Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni (evt.) EIB s eksterne lånemandat midtvejsevaluering Generel orientering KOM(2010) 173 KOM(2010) (evt.) Ændringsforslag til forordning 479/2009 vedr. indsamling af statistik i forbindelse med underskudsproceduren Generel orientering KOM(2010) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Cyperns stabilitetsprogram Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke b) Statusrapport vedr. Grækenland Generel orientering KOM-dokument foreligger ikke 4. Skat a) (evt.) Administrativt samarbejde på momsområdet Politisk enighed KOM(2009)427 b) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning Rådskonklusioner/Fremskridtsrapport KOM-dokument foreligger ikke 5. Forberedelse af Det Europæiske Råd den juni 2010 a) Overordnede økonomisk-politiske retningslinjer Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010)193 b) EU-2020 Rådskonklusioner KOM(2010)2020 c) Status vedr. styrkelsen af finansiel regulering Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke Side 3 Side 9 Side 13 Side 13 Side 16 Side 20 Side 25 Side 32 Side 37

2 2 d) (evt.) Rapport om finanspolitiske exitstrategier Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke e) Forberedelse af G20-mødet den 26. og 27. juni 2010 (i) Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of references) KOM-dokument foreligger ikke (ii) Finansiering af finansielle kriser og afviklingsfonde KOM(2010) Konvergensrapport fra ECB Vedtagelse af anbefaling vedr. forslag om Estlands optagelse i euroområdet. Forberedelse af brev til formanden for Det Europæiske Råd. KOM(2010) Pension Rådskonklusioner vedr. pensionsrapport KOM-dokument foreligger ikke Side 40 Side 45 Følger snarest Side 50 Side Eventuelt 9. Siden sidst a) Styrket økonomisk-politisk samarbejde Side 60

3 3 Dagsordenspunkt 1: EIB s eksterne lånemandat midtvejsevaluering Resumé Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) aktiviteter uden for EU styres af det eksterne lånemandat. Lånemandatet, der gælder fra , er blevet (midtvejs-)evalueret, og Kommissionen har, bl.a. på baggrund af en ekstern evalueringsrapport, foreslået en række ændringer til det eksisterende mandat. ECOFIN ventes at behandle Kommissionens ændringsforslag til beslutningen om det eksterne mandat og formandskabets kompromisforslag hertil, som især vedrører en aktivering af det supplerende delmandat på 2 mia. euro til investeringer i klimaprojekter, sikring af en større sammenhæng mellem EIB s udlånsaktiviteter og EU s eksterne politik, styrke udviklingsvinklen i EIB s aktiviteter, samt en aktivering af mandatet for en række nye lande: Island, Hviderusland, Libyen, Irak og Cambodja. KOM(2010) 173 KOM(2010) 174 Baggrund På ECOFIN ventes en drøftelse af midtvejsevalueringen af Den Europæiske Investeringbanks (EIB) eksterne lånemandat, Kommissionens forslag til justering af mandatet og formandskabets kompromisforslag baseret på forhandlinger med medlemslandene. Det eksterne lånemandat styrer EIB s aktiviteter i tredjelande, herunder i EU s førtiltrædelseslande, EU s nabolandene i Øst- og Centraleuropa inkl. Rusland, Middelhavsområdet, Asien, Latinamerika og Sydafrika, med henblik på at understøtte EU s eksterne politik. Det nuværende mandat løber fra og stiller garanti for EIB s låneaktiviteter op til et samlet låneomfang på 27,8 mia. EUR, hvoraf et delmandat på yderligere 2 mia. EUR kan aktiveres på baggrund af resultaterne af midtvejsevalueringen i Ved udgangen af 2009 var der givet lånetilsagn for knap 12 mia. euro, svarende til ca. 46 pct. af den samlede mandatsum. Andelen af træk på mandatsummen varierer på tværs af regionerne, hvor f.eks. Asien og førtiltrædelseslandene har modtaget lånetilsagn svarende til en relativt stor andel af deres respektive mandater, mens især de østlige nabolande og Rusland har modtaget tilsagn for en lille andel af deres mandat, jf. tabel 1.

4 4 Tabel 1 EIB s eksterne lånemandat mio. euro Regionale mandater Lånetilsagn Udbetalt andel af mandatet Førtiltrædelseslande 2 8,700 5,262 60% Middelhavsområdet 8,700 3,860 44% Østlige nabolande og Rusland 3, % Asien 1, % Latinamerika 2,800 1,305 47% Sydafrika % I alt 25,800 11,853 46% 1. pr. 31. december Tyrkiet, Kroatien, Makedonien, Albanien, Serbien, Montenegro, Kosovo og Bosnien Hercegovina Referencegrundlaget for midtvejsevalueringen af det eksterne lånemandat Af Rådsbeslutningen 13. juli 2009 om en fællesskabsgaranti til EIB mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet fremgår, at Kommissionen senest den 30. april 2010 skal forelægge en midtvejsevaluering for Rådet og Europa-Parlamentet, ledsaget af et evt. ændringsforslag til beslutningen. 1 Midtvejsevalueringen skal desuden danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt det supplerende delmandat på 2 mia. EUR aktiveres, hvorvidt der skal foretages ændringer i mandatet og hvordan det sikres, at EIB s investeringer giver størst merværdi. Indhold Kommissionens midtvejsevaluering indeholder en række analyser vedr. bl.a.: virkningen, effektiviteten, kvaliteten og merværdien af EIB s udlånsaktiviteter; sammenhængen mellem EIB s udlånsaktiviteter og EU s eksterne politik; modtagernes finansielle behov, absorptionskapacitet og adgang til alternative finansieringskilder (private og offentlige); samarbejdet og koordineringen mellem EIB og Kommissionen; 1 Rådsbeslutningen af den 13. juli 2009 reviderede den oprindelige beslutning om EIB s eksterne lånemandat af den 19. december 2006 på baggrund af en dom fra EF-domstolen om, at Traktatgrundlaget i den oprindelige beslutning var forkert. Udfaldet af dommen var, at den fælles beslutningsprocedure finder anvendelse på beslutninger om EIB s eksterne lånemandat, og at Europa-Parlamentet derfor skal have indflydelse på aktivering af mandatet, fastsættelse af lånerammerne og evt. suspendering af långivning i et bestemt land.

5 5 samarbejdet og synergierne mellem EIB og andre internationale finansielle institutioner (IFI) og bilaterale donorer; rationalet bag aktivering af mandatet for en række nye lande, herunder vedr. demokrati, menneskerettigheder, fundamentale frihedsrettigheder og forholdet til EU. Analyserne behandler projekter på sektor- og region/landeniveau og dækker perioden fra , dvs. også det tidligere eksterne mandat, som løb fra Midtvejsevalueringen bygger både på interne og eksterne analyser, herunder bl.a. fra en såkaldt vismandsgruppe, som blev nedsat af EIB s bestyrelse. Kommissionens midtvejsevaluering indeholder en række ændringsforslag til beslutningen om det eksterne mandat. Kommissionens forslag til ændring af beslutningen vedr. EIB s eksterne lånemandat Det nye forslag indeholder ændringer, der kan styrke beslutningen på en række områder: 1. Retningslinjerne i det eksterne mandat Aktivering af det supplerende delmandat på 2 mia. euro til investeringer i klimaprojekter, herunder særligt vedr. energieffektivitet, vedvarende energi, transport, skovbrug, forskning i low-carbon teknologier og tilpasning til klimaforandringer. Delmandatet foreslås jævnt udmøntet på regionerne. Strømlining af det eksisterende system med specifikke regionale målsætninger, så der i højere grad fokuseres på en række horisontale målsætninger, herunder klimaområdet, social- og økonomisk infrastruktur (miljø, vand, energi, transport og informationsteknologi), privatsektorudvikling, herunder særligt støtte til små- og mellemstore virksomheder, samt regional integration. At EIB s aktiviteter for at støtte infrastruktur i social- og sundhedssektoren gradvist øges. Styrke bidraget fra EIB s aktiviteter til EU s eksterne politik i dialog mellem EIB, Kommissionen og EU s udenrigstjeneste. Arbejdet skal munde ud i såkaldte regionalspecifikke operationelle retningslinjer, som skal afspejle EU s eksterne politik og de horisontale målsætninger ovenfor. Styrke sammenhængen mellem EIB s eksterne aktiviteter og EU s udviklingspolitik, bl.a. igennem bedre fokus på projekternes sociale og udviklingsmæssige aspekter, samt ved at øge EIB s indsats i sektorer, der vil bidrage til udviklingen i tredjelande f.eks. igennem miljømæssig infrastruktur inkl. vand og sanitet, bæredygtig transport og på klimaområdet. EIB skal have øget tilsyn med projekternes udviklingsmæssige effekter i løbet af projektets implementering. 2. Aktivering af det eksterne mandat for Island, Hviderusland, Libyen, Irak og Cambodja.

6 6 Til grund for forslaget ligger bl.a. overvejelser vedr. landenes politiske situation, de bilaterale forbindelser til EU, demokrati og menneskerettigheder samt fundamentale frihedsrettigheder. Desuden bedømmes også den makroøkonomiske situation og landets samlede investeringsbehov. Island foreslås omfattet som følge af den ventede kommende status som EU kandidatland. De øvrige lande foreslås omfattet for at bakke op om EU s eksterne politik i disse lande. 3. Anbefalinger vedr. EIB s samarbejde med Kommissionen, EU s udenrigstjeneste og andre internationale finansielle institutioner (IFI er): Styrke samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og EU s udenrigstjeneste for at sikre konsistens mellem EIB s aktiviteter og EU s eksterne politik, bl.a. ved systematisk dialog og tidlig informationsudveksling vedr. Kommissionen og Udenrigstjenestens strategiske notater, herunder landespecifikke og regionale strategipapirer samt EIB s strategiske notater og projekt pipeline. EIB skal øge samfinansiering med andre IFI er og europæiske bilaterale finansieringsinstrumenter for at øge synergieffekter og sikre tilfredstillende risikodeling og sammenhængende projekt- og sektorkonditionaliteter. Kommissionen skal præsentere en endelig rapport inden den 31. oktober 2014, der evaluerer anvendelsen af de ændringer i mandatet der vedtages. Formandskabets kompromisforslag Baseret på en række forhandlinger mellem medlemsstaterne har formandskabet fremlagt et kompromisforslag. Kompromisforslaget introducerer primært en række tekniske ændringer og præciseringer, herunder bl.a. en klargøring af rollefordelingen mellem Kommissionen, EIB og medlemsstaterne ift. f.eks. udarbejdelsen af strategier, at EIB fortsat kan støtte EU s tilstedeværelse i partnerlande igennem direkte investeringer (FDI) og teknologioverførsler. Investeringerne skal være på linje med retningslinjerne i mandatet for at være omfattet af EU s garantistillelse, at EIB s kontorer uden for EU i størst muligt omfang skal tilknyttes EU delegationer for at forbedre det daglige samarbejde samt mindske de operationelle omkostninger, at omkostninger til EIB s medarbejderstab holdes inden for eksisterende ramme, og at muligheder for synergier og forøget produktivitet undersøges nærmere, at det supplerende mandat for aktiviteter inden for klimaområdet generelt skal finansiere projekter, der giver mest mulig klimaindsats for pengene, at projekter i Island først overvejes når Island lever op sine internationale forpligtelser.

7 7 På ECOFIN den 8. juni 2010 ventes formandskabet at arbejde for at opnå enighed om ændringsforslaget til beslutningen vedr. EIB s eksterne lånemandat baseret på formandskabets kompromisforslag. Et evt. ændret mandat vil træde i stedet for beslutningen vedr. EIB s eksterne lånemandat nr. 633/2009/EC. Hjemmelsgrundlag Ikke relevant. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger aktuelt ingen udtalelse fra Europa-Parlamentet. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen har ingen konsekvenser i forhold til gældende dansk ret. Statsfinansielle konsekvenser Det eksterne mandat fungerer som en EU-garantistillelse for visse af EIB s eksterne aktiviteter. Aktiveringen af det supplerende delmandat på 2 mia. euro til investeringer i klimaprojekter øger EU s samlede garantistillelsessum i lånegarantifonden. Aktiveringen af delmandatet vil medføre, at EU s garantifond for aktioner i forhold til tredjeland skal tilføres yderligere maksimalt 180 mio. euro inden for perioden under antagelse af, at der aktiveres lån for den samlede sum på 2 mia. euro. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen har i sig selv ingen direkte samfundsøkonomiske konsekvenser, men et velfungerende eksternt mandat for EIB kan understøtte vækst og beskæftigelse for landene omfattet af mandatet. Høring Sagen har ikke været i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen vedr. midtvejsevalueringen af EIB s eksterne lånemandat er ikke tidligere blevet forelagt Folketinget Europaudvalg. Sagen vedr. godkendelsen af EIB s eksterne lånemandat blev forelagt Folketingets Europaudvalg forud for ECOFIN den 28. november Holdning Dansk holdning

8 8 Fra dansk side støttes formandskabets kompromisforslag vedr. ændringen af beslutningen vedr. EIB s eksterne mandat , herunder aktiveringen af det supplerende delmandat på 2 mia. EUR for aktiviteter på klimaområdet. Fra dansk side lægges der vægt på, at aktiviteterne inden for klimaområdet fordeles jævnt på regionerne inkluderet i mandatet, med særligt hensyn til at aktiviteterne skaber størst mulig merværdi i forhold til klimaindsatsen. Andre landes holdninger Der ventes bred enighed om ændring af EIB s eksterne mandat på basis af formandskabets kompromisforslag.

9 9 Dagsordenspunkt 2: Ændring af forordning 479/2009 (EF) vedr. indsamling af statistik i forbindelse med proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) Resumé I forbindelse med proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) indberetter medlemslandene jævnligt statistik for de offentlige finanser, herunder den offentlige saldo og offentlig gæld. De eksisterende rammer for indrapportering af statistik sikrer generelt statistiske data af høj kvalitet, men imødegår imidlertid ikke i tilstrækkelig grad risikoen for indrapportering af fejlagtige data. Dette er blevet klart efter tilbagevendende uregelmæssigheder med indberetningen af statistik fra Grækenland. Formålet med forslaget er at forbedre Kommissionens muligheder for at kvalitetssikre medlemsstaternes indberettede data. Kommissionens forslag er tidligere blevet forelagt Folketingets Europaudvalg den 12. maj På baggrund af forhandlinger på embedsmandsplan har formandskabet udarbejdet et kompromisforslag, som ventes behandlet på ECOFIN den 8. juni Som følge af, at sagen ventes på dagsordenen for ECOFIN samt udviklingen i forhandlingerne forelægges sagen igen for Folketingets Europaudvalg. KOM(2010) 53 Baggrund På ECOFIN ventes en drøftelse af en ændring af forordning 479/2009 vedr. indsamling af statistik i forbindelse med proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP). Forordningen fastlægger de nærmere regler og procedurer for medlemsstaternes indberetninger af statistik for de offentlige finanser til brug i EDP en. Som følge af tilbagevendende uregelmæssigheder med indberetningerne vedr. Grækenlands statistik vurderer Kommissionen, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt gode muligheder for at sikre kvaliteten af de indberettede data. Indhold Kommissionens forslag indeholder generelt en styrkelse af Kommissionens (Eurostats) beføjelser ifm. sikring af tilstrækkelig datakvalitet. Konkret foreslås bl.a. at Kommissionen foretager hyppigere ordinære statistikbesøg (såkaldte dialogbesøg) i medlemsstaterne, at den eksisterende dokumentation udbygges, hvilket indebærer mere detaljerede beskrivelser af beregninger bag de indberettede tal, og at det dokumenteres, hvordan kilder, som for eksempel stats- og kommuneregnskaber, udnyttes, at Kommissionen får adgang til samtlige offentlige regnskaber, der ligger til grund for de indberettede statistiske data, i tilfælde, hvor der måtte være berettiget tvivl om kvaliteten af et lands indberettede data,

10 10 at øvrig relevant dokumentation stilles til rådighed for Kommissionen i tilfælde, hvor der måtte være berettiget tvivl om kvaliteten af et lands indberettede data. Derudover skal medlemsstaterne sikre, at de ansvarlige for udarbejdelse samt indberetning af data til Kommissionen handler i overensstemmelse med de statistiske principper, som fastsat i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om Europæiske statistikker og om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat). Medlemsstaterne forpligtes også til at stille eksperter til rådighed for metodebesøg i andre medlemsstater. Formandskabets kompromisforslag Kommissionens forslag er blevet behandlet i Rådets Arbejdsgruppe for Statistik, og er blevet forelagt Den Økonomiske og Finansielle Komité (EFC). På baggrund af forhandlingerne har formandskabet fremlagt et kompromisforslag, der generelt afbalancerer de foreslåede beføjelser til Kommissionen. Desuden indeholder forslaget både en række tekniske justeringer og ændringer af mere substantiel karakter, herunder bl.a. at der klart skelnes mellem et ordinært dialogbesøg (som Eurostat jævnligt aflægger medlemslandene for at drøfte statistiske processer og kilder) og et metodebesøg (som Eurostat kun aflægger når der er berettiget tvivl om kvaliteten af et lands indberettede data). Konkret kan berettiget tvivl erklæres, hvis et af følgende er identificeret, a) Hyppige og anseelige revisioner af den indberettede statistik, som der ikke er klart og tilstrækkeligt redegjort for, b) At medlemslandet ikke fremsender den statistiske information, som Eurostat har anmodet om og ikke tilstrækkeligt redegør for grunden herfor, c) At medlemslandet, uden en klar forklaring, ændrer kilder eller opgørelsesmetoder ifm. opgørelsen af statistik vedr. de offentlige finanser, d) Hvis Eurostat i to på hinanden følgende EDP notifikationer har udtrykt reservationer vedr. et medlemslands indberetninger, og at der er markante metodologiske udeståender, e) Der er vedvarende og usædvanligt høje stock-flow tilpasninger, der ikke klart er redegjort for. Kommissionen (Eurostat) kan beslutte at aflægge et metodebesøg, hvis der, på basis af ovenstående, er berettiget tvivl om de indberettede datas kvalitet. Kommissionen skal informere Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CMFB) forud for et metodebesøg, og skal afgive beretning til EFC om grundene for aflæggelsen af metodebesøget, at statistiske eksperter fra medlemslandene deltager i metodebesøg på frivillig basis i størst muligt omfang baseret på et rotationsprincip - og at omkostningerne forbundet hermed deles mellem landene og Kommissionen, at der ikke eksplicit kræves indberetning til Kommissionen om, hvordan relevante embedsmænd stilles til ansvar, hvis disse ikke overholder de statistiske principper indeholdt i forordning 223/2009 vedr. Europæiske statistikker og om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat).

11 11 Hjemmelsgrundlag Forslagets retsgrundlag er traktatens artikel 126, stk. 14 om protokollen tilknyttet proceduren vedr. uforholdsmæssigt store underskud. Nærhedsprincippet Forordningsforslaget indebærer, at det fortsat vil være landenes ansvar at beregne og indberette de tal, der ligger til grund for proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Øget kontrol af de tal landene indberetter, vil bidrage til at øge både kvaliteten og gennemsigtigheden i beslutningsgrundlaget. Kommissionen anfører, at de øgede beføjelser i forbindelse med metodebesøg skal respektere hensyn til lovgivning om databeskyttelse og statistisk fortrolighed. Kommissionen vurderer, at denne kontrol mest hensigtsmæssigt gennemføres på fællesskabsniveau. Regeringen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ingen udtalelse fra Europa-Parlamentet. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Gældende dansk lovgivning på området er Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. En ændring af forordning 479/2009 vil ikke have konsekvenser for anden dansk lovgivning. Statsfinansielle konsekvenser De øgede krav til dokumentation og gennemsigtighed vil give Danmarks Statistik meromkostninger på 0,7 mio. kr. årligt. Hertil kommer de meromkostninger, som andre offentlige myndigheder måtte have som følge af denne retsakt. Udgifterne afholdes som udgangspunkt indenfor ressortministeriets ramme. Hvis udgiften ikke kan afholdes indenfor ressortministeriets ramme vil sagen skulle forelægges for regeringens Økonomiudvalg. Forslaget har ingen konsekvenser for EU s budget. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have direkte samfundsøkonomiske konsekvenser. Sikring af den højeste kvalitet i europæisk statistik giver dog et bedre grundlag for at føre økonomisk politik, bl.a. inden for rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten, hvilket har positive samfundsøkonomiske effekter. Høring Forslaget har været i høring i specialudvalget for Vækst og Konkurrence og Økonomisk Politik.

12 12 Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har af Økonomi- og Erhvervsministeren været forelagt FEU til orientering den 12. maj Der er oversendt grundnotat til Folketingets Europaudvalg den 16. april Holdning Dansk holdning Regeringen støtter, at mulighederne for at sikre den statistiske kvalitet i EU bør forbedres, herunder ifm. landenes indberetninger vedr. de offentlige finanser. Regeringen støtter derfor ændring af forordning 479/2009 på basis af formandskabets kompromisforslag. Andre landes holdninger Der ventes bred enighed om ændring af forordning 479/2009 på basis af linjerne i formandskabets kompromisforslag.

13 13 Dagsordenspunkt 3a-b: Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Cyperns stabilitetsprogram - Statusrapport vedr. Grækenland Resumé ECOFIN ventes på mødet at vedtage en udtalelse om Cyperns opdaterede stabilitetsprogram samt muligvis at drøfte en statusrapport fra Kommissionen vedr. Grækenlands gennemførelse af finanspolitiske tiltag i overensstemmelse med rådsafgørelse om pålæg vedr. budgetforbedringer. Grækenland Baggrund og indhold På mødet ventes ECOFIN muligvis at drøfte status for implementeringen af rådsafgørelsen, der retter pålæg til Grækenland om budgetforbedringer med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i Drøftelsen ventes at forgå på basis af en rapport fra Kommissionen, der endnu ikke er offentliggjort. Cypern Baggrund Eurolandene og EU-landene uden for euroen skal årligt udarbejde henholdsvis stabilitetsprogrammer og konvergensprogrammer til EU. Det enkelte land fremlægger i sit program mål for udviklingen i de offentlige finanser på kort og mellemlang sigt samt mål i relation til finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. EUlandene uden for euroen redegør endvidere for deres penge- og valutakurspolitik. Programmerne redegør særligt for landenes planer for overholdelse af reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten, herunder efterlevelse af henstillinger om at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP og fremskridt mod de mellemfristede mål om budgetter tæt på balance (MTO) 2. Landene omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud er i år opfordret til at inkludere et separat kapitel om efterlevelse af deres henstilling. ECOFIN ventes på mødet den 8. juni 2010 at vedtage en rådsudtalelse om Cyperns stabilitetsprogram på baggrund af vurderinger fra Kommissionen og drøftelse i Den Økonomiske og Finansielle Komité (EFC). Indhold Cypern havde indtil 2009 haft høj vækst i mere end et årti, men i lyset af den finansielle og økonomiske krise faldt BNP i 2009 med 1,7 pct. og forværringen af den offentlige saldo blev i 2009 større end forventet, fra et overskud på 0,9 pct. af BNP i 2008 til et underskud på 6,1 pct. af BNP i Stigningen i underskuddet 2 Stabilitets- og Vækstpagten har en grundlæggende målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud, der differentieres i lyset af det enkelte lands udfordringer. Det mellemfristede mål for det enkelte lands strukturelle saldo (saldoen renset for konjunktureffekter og engangstiltag) skal således indebære offentlige finanser, der 1) sikrer en stabilisering af den offentlige gæld på maksimalt 60 pct. af BNP, 2) sikrer en ekstra gældsreduktion for lande med gæld over 60 pct. af BNP, og 3) tager højde for 1/3 af nutidsværdien af de fremadrettede demografisk betingede udgiftsstigninger

14 14 skal også ses i lyset af Cypern gennemførte finanspolitiske lempelser svarende til 1½ pct. af BNP i 2009 i overensstemmelse med den europæiske genopretningsplan med henblik på at styrke aktivitet og beskæftigelse. Cypern planlægger i sit program at konsolidere de offentlige finanser og bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP i 2013, særligt via tiltag på indtægtssiden. For så vidt angår underskuddet på den strukturelle saldo planlægger Cypern en forbedring fra 5½ pct. af BNP i 2009 til 2 ¼ pct. af BNP i 2013, via strukturelle budget forbedringer på ca. ¾ pct. af BNP per år i gennemsnit fra 2010 til På trods af de planlagte strukturelle budgetforbedringer planlægger Cypern ikke inden for programperioden at nå sit mellemfristede mål for den strukturelle saldo (MTO) om balance på den strukturelle saldo. Rådsudtalelser Rådet ventes at vedtage en udtalelse om Cyperns stabilitetsprogram, der bl.a. anbefaler, at Cypern: sikrer, at underskuddet bringes under 6 pct. af BNP i 2010 ved at styrke konsolideringstiltagene, særligt hvis den økonomiske udvikling viser sig mindre gunstig end forudsat i programmet, tager initiativ til at forbedre konsolideringen på udgiftssiden samt benytter enhver mulighed udover de annoncerede strukturelle budgetforbedringer til at styrke den finanspolitiske konsolidering og fremskynde nedbringelsen af gælden mod 60 pct. af BNP, implementerer en effektiv flerårig budgetramme mhp. at overholde budgetmålene og begrænse udgifterne på mellemlangt sigt, forbedrer holdbarheden af de offentlige finanser ved at vedtage reformer, der kan kontrollere udgifter til pension og sundhed mhp. at begrænse de aldersrelaterede udgifter. Kommissionen har i lyset af det uforholdsmæssigt store underskud iværksat underskudsproceduren for Cypern i kraft af offentliggørelsen af en rapport under Traktatens artikel 126.3, og Kommissionen ventes derfor snarest at fremlægge forslag til en henstilling med henblik på behandling og vedtagelse på et kommende rådsmøde. Hjemmelsgrundlag Proceduren vedrørende medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer har hjemmel i Traktatens artikel 121. Rådsafgørelsen, der retter pålæg til Grækenland om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør inden for en given frist har hjemmel i Traktatens artikel 126(9). Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig.

15 15 Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen om statusrapport vedr. Grækenland samt proceduren vedrørende Cyperns stabilitetsprogrammer har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. Statsfinansielle konsekvenser Sagen om statusrapport vedr. Grækenland samt proceduren vedrørende Cyperns stabilitetsprogrammer har ikke statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen om statusrapport vedr. Grækenland samt proceduren vedrørende Cyperns stabilitetsprogrammer har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Høring Ikke relevant. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen om statusrapport vedr. Grækenland blev senest forelagt Europaudvalget den 5. marts 2010 forud for ECOFIN den 16. marts Folketingets Europaudvalg har ikke tidligere modtaget notater om Cyperns stabilitetsprogram for Holdning Dansk holdning Danmark har ifølge den nye Traktat ikke stemmeret i sager vedrørende implementering af Stabilitets- og Vækstpagten, når det gælder pagtens gennemførelse over for eurolande. Regeringen støtter imidlertid principielt pålægget til Grækenland og tiltag for at sikre fuld implementering af pålægget. Regeringen kan generelt støtte Rådets udtalelse vedr. Cyperns stabilitetsprogram i den form, der kan opnås enighed om, idet der lægges vægt på, at udtalelsen understøtter, at Cypern iværksætter konsolideringsplaner for at vende tilbage til sunde offentlige finanser i strukturel balance. Andre landes holdninger Der ventes bred støtte til tiltag, der sikre fuld implementering af Grækenlands pålæg. EU-landene ventes generelt at støtte udkast til rådsudtalelse om Cyperns stabilitetsprogram.

16 16 Dagsordenspunkt 4a: Administrativt samarbejde på momsområdet Resumé Kommissionen har fremsat forslag om at ændre forordningen om medlemslandenes administrative samarbejde på momsområdet, særligt med henblik på at forstærke og intensivere samarbejdet til bekæmpelse af momssvig ved grænseoverskridende transaktioner. På ECOFIN-mødet den 8. juni 2010 ventes drøftelser med henblik på at opnå en politisk aftale. KOM(2009)427 Baggrund ECOFIN vedtog den 28. november 2006 konklusioner om at udvikle en anti-svigstrategi på EU-plan, navnlig på moms- og afgiftsområdet, som supplement til nationale tiltag på samme område. På ECOFIN-mødet den 5. juni 2007, forelagde Kommissionen således en foreløbig rapport om udvikling af en anti-svig-strategi. ECOFIN vedtog konklusioner, som bl.a. opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag til ændringer af forordningen om medlemslandenes administrative samarbejde på momsområdet med særlig henblik på at indføre og/eller forstærke regler til bekæmpelse af momssvig ved grænseoverskridende transaktioner. Endvidere vedtog ECOFIN-mødet den 7. oktober 2008 konklusioner om at igangsætte Eurofisc - et netværkssamarbejde mellem medlemslandenes skattemyndigheder til bekæmpelse af momssvig ved grænseoverskridende transaktioner samt opfordrede Kommissionen til at medtage bestemmelser om Eurofisc i momssamarbejdsforordningen. Indhold Kommissionen har fremsat forslag om at ændre momssamarbejdsforordningen med særlig henblik på at effektivisere bekæmpelsen af momssvig ved grænseoverskridende transaktioner. Ændringsforslaget indebærer, at der stilles skærpede krav til omfanget, kvaliteten og hastigheden for udvekslingen af informationer mellem medlemslandenes skattemyndigheder om momspligtige virksomheder og momspligtige transaktioner inden for EU. På baggrund af det spanske formandskabs seneste kompromisforslag af 12. maj 2010 udestår navnlig den nærmere udformning af regler vedr. medlemslandenes pligter og rettigheder til lagring af og gensidige adgang til informationer om momsregistrerede virksomheder og momspligtige transaktioner, herunder: Regler, hvorefter skattemyndighederne i et medlemsland skal have adgang til informationer om momsregistrerede virksomheder og momspligtige transaktioner, der er lagret i IT-systemerne hos skattemyndighederne i de andre medlemslande, f.eks.: - Videreførelse af gældende forpligtelser for skattemyndighederne i et medlemsland til at give skattemyndighederne i de andre medlemslande umiddelbar data-adgang til visse, typisk rutineprægede, informationer om virksomhedernes momsregistrerings-numre,

17 17 navne og adresser samt indberetninger om foretagne transaktioner med varer og ydelser mellem virksomheder inden for EU. - Nye forpligtelser til at udveksle informationer om bl.a. virksomhedernes indenlandsk angivne momspligtige omsætning, der af hensyn til forretningshemmeligheder må anses for at have en vis følsom karakter. Derfor foreslås en metode til udveksling af datafølsomme oplysninger, hvorefter et medlemsland skal give andre medlemslande adgang til informationerne senest 24 timer fra det tidspunkt et andet medlemsland anmoder om dataindsigt. Dette indebærer forudsætningsvis, at udvekslingen af datafølsomme informationer kan foretages under kontrol og ansvar af personale, der er særligt autoriseret til at håndtere de pågældende informationer. Regler, hvorefter medlemslandenes skattemyndigheder skal mærke virksomhedernes momsregistreringsnumre som ugyldige i det fælles europæiske momsinformationssystem VIES, såfremt virksomhederne må anses for økonomisk inaktive og reelt ophørte. Formålet er at rydde ud blandt reelt virkningsløse og tomme momsregistreringsnumre samt at undgå svig og misbrug ved identitetstyveri af sådanne tomme momsregistreringsnumre. Ændringsforslaget til momssamarbejdsforordningen indebærer, at ændringerne træder i kraft og gennemføres i medlemslandene tyve dage efter den vedtagede forordning er offentliggjort i EU-Tidende. På ECOFIN den 8. juni 2010 ventes drøftelser med henblik på at opnå en politisk aftale om ændringsforslaget. Hjemmelsgrundlag Det oprindelige forslag er fremsat med hjemmel i EF-Traktatens artikel 93 (nu EUF-Traktatens artikel 113), hvorefter forslagets vedtagelse kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig tilslutning fra medlemslandene. Nærhedsprincippet Europa-Kommissionen anfører, at forslaget må anses for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet forslagets formål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af de enkelte EU-medlemslande. Regeringen er enig heri. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har som led i høringsproceduren efter EUF-Traktatens artikel 113 ved samling den 5. maj 2010 vedtaget en udtalelse med forslag til ændringer af forordningsforslaget. Heri anbefales det, at det under hensyn til EU s regler for persondatabeskyttelse tydeligt bør fremgå af forordningen, at udveksling af informationer om momsregistrerede virksomheder alene må ske, hvis det er nødvendigt af hensyn til at bekæmpe momssvig. Endvidere anbefales det, at der med

18 18 forordningen skal tages mere vidtgående skridt i retning af fælles harmoniserede regler for et forstærket administrativt samarbejde mellem mellemlandenes skattemyndigheder med henblik på at bekæmpe momssvig ved grænseoverskridende transaktioner. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor EU-retligt har en forordning umiddelbar virkning i medlemslandene og skal ikke gennemføres via national lovgivning. Den omhandlede forordning kan dog forventes at få flere afledte konsekvenser for regler i den danske momslov og momsbekendtgørelse, herunder navnlig reglerne for afmelding af virksomhederne fra momsregistrering med henblik på at klargøre de danske systemer for virksomhedsregistrering til mærkning for ugyldige momsregistreringsnumre. Samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser I Grundnotat om Kommissionens oprindelige forslag er de statsfinansielle konsekvenser i form af øgede udgifter for SKAT til IT og personale skønnet til ca. 37 mio. kr. Undervejs i de hidtidige forhandlinger om forslaget er der foretaget visse lempelser med hensyn til kravene til medlemslandenes IT-understøttelse af forordningen. På baggrund af det spanske formandskabs seneste kompromisforslag af 12. maj 2010 har SKAT herefter opdateret skønnet til ca. 23,5 mio. kr. i etablerings- og driftsudgifter. Udgifterne afholdes inden for eksisterende bevillinger. SKAT har endvidere bemærket, at IT-understøttelsen tidligst kan forventes klar efterår 2012/forår Der vil tillige være statsfinansielle konsekvenser af regler, der på den ene side allerede er vedtaget ved en tidligere ændringsforordning fra 2008, og som er videreført i forslaget, men som først har virkning pr. 1. januar Forslaget sigter på en effektivisering af bekæmpelsen af momssvig og forventes at have positive statsfinansielle konsekvenser i form af øget provenu i momsindtægter. Det er dog ikke muligt at bedømme det nærmere omfang heraf. Høring Kommissionens oprindelige forslag har været i ekstern høring hos Dansk Toldog Skatteforbund og Skatterevisorforeningen. Ingen af organisationerne havde bemærkninger til forslaget. Regeringens holdning Regeringen støtter overordnet forslaget til ændring af forordning 1798/2003, idet regeringen noterer, at der er tale om et forslag, der overvejende er målrettet en mere effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig inden for EU. Efter indhøstede erfaringer med udgifter og tidsperspektiv for gennemførelsen af IT-understøttelsen af andre EU-retsakter på moms- og afgiftsområdet, vil regeringen arbejde for, at der tages hensyn til den praktiske implementering, herunder fastlæggelse af hvornår forslaget skal have virkning fra.

19 Endvidere vil regeringen af hensyn til det offentliges ressourceforbrug arbejde for, at det præciseres i en erklæring til Rådets mødeprotokol, at reglen om mærkning af ugyldige momsregistreringsnumre ikke indebærer en forpligtelse for medlemslandene til at gennemgå samtlige nationalt registrerede virksomheder for økonomisk inaktivitet. Endelig vil Regeringen støtte op om ændringsforslag, der kan reducere omkostninger ved gennemførsel af forslaget. 19

20 20 Dagsordenspunkt 4b: Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning Resumé Adfærdskodeksgruppen for erhvervsbeskatning forventes at aflægge rapport om arbejdet under det spanske EU-formandskab. Gruppen har undersøgt, om EU-landene overholder aftalen i adfærdskodeksen om at afvikle allerede sortlistede ordninger og ikke at indføre nye ordninger, der kan skade andre lande. Gruppen har desuden begyndt på andre arbejdsopgaver. ECOFIN ventes at tage rapporten til efterretning. Baggrund Som del af EU s skattepakke indgik EU-landene i december 1997 en politisk aftale om, at et land ikke må have skadelige særordninger med nedsat beskatning på selskabsområdet med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer. Alle EUlande har tilsluttet sig denne aftale. Adfærdskodeksen har kriterier for, hvornår en skatteordning anses som skadelig. Hovedprincippet er, at en ordning er skadelig, hvis den: medfører et betydeligt lavere effektivt beskatningsniveau (f.eks. 0- beskatning) i forhold til den normale beskatning i det pågældende land, og er isoleret fra landets egen økonomi (f.eks. hvis ordningen kun medfører fordele for udenlandsk ejede virksomheder eller kun for transaktioner med udenlandske virksomheder). EU-landene må ikke indføre nye ordninger i strid med kodeksen ( standstill ), og de skal ophæve eller ændre deres gældende skadelige ordninger, så de skadelige elementer fjernes ( rollback ). ECOFIN etablerede i 1998 en særlig adfærdskodeksgruppe til at overvåge, at kodeksen overholdes. Gruppen træffer afgørelse ved bred enighed. ECOFIN besluttede den 2. december 2008, at adfærdskodeksgruppen også skal undersøge anti-misbrug af bl.a. selskabsskatteregler, bl.a. eventuel fælles forståelse af retspraksis som følge af de seneste afgørelser ved EF-domstolen, og herunder forståelse af ægte økonomisk virksomhed. EF-domstolen har lagt vægt på, at skatteregler, som skal hindre placering af indtægt i et selskab i et land eller område med lav beskatning, er i strid med den fri etableringsret, hvis det pågældende selskab faktisk udøver økonomisk virksomhed, gennemsigtighed og informationsudveksling vedrørende transfer pricing (sager om interne transaktioner mellem koncernforbundne selskaber), administrativ praksis, herunder medlemsstaternes praksis, også på regionalt eller lokalt niveau, med at lempe beskatning i et omfang, der kan anses som skadeligt, og forholdet til tredjelande.

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 74 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 1 Offentligt 18. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 punkt 3, 4, 6 og 7 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRD

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt 24. maj 2007 6. kontor Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 5. juni 2007 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Proceduren for uforholdsmæssigt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 518 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 9. juni 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 17. juni er der

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt 31. marts 2011 Notat vedr. indikatorer og scoreboard om overvågningen af makroøkonomiske ubalancer Resumé Som led i drøftelserne af den igangværende

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere