Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel"

Transkript

1 Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold vedrørende foreningen. Bestyrelsen håber, at du kan bruge folderen som opslagsværk, hvis du vil vide noget om foreningen. Derudover er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål. Folderen er revideret i 2015 og indeholder derfor de på dette tidspunkt gældende regler m.v. Folderen ligger på foreningens hjemmeside og opdateres løbende. Hvis der i forhold til folderen skulle opstå tvivl om fortolkning af regler og vedtægter, er det på ethvert tidspunkt foreningens vedtægter, der er gældende. 1

2 Administrator Grubbe Advokater, Åbenrå 31, 1124 København K. tlf.: administrerer foreningens daglige økonomi såsom bogføring og opkrævning af husleje. Administrationen varetager det formelle vedrørende køb og salg af lejligheder og yder andelsboligforeningen juridisk bistand. Andelsboligforeningen A/B Ryesgade/Hedemannsgade blev stiftet den 26. april Andelsboligforeningen består af 12 opgange: Ryesgade 86, 86A, 88, 90, 90A og Hedemannsgade 3A, 3B, 5, 6, 7, 8, 9. Foreningen består af 77 andelslejligheder, 4 erhvervslejemål samt 1 erhvervsandel. Antennestik. Foreningen har et fælles netværk til modtagelse af tv- og radiosignal. Signalet leveres gennem en antenne på taget og giver mulighed for at se de gratis tv-kanaler, bl.a. DRs kanaler. Alle andelshavere betaler en afgift for dette. Du bør være opmærksom på, at flytning af antennestikket kun må udføres af autoriserede antennefolk, samt at du selv hæfter for skader, der opstår på installationen. Ved signalleveringsproblemer bedes du henvende dig til bestyrelsen. Arbejdsweekend, Andelsboligforeningen arrangerer arbejdsweekend 2 gange årligt: som hovedregel lørdag og søndag i uge 19 og uge 36. Arbejdsweekenden i maj kan dog blive flyttet til den efterfølgende weekend i tilfælde af, at weekenden falder sammen med en helligdag. Afholdelse af arbejdsweekend bliver bekendtgjort ved opslag i opgangene senest 4 uger før, hvorefter alle andelshavere modtager en tilmeldingsblanket. Arbejdsweekenden arrangeres af andelsboligforeningens bestyrelse. Arbejdsopgaverne kan være vedligeholdelse, rengøring og rydning af fællesarealer. Hvis du har gode ideer til opgaver, der kan udføres på en arbejdsweekend, eller ønsker du at deltage i planlægningen op til weekenden, må du meget gerne kontakte bestyrelsen. Ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger er der fællesspisning lørdag aften. Alle andelshavere betaler over huslejen 50 kr. om måneden vedrørende arbejdsweekend. Hvis du deltager i mindst 2 af de i alt 4 arbejdsdage i et kalenderår, vil du i december få pengene tilbagebetalt (i alt 600 kr. for 12 måneder). Hvis du deltager i mindre end 2 arbejdsdage, får du intet tilbagebetalt. Er du flyttet ind i andelsboligforeningen i perioden maj til august, behøver du kun at deltage i én af arbejdsdagene, for at få arbejdsweekendbidraget tilbage. Er du først flyttet ind pr. 1. september eller senere, vil du under alle omstændigheder få dine 50 kr. pr. måned tilbagebetalt. Arbejdsweekendbidragene fra de andelshavere, der ikke har deltaget i to eller flere af arbejdsweekenderne, indgår i andelsboligforeningens regnskab. Affald Husholdningsaffald og genbrugspapir (aviser og ugeblade) skal anbringes i de dertil beregnede containere i gårdene. Glas og flasker afleveres i den glascontainer, som står på gaden ved hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade. I gårdene findes containere til papir, pap, metal, plastic og batterier. Malingrester o.a. kemikalieaffald kan afleveres hos farvehandlere eller stilles ovenpå miljøskabet i portene til gårdene. Skabet i Ditlevsens gård kan findes i porten til gården i nr.4. Skabet i Solsikken findes i porten til gården i 3AB. Af hensyn til børn og dyr må der ikke stilles noget ved siden af skabene, hvis du ikke har mulighed for at stille det oven på skabet, så tag kontakt til viceværten. Andelsboligforeningen sørger for en container til storskrald til de to årlige arbejdsweekender. I den resterende del af året kan affald stilles i gården efter nærmere anvisninger fra gårdlaug eller vicevært. Affald må dog på ingen måde stilles i gårdene uden for de tidsrum eller arealer, som er anvist. Affald må under ingen omstændigheder stilles på trapperne. Byggeaffald skal du selv sørge for at bortskaffe. Altankasser Det er tilladt at opsætte altankasser på ydermuren ind mod gården. Kasserne skal være solidt fastgjort og farven skal være stålgrå/zink. Badelauget Baderummet ligger i baglokalet til vaskeriet. I baderummet findes 3 brusekabiner, som badelaugets medlemmer frit kan 2

3 benytte. Betalingen udgør 50 kr. om måneden, samt 1 varmtvandshaneandel pr. andel. Indmeldelse i badelauget foregår enten i forbindelse med køb af andelslejlighed eller ved henvendelse til vores vicevært. Viceværten udleverer også nøgle til baderummet mod et depositum. Rengøringen af baderummet foretages af viceværten. Baderummet er lukket under rengøringen og kan ikke benyttes. Barnevogne Andelsboligforeningen har etableret et fælles rum til barnevogne og klapvogne ved opgang 9. Som udgangspunkt skal alle barnevogne og klapvogne opbevares i dette rum. Hvis ikke der er plads i barnevognsrummet, kan barnevogne og klapvogne opbevares i cykelkældrene og af brandhensyn - ikke i opgangene. Barnevogne og klapvogne kan kun opbevares på andelsboligforeningens fællesarealer i den periode, hvor de benyttes. Når børnene er vokset fra de forskellige køretøjer, skal disse opbevares på loftrum og ikke på fællesarealerne. Bestyrelsen Andelsboligforeningen drives i det daglige af bestyrelsen i samarbejde med Grubbe Advokater og viceværten. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand, og desuden 3 suppleanter. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være andelshaver eller andelshavers ægtefælle/sambo. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år, formanden for 2 og suppleanter for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som holdes hvert år i marts. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen holder ca. 12 møder om året. Møderne er åbne for andelshavere - undtagen i personsager. Mødedatoerne fremgår af opslag i opgangene. Bestyrelsen har følgende faste arbejdsgrupper: Byggegruppen, Flyttegruppen, Netværksgruppen og Øko/Juragruppen. Desuden oprettes arbejdsgrupper efter behov. Navne, adresser og kontaktoplysninger for bestyrelsens medlemmer samt kontaktoplysninger for viceværten fremgår af opslag i opgangene. Beboerværksted Foreningen råder over et fælles værksted beliggende i et kælderlokale under Hedemannsgade 7. Du kan låne værkstedet til forskellige mindre gør-det-selv opgaver. Værktøj skal du selv medbringe. Du skal efter benyttelse af værkstedet sørge for at rydde op efter dig, og du skal være opmærksom på, at rummet ikke kan bruges til opbevaring af materialer eller andre effekter. Du kan få adgang til rummet ved at bruge din opgangsnøgle. Opmærksomheden henledes på at boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes mellem kl. 8 og 20, og mellem kl. 11 og 18 på lørdage og søndage. Brusekabiner Bestyrelsen fraråder generelt installation af brusekabiner i lejlighederne pga. risiko for fugt, skimmel og lignende. Hvis du alligevel påtænker at installere en brusekabine i din lejlighed, skal du kontakte bestyrelsen, som skal godkende installationen, herunder ses der særligt på, om der kan etableres tilstrækkelig ventilation. Du skal samtidig være opmærksom på, at en brusekabine ved salg af lejligheden ikke bliver regnet som en forbedring, men tæller som løsøre. Byggetilladelse Ved større ombygningsarbejder i din lejlighed skal du søge om tilladelse hos Andelsboligforeningens bestyrelse. Efter at have forelagt dine planer & tegninger for ombygningen og når bestyrelsen har godkendt dine ombygningsplaner, får du en fuldmagt fra andelsboligforeningen til at søge om byggetilladelse. Du skal herefter selv sørge for at søge Københavns Kommune, Byggedirektoratet, om byggetilladelse. Når din ombygning er afsluttet, skal du aflevere en kopi af ibrugstagningstilladelsen fra Byggedirektoratet til andelsboligforeningens bestyrelse. Bemærk, at døre fra trappeopgange til lejligheder samt vinduer ikke må udskiftes. Du skal endvidere være opmærksom på andelsboligforeningens regler vedrørende forbedringer samt vedtægternes 10. 3

4 Container Container til større affald opstilles normalt i forbindelse med arbejdsweekend. Vær opmærksom på, at du ikke må smide byggeaffald i containeren. Dette skal du selv sørge for at aflevere på genbrugsplads eller lignende. Cykler Andelsforeningen råder over 2 cykelkældre, hvor beboernes cykler kan parkeres. Derudover er der opstillet cykelstativer både i gårdene samt på gaden. Du skal være opmærksom på gårdlaugenes vedtægter, ifølge hvilke cykler kun må parkeres i de opsatte stativer, samt på brandmyndighedernes forbud mod placering af cykler i portrum. Det er ligeledes ifølge brandmyndigheder strengt forbudt at bruge trapperne til cykelopbevaring, eftersom trapperne skal kunne fungere som flugtveje ved brand. Der bliver med mellemrum arrangeret cykeloprydning i overensstemmelse med politivedtægten, for at få fjernet eventuelle glemte, lånte og tiloversblevne cykler fra andelsboligforeningens område. Cykeloprydningen bliver varslet i god tid samt i henhold til poltivedtægten, så du kan nå at mærke din cykel, så den ikke bliver fjernet. Andelsboligforeningen er uden erstatningsansvar overfor cykler, som ikke er blevet mærket i forbindelse med oprydningen. Cykelkældrene må kun anvendes til opbevaring af cykler. Barnevogne kan dog stå i cykelkældrene, hvis ikke der er plads i barnevognsrummet. Ejendommen Ejendommene vi bor i er opført i De dækker matrikelnumrene 2668, 2704, og 2706 i Udenbys Klædebo kvarter dækker Hedemannsgade 3A, 3B, 5, 6, 7, 8, dækker Ryesgade 86 og 86A og dækker Ryesgade 90 og 90A. Bygningerne er klassificeret som bevaringsværdier med bevaringsværdi 4, Det betyder, at der blandt andet er visse begrænsninger på, hvor meget facadernes udseende kan ændres. Erhvervslejemål Andelsboligforeningen har 4 erhvervslejemål samt én erhvervsandelshaver (Restauranten Romarin). Foreningslokale Andelsboligforeningen råder over et fælleslokale, som kan anvendes til fester, møder mv. Lokalet er beliggende i Hedemannsgade 9, st. tv., bag foreningens kontor. Lokalet er gratis at låne og kan rumme op til ca spisende gæster. I lokalet forefindes service og stole/borde til ca. 20 personer. Lokalet rummer et tekøkken med vask og en mikrobølgeovn. Der er endvidere et toilet i tilknytning til lokalet. Du kan også låne service eller stole/borde fra lokalet, hvis du skal have et større selskab i din egen lejlighed. Du skal være opmærksom på, at lokalet af hensyn til de omkringboende skal rømmes kl. 24, og at der skal være ryddet og rengjort senest kl. 13 dagen efter udlån. Reservation af lokalet og udlevering af nøgle sker ved henvendelse til viceværten. Flytning Når du vil flytte fra din lejlighed, afleverer du en opsigelse til bestyrelsens flyttegruppe, som varetager flyttesagen fra start til slut. På opsigelsen skriver du dato, lejlighedsnummer, hvornår du vil sælge lejligheden samt din underskrift derudover et tlf. du kan træffes på i forbindelse med salget. Husk at du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. (En flyttesag varer i gennemsnit 2 måneder, så opsig altid din lejlighed i god tid). 4

5 Når flyttegruppen har modtaget din opsigelse, vil du blive kontaktet med henblik på syn af lejligheden. Du behøver ikke at være til stede under synet. Hvis du ikke er til stede, skal bestyrelsen have en nøgle til lejligheden. Jo længere der går, før bestyrelsen får adgang til lejligheden, desto længere vil det tage at sælge lejligheden. På foreningens generalforsamling i 1999 blev det vedtaget, at alle lejligheder ved salg skal synes af en profesionel der værdisætter de forbedringer der er foretaget i lejligheden. Honorar betales af køber og sælger med 50 pct. hver. Når lejligheden er blevet synet, bliver andelsværdien og værdien af forbedringerne beregnet. Derefter udarbejder flyttegruppen internt opslag der ophænges i 14 dage. Sælges andelen ikke intern, skal andelhaver der ønsker at sælge finde en ekstern køber. Når der er fundet en køber indkalder flyttegruppen til salgsmøde. Du skal som sælger kunne skrive under på salgsaftalen på flyttemødet, hvis du er gift skal din ægtefælle også skrive under. Hvis du ikke kan være til stede, skal du være repræsenteret ved fuldmagt. Dvs. at du skal give en anden fuldmagt til at underskrive din salgsaftale for dig. Når salgsaftalen er underskrevet sendes den ind til Grubbe Ejendomsadministration, som sørger for at du får dine penge for lejligheden. Der vil dog blive tilbageholdt et beløb til at dække eventuelle mangler, der ikke er udbedret, og eventuelle skader, opstået under flytning. Beløbet bliver udbetalt så snart overdragelsesforretningen er afsluttet. Beløbet udgøres procentuel udfra salgssummen. Har du spørgsmål om salg af din lejlighed, er du altid velkommen til at kontakte flyttegruppen. Forbedringer Hvis du overvejer at udføre forbedringer i din lejlighed, skal du først henvende dig til bestyrelsen som i et vist omfang kan rådgive om, hvad der er forbedringer, og hvad der er vedligeholdelse, samt om du behøver at søge byggetilladelse foruden eventuelt udlevere kopi af plantegning for lejligheden. For at forbedringer kan blive godkendt i forbindelse med salg, skal der foreligge dokumentation for deres værdi, fx i form af kvitteringer. I mange tilfælde kræves det endvidere at arbejdet er udført af en autoriseret håndværksmester. Forsikring Andelsboligforeningen har en ejendomsforsikring, som i forhold til andelshaverne udelukkende dækker skader på hoveddør og ydre dørkarm i forbindelse med indbrud. Ejendomsforsikringen dækker ikke skader på ruder eller sanitet, hvorfor bestyrelsen opfordrer andelshaverne til selv at sørge for en sådan forsikring. Fremleje Fremleje kræver jf. andelsboligforeningens vedtægter 11 bestyrelsens godkendelse. Du skal mindst have boet i andelsboligforeningen i et halvt år som andelshaver, før du kan få tilladelse til at fremleje. Du kan få tilladelse til fremleje i 1 år uden særlig grund, og i 3 år med godkendelse fra bestyrelsen. Proceduren ved fremleje er følgende: Forud for aftale om fremleje skal du skriftligt ansøge bestyrelsen om godkendelse af fremlejen, herunder skal du angive årsag og fremlejeperiode, hvis du ønsker at fremleje i mere end 1 år. Bestyrelsen godkender normalt kun fremleje, der er begrundet i særlige forhold, såsom studier/arbejde i udlandet. Bestyrelsen kræver endvidere dokumentation for fremlejeårsagen. Når bestyrelsen skriftligt har givet tilladelse til fremlejen, afleverer du en udfyldt lejekontrakt til bestyrelsen, som derefter tager stilling til om fremlejekontakten kan godkendes. Det er vigtigt, at fremlejekontrakten indeholder oplysninger om huslejebetaling, og om hvornår fremlejen begynder og ophører. Som hovedregel kan du kun kræve det beløb i husleje m.v., som du selv betaler (boligafgift og forbrugsudgifter, ikke renter eller afdrag på lån). Derudover kan der beregnes et tillæg på 10 pct. årligt af værdien af udførte forbedringer, 10 pct. årligt af værdien af hårde hvidevarer samt, hvis lejligheden udlejes møbleret, 10 pct. årligt af møblernes brugtværdi. Som andelshaver hæfter du for, at din fremlejer rettidigt indbetaler husleje til foreningen og i øvrigt overholder foreningens husorden. Du skal være opmærksom på, at fremleje uden forudgående godkendelse fra andelsboligforeningens bestyrelse kan 5

6 medføre eksklusion af andelsboligforeningen. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år indenfor 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret går fra 1. december til 30. november og generalforsamlingen afholdes som regel i marts. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisions beretning samt godkendelse af årsregnskabet 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 4. Forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Administrator/bestyrelsen varetager udarbejdelse af årsregnskab, drifts- og likviditetsbudget m.v. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges sammen med bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudgettet til godkendelse på generalforsamlingen. Årsregnskab, forslag til budget samt bestyrelsens beretning for det forgangne år udsendes til andelshavere samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Hvis andelshavere ønsker forslag behandlet på en generalforsamling skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun blive behandlet, hvis ovenstående procedure er overholdt. Andelsboligforeningens formand og bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Det foregår ved at andelshavere ved personligt fremmøde eller fuldmagt melder sig til bestyrelsen. Derefter vælges der mellem kandidaterne, og de der får flest stemmer vælges til bestyrelsen, de andre vælges som regel til suppleanter. Formanden vælges for 2 år, bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når en generalforsamling eller et flertal i bestyrelse eller blandt andelshavere forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling varsles med 8 dage. Hvis du vil mere om generalforsamlingen, læs i foreningens vedtægter. Gulve Gulve i lejlighederne må ikke afhøvles. Dette skyldes, at gulvplankerne i forbindelse med afhøvling kan blive så tynde, at gulvet bliver ødelagt og må udskiftes. Det er dog muligt at foretage en let afslibning af lak eller anden overfladebehandling med henblik på fornyet lakering el. lign. Du bør forud for afslibning af dine gulve kontakte andelsboligforeningens bestyrelse (byggegruppen). Du skal være opmærksom på, at du selv under alle omstændigheder hæfter for eventuelle skader på gulvet, forårsaget af afhøvling, afslibning el.lign. Det skal i øvrigt bemærkes at du som andelshaver har pligt til at vedligeholde gulvene med lak, olie eller ludbehandling. Gårdlaug Da begge gårde er blevet sammenlagt med de tilstødende gårde, er der nu to gårdlaug, der står for den daglige drift af gårdene. Opgangene Hedemannsgade 6 og 8 samt Ryesgade 90 og 90 A er medlem af gårdlauget Ditlefsens Gård, som omfatter karreen Ryesgade, Hedemannsgade, Sortedam Dossering og Kroghsgade. Opgangene Hedemannsgade 3A+B, 5, 7 og 9 samt Ryesgade 86, 86 A og 88 er med i gårdlauget Solsikken der 6

7 omfatter karreen Ryesgade, Hedemannsgade, Sortedam Dossering og Irmingersgade. Gårdlaugenes bestyrelser består af 3-5 medlemmer og 1-2 suppleanter. Det er andelsboligforeningens bestyrelses mål at være repræsenteret i de 2 gårdlaugsbestyrelser. Gårdlaugenes bestyrelser har ledelsen af gårdlaugets anliggender. Det er bestyrelsens opgave at varetage laugets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse og affaldshåndtering, vedligeholdelse og fornyelse, opkrævning af bidrag m.m. Som beboer kan man opstille på gårdlavets generalforsamlinger til bestyrelses- og opgaveposter, men mandat for stemmeafgivelse kan kun udføres af den af bestyrelsen valgte person- med dertil hørende mandat og fuldmagt. Gårdfest Bestyrelsen tilstræber, at der afholdes gårdfest hvert andet år i august måned. Festerne arrangeres af et udvalg, der består af andelshavere, som frivilligt påtager sig den sjove og spændende opgave. Det er en forudsætning for gennemførelsen af festen, at der melder sig mindst 5 frivillige. Hjemmeside Andelsboligforeningens hjemmeside har adressen På hjemmesiden findes udover information om foreningen også foreningens vedtægter, regnskaber og generalforsamlingsreferater. Husorden Affald Køkkenaffald og andre effekter må kun smides i de containere der er indrettet hertil. Køkkenaffald og andre effekter må ikke stilles på hoved- eller køkkentrapper. Storskrald må ikke smides på loft-, kælder-, gennemgange og trapper, men skal bortskaffes i henhold til gårdlaugenes regler. Antenner Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på ejendommens tag samt gade- og gårdfacader. Barnevogne og cykler Det er ikke tilladt at stille barnevogne og cykler på trappeopgange, i gennemgange eller på andre steder, hvor de kan være til gene for forbipasserende. Barnevogne og cykler stilles i de fællesrum, der er indrettet til formålet i ejendommen. Døre Ejendommens hoved- og køkkentrappedøre, samt port og gennemgange skal være aflåste. Forurening Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke opbevares ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller risiko for ejendommens beboere. Er en beboer skyld i forurening, skal rengøring omgående foretages af vedkommende. Undladelse heraf medfører at rengøring vil blive udført på beboerens regning. Fyrværkeri Det er forbudt at antænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes arealer. Fællesvaskeri og bad Ejendommens fællesvaskeri må kun benyttes af ejendommens beboere. Beboerne bør drage omsorg for at der ikke øves hærværk på vaskeriet og i baderummet, samt at døren altid er låst, når vaskeri og baderum forlades. Al vask foretages på eget ansvar. Husdyr Husdyrhold er tilladt i ejendommen under behørig hensyntagen til god ro og orden. Det er ikke tilladt at holde eksotiske, giftige og fremmedartede dyr. 7

8 Knallerter og motorcykler Unødig støj på ejendommens område bør undgås. Knallerter og motorcykler må ikke stilles på trappeopgange, gennemgange, i porten eller i gården. Ligeledes er det forbudt at henstille knallerter og motorcykler i kælderen, cykelkælderen eller i ejendommens øvrige fællesrum. Leg Trapper og gange må ikke benyttes som legeplads. Musik og anden støj Vis hensyn til andre beboere. Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne, når der skal foretages arbejde, der kan være til gene for andre beboere. Boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes mellem kl. 8 og 20, og mellem kl. 11 og 18 på lørdage og søndage. Vinduer skal holdes lukkede ved høj musik. Trapper og flugtveje Trapper og flugtveje må ikke indrettes til andet end trafik. Vandspild Undgå unødigt vandspild. Drag omsorg for at vandhaner og blandingsbatterier ikke drypper, samt at cisternerne ikke løber. Blandingsbatterier skal være VA-godkendt. Tilkald relevante håndværkere eller vicevært, så eventuelle reparationer kan blive udført hurtigst muligt. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal vinduer i lofts- og kælderrum samt hoved- og køkkentrapper holdes lukkede. Gentagne overtrædelser af foreningens husorden vil efter mundtlige og skriftlige påtaler kunne medføre opsigelse. Der henvises endvidere til andelsforeningens vedtægter. Husordnen blev vedtaget på generalforsamlingen i Indbrud Har du haft indbrud i din lejlighed, kontaktes i første omgang politi for sagens opklaring. Viceværten kan være behjælpelig med at iværksætte midlertidige foranstaltninger såsom afspærring af dør etc.- men det er dit eget ansvar at foranstalte det fornødne. Skader på ydre dørkarm og hoveddør dækkes som udgangspunkt af foreningens forsikringsselskab. Det skal bemærkes, at det altid er andelshaverens ansvar at få afsluttet og bragt en sådan sag i orden. Intern venteliste Som andelshaver har du mulighed for flytte internt til en anden lejlighed i andelsboligforeningen. Foreningens interne venteliste er opgjort efter anciennitet i nuværende lejlighed. Andelslejlighederne, der er til slag, annonceres ved opslag i opgangene. Hvis du er interesseret i at købe en anden lejlighed i foreningen, skal du henvende dig til den kontaktperson, som er nævnt på opslaget, indenfor fristen på 14 dage. Ventelisten offentliggøres hvert år i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Internet Foreningen har i hver lejlighed et netværksstik, som man selv kan til- eller fravælge. Brug af foreningens internet koster for tiden (maj 2015) 100 kr. måneden. Forbindelsen er på 100/100 MBit/sek. Kontor Andelsboligforeningens kontor har adressen Hedemannsgade 9, st. tv. 8

9 Køkkentrapper. Er til benyttelse for adgang til loftrum eller gård samt til flugtvej ved brand. Trapperne må derfor under ingen omstændigheder anvendes til opbevaring af diverse materiel såsom byggematerialer, fjernsyn, potteplanter, sko, tomme flasker, affald, barnevogne, m.v. Lejlighedssammenlægning Det er tilladt at sammenlægge lejligheder i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningens krav er stort set de samme som Københavns Kommunes. Kravene er, at der bliver etableret en gennemgang, og at maksimal slutstørrelse er 150 m 2 (evt. 180 m 2 ved dispensation fra kommunen). Bemærk at det er forbundet med stort besvær at sammenlægge gennem en brandmur og mellem matrikelnumre. Derudover stiller bestyrelsen visse krav. Der må ikke sammenlægges mellem etager og hver lejlighed må kun have én bagdør og én fordør af hensyn til brandvæsenet, mens ekstra yderdøre skal blændes. Ellers er alt faktisk muligt: Der må sammenlægges mellem opgange, to lejligheder kan deles om en lejlighed og tre toværelseslejligheder kan lægges sammen. Der er ikke krav om etablering af vådrum, da det vurderes at badeværelse vil komme af sig selv, så snart folk får råd. Hvis du er interesseret i at sammenlægge skal du henvende dig til bestyrelsen, som altid skal godkende dit byggeprojekt. Lejlighedssammenlægninger i de enkelte opgange går forud for sammenlægninger på tværs af opgangene - ligeledes går sammenlægninger forud for den interne venteliste. Loftrum Til hver lejlighed hører ét loftrum. Ved fraflytning af din lejlighed skal du sørge for at tømme og feje loftrummet. I tilfælde af at loftrummet ikke er blevet tømt vil andelsboligforeningens bestyrelse sørge for tømning og sende regningen herfor til fraflytteren. Loftrum må kun anvendes til opbevaring og aldrig til ophold. Måleraflæsning Andelsboligforeningen er tilkoblet det offentlige fjernvarmenet. Herfor betales der samlet for hele ejendommens varmeog varmtvandsforbrug. En del af fjernvarmeforbruget fordeles på lejligheder ud fra aflæsningsresultatet ved hjælp af de Ista/Cloriusvarmemålere, der er opsat på alle radiatorer. Målerne aflæses én gang årligt i november/december af en Ista/Cloriusmedarbejder. Endvidere sker aflæsning i forbindelse med fraflytning. Den enkelte andelshaver er selv ansvarlig for målerne i lejligheden og skal derfor sørge for at anmelde skader eller andre uregelmæssigheder til viceværten eller Ista/Clorius. Den resterende del af fjernvarmeforbruget fordeles efter haneandele. Antal haneandele pr. lejlighed er fastsat udfra antallet af værelser, tappesteder og øvrige installationer (fx brusekabiner). I hver lejlighed er opsat en elmåler og evt. en gasmåler. Aflæsning af disse foretages af andelshaver på tilsendte kort/på internettet. Trappevask Der bliver vasket hovedtrapper hver uge og bagtrapper en gang om måneden Udlejning af værelser Hvis du vil udleje eller udlåne et værelse i din lejlighed, skal du kontakte bestyrelsen for at få tilladelse til det. Bestyrelsen vil så kræve at se en lejekontrakt mellem dig og lejer. Du skal huske, at lejen skal svare til den brøkdel af lejligheden som lejer har til rådighed. Vandskader Hvis du har haft vandskade i din lejlighed, skal du melde det til viceværten og bestyrelsen. Andelsboligforeningens 9

10 forsikring dækker som hovedregel selve skadesårsagen (utætheden), mens du selv skal erstatte følgeskaderne i din lejlighed og eventuelle andre steder. Vedligeholdelse Som andelshaver skal du sørge for indvendig vedligeholdelse af din lejlighed. Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning og tapetsering. Maling omfatter maling af træværk, dvs. døre, karme, gerigter, paneler og entredør på den indvendige side samt den indvendige side af vinduesrammerne. Herudover omfatter andelshaverens vedligeholdelsespligt følgende: Afløb i køkken og toilet til faldstamme Vandhaner og pakninger Toilet. Ruder i lejligheden. Gælder også ruder i dør til hovedtrappe. Alle låse i lejligheden. Køkkenvask, håndvask m.v. Dørtelefon, for så vidt angår selve dørtelefonen. Radiatorerne er overfladebehandlet og må ikke males. Malingen ødelægger overfladen, og konstateres det, at en radiator er malet, hæfter andelshaveren for udgiften til reetablering. Vedligeholdelse af radiatorerne påhviler andelsforeningen med undtagelse af termostatventilerne, som andelshaveren selv hæfter for. Hvis andelsboligforeningens bestyrelse konstaterer, at en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan det jf. foreningens vedtægter 9 medføre eksklusion af foreningen. Ved salg af andelslejlighed besigtiges lejligheden. Hvis det i den forbindelse konstateres, at vedligeholdelsen af lejligheden er mangelfuld, vil du blive opfordret til at udbedre manglerne, eller du vil i forbindelse med salget blive opkrævet betaling til udbedring af de mangler, der skyldes dårlig vedligeholdelse. Der er dog ingen krav om, at lejligheden ved overdragelse skal være nyistandsat. I denne forbindelse skal det nævnes, at ejendommen er gammel og af tidligere ejere ikke altid er blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad. Mangler, der ikke kan henføres til dårlig vedligeholdelse fra andelshaverens side, vil derfor ikke altid blive udbedret. Vaskeri Andelsboligforeningens fællesvaskeri findes i kælderen under Hedemannsgade 5. Alle beboere har adgang til vaskeriet, idet nøglen til din opgang passer til døren til vaskeriet. Vaskeriet har 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere. En vask koster 12 kr. og 15 minutters tørring 4 kr. Betaling bliver trukket over huslejen. Reservation af vasketider foregår på det skema, der hænger i vaskeriet. Du må kun reservere 4 maskiner af gangen. Din vask skal være påbegyndt indenfor de første 15 minutter af vasketiden. Hvis du finder ud af, at du alligevel ikke skal bruge en reserveret tid, bedes du afmelde den hurtigst muligt af hensyn til andre beboere. Første vasketid er kl og sidste vasketid starter kl. 21:30. Vaskeriet kan ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 23:00 og 7:30. Benyttelse af vaskeriet foregår på eget ansvar. Vicevært Viceværten har lokale i kælderen under Hedemannsgade 7. Han har en ugentlig arbejdstid på 32 timer. I arbejdstiden kan han være hvor som helst på ejendommen fra kælder til kvist. Han kan i arbejdstiden dagligt i tidsrummet 9-15 kontaktes på den mobiltelefon han er udstyret med. Nummeret findes ved opslag i opgange og ved opslag til viceværtskontor. 10

11 Viceværten foretager i sit virke de praktiske gøremål omkring ejendommen i samarbejde med bestyrelsen. Han sørger for administration af nøgler, loftrum, beboerværksted og foreningslokale, holder fortove, baderum og vaskeri rene, og rekvirerer håndværkere til ejendommens løbende vedligeholdelse. Økonomi Andelsboligforeningens bestyrelse er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens økonomi. Andelsboligforeningens administrator varetager alle foreningens betalinger m.v. efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Administrator sørger derudover for at følge med i, hvornår det er fordelagtigt at omlægge lån, skifte forsikringsselskab m.v. 11

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December 2016 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

I mange tilfælde vil man kunne hente råd og vejledning hos viceværten.

I mange tilfælde vil man kunne hente råd og vejledning hos viceværten. Husordensreglerne er lavet for at have et officielt sæt spilleregler for rimelig adfærd i ejendommen. De supplerer foreningens vedtægter vedrørende eksklusion, hvilket blandt andet kan hænde, når: " et

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Apostelgården

Husorden Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 15. september 2016 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler...

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler... Husorden Indholdsfortegnelse 1. Administration... 3 2. Affald/mobilsug... 3 3. Altaner... 3 4. Antenne... 3 5. Barnevogne/klapvogne... 4 6. Bestyrelse... 4 7. Cykler... 4 8. Duer/måger... 4 9. Elevatorer...

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere