Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel"

Transkript

1 Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold vedrørende foreningen. Bestyrelsen håber, at du kan bruge folderen som opslagsværk, hvis du vil vide noget om foreningen. Derudover er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål. Folderen er revideret i 2015 og indeholder derfor de på dette tidspunkt gældende regler m.v. Folderen ligger på foreningens hjemmeside og opdateres løbende. Hvis der i forhold til folderen skulle opstå tvivl om fortolkning af regler og vedtægter, er det på ethvert tidspunkt foreningens vedtægter, der er gældende. 1

2 Administrator Grubbe Advokater, Åbenrå 31, 1124 København K. tlf.: administrerer foreningens daglige økonomi såsom bogføring og opkrævning af husleje. Administrationen varetager det formelle vedrørende køb og salg af lejligheder og yder andelsboligforeningen juridisk bistand. Andelsboligforeningen A/B Ryesgade/Hedemannsgade blev stiftet den 26. april Andelsboligforeningen består af 12 opgange: Ryesgade 86, 86A, 88, 90, 90A og Hedemannsgade 3A, 3B, 5, 6, 7, 8, 9. Foreningen består af 77 andelslejligheder, 4 erhvervslejemål samt 1 erhvervsandel. Antennestik. Foreningen har et fælles netværk til modtagelse af tv- og radiosignal. Signalet leveres gennem en antenne på taget og giver mulighed for at se de gratis tv-kanaler, bl.a. DRs kanaler. Alle andelshavere betaler en afgift for dette. Du bør være opmærksom på, at flytning af antennestikket kun må udføres af autoriserede antennefolk, samt at du selv hæfter for skader, der opstår på installationen. Ved signalleveringsproblemer bedes du henvende dig til bestyrelsen. Arbejdsweekend, Andelsboligforeningen arrangerer arbejdsweekend 2 gange årligt: som hovedregel lørdag og søndag i uge 19 og uge 36. Arbejdsweekenden i maj kan dog blive flyttet til den efterfølgende weekend i tilfælde af, at weekenden falder sammen med en helligdag. Afholdelse af arbejdsweekend bliver bekendtgjort ved opslag i opgangene senest 4 uger før, hvorefter alle andelshavere modtager en tilmeldingsblanket. Arbejdsweekenden arrangeres af andelsboligforeningens bestyrelse. Arbejdsopgaverne kan være vedligeholdelse, rengøring og rydning af fællesarealer. Hvis du har gode ideer til opgaver, der kan udføres på en arbejdsweekend, eller ønsker du at deltage i planlægningen op til weekenden, må du meget gerne kontakte bestyrelsen. Ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger er der fællesspisning lørdag aften. Alle andelshavere betaler over huslejen 50 kr. om måneden vedrørende arbejdsweekend. Hvis du deltager i mindst 2 af de i alt 4 arbejdsdage i et kalenderår, vil du i december få pengene tilbagebetalt (i alt 600 kr. for 12 måneder). Hvis du deltager i mindre end 2 arbejdsdage, får du intet tilbagebetalt. Er du flyttet ind i andelsboligforeningen i perioden maj til august, behøver du kun at deltage i én af arbejdsdagene, for at få arbejdsweekendbidraget tilbage. Er du først flyttet ind pr. 1. september eller senere, vil du under alle omstændigheder få dine 50 kr. pr. måned tilbagebetalt. Arbejdsweekendbidragene fra de andelshavere, der ikke har deltaget i to eller flere af arbejdsweekenderne, indgår i andelsboligforeningens regnskab. Affald Husholdningsaffald og genbrugspapir (aviser og ugeblade) skal anbringes i de dertil beregnede containere i gårdene. Glas og flasker afleveres i den glascontainer, som står på gaden ved hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade. I gårdene findes containere til papir, pap, metal, plastic og batterier. Malingrester o.a. kemikalieaffald kan afleveres hos farvehandlere eller stilles ovenpå miljøskabet i portene til gårdene. Skabet i Ditlevsens gård kan findes i porten til gården i nr.4. Skabet i Solsikken findes i porten til gården i 3AB. Af hensyn til børn og dyr må der ikke stilles noget ved siden af skabene, hvis du ikke har mulighed for at stille det oven på skabet, så tag kontakt til viceværten. Andelsboligforeningen sørger for en container til storskrald til de to årlige arbejdsweekender. I den resterende del af året kan affald stilles i gården efter nærmere anvisninger fra gårdlaug eller vicevært. Affald må dog på ingen måde stilles i gårdene uden for de tidsrum eller arealer, som er anvist. Affald må under ingen omstændigheder stilles på trapperne. Byggeaffald skal du selv sørge for at bortskaffe. Altankasser Det er tilladt at opsætte altankasser på ydermuren ind mod gården. Kasserne skal være solidt fastgjort og farven skal være stålgrå/zink. Badelauget Baderummet ligger i baglokalet til vaskeriet. I baderummet findes 3 brusekabiner, som badelaugets medlemmer frit kan 2

3 benytte. Betalingen udgør 50 kr. om måneden, samt 1 varmtvandshaneandel pr. andel. Indmeldelse i badelauget foregår enten i forbindelse med køb af andelslejlighed eller ved henvendelse til vores vicevært. Viceværten udleverer også nøgle til baderummet mod et depositum. Rengøringen af baderummet foretages af viceværten. Baderummet er lukket under rengøringen og kan ikke benyttes. Barnevogne Andelsboligforeningen har etableret et fælles rum til barnevogne og klapvogne ved opgang 9. Som udgangspunkt skal alle barnevogne og klapvogne opbevares i dette rum. Hvis ikke der er plads i barnevognsrummet, kan barnevogne og klapvogne opbevares i cykelkældrene og af brandhensyn - ikke i opgangene. Barnevogne og klapvogne kan kun opbevares på andelsboligforeningens fællesarealer i den periode, hvor de benyttes. Når børnene er vokset fra de forskellige køretøjer, skal disse opbevares på loftrum og ikke på fællesarealerne. Bestyrelsen Andelsboligforeningen drives i det daglige af bestyrelsen i samarbejde med Grubbe Advokater og viceværten. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand, og desuden 3 suppleanter. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være andelshaver eller andelshavers ægtefælle/sambo. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år, formanden for 2 og suppleanter for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som holdes hvert år i marts. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen holder ca. 12 møder om året. Møderne er åbne for andelshavere - undtagen i personsager. Mødedatoerne fremgår af opslag i opgangene. Bestyrelsen har følgende faste arbejdsgrupper: Byggegruppen, Flyttegruppen, Netværksgruppen og Øko/Juragruppen. Desuden oprettes arbejdsgrupper efter behov. Navne, adresser og kontaktoplysninger for bestyrelsens medlemmer samt kontaktoplysninger for viceværten fremgår af opslag i opgangene. Beboerværksted Foreningen råder over et fælles værksted beliggende i et kælderlokale under Hedemannsgade 7. Du kan låne værkstedet til forskellige mindre gør-det-selv opgaver. Værktøj skal du selv medbringe. Du skal efter benyttelse af værkstedet sørge for at rydde op efter dig, og du skal være opmærksom på, at rummet ikke kan bruges til opbevaring af materialer eller andre effekter. Du kan få adgang til rummet ved at bruge din opgangsnøgle. Opmærksomheden henledes på at boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes mellem kl. 8 og 20, og mellem kl. 11 og 18 på lørdage og søndage. Brusekabiner Bestyrelsen fraråder generelt installation af brusekabiner i lejlighederne pga. risiko for fugt, skimmel og lignende. Hvis du alligevel påtænker at installere en brusekabine i din lejlighed, skal du kontakte bestyrelsen, som skal godkende installationen, herunder ses der særligt på, om der kan etableres tilstrækkelig ventilation. Du skal samtidig være opmærksom på, at en brusekabine ved salg af lejligheden ikke bliver regnet som en forbedring, men tæller som løsøre. Byggetilladelse Ved større ombygningsarbejder i din lejlighed skal du søge om tilladelse hos Andelsboligforeningens bestyrelse. Efter at have forelagt dine planer & tegninger for ombygningen og når bestyrelsen har godkendt dine ombygningsplaner, får du en fuldmagt fra andelsboligforeningen til at søge om byggetilladelse. Du skal herefter selv sørge for at søge Københavns Kommune, Byggedirektoratet, om byggetilladelse. Når din ombygning er afsluttet, skal du aflevere en kopi af ibrugstagningstilladelsen fra Byggedirektoratet til andelsboligforeningens bestyrelse. Bemærk, at døre fra trappeopgange til lejligheder samt vinduer ikke må udskiftes. Du skal endvidere være opmærksom på andelsboligforeningens regler vedrørende forbedringer samt vedtægternes 10. 3

4 Container Container til større affald opstilles normalt i forbindelse med arbejdsweekend. Vær opmærksom på, at du ikke må smide byggeaffald i containeren. Dette skal du selv sørge for at aflevere på genbrugsplads eller lignende. Cykler Andelsforeningen råder over 2 cykelkældre, hvor beboernes cykler kan parkeres. Derudover er der opstillet cykelstativer både i gårdene samt på gaden. Du skal være opmærksom på gårdlaugenes vedtægter, ifølge hvilke cykler kun må parkeres i de opsatte stativer, samt på brandmyndighedernes forbud mod placering af cykler i portrum. Det er ligeledes ifølge brandmyndigheder strengt forbudt at bruge trapperne til cykelopbevaring, eftersom trapperne skal kunne fungere som flugtveje ved brand. Der bliver med mellemrum arrangeret cykeloprydning i overensstemmelse med politivedtægten, for at få fjernet eventuelle glemte, lånte og tiloversblevne cykler fra andelsboligforeningens område. Cykeloprydningen bliver varslet i god tid samt i henhold til poltivedtægten, så du kan nå at mærke din cykel, så den ikke bliver fjernet. Andelsboligforeningen er uden erstatningsansvar overfor cykler, som ikke er blevet mærket i forbindelse med oprydningen. Cykelkældrene må kun anvendes til opbevaring af cykler. Barnevogne kan dog stå i cykelkældrene, hvis ikke der er plads i barnevognsrummet. Ejendommen Ejendommene vi bor i er opført i De dækker matrikelnumrene 2668, 2704, og 2706 i Udenbys Klædebo kvarter dækker Hedemannsgade 3A, 3B, 5, 6, 7, 8, dækker Ryesgade 86 og 86A og dækker Ryesgade 90 og 90A. Bygningerne er klassificeret som bevaringsværdier med bevaringsværdi 4, Det betyder, at der blandt andet er visse begrænsninger på, hvor meget facadernes udseende kan ændres. Erhvervslejemål Andelsboligforeningen har 4 erhvervslejemål samt én erhvervsandelshaver (Restauranten Romarin). Foreningslokale Andelsboligforeningen råder over et fælleslokale, som kan anvendes til fester, møder mv. Lokalet er beliggende i Hedemannsgade 9, st. tv., bag foreningens kontor. Lokalet er gratis at låne og kan rumme op til ca spisende gæster. I lokalet forefindes service og stole/borde til ca. 20 personer. Lokalet rummer et tekøkken med vask og en mikrobølgeovn. Der er endvidere et toilet i tilknytning til lokalet. Du kan også låne service eller stole/borde fra lokalet, hvis du skal have et større selskab i din egen lejlighed. Du skal være opmærksom på, at lokalet af hensyn til de omkringboende skal rømmes kl. 24, og at der skal være ryddet og rengjort senest kl. 13 dagen efter udlån. Reservation af lokalet og udlevering af nøgle sker ved henvendelse til viceværten. Flytning Når du vil flytte fra din lejlighed, afleverer du en opsigelse til bestyrelsens flyttegruppe, som varetager flyttesagen fra start til slut. På opsigelsen skriver du dato, lejlighedsnummer, hvornår du vil sælge lejligheden samt din underskrift derudover et tlf. du kan træffes på i forbindelse med salget. Husk at du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. (En flyttesag varer i gennemsnit 2 måneder, så opsig altid din lejlighed i god tid). 4

5 Når flyttegruppen har modtaget din opsigelse, vil du blive kontaktet med henblik på syn af lejligheden. Du behøver ikke at være til stede under synet. Hvis du ikke er til stede, skal bestyrelsen have en nøgle til lejligheden. Jo længere der går, før bestyrelsen får adgang til lejligheden, desto længere vil det tage at sælge lejligheden. På foreningens generalforsamling i 1999 blev det vedtaget, at alle lejligheder ved salg skal synes af en profesionel der værdisætter de forbedringer der er foretaget i lejligheden. Honorar betales af køber og sælger med 50 pct. hver. Når lejligheden er blevet synet, bliver andelsværdien og værdien af forbedringerne beregnet. Derefter udarbejder flyttegruppen internt opslag der ophænges i 14 dage. Sælges andelen ikke intern, skal andelhaver der ønsker at sælge finde en ekstern køber. Når der er fundet en køber indkalder flyttegruppen til salgsmøde. Du skal som sælger kunne skrive under på salgsaftalen på flyttemødet, hvis du er gift skal din ægtefælle også skrive under. Hvis du ikke kan være til stede, skal du være repræsenteret ved fuldmagt. Dvs. at du skal give en anden fuldmagt til at underskrive din salgsaftale for dig. Når salgsaftalen er underskrevet sendes den ind til Grubbe Ejendomsadministration, som sørger for at du får dine penge for lejligheden. Der vil dog blive tilbageholdt et beløb til at dække eventuelle mangler, der ikke er udbedret, og eventuelle skader, opstået under flytning. Beløbet bliver udbetalt så snart overdragelsesforretningen er afsluttet. Beløbet udgøres procentuel udfra salgssummen. Har du spørgsmål om salg af din lejlighed, er du altid velkommen til at kontakte flyttegruppen. Forbedringer Hvis du overvejer at udføre forbedringer i din lejlighed, skal du først henvende dig til bestyrelsen som i et vist omfang kan rådgive om, hvad der er forbedringer, og hvad der er vedligeholdelse, samt om du behøver at søge byggetilladelse foruden eventuelt udlevere kopi af plantegning for lejligheden. For at forbedringer kan blive godkendt i forbindelse med salg, skal der foreligge dokumentation for deres værdi, fx i form af kvitteringer. I mange tilfælde kræves det endvidere at arbejdet er udført af en autoriseret håndværksmester. Forsikring Andelsboligforeningen har en ejendomsforsikring, som i forhold til andelshaverne udelukkende dækker skader på hoveddør og ydre dørkarm i forbindelse med indbrud. Ejendomsforsikringen dækker ikke skader på ruder eller sanitet, hvorfor bestyrelsen opfordrer andelshaverne til selv at sørge for en sådan forsikring. Fremleje Fremleje kræver jf. andelsboligforeningens vedtægter 11 bestyrelsens godkendelse. Du skal mindst have boet i andelsboligforeningen i et halvt år som andelshaver, før du kan få tilladelse til at fremleje. Du kan få tilladelse til fremleje i 1 år uden særlig grund, og i 3 år med godkendelse fra bestyrelsen. Proceduren ved fremleje er følgende: Forud for aftale om fremleje skal du skriftligt ansøge bestyrelsen om godkendelse af fremlejen, herunder skal du angive årsag og fremlejeperiode, hvis du ønsker at fremleje i mere end 1 år. Bestyrelsen godkender normalt kun fremleje, der er begrundet i særlige forhold, såsom studier/arbejde i udlandet. Bestyrelsen kræver endvidere dokumentation for fremlejeårsagen. Når bestyrelsen skriftligt har givet tilladelse til fremlejen, afleverer du en udfyldt lejekontrakt til bestyrelsen, som derefter tager stilling til om fremlejekontakten kan godkendes. Det er vigtigt, at fremlejekontrakten indeholder oplysninger om huslejebetaling, og om hvornår fremlejen begynder og ophører. Som hovedregel kan du kun kræve det beløb i husleje m.v., som du selv betaler (boligafgift og forbrugsudgifter, ikke renter eller afdrag på lån). Derudover kan der beregnes et tillæg på 10 pct. årligt af værdien af udførte forbedringer, 10 pct. årligt af værdien af hårde hvidevarer samt, hvis lejligheden udlejes møbleret, 10 pct. årligt af møblernes brugtværdi. Som andelshaver hæfter du for, at din fremlejer rettidigt indbetaler husleje til foreningen og i øvrigt overholder foreningens husorden. Du skal være opmærksom på, at fremleje uden forudgående godkendelse fra andelsboligforeningens bestyrelse kan 5

6 medføre eksklusion af andelsboligforeningen. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år indenfor 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret går fra 1. december til 30. november og generalforsamlingen afholdes som regel i marts. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisions beretning samt godkendelse af årsregnskabet 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 4. Forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Administrator/bestyrelsen varetager udarbejdelse af årsregnskab, drifts- og likviditetsbudget m.v. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges sammen med bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudgettet til godkendelse på generalforsamlingen. Årsregnskab, forslag til budget samt bestyrelsens beretning for det forgangne år udsendes til andelshavere samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Hvis andelshavere ønsker forslag behandlet på en generalforsamling skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun blive behandlet, hvis ovenstående procedure er overholdt. Andelsboligforeningens formand og bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Det foregår ved at andelshavere ved personligt fremmøde eller fuldmagt melder sig til bestyrelsen. Derefter vælges der mellem kandidaterne, og de der får flest stemmer vælges til bestyrelsen, de andre vælges som regel til suppleanter. Formanden vælges for 2 år, bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når en generalforsamling eller et flertal i bestyrelse eller blandt andelshavere forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling varsles med 8 dage. Hvis du vil mere om generalforsamlingen, læs i foreningens vedtægter. Gulve Gulve i lejlighederne må ikke afhøvles. Dette skyldes, at gulvplankerne i forbindelse med afhøvling kan blive så tynde, at gulvet bliver ødelagt og må udskiftes. Det er dog muligt at foretage en let afslibning af lak eller anden overfladebehandling med henblik på fornyet lakering el. lign. Du bør forud for afslibning af dine gulve kontakte andelsboligforeningens bestyrelse (byggegruppen). Du skal være opmærksom på, at du selv under alle omstændigheder hæfter for eventuelle skader på gulvet, forårsaget af afhøvling, afslibning el.lign. Det skal i øvrigt bemærkes at du som andelshaver har pligt til at vedligeholde gulvene med lak, olie eller ludbehandling. Gårdlaug Da begge gårde er blevet sammenlagt med de tilstødende gårde, er der nu to gårdlaug, der står for den daglige drift af gårdene. Opgangene Hedemannsgade 6 og 8 samt Ryesgade 90 og 90 A er medlem af gårdlauget Ditlefsens Gård, som omfatter karreen Ryesgade, Hedemannsgade, Sortedam Dossering og Kroghsgade. Opgangene Hedemannsgade 3A+B, 5, 7 og 9 samt Ryesgade 86, 86 A og 88 er med i gårdlauget Solsikken der 6

7 omfatter karreen Ryesgade, Hedemannsgade, Sortedam Dossering og Irmingersgade. Gårdlaugenes bestyrelser består af 3-5 medlemmer og 1-2 suppleanter. Det er andelsboligforeningens bestyrelses mål at være repræsenteret i de 2 gårdlaugsbestyrelser. Gårdlaugenes bestyrelser har ledelsen af gårdlaugets anliggender. Det er bestyrelsens opgave at varetage laugets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse og affaldshåndtering, vedligeholdelse og fornyelse, opkrævning af bidrag m.m. Som beboer kan man opstille på gårdlavets generalforsamlinger til bestyrelses- og opgaveposter, men mandat for stemmeafgivelse kan kun udføres af den af bestyrelsen valgte person- med dertil hørende mandat og fuldmagt. Gårdfest Bestyrelsen tilstræber, at der afholdes gårdfest hvert andet år i august måned. Festerne arrangeres af et udvalg, der består af andelshavere, som frivilligt påtager sig den sjove og spændende opgave. Det er en forudsætning for gennemførelsen af festen, at der melder sig mindst 5 frivillige. Hjemmeside Andelsboligforeningens hjemmeside har adressen På hjemmesiden findes udover information om foreningen også foreningens vedtægter, regnskaber og generalforsamlingsreferater. Husorden Affald Køkkenaffald og andre effekter må kun smides i de containere der er indrettet hertil. Køkkenaffald og andre effekter må ikke stilles på hoved- eller køkkentrapper. Storskrald må ikke smides på loft-, kælder-, gennemgange og trapper, men skal bortskaffes i henhold til gårdlaugenes regler. Antenner Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på ejendommens tag samt gade- og gårdfacader. Barnevogne og cykler Det er ikke tilladt at stille barnevogne og cykler på trappeopgange, i gennemgange eller på andre steder, hvor de kan være til gene for forbipasserende. Barnevogne og cykler stilles i de fællesrum, der er indrettet til formålet i ejendommen. Døre Ejendommens hoved- og køkkentrappedøre, samt port og gennemgange skal være aflåste. Forurening Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke opbevares ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller risiko for ejendommens beboere. Er en beboer skyld i forurening, skal rengøring omgående foretages af vedkommende. Undladelse heraf medfører at rengøring vil blive udført på beboerens regning. Fyrværkeri Det er forbudt at antænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes arealer. Fællesvaskeri og bad Ejendommens fællesvaskeri må kun benyttes af ejendommens beboere. Beboerne bør drage omsorg for at der ikke øves hærværk på vaskeriet og i baderummet, samt at døren altid er låst, når vaskeri og baderum forlades. Al vask foretages på eget ansvar. Husdyr Husdyrhold er tilladt i ejendommen under behørig hensyntagen til god ro og orden. Det er ikke tilladt at holde eksotiske, giftige og fremmedartede dyr. 7

8 Knallerter og motorcykler Unødig støj på ejendommens område bør undgås. Knallerter og motorcykler må ikke stilles på trappeopgange, gennemgange, i porten eller i gården. Ligeledes er det forbudt at henstille knallerter og motorcykler i kælderen, cykelkælderen eller i ejendommens øvrige fællesrum. Leg Trapper og gange må ikke benyttes som legeplads. Musik og anden støj Vis hensyn til andre beboere. Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne, når der skal foretages arbejde, der kan være til gene for andre beboere. Boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes mellem kl. 8 og 20, og mellem kl. 11 og 18 på lørdage og søndage. Vinduer skal holdes lukkede ved høj musik. Trapper og flugtveje Trapper og flugtveje må ikke indrettes til andet end trafik. Vandspild Undgå unødigt vandspild. Drag omsorg for at vandhaner og blandingsbatterier ikke drypper, samt at cisternerne ikke løber. Blandingsbatterier skal være VA-godkendt. Tilkald relevante håndværkere eller vicevært, så eventuelle reparationer kan blive udført hurtigst muligt. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal vinduer i lofts- og kælderrum samt hoved- og køkkentrapper holdes lukkede. Gentagne overtrædelser af foreningens husorden vil efter mundtlige og skriftlige påtaler kunne medføre opsigelse. Der henvises endvidere til andelsforeningens vedtægter. Husordnen blev vedtaget på generalforsamlingen i Indbrud Har du haft indbrud i din lejlighed, kontaktes i første omgang politi for sagens opklaring. Viceværten kan være behjælpelig med at iværksætte midlertidige foranstaltninger såsom afspærring af dør etc.- men det er dit eget ansvar at foranstalte det fornødne. Skader på ydre dørkarm og hoveddør dækkes som udgangspunkt af foreningens forsikringsselskab. Det skal bemærkes, at det altid er andelshaverens ansvar at få afsluttet og bragt en sådan sag i orden. Intern venteliste Som andelshaver har du mulighed for flytte internt til en anden lejlighed i andelsboligforeningen. Foreningens interne venteliste er opgjort efter anciennitet i nuværende lejlighed. Andelslejlighederne, der er til slag, annonceres ved opslag i opgangene. Hvis du er interesseret i at købe en anden lejlighed i foreningen, skal du henvende dig til den kontaktperson, som er nævnt på opslaget, indenfor fristen på 14 dage. Ventelisten offentliggøres hvert år i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Internet Foreningen har i hver lejlighed et netværksstik, som man selv kan til- eller fravælge. Brug af foreningens internet koster for tiden (maj 2015) 100 kr. måneden. Forbindelsen er på 100/100 MBit/sek. Kontor Andelsboligforeningens kontor har adressen Hedemannsgade 9, st. tv. 8

9 Køkkentrapper. Er til benyttelse for adgang til loftrum eller gård samt til flugtvej ved brand. Trapperne må derfor under ingen omstændigheder anvendes til opbevaring af diverse materiel såsom byggematerialer, fjernsyn, potteplanter, sko, tomme flasker, affald, barnevogne, m.v. Lejlighedssammenlægning Det er tilladt at sammenlægge lejligheder i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningens krav er stort set de samme som Københavns Kommunes. Kravene er, at der bliver etableret en gennemgang, og at maksimal slutstørrelse er 150 m 2 (evt. 180 m 2 ved dispensation fra kommunen). Bemærk at det er forbundet med stort besvær at sammenlægge gennem en brandmur og mellem matrikelnumre. Derudover stiller bestyrelsen visse krav. Der må ikke sammenlægges mellem etager og hver lejlighed må kun have én bagdør og én fordør af hensyn til brandvæsenet, mens ekstra yderdøre skal blændes. Ellers er alt faktisk muligt: Der må sammenlægges mellem opgange, to lejligheder kan deles om en lejlighed og tre toværelseslejligheder kan lægges sammen. Der er ikke krav om etablering af vådrum, da det vurderes at badeværelse vil komme af sig selv, så snart folk får råd. Hvis du er interesseret i at sammenlægge skal du henvende dig til bestyrelsen, som altid skal godkende dit byggeprojekt. Lejlighedssammenlægninger i de enkelte opgange går forud for sammenlægninger på tværs af opgangene - ligeledes går sammenlægninger forud for den interne venteliste. Loftrum Til hver lejlighed hører ét loftrum. Ved fraflytning af din lejlighed skal du sørge for at tømme og feje loftrummet. I tilfælde af at loftrummet ikke er blevet tømt vil andelsboligforeningens bestyrelse sørge for tømning og sende regningen herfor til fraflytteren. Loftrum må kun anvendes til opbevaring og aldrig til ophold. Måleraflæsning Andelsboligforeningen er tilkoblet det offentlige fjernvarmenet. Herfor betales der samlet for hele ejendommens varmeog varmtvandsforbrug. En del af fjernvarmeforbruget fordeles på lejligheder ud fra aflæsningsresultatet ved hjælp af de Ista/Cloriusvarmemålere, der er opsat på alle radiatorer. Målerne aflæses én gang årligt i november/december af en Ista/Cloriusmedarbejder. Endvidere sker aflæsning i forbindelse med fraflytning. Den enkelte andelshaver er selv ansvarlig for målerne i lejligheden og skal derfor sørge for at anmelde skader eller andre uregelmæssigheder til viceværten eller Ista/Clorius. Den resterende del af fjernvarmeforbruget fordeles efter haneandele. Antal haneandele pr. lejlighed er fastsat udfra antallet af værelser, tappesteder og øvrige installationer (fx brusekabiner). I hver lejlighed er opsat en elmåler og evt. en gasmåler. Aflæsning af disse foretages af andelshaver på tilsendte kort/på internettet. Trappevask Der bliver vasket hovedtrapper hver uge og bagtrapper en gang om måneden Udlejning af værelser Hvis du vil udleje eller udlåne et værelse i din lejlighed, skal du kontakte bestyrelsen for at få tilladelse til det. Bestyrelsen vil så kræve at se en lejekontrakt mellem dig og lejer. Du skal huske, at lejen skal svare til den brøkdel af lejligheden som lejer har til rådighed. Vandskader Hvis du har haft vandskade i din lejlighed, skal du melde det til viceværten og bestyrelsen. Andelsboligforeningens 9

10 forsikring dækker som hovedregel selve skadesårsagen (utætheden), mens du selv skal erstatte følgeskaderne i din lejlighed og eventuelle andre steder. Vedligeholdelse Som andelshaver skal du sørge for indvendig vedligeholdelse af din lejlighed. Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning og tapetsering. Maling omfatter maling af træværk, dvs. døre, karme, gerigter, paneler og entredør på den indvendige side samt den indvendige side af vinduesrammerne. Herudover omfatter andelshaverens vedligeholdelsespligt følgende: Afløb i køkken og toilet til faldstamme Vandhaner og pakninger Toilet. Ruder i lejligheden. Gælder også ruder i dør til hovedtrappe. Alle låse i lejligheden. Køkkenvask, håndvask m.v. Dørtelefon, for så vidt angår selve dørtelefonen. Radiatorerne er overfladebehandlet og må ikke males. Malingen ødelægger overfladen, og konstateres det, at en radiator er malet, hæfter andelshaveren for udgiften til reetablering. Vedligeholdelse af radiatorerne påhviler andelsforeningen med undtagelse af termostatventilerne, som andelshaveren selv hæfter for. Hvis andelsboligforeningens bestyrelse konstaterer, at en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan det jf. foreningens vedtægter 9 medføre eksklusion af foreningen. Ved salg af andelslejlighed besigtiges lejligheden. Hvis det i den forbindelse konstateres, at vedligeholdelsen af lejligheden er mangelfuld, vil du blive opfordret til at udbedre manglerne, eller du vil i forbindelse med salget blive opkrævet betaling til udbedring af de mangler, der skyldes dårlig vedligeholdelse. Der er dog ingen krav om, at lejligheden ved overdragelse skal være nyistandsat. I denne forbindelse skal det nævnes, at ejendommen er gammel og af tidligere ejere ikke altid er blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad. Mangler, der ikke kan henføres til dårlig vedligeholdelse fra andelshaverens side, vil derfor ikke altid blive udbedret. Vaskeri Andelsboligforeningens fællesvaskeri findes i kælderen under Hedemannsgade 5. Alle beboere har adgang til vaskeriet, idet nøglen til din opgang passer til døren til vaskeriet. Vaskeriet har 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere. En vask koster 12 kr. og 15 minutters tørring 4 kr. Betaling bliver trukket over huslejen. Reservation af vasketider foregår på det skema, der hænger i vaskeriet. Du må kun reservere 4 maskiner af gangen. Din vask skal være påbegyndt indenfor de første 15 minutter af vasketiden. Hvis du finder ud af, at du alligevel ikke skal bruge en reserveret tid, bedes du afmelde den hurtigst muligt af hensyn til andre beboere. Første vasketid er kl og sidste vasketid starter kl. 21:30. Vaskeriet kan ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 23:00 og 7:30. Benyttelse af vaskeriet foregår på eget ansvar. Vicevært Viceværten har lokale i kælderen under Hedemannsgade 7. Han har en ugentlig arbejdstid på 32 timer. I arbejdstiden kan han være hvor som helst på ejendommen fra kælder til kvist. Han kan i arbejdstiden dagligt i tidsrummet 9-15 kontaktes på den mobiltelefon han er udstyret med. Nummeret findes ved opslag i opgange og ved opslag til viceværtskontor. 10

11 Viceværten foretager i sit virke de praktiske gøremål omkring ejendommen i samarbejde med bestyrelsen. Han sørger for administration af nøgler, loftrum, beboerværksted og foreningslokale, holder fortove, baderum og vaskeri rene, og rekvirerer håndværkere til ejendommens løbende vedligeholdelse. Økonomi Andelsboligforeningens bestyrelse er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens økonomi. Andelsboligforeningens administrator varetager alle foreningens betalinger m.v. efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Administrator sørger derudover for at følge med i, hvornår det er fordelagtigt at omlægge lån, skifte forsikringsselskab m.v. 11

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere