Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune."

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt Finansiel status Balance Noter Fagudvalgenes bemærkninger: Teknik- og Miljøudvalg Uddannelsesudvalg Børne- og Familieudvalg Erhvervs- og Kulturudvalg Økonomiudvalg o Renter o Finansiering o Balanceforskydninger o Afdrag på lån Omsorgsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg

4 Ledelsens påtegning Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for for Faxe Kommune. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Faxe Kommune, den Knud Erik Hansen Borgmester Ole Møller Kommunaldirektør 2

5 Årsberetning Ledelsens årsberetning Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret. Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven. Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold. Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige. Årets regnskabsresultat Det skattefinansierede område udviser et underskud på 99,5 mio. kr., men skyldes hovedsageligt et historisk højt anlægsudgiftsniveau på 153,1 mio. kr. Set i forhold til det forventede underskud på 57,7 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et større underskud på 41,8 mio. kr. som fordeler sig med: Mindreindtægt på 5,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Mindreudgift på 41,9 mio. kr. til driftsudgifter Merudgift på 2,1 mio. kr. til renter Merudgift på 76,3 mio. kr. til anlæg Resultatet set i forhold til det korrigerede budget viser en mindreudgift på 92 mio. kr. som fordeler sig med: Mindreindtægt på 9,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Mindreudgift på 96,9 mio. kr. til driftsudgifter Merudgift på 2,1 mio. kr. til renter Mindreudgift på anlæg for 6,4 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Mindreindtægt på 9,9 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld med 11,1 mio. kr., ekstra indtægt på 1,1 mio. kr. på skatter samt merindtægt på 0,9 mio. kr. i ekstra udligning vedr. selskabsskat Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 57,9 mio. kr. Mindreforbrug på driftsområderne på 38 mio. kr. Merudgift på 2,2 mio. kr. til rentebetalinger vedr. tilbagebetalinger af grundskyld Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter Skatteindtægter Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.295,4 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er tilbagebetalinger af grundskyld på 9,1 mio. kr. på baggrund af en lovændring. Kommunen vil i 2013 blive kompenseret for en del af beløbet, men dette vil først ske i juli måned Faxe Kommunen valgte for året at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende i budget og regnskab for Generelle tilskud m.v. Faxe Kommune har modtaget 654,5 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes ekstra udligning vedr. selskabsskat. Kommunen valgte for året det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende i budget og regnskab for

6 Årsberetning Driftsudgifter Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 96,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under Fagudvalgenes bemærkninger. Renter Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 25,8 mio. kr. hvilket er en merudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er renteudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af grundskyld. Anlægsaktivitet Anlægsudgifterne har udgjort 153,1 mio. kr. hvilket er 6,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De væsentligste anlægsaktiviteter har været: Vibeengskolen, 67,2 mio. kr. Køb af arealer til ECO-Park, 16,4 mio. kr. Energiforbedringer, 8,0 mio. kr. Plejeboliger på Bråbyvej, 3,5 mio. kr. Tandklinik, Faxe Sundhedscenter, 2,7 mio. kr. IT investeringer i nye administrative systemer, 2,5 mio. kr. Bygningsvedligeholdelser, 2,3 mio. kr. It til uddannelsesområdet, 2,3 mio. kr. Sundhedscenter, 1,9 mio. kr. Trafikhandlingsplan, 1,2 mio. kr. Belysning til fodboldbaner, 1,2 mio. kr. Klimatilpasninger, 1,0 mio. kr. Ekstraordinære indtægter Der har ikke været ekstraordinære indtægter i. Opgørelse af servicerammen Servicerammen for, opgjort i henhold til reglerne fra økonomi- og indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.463,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.415,3 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. Kassebeholdningen Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 118,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 35,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 81,6 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 99,5 mio. kr. samt positive finansforskydninger og kursreguleringer på 53,6 mio. kr. 4

7 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr sopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 67,4 76,2 74,3 53,6 Resultat af det skattefinansierede område -2,6 12,8-21,4-99,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 1,8-0,7 0,6 0,0 Finansielle poster Likvide aktiver, incl. værdipapirer 31,3 77,4 82,5 118,2 Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 95,5 96,0 135,4 149,5 Kortfristet formue minus kortfristet gæld -175,4-216,4-218,4-145,5 Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder -3,1-2,4-3,0 0,0 Langfristet formue minus langfristet gæld -115,9-107,4-124,7-216,3 Langfristet gæld -570,6-570,5-607,3-699,0 Udvikling i egenkapital Finansiel egenkapital i alt -260,0-246,4-260,6-243,6 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag i kr. pr. indbygger (budget) 140,3 147,1 150,1 153,3 Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 26,13 26,13 26,13 26,13 Dækningsafgift 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kirkeskat 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret

8 sopgørelse Mio. kr. A. Det skattefinansierede område 2011 Budget Korrigeret budget Indtægter Skatter 1.289, , , ,4 Generelle tilskud mv. 601,3 649,6 653,5 654,5 I alt 1.890, , , ,9 Driftsudgifter Teknik og miljø -67,1-84,3-139,6-137,1 Uddannelse -314,1-315,5-286,2-281,9 Børn og familie -273,7-259,4-252,7-252,8 Erhverv og kultur -40,7-42,0-41,6-39,7 Økonomi -240,8-241,0-271,2-215,7 Omsorg -117,8-117,5-120,4-118,0 Sundhed -306,8-384,4-388,1-362,7 Beskæftigelse -436,5-468,2-467,6-462,5 I alt , , , ,4 Renter mv. -18,7-23,7-23,7-25,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 74,6 19,1-32,0 53,6 Anlægsudgifter Teknik og miljø -25,4-6,5-13,6-13,2 Uddannelse -17,8-60,0-73,8-73,1 Børn og familie -17,6-1,0-7,4-7,9 Erhverv og kultur -1,8-0,2 0,0-2,9 Økonomi -13,0-3,8-52,2-44,9 Omsorg -19,4-2,4-3,4-5,2 Sundhed -1,0-2,9-9,1-5,9 Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -96,0-76,8-159,5-153,1 Resultat af det skattefinansierede område -21,4-57,7-191,5-99,5 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 0,6 0,0 0,0 0,0 Anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af forsyningsvirksomheder 0,6 0,0 0,0 0,0 C. Resultat i alt (A+B) -20,8-57,7-191,5-99,5 Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift 6

9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Faxe Kommune aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de regler der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab samt øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. sopgørelse I årene blev området Jordforsyning vist særskilt i regnskabsopgørelsen. Fra regnskab indgår Jordforsyning i det politiske udvalgs (økonomi) drifts- og anlægsresultat. Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for. Generelt om indregning og måling: Generelt har Faxe Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold hertil er der nedenstående præciseringer. I regnskabsopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Supplementsperiode: Faxe Kommunes supplementsperiode tillader bogføring på gammelt regnskabsår til og med den 22. februar. Omposteringer mellem konti uden kassemæssige konsekvenser kan dog ske i en længere periode, men som hovedregel ikke senere end ultimo februar. Der vil dog kunne forekomme rettelser af årets regnskab efterfølgende helt hen til regnskabsafslutningen i marts måned. I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele: Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1/1 og registres via regnskabsopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser: Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Moms: Næsten alle udgifter er eksklusiv moms, idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed. Eventualrettigheder: Modtagne rettigheder indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualrettigheder, der indgår som en note til årsberetningen. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier: Afgivne garantier indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser, der indgår som en note til årsberetningen. BALANCEN. Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. 7

10 Anvendt regnskabspraksis Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som fx arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som fx veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde og bygninger til salg. Aktiver under udførelse Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser: Grunde og bygninger anskaffet før den 1/ værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1/ Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1/ Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1/ og senere. I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Ved åbningsbalancen pr. 1/ er aktiver, der hver især har en værdi under kr., men er anskaffet til et samlet formål ikke registreret samlet (bunkning). Reglerne om bunkning af anlægsaktiverne er afskaffet fra Forbedringsudgifter: Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv, eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse: Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Bygninger anvendt til administrative formål (Rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (Skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år. Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler: 8

11 Anvendt regnskabspraksis Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980), 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelselsbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år. Inventar: IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år For anskaffelser før 1/ er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31/ For ejendomme anskaffet før 1/ er der alene beregnet afskrivninger fra 1/ I modsætning til tidligere år bogføres afskrivningerne for direkte på hovedkonto 9. Samtlige aktiver tilhørende det takstfinansierede område er afgangsført i, da disse tilhører Faxe Forsyning A/S. Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Op- og nedskrivninger: Der sker indregning af op- og nedskrivninger når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger: Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. Varebeholdninger, der overstiger en værdi på 1 mio. kr. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Tilgodehavender: Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Feriepengeforpligtelser: Feriepengeforpligtelser registreres ikke. Forpligtigelser vedr. arbejdsskadeerstatninger: Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen og de tidligere amter, har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse (Willis) af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsskader, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. Tjenestemandsforpligtelser: Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. Der er i foretaget en aktuarmæssig opgørelse af tjenestemandsforpligtelser der er baseret på en pensionsalder på 62 år. Egenkapital: Består af gruppering der er modpost til: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg Derudover gruppering 99 som er kommunens balancekonto for selvejende institutioner, automatposteringer og andre posteringer samt værdireguleringer og afskrivninger. 10

13 Finansieringsoversigt & Finansiel status Finansieringsoversigt Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Note budget budget Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt. Se regnskabsopgørelsen 12,1-20,8-57,7-191,5-99,5 Optagne lån (langfristet gæld) 36,1 169,7 97,3 115,9 115,9 I alt 48,2 148,9 39,6-75,6 16,4 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) -30,1-132,6-36,1-36,1-34,3 Øvrige finansforskydninger 27,3-11,1-6,6-6, I alt -2,8-143,7-42,7-42,7 17,9 Kursregulering likvide aktiver 0,7-0,2 1,4 Ændring af likvide aktiver 46,1 5,0-3,1-118,3 35,7 (se finansiel status) Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. Afrundinger kan medføre afvigelser i sammentællingerne Finansiel status Mio. kr. Primo Ultimo Note Likvide aktiver 82,5 118,2 3 Kortfristede tilgodehavender -24,8 15,3 Kortfristet gæld -193,6-160,8-218,4-145,5 Kortfristet formue -135,9-27,3 Langfristede tilgodehavender 485,6 482,7 Mellemværende med forsyningsvirksomheder -3, ,6 482,7 Langfristet gæld -607,3-699,0 Langfristet formue/gæld -124,7-216,3 Finansiel egenkapital 260,6 243,6 Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld 11

14 Balance i kr. Note Primo Primosaldo korrektion Ultimo AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger ( ) Tekniske anlæg mv. ( ) Inventar ( ) Anlæg under udførelse ( ) I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier og andelsbeviser m.v. ( ) Langfristede tilgodehavender ( ) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (09.35) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ( ) Tilgodehavender ( ) Værdipapirer (09.20) Likvide beholdninger ( ) I alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver ( ) Modpost for selvejende institutioners aktiver ( ) Modpost for skattefinansierede aktiver ( ) Balancekonto ( ) I alt HENSATTE FORPLIGTELSER ( ) LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (09.55) NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. (09.38 til og med 09.48) KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (09.50 til og med 09.52) PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1,8 mio. kr. 7 Se specifikationer til årsberetning. 12

15 Noter Note 1 Udvikling i egenkapital Egenkapital Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Skattefinansierede aktiver +/- udvikling på balancekontoen Egenkapital Mio. kr. -521,8 6,1 0,4 33,7 11,5-470,1 Bevægelserne på balancekontoen kan forklares ud fra regnskabsopgørelsen Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen Balancekonto /- resultat iflg. sopgørelsen Tilbagebetalingspligtig hjælp +/- andre reguleringer Årets bevægelser på balancekontoen i alt Balancekonto Mio. kr. 508,3 99,5-2,1-85,9 11,5 519,8 Forklaring Fra statusbalance ultimo 2011 Underskud Posteret direkte på balancen Note 2 Offentligt Privat Partnerskab - OPP Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i. Note 3 Kassebeholdning Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 118,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 35,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 81,6 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 99,5 mio. kr. samt positive finansforskydninger og kursreguleringer på 53,6 mio. kr. 13

16 Noter Note 4 Kvalitetsfond Tilskud fra staten vedrørende kvalitetsfonden i til anlægsinvesteringer indenfor de borgernære serviceområder udgør for Faxe Kommune 12,6 mio. kr. Det er en forudsætning, at kommunen bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Nedenstående oversigt viser kommunens forbrug i. (i kr.) Område Funktioner Forbrug Skole Folkeskoler Skolefritidsordninger 156 Daginstitutioner Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 743 Ældre Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Servicearealer (gruppering 003) Total anlæg Note 5 Ændringer i oprindeligt vedtaget budget Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Omsorg Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytninger af opgaver vedr. teknisk service, rengøringsfunktion og adm. bygninger som er flyttet fra Økonomiudvalget til Teknik og miljøudvalg, medens kolonihaver er flyttet fra Teknik og miljø til Økonomiudvalg. Endvidere 14 er skole IT flyttet fra Uddannelsesudvalg til Økonomiudvalg.

17 Noter Der er ikke ændret på oprindeligt vedtaget budget vedr. anlægsbudgetter. Note 6 Swap-aftaler Modpart Valuta Oprettet Restgæld Udløbsdato Rente Rente Nordea DKK 31. marts ,6 mio. kr. 31. marts ,09 % Fast Nordea DKK 30. december ,5 mio. kr. 30. juni ,98 % Fast Nordea DKK 8. juni ,0 mio. kr. 28. december ,13 % Fast Nordea DKK 29. juni ,9 mio. kr. 28. december ,66 % Fast Nordea DKK 30. september ,0 mio. kr. 28. december ,05 % Fast Kommunekredit DKK 11. oktober ,2 mio. kr. 9. oktober ,58 % Fast Note 7 Kautions- og garantiforpligtelser Almindelige kautions- og garantiforpligtelser Mio. kr. I alt Fælleskommunale selskaber Andre selskaber og institutioner 1.366,8 133, ,5 Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri I alt 281,8 281,8 Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.782,3 Note 8 Indskud i Landsbyggefonden Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 83,9 mio. kr. ultimo. Note 9 Boligindskudslån Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo i alt 12,5 mio. kr. Note 10 Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger For ultimo er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 2011 er der et fald på Dette skyldes, at rådgiver har taget en ny beregningsmetode i brug. Efter den gamle metode var niveauet blevet overvurderet. Beregningen af hensættelserne tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. Primo hensættelse (1. januar ) kr Ændringer i rentereserve kr Ændringer i RBNS kr Ændring i IBNR kr Afgiftshensættelser kr Ultimo hensættelse 31.december kr Forklaring på: 15

18 Noter Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Denne reservetype er altså primært et udtryk for sagsbehandlernes vurdering af hvad de åbne skader kommer til at koste i fremtiden, og dermed et billede af, om der er kommet mange tunge skader ind i løbet af året, og Willis vurdering af tidligere års åbne skader har ændret sig. INBR: Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. Afgiftshensættelser: Statsafgift på 12% til dækning af hensættelsen på åbentstående skader vedr. mén- og erhvervstab. Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtigelse: sår Forpligtigelse ultimo året kr Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året 1 Skadesudg ifter i budgetåret Administrat ion Willis Administrat ion ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse Note 11 Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav Faxe Kommune har ikke verserende sager som vil kunne medføre et erstatningskrav af væsentlig økonomisk størrelse. Note 12 Hensat forpligtelse til tjenestemandspension Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes akturarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtigelse. Opgørelsen udviser for pensioneringstidspunkt 62 år en nettoforpligtelse på 248,6 mio. kr. hvilket er en yderligere forpligtelse i forhold til 2011 på 49,5 mio. kr. Antallet af tjenestemænd udgør pr. 31/12- i alt 197 Note 13 Deltagelse i kommunale fællesskaber. Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber: Afviklingsinteressentskabet af Movia AffaldPlus 1 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA 16

19 Noter Note 14 Indre værdier De indre værdier er registreret i kommunens regnskab med de seneste tilgængelige oplysninger fra virksomhedernes regnskaber. Aktier, andelsbeviser og ejerandele Hele kr. Ejerandel Indre værdi Komm. andel Afviklingsinteressentskabet af Hovedstadens lokalbaner Movia 0,92 % Andelsboligforeningen Granskoven Faxe Vandværk 100% Faxe Holding 100% AffaldPlus Faxe Affald 100% I alt Note 15 Eventualrettigheder Långiver Låntager Garantiens Bemærkninger oprindelige størrelse Faxe Kommune Faxe-Hallerne kr. Ifølge driftsoverenskomstens 11 fremgår det, at Faxe Kommune skal være berettiget til at overtage Faxe- Hallerne til den til enhver tid værende restgæld Note 16 Eventualforpligtelser Faxe Kommune har ikke løbende tilbagebetalt moms til udligningsordningen i forbindelse med salg af grunde. Den maksimale tilbagebetalingsforpligtelse udgør ca. 3 mio. kr. Note 17 Beregning af takster på fritvalgsområdet Fritvalgs takster (kr./time) (excl. moms) Beregnede takster Praktisk bistand 292,48 Personlig pleje i dagtimer 295,76 Personlig pleje øvrigt tid 369,07 Note 18 Ydelse Omkostn.direkte-indirekte Overhead Pris Hovedret alm 0,38 45,76 2,58 48,34 Hovedret diæt 0,50 60,21 3,40 63,61 Biret 0,10 12,04 0,68 12,72 Hovedret alm. incl. udbr. 53,65 2,58 56,24 Hovedret diæt incl. udbr. 68,10 3,40 71,50 Frokostpakke 0,3 36,12 2,04 38,16 Transport 7,89-7,89 17

20 Noter Note 19 Arbejder for andre myndigheder Der er indgået aftale mellem Faxe Kommune (Park & Vej) og Faxe Forsyning om døgnservice vedrørende diverse entreprenør- og gravearbejder. Note 20 Opgørelse af servicerammen Servicerammen for, som består af alle kommunens udgifter til service, er opgjort til 1.463,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.415,3 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabet ligger således 48,2 mio. kr. under servicerammen. Note 21 Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg (i kr.) TMU UDD BFU EKU ØKU OMS SSU BESK I ALT Drift Anlæg Note 22 Uforbrugte bevillinger, der forventes overført til budgetår 2013 Drift, (1.000 kr.) + = overskud - = underskud TMU UDD BFU EKU ØKU OMS SSU BESK I ALT Overføres Drift Projekter mv. (1) ) Beløb vedrører projekter med ekstern finansiering og øvrige områder med automatisk overførselsadgang 2) Beløb opgjort primo marts Beløbene i ovenstående tabel er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselssagen. Anlæg (1.000 kr.) + = Overskud - = Underskud TMU UDD BFU EKU ØKU OMS SSU BESK I ALT Overføres til Note 23 Selvforsikring Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. 18

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere