningsopgave. Notaterne danner udgangspunkt for drøftelser med familieplejekonsulenten og for udarbejdelse af statusskrivelse forud for opfølgningsmødet. BARNETS BOG. Plejefamilien er forpligtet til at lave Barnets bog under plejeforholdet. Det kan være fotos, små historier m.v. om barnets tid i plejefamilien. Når barnet flytter fra plejefamilien, skal bogen følge med barnet. TILSYN For hvert barn i døgnpleje eller aflastning er der tilknyttet en familieplejekonsulent og en socialrådgiver. Familieplejekonsulenten aflægger løbende tilsynsbesøg i plejefamilien efter aftale. Opstår der behov for støtte mellem de fastlagte besøg, er plejefamilien til enhver tid ansvarlig for selv at kontakte familieplejekonsulenten. Socialrådgiveren aflægger personrettet tilsynsbesøg i døgnplejefamilier med børnesamtale minimum 2 gange årligt. Opdateret d

15 OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANEN Der afholdes opfølgningsmøde første gang efter tre måneder og derefter minimum to gange årligt, hvor forældre, pleje/aflastningsforældre, socialrådgiver og familieplejekonsulent deltager. Barnet/den unge deltager efter en konkret vurdering. Der kan desuden inviteres andre samarbejdsparter. STATUSSKRIVELSE: Forud for opfølgningsmødet udarbejder pleje/aflastningsfamilien en statusskrivelse i forhold til handleplanen. Denne sendes til familieplejekonsulenten minimum 5 uger før opfølgningsmødet. Familieplejekonsulenten laver eventuelt korrektioner og tilføjelser, samt skriver en faglig vurdering, og sender statusskrivelsen til socialrådgiveren minimum 3 uger før opfølgningsmødet. Socialrådgiveren sender skrivelsen til mødedeltagerne sammen med mødeindkaldelse. BØRNESAMTALE: Socialrådgiveren skal afholde minimum to årlige lovpligtige samtaler med barnet i døgnplejefamilien, så vidt muligt alene med barnet, i forbindelse med opfølgning på handleplanen. RYGEPOLITIK: Familieplejen Haderslev har den holdning, at børn anbragt i plejefamilier skal kunne færdes i et røgfrit miljø. Hvis der er rygere i plejefamilien, forventer vi, at man har en bevidst holdning til rygning, og at denne indebærer, at rygning foregår udendørs, eller når barnet ikke er i hjemmet. Såfremt der ikke er et røgfrit miljø, kan konsekvensen være, at Familieplejen Haderslev ikke ønsker at benytte sig af plejefamilien. Familieplejens medarbejdere skal kunne udføre deres arbejde i røgfrit miljø, også når arbejdet finder sted i andres hjem. Plejefamilien må godt ryge, når børn eller medarbejdere fra Familieplejen ikke er til stede. Det er vigtigt for Familieplejen at præcisere, at vi ikke går efter rygerne. Vi har udelukkende fokus på de skadelige virkninger af røg. FOLKEREGISTER: Plejebarnet, der indskrives i døgnpleje, tilmeldes folkeregister på plejefamiliens adresse. Plejefamilien sørger for tilmeldingen. Opdateret d

16 OG SIKKER POST: Ifølge reglerne omkring følsomme oplysninger, må der ikke sendes personfølsomme oplysninger via mailsystemet. Hvad er fortrolige og personfølsomme oplysninger: Cpr-numre. Oplysninger om økonomiske forhold. Hvad er følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger og evt. misbrug. Strafbare forhold. Væsentlige sociale oplysninger. Andre følsomme privatlivsoplysninger f.eks. interne familieforhold. Oplysninger om race/etnisk baggrund. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Oplysning om seksuelle forhold. Vi henviser til Persondatalovens definitioner se: Her kan I også læse, hvordan I skal behandle følsomme oplysninger. FOTOGRAFERING, INTERVIEWS, INTERNET M.V. Uanset anbringelsesformen er det kommunen, der har ansvaret for anbragte børn/unge. Heri ligger også pligt til at beskytte barnets eller den unges integritet. Kommunen skal derfor sikre sig, at anbringelsesstedet ikke f.eks. gennem fotografering, interviews eller via Internettet bringer anbragte børn og unge i en situation, der kan skade dem eller deres forældre. Haderslev Kommune har foretaget følgende vurdering, hvilket betyder: at barnet/den unge ikke må fotograferes til andet end privat brug. at barnet/den unge ikke må optræde på diverse pjecer og brochurer. at barnet/den unge ikke må give interviews til eventuelle introduktionsvideoer. at barnet ikke må optræde på plejefamiliens eventuelle hjemmeside på Internettet. at i forhold til tavshedspligten gælder også eventuelle fotooptagelser i institutionen. Det kan være den almindelige fotografering af eleverne i klassen og børnene i institutionen. Om end situationen kan synes ganske uskyldig, så er det en overtrædelse, såfremt barnet/den unge optræder på et foto i ugeavisen, f.eks. i forbindelse med en emneuge eller lignende. Opdateret d

17 Der skal ligge en tilladelse fra forældremyndigheds-indehaverne, såfremt barnet skal fotograferes eller på anden måde eksponeres. MASKINER: Ved plejebarnets anvendelse af maskiner (plæneklippere, traktorer o.l.) gælder særlige regler. Der henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside: OFFENTLIG OMTALE ELLER KRITIK, RØMNING M.V.: Hvis der indtræffer forhold, der kan medføre offentlig omtale eller kritik, skal Haderslev Kommune omgående underrettes. Det betyder: at I i disse situationer altid hurtigst muligt skal kontakte Familieplejen Hvis et barn/en ung anbragt af Haderslev Kommune forlader plejefamilien, skal kommunen omgående have besked samt efterfølgende have beskrivelse af hændelsesforløbet. Det betyder for jer: at I i disse situationer omgående skal kontakte Familieplejen. Er det uden for åbningstid, kontaktes Haderslev Politi, som kontakter den sociale bagvagt. PLEJEFAMILIENS KOMPETENCER: Haderslev Kommune har ansvaret for barnet/den unge uanset anbringelsesform. Plejefamilien får uddelegeret ansvaret for plejebarnets trivsel og udvikling i det daglige eller som aflastningsfamilie når plejebarnet er hos dem. Plejefamilien har ingen selvstændig beslutningskompetence eller myndighed i forhold til barnet udover en rent omsorgsmæssig og opdragelsesmæssig opgave, eller en opgave, der er aftalt med familieplejekonsulenten. Det er barnets forældre og Haderslev Kommune, der har beslutningskompetencen i forhold til plejebarnet. Eksempelvis: Tidspunkt for at begynde i daginstitution, skolevalg, psykologisk undersøgelse af barnet, samvær med forældrene, ophør af plejeforholdet. Haderslev Kommune arbejder ud fra 5 kompetencer for plejefamilierne: At kunne opdrage og give omsorg til et barn. At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse. At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement. Opdateret d

18 At kunne være en aktiv deltager i et professionelt team. FORSIKRINGSFORHOLD: Døgnplejefamilien skal sørge for ansvarsforsikring for plejebarnet, der dækker personskader forvoldt af plejebarnet på 3. mand samt tingskade forvoldt på 3. mands ejendom. I de fleste tilfælde dækker den forsikring, plejefamilien har i forvejen. I de tilfælde, skal plejefamilien sørge for at få plejebarnet registreret hos forsikringsselskabet som medforsikret. Med henblik på eventuelle skader, forvoldt af plejebarnet på plejefamiliens ejendom eller indbo, der ikke er dækket af plejefamiliens egen indbo-, bygnings eller anden tings-forsikring, må socialrådgiveren lave en vurdering i hvert tilfælde. Der er en selvrisiko på kr. 500,00. Plejefamilien er ikke forpligtet til at oprette ulykkesforsikring for plejebarnet. GENERELLE KRAV TIL PLEJEFORÆLDRE TAVSHEDPLIGT: I henhold til forvaltningslovens 27 har alle, som er ansat inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt. Det er strafbart at bryde tavshedspligten, jf. straffelovens 152. Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold. (se også " og sikker post") Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør. UNDERRETNINGSPLIGT: Servicelovens 154 (almindelige borgers underretningspligt) "Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen." 154 forpligtiger således ikke kun offentlige ansatte, men alle, d.v.s. naboer, kammeraters forældre osv. Servicelovens 153 (offentlige ansattes underretningspligt) "Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten får kendskab til forhold, Opdateret d

19 der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte." Der skal altså kun være tale om en formodning, før den såkaldte skærpede underretningspligt er gældende. Den skærpede underretningspligt gælder også for plejefamilier. SKRIFTLIGHED: Plejefamilien har pligt til at føre dagbog, hvor væsentlige forhold omkring barnet, de har i aflastning eller døgnpleje, noteres ned. Plejefamilien skal benytte det IT-baserede dagbogsprogram SOFUS (SOcialFagligt UdviklingsSystem). Det betyder, at plejefamilien skal have internetadgang. Plejefamilien introduceres til systemet i det omfang, de har behov for det. MAGTANVENDELSE: Der er, jf. lovgivningen, forbud mod at anvende magt, f.eks. i form af nedværdigende behandling eller fysisk eller psykisk overskridelse af barnets grænser, fysisk magtanvendelse, fiksering eller isolation, medmindre der er tale om nødværge, samt forbud mod at øve brevog telefonkontrol. Såfremt der anvendes magt, skal der straks gives meddelelse herom til familieplejekonsulenten. Det kan efterfølgende være nødvendigt med støtte til plejefamilien/barnet. EFTERUDDANNELSE OG SUPERVISION Døgnplejefamilier har under barnets/den unges anbringelse ret og pligt til minimum 2 dages efteruddannelse årligt samt den fornødne supervision. Retten og pligten gælder som minimum den af plejeforældrene, der står på kontrakten. Supervisionen foregår som udgangspunkt som tilsynsbesøg indeholdende rådgivning og vejledning i forhold til de konkrete plejeopgaver. Familieplejen udbyder relevante kurser til plejefamilien. Hvis plejefamilien ønsker at opfylde kravet ved at tage kurser hos andre udbydere, aftales det med familieplejekonsulenten, om kurset er relevant i forhold til den aktuelle plejeopgave. GENERELT TILSYN: Plejefamilier, som er generelt godkendte af Haderslev Kommune, er forpligtede til at modtage generelt tilsyn minimum 1 gang årligt, hvor der laves en vurdering af, om grundlaget for godkendelsen stadig er til stede. Plejefamilier har til enhver tid ansvar for at informere Familieplejen om ændringer i deres familie, der kan have betydning for godkendelsen. Opdateret d

20 BILAG 1: Haderslev Kommune Familierådgivningen Gåskærgade Haderslev Att.. Ansøgning om dækning af merudgift (følgeudgift til anbringelse/aflastning): Vedr: Navn Cpr.nr. Jr.nr. 0 Døgnpleje Aflastning Andet (f.eks. netværk, akut m.m.) Der ansøges om kr. til dækning af udgift til Begrundelse: Bevilling: Bevilling: Beløb: Der bevilliges jf. Kr. Dato: Attesteret af: Socialrådgiver Udbetaling i henhold til vedlagte bilag: Beløbet udbetales til: Kr. Navn: Cpr.nr.: Dato: Attesteret af: Familieplejekonsulent

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Håndbog for familiepleje

Håndbog for familiepleje Se særlige regler for netværksanbringelser nederst Ydelse Aflastningsfamilie Døgnpleje Aflastning Familierådgivningen kan bevilge aflastning som supplement til døgnpleje. Især aktuel for børn, hvor der

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Serviceniveau for anbringelse i netværkspleje og plejefamilie ( 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66) samt aflastning ( 52, stk. 3, nr. 5 jf. 55 og 66) efter lov om social service. Vedtaget

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Ole Elbæk Niveau: Familie- og Rådgivningschef Dato: April 2016 Udarbejdet af:

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Definition af Plejefamiliebegrebet.. side 4 Kvalitet i arbejdet som

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 2 At få et plejebarn Anbringende kommune og dennes forpligtelser Det er som beskrevet ovenfor en kommunal opgave at beslutte, om et barn skal anbringes i

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e)

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e) Godkendelse- og Tilsynsafsnittet Anna Kristine Vad 72577095, Jeanette Pedersen 72577965, Tenna Vad 72577114, Bente Melchiorsen 72577115 og Helle Janum 72577107. Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 3 Under anbringelsen Plejefamilien som del af et professionelt team De parter, der omgiver et plejebarn, udfører hver deres rolle i forhold til plejebarnet.

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Sagsnr. 27.00.00-A00-4-16 Cpr. Nr. Dato 11-10-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Vederlag Næstved Kommune bruger KLs vejledning som udgangspunkt for

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere